پايان نامه ارائه يک مدل جديد يادگيري به منظور آموزش طبقه‌بندي‌کننده‌هاي سريال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 پايان نامه ارائه يک مدل جديد يادگيري به منظور آموزش طبقه‌بندي‌کننده‌هاي سريال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 96 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارائه يک مدل جديد يادگيري به منظور آموزش طبقه‌بندي‌کننده‌هاي سريال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
1. مقدمه1
1-1. مقدمه 1
1-2. یادگیری ماشین 1
1-3. الگوریتمهای یادگیری جمعی 3
1-4. دسته بندی کننده های سریال 4
1-5. ایده اصلی تحقیق 5
1-6. نگاهی کلی به فصول رساله 6
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2. پیشینه تحقیق .8
2-1. مقدمه 8
2-2. اهمیت مسائل چندکلاسه 8
2-3. روشهای BOOSTING 11
2-3-1. مسائل دوکلاسه 13
2-3-2. مسائل چندکلاسه 14
تکنیک های تجزیه کلاسی 15
یکی-در مقابل-همه(OAA) 15
یکی-در مقابل-یکی(OAO) 16
روش P در مقابل Q 17
روشهای Boosting چندکلاسه 18
روش AdaBoost.M2 18
روش AdaBoost.OC 21
روش AdaBoost.ECC 22
2-4. روشهای جمعی سريال 23
2-4-1. دسته‌بندی‌‌کننده‌ی سريال 24
دسته‌بندی‌کننده‌های سريال همزمان 28
ساختار‌های سريال درختی 30
2-5. خلاصه 31
فصل سوم
راهکارهای پیشنهادی
3. راهکارهای پیشنهادی 33
3-1. مقدمه 33
3-2. روش LogitBoost سريال تودرتو 34
کلیات روش 34
جزییات روش 34
3-3. ساختار سریال پایش داد‌ه‌ها به کمک الگوریتم -kنزدیک‌ترینهمسایه 39
3-4. خلاصه 41
فصل چهارم
روال آزمایش‌ها
4. روال آزمایش‌‌ها.43
4-1. مقدمه 43
4-2. دسته‌بندی‌کننده‌های مورد استفاده برای مقایسه 43
4-2-1. دلایل انتخاب روش‌های رقیب 43
4-2-2. جزییات پیاده‌سازی روش‌های رقیب 44
4-3. معیار‌های ارزیابی 46
4-4. مجموعه داده‌های به‌کار رفته در آزمایش‌ها 48
مجموعه داده‌های مربوط به مسائل چندکلاسه 48
مجموعه داد‌ه‌های مربوط به مسائل دوکلاسه 49
4-5. تست آماری فریدمن 50
4-6. خلاصه 52
فصل پنجم
نتایج
5. نتایج54
5-1. مقدمه 54
5-2. نتایج حاصل از آزمایش هفت ترکیب مختلف از پارامترها برای روش پیشنهادی اول 54
5-2-1. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش هفت ترکیب مختلف از پارامترها برای روش پیشنهادی اول 56
5-3. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی اول و روش‌های رقیب 58
5-4. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی دوم 61
5-5. خلاصه 63
فصل ششم
نتیجه‌گیری و کارهای آینده
6. نتیجه‌گیری و کارهای آینده 65
6-1. نتیجه‌گیری 65
6-2. کارهای آینده 66
اختصارات………….. 67
واژه نامه فارسی به انگلیسی 68
واژه نامه انگلیسی به فارسی 72
فهرست منابع……. 76

فهرست منابع

 

