پايان نامه ارائه راهکاري براي انتخاب مدل هزينه‌ي کيفيت با استفاده از تکنيک گسترش ويژگي هاي کيفيت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه راهکاري براي انتخاب مدل هزينه‌ي کيفيت با استفاده از تکنيک گسترش ويژگي هاي کيفيت  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه راهکاري براي انتخاب مدل هزينه‌ي کيفيت با استفاده از تکنيک گسترش ويژگي هاي کيفيت  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده.1
1فصل اول : تعریف مسئله    2
1-1 مقدمه و تعریف مسئله    2
1-2 ضرورت انجام تحقیق    3
1-3 تعریف مسئله    4
1-4 روش تحقیق و اعتبارسنجی روش    5
2 فصل دوم: مقدمه و مطالعه ادبیات    6
2-1 کیفیت چیست؟    6
2-2 هزینه کیفیت    11
2-2-1 تعریف هزینه کیفیت:    11
2-2-2 تاریخچه هزینه کیفیت:    13
2-2-3 انواع مدل های هزینه کیفیت:    17
2-2-4 سیستم هزینه کیفیت:    32
2-2-5 حجم هزینه‌های کیفیت:    33
2-2-6 روش ارائه مدل و استقرار هزینه کیفیت:    38
2-2-7 اهداف و مزایای استقرار مدل هزینه کیفیت:    41
2-2-8 هزینه کیفیت در استانداردها:    45
2-2-9 محدودیت‌ها، موانع و الزامات هزینه کیفیت:   46
2-3 خلاصه فصل   50
3 فصل سوم : راه حل مبتنی بر QFD برای استقرار سیستم هزینه کیفیت    48
3-1 آشنایی با روش و فلسفه QFD    48
3-1-1 تعریف QFD    48
3-1-2 مزایای استفاده از  QFD    52
3-1-3 روش اجرای QFD    53
3-1-4 گسترش‌ها در زمینه QFD    68
3-2 ارائه راهکار    68
3-2-1 سیستم هزینه کیفیت    68
3-2-2 کاربرد روش مبتنی بر QFD برای تدوین سیستم هزینه کیفیت    73
3-3 خلاصه فصل  80
4 فصل چهارم : گزارش مطالعه موردی    82
4-1 معرفی    82
4-2 روش اجرا شده برای مطالعه موردی    83
4-3 استفاده از روش معمول برای مطالعه موردی    104
5 نتایج حاصله    109
6 پیوست 1 جداول QFD    112
7 پیوست 2 مصاحبه انجام‌شده    122
8 پیوست 3  روش نمره دهی معمولی(ساده)    128
9 مراجع.    129

مراجع

[1]. Juran, J.M., Godfrey, A.B., Hoogstoel, R.E. and Schilling, E.G., Juran’s quality handbook, McGraw Hill New York, 1999.

[2]. Hwang, G. and Aspinwall, E., “Quality cost models and their application: A review”, Total Quality Management, Vol. 7, No. 3, pp. 267-282, 1996.

[3]. Schiffauerova, A. and Thomson, V., “A review of research on cost of quality models and best practices”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 23, No. 6, pp. 647-669, 2006.

[4]. Love, P.E. and Irani, Z., “A project management quality cost information system for the construction industry”, Information & Management, Vol. 40, No. 7, pp. 649-661, 2003.

[5]. Kazaz, A., Talat Birgonul, M. and Ulubeyli, S., “Cost-based analysis of quality in developing countries: A case study of building projects”, Building and Environment, Vol. 40, No. 10, pp. 1356-1365, 2005.

[6]. Iso 9000: 2005, 2005.

[7]. Rounce, G., “Quality, waste and cost considerations in architectural building design management”, International Journal of Project Management, Vol. 16, No. 2, 123-127, 1998.

[8]. Evans, J.R. and Lindsay, W.M., The management and control of quality, South-Western Cincinnati, OH, 2002.

