پايان نامه ارائه مدل طراحي شبکه زنجيره تأمين سه مرحله اي چند محصوله با تقاضاهاي فازي و حل آن با الگوريتم ژنتيک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه مدل طراحي شبکه زنجيره تأمين سه مرحله اي چند محصوله با تقاضاهاي فازي و حل آن با الگوريتم ژنتيک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه مدل طراحي شبکه زنجيره تأمين سه مرحله اي چند محصوله با تقاضاهاي فازي و حل آن با الگوريتم ژنتيک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- مقدمه و کليات تحقيق1
1-1- مقدمه2
1-2- ضرورت انجام طرح.2
1-3- بیان مسئله.3
1-4- فرضیات مدل5
1-5- مختصری پیرامون مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین.5
1-6- پیشینه روش های حل شبکه زنجیره تأمین.7
2- ادبيات و پيشينه تحقيق9
2-1- سیر تکاملی مدیریت زنجیره تأمین.10
2-2- تعریف مدیریت زنجیره تأمین11
2-3- یکپارچه سازی زنجیره تأمین.12
2-4- عوامل سوق دهنده سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تأمین14
2-4-1- نیاز برای فعالیت های بهبود14
2-4-2- افزایش سطح برون سپاری15
2-4-3- افزایش هزینه حمل و نقل.15
2-4-4- فشارهای رقابت15
2-4-5- افزایش جهانی شدن15
2-4-6- افزایش اهمیت تجارت جهانی16
2-4-7- پیچیدگی زنجیره های تأمین16
2-4-8- نیاز برای مدیریت موجودی ها.16
2-5- عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره های تأمین.17
2-5-1- مدیریت اطلاعات17
2-5-2- مدیریت لجستیک18
2-5-3- مدیریت روابط18
2-6- فرایندهای زنجیره تأمین.19
2-6-1- دیدگاه سیکلی.19
2-6-2- دیدگاه فشاری – کششی.20
2-7- انواع زنجیره تأمین20
2-8- عوامل مؤثر در پیاده سازی زنجیره تأمین رقابتی22
2-8-1- خرید.22
2-8-2- انتخاب تأمین کننده.22
2-8-3- انعطاف پذیری در تغییر زنجیره تأمین.23
2-8-4- توزیع23
2-9- چالش های زنجیره تأمین.24
2-10- مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین.29
2-11- مروری بر الگوریتم ژنتیک.31
2-11-1- مقدمه31
2-11-2- مکانیسم الگوریتم ژنتیک32
2-11-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک35
2-11-4- کد کردن.38
2-11-5- ایجاد جمعیت اولیه.40
2-11-6- تابع برازندگی42
2-11-7- انتخاب42
2-11-8- ترکیب.47
2-11-9- احتمال ترکیب50
2-11-10- جهش.50
2-11-11- استراتژی برخورد با محدودیت ها51
2-11-12- شرایط توقف الگوریتم.53
3- بيان مسئله و ارائه مدل رياضی آن.54
3-1- شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای55
3-2- تقاضای فازی.57
3-3- ارائه مدل ریاضی مسئله61
3-3-1- اندیس های مدل.62
3-3-2- پارامترهای مدل.62
3-3-3- متغیرهای مدل.63
3-3-4- تابع هدف63
3-3-5- محدودیت های مدل.66
4- روش حل و نتايج محاسباتی68
4-1- مقدمه.69
4-2- روش کدگذاری اولویت محور.70
4-3- ارزیابی، انتخاب و مکانیسم جایگزینی.82
4-4- عملگرهای ژنتیک83
4-4-1- عملگر ترکیب.83
4-4-2- عملگر جهش83
4-5- حل مسائل و کارایی الگوریتم85
5- نتيجه گيری و پيشنهادات91
5-1- مروری بر مسئله و نتیجه گیری92
5-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده.94
منابع و مآخذ.95

منابع و مآخذ

[1]مرتضی شفیعی، ذبیح الله رضایی، عباس ابراهیمی : مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین (هفت فرمان اساسی)، انتشارات ترمه، 1388.

[2]مهدی علیرضا : مقدمه ای بر الگوریتم های ژنتیک و کاربردهای آن، انتشارات ناقوس، 1389.

[3]مصطفی کیا : الگوریتم های ژنتیک در MATLAB ، انتشارات خدمات نشر کیان رایانه سبز،1389.

