پايان نامه ارائه يک الگوريتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محيط گريد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه يک الگوريتم اجتماع مورچگان به منظور  بهبود در زمان انجام کارها در محيط گريد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه يک الگوريتم اجتماع مورچگان به منظور  بهبود در زمان انجام کارها در محيط گريد  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده    1
فصل 1: مقدمه    2
1-1- مقدمه    3
1-2- پردازش شبکه ای    4
1-3- الگوریتم مورچگان    4
1-4- چالش های پردازش شبکه ای    5
فصل 2:    7
2-1- مروری بر الگوریتم های و روش ها    8
2-2- زمان بندی چندسطحی پویا    8
2-3- اختصاص سریعترین پردازنده به بزرگترین کار    8
2-4- صف کارها با تکرار(WQR)    8
2-5- الگوریتم اجتماع مورچگان تعادلی(BACO)    9
2-6- روش الگوریتم ژنتیک در پردازش شبکه ای    10
فصل 3:پیشینه تحقیق    13
3-1- یک سیستم مبتنی بر عامل برای مدیریت منابع( ARMS)    14
3-2- روش پیوندی مورچگان     15
3-3- در اختیار گرفتن منابع در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم یادگیری تقویتی    16
3-4- روشت جربی مورچگان به وسیله تخصیص منابع با روشاشتراکزمانی در پردازش شبکهای    18
3-5- پیک روش حراج دو طرفه پیوست    19
3-6- ترکیبی از الگوریتم های ژنتیک    20
3-7- متا زمان بند ها به منظور زمان بندی برنامه های موازی    21
3-8- یک روش بهبودسازی به وسیله کلونی مورچگان    31
3-9- یک روش مبتنی بر عامل به منظور افزایش    34
فصل 4: ارائه روش پیشنهادی و پیاده سازی    37
4-1 پردازش در محیط های شبکه ای با مدل های تجاری    38
4-2- روش حراج دو طرفه ای در پردازش شبکه ای    40
4-3- نحوه پیاده سازی روش های ارایه شده    47
4-4- کلاس حراج کننده    50
4-5- کلاس مربوط به کاربر    52
4-6- کلاس EXAMPLEAUCTION.JAVA    54
4-7- کلاس مربوط به منابع حراج (AUCTIONRESOURCE.JAVA)    55
فصل 5:  نتیجه گیری و پیشنهادات    58
منابع    74

منابع

[1] J. Taheri and et al, “A Bee Colony based optimization approach for simultaneous job scheduling and data replication in grid environments”, Computers and Operations Research, Vol 40, pp. 1564-1478, 2013.

[2] K. Gkoutioudi, H. D. Karatza, “Task cluster scheduling in a grid system”, Simulation Modeling Practice and Theory, Vol. 18, pp. 1242-1252, 2010.

[3] Y. Goa and et al, “Adaptive grid job scheduling with genetic algorithms”, Future Generation Computer Systems, Vol. 21, pp. 151-161, 2005.

[4] R. S. Chang and et al, “An ant algorithm for balanced job scheduling in grids”, Future Generation Computer Systems, Vol. 25, pp. 20-27, 2009.

[5] J. Yang and et al, “An ant colony optimization method for generalized TSP problem”, Progress in Natural Science, Vol. 18, pp. 1417-1422, 2008.

[6] M. Mavrivounitis and S. Yang, “Ant colony optimization with immigrants schemes for the dynamic travelling salesman problem with traffic factors”, Applied Soft Computing, Vol. 13, pp. 4023-4037, 2013.

[7] S.M. Chen and C. Y. Chien, “Solving the traveling salesman problem based on the genetic simulated annealing ant colony system with particle swarm optimization techniques”, Expert Systems with Applications, Vol. 38, pp. 14439-14450, 2011.

[8] S. M. Chen and C. Y. Chien, “Parallelized genetic ant colony systems for solving the traveling salesman problem”, Expert Systems with Applications, Vol. 38, pp. 3873-3883, 2011.

چکيده

در اين پايان نامه به ارايه يک روش جديد در پردازش شبکه اي با الگوريتم مورچگان پرداخته‌ايم. مدلی كه در فضاي شبکه اي استفاده كرديم حراج دو طرفه پیوسته مي باشد. این مدل ها به دلیل سادگی و پویایی خود امروزه در بسیاری از الگوریتم های مورد استفاده برای کنترل منابع و زمان بندی کارها مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از این مدل ها در زمان پاسخ گویی خود هنگام مدیریت منابع دچار ضعف می باشند. در مدل حراج, حراج کنندگان قیمت های مورد نظر خریداران را اعلام می کنند و خریداری که قیمت مناسب را اعلام کرده باشد منبع را بدست می گیرد. این مساله خود باعث می شود که زمان پاسخ گویی به دلیل درخواست خریداران افزایش یابد. در این پایان نامه ما روش جدیدی را به وسیله الگوریتم ژنتیک در سناریو حراج دو طرفه ارایه کردیم. در این روش با هوشمند سازی منابع, بسته های درخواست پیشنهادی[1] را به سمتی سوق دادیم هر کدام از این  محیط های شبکه ای را می توان به صورت یک سیستم توزیع شده در نظر گرفت که با شبکه های دیگر تعامل ندارد و حجم زیادی از داده را پوشش می دهد. یکی از فواید این روش نسبت به روش کلاسترینگ این است که منابع می تواند از لحاظ جغرافیایی در نقاط پراکنده و به صورت غیر متقارن قرار گیرد. با توجه به توزيع مجموعه هاي داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتي و منابع حاوي داده بايد بطور مناسب صورت پذيرفته به گونه اي كه سربار ناشي از انتقال اين مجموعه ها روي گريد كمينه شود. در اين تحقیق، مساله زمانبندي برنامه هاي نيازمند داده مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به اينكه زمانبندي بهينه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب مي باشد. در پردازش های شبکه ای ,محیط ها پویا می باشند به این معنا که ممکن است در یک زمان منابع روشن باشد و در زمانی دیگر همان منابع خاموش باشند

پیاده سازي هاي صورت گرفته در نرم افزار شبیه سازي GridSim مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه اين روش جديد باعث بهبود زمان پردازش و كم شدن تعداد مراحل حراج مي شود.

 واژه های کلیدی: الگوریتم، شبکه، نرم افزار،call for proposal

فصل 1: مقدمه

1-1- مقدمه

هدف اصلی این پایان نامه بهبود بازدهی در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم مورچگان می باشد. این فصل با طرح مساله اصلی پردازش شبکه ای اغاز می شود و اهمیت آن شرح داده می شود. استفاده از الگوریتم مورچگان در بسیاری از مسایل باعث بهبود بازدهی و کاهش زمان پردازش شده است. این امر زمینه ای را فراهم می آورد تا از این الگوریتم در پردازشبکه ای نیز استفاده شود.

1-2- پردازش شبکه ای

پردازش شبکه ای به مجموعه ای از منابع که از چند نقطه مختلف برای انجام یک هدف اقدام به کار می کنند گویند. هر کدام از این  محیط های شبکه ای را می توان به صورت یک سیستم توزیع شده در نظر گرفت که با شبکه ای های دیگر تعامل ندارد و حجم زیادی از داده را پوشش می دهد. یکی از فواید این روش نسبت به روش کلاسترینگ این است که منابع می تواند از لحاظ جغرافیایی در نقاط پراکنده و به صورت غیر متقارن قرار گیرد. . با توجه به توزيع مجموعه هاي داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتي و منابع حاوي داده بايد بطور مناسب صورت پذيرفته به گونه اي كه سربار ناشي از انتقال اين مجموعه ها روي گريد كمينه شود. در اين تحقیق، مساله زمانبندي برنامه هاي نيازمند داده مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به اينكه زمانبندي بهينه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب مي باشد. در پردازش های شبکه ای ,محیط ها پویا می باشند به این معنا که ممکن است در یک زمان منابع روشن باشد و در زمانی دیگر همان منابع خاموش باشند . همچنین در این پردازش ها ممکن است از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری با هم تفاوت داشته باشند.

پردازش شبکه ای دارای معماری های مختلفی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

GT2

OGSA

GT3

1-3- الگوریتم مورچگان

الگوریتم مورچگان یک الگوریتم هیوریستیک با یک جستجوی محلی بهینه می باشد که برای مسایل ترکیبی مورد استفاده می گیرد. این روش از رفتار طبیعی مورچگان الهام گرفته است. در طبیعت مورچگان با ماده ای که از خود ترشع می کنند راه را به بقیه مورچگان نشان می دهند. در بسیاری از پژوهش ها از روش کلونی مورچگان برای حل مسایل NPسخت استفاده می شود. از این روش برای حل مسایلی مانند فروشنده دوره گرد, رنگ امیزی گراف و مسیر یابی استفاده می شود.

اجتماع مورچگان به مجموعه ای از مورچه های هوشمند گفته می شود که به صورت گروهی رفتار می کنند. این اجتماع در محیط جستجو می کنند تا جواب بهینه را پیدا کنند.

در مساله زمان بندی در محیط های شبکه ای, هر کدام از این کارها به منزله یک مورچه در نظر گرفته می شود. هر کدام از این مورچه ها به دنبال منابع مورد نظر خود حرکت می کنند.

در زیر شبه کد اجتماع مورچگان نشان داده شده است:

Procedure ACO

begin

Initialize the pheromone

while stopping criterion not satisfied do repeat for each ant do Chose next node by applying the state transition rate end for until every ant has build a solution Update the pheromone end while end

روش های متفاوتی برای اجتماع مورچگان وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

Max-Min Ant System

Rank-based Ant System

Fast Ant System

Elitist Ant System

1-1- چالش های پردازش شبکه ای

از چالش مهم در پردازش های شبکه ای می توان به نحوه اولویت بندی و زمان بندی به پردازه ها اشاره کرد. مساله زمان بندی در پردازش های شبکه ای از سه بخش تشکیل می شود :

پیدا کردن منابع که شامل منابعی است قابلیت استفاده را دارند

جمع اوری اطلاعات درباره این منابع و انتخاب بهترین مجموعه از منابع

کارها در این مرحله انجام می شود

مرحله پیدا کردن مجموعه بهترین منابع یکی از مسایل NP-Complete می باشد. در زمان بندی کارها دو هدف عمده وجود دارد :

بیشترین میزان کارایی را سیستم داشته باشد

بیشترین خروجی را داشته باشد

برای هدف اول, باید روشی ارایه شود که زمان پردازش را کاهش دهد و برای هدف دوم, باید روشی ارایه شود که زمان بندی را به مجموعه ای از کارهای مستقل از هم تقسیم کند. این کار باعث می شود که ظرفیت انجام کار سیستم در واحد زمان افزایش یابد.

برای حل این مشکل روش های متفاوتی ارایه شده است. یکی از این روش ها نگاشت این مساله به مساله فروشنده دوره گرد می باشد. در این روش مسیر هایی که منابع نسبت به هم دارند مهم می باشد. در پردازش شبکه ای به دلیل اینکه منابع در فواصل متفاوت و غیر متقارن نسبت به هم قرار دارند به همین دلیل در مواردی این روش می تواند مفید عمل کند.

در ادامه این پژوهش مطالب به صورت زیر ارائه گردیده است.

در فصل دوم به پیش زمینه های مربوطه پرداخته ایم و کلیات روش های زمانبندی به مورچه، ژنتیک و حراج پرداخته شده است.

در فصل سوم مهمترین الگوریتم ها و روشهای پیاده سازی شده در بسترۀ الگوریتم های زمان بندی ارائه گردیده است.

در فصل چهارم به ارائه روش پیشنهادی می پردازیم و نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی (Acdanp) با روش قبلی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد.

در فصل پنجم به ارائه پیشنهادات و کارهای آتی می پردازیم. ضمناً در پیوست الف کد سورس نوشته شده در محیطی Gridsim آورده شده است.

فصل 2:  پیش زمینه تحقیق

2-1- مروری بر الگوریتم های و روش ها

در این بخش به مروری بر کارهای انجام شده در پردازش های شبکه ای می پردازیم. ابتدا به توضیح در مورد روش های اولیه مانند Dynamic level schedulingو سپس به روش های اخیر استفاده شده در این زمینه می پردازیم.

2-2- زمان بندی چندسطحی پویا

در این روش هدف انتخاب بهترین دوتایی زیرکار و ماشین برای زمان بندی می باشد[1]. برای انجام عمل بیان شده یک مدل خاص ارایه شده است. هدف کلی در این روش,کاهش زمان پردازش برنامه می باشد. در محیط های پردازش شبکه ای, الگوریتم های زمان بندی دیگر بر روی زیر کارهای یک برنامه که در میزبان محاسبه گر یا سازمان مجازی اجرا می شود تاکید ندارند . هدف اصلی, زمان بندی به صورتی است که تمامی برنامه های ورودی بتوانند از توان موجود استفاده کنند.

در مقاله [2]با اضافه کردن هیوریستیک به روش ذکر شده,سعی در افزایش کارایی سیستم داشته اند.

2-3- اختصاص سریعترین پردازنده به بزرگترین کار

الگوریتم زمان بندی FPLTF [3]کارها را بر اساس منابعی که در سیستم برای انجام ان وجود تعیین می شود. این روش به دو پارامتر سرعت پردازنده و منابع و حجم کار بستگی دارد. در این روش بزرگترین کار به سریع ترین منبع تعلق می گیرد. اگر تعداد زیادی از کارهای با حجم زیاد وجود داشته باشد, انگاه این روش دارای کارایی بسیار پایین می باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122