پايان نامه ارائه مدل رياضي براي مسئله زنجيره تامين معکوس با در نظر گرفتن نيازمندي هاي مشتري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه مدل رياضي براي مسئله زنجيره تامين معکوس با در نظر گرفتن نيازمندي هاي مشتري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارائه مدل رياضي براي مسئله زنجيره تامين معکوس با در نظر گرفتن نيازمندي هاي مشتري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

1-1-مقدمه12
1-2-ضرورت انجام تحقیق14
1-3-مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس 15
1-3-1-سازمان های موفق در زنجیره تامین معکوس18
1-4-معرفی برخی از انواع زنجیره تامین 18
1-4-1-لجستیک و مدیریت لجستیک 19
1-4-2-ارتباط لجستیک و زنجیره تامین 22
1-4-3-انواع زنجیره تامین24
1-5-هدف پایان نامه26
2-1-مقدمه29
2-2-تاریخچه زنجیره تامین 31
2-2-1-اندازه گيري هزينه زنجيره تامين32
2-2-2-مدلسازي هزينه هاي زنجيره تامين36
2-2-3- مدل هاي توليد-توزيع زنجيره تامين39
2-3-تاریخچه زنجیره تامین معکوس 41
2-3-1-مزایا استفاده از زنجیره تامین معکوس 45
2-3-مزایا و مشکلات استفاده از زنجیره تامین معکوس 45
2-3-2-مشکلات استفاده از زنجیره تامین معکوس48
2-4-زنجیره تامین سبز49
2-5-داده کاوی در زنجیره تامین50
2-5-1-تاریخچه داده کاوی50
2-5-2- خوشه بندی51
2-5-2-1- روش های خوشه بندی52
3-1-مقدمه56
3-2-مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)57
3-2-1-خوشه بندی در مدیریت ارتباط با مشتری60
3-3-نظرسنجی از مشتریان 61
3-3-1-خواسته ها و نیازمندی های مشتریان 61
3-3-1-1-نیازمندی های مشتریان 61
3-3-1-2-خواسته های مشتری63
3-3-2-روش نمونه گیری STRATA 66
3-4-داده کاوی 66
3-4-1- شرح الگوریتم K-means 68
3-4-1-1- مشکلات روش خوشه‌بندي K-Means69
3-5-مدلسازی ریاضی 70
3-5-1-تعریف علایم و پارامترها 70
3-5-1-1-تعریف علائم 70
3-5-1-2-تعریف پارامترها 71
3-5-1-3-تعریف متغیر های تصمیم 72
3-5-2-مدل ریاضی پیشنهادی 72
3-5-2-1-خطی سازی تابع هدف76
3-5-2-2- استفاده از AHP برای تابع دو هدفه(پیگیری نظرات) 77
3-5-2-2-1-روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 77
3-5-2-2-1-1-تشکیل سلسله مراتب 78
3-5-2-2-1-2- الویت بندی 78
3-5-2-2-1-3-علایم ریاضی و تعاریف آنها 79
3-5-2-2-1-4- الگوریتم 1: PWAHP (محاسبه وزن اهداف به کمک AHP) 79
3-5-2-2-2- حل مسئله دو هدفه پیگیری نظرات 83
3-6-جمع بندی84
4-1-مقدمه87
4-2-نظر سنجی از مشتریان به چندین روش 87
4-3-نمونه گیری به روش STRATA 87
4-4-میانگین وزنی عوامل 88
4-5-الگوریتم k-means 89
4-5-1-نتیجه الگوریتم k-means 91
4-6-مدل ریاضی 93
4-6-1-محاسبه و تعیین پارامترهای مدل ریاضی 93
4-6-2-جواب مدل ریاضی95
4-7-جمع بندی96
1-5 -نتیجه گیري 98
-2-5 پیشنهادها 98

مراجع 100

مراجع:

[1]غضنفری، مهدی. فتح اله، مهدی( 1385)،» نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین« ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

[2]lee,J., Gen,M., Rhee,k, “Network model and optimization of reverse logistics by hybrid genetic algorithm”, computers & Industrial Engineering , 56, 951-946,2009.

[3]Lu,Z., Bostel,N., “A facility location model for logistics systems including reverse flows: The case of remanufacturing activities”, Computers & Operations Research, 34, 299–323,2007.

[4]Pishvaee, M ,S., Zanjirani, Farahani, R., Dullaert, W.,”A memetic algorithm for bi-objective integrated forward/reverse logistics network design”, Computers & Operations Research, 37, 1100–1112,2010.

[5]Ayers, J.B., Handbook of Supply Chain Management.St. Lucie Press/APICS, Boca Raton, Fla, 2001.

[6]Lambert, D.M., Cooper, M.C., Pagh, J.D., Supply chain management: implementation issues and research opportunities. International Journal of Logistics Management 9 (2), 1–19, 1998.

[7]Bowersox, D.J., Closs, D.J.,Logistical Management—The Integrated Supply Chain Process. McGraw-Hill Companies Inc., New York,1996.

[8]Chen, J., Achieving maximum supply chain efficiency. IIE Solutions 29 (6), 30–35, 1997.

[9] Sachan, A., Sahay, B.S., Sharma, D., Developing Indian grain supply chain cost model: system dynamics approach. International Journal of Productivity and Performance Management 54 (3), 187–205, 2005.

[10] Su, J.C.P., Chang, Y.-L., Ferguson, M., Evaluation of postponement structures to accommodate mass customization. Journal of Operations Management 23 (3–4), 305–318, 2005.

[11] Quinn Jr, F., Building a world-class supply chain. Logistics Management and Distribution Report 7 (6), 38–44, 1998.

[12] Solvang, W.D., Architecture for Supply Chain Analysis and Methodology forQuantitative Measurement of Supply Chain Flexibility. Ph.D. Thesis. NorwegianUniversity of Science and Technology, Trondheim. 2001.

[13] Hoole, R., Five ways to simplify your supply chain. Supply Chain Management: An International Journal 10 (1), 3–6, 2005.

[14] Huber, B., Sweeney, E., The need for wider supply chain management adoption: empirical results from Ireland. Supply Chain Management: An International Journal 12 (4), 245–248, 2007.

[15] Byrne, P.J., Heavey, C., The impact of information sharing and forecasting in capacitated industrial supply chains: a case study. International Journal of Production Economics 103 (1), 420–437, 2006.

[16] Christopher, M., Gattorna, J., Supply chain cost management and valuebased pricing. Industrial Marketing Management 34, 115–121, 2005.

[17] Hosang, J., Bongju, J., Decentralised production–distribution planning system using collaborative agents in a supply chain network. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 25 (1–2), 167–173, 2005.

[18] Kumar, S., Kropp, J., Studying the operational efficiencies of a multiproduct supply chain using Excel spreadsheet model. Technovation 26 (10), 1186–1200, 2006.

[19] Alnestig, P., Segerstedt, A., Product costing in ten Swedish manufacturing companies. International Journal of Production Economics 46–47, 441–457, 1996.

[20]Baumd , W.and Viond . H. An Inventory theoretc Model of Freight Transport demad” Management Science vol.16, PP. 413-21, (1970).

[21] Bufea, F. and Reynolds, J.,” THE Inventory- Transpot Model With sensitivity analysis by indifference curves” Transportation Journal, vol, 17 , PP. 83-90, (1977).

[22] Constable, G.K. and why bark, D.C. ” THE interaction OF Transpfortation and inventory decisions” Decision sciences vol. 90 PP.688-99, (1978).

[23]langleyc. J.,” The inclusion of Tranasportation costs in inventory Models: some considerations” Journal of Busines logistics, vol.2, PP. 106-250, (1980)

[24] Larson, p.,” The economic Transportation quantity” Transportation Journal, vol.20, PP.43-8, (1980).

چکیده:

در این تحقیق به بررسی مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی ها مشتری میپردازیم.بدین ترتیب ما در اینجا زنجیره تامین را با سه لایه شامل تامین کننده، تولید کننده و مشتری در نظر میگیریم.در لایه مشتری در پی داده کاوی نظرات مشتریان هستیم تا خواسته های آنان را شناسایی و برآورده کنیم.ابتدا با تهیه یک لیست نظرات مشتریان را در مواردی که مورد نظر هست جمع آوری میکنیم, در اینجا فرض ما بر این است که نظرات مشتریان را در سه حیطه حمل و نقل و تولید و کیفیت مورد ارزیابی قرار دهیم.سپس با استفاده از الگوریتم K-means که یکی از الگوریتم های داده کاوی است عمل خوشه بندی را انجام میدهیم تا داده هایی که به هم شبیه هستند داخل یک خوشه قرار گیرند.سپس مدل ریاضی برای هر یک از دسته ها طراحی میشود و پس از حل مدل توسط نرم افزار lingo مشخص میشود کدام یک از عوامل موجود در هر دسته باید اجرا شود.

فصل اول :کلیات تحقیق

 ۱-۱- مقدمه

در رقابت‌هاي جهاني موجود در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتري ، در دسترس وي قرار داد. خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع، موجب افزايش فشارهايي شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمي ‌توانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند. در بازار رقابتي موجود، بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلي ، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته‌اند. علت اين امر در واقع دست يابي به مزيت يا مزاياي رقابتي با هدف كسب سهم بيشتري از بازار است. بر اين اساس، فعاليت‌هاي نظير برنامه ريزي عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزي محصول، خدمت نگهداري كالا، كنترل موجودي، توزيع ، تحويل و خدمت به مشتري كه قبلا همگي در سطح شركت انجام مي شده اينك به سطح زنجيره ي تامين انتقال پيدا كرده است. مسئله كليدي در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامي اين فعاليت‌ها است. مديريت زنجيره تامين ( SCM ) پديده‌اي است كه اين كار را به طريقي انجام مي ‌دهدكه مشتريان بتوانندخدمت قابل اطمينان وسريع را با محصولات باكيفيت درحداقل هزينه دريافت کنند.

در حالت كلي زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشكيل مى‌شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به وسيله جريان‌هاي مواد، اطلاعات و جريان‌هاى مالي به يكديگر مربوط مي ‌شوند. اين سازمان‌ها مي توانند بنگاه‌هايي باشند كه مواد اوليه، قطعات، محصول نهايي و يا خدماتي چون توزيع، انبارش، عمده فروشي و خرده فروشي توليد مي ‌كنند. حتي خود مصرف كننده نهايي را نيز مي ‌توان يكي از اين سازمان‌ها در نظر گرفت.

براي رسيدن به اهداف زنجيره ي تامين ، سازمان ها و شرکت ها بايد در زنجيره ي تامين خود به خلق ارزش بپردازند. ارزش از ديد مشتري داراي مفاهيم گسترده اي است که ممکن است در هر محصول متفاوت باشد.

در دهه 60 و 70 ميلادي ، سازمان ها جهت افزايش توان رقابتي خود تلاش مي کردند تا با استاندارد سازي و بهبود فرآيند داخلي خود محصولي با کيفيت بهتر و هزينه کمتر توليد کنند. در آن زمان تفکر غالب اين بود که مهندسي و طراحي قوي و نيز عمليات توليد منسجم و هماهنگ ،پيش نياز دست يابي به خواسته هاي بازار و در نتيجه کسب سهم بازار بيشتري است. لذا سازمان ها تمام تلاش خود را برافزايش کارايي معطوف مي کردند.

در دهه ي 80 ميلادي با افزايش تنوع در الگوهاي مورد انتظار مشتريان ، سازمان ها به طور فزاينده اي به افزايش انعطاف پذيرش در خطوط توليد و توسعه محصولات جديد براي ارضاي نياز هاي مشتريان علاقه مند شدند. در دهه ي90 ميلادي ، به همراه بهبود در فرآيند هاي توليد و به کارگيري الگوهاي مهندسي مجدد ،مديران بسياري از صنايع دريافتند که براي ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآيندهاي داخلي و انعطاف پذيري در توانايي شرکت کافي نيست ، بلکه تامين کنندگان قطعات و مواد بايد موادي با بهترين کيفيت و کمترين هزينه توليد کنند و توزيع کنندگان محصولات نيز بايد ارتباط نزديکي با سياست هاي توسعه بازار توليد کننده داشته باشند. با چنين نگرشي ، رويکرد هاي زنجيره تامين و مديريت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف ديگر با توسعه سريع فناوري اطلاعات در سال هاي اخير و کاربرد وسيع آن در مديريت زنجيره تامين ، بسياري از فعاليت هاي اساسي مديريت زنجيره با روش هاي جديد در حال انجام است.

شيوه ي نگارش به اين ترتيب بوده که ابتدا مفاهيم مرتبط با زنجيره ي تامين و ارزش به طور کامل توضيح داده شده و سپس به بيان استراتژي هاي زنجيره ي تامين پرداخته شد. سپس راه هاي مديريت هزينه (که از مهم ترين راه هاي خلق ارزش  در زنجيره ي تامين است) مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا منابع هزينه در زنجيره ي تامين شناسايي شده و سپس روش هاي مدريت هزينه و کاهش هزينه در زنجيره ي تامين مورد بحث قرار گرفت و در ادامه اهميت ارزيابي مديريت زنجيره ي تامين و خلاصه چند روش براي ارزيابي آن مورد بررسي قرار گرفت. هم چنين در هر جا که نياز بوده، مناسب با موضوع ، تجربيات شرکت هاي مختلف و دلايل موفقيت آن ها مورد بررسي قرار گرفتند.

۱۲– ضرورت انجام تحقيق

اهمیت مطالعه بر روی زنجیره تامین معکوس(RSCM) در سال های اخیر به چند دلیل افزایش یافته است که در این قسمت برخی از این دلایل را بیان می کنیم:

در بسیاری از مواقع مقدار محصولات برگشتی می تواند زیاد باشد،تا حدی که در برخی از صنایع تجربه برگشت بیش از 50% فروش را داریم.

با بکارگیری زنجیره تامین معکوس فرصت های فروش در بازارهای ثانویه و جهانی نسبت به حالتی که  به محصولات فروخته شده خدماتی ارائه نشود،افزایش چشمگیری خواهد داشت.

قوانین بازگرداندن خراب شده ها در چند سال اخیر بخصوص در اتحادیه اروپا و امریکا توسعه پیدا کرده است،بهمین دلیل شرکت های تجاری نیازمند هستند که بصورت موثر کل عمر محصول را مدیریت کنند.

مشتری ها توانستند به شرکت ها فشار بیاورند،تا مسئولیت محصولاتی را که خراب می شوند را بپذیرند.

ظرفیت مکان های دفع زباله محدود وگران هستند،به همین علت به جای  دور ریختن محصولات معیوب گزینه های دیگری مانند مونتاژ و ساخت مجدد و … بسیار رایج شده است.

بالا رفتن آگاهی مشتریان و از طرفی قوانینی که مانع از تولید زباله میشود (قوانین سبز) منجر به این شده است که به یک راه مناسب برای بازگشت محصولات نیاز داشته باشیم،در نتیجه برنامه ریزی لجستیک باید به هر دو مسیر رفت و برگشت محصولات توجه کند.

1-3-مقایسه زنجیره تامین رو به جلو و معکوس:

زنجیره تأمین یا لجستیک رو به جلو فرآیند برنامه‌ریزی،اجرا و کنترل کارا و اثربخش جریان مواد اولیه، موجودی‌های در حال تولید و محصولات و اطلاعات مربوط به آنها از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به هدف تأمین الزامات و نیازمندی‌های مشتریان است. یعنی از زمانی که مواد اولیه از تأمین کننده خریداری می شود تا زمانی که در فرآیندهای تولید تغییر شکل می یابد و زمانی که وارد شبکه های توزیع می شود و به دست مشتریان می رسد.

در شکل زیر يک زنجيره تامين نسبتا ساده نشان داده شده است که طي آن يک شرکت با تامين کنندگان(در سمت چپ) و با توزيع کنندگان(در سمت راست) متصل شده است. قابل ذکر است که تامين کنندگان ممکن است خود تامين کننده داشته باشند و نمودار به سمت چپ هم چنان گسترش يابد. به علاوه در جريان مواد يک جريان اطلاعات که دو طرفه بوده و يک جريان مالي که در خلاف جريان کالاست وجود دارد.

مدیریت زنجیره تأمین معکوس یا لجستیک معکوس دقیقاً خلاف این جریان از مشتری تا تأمین کننده را در بر می گیرد.در حقیقت فرایند زنجیره تامین معکوس در نظر گرفتن نیازها،اطلاعات،خواسته ها و برنامه ها و مراحلی است که از سوی مشتری به سوی تولید کننده و عرضه کننده جریان میابد.

در واقع یکی از کارهای ضروری برای این که سازمانی بتواند محصولاتش را بازیافت کند، راه اندازی زنجیره تأمین معکوسش است.

   معمولا شرکت هاي مختلف برا افزايش کارايي روش زنجيره تامين رو به جلو(Forward Supply Chain ) تاکيد دارند، در حالي که مي توان از زنجيره تامين معکوس (Reverse Supply Chain )  نيز در افزايش بهره وري سازمان سود جست. فرآيند زنجيره تامين معکوس در نظر گرفتن نياز ها ، اطلاعات ، خواسته ها ، برنامه ها و مراحلي است که از سوي مشتري به سوي توليد کنندگان و عرضه کنندگان جريان مي يابد.

مديريت زنجيره ي تامين معکوس در زمان برگشت اعتبارات ، ضمانت ، معاوضات ، تعميرات و غيره يک فرآيند و نگرش مناسبي را ارائه مي دهد که به کارگيري مديريت زنجيره ي تامين رو به جلو ، اين اثر بخشي را ندارد ؛ زيرا اين سيستم ها بر اساس نياز هاي خاص طراحي شده اند که با منطق زنجيره ي تامين رو به جلو سازگاري ندارند.

فرآیند زنجیره تامین را میتوانیم در 5 گام متوالی سازماندهی کنیم:

استفاده از محصولات،تدارکات برگشتی،بازبینی و تغییر مکان،تامیر مجدد،توزیع و فروش.

موانع بر سر اجرای  RSCM:

تاخیر در بازگشت محصولات معیوب بخصوص برای محصولات تکنولوژیک و حساس به زمان بسیار مهم است.

بی ثباتی در مقدار محصولات برگشتی.

شدید و متنوع بودن نقص محصولات

ناشناخته بودن کیفیت محصولات چون اطلاعات نوعا از مشتری نهایی یا سطح خرده فروش در سرتاسر RSCM مکاتبه نمیشود.

1-3-1-سازمان های موفق در راه اندازی زنجیره تامین معکوس

زیراکس:در برنامه بازتولید سبز خود، هنگام نصب دستگاه‌های کپی جدید دستگاه‌های استفاده شده را جمع‌آوری می‌کند. این کار 40 تا 65% کاهش در هزینه‌های تولید را برای زیراکس به همراه داشته است.

نایک:مشتریانش را تشویق می‌کند که وقتی کفش نو می‌خرند، کفش قبلی خود را به فروشنده تحویل دهند. این کفش‌های کهنه در کارخانه نایک به پوشش زمین بسکتبال و ورزش‌های دیگر تبدیل می‌شود که شرکت بخشی از آنها را به باشگاه‌های بسکتبال اهدا می‌کند و از درآمد فروش آنها نیز به این باشگاه‌ها کمک می‌کند. به این ترتیب نایک توانسته ارزش برند خود را افزایش دهد.

۱4– معرفي برخي از انواع زنجیره تامین

قبل از معرفي انواع زنجيره هاي تامين ، به اين دليل که عموما در مورد ارتباط لجستيک و زنجيره ي تامين صحبت هاي فراواني وجود دارد ، جا دارد به لجستيک و تعريف آن نيز پرداخته مي شود.

1-4-1- لجستيک و مديريت لجستيک

لجستيک واژه اي است که از تاريخچه اي طولاني برخوردار است و به علت وجود تعاريف يسيار در اين زمينه شايد نتوان ، جمع بندي کلي بر روي اين واژه صورت داد. اغلب اين تعاريف از طرف افرادي بوده است که به صورت تجربي و ملموس با اين موضوع دست و پنجه نرم کرده اند. يکي از اين تعاريف است که آن را 7R[1] مي نامند و به صورت زير تعريف مي شود:

“انجام فعاليت هايي به منظور تضمين نمودن تامين بودن محصول صحيح ، در مقدار درست ، در زمان درست و در شرايط درست و در مکان درست براي مشتري درست و در هزينه ي مناسب”.

عبارت “تامين بودن “در عبارت بالا تاکيد بيش از حد لجستيک ،  به موضوع موجود بودن کالا است که به عنوان هسته ي اصلي پيدايش رسالت لجستيک محسوب مي شود. نکته ي جالب توجه اين است که اگر ليستي از مفاهيم وابسته به لجستيک تهيه شده و طبقه بندي گردد ، آن ها را مي توان در قالب سه گروه قرار داد :

تامين گرا[2]

توليد گرا[3]

توزيع گرا[4]

در ادامه مي بايست گفت که اکثر اصلاحات و مفاهيمي که در شرايط امروزه وجود دارند نتيجه ي يک سري مفاهيم توسعه يافته هستند. مفهوم لجستيک نيز همانا متاثر از فشار بر روي صنايع و هم چنين تغيير چالش هاي موجود در اين موضوع لجستيک بوده است. مفاهيم جديد با مرور زمان با يکديگر ادغام شده و به صورتي يکپارچه در آمده اند.

[1] -Right Product, Right Quantity, Right  Place, Right Condition, Right Consumer, Right Quality, Right Cost

[2] – Supply Oriented

[3] – Production Oriented

[4] – Distribution Oriented

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارايه مدل چند محصولي مکان يابي مسيريابي براي انبار عبوري در زنجيره تامين
 • پايان نامه ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان
 • پايان نامه استفاده از روش تجزيه بندرز در طراحي شبکه توزيع در زنجيره تامين دو سطحي با تابع تقاضاي تصادفي
 • پايان نامه ارائه مدل رياضي براي تخصيص فضاي قفسه کالا در محيط فازي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122