پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي  ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي  ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی  می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي  ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول- کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بيان مسأله 3
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 6
4-1 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 7
1-5 مدل مفهومی تحقیق 7
1-6 اهداف تحقيق 9
1-7 فرضيه‏هاي تحقیق 10
-18 تعريف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات 11
1-8-1 تعریف مفهومی 11
1-8-2 تعریف عملیاتی 12
فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 ارتباط 15
2-2-1 ویژگی های شخصیتی افراد در ارتباطات 17
2-2-2 فرآيند ارتباط 19
2-2-3 عناصر فرایند ارتباطات 20
4-2-2 تقسیم بندی انواع ارتباط 20
2-2-5 الگوهای ارتباطات رسمی 22
2-2-6 فرایند ارتباط اثربخش 23
2-2-7 مدل فرآیند ادراکی ارتباط 24
2-2-8 اثرات شبکه های ارتباطی 25
9-2-2 موانع ارتباطات 26
10-2-2 راه هايي براي رسيدن به يك ارتباط مؤثر 30
11-2-2 مهارت هاي ارتباطي 30
2-2-12 مهارت‌های ارتباطی و رهبری 34
2-3 تعهد 35
1-3-2 انواع تعهد 35
2-3-2 تعهد سازمانی 36
3-3-2 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 42
2-4 رضایت شغلی 44
2-4-1 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 46
عنوان صفحه
2-4-2 نظریه های رضایت شغلی 48
2-4-3 نظریه های محتوایی مرتبط با رضایت شغلی 49
2-4-4 نظریه های فرایندی 55
2-5 پیشینه تحقیقات انجام شده 60
1-5-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 60
2-5-2 تحقیقات خارجی 67
2-6 جمع بندی 71
فصل سوم- روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 74
3-2 روش تحقیق 74
3-3 جامعه تحقیق 74
3-4 نمونه تحقیق 75
3-5 متغيرهاي مورد بررسي 75
6-3 ابزار جمع آوری داده ها 75
3-7 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 78
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)
4-1 مقدمه 80
4-2 یافته های توصیفی 80
4-2-1 سن 80
4-2-2 جنسیت 81
4-2-3 وضعیت تأهل 81
4-2-4 مدرک تحصیلی 82
4-2-5 رشته تحصیلی 82
4-2-6 رشته ورزشی 83
7-2-4 سابقه کار و سابقه مدیریت 83
4-3 یافته های استنباطی 84
4-3-1 آزمون کولموگراف اسمیرنوف 84
4-3-2 آزمون فرضیه صفر اول 85
4-3-3 آزمون فرضیه صفر دوم 86
4-3-4 آزمون فرضیه صفر سوم 90
4-3-5 آزمون فرضیه صفر چهارم 91
4-3-6 آزمون فرضیه صفر پنجم 92
4-3-7 آزمون فرضیه صفر ششم 93
عنوان صفحه
4-3-8 آزمون فرضیه صفر هفتم 93
4-3-9 آزمون فرضیه صفر هشتم 94
4-3-10 آزمون فرضیه صفر نهم 95
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 99
5-2 خلاصه پژوهش 99
5-3 بحث و نتیجه گیری 101
5-4 پیشنهادات برخاسته از تحقیق 107
5-5 پیشنهاد برای سایر محققان 109
منابع 114
پیوست 120

فهرست منابع:

 استوار، صغرا و امیرزاده، ماندانا. (1387). بررسی رابطه بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز. فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشی، سال اول، شماره دوم، ص ص: 23-39.

افشار، آذر. (1386). ارتباط بین رضایت شغلی و استرس شغلی مسئولین ورزش وزارت نیرو. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

الوانی، سید مهدی. (1382). مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ نوزدهم.

حصاری، رضا. (1385). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان در مدارس راهنمایی گالیکش. پژوهش­های تربیتی، شماره هفتم. ص ص: 17-33.

حقیقی مقدم. (1382). بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه پزشکی ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

خوشنام، ابراهیم؛ امیرتاش، علی محمد و هادوی، فریده. (1387). رابطه بین آمادگی­های عمومی بدن، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مرد تربیت بدنی آموزش و پرورش استان فارس. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 20، ص ص: 125-142.