[9]. طاهری, ش., Q.M مدیریت کیفیت فراگیر و سری های iso9000 ، iso14000, موسسه نشر علوم نوین, تهران, 1379.

[10]. Campanella, J., Principles of quality costs: Principles, implementation and use, ASQ Quality press Milwaukee, WI, 1999.

[11]. Zultner, R.E., “Tqm for technical teams”, Communications of the ACM, Vol. 36, No. 10, pp. 79-91, 1993.

[12]. مونتگومری, د.س., کنترل کیفیت آماری, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1383.

[13]. Desai, D.A., “Cost of quality in small-and medium-sized enterprises: Case of an indian engineering company”, Production Planning and Control, Vol. 19, No. 1, pp. 25-34, 2008.

[14]. Goodstadt, P. and Marti, R., “Quality service at national westminster bank-the continual striving for excellence”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 7, No. 4, pp. 1990.

[15]. Groocock, J., “Quality costs and no failure costs”, EQQC Quality, Vol. 2, No. pp. 8-10, 1977.

[16]. Dale, B.G., Quality costing, Gower Publishing, Ltd., 1999.

[17]. Purcell, W.R., “Quality cost control”, Industrial Quality Control, Vol. 18, No. 11, pp. 22-26, 1962.

[18]. Yasin, M.M., Czuchry, A.J., Dorsch, J.J. and Small, M., “In search of an optimal cost of quality: An integrated framework of operational efficiency and strategic effectiveness”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 16, No. 2, pp. 171-189, 1999.

[19]. Rosenfeld, Y., “Cost of quality versus cost of non‐quality in construction: The crucial balance”, Construction Management and Economics, Vol. 27, No. 2, pp. 107-117, 2009.

[20]. Bryson, A.E. and Ho, Y.-C., Applied optimal control: Optimization, estimation, and control, Taylor & Francis, 1975.

[21]. Love, P.E., “Auditing the indirect consequences of rework in construction: A case based approach”, Managerial Auditing Journal, Vol. 17, No. 3, pp. 138-146, 2002.

[22]. Wood, D.C., The executive guide to understanding and implementing quality cost programs: Reduce operating expenses and increase revenue, ASQ Quality Press, 2007.

[23]. SCANLON, F. and CAMPANELLA, J., “Quality costs in a non manufacturing environment”, 1987) Quality Costs: Ideas and Applications, Vol. 2, No. pp. 18-24, 1983.

[24]. Modarress, B. and Ansari, A., “Two new dimensions in the cost of quality”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 4, No. 4, pp. 9-20, 1987.

[25]. SANDOVAL-CHÁVEZ, D.A. and Beruvides, M.G., “Using opportunity costs to determine the cost of quality: A case study in a continuous-process industry”, The Engineering Economist, Vol. 43, 2, pp. 107-124, 1998.

[26]. Plunkett, J. and Dale, B., “Quality-related costing: Findings from an industry-based research study”, Engineering Management International, Vol. 4, No. 4, pp. 247-257, 1988.

[27]. Abdelsalam, H.M. and Gad, M.M., “Cost of quality in dubai: An analytical case study of residential construction projects”, International Journal of Project Management, Vol. 27, No. 5, pp. 501-511, 2009.

[28]. Moen, R.M., “New quality cost model used as a top management tool”, The TQM magazine, Vol. 10, No. 5, 334-341, 1998.

[29]. Abdul-Rahman, H., Thompson, P. and Whyte, I., “Capturing the cost of non-conformance on construction sites: An application of the quality cost matrix”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 13, No. 1, pp. 48-6, 1996.

[30]. شیونان, ج.ب.ج.ه.ج., سیستم های مدیریت و برنامه ریزی تولید (با رویکرد یکپارچه), انتشارت دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1378.

[31]. Hagan, J.T., Principles of quality costs: Principles, implementation, and use, Asq Pr, 1990.

[32]. Al-Tmeemy, S.M.H., Rahman, A. and Harun, Z., “Contractors’ perception of the use of costs of quality system in malaysian building construction projects”, International Journal of Project Management, Vol. 30, No. 7, pp. 827-838, 2012.

[33]. Barber, P., Graves, A., Hall, M., Sheath, D. and Tomkins, C., “Quality failure costs in civil engineering projects”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 17, No. 4/5, pp. 479-492, 2000.

[34]. Love, P.E., Li, H. and Mandal, P., “Rework: A symptom of a dysfunctional supply-chain”, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 5, No. 1, pp. 1-11, 1999.

[35]. Burns, C., “Quality costing used as a tool for cost reduction in the machine tool industry”, Quality Assurance, Vol. 2, No. 1, pp. 25-32, 1976.

[36]. Tsai, W.-H. and Hsu, W., “A novel hybrid model based on dematel and anp for selecting cost of quality model development”, Total Quality Management, Vol. 21, No. 4, pp. 439-456, 2010.

[37]. Johnson, M.A., “The development of measures of the cost of quality for an engineering unit”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 12, No. 2, pp. 86-100, 1995.

[38]. Hoover, H., “What went wrong in us business’s attempt to rescue its competitiveness?”, Quality Progress, Vol. 28, No. 7, pp. 83-88, 1995.

[39]. Atkinson, J.H., Hohner, , Mundt, B., Troxel, R., Winchell, W. and Montvale, N., Current trends in cost of quality: Linking the cost of quality and continuous improvement, National Association of Accountants Montvale, New Jersey, 1991.

[40]. Mil-q-9858a, 1963.

[41]. Tsai, W.-H., “Quality cost measurement under activity-based costing”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 15, No. 7, pp. 719-752, 1998.

[42]. Rodchua, S., “Factors, measures, and problems of quality costs program implementation in the manufacturing environment”, Journal of Industrial Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 1-6, 2006.

[43]. Plunkett, J. and Dale, B., “Quality costing: A study in the pressure vessel fabrication section of the process plant industry”, Quality Assurance, Vol. 9, No. pp. 93, 1983.

[44]. Chen, Y.- and Tang, K., “A pictorial approach to poor-quality cost management”, Engineering Management, IEEE Transactions on, Vol. 39, No. 2, pp. 149-157, 1992.

[45]. Plunkett, J. and Dale, B., “Some practicalities and pitfalls of quality-related cost collection”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 199, No. 1, pp. 29-33, 1985.

[46]. Dale, B. and Wan, G., “Setting up a quality costing system: An evaluation of the key issues”, Business Process Management Journal, Vol. 8, No. 2, pp. 104-116, 2002.

[47]. Kim, J.K., Han, C.H., Choi, S.H. and Kim, S.H., “A knowledge-based approach to the quality function deployment”, Computers & industrial engineering, Vol. 35, No. 1, pp. 233-236, 1998.

[48]. Hauser, J.R. and Clausing, D., “The house of quality”, Vol. No. pp. 1988.

[49]. Stylianou, A.C., Kumar, R.L. and Khouja, M.J., “A total quality management-based systems development process”, ACM SIGMIS Database, Vol. 28, No. 3, pp. 59-71, 1997.

[50]. Na, L., Xiaofei, S., Yang, W. and Ming, , “Decision making model based on qfd method for power utility service improvement”, Systems Engineering Procedia, Vol. 4, No. pp. 243-251, 2012.

[51]. Shin, J.-S. and Kim, K.-J., “Complexity reduction of a design problem in qfd using decomposition”, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 11, No. 4, pp. 339-354, 2000.

[52]. هوشیار, ح.آ.ک.ر.م., مبانی qfd رویکرد مشتری گرا, نشر آنتا, تهران, 1380.

[53]. Service quality deployment: Quality service by design, 1993.

[54]. McElroy, J., “Qfd building the house of quality”, Automotive Industries, Vol. 14, No. pp. 30-32, 1989.