[4] Figueroa-García, J, C. , Kalenatic, D. and Lopez-Bello, C, A. (2012). Multi-period Mixed Production Planning with uncertain demands: Fuzzy and interval fuzzy sets approach. Fuzzy Sets and Systems, 206, 21-38.

[5] Xu, R. and Zhai, X. (2008). Optimal models for single-period supply chain problems with fuzzy demand. Information Sciences, 178, 3374-3381.

[6] Xu, R. and Zhai, X. (2010). Manufacturer’s coordination mechanism for single-period supply chain problems with fuzzy demand. Mathematical and Computer Modelling, 51, 693-699.

[7] Xu, R. and Zhai, X. (2010). Analysis of supply chain coordination under fuzzy demand in a two-stage supply chain. Applied Mathematical Modelling, 34, 129-139.

[8] Peidro, D. , Mula, J. , Poler, R. and Verdegay, J. (2009). Fuzzy optimization for supply chain planning under supply, demand and process uncertainties. Fuzzy Sets and Systems, 160, 2640-2657.

[9] Yao, J. and Wu, K. (1999). Consumer surplus and producer surplus for fuzzy demand and fuzzy supply. Fuzzy Sets and Systems, 103, 421-426.

[10] Chen, I, J. and Paulraj, A. (2004). Understanding supply chain management: Critical research and theoretical framework. International Journal of Production Research, 42:1, 131-163.

[11] Donald, C. and Waters, J. (2003). Global Logistics and Distribution Planning : Strategies for management, kogan page.

[12] Thomas, D, J. and Griffin, P, M. (1996). Coordinated supply chain management. European Journal of Operational Research, 94, 1-115.

[13] Costa, A. , Celano, G. , Fichera, S. and Trovato, E. (2010). A new efficient encoding/decoding procedure for the design of a supply chain network with genetic algorithms. Computers & Industrial Engineering, 59, 986-999.

[14] Altiparmak, F. , Gen, M. , Lin, L. and Paksoy, T. (2006). A genetic algorithm approach for multi-objective optimization of supply chain networks. Computer & Industrial Engineering, 51, 196-215.

[15] McClellan M. (2003). Collaborative manufacturing using real-time information to support the supply chain, CRC Press.

[16] Gattorna, J, L. and Jones, T. (1998). Strategic supply chain Alignment: Best Practice in supply chain management, Gower Publishing, Ltd.

[17] Lambert D, M. and Cooper M, C. (1998). Supply chain management: Implementation Issues and Research opportunities. International Journal of Logistics management, 92, 1-18.

[18] Stadtler, H. and Kilger, C. (2004). Supply chain management and advanced planning sconcepts, models, software and case studies, Springer.

[19] Seuring, S, A. (2003). Strategy and organization in supply chain, Springer.

[20] Mentzer John T. (2001). Supply chain management, Sage publications Inc.

[21] Holland, J. (1992). Adaptation natural and artificial systems: University of Michigan Press, AnArbor, MI, (1975), MIT Press, Cambridge, MA.

[22] Goldberg, D, E. (1989). Genetic algorithms in search, Optimization and Machine Learning, Addison-Wesley, Workingham, England.

[23] Michalewicz, Z. (1996). Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs (3rd Edition), Springer-Verlag, Berlin.

[24] Croom, S. and Romano, P. (2000). Suppley chain management: An analytical framework for critical literature review. European Journal of Purchasing & Supply management, 6, 67-83.

[25] Sabri, E, H. and Beamon, B, M. (2000). A multi-objective approach to simultaneous strategic and operational planning in supply chain design. Omega, 28, 581-598.

[26] Gen, M. and Cheng, R. (1997). Genetic algorithms and engineering design. New York: Wiley-Interscience.

[27] Amiri, A. (2006). Designing a distribution network in a supply chain system: formulation and efficient solution procedure. Eropean Journal of Operational Research, 171:2, 567-576.

[28] Tsiakys, P. and Papageorgiou, L, G. (2008). Optimal production allocation and distribution supply chain networks. International Journal of Production Economics, 111, 468-483.

[29] Zhou, G. , Min, H. and Gen, M. (2002). The balanced allocation of customers to multiple distribution centers in the supply chain network: A genetic algorithm approach. Computers & Industrial Engineering, 43, 251-261.

[30] Chan, F, T, S. and Chung, S, H. (2004). A heuristic methodology for order distribution in a demand driven collaborative supply chain. International Journal of Production Research, 42:1, 1-19.

[31] Jayaraman, V. and Pirkul, H. (2001). Planning and coordination of production and distribution facilities for multiple commodities. European Journal of Operational Research, 133, 394-408.