رابینز، استیفن و دیوید ای، دی­سنزو. (1382). مبانی مدیریت. ترجمه سید محمد اعرابی. انتشارات ایلیا، چاپ اول.

دانش­فرد، کرم­الله و محجوب­روش، شبنم. (1388). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کارایی کارکنان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم. شماره 4، ص ص: 115-136.

روحی، قنبر؛ آسایش، حمید؛ رحمانی، حسین و عباسی، علی. (1390). ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان. فصلنامه پایش، سال دهم، شماره دوم، ص ص: 285-292.

سلیمی، سعید باقر و خوش­آهنگ، سلمان. (1390). رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر اساس مدل JDI (مطالعه در دستگاه­های اجرایی استان گیلان). ماهنامه مهندسی مدیریت، شماره 38، ص ص: 1-9.

شرع پسند، زهرا. (1389). بررسی ارتباط میان تحلیل رفتگی شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران درس تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

شفیع­آبادی، عبدالله. (1375). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه­ای و نظریه­های انتخاب شغل. تهارن، انتشارات رشد، چاپ هشتم.

صداقتی­فرد، مجتبی و خلج­اسدی، شدیده. (1390). ارتباط شاخص­های رضایت شغلی با تعهد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی. سال دوم، شماره 6، ص ص:39-53.

غلامپور، محمد؛ طالب­پور، مهدی؛ امیر­نژاد، سعید و حسینی، سید عماد. (1389) ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. پژوهش­نامه علوم ورزشی، سال ششم، شماره دوازدهم، ص ص: 25-38.

فتح­اللهی، مهدی. (1390). بررسی رابطه بین رضایت شغلی با عدالت سازمانی و تعهد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

قمری، محمد. (1390). مقایسه رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 3، ص ص: 101-119.

کاظمی، سلطان­علی؛ جاویدی، حجت­الله و آرام، محبوبه. (1389). تأثیر مهارت­های ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان. رهيافتي نو در مديريت آموزشي زمستان، 1(4)، 63-80.

کبریایی، علی؛ باغبانیان، عبدالوهاب و کیخانی، راضیه. (1390). مطالعه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامه علمی پژوهشی رستمینه، شماره 1، ص ص: 51-60.

کمالی، محمد؛ سلطانی نژاد، علی و تورانی، سوگند. (1388). بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان روان­پزشکی شهید باهنر کرمان. دو ماهنامه تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)،‌ دوره ۱۲(۱).

کوهستانی، حسینعلی و شجاعی فر، حبیب­الله. (1380). رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده­ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد. مجله دانش و توسعه، شماره، ص ص: 11-27.

گرجی، محمدباقر؛ صیامی، سحر و شامانی، سمیه. (1389). بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تأخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان. فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، سال اول، شماره پنجم، ص ص: 75-83.

گل­پرور، محسن و جوادیان، زهرا. (1390). الگوی ارتباط قراردادروانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با انتظار از سازمان و رفتارهای غیر اخلاقی با توجه به نقش تعدیل­کننده فرصت اعتراض به بی­عدالتی. روش­ها و مدل­های روانشناختی، سال دوم، شماره پنجم، ص ص:47-65.

گل­پرور، محسن و نادی، محمد علی. (1390). تدوین مدلی برای رابطه بین رضایت شغلی، تعهد عاطفی، تبعیض و ترک خدمت معلمان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 3، ص ص: 121-135.

لواسانی مسعود، غلامعلی؛ کیوان­زاده، محمد و ارجمند، ندا. (1387). معنویت، استرس شغلی، تعهدسازمانی و رضایت شغلی پرستاران شهر تهران. روانشناسي معاصر پاييز، 3(2)، 61-73.

نادی، محمد علی و حاذقی، فاطمه. (1390). الگويابي معادله­ي ساختاري روابط بين جو اخلاقي، رضايت شغلي و تعهد سازماني با نيت ترك خدمت در بين كاركنان بيمارستان­هاي خصوصي شهر شيراز. مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 8، ص ص: 699-708.

نحریر، بتول؛ عبادی، عباس؛ توفیقی، شهرام؛ کریم زارچی، علی­اکبر. (1390). ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان­ها. مجله طب نظامی، دوره 12، شماره 1، ص ص:23-26.

Armstrong, M. (1993). Personal Management Practice. Kogan Page Limited.

Arnold, H. J., & Feldman, D. (1986). Organizational Behavior. 3ed ed. Prentice-Hell Inc.

Back, k. J., Lee, C. K., & Abbott, J. (2011). Internal Relationship Marketing: Korean Casino Employees’ Job Satisfaction and Organizational Commitment. Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 52(2) 111–124.

Iksan, Z. H., Zakaria, E., MohdMeerah, T. S., Osman, K. M., Choon Lian, D. K., Mahmud, S. N. D., & Krish, P. (2012). Communication skills among university students. Social and Behavioral Sciences, Vol. 59, pp. 71 – 76.

Kaneshiro, P. (2008). Analyzing the organizational justice, trust, and commitment, relationship in a public organization, A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, Northcentral university.

Kord, Tmini, B., Pourghaz, A., and Khaneghaie, S. (2011). A Cross-Cultural study on job satisfaction as a function of organizational commitment and mental health among employees of Aligarh Muslim University in India and University of Sistan and Baluchestan in Iran. Journal of Subcontinent Researches, Vol. 3, No. 7, p.p: 53-70.

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بين مهارت های بنيادي ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزشي انجام شد. به این منظور از روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 200 نفر از مدیران ادارات ورزش و جوانان، کارشناسان ورزش و روسای هیأت­های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. نمونه­ای با حجم 127 نفر با استفاده از جدول مورگان-کرجسای و از روش نمونه­گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه مهارت­های ارتباطی بارتون جی (1990)، پرسشنامه شاخص توصيف شغل JDI  و پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها مورد تایید اساتید بوده و پایایی پرسشنامه­ها و خرده مقیاس­های آنها در آزمون ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوب بوده است. از آزمون t مستقل، آزمون  ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سابقه کار (190/0=r، 032/0=p) و سابقه مدیریت (192/0=r، 031/0=p) با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی­دار ولی در سطح ضعیف وجود دارد. ارتباط بین رضایت شغلی و مهارت های ارتباطی با سن، سابقه کار و سابقه مدیریت معنی­دار نمی­باشد. بین دو گروه زنان و مردان از لحاظ مهارت­های ارتباطی و رضایت شغلی تفاوت معنی­دار وجود دارد و دو گروه از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی­داری نداشتند. در میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی گروه های تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت با این وجود بین گروه تحصیلی رشته تربیت­بدنی و علوم­ورزشی و رشته­های غیرتربیت­بدنی از لحاظ مهارت­های ارتباطی تفاوت معنی­داری وجود داشت. بین مهارت­های ارتباطی با رضایت شغلی (448/0=r، 001/0=p) و تعهد سازمانی (371/0=r، 001/0=p) و نیز بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (469/0=r، 001/0=p) کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی رابطه بين مهارت­های بنيادي ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی از برازش پذیری مناسبی برخوردار است. به عبارت دیگر داده‌های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است و نشان می­دهند که مهارت­های ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر می­گذارد و رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیر گذار است.

فصل اول:

 کلیات تحقیق

 1-1        مقدمه

توسعه بخش­های اقتصادی و اجتماعی کشورها و به عبارت دیگر توسعه ملی، جز با کمک منابع انسانی کارآمد میسر نیست. امروزه صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه کشور واقف بوده و بر آن تأکید دارند و مهم­ترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی آن می­دانند. سازمان­های ورزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و با توجه به شرایط ویژه سازمان­های ورزشی، نیروی انسانی این سازمان­ها نقش عمده­ای در توسعه ورزش کشور دارند. بنابراین توجه به روحیه و انگیزه­های انسانی کارکنان از اولویت بالایی برخوردار است. در عصر پر تلاطم کنونی که سازمان­ها بسوی تخصصی شدن پیش می­روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می­دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات، به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی­ترین و ضروری­ترین عامل نیازمند هستند. هرسی و بلانچارد[1] (1375) موفقیت و کارآمدی منابع انسانی را وابسته به استفاده کارآمد از علوم رفتاری و شناخت مفاهیم مؤثر بر کارآمدی نیروی انسانی می­دانند. از میان متغیرهای مختلف، رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی و عامل افزایش کارائی فرد در سازمان است. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که به جذب و بقای کارکنان می­انجامد و می­تواند به بهره­وری و تعهد سازمانی منجر شود. یکی دیگر از متغیرهای سازمانی که به بهره­وری و عملکرد مطلوب مربوط می­شود تعهد سازمانی است. تعهد­ سازمانی تعاملی پویا بین یک شخص و محیط او را شامل می­شود. تعهد سازمانی را می توان به طور ساده، اعتقاد به ارزش­ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد. افراد با تعهد سازمانی بالا به مراتب کمتر احتمال دارد غیبت کنند و از کارهای خود سرپیچی کنند. از سویی توانایی برقراری ارتباط صحیح، یکی از مهارت­های اساسی زندگی اجتماعی می­باشد. اهمیت ارتباط در زندگی انسان به حدی است که برخی از صاحب نظران، اساس تمامی رشد انسانی، آسیب­های فردی و پیشرفت بشری را در فرآیند ارتباط دانسته­اند. ارتباط جزء جدایی ناپذیر عملکردهای مدیریتی به شمار می­رود و مطالعه و بررسی مهارت­های ارتباطی همانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای افزایش دانش در مورد فعالیت­های سازمانی از اهمیت برخوردار است.

1-2       بيان مسأله

کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد. هرقدر كه شركت­ها و سازمان­ها، بزرگتر مي­شوند بالطبع به مشكلات اين نيروي عظيم نيز اضافه مي­شود. در سازمان­های بزرگ ارتباط تار و پود سازمان را به هم پیوند می دهد و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می گردد. ارتباطات فرایندی حیاتی و پویا در سازمان است و ارتباط مؤثر می­تواند به يكي از مهمترین اهداف سازمان ها تبدیل گردد (گیو[2]، 2009). سازمانی که کارکنان آن با یکدیگر ارتباط مؤثر نداشته باشند نمی­توانند توانمندی­های لازم را برای اجرای وظایف خود کسب کنند و در هر حال انگیزه­ی آنان نیز به تدریج کاهش پیدا می­کند. زیرا ارتباط خود بستر مناسبی برای مبادله­ی اطلاعات، دانش و تجربیات می­باشد (صائمیان، 1377).

مسؤلیت ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان به عهده مدیریت است. از این رو مدیران باید از کم و کیف فرآیند ارتباطی آگاه باشند و نحوه برقراری ارتباطات مؤثر را بدانند (الوانی، 1379). مديران بايد روي راه­هايي تمركز كنند تا بتوانند ارتباط خود را بهبود ببخشند و كارکنان با درك بهتر را پرورش دهند، تضاد و اختلافات را كم كنند و با تأثير رفتارها و نگرش­ها بتوانند عكس العمل­هاي مثبت كه منجر به موفقيت سازماني مي­شود را حفظ كنند (گیو، 2009). لازمه این موارد برخورداری از مهارت­های ارتباطی کامل توسط کلیه کارکنان و مدیران سازمان است. هنگامی که افراد در محل کار به شکل مناسبی ارتباط برقرار نکنند، زمان را تلف کرده، منابع را هدر داده، در رسیدن به اهداف با شکست مواجه شده و روابط آنها با یکدیگر خراب می شود. از سویی توانایی ارتباطی، مهم ترین عامل تصمیم گیری سازمان و موفقیت افراد در کار است، لذا دارا بودن توانائی­ها و قدرت­های ارتباطی و ارتباطات بین فردی در بین مدیران بسیار حائز اهمیت می باشد (نظری، 1390). تحقیقات در سازمان­های غیر ورزشی نشان داده است که بین مهارت­های ارتباطی و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد (زارعی متین، 1388؛ یوسف زاده، 1384) با این وجود تأیید این ارتباط به خصوص در سازمان­های ورزشی نیازمند انجام تحقیقات بیشتر است.

مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور مديران اين است كه وقتي شخصي در يك محل استخدام مي­شود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد. بعضي از مديران بر روي اين مساله كه رضايت كاركنان را مي توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام كار افزايش داد، پافشاري مي كنند. شايد تصور مديران اين است كه كاركنان، زيردستان آن­ها هستند و بايد فرامين آن­ها را بپذيرند. اگرچه امروزه به دليل اينكه كاركنان در زير فشار مالي زيادي به سر مي­برند بيشتر توجه و تمايل آن­ها به مسائل اقتصادي كار است، ولي به تدريج كاركنان علاقه­مند به انجام كارهاي با مفهوم و خواهان استقلال شغلي بيشتري در كار خود هستند، تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آن­ها دست دهد. لذا وضعیت رضایت شغلی کارکنان و مدیران سازمان­های ورزشی استان اصفهان با توجه به شرایط شغلی موجود قابل توجه است.

يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده­اي در مطالعات روانشناسي صنعتي و سازماني در غرب گسترش یافته، مسأله تعهد سازمانی است. در دهه های گذشته موضوع تعهد سازمانی جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است و توجه و علاقه بسیاری از دانشمندان و کارورزان مدیریت را به خود معطوف داشته که حاصل آن حجم بسیار زیاد مطالعاتی است که روابط بین تعهد سازمانی با پیش شرط­ها و پیامدهایش را مورد بررسی قرار داده اند.

از دلایل عمده و اصلی چنین توجه و علاقه­ای این است که تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی کاری قادر است ترک خدمت کارکنان را پیش­بینی نماید و اطلاعات مفیدی را جهت برنامه­ریزی و سازماندهی پرسنلی برای مدیران فراهم آورد. مطالعات نشان می دهند سازمان­هایی که دارای اعضایی با سطوح بالای تعهد سازمانی هستند، معمولا از عملکرد بالاتر و غیبت و تأخیر کمتری برخوردار می باشند. در موارد بسیاری سازمان­ها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان و فراتر از وظایف مقرر تلاش نمایند و این بویژه در مشاغل حساس و بحرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کوتاهی در جهت ایجاد چنین تعهد، تعلق و وابستگی روانی در بین اعضای سازمان مستلزم افزایش هزینه­های هنگفتی جهت ایجاد سیستم­های کنترل و نظارت دقیق و پیچیده خواهد بود. داشتن مدیران و کارکنانی که ارزش ها و اهداف سازمان در آن ها درونی شده باشد و آن ها را متعلق به خود بدانند، این اطمینان را بوجود می آورد که افراد باطناً در جهت تامین منافع سازمان تلاش نمایند. یکی دیگر از دلایل توجه و اهمیت اختصاص یافته به این موضوع این است که تعهد سازمانی از مبنای تئوریکی قوی، انسجامی معنادار و تمرکزی وسیع برخوردار است.

از سویی دیگر، تعهد سازماني يكي از مسائل مهم انگيزشي است كه بر اساس آن فرد به شدت هويت خود را در سازمان مي گيرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن در مي آميزد و از عضويت در آن لذت مي برد. تعهد سازماني يعني درجه همانند سازي روان شناختي و يا چسبيدگي به سازماني که ما براي آن کار مي کنيم. تعهد سازماني داراي اجزاء زير است: قبول ارزش ها و اهداف سازمان، تمايل تلاش براي سازمان و دارا بودن ميل قوي براي پيوسته ماندن به سازمان (مودي، پورترواستيرز[3]، 1982).

