پايان نامه ارائه مدل چند هدفه زنجيره تأمين با مصالحه ارزيابي هزينه و کيفيت محصولات توليدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه مدل چند هدفه زنجيره تأمين با مصالحه ارزيابي هزينه و کيفيت محصولات توليدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه مدل چند هدفه زنجيره تأمين با مصالحه ارزيابي هزينه و کيفيت محصولات توليدي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق    1
1-1-مقدمه    2
1-2-ضرورت انجام تحقیق    3
1-4-فرضیات مسأله    5
1-5-پرسش تحقیق    6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق    7
2-1-مقدمه    8
2-11-2- مفهوم تسلط(چیرگی)    26
2-11-4-6-الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چند هدفه    31
2-12-روشهای اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه    32
فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله وروش تحقیق    39
3-1-مقدمه    40
3-3-2- پارامترها    43
3-3-3- متغیرها    43
3-3-5- محدودیت های مدل    45
3-4-اعتبار سنجی مدل    48
3-5- ساختار کلی الگوریتم مرتبسازی نامغلوب ژنتیک (NSGA-II)    57
3-6-تشریح مراحل الگوریتم (NRGA)    65
فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی    68
4-1- مقدمه    69
4-2-2- نحوه تولید جمعیت اولیه    72
4-2-5-1- عملگرهای تقاطعی    74
4-5-مقایسه وتحلیل نتایج    78
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی    79
5-1-نتیجه گیری    80
مراجع    82
پیوست    87
پیوست .بخشی از کد لینگو    88
Abstract(چکیده انگلیسی)    91

مراجع

[1] صادقی مقدم .ر . ، “مدسازی جریان مواددر طول زنجیره تأمین(عرضه، عملیات، توزیع)با رویکرد الگوریتم ژنتیک” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، 1385.

[2]تسلیمی، الف .،(1387)، “عدم قطعیت در انتخاب تأمین کننده وتخصیص سفارش به آن در زنجیره تأمین” ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[3]بهنامیان، فاطمی قمی، زمانبندي چندمعیاره سیستم جریان کارگاهی مختلط با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد صنعتی امیرکبیر، دانشکده صنایع.

[4] Lee, H.L , Billington, c. , (1992). “Management supply chain inventory: Pitfalls and opportunities” , Sloan Management Review Spring, Vol . 33,No.3,pp 65-73.

[5] Chen, I. J. &Paulraj, A. Understanding supply chain management: Critical research and theoretical framework. International Journal of Production Research,42(1), 131-163. 2004.

[6] Donald C., Waters J.Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for management, kogan page, 2003.

[7] Handfield ,R . B .,and Nichols , E. L . ,Introduction to supply chain management , prentice Hall , New Jersey , 1999.

[8] Fung R.Y.K., Chen T., A multi agent supply chain planning and coordination Architecture, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology ,39 (5-6): 612-622.2004.

[9] Srinivas C., Rao C.S.P., Optimization of supply chains for single-vendor–multi buyer Consignment stock policy with genetic algorithm, International journal, advancedManufacturing technology; 48 (1-4): 407-420.  2010.

[10] Min , H. , and Zhoub, G.,”supply chain modelling:past , present and future” , computers industrial engineering , Vol.43,PP .231-249. 2002.

[11] Dullaert ,W ., Braysy , O . , Goetschalckx , M . , and Rua , B . , “supply chain(re) design : support for managerial and policy . decisions” , Euoropean  Journal Of Transport and Infrastructure Research , Vol .7 ,PP.73-91 ,2007.

[12]Feredendall, L .D., and Hill, E.,”Basics of supply chain management ” , st. Lucie press/APICS series on resource management , vol ., 2000.

[13] Shen , Z .-j . M . ,”Integerated supply chain design models:Asurvey and future research” , Industrial and Management  Optimization , Vol . 3 ,PP .1-27 ,2007.