[55]. Lim, P.C. and Tang, N.K., “The development of a model for total quality healthcare”, Managing Service Quality, Vol. 10, No. 2, pp. 103-111, 2000.

[56]. Quality progress, 1986.

[57]. Weisbrich, A., “‘Qfd: A tqm cornerstone for quality business operations & consolidation factoring: A qfd enhancement for quality business decisions”, The Fourth Symposium on Quality Function Deployment, Novi, Michigan, Vol. pp. 140-55, Year.

[58]. Bergman, B. and Klefsjö, B., Quality from customer needs to customer satisfaction, Studentlitteratur, 2010.

[59]. Cohen, L., Quality function deployment: How to make qfd work for you, Addison-Wesley Reading, MA, 1995.

[60]. Chan, L.-K. and Wu, M.-L., “Quality function deployment: A comprehensive review of its concepts and methods”, Quality Engineering, Vol. 15, No. 1, pp. 23-35, 2002.

[61]. Kim, K.-J., Moskowitz, H., Dhingra, A. and Evans, G., “Fuzzy multicriteria models for quality function deployment”, European Journal of Operational Research, Vol. 121, No. 3, pp. 504-518, 2000.

[62]. Park, T. and Kim, K.-J., “Determination of an optimal set of design requirements using house of quality”, Journal of operations management, Vol. 16, No. 5, pp. 569-581, 1998.

چکیده:

در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت و تأثیر هزینه‌های کیفیت در صنایع مختلف و حجم آنها بر این مسئله توجه شده است و با توجه به وجود مشکلاتی که بر سر راه استقرار مدل هزینه کیفیت در صنایع وجود دارد این پایان‌نامه سعی کرده تا با استفاده از رویکرد گسترش ویژگی های کیفیت به مشتری مدار سازی مدل هزینه کیفیت کمک نماید. برای این مهم ابتدا در زمینه هزینه کیفیت نکاتی از جمله تشریح سیستم هزینه کیفیت و سئوالات معین کننده مدل هزینه کیفیت بیان می‌شود. پس از بیان این مقدمات روش مد نظر ارائه شده و در انتها نیز در یک مطالعه موردی اقدام به ارزیابی روش پیشنهادی در این پایان نامه با روشی که توسط نگارنده و با استفاده از توصیه‌های موجود در منابع استخراج شده، می‌شود. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش معمولی نسبتاً بهتر عمل می‌نماید.

فصل اول
تعریف مسئله

1-1   مقدمه و تعریف مسئله

تقریباً 70 سال از زمان مطرح‌شدن بحث هزینه کیفیت می‌گذرد  علت اصلی مطرح‌شدن این دیدگاه به مسئله کیفیت را می‌توان در آغاز انقلاب صنعتی و ایجاد انفکاک بین واحد های مختلف سازمانی جست‌وجو نمود. با پیشرفت صنایع و پیچیده شدن محصولات تولیدی به‌تدریج گرایش به تخصصی شدن در صنایع افزایش یافت و این امر باعث شد در داخل کارخانه‌ها تمایل به جدا کردن کارها و واحدهای سازمانی ایجاد شود و به دنبال آن واحدهایی نظیر کیفیت و تولید ایجاد شد؛ که حاصل انفکاک بین فعالیت های مربوط به کیفیت و تولید بود. به تدریج مضرات این دیدگاه خود را نمایان ساخت؛ یکی از مضرات این دیدگاه این بود که تولید به علت آنکه هسته اصلیِ درآمدزایی سازمان بود مورد توجه مدیران ارشد قرار می‌گرفت و تأثیرات اقتصادی مربوط به حجم و مقدار تولید تقریباً معین بود؛ ولی دراین‌بین نقش و تأثیر اقتصادی واحدهای پشتیبان تولید نظیر کیفیت پنهان می‌ماند. این امر سبب شد تا متخصصان کیفیت به فکر ایجاد زبان مشترک با مدیران ارشد، یعنی زبانی مبنی بر مفاهیم پولی و مالی،  بیافتند. حاصل این تفکر ایجاد مفاهیم هزینه کیفیت و درآمد کیفیت که در مجموع با عنوان اقتصاد کیفیت شناخته می‌شوند، می‌باشد[1-3].