سازمان ها در بین کارمندانشان برای تعهد ارزش قائل می شوند، چرا که تصور می­کنند که تعهد سازمانی رفتارهای بازدارنده­ای از قبیل تاخیر، غیبت، ناکارآمدی را کاهش می­دهد، کارمندان متعهد برای دستیابی به اهداف سازمانی تلاش های بی شماری انجام می دهند. کارمندانی که برای ارتباط شان با یک سازمان ارزش قائل هستند به احتمال زیاد نسبت به سازمان پایبندتر و برای موفقیت سازمان تلاش بیشتری انجام می دهند (کانیشیرو[4]، 2008).

باتوجه به مفروضات عنوان شده، سؤالی که در ذهن محقق ایجاد گردید این است که آیا مهارت­های ارتباطی بر رضایت شغلی اثر گذار است؟ مدیران با سطح برخورداری متفاوت از مهارت­های ارتباطی و تعاملات فردی چقدر می توانند بر شکل گیری تعهد سازمانی مؤثر باشند؟ لذا محقق سعی دارد با بررسی مهارت های ارتباطی (مهارت های گفتاری، شنیداری، بازخوردی) بر رضایت شغلی مدیران ورزشی سازمان مذکور تأثیر این مهارت ها را درشکل گیری تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) مورد ارزیابی قرار دهد.

1-3      اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

برای شناخت رفتار پیچیده انسانی، به منظور بهبود کیفیت و اثربخشی مدیریت و دسترسی به اهداف سازمانی مطالعه رفتار و چگونگی شکل­گیری این رفتارهای انسانی را برای مدیران ناگزیر می سازد. در سازمان­های ورزشی با توجه به ماهیت فرهنگی- اجتماعی مقوله ورزش، روابط بین مدیر وکارکنان بسیار مهم و در اثربخشی فعالیت­ها اثرگذار می باشد. از آنجا که مدیران می­توانند با درنظر گرفتن شبکه­های ارتباطی مؤثر و بهبود مهارت­های انسانی ازجمله توسعه مهارت­های ارتباطی زمینه مدیریت مؤثر و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل نمایند.

باتوجه به ماهیت پیچیده فرآیند ارتباط و ضرورت توسعه مهارت های ارتباطی بین فردی، مدیران بنا بر نیاز حرفه ای خود می بایست سعی در بهبود مهارت ارتباطی داشته باشند (نظری، 1390).

از طرفی وجود سازمان وابسته به ارتباطات است. بدون ارتباطات مؤثر انجام وظايف سازمان و ادامه حيات آن امكان پذير نخواهد بود. وقتي ارتباطات برقرار نشود، فعاليت سازمان متوقف مي شود و در واقع می توان گفت كه مديريت كارساز به برقراري ارتباط مؤثر بستگي دارد (رابینز، 1382).

رضایت شغلی افراد از جمله موارد مهم در موفقیت افراد و سازمان می باشد و کمتر در ادارات مورد توجه قرار می گیرد. برای خوشحال کردن و راضی کردن کارکنان باید محیط زندگی و کاری آنها رضایت بخش باشد. رضایت شغلی حالت هیجانی لذت بخش فراهم می کند که اغلب منجر به نگرش کاری مثبت می شود. اگر کارکنان سازمان احساس کنند که سخت تر از دیگران کار می کنند اما پاداش های کمتری دریافت می­کنند، آنها احتمالا نگرش­های منفی نسبت به شغل، رئیس و همکاران خواهند داشت و اگر هم احساس کنند به خوبی با آنها رفتار می­شود و پرداخت عادلانه صورت می گیرد، نگرش مثبت­تری نسبت به شغل و رضایت شغلی بهتری خواهند داشت (الوانی، 1382).

به نظر می­رسد در سازمان­های ورزشی ما هر چقدر بتوانیم بازدهی و مشارکت کارکنان را بالا و مدیران از تاکتیک توانمند سازی کارکنان بهره بگیرند، می توانند نقش به سزایی در میزان موفقیت این سازمان­ها داشته باشند.

