پايان نامه ارائه الگوي جامع سنجش انگيزش کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه الگوي جامع سنجش انگيزش کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه الگوي جامع سنجش انگيزش کارکنان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه    1
1-1- مقدمه    2
1-2- عنوان تحقیق    2
1-3- تعریف مسئله و موضوع تحقیق    2
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق    4
1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق    4
1-6- روش تحقیق    4
1-7- مراحل انجام تحقیق    5
1-8- چارچوب و ساختار تحقیق    5
فصل 2: مروري بر منابع    7
2-1- مقدمه    8
2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش    8
2-3- نظریه‏های انگیزش    10
2-3-1- نظریه‏های محتوایی    11
2-3-2- نظریه‏های فرآیندی    15
2-4- مدلهای انگیزش    19
2-4-1- مدل مشخصههای شغلی    20
2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر    26
2-5- مدل جامع سنجش انگیزش    29
2-6- نتيجه‌گيري    44
فصل 3: روش تحقيق و ارائه مدل    46
3-1- مقدمه    47
3-2- روش تحقیق    47
3-3- مدل مفهومی تحقیق    48
3-4- ابعاد و جنبه‏های تحقیق    49
3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات    51
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه    53
3-7- قلمرو موضوعی تحقیق    55
3-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    55
3-9- جامعه آماری    55
3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه    55
3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات    56
3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون    57
3-11-2- رگرسیون چندگانه    57
3-12- جمع بندی    58
فصل 4: نتايج و تفسير آنها    60
4-1- مقدمه    61
4-2- مطالعه موردی    61
4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی    62
4-4- بررسی آزمونهای استنباطی    65
4-4-1- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها    66
4-4-2- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی    67
4-4-3- بررسی و تایید مدل پیشنهادی    68
4-5- نتیجهگیری    72
فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها    74
5-1- جمع‏بندی    75
5-2- پیشنهادها برای محققان آینده    77
5-3- محدودیتهای تحقیق    77
مراجع    79
پيوست‌ها    82

مراجع

[1]     Elding, D. J. (2005). “Modelling employee motivation and performance.”

[2]     Atkinson, J. W. (1976). The Achievement Motive : Journal Article

[3]     الوانی ، سیدمهدی(1384) ، مدیریت عمومی ، تهران : نشر نی

[4]     هرسی و بلانچارد ، پاول و کنت (1375)، مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه ی قاسم کبیری ، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی

[5]     رابینز ، استیفن(1377) ، رفتار سازمانی ، ترجمه ی علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی

[6]     نايلي، محمد علي (1373)، انگيزش در سازمانها، اهواز: دانشگاه شهيد چمران، چاپ اول

[7]     ترنس ميچل، مديريت در سازمانها، ترجمه محمد حسين نظري نژاد، مشهد: آستان قدس رضوي، چاپ اول

[8]     Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B. (1959) The motivation to work, New York: John Wiley & Sons

[9]     سيد جوادين، سيد رضا (1386)، مباني سازمان و مديريت، نگاه دانش، چاپ دوم

[10] Adams, J. (1963) ‘Toward an Understanding of Inequity’, Journal of Social Psychology, Vol 67: 422-436

[11] Vroom, V. (1966) ‘Organisational Choice: A Study of pre- and post-decision processes’Organisational Behaviour and Human Performance, Vol. 1: 212-225

[12] Bong, M. (1996) ‘Problems in Academic Motivation Research and Advantages and Disadvantages of Their Solutions’, Contemporary Educational Psychology, Vol. 21, No.2:149-165

[13] Hackman, R., Oldham, G., (1976) ‘Motivation through the Design of Work: Test of a Theory’, Organisational Behaviour and Human Performance, Vol. 16: 250-279

[14] Hackman, J., Oldham, G. (1980) Work redesign, Mass.: Addison-Wesley

[15] Brass, D. (1981) ‘Structural relationships, job characteristics and worker satisfaction andperformance’, Administrative Science Quarterly, Vol. 26: 331-348

[16] Porter, L., Lawler, E. (1968) Managerial attitudes and performance, Homewood, Ill: IrwinDorsey

[17] Pierce, J., Dunham, R. (1978) ‘The measurement of perceived job characteristics: The JobDiagnostic Survey versus the Job Characteristics Inventory’, Academy of ManagementJournal, Vol. 21: 123-128