بحث هزینه کیفیت پس از مطرح‌شدن با اقبال متخصصان کیفیت روبرو شد؛ و مدل‌های متنوع هزینه کیفیت برای صنایع مختلف تولیدی و حتی خدماتی ارائه شد و مورد استفاده قرار گرفت. پس از مطرح‌شدن بحث هزینه کیفیت در مجامع کیفیتی این مبحث به‌تدریج وارد استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت شد و به‌عنوان یک الزام سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردید[1].

مدل هزینه کیفیت و مواردی که در یک مدل جای می‌گیرند به‌تدریج رشد کرده و کامل شده‌اند. هزینه‌های پنهان کیفیت نیز به‌تدریج کشف شده و در مدل‌ها جای گرفتند. روش های اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت نیز به‌تدریج تنوع یافته و روش های برآورد متفاوتی برای هزینه‌های کیفیت و هزینه‌های پنهان کیفیت گسترش یافته‌اند.

همچنین انواع روش های ثبت و ضبط و جمع‌آوری و یافتن داده‌های لازم برای این مدل‌ها نیز گسترش پیدا کرده‌اند و نیز برخی نرم‌افزارها به شکل موردی برای این کار طراحی شده‌اند بااین‌وجود نرم‌افزار جامع، کامل و فراگیری برای جمع‌آوری و تحلیل این هزینه‌ها تا کنون ارائه نشده است[4].

1-2  ضرورت انجام تحقیق

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد ابزار هزینه کیفیت یکی از ابزارهایی است که برای ایجاد زبان مشترک میان مدیران کیفیت و مدیران ارشد به وجود آمده ولی به‌تدریج کاربردهای مهم‌تری نظیر کاهش هزینه، بهبود کیفیت و جلبِ توجه مدیریت نسبت به مسایل کیفیت نیز در زمره کارکرد های این ابزار قرار گرفته است.

با وجود اینکه بحث هزینه کیفیت از نظر تئوری و در نظر گرفتن مقالات مربوطه یک بحث بلوغ یافته است، لیکن هنگام استقرار با مشکلاتی روبرو می‌باشد که این مسایل و مشکلات باعث می‌شود سازمان‌ها تمایلی به استقرار آن نداشته باشند؛ و یا به این نکته که این سیستم باید جاری باشد و نه ایستا توجهی نمی‌نمایند و در صورت استقرار آن، تنها یک دوره محدود را برای آن مناسب می‌دانند و آن را به شکل ناقص و تنها در قالب یکسری فرآیند ثبت و ضبط اطلاعات و تهیه گزارشات بی‌اثر اجرا می‌نمایند[3].

برخی مقالات به بررسی مشکلات اجرایی بر سر راه استقرار مدل هزینه کیفیت پرداخته و برخی مشکلات نیز شناسایی شده‌اند. ولی نکته مهم این است که هر سازمان باید مدل هزینه کیفیت خاص خود را داشته باشد و این مدل نیز می‌تواند به شکل دوره‌ای تغییر نماید و این باعث می‌شود که لیستِ مشکلات تهیه‌شده نیز جامع و کامل نباشند و به صنعت و میزان پیشرفتگی و شرایط کاری سازمان‌هایی که پژوهش بر روی آنها انجام‌شده، وابسته باشند.

لذا انجام کاری که سازمان‌ها را در راستای ارائه مدل هزینه کیفیت توانمند سازد یا به عبارت بهتر آنها را در ارائه مدل هزینه کیفیتِ خاص خود توانمند سازد ضروری می‌باشد و هنگامی که به فواید استقرار این بحث در سازمان و میزان بهبود و شناختی که این مدل می‌تواند ارائه دهد توجه شود، این ضرورت بیش از پیش نمایان می‌شود.