[14] Manzini , R . , Gamberi , M ., Gebennini , E . , and Regattieri, A .,”An integrated approach to the design and management of a supply chain system” ,International Journal Of Advanced Manufacturing Technology , Vol . 37 , PP . 625-640,2008.

[15] Beamon , B . M . , “Supply chain design and analysis:model and methods” , International Journal Of Production Economics , Vol . 55 , PP . 194-281 ,1998.

[16] Lambert D.M., Cooper M.C., Supply chain management : Implementation Issues and Research opportunities. International Journal of Logistics management.92, 1-18. 1998.

[17] Donald C., Waters J. Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for management, kogan page.2003.

]18] McClellan M., Collaborative manufacturing using real-time information to support the supply chain, CRC Press . 2003.

[19] Gattorna J.L., Jones T.,. Strategic supply chain Alignment : Best Practice in supply chain management, Gower Publishing, Ltd. 1998.

[20] Lambert D.M., Cooper M.C., Supply chain management : Implementation Issues and Research opportunities. International Journal of Logistics management.92, 1-18. 1998.

[21]  Su, Q., Song, Y.-T., Li, Z., Dang, J.-X.: The impact of supply chain relationship quality on … Journal of Purchasing & Supply Management 14 , 263–272 26. 2008.

[22] Fredendall , L . D .,and Hill, E .,”Basics of supply chain management” , St,Lucie press/ApICS series on resource management , Vol .,2000.

[23] Stadtler H.,Kilger C. Supply chain management and advanced planning concepts,models,software and case studies, Springer. 2004.

[24] Seuring S.A. Strategy and organization in supply chain, Springer. 2003.

[25] Mentzer John T. Supply chain management, Sage publications Inc. 2001.

[26] Asilver, E., Fpke , D., Peterson, R., (1998). “Inventory Management and production planning and scheduling”, Third edition, John Wiley &Sons .Inc.

[27] Stadtler H.,Kilger C.,(2005).” Supply chain management and advanced planning “, Third edition , Springer, Berlin.

[28] Erengüç, S-.S., Simpson, N.C., Vakharia, A.J. “Integrated production/ distribution planning in supply chains: An invited review”. European Journal of Operational Research, 1999, 115, 219-236.

[29] Sarmiento, A.M., Nagi, R. “A review of integrated analysis of production-distribution systems”. IIE Transactions, 1999, 31, 1061-1074.

[30] Bilgen, B., Ozkarahan, I. “Strategic, tactical and operational production distribution models: A review”. International Journal of Technology Management, 2004, 28, 151–171.

[31] Arshinder Kanda, A., Deshmukh, S.G. “Supply chain coordination: Perspectives, empirical studies, and research directions”. International Journal of Production Economics, 2008, 115, 316-335.

[32] Peidro, D., Mula, J., Poler, R., Verdegay, J.-L. “Fuzzy optimization for supply chain planning under supply, demand, and process uncertainties”. Fuzzy Sets and Systems, 2009, 160, 2640–2657.

[33] Mula, J., Peidro, D., Poler, R. “The effectiveness of a fuzzy mathematical programming approach for supply chain production planning with fuzzy demand”. International journal of production Economics, 2010, 128( 1), 136-143.

[34] Chandra, P., Fisher, M.L. “Coordination of production and distribution planning”. European Journal of Operational Research, 1994, 72, 503-517.

[35] de Matta, R., Miller, T. “Production and inter-facility transportation scheduling for a process industry”. European Journal of Operational Research, 2004, 158,72-88.

[36] Flipo, D. & Finke, F. “An integrated model for an industrial production and distribution problem”. IIE Transactions, 2001, 33, 705-715.

[37] Eksioglu, S.D., Eksioglu, B., Romeijn, H.E. “A Lagrangian heuristic for integrated production and transportation planning problems in a dynamic, multi-item, two-layer supply chain”. IIE Transactions, 2007, 39, 191–201.