[18] Ford, R. (1976) Motivation through the work itself, New York: American ManagementAssocation

[19] مورهد و گريفين (1374)، رفتار سازماني، ترجمه مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده، تهران: چاپ صهبا، چاپ اول

[20] Deci, E. (1975) ‘Notes on the Theory and Metatheory of Intrinsic Motivation’, Organisational Behaviour and Human Performance, Vol. 15: 130-145

[21] ایران­نژاد پاریزی، مهدی.(1378) روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، نشر میدان، تهران

[22] خاکی، غلامرضا. (1379) روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

[23] سرمد، زهره ( 1376)، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: نشر آگه

[24] لالاند، آندره (1377)، فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه لالاند، ترجمه دکتر غلامرضا وثیق، تهران: انتشارات فردوسی

[25] Bergenhenegouwen, G., H. Ten Horn, et al. (1997). “Competence development-a challenge for human resource professionals: core competences of organizations as guidelines for the development of employees.” Industrial and commercial training 29(2): 55-62

[26] سعادت، اسفنديار ( 1379)، مديريت منابع انساني، تهران: انتشارات سمت

[27] خاكي، غلامرضا ( 1378)، روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي، تهران: نشر درايت

[28] صادقی، علی (1388)،راهنمای نرم افزار آماری SPSS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی

چکيده

طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگيزش، مفهومي است پيچيده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولي در عين حال اين دو گروه هيچگاه نتوانسته اند در باب ماهيت ، علل و معادل­هاي مفهومي انگيزش به اجماع دست يابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشت­هاي متفاوت از مفهوم انگيزش در مکاتب جامعه­شناختي و روان­شناختي، با رويکردي جامع، مدل سنجش انگيزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدل­های ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی و شناختی انتظار است.

درتحقیق حاضرتلاش شده است تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با توجه به شرایط بومی کشور ایران و به طور مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکت­های تابعه صنعت نفت مورد استفاده قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، «باورها، ارزش­ها و اعتقادات» به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر «تلاش» به ابعاد «رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی»، «اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی»، «شدت نیاز به رشد»، «انگیزش داخلی و خارجی»، «رضایت از پاداش­های مطلوب»، «انگیزش کل» و «عملکرد» اضافه شده است. اضافه نمودن بعد باورها و ارزش­ها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداش­ها، این مدل را از مدل گذشته متمایز می­کند. نتیجه تحقیقات که با استفاده از نرم افزار SPSS حاصل شد، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار می­دهد.

واژه‌هاي كليدي:انگیزش، الگوی جامع، صنعت نفت

1-1- مقدمه

در این فصل به معرفی موضوع تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام آن پرداخته شده که شامل بخش­های زیر است:

عنوان تحقیق

تعریف مسئله و موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

سؤالات و فرضیات تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

مراحل انجام تحقیق

چارچوب و ساختار تحقیق

1-2- عنوان تحقیق

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان صنعت نفت

1-3- تعریف مسئله و موضوع تحقیق

انگيزش، مفهومي است پيچيده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولي در عين حال اين دو گروه هيچگاه نتوانسته اند در باب ماهيت ، علل و معادل­هاي مفهومي انگيزش به اجماع دست يابند. بونگ[1](1996) بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه رسید که اغلب مطالعات و تئوری­های ارائه شده در حوزه­ی انگیزش بگونه­ایست که نتوانسته یک مدل ساده که توانایی در بر­گیری تمام اثرات داخلی و خارجی بر روی انگیزش را داشته باشد، ارائه دهد چرا که این مدل­ها عموماَ بر روی یکی از دو حالت زیر تمرکز کرده­اند:

روان شناختی[2] (توجه به افکار و عقاید فرد)

جامعه شناختی[3] (توجه به اثرات ناشی از پدیده­های اجتماعی در افراد)

بر این اساس وی معتقد است که مدل­های انگیزش به دو دسته­ی مدل­های شناختی و مدل­های شناختی-اجتماعی تقسیم می­شوند. بونگ (1996) برای داشتن یک مدل جامع انگیزش دو روش را پیشنهاد می­دهد: روش اول شامل یک مدل کلی است که طیف گسترده ای از متغیرهای انگیزشی را در بر می گیرد و روش دوم از طریق ایجاد چندین مدل انگیزشی است که هر کدام بر روی یک بعد مشخص متمرکز می شوند. و در نهایت وی پیشنهاد می­دهد که روش اول به علت سهولت در استفاده از آن، کاراتر می­باشد.