این‌گونه مدل‌ها در صورتی که به شکل کارآمد استقرار یابند و از داده‌های حاصل از آنها در بهبود استفاده شود نه تنها به سود سازمان‌ها بلکه در بلندمدت به سود مشتریان و اجتماع نیز خواهند بود.

بنا بر آنچه بیان شد تمرکز این پایان‌نامه بر مسئله هزینه کیفیت می‌باشد؛ و در این پایان‌نامه سعی بر این است که راه‌حلی برای رفع برخی کاستی های موجود در بحث هزینه‌های کیفیت ارائه شود.

1-3  تعریف مسئله

در دو بخش قبل مقدمه‌ای راجع به بحث هزینه کیفیت ارائه شد؛ و همچنین به وجود برخی مشکلات که هنگام استقرار سیستم هزینه کیفیت وجود دارد اشاره شد. در این قسمت جزئیات مسئله‌ای که این پایان‌نامه به آن خواهد پرداخت ارائه می‌شود و موضوع تحقیق در این بخش کاملاً تشریح خواهد شد.

پیش‌ازاین اشاره شد که سازمان‌ها در راه استقرار مدل هزینه کیفیت دچار مشکلاتی هستند که علت کلی و عمده این مشکلات را می‌توان ناهماهنگی مدل هزینه کیفیت و سازمان دانست. مشکل دیگری که بر سر راه ارائه مدل وجود دارد عدم امکان ارائه یک مدلِ قابل کاربرد برای کلیه صنایع و سازمان‌ها می‌باشد. همچنین سازمان‌ها به علت متفاوت بودن سیستم‌ها و اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌نمایند با یکدیگر متفاوت هستند لذا از نظر امکان اندازه‌گیری هزینه‌های مربوط به بخش های مختلف هزینه کیفیت با یکدیگر متفاوت هستند.  همه این موارد این نتیجه را به‌دست می‌دهد که ارائه روشی برای ارائه و روزآمدسازی مدل هزینه کیفیتِ متناسب با سازمان به مراتب اثربخش‌تر از معرفی لیست هزینه‌های ممکن، روش های برآورد متفاوت و حتی مدل های از پیش طراحی‌شده خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر این نکته نیز درخور توجه است که سازمان‌ها با توجه به سیاست‌ها و رویکردهای متفاوت مدیریتی نیز ممکن است از این ابزار انتظارات متفاوتی داشته باشند لذا اهمیت ارائه روش برای استخراج و ارائه مدل هزینه کیفیت بیش از پیش نمایان می‌شود. ازسوی دیگرعلیرغم اهمیت این مسئله در ادبیات این موضوع پژوهشگران اغلب به ارائه مدل، معرفی هزینه‌های ممکن، ارائه روش برآورد و جمع‌آوری داده‌ها، روش های یافتن نقطه بهینه هزینه کیفیت و نتایج حاصل از استقرار مدل‌ها پرداخته و به این مسئله توجه کمتری داشته‌اند؛ حداکثر کاری که در این زمینه انجام شده برخی راهنمایی‌هایی که در متون آموزشیِِ مؤسسات کیفیت و برخی مقالات و کتب وجود دارد، می‌باشد.

با توجه به مطالبی که بیان شد مسئله ای که این پایان نامه برای حل آن اقدام می نماید عبارتست از :

یک سازمان چه روشی را دنبال کند تا بتواند مدل هزینه کیفیت خاص سازمان خود را با توجهِ همزمان به اهداف، محدودیت هاو شرایطِ خود ایجاد نماید؟

لذا در این پایان‌نامه سعی شده که روشی ارائه شود تا سازمان‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و اهداف خاص خود، به شکل همزمان، اقدام به استخراج مدل هزینه کیفیت و سیستم هزینه کیفیت نمایند. این پایان‌نامه ابتدا به بیان سئوالاتی که برای استخراج و ارائه مدل هزینه کیفیت باید به آن هاپاسخ داده شوند، پرداخته و در نهایت روشی برای پاسخگویی به این سئوالات ارائه شده است.

1-4  روش تحقیق و اعتبارسنجی روش

در این پایان‌نامه نظر به اینکه موضوعِ بحث، مدیریتی است بیشتر از روش های کتابخانه‌ای و برخی تکنیک های جمع‌آوری اطلاعات میدانی استفاده می‌شود.

در بخش اول که مربوط به مطالعه ادبیات است تنها از روش های کتابخانه‌ای استفاده شده است در بخش دوم که ارائه راه حل است به طور همزمان از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی عمیق‌تر مطالعه ادبیات و مشاهدات و تجربیات شخصی بهره گرفته شده است و در بخش انتهایی که مربوط به مطالعه موردی می‌باشد از روش های میدانی جمع‌آوری اطلاعات چون مصاحبه حضوری و مشاهده استفاده شده است.

همانطور که بیان شد با توجه به مطالعه ادبیات صورت گرفته تا کنون در مورد هزینه کیفیت چنین روشی ارائه نشده است و لذا در انتهای این پایان‌نامه تنها اجرایی بودن روش بررسی می‌شود. روش پیشنهادی با روشی که بر اساس راهنمایی‌هایی که در مراجع برای استخراج مدل هزینه کیفیت وجود دارد؛ برای یک مطالعه موردی مقایسه می‌شود. البته در اینجا لازم به ذکر است که اعتبارسنجی کامل روشی در این سطح (جدید بودن و سختی آزمایش آن) نیازمند گذشت زمان و کاربرد آن  در صنایع مختلف می‌باشد.

فصل دوم

مقدمه و مطالعه ادبیات

2-1  کیفیت چیست؟

پیدایش بحث کیفیت را می‌توان از زمانی دانست که انسان‌ها اقدام به اندازه‌گیری در ساخت ابزار نمودند. تعاریف متفاوتی برای مسئله کیفیت ارائه شده‌اند که از بین شناخته شده ترین آنها می‌توان به اعتقاد ژوران و گرایان اشاره کرد که  کیفیت را در واقع، رسیدن به اهداف می‌دانند.کرازبی انطباق با نیازمندی‌ها را برای تعریف کیفیت ملاک قرار می‌دهد و کیفیت را درجه انطباق با نیازمندی‌ها تعریف می‌کند. دکتر دمینگ بر این مسئله اعتقاد دارد که تکرارپذیری و یکسانی محصولات با توجه به تعریف صحیح از اهداف، کیفیت می‌باشد[5].

همچنین تعریفی که استاندارد ISO9000:2005 از کیفیت ارائه می‌کند به شکل زیر است:

ˮ درجه‌ای از مجموعه‌ی ویژگی های ذاتی که منجر به ارضای نیازمندی‌ها می‌شود[6]

دو دیدگاه به مسئله کیفیت وجود دارد یکی از این دو دیدگاه، دیدگاه رهایی از خرابی و عیب است یا به عبارت بهتر حذف و عدم مواجهه با خرابی و عیب می‌باشد، و دیدگاه دیگر دیدگاهی است که به کیفیت به عنوان انطباق با نیازمندی های مشتریان می‌نگرد.در جدول ‏2‑1 تفاوت‌های این دو دیدگاه نشان داده شده است[1].

برای مدت زمانی طولانی، کیفیت به عنوان انطباق با طراحی یا کیفیت در ساخت مطرح بود و با دیدگاه حذف و عدم وجود عیب به آن نگریسته می‌شد، ولی در چند دهه اخیر تعریف دیگری از کیفیت ارائه شده است که کیفیت در طراحی را نیز علاوه بر کیفیت در ساخت مد نظر قرار می‌دهد و کیفیت را بر مبنای نیازمندی مشتریان تعریف می‌کند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122