[38] Fumero, F., Vercellis, C. “Synchronized development of production, inventory, and distribution schedules”. Transportation Science, 1999, 33, 330-340.

[39] Lei, L., Liu, S., Ruszczynski, A., Park, S. “On the integrated production, inventory, and distribution routing problem”. IIE Transactions, 2006, 38, 955-970.

[40] Özdamar, L., Yazgaç, T. “A hierarchical planning approach for a production-distribution system”. International Journal of Production Research, 1999,37, 3759-3772.

[41] Park, Y. B. “An integrated approach for production and distribution planning in supply chain management”. International Journal of Production Research, 2005, 43, 1205-1224.

[42] Rizk, N., Martel, A., D’Amours, S. “Synchronized production-distribution planning in a single-plant multi-destination network”. Journal of Operational Research Society, 2008, 59, 90-104.

[43] Tsiakis, P., Papageorgiou, L.G. “ Optimal production allocation and distribution supply chain networks”. International Journal of Production Economics, 2008, 111, 468-483.

[44]S.M.J. MirzapourAl-e-hashem ,  H.Malekly , M.B.Aryanezhad , A multi-objective robust optimization model for multi-product multi-site aggregate production planning in a supply chain under uncertainty, Int. J. Production Economics .2011.

[45]Leung, S.C.H., Wu, Y. A robust optimization model for stochastic aggregate production planning. Production Planning and Control 15 (5), 502–514. 2004.

[46] Tang, J., Wang, D., Fang, R.Y.K. Fuzzy formulation for multi-product aggregate production planning. Production Planning and Control 11 (7), 670–676. 2000.

[47] Altiparmak, F., Gen, M., Lin, L., & Karaoglan, I. A steady-state genetic algorithm for multi-product supply chain network design . Computers & Industrial Engineering, 56, 521–537. 2009.

[48] F.Altiparmak, M. Gen , L . Lin,T . Palsoy , A genetic algorithm approach for multi-objective optimization of supply chain networks, comput . Indus. Eng.51(2006)197-216.

[49] sajady.h,davoudpour.h, two-echelon commodity supply chain network design with mode selection,lead times and inventory costs.computers and operation research,39(7),1345-1354. 2012.

[50] Pishvaee M.S. , Torabi S.A. A possibilistic programming approach for closed-loop supply chain network design under uncertainty. FuzzySetsandSystems161. 2668 –2683. 2010

[51] Chang, Y.H. Adopting co-evolution and constraint-satisfaction concept on genetic algorithms to solve supply chain network design problems. Expert Systems with Applications, 37, 6919-6930. 2010.

[52] Pishvaee, M. S., & Rabbani, M. A graph theoreticbased heuristic algorithm for responsive supply chain network design with direct and indirect shipment.57-63. 2011.

[53] Melo M.T., Nickel S., Saldanha-da-Gama F. A tabu search heuristic for redesigning a multi-echelon supply chain network over a planning horizon. Production Economics 136 . 218–230. 2012.

[54]-Saman Pishvaee.m.s ,Razmi.j. Environmental supply chain network design using multi-objective fuzzy mathematical programming. Applied Mathematical Modelling 36 .3433–3446. 2012.

[55] Xu, J., Liu, Q., & Wang, R. A class of multiobjective supply chain networks optimal model under random fuzzy environment and its application to the industry of chinese liquor,information sciences ,178(8),2022-2043. 2008.

[56]Kanchan Das ,Abdul H., Chowdhury,  Designing areverse logistics network for optimal collection, recovery and quality-based product-mix planning , Int. J. Production Economics 135(2012)209-221.

[57]Salah Alden Ghasimi ,Rizauddin Ramli ,Nizaroyani Saibani ,A genetic algorithm for optimizing defective goods supply chain costs using JIT logistics and each-cycle lengths ,Applied Mathematical Modelling, 2013.