بر این اساس تحقيق حاضر ضمن توجه به برداشت­هاي متفاوت از مفهوم انگيزش در مکاتب جامعه­شناختي و روان­شناختي ، مي­کوشد با رويکردي جامع و با طراحي مدل تلفيقي که در پرتو نظريه هاي مطروح تدوين شده است ، ضمن طراحي و تست مدل نظري، به سنجش انگيزش کارکنان در بخش ستاد صنعت نفت ايران بپردازد. همچنين تحقيق حاضر ضمن سنجش انگيزش به کار در جامعه مورد مطالعه در پرتو مباني نظري، رابطه­ي منفرد عوامل موثر بر آن را مورد تدقيق قرار مي­دهد. لزوم توجه به تحليل چند متغيره انگيزش به کار از آن جهت است که پديده­ها و واقعيت­هاي انساني و اجتماعي داراي تاثيرات متقابل هستند و شبکه­اي از مناسبات و روابط پيچيده بر آن­ها حاکم است. از اين رو توجه صرف به روابط دو متغيره کفايت نمي­کند و استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه ضرورت مي­يابد. بدين ترتيب تحقيق حاضر مي کوشد نتايج رگرسيون چندگانه را که در پيمايش انجام شده تاثيرات شبکه­اي، جمعي و همزماني متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته­ي انگيزش به کار را اندازه­گيري کرده است ، عرضه نمايد.

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

گرچه تحقيقات متعددي بر روي مفهوم انگيزش در صنعت نفت ايران صورت گرفته است ، اما اين تحقيقات به صورت جزيره­اي و پراکنده در 3 شرکت زير مجموعه صنعت نفت (شرکت ملي گاز ، شرکت ملي پالايش و پخش، شرکت ملي صنايع پتروشيمي) صورت پذيرفته و از جامعيت لازم جهت استفاده در مجموعه صنعت نفت ايران برخوردار نيستند. از طرف ديگر، مطالعاتي که تاکنون درخصوص انگيزش به کار، از طريق تنظيم و تدوين مدل­هاي تبييني و توصيف روابط علّي  ميان انگيزش به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي مستقل تاثيرگذار بر متغير وابسته صورت گرفته است در حد توصيف روابط جزئي اين متغيرهاي علّي (X,Y) بوده است و کمتر به تحليل رگرسيون چند­گانه پرداخته اند چرا که گاه لازم است با استفاده از رگرسيون چندگانه نشان داد مجموعه اي از متغيرهاي مستقل تا چه حد تغييرات متغير وابسته را تبيين مي­کنند.

1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق

عوامل موثر بر انگيزش کارکنان کدامند ؟

الگوي مناسب سنجش انگيزش کارکنان چيست ؟

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این طرح مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای از پایان­نامه­ها، مقالات منتشر شده در مجلات معتبر، مصاحبه و طراحی و توزیع پرسشنامه و جمع­آوری نظرات خبرگان و ارائه مدل می­باشد. در این پژوهش از دو روش کیفی و کمی برای انجام تحقیق استفاده می­شود:

مرور ادبیات موضوع

شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان

مطالعه موردی در شرکت­های زیر مجموعه صنعت نفت

ارائه مدل مناسب جهت سنجش انگیزش کارکنان

تجزیه و تحلیل نتایج

1-7- مراحل انجام تحقیق

روش پژوهش و مراحل انجام تحقیق بشرح ذیل ­می­باشد:

انجام مطالعات اولیه و انتخاب موضوع

مطالعه و بررسی میدان مورد مطالعه

جمع­آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه

شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان

تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات و ارائه مدلی برای سنجش انگیزش کارکنان

جمع­ بندی و نتیجه ­گیری

1-8- چارچوب و ساختار تحقیق

ساختار و محتوای فصول این تحقیق عبارتند از:

فصل دوم

در این فصل تئوری­ها و مدل­های ارائه شده مرتبط با مبحث انگیزش مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این فصل شکاف­های موجود در این مدل­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم

در این فصل ضمن ارائه­ی مدل پیشنهادی ، فرآیند انجام تحقیق شامل نحوه­ی تهیه­ی پرسشنامه و اعتبار سنجی آن، جامعه آماری و نحوه انتخاب نمونه آماری، معرفی شرکت­های مورد مطالعه و همچنین نحوه تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع­آوری شده شرح داده شده است.

فصل چهارم

در این فصل که پیکره­ی اصلی تحقیق می­باشد، نخست داده­های جمع­آوری شده از نظر آمار توصیفی و غیر پارامترک و نیز اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و در انتها بر اساس روش­های آماری مدل پیشنهاد شده مورد اعتبار سنجی قرار گرفته و در صورت نیاز اصلاح می­شود.

فصل پنجم

در این فصل ابتدا جمع­بندی و نتایج بدست آمده از موضوع تحقیق عنوان شده و پیشنهاداتی برای توسعه تحقیقات در زمینه موضوع تحقیق ارائه می­گردد.

فصل 2: مروري بر منابع

2-1- مقدمه

در این فصل اکثر مطالعات انجام شده بر روی مفهوم انگیزش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در ابتدا به صورت خلاصه و گذرا  انواع تئوری­های مطرح شده در باب مفهوم انگیزش -که زیر بنای هر مدل انگیزشی هستند-  مورد بررسی قرار گرفته گرفته­اند. سپس به بیان مدل جامع سنجش انگیزش کارکنان که توسط آقای دارن جیمز الدینگ[4](2005) ارائه شده است، پرداخته می­شود. بر این اساس دو مدل موجود از مدل­های انگیزش یعنی مدل مشخصه های شغلی هاکمن و اولدهام و مدل انتظار پورتر و لاولر به صورت جامع و کامل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند[1].

اگرچه در ظاهر هیچ اشتراکی میان مدل مشخصه­های شغلی و مدل انتظار وجود ندارد ، اما سعی شده است تا با بیان تشابهات میان متغیرهای به کار رفته در هر مدل نقاط اشتراک آن­ها شناسایی و بیان شوند . شناسایی این نقاط مشترک باعث ایجاد یک مدل جامع سنجش انگیزش می شود . این مدل جدید انگیزش بر روی مدل های اصلی بسط یافته وعلاوه بر اینکه  شامل عوامل روان­شناختی و جامعه­شناختی است ، تئوری های انگیزشی مطرح شده را نیز در بر می­گیرد .

سپس مدل موجود مورد نقد و بررسی قرار می­گیرد و در انتهای فصل جمع­بندی و نتیجه­گیری انجام می­پذیرد.

2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش

واژه انگیزش[5] از واژه­ی لاتین mover به مفهوم حرکت دادن و واداشتن اقتباس گردیده است. بدیهی است این واژه برای تبیین مفهوم مورد نظر نارسایی ­های فراوانی دارد. آنچه مورد نیاز است توصیفی است که جنبه­های گوناکون و اساسی در فرآیندهای ناشی از رفتار انسان را توضیح دهد. در ذیل به تعاریفی در زمینه انگیزش اشاره می­شود:

انگیزش عبارت از اثرات همزمان بر جهت­دهی، شدت و پشتکار در انجام کار است (اتکینسون[6]، 1964)[2].

انگیزش فرآیندی است که از طریق آن انسان­ها در میان بدیلهای موجود از رفتارهای داوطلبانه دست به انتخاب می­زنند (روم[7]، 1964)[3].

انگیزش با مجموعه­ای از روابط میان معیارهای مستقل/ وابسته در ارتباط است که جهت و فراوانی رفتار یک فرد را توصیف می­کند و اثرات شایستگی، مهارت و درک وظیفه را مشخص کرده و فعالیت در محیط را با محدودیت مواجه می­سازد (کمبل و پریچارد[8]، 1976)[3].

ریکی گریفین[9]، انگیزش را حالتی در افراد توصیف می­کند که آنان را به انجام رفتار و عمل خاصی متمایل می­سازد[3].

[1] Bong

[2] cognitive

[3] social-cognitive

[4] Darren James Elding

[5] Motivation

[6] Atkinson

[7] Vroom

[8] Campbell & Prichard

[9] Griffin

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراک معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان
 • پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي
 • پايان نامه نقش واسطه اي انگيزش شغلي در رابطه بين ويژگي هاي شغلي و اهمال کاري شغلي
 • پايان نامه رابطه انگيزه پيشرفت، سبک هاي اسنادي و خودکارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122