پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول    1
1-1 مقدمه    2
1-2- بیان مسأله    2
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق    5
1-4-اهداف تحقیق    6
1-5- سوالات تحقیق    7
1-6- فرضیات تحقیق    8
1-7- جنبه جديد بودن و نوآوري    8
1-8- قلمروتحقیق    8
1-9- محدودیت های تحقیق    9
1-10- ساختار کلی پایان نامه    9
1-11- خلاصه فصل    9
فصل دوم    15
2-1 مقدمه    14
2-2- مبانی نظری تحقیق    14
2-3-  مروری بر پیشینه تحقیق    19
2-4- تعاریف و مفاهیم تحقیق    21
2-5- تاریخچه مدیریت دانش    24
2-6- ابعاد مدیریت دانش    25
2-7-  کارکرد مدیریت دانش    26
2-8- مصادیق مدیریت دانش    27
2-9- زیرساخت های مدیریت دانش    27
2-10- استراتژی مدیریت دانش    29
2-11- بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها    33
2-12-آئین نامه مدیریت دانش    42
2-13- خلاصه فصل دوم    43
فصل سوم    44
3-1- مقدمه    45
3-2- روش تحقیق    46
3-3- نوع تحقیق    50
3-4- جامعه آماری    50
3-5-  حجم نمونه    51
3-6- ابزار تحقیق(پرسشنامه)    53
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه    53
3-8- روش جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات    55
فصل چهارم    57
4-1 – مقدمه    58
4-2– تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق به کمک آمار توصیفی    60
4-3 –  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی    63
4-4- بیان نتایج فرضیات و متغیرهای موثر بر تحقیق    73
فصل پنجم    76
5-1 مقدمه    77
5-2 مرور فرضیات و نتایج آنها    77
5-3- نتیجه گیری    78
5-4- پیشنهادات    81
5-5- منابع    83

 منابع

خاکی، غ. (1382)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،تهران: انتشارات بازتاب، چاپ اول.

Dalkir, K. (2013). Knowledge management in theory and practice. Routledge.

Aarabi, M; and Mousavi, S. (2009). Strategic Knowledge Management Model for Research Centers Performance Promotion, Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, 15 No. 1: 1-26.

Abdullah, R; Selamat, M. Jafar, A. Abdullah, S. and Sura, S. (2008). An Emprical Study of Knowledge Management System Implementation in Public Higher Learning Institution, IJCSNS International Journall of Computer Science and Network Security, 8 No. 1: 281-290.

Alavi, M; and Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly, Vol. 25 No. 1: 107-136.

Allameh, M; Zare, M. and davoodi, M. (2011). Examining the Impact of KM Enablers on Knowledge Management Processes, Procedia Computer Science 3, PP. 1211–1223.

چکیده

دراین تحقیق به ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور پرداخته شده است. بدین منظور پس از انجام مطالعات اولیه و جمع آوری ادبیات تحقیق و تعیین جامعه آماری از مدیران و پرسنل بنادر جنوبی کشور، نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای استفاده شده، که پس از توزیع وجمع آوری، اطلاعات آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده و نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد، بین نگرش پاسخگویان نسبت به فرهنگ سازمانی بنادر جنوبی کشور برحسب جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد و پاسخگویان مرد نسبت به فرهنگ سازمانی در مقایسه با پاسخگویان زن از اولویت و حساسیت بیشتری برخوردارند. ضمناً بین پاسخگویان برحسب تحصیلات ازنظر نگرش نسبت به اهمیت آموزش تفاوت معنی داری وجود دارد. بررسی همبستگی بین میانگین متغیرها و سن افراد نشان می دهد که رابطه معنی داری بین سن و متغیرهای اصلی پژوهش وجود ندارد.

واژگان کلیدی: حمل و نقل دریایی، نگرش، مدیریت دانش، الگوبرداری.