برای تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی ابتدا می­بایست آنها را مورد بررسی و شناخت قرار داد تا از این طریق نقاط قابل بهبود را شناسایی کرد و در این زمینه ها فعالیت کرد. با توجه به اینکه سازمان­های ورزشی به عنوان متولیان اصلی ورزش کشور می­باشند، بنابراین به نظر می رسد که متغیرهای مهارت­های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در این سازمان ها نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

1-4      جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

پژوهش حاضر با توجه به متغیر های مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی به ارائه مدل خواهد پرداخت. آگاهی از مهارت­های ارتباطی و نقش آن بر رضایت شغلی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی هدف عمده این تحقیق است، که می تواند منجر به یافته هایی شود که با شناسایی سطوح مهارت­های ارتباطی که باعث رضایت شغلی افراد و تأثیر آن بر تعهد سازمانی افراد شود. بنابراین اگر بتوان شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین این متغیرها به دست آورد علاوه بر ایجاد زمینه درک بهتر شرایط محیط کار و توسعه دانش پایه در این حوزه می توان امکان تحقق و دسترسی اهداف سازمانی را در بخش اداره ورزش و جوانان استان اصفهان را تسهیل کرد.

1-5      مدل مفهومی تحقیق

یکی از متغیرهای سازمانی که رابطه آن با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است، مهارت­های ارتباطی می­باشد. زارعی متین (1388) و یوسف زاده (1384) نشان دادند که بین شاخص­های مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد. امیری (1387) نیز نشان داد که بین مهارت­ ارتباط کلامی و مهارت­ ارتباط نوشتاری با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. اما ارتباط بین مهارت­های ارتباطی با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است. از سویی رضایت شغلی دارای ابعاد متعددی است که به عنوان عوامل تعیین کننده و مؤثر در تعهد شغلی محسوب می­شوند. از لحاظ مفهومی رضایت شغلی یک متغیر نگرشی است که مجموعه عواطف و شناخت­های مثبت فرد را نسبت به شغل و کار خود در سازمان از جوانب مختلف نظیر حقوق و دستمزد، ترفیع و ارتقاء، همکاران، سرپرست و ماهیت کار در بر می­گیرد (گل­پرور و برازنده، 1389). در کنار رضایت شغلی، تعهد سازمانی نیز مشتمل بر عواطف و شناخت­های مثبت نسبت به کلیت سازمان است و از طریق همانندسازی بین کارکنان با اهداف و ارزش­های سازمان، تلاش برای حفظ ارزش­ها و دستیابی به اهداف سازمان و همچنین از طریق میل به ماندن در سازمان نمود می­یابد (گل­پرور و حسین زاده، 1389). تحقیقات متعددی (ویلیامز و هازر[5]، 1986؛ صداقتی­فرد و خلج­اسدی، 1390؛ قمری، 1390؛ غلامپور و همکاران، 1389؛ یوشل و بکتاش[6]، 2012؛ متز و همکاران[7] ، 2012) افزایش رضایت شغلی را در ارتقای تعهد سازمانی مؤثر می­دانند. مودی، پورت و استیرز[8] (1992) معتقدند که رضایت شغلی بلافاصله پس از ورود به سازمان شکل می­گیرد؛ در حالی که تعهد سازمانی به کندی توسعه می­یابد، از این رو، رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی قلمداد گریده است.

رضايت شغلي و تعهد سازماني بر ساخته­هاي مرتبط اما متمايز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنايي براي تصميمات مديران نيروي انساني در زمينه­هاي برنامه­ريزي، جذب و نگهداري نيروي انساني و كاهش هزينه­هاي ناشي از ترك خدمت كاركنان از سازمان، به صورت مشترك مورد سنجش قرار مي­گيرند كه از اهميت ويژه­اي برخوردار است (بزرگزاده، 1376). با توجه به موارد ذکر شده مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بوده است (شکل 1-1).

[1] – Heresy, P, Blanchard, C.

[2]Guo

[3]– Mowdy, porter & steers

[4]– Kaneshiro

[5] – Williams L.J., Hazer J.T.

[6] – Yucel, I., & Bektas, C.

[7] – Matz, A. K., Wells, J. B., Minor, K. I., & Angel, E.

[8] – Mowday, R.T., Porter, W.L., Steers, R.M.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122