[58]Erol , W.G, Ferrell Jr , Amethodology to support dicision making a cross the    supply chail of an industrial distributor , Int.J.product. Econ . 89(2004) 119-129.

[59]M. El-sayed , N.Afia, A. El-Kharbotly ,Astochastic model for forward-reverse logistics network design under risk , Computers& Industrial Engineering, 58, 423-431. 2010.

[60] Goh, C.K., and Tan, K. C., Evolutionary  multi-objective optimization in uncertain Environments, Springer-Velag Berlin Heidelberg,2009.

چکیده

در رقابت جهانی عصر حاضر ، باید محصولات با کیفیت را با توجه به درخواست مشتری و در کمترین زمان، در دسترس وی قرار داد.بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین SCM)) اهمیت پیدا کرد ،زیرا ارضای نیاز ها وعلایق مشتریان نه فقط توسط آخرین موجودیت چسبیده به مشتری ،یعنی محصول نهایی است ، بلکه توسط تأمین کنندگان بالادست صورت می گیرد.در تحقیق حاضر ، به توسعه یک برنامه ریزی  سه سطحی پرداخته شده است که به دنبال بهینه کردن دو هدف متناقض ودارای تعارض مسأله  شامل: 1-مینیمم سازی هزینه ها و2- ماکزیمم سازی ارزش کل تولید که به عنوان تابع هدف کیفی در مدل پیشنهادی، در نظرگرفته شده و به معنی ماکزیمم کردن کیفیت است، می باشد.فرمول بندی مسئله، مدلهای ارائه شده در پیشینه پژوهش را به منظور ارائه مدلی واقع بینانه تر توسعه می دهد. به همین منظور در تحقیق پیش رو کیفیت نه تنها به مواد اولیه بلکه به تجربه وکارائی اپراتور نیز وابسته است .همچنین برای حل مدل مذکور از دو رویکرد مختلف دقیق وفراابتکاری استفاده شده ونتایج آنها مورد مقایسه قرار می گیرد.روش دقیق اتخاذ شده روش آرمانی فازی می باشد که با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت یا تابع مطلوبیت برای هر یک از توابع و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه بکار برده شده منجر به جبهه پارتوی نزدیک به بهینه یا اصطلاحا بهینه کارا می شوند ولی در زمان بسیار کم.الگوریتم های NSGAII وNRGA از جمله الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چند هدفه بکار رفته هستند که نتایج محاسباتی حاکی از برتری الگوریتم NSGAII نسبت به الگوریتمNRGA است ودر نتیجه می توان به این الگوریتم در یافتن جبهه های پارتوی کارآمد در مدت زمان منطقی وکوتاه اعتماد کرد.

واژه های كليدي :زنجیره تامین، کیفیت ، بهینه سازی چند هدفه، NSGAII ، NRGA

1-1-مقدمه

در سالیان نه چندان دور، رقابت بین سازمانها وجود داشته ولی در طی سالیان اخیر رقابت بین سازمانی جای خود را به رقابت بین زنجیره تأمین آنها داده است.در رقابتهای جهانی عصر حاضر، باید محصولات با کیفیت را با توجه به درخواست مشتری ودرکمترین زمان دردسترس وی قرار داد.خواست مشتری بر کیفیت بالاوخدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، درنتیجه سازمانها قادر نیستند به تنهایی از عهده ی برآوردنیازهای مشتریان خود برآیند. دربازار رقابتی امروز، بنگاههای اقتصادی وتولیدی علاوه بر توجه به سازمان ومنابع داخلی، خودرابه مدیریت ونظارت برمنابع وارکان مرتبط خارج ازسازمان نیازمندیافته اند. علت این امردرواقع دستیابی به مزیت یامزایای رقابتی باهدف کسب سهم بیشتری از بازار است. براین اساس، فعالیتهایی نظیر برنامه ریزی عرضه وتقاضا، تهیه ی مواد، تولیدوبرنامه ریزی محصول، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل وخدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شداینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیداکرده است. تأثیرگذاری وتأثیرپذیری تولیدکنندگان، تأمین کنندگان ومشتریان بریکدیگرونیزنتیجه این آثارکه درهزینه ها، کیفیت، زمان تولیدوتحویل نمایان می شوند، موجب شده است تازنجیره تأمین به عنوان یک نظام یکپارچه وهمبسته مطرح گردد.]4[

مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. ]5[  با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند.]6[

1-2-ضرورت انجام تحقیق

امروزه رویکردسیستمی ومباحث زنجیره تأمین به عنوان موضوعات شناخته شده ای در مهندسی صنایع مطرح هستند. حجم گسترده وتنوع تحقیقات صورت گرفته درزمینه مدیریت زنجیره تأمین، حاکی ازاهمیت وجذابیت موضوع است.

هندفیلدونیکولز]7[ معتقدندکه سه عامل اصلی باعث شده اندتاشرکتها بحث مدیریت زنجیره تأمین رابه صورت جدی دنبال کنند. این عوامل عبارتند از:

-انقلاب اطلاعات

-افزایش سطح انتظارات مشتریان درهنگام خریدمحصولات

-ضرورت ایجادساختاری جدیددرروابط بین سازمانی

مجموعه این عوامل بیان کننده این مطلب است که درشرایط جدید برای رضایت مشتریان وکسب سهم مؤثردربازارهای جهانی ومنطقه ای بایدحداکثرانعطاف پذیری تولید وکیفیت ودر عین حال حداقل هزینه هاوزمان انتظارباهم وجودداشته باشند.هرچند درنگاه اول جمع این عوامل با یکدیگرغیر ممکن جلوه می نماید، اما شرکتهای تولیدی وخدماتی چندراه را برای دستیابی به قابلیتهای مذکوردر دستور کارخود قرار داده اند، یکی از آنها تشکیل زنجیره تأمین ومدیریت آن بود. به طورخلاصه ویژگی ها وعواملی که موجب حرکت سازمانها درعصرحاضر برای تشکیل و توسعه زنجیره تأمین ومدیریت آن شده اند را می توان به صورت زیر عنوان نمود:

1-وجودامکان ارتباط سریع در بین شرکتهای مختلف و دستیابی به اطلاعات کلی باسرعت بسیار بالاومحیطهای بازرگانی برپایه شبکه های اینترنتی

2-افزایش قابلیت اطمینان بنگاههای حمل کالا برای حمل ونقلهای درون مرزی وبرون مرزی

3-به وجود آمدن سازمانهایی که می توانند وظیفه مدیریت کلی وهماهنگ کردن تمامی زنجیره تأمین را برعهده گیرند.

4-امکان توسعه و ارتقاء سیستمهای کامپیوتری تجاری که امکان یکپارچگی در زنجیره تأمین را افزایش می دهد.

5-وجود ابزارهایی چون مهندسی سیستمهاوروشهای یکپارچه برای مدیریت زنجیره تأمین وروشهای دقیق تر هزینه یابی وکنترل جریان فعالیتهای کار.

کشورماوصنایع تولیدی وخدماتی آن درآستانه ی ورود به یک رقابت همه جانبه بارقبای جهانی هستند.بدین خاطرتلاش برای گسترش علم وفرهنگ مدیریت زنجیره تأمین نیازحال وآینده کشوراست.دانشگاههاومراکز علمی به همراه دیگرسازمانها لازم است باهمکاری یکدیگرزیرساختهای لازم برای این منظور را فراهم آورند.

با توجه به نیازهای دنیای امروز، در این پایان نامه ،ارائه و بررسی مدلی کارا برای طراحی شبکه زنجیره تامین چندهدفه وچندمرحله ای مد نظر بوده است.امید است در این تحقیق تلاشی جهت گسترش دانش در مبحث مدیریت زنجیره تأمین انجام گیرد.

1-3-بیان مسأله

زنجیره تأمین اصطلاحی است که امروزه به صورتی گسترده مورداستفاده قرار می گیردودربرگیرنده تمامی فعالیتها درزمینه تولیدوتوزیع محصول نهایی با ارائه خدمت از ابتدایی ترین مرحله، یعنی تهیه مواد خام تاانتهایی ترین مرحله، یعنی تحویل به مشتری است. مدیریت زنجیره تأمین شامل مدیریت توزیع وتقاضا، تأمین اجزاومواداولیه، ساخت ومونتاژ، ذخیره سازی وحمل موجودی، مدیریت سفارش وتحویل به مشتری است.دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین مؤثرتنهابا همکاری تمامی اعضای زنجیره تأمین حاصل می شود.دربازار اقتصادی امروز، برای دستیابی به موفقیت، لازم است که تأمین کنندگان مواد خام(مواداولیه)، تولیدکنندگان وتوزیع کنندگان به امر بهینه سازی کاملا متعهد باشند. شرکتها باید همواره به دنبال یافتن راه حل کاراواثربخش برای تولیدمحصولات وانجام خدمت باشند. خوشبختانه درسالیان اخیر، تکنولوژي اطلاعات، زمینه مناسبی را براي یکپارچه سازي فعالیتهاي داخلی و خارجی زنجیرة تأمین فراهم نموده است ]8[. درنتیجه، اعضاي زنجیرة تأمین همواره به دنبال روش‌هاي نوین به منظور بهبود شبکۀ زنجیرة تأمین با استفاده از تلفیق رده‌هاي شبکه می‌گردند]9 [.

ملاعلی زاده(1387) عقیده دارد که، هرمحصولی برای آنکه بتوانددربازار رقابتی امروزموفق باشد، باید از دوویژگی مهم برخوردار باشد.نخست، بایدرضایت مشتری را جلب کندودوم اینکه هزینه های آن قابل قبول باشند. این دوویژگی تنها متأثر ازعملکردکارخانه ای که تولیدنهایی این محصول در آن انجام می شود، نیست. بلکه عواملی چون کیفیت کارکرد تأمین کنندگان قطعات آن کارخانه، مرغوبیت مواد اولیه ای که آن تأمین کنندگان از آن استفاده می کنند، نحوه عملکرد نیروی انسانی خودبخش تولید درقبال این محصول وخیلی از عوامل دیگرکه از حیطه سازمانی آن کارخانه خارج هستند، روی این دوویژگی مهم تأثیر می گذارند.لذابرای رقابت پذیر بودن محصول، بایدبا ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین مراحل مختلفی که در تأمین موادوقطعات وتولیدمحصول دخیل هستند، هزینه ها را کاهش دادوسطح رضایت مشتری را بالا برد.

دراین تحقیق، به مدلسازی و حل مسأله برنامه ریزی یکپارچه خرید-تولید-مشتری درزنجیره تأمین پرداخته می شود.همانطورکه در شکل (1-1) آمده است، زنجیره تأمین مفروض سه سطحی بوده که در سطح اول تاسوم به ترتیب تأمین کنندگان، تولید کنندگان ومشتریان قرار دارند.دو هدف متناقض ودارای تعارض مسأله عبارتند از: 1-مینیمم سازی هزینه ها و2- ماکزیمم سازی ارزش کل تولید که به عنوان تابع هدف کیفی در مدل پیشنهادی، در نظرگرفته شده است و به معنی ماکزیمم کردن کیفیت می باشد.

1-4-فرضیات مسأله

-مسأله یک مدل تک محصولی، چند دوره ای وسه لایه است.

-مکان وتعداد تأمین کنندگان، تولید کنندگان ومراکز مشتریان مشخص است.

-سطح تجهیزات در مراکز تولیدی یکسان درنظرگرفته شده است.

-پارامترها به صورت قطعی درنظرگرفته شده اند.

-ظرفیت تأمین کنندگان ومیزان ساعت دردسترس تولیدکنندگان مشخص می باشد.

-محصول از لحاظ کیفی به q دسته تقسیم بندی می شود.به این صورت که محصول با سطح کیفی یک محصول درجه یک خواهد بود و بهترین کیفیت را داردو محصول با درجه کیفی q بدترین کیفیت را داراست.

-مواد اولیه باسطح کیفی یک کمترین ناخالصی و با سطح کیفیL بیشترین ناخالصی را داراست.

-نیروی انسانی سطح مهارت 1 نیروی حرفه ای است ونیروی انسانی سطح k کارآموز است.

-این که محصول از درجه q با چه سطح نیروی انسانی و با چه سطح مواد اولیه ای قابل تهیه است از نظر خبرگان در صنعت با توجه به تجربیات گذشته تعیین شده است.

1-5-پرسش تحقیق

در هر دوره سطوح مختلفی از نیروی انسانی دردسترس است، باید ببینیم از هر کدام چه میزان به کار بگیریم که این در ماکزیمم کردن کیفیت تأثیر می گذارد ولی از طرف دیگر چون هر کدام هزینه های خاص خود را دارند وتابع هدف اول ما نیز مینیمم کردن هزینه هاست، درنتیجه باید این تناقض را به صورت یک برنامه ریزی چند هدفه حل نمود.

هم مواد اولیه وهم نیروی انسانی از لحاظ کیفی دسته بندی شده اند.به این صورت که مواداولیه با سطح کیفی 1 کمترین میزان ناخالصی ومواد اولیه با سطح کیفی L بیشترین میزان ناخالصی را دارد. نیروی انسانی نیز براساس تجربه کاری دسته بندی شده اند.به این صورت که نیروی انسانی سطح 1 حرفه ای ونیروی انسانی سطح k کارآموز می باشند.

حال مسأله ما باید تعیین کند که در هر دوره چه میزان مواد اولیه از کدام تأمین کننده دریافت کنیم، در کدام واحد تولیدی با چه سطحی از نیروی انسانی درگیر شویم، تا درنهایت محصولی با یک شاخص کیفی تولید کنیم که هم هزینه های زنجیره مینیمم شود و هم کیفیت ماکزیمم گردد که در نهایت رضایت مشتری را برای ما به همراه داشته باشد؟

1-6-ساختار تحقیق

با توجه به اهداف مورد نظر ، ساختار تحقیق حاضر به صورت زیر است:

در فصل دوم این تحقیق، کلیات زنجیره تامین و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه مرور می‌شود.

در فصل سوم، مساله تحقیق به صورت کامل شرح داده می شود و مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه می‌گردد و کمی هم از روش حل بیان می کنیم.

فصل چهارم مثال ها و نتایج محاسباتی که نشان دهنده کارایی مدل است توسط نرم افزار lingo حل می‌شود  و سپس به علت ناتوانی این نرم افزار در حل مساله در ابعاد بزرگتر مدل ارائه شده توسط الگوریتم فراابتکاری حل می گردد.

در فصل پنجم نتیجه گیری و تحقیقات آتی بیان می شود و در پایان منابع و مراجع گنجانده شده است.

1-7-خلاصه فصل

در این فصل به چگونگی مراحل انجام شده در این تحقیق پرداختیم. نوع مسئله شرح داده شد و با ضرورت انجام و نوآوری که در مدل پیشنهادی آمده است آشنا شدیم. در فصل های بعد به صورت مبسوط آن را توضیح داده و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت
 • پايان نامه تأثير نيروهاي رقابتي سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجيره تأمين در صنعت خودروسازي
 • پايان نامه ارائه مدل طراحي شبکه زنجيره تأمين سه مرحله اي چند محصوله با تقاضاهاي فازي و حل آن با الگوريتم ژنتيک
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122