[1] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data mining: concepts and techniques. Morgan Kaufmann, 2011.
[2] I. H. Witten, E. Frank, and M. A. Hall, Data Mining: Practical machine learning tools and techniques. Morgan Kaufmann, 2011.
[3] P. A. viola and M. J. Jones, “Fast and robust classification using asymmetric adaboost and a detector cascade,” in NIPS, Vancouver, British Columbia, Canada, 2001, pp. 1311-1318.
[4] A. L. C. Barczak, M. J. Johnson, and C. H. Messom, “Empirical evaluation of a new structure for adaboost,” in In SAC ’08: Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing, Fortaleza,Ceara, Brazil, 2008, pp. 1764-1765.
[5] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” Machine Learning, vol. 20, no. 3, pp. 273-297, Sep. 1995.
[6] W. W. Cohen, “Fast effective rule induction,” in In Proceeding of the Twelfth International Conference on Machine Learning, Tahoe City, California, USA, 1995, pp. 115-123.
[7] A. C. Lorena, A. C. Carvalho, and J. M. Gama, “A review on the combination of binary classifiers in multiclass problems,” Artif. Intell. Rev., vol. 30, no. 1-4, pp. 19-37, Dec. 2008.
[8] C. A. Brunk and M. J. Pazzani, “An investigation of noise-tolerant relational concept learning algorithms,” in In Proceeding of the 8th International Workshop on Machine Learning, San Francisco, CA, USA, 1991, pp. 389-393.
[9] J. Furnkranz and G. Widmer, “Incremental reduced error pruning,” in International Conference on Machine Learning, New Brunswick, NJ, USA , 1994, pp. 70-77.
[10] L. Breimn, J. Friedman, C. J. Stone, and R. A. Olshen, “Classification and regression trees,” Machine Learning, pp. 293-325, 1984.
[11] J. R. Quinlan, “Induction of decision trees,” Machine Learning, vol. 1, no. 1, pp. 81-106, Mar. 1986.
[12] S. C. Suh, Practical Applications of Data Mining, 1st ed. Jones & Bartlett Learning, 2011.
[13] J. Cendrowska, “PRISM: An algorithm for inducing modular rules,” International Journal of Man-Machine Studies, vol. 27, no. 4, p. 349–370, Oct. 1987.
[14] E. Frank and I. H. Witten, “Generating accurate rule sets without global optimization,” in ICML ’98 Proceedings of the Fifteenth International Conference on Machine Learning, Madison, Wisconsin, USA, 1998, pp. 144-151.
[15] A. Passerini, M. pontil, and P. Frasconi, “New results on error correcting output codes of kernel machines,” Neural Networks, IEEE Transactions, vol. 15, no. 1, pp. 45-54, Jan. 2004.
[16] C. W. Hsu and C. J. Lin, “A comparison of methods for multiclass support vector machines,” Neural Networks, IEEE Transactions , vol. 13, no. 2, pp. 415-425, Mar. 2002.
[17] L. Li, “Multiclass boosting with repartitioning,” in In Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning, New York, NY, USA, 2006, pp. 569-576.
[18] C. Zhang and Y. Ma, Ensemble Machine Learning: Methods and Applications. New York: Springer, 2012.
[19] R. E. Schapire, “The strength of weak learnability,” Machine Learning, vol. 5, no. 2, pp. 197-227, Jun. 1990.
[20] R. Polikar, “Ensemble based systems in decision making,” IEE Circuits and Systems Magazine, vol. 6, no. 3, pp. 21-45, Sep. 2006.
[21] E. Bauer and R. Kohavi, “An empirical comparison of voting classification algorithms: Bagging, boosting, and variants,” Machine Learning, vol. 36, no. 1-2, pp. 105-139, Jul. 1999.
[22] Y. Freund and R. E. Schapire, “A decision-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting,” Journal of Computer and System Sciences, vol. 55, no. 1, pp. 119-139, Aug. 1997.
[23] J. Friedman, T. Hastie, and R. Tibshirani, “Additive logistic regression: a statistical view of boosting,” Annals of Statistics, vol. 28, no. 2, p. 337—407, Mar. 2000.