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

دانش به عنوان یک دارایی سازمان و به عنوان یک مزیت رقابتی بنادر را قادر کرده است تا با اطمینان بیشتری در عرصه رقابت گام بردارند و از طریق این منبع استراتژیک بتوانند در این عرصه باقی بمانند. اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطه­های گوناگونی در سازمان و مدیریت به عنوان رمز بقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار و در اقتصاد به عنوان دارایی راهبردی بحث شده است(Dalkir, 2013). هر چند سازمان های بسیاری در زمینه ی توسعه ی دانش در سطوح متفاوت سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمان های بسیاری نیز با شکست مواجه شده اند(Maier and Hädrich, 2011). فقدان ساز و کارهای صحیح در مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه ی اضافی تبدیل کرده است(Hislop, 2013). از این رو سازمان ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و در بستر سازی ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور[1] بکوشند. و بسترها و زیرساخت های لازم جهت استقرار و کاربرد سیستم نوینی مانند مدیریت دانش از این لحاظ حائز اهمیت است که پیاده سازی این سیستم بدون توجه به آماده بودن بسترها و نقاط قوت و ضعف آنها، غالباً با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد.

1-2- بیان مسأله

تکنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي و گسترش اينترنت، دنيايي مجازي و بدون مرزي ايجاد کرده اند که در آن سازمانها بايد در عرصه جهاني با يکديگر رقابت کنند(Easterby et al., 2011).

موفقیت و بقاي سازمانها در اين رقابت جهاني، به طور فزاينده وابسته به توانايي آنان در تبديل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مي باشد که به عنوان پايه و اساس رقابت و تصميم گيري و توليد محصولات و خدمات جديد در نظر گرفته مي شود(Liebowitz et al., 2010). در اين ميان سازمان هايي موفّق خواهند بود که به کمک ابزار مديریتي و فناوريهاي نوين از فرصت هاي ايجاد شده به نفع خود استفاده کنند(Yates and Paquette, 2011). اگر چه مدیریت دانش به عنوان مفهومي تجاري مطرح و براي سازمان هاي انتفاعي و با هدف افزايش سود به کار گرفته شده است، اما در پي شناخته شدن نقش آن در موفّقيّت سازمانها، براي رسيدن به اهدافي متفاوت به کار مي رود. هتل ها، بانک ها، صنايع نفت و گاز، خدمات مالي و اطلاعاتي، صنايع خودرو و هواپيماسازي همه از مدیریت دانش استفاده مي کنند. حدود نیمی از دانش سازمانی به صورت ضمنی است و در اختیار افراد متخصص آن است. افراد سازمانی، دانش مکنون و نانوشته­ای را در سینه­ها و اذهان خود حمل می­کنند که جلوه­ی استعدادها، مهارت­ها، تخصص­ها، قضاوت و هدایت­های آنهاست(Ahmed et al., 2013). این دانش حاصل سنوات خدمتی افراد است که بر پایه­ی علم، اطلاعات، اندوخته­های فکری، تجربی، تحلیلی، نگرش وتوانایی تشخیص و هدایت امور قرار گرفته است(Holsapple and Joshi, 2011). انسان­ها همواره سرچشمه­ی دانش تلقی شده­اند. ایده­ها هر چند ارزشمند هستند و برای در اختیار گرفتن و به اجرا درآوردن آن، ناپایدار، پراکنده و سخت می­باشند، لیکن تولید، کسب، پرورش و غنی سازی دانش فردی در سازمان­ها بر آن پایه، ضرورتی اجتناب­ناپذیر است.بنیان تمامی پیشرفت­های علوم، فن آوری، دانش، دانایی و خردورزی در جامعه و سازمان­ها انسان­ها هستند. مباحث تحقیق هرچند بر پایه نظراتی متعددی قرار دارد اما الگو و مدل نوینی با رویکردهایی که در شرکت وجود دارد، ارائه می نماید. در جدولِ 1-1 ابعادِ اجتماعی، فن­آوری، بخش تقاضا (تولید دانش) و بخش عرضه (یکپارچه کردن دانش) ارائه شده است که عناصر مهم استقرارِ مدیریت دانش هستند(Tseng, 2010).

[1]  در این تحقیق هر کجا از وازه بنادر جنوبی کشور استفاده شده است منظور بندر خرمشهر و بندر امام خمینی بندر بوشهر و بندر شهید رجائی و بندر شهید باهنر بندر چابهار می باشد.

یادگیری از طریق عمل، یادگیری از طریق دیگران و یادگیری با دیگران، یادگیری در حین کار بر پایه­ی کسب تجربه و رفتارهای ضابطه­مند نیز تعریف می­شود. به همین ترتیب، اقدام پژوهی، فرایند تکراری و حلقوی کنش و واکنش در حین کار و عملیات قلمداد می­شود(Tseng, 2010).