[32] Yeh, W, C. (2006). An efficient memetic algorithm for the multi-stage supply chain network problem. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 29, 803-813.

[33] Gen, M. , Cheng, R. and Lin, L. (2008). Network models and optimization : Multiobjective genetic algorithm approach. London: Springer.

[34] Palmer, C, C. and Kershenoaum, A. (1995). An approach to a problem in network design using genetic algorithms. Networks, 26, 151-163.

[35] Michalewicz, Z. and Vignaux, G, A. (1991). A non-standard genetic algorithm for the nonlinear transportation problem. ORSA Journal on Computing, 3, 307-316.

[36] Gen, M. and Li, Y. (1998). Solving multi-objective transportation problem by spanning tree-based genetic algorithm. Adaptive computing in design and manufacture (pp. 95-108). New York: Springer-Verlag.

[37] Syarif, A. , Yun, Y. and Gen, M. (2002). Study on multi-stage logistic chain network: a spanning tree-based genetic algorithm approach. Computers & Industrial Engineering, 43, 299-314.

[38] Gen, M. and Cheng, R. (2000). Genetic algorithms and engineering optimization. New York: John Wiley and Sons.

چکيده

شبکه زنجیره تأمین امکان ایجاد یک بستر مؤثر و کارا برای مدیریت زنجیره تأمین را فراهم می کند. این شبکه مجموعه ای از تسهیلاتی است که در شکل گیری زنجیره تأمین نقش دارند. در این شبکه مجموعه ای از تأمین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان حضور دارند که هدف شبکه کمینه کردن کل هزینه های موجود در شبکه است به گونه ای که به تقاضای مشتریان پاسخ داده شود. هزینه های موجود در شبکه به دو صورت می باشنـد که نوع اول شامـل هزینه های ایجـاد و احداث کارخانه هـا و مـراکز توزیع می باشد و نوع دوم شامل هزینه های خرید، تولید، توزیع و حمل و نقل کالا در هر مرحله از شبکه زنجیره تأمین است.

در این پایان نامه مدل شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله را با تقاضاهای فازی مشتریان و با دو هدف توأم کمینه کردن هزینه شبکه و بیشینه کردن درجه تأمین تقاضای مشتریان ارائه کرده ایم. برای حل مدل مسئله ، از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و برای کدگذاری کروموزوم ها در الگوریتم از روش کدگذاری اولویت محور استفاده نموده ایم. در نهایت، چندین مسئله نمونه مطرح شده و با استفاده از این الگوریتم حل شده اند و نتایج حاصل از آن با نتایج نرم افزار لینگو مقایسه و کارایی الگوریتم به اثبات رسیده است.

کلمات کلیدی:شبکه زنجیره تأمین . مجموعه فازی . تقاضای فازی . بهینه سازی . الگوریتم ژنتیک

1-1- مقدمه

مسئله زنجیره تأمین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تأمین شامل خرید و تأمین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی،شبکه،مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد[10]. با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مسئله اصلی در زنجیره تأمین می باشد. با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت مؤثر این زنجیره در صنعت، یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سال های اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تأمین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تأمین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند[11].

1-2- ضرورت انجام طرح

پیچیدگی کالاها و خدمات در دنیای امروز باعث شده است که شرکت هایی که به تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمان ها، محصولی را عرضه می کنند، برای بقای خویش با مشکلات بسیاری روبرو شوند. به همین منظور سازمان ها دریافته اند که اگر با یکدیگر همکاری داشته باشند، مجموع منافعی که عاید آنها می شود بیش از وضعیتی است که هر یک فعالیت خود را بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط انجام می دهند. به همین دلیل امروزه هر دو طرف خریدار و فروشنده بر اساس روابط بلند مدت و کسب سود با یکدیگر همکاری می کنند. در سال های اخیر به دلایل زیر توجه زیادی به مقوله زنجیره تأمین شده است :

نیاز برای فعالیت های بهبود

افزایش سطح برون سپاری

افزایش هزینه حمل و نقل

فشارهای شدید رقابتی

افزایش جهانی شدن

افزایش اهمیت تجارت جهانی

نیاز برای مدیریت مؤثر موجودی ها

با توجه به نیازهای دنیای امروز، در این پایان نامه ، ارائه و بررسی مدلی کارا برای طراحی شبکه زنجیره تأمین چند مرحله ای چند محصوله مد نظر بوده است که می تواند در مقوله شبکه های زنجیره تأمین جهت کمینه کردن هزینه های شبکه زنجیره تأمین در عین به حداکثر رساندن تأمین تقاضای مشتریان بسیار سودمند واقع شود.

1-3- بيان مسئله

در سال های اخیر مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین به دلیل افزایش رقابت در بازارهای جهانی اهمیت زیادی پیدا کرده است. شرکت ها مجبور شده اند تا سطح خدمت مطلوب تری به مشتری ارائه دهند در حالی که بایستی قمیت تمام شده محصول را کاهش داده و در عین حال حاشیه سود شرکت را نیز تضمین نمایند[12].

شبکه زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات و امکاناتی است که از آغاز تولید یک محصول تا رسیدن آن محصول بـه دست مشتری را شامل مـی شود. یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحلـه ای چند محصوله، تشکیل شده است از تأمین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان. ابتدا کارخانه های تولید محصولات، مواد اولیه مورد نیاز خود را از تأمین کنندگان دریافت می کنند، سپس محصولات در کارخانه ها تولید می شوند و بعد از آن به مراکز توزیع فرستاده می شوند، در آخر نیز مشتری کالاهای مورد نیاز خود را از مراکز توزیع دریافت می کند. در واقع می توان گفت MSCNP [1] شبکه ای است که از تعدادی گره و کمان تشکیل شده است، گره ها تسهیلات قابل ایجاد هستند که بایستی در چند کشور یا چند منطقه مختلف از یک کشور ایجاد شوند و کمان ها نشان دهنده جریان کالاها و چگونگی ارتباط بین گره ها می باشند. در شکل زیر نمایی از یک مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین آورده شده است.

1- تعیین کارخانه ها و مراکز توزیعی که باید در هر مرحله از شبکه ایجاد شوند.

2- تعیین مسیر بهینه حمل و نقل برای انتقال مواد اولیه به کارخانه، انتقال کالاهای ساخته شده به مراکز توزیع و حمل کالاها و تحویل آنها به مشتری[13].

1-4- فرضيات مدل

1- تعداد مشتریان مشخص و قطعی است.

2- تقاضای هر مشتری برای هر محصول غیرقطعی (فازی) است.

3- تعداد تأمین کنندگان مواد اولیه و ظرفیت آنها مشخص و قطعی است.

4- حداکثر تعداد کارخانه ها و مراکز توزیع قابل ایجاد و همچنین ماکزیمم ظرفیت هر یک مشخص و قطعی است.

5- هر یک از مشتریان تمامی نیاز خود را فقط از یک مرکز توزیع دریافت می کند.

6- هر تأمین کننده مواد اولیه، کارخانه و مرکز توزیع به ترتیب توانایی تأمین انواع مواد اولیه، تولید انواع محصول و توزیع انواع محصول را با توجه به حداکثر ظرفیتشان دارند.

1-5- مختصری پيرامون مسئله طراحی شبکه زنجيره تأمين

شبکه زنجیره تأمین امکان ایجاد یک بستر مؤثر و کـارا برای مدیریت زنجیره تأمین را فراهـم می کند. این شبکه مجموعه ای از تسهیلاتی است که در شکل گیری زنجیره تأمین نقش دارند. در این شبکه مجوعه ای از تأمین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان حضور دارند که هدف شبکه کمینه کردن کل هزینه های ایجاد چنین شبکه ای است، به گونه ای که به تقاضای مشتریان پاسخ داده شود. هزینه های موجود در شبکه به دو صورت می باشند که نوع اول شامل هزینه های ایجاد و احداث کارخانه ها و مراکز توزیع می باشد و نوع دوم شامل هزینه های خرید، تولید، توزیع و حمل و نقل کالا در هر مرحله از شبکه زنجیره تأمین است[13].

1 – Multi-stage Supply Chain Network Problem

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت
 • پايان نامه اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي مديريت دانش با رويکرد QFD فازي(مورد مطالعه بيمارستان شهيد بهشتي)
 • پايان نامه تأثير نيروهاي رقابتي سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجيره تأمين در صنعت خودروسازي
 • پايان نامه ارائه مدل چند هدفه زنجيره تأمين با مصالحه ارزيابي هزينه و کيفيت محصولات توليدي
 • پايان نامه طراحي مدل يکپارچه تشکيل سلول با چيدمان سلول و زمانبندي عمليات ها با در نظر گرفتن چيدمان سلولي خطي دو رديفي و حل آن با الگوريتم ژنتيک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122