[24] S. Z. Li, Z. Q. Zhang, H. Shum, and H. J. Zhang, “Floatboost learning for classification,” in In Proceedings of The 16th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS), Vancouver, Canada, 2002, pp. 9-14.
[25] C. X. Zhang and J. S. Zhang, “A local boosting algorithm for solving classification problems,” Computational Statistics and Data Analysis, vol. 52, no. 4, pp. 1928-1941, Jun. 2008.
[26] P. Buholmann and T. Hothorn, “Twin boosting: improved feature selection and prediction,” Statistics and Computing, vol. 27, no. 4, pp. 119-138, Apr. 2010.
[27] E. L. Allwein, R. E. Schapire, and Y. Singer, “Reducing multiclass to binary: a unifying approach for margin classifiers,” Journal of Machine Learning Research, vol. 1, no. 2, pp. 113-141, Mar. 2001.
[28] L. Li, “Multiclass boosting with repartitioning,” in In Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning, New York, NY, USA, 2006, pp. 569-576.
[29] V. Guruswami and A. Sahai, “Multiclass learning, boosting, and error-correcting codes,” in In Proceedings of the twelfth annual conference on Computation Learning Theory, COLT’99, New York, NY, USA, 1999, pp. 145-155.
[30] U. H. G. Krebel, “Pairwise classification and support vector machines,” in MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1999, pp. 255-268.
[31] L. Rokach, Pattern classification using ensemble methods. World Scientific Publishing Company , 2010, vol. 75.
[32] R. Jin and J. Zhang, “Multi-class learning by smoothed boosting ,” Machine Learning, vol. 67, no. 3, pp. 207-227, Jun. 2007.
[33] H. He and E. A. Garcia, “Learning from imbalance data,” IEEE Transactions on Knowladge and Data Engineering, vol. 21, no. 9, pp. 1263-1284, Sep. 2009.
[34] J. Furnkranz, “More efficient windowing,” in In Proceedings of the fourteenth national conference on artificial intelligence and ninth conference on Innovative applications of artificial intelligence, AAAI Press, Rhode Island, 1997, pp. 509-514.
[35] T. G. Dietterich and G. Bakiri, “Solving multiclass learning problems via error-correcting output codes,” Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 2, no. 1, pp. 263-286, Aug. 1994.
[36] Y. Freund and R. E. Schapire, “Experiments with a new boosting algorithm,” in In Proceedings of the 13th International Conference in Machine Learning , Bari, Italy, 1996, pp. 148-156.
[37] G. Eibl and K. P. Pfeiffer, “Multiclass boosting for weak classifiers,” The Journal of Machine Learning Research, vol. 6, pp. 189-210, Dec. 2005.
[38] J. Zhu, S. Rosset, H. Zou, and T. Hastie, “Multi-class adaboost,” Statistics and Its Interface, vol. 2, pp. 349-360, 2009.
[39] K. Carmemer and Y. Singer, “On the learnability and design of output codes for multiclass problems,” Machine Learning, vol. 47, no. 2-3, pp. 201-233, May 2002.
[40] Y. Sun, S. Tododrovic, and J. Li, “Unifying multi-class adaboost algorithms with binary class base learners under the margin framework,” Pattern Recognition Letters, vol. 28, no. 5, pp. 631-643, Apr. 2007.
[41] R. Verschae, J. Ruiz-del-Solar, and M. Corea, “A unified learning framework for object detection and classification using nested cascades of boosted classifiers,” Machine Vision and Applications, vol. 19, no. 2, pp. 85-103, Mar. 2008.
[42] P. Viola and M. J. Jones, “Robust real-time face detection,” in In Proceedings of the Eighth International Conference On Computer Vision (ICCV-01), Los Alamitos,CA, 2001, pp. 747-747.
[43] V. C. Raykar, B. Krishnapuram, and S. Yu, “Designing efficient cascaded classifiers: tradeoffs between accuracy and cost,” in In Proceedings of the 16th ACM SIGKDD international conference on Knowladge discovery and data mining , Firenze, Italy, 2010, pp. 853-860.
[44] D. Weiss and B. Taskar, “Structured prediction cascades,” Journal of Machine Learning Reasearch, JMLR W&CP, vol. 9, pp. 916-923, Mar. 2010.