تأکید مدیریت دانش بر محیط دائماً در حال تغییر جوامع، سازمان­ها و اشخاص است که زندگی و کار می­کنند، یاد می­گیرند، خود را تطبیق داده و اصلاح مینمایند و بقا پیدا کنند. اساساً، مدیریت دانش، فرایندهای سازمانی را در بر گرفته است که تلفیق هم­افزایی از ظرفیت پذیرش داده­ها و اطلاعات را بر اساس فن­آوری­های اطلاعات و ظرفیت خلاقیت و نوآوری انسان­ها به وجود می­آورد (Kim and Abbas, 2010).

مدیریت سازمان اساسا در گرو مدیریت فنآوری (آگاهی از چگونگی انجام کارها) است که مهندسی فنآوری آن را پشتیبانی می­کند. کیفیت مدیریت فنآوری به معماری فنآوری در تلفیق ابزارهای نرم­افزاری فنآوری (دانش فنی نحوه انجام کارها) بستگی دارد (Lindner and Wald, 2011). اگر چه دانش فنی تبدیل آموخته­های علمی برای اجرا اثربخش است و نشانگر توانایی به کارگیری اصول علمی یک رشته در دنیای واقعیات حرفه­ای است اما این تحلیل­ها به نیازهای ابزاری برای دسترسی واقعی و اداره دانش ضمنی و آشکار افراد در سازمان­ها اشاره می­کند. چنین مباحثی برای سازمان­ها ارزش افزوده­ی بالایی ایجاد می­کند که ظرفیت تولید آن در اختیار کارکنان سازمان­ها یا نیروی کار فن­آوری (نیروی کار آشنا با دانش فنی)، با به خدمت گرفتن دانش فردی­شان قرار دارد (Esper et al., 2010).

از این رو، مدیریت دانش می­تواند دسترسی و اداره­ی دانش ضمنی و آشکار را به مثابه­ی دانش فردی هموار کند.روش نرم­افزاری یادگیری از طریق عمل و اقدام پژوهی چنین بیانیه­ای را مأموریت خود تلقی میکند: تحصیل کن… آگاه شو… توانمند گرد.

رويكرد يادگيري تعمق

چارچوب مدل اول، حاوي هفت نظام اصلي و ارزشي، هفت اقدام تطبيقي با زمينه هاي كاربرد مصاديق مطابق جدول 1-2 است.

نظر به اينكه ارزشها و اصول يادگيري از طريق عمل و اقدام  پژوهي از شخصي به شخص ديگر و از سازماني به سازمان ديگر تفاوت مي كند. تنوع ارزشها و اصول در آن زمينه وجود دارد. اما تعدادي ارزش و اصول يادگيري از طريق عمل و اقدام پژوهي مشترك و مهم يافت مي شوند كه مي توان به اشتراك گذاشت از اين رو، هفت ارزش بنيادي حامي موفقيت در يادگيري از طريق عمل و اقدام پژوهي مطابق جدول 1-3 مطرح و تحليل مي شوند (Mills and Smith, 2011). از اين جدول مي توان براي تقويت پايه هاي دانشي توانمنديهاي محوري كاركنان سازمان استفاده كرد.

اصول و ارزشهاي جدول 1-3 جزو فرهنگ يادگيري از طريق عمل و اقدام پژوهي هستند زيرا (Lindner and Wald, 2011):

ارتقاي يادگيري و دانش را مي توان بر مبناي تجربه و بازتاب اين تجربيات در حلقه هاي تكراري عمل، تجربه و بازتاب به دست آورد. اين حلقه ها پايه و اساس يادگيري از طريق عمل هستند.

پذيرش اينكه اشتراك مساعي و همكاري روحيه كار تيمي و ارتباطات متقارن، هر فرد مختص به خود او و منحصر بفرد است با پذيرش تفاوتها ظرفيت حل مساله بهبود پيدا ميكند. اين كار منجر به بهبود و هم افزايي سيستماتيك نتايج مي شود. هم افزايي، ارزشي است كه نشانه بالا بودن ارزش كل نسبت به ارزش حاصل و جمع اعضا يا اجزاست.

اعتماد، احترام و راست گويي پيش شرط جستجوي حقيقت و حقايق قلب و مركز يادگيري از طريق عمل و اقدام پژوهي است.

دانش تصور ادراك و چشم انداز تعالي، ارائه امكان پذيري و پيگيري ايده ها را بارور مي سازد و در نتيجه سطح عملكرد ارتقاء مي يابد.

پذيرا بودن و تفكر تعاملي داشتن، انتقاد پذير و خود انتقادي منجر به پرورش حس يافتن و جستجوي راه حل هاي متعدد و قابل پذيرش بجاي راه حلهاي يكسويه، ساده، آري يا خير مي شود.

مفروضات و باورهاي استدلالي، ادراكي و هيجاني منجر به رشد نظريه زمينه مي شود. در اين نظريه، داده ها از منابع متعدد نظير متخصصان گرد آوري مي شود.

 مدل بازتابها

براي اجرايي كردن مدل اجرايي ارزشها و اصول، از مدل بازتابها با عرصه هاي بازتاب بر و در عمليات استفاده كارآمد فرايندها و روشها بازخورد از ناحيه دوستان موثر و كارا، رهبري دستاوردها، كشف فرصتهاي جديد، مربي گري، نتايج كارهاي تيمي، مهارتهاي توليد، سازماندهي و نشر كاربرد دانش استفاده به عمل آيد (Serenko et al., 2010).

يادگيري و ياددهي، مديريت و رهبري، يادگيري و تحول سازماني و نظير اينها بازتاب اقدامها براي توسعه و بهبود مفاهيم، اصول و نظريه ها در راستاي ارتقاي يادگيري و دانش در حيطه كاري است. براي دستيابي به اين هدف از چرخه تحقيق اقدام پژوهي، برنامه اقدام، مشاهده و بازتاب استفاده مي شود (Serenko et al., 2010).

برنامه ريزي براي حضور در شناسايي مسائل، موضوعها و مباحث در زمينه هاي محدود و گسترده تحليل موقعيت و بررسي دقيق مناسبترين راهكار مداخله و پيامدهاي احتمالي آنها

اجرايي كردن نحوه حضور در امور و كارهاي عملياتي

مشاهده و ارزيابي ميزان و نحوه حضور در عرصه هاي كارشناسي و تحليلي

بازخورد نتايج ارزيابي، تبيين فرايند تحول و مشخص كردن زمينه هاي كارشده و علت انجام آنها

ارتقاي سطح نوآوري و تجربه اندوزي مستمر در تعامل با محيط دروني و بروني سازمان‌ بر پايه يكپارچه نمودن دانش دراين دو محيط تحقق پيدا مي كند(Serenko et al., 2010).

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق

بنادر به عنوان بخشی از حمل و نقل دریایی، یکی از گره‌ها و حلقه‌های مهم زنجیره عرضه جهانی به شمار می‌روند. مجتمع‌های خدماتی که در نگاه اقتصاد دانان، بازرگانان و تولید کنندگان در زمره زیرساخت‌های تجارت جهانی، نقش مهمی را در توزیع و بهینه سازی هزینه‌های حمل کالا بر عهده دارند(Kim and Abbas, 2010). کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و کیفیت خدمات از طریق برطرف کردن مناسب این نیازها یکی از اهداف اصلی بنادر می باشد از این امر مستثنی نیستند. این امر با بالا بردن سرعت خدمات و از آن مهمتر کیفیت خدمات در سازمان خدمت محوری مانند بنادر محقق خواهد شد. با به کارگیری سیستم مدیریت دانش، از طریق جریان یافتن اصولی دانش و توزیع مناسب آن در سازمان، هم بر سرعت و هم بر کیفیت خدمات سازمان افزوده خواهد شد. و در نتیجه، مهمترین هدف بنادر یعنی پاسخگویی مناسب به نیازهای متنوع مشتریان محقق خواهد شد (Holsapple and Joshi, 2011). از طرفی، بررسی و پیاده سازی مدیریت دانش در بنادر یکی از ملاحظات مدیریتی جهت استفاده ی هر چه سودمندتر از دانش می باشد، بنابر این انجام مطالعاتی در زمینه ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور امری ضروری و با اهمیت خواهد بود. که مهمترین دلایل ان به شرح ذیل می باشد.

حداکثر سازی استفاده از دانش در بازه عمر آن

اعطاي دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب

حرکت دهی سازمان بسوی تولید دانشهای ضروری

ايجاد بسته هايي ارزشمند از دانش هاي توليد شده در پروژه ها

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122