[45] L. Bourdev and J. Brandt, “Robust object detectio via soft cascade,” in IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Diego, CA, USA, 2005, pp. 236-243.
[46] C. Zhang and P. Viola, “Multiple-instance pruning for learning efficient cascade detectors,” in NIPS, 2007.
[47] R. Verschae and J. Ruiz-del-Solar, “Coarse-to-fine multiclass nested cascades for object detection,” in Pattern Recognition (ICPR), 20th International Conference on, Istanbul, Turkey, 2010, pp. 344-347.
[48] X. Y. Lui and Z. H. Zhou, “Exploratory undersampling for class-imbalance learning,” Systems, Man, and Cybernetics, Part B:Cybernetics, IEEE Transaction on, vol. 39, no. 2, pp. 539-550, Apr. 2009.
[49] R. Lienhart, L. Liang, and A. Kuranov, “A detector tree of boosted classifiers for real-time object detection and tracking,” in ICME2003, Baltimore, Maryland, USA, 2003, pp. 277-280.
[50] Z. Q. Zhang, L. Zhu, S. Z. Li, and H. J. Zhang, “Real-time multi-view face detection,” in In FGR ’02: Proceedings of the fifth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, Washington, DC, USA, 2002, pp. 149-149.
[51] H. Schneiderman and T. Kanade, “A statistical method for 3d object detection applied to faces and cars,” in In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2000), Hilton Head, SC, USA, 2000, pp. 1746-1759.
[52] J. Friedman, T. Hastie, and R. Tibshirani, “Additive Logistic Regression: a Statistical View of Boosting,” Annals of Statistics, vol. 28, no. 2, pp. 337-655, 2000.
[53] B. S. Everitt, S. Landau, M. Leese, and D. Stahl, Miscellaneous Clustering Methods, 5th ed. Ltd, Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2011.
[54] R. O. Duda, P. E. Hart, and D. G. Strok, Pattern classification , 2nd ed. New York, USA: John Wiely and Sons, 2000.
[55] B. W. Silverman, Density estimation for statistics and data analysis. London, England: Chapman and Hall, 1990.
[56] R. E. Schapire, “Using output codes to boost multiclass learning problems,” in In Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning, ICML ’97, San Francisco, CA, USA, 1997, pp. 313-321.
[57] L. Rokach, “Ensemble-based classifiers,” Artificial Inteligence Review, vol. 33, no. 1, pp. 1-39, Feb. 2010.
[58] J. Demsar, “Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets,” Journal of Machine Learning Research, vol. 7, pp. 1-30, Dec. 2006.
[59] Y. Sun, M. S. Kamel, A. K. C. Wong, and Y. Wang, “Cost-sensitive boosting for classification of imbalanced data,” Pattern Recognition, vol. 40, no. 12, pp. 3358-3378, May 2007.
[60] T. E. Fawcett, “An introduction to roc analysis,” Pattern Recognition Letter, vol. 27, no. 8, pp. 861-874, Jun. 2006.
[61] F. Provost and T. Fawcett, “Analysis and visualization of classifier performance: Comparison under imprecise class and cost distributions,” in In Proceedings of the third international conference on knowledge discovery and data mining, Newport Beach, California, USA, 1997, pp. 43-48.
[62] Y. Sun, M. S. Kamel, and Y. Wang, “Boosting for learning multiple classes with imbalanced class distribution,” in Intennational Conference on Data Mining, ICDM ’06, Hong Kong, China, 2006, pp. 592-602.
[63] J. Alaca-Fdez, et al., “Keel data-mining software tool: Data set repository, integration of algorithms and experimental analysis framework.,” Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, vol. 17, no. 2-3, pp. 255-287, 2011.
[64] R. L. Iman and J. M. Davenport, “Approximations of the critical region of the Friedman statistic,” Communications in statistics, vol. 9, no. 6, pp. 571-595, Jul. 1979.
[65] O. J. Dunn, “Multiple comparisons among means,” Journal of the American Statistical Association, vol. 56, no. 293, pp. 52-64, Mar. 1961.

چکيده

امروزه ایجاد و آموزش بهینه دسته‌بندی‌کننده های مستحکم و سریع به یکی از مهمترین دغدغه‌های علم هوش مصنوعی و به ویژه حوزه یادگیری ماشین بدل شده است. با رشد روز افزون در حجم و سرعت تولید داده، نیاز به تولید دسته‌بندی‌کننده‌های دقیق و سریع بیش از پیش حس می شود و در واقع یک چالش محسوب می شود. روش‌های یادگیری جمعی طی سالیان اخیر اثبات کرده‌اند که برای رفع مشکلات یاد شده گزینه‌های مناسبی هستند.

روش‌های یادگیری جمعی، گروهی از مدل های ضعیف را تولید می‌کنند که با تلفیق مناسب و هوشمندانه خروجی آنها می توان به یک دسته‌بندی‌کننده قوی دست یافت. این روش‌ها زمانی که از الگوریتم‌های تقویتی در ساختار سریال بهره می‌برند، کارایی به مراتب بالاتری از خود نشان می‌دهند.

استفاده از شیوه تقسیم-و-تسخیر یا همان separate-and-conquer در زمان آموزش هر لایه از ساختار سریال، دلیل قدرت یادگیر‌های جمعی سریال می‌باشد؛ علاوه بر آن، تعیین مرزهای تصمیم موارد جزیی در دور‌های نخست ساختار سریال انجام می‌شود و در دور‌های آتی این مرز پالایش شده و موارد سخت‌تر را در بر خواهد گرفت. عملکرد مدل کلاسیک ساختار سريال، در مواجهه با مسائل دوکلاسه، به این صورت است که نمونه‌های غیر هدف که در لایه‌های اولیه یاد گرفته می‌شوند از سیستم حذف شده و با نمونه‌های سخت‌تر جایگزین می‌شوند؛ که می‌توان از این استراتژی با نام bootstrapping یاد کرد. با این روند، یادگیری بهینه کلان-به-جزیی یا همان learning coarse-to-fine حاصل می‌شود.

در این مطالعه، یک مدل نوین برای آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سريال ارایه شده است که از روش وارسی اعتبار در ساختار آن استفاده شده است. در روش پیشنهادی، درصدی از داده‌های درست دسته‌بندی‌شده در لایه‌ نخست ساختار به منظور حفظ عمومیت سیستم، برای آموزش به لایه بعدی فرستاده می‌شود و این روند برای لایه‌های بعدی ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب، مدل ارائه شده در مقابل داده‌های نویزی بسیار مقاوم بوده و انحراف معیار نرخ خطای آزمایش آن، از روش‌های رقیب کمتر می‌شود.

واژه­های کلیدی: یادگیری ماشین، الگوریتم­های یادگیری جمعی، coarse-to-fine learning، یادگیر‌های جمعی سريال، separate-and-conquer

فصل اول مقدمه

مقدمه

امروزه شاهد رشد عظیمی در تولید داده هستیم. فعالیت‌ها و تعامل‌های روزانه انسان‌ها، حجم چشمگیری از داده‌ها و اطلاعات را به وجود می‌آورد؛ به عنوان مثال در ارتباطات از راه دور، تراکنش های‌مالی و بانکی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های اینترنتی عام، امور مربوط به بهداشت و درمان، پایش اطلاعات امنیتی، اطلاعات و داده‌های آماری مانند سرشماری نفوس و بسیاری موارد دیگر [1,2]. با پیشرفت چشمگیر تجهیزات سخت افزاری، هزینه ذخیره داده کم شده است؛ این در حالی است که آنالیز صحیح و استخراج اطلاعات مفید از این حجم از داده به یک دغدغه تبدیل شده است. هوش مصنوعی[1] و به ویژه حوزه یادگیری ماشین[2]، به دنبال یافتن روش‌ها و ابزار‌های موثر جهت رفع این مشکل می باشد.

یادگیری ماشین

اصلی‌ترین زمینه تحقیقاتی در حوزه یادگیری ماشین، شناسایی الگو[3] است؛ یعنی استخراج اطلاعات و الگو‌های تکرار‌ شونده از داده ورودی[4]، که این اطلاعات برای انجام تصمیم‌گیری در مورد داده‌های نادیده[5] کاربرد دارد.

بر اساس نوع پیش بینی داده‌های ‌نادیده، انواع روش‌های شناسایی الگو را می توان به دو گروه کلی روش‌های مبتنی بر دسته‌بندی[6] و روش‌های مبتنی بر رگرسیون[7] تقسیم‌بندی کرد. سیستم‌های مبتنی بر دسته‌بندی، سعی در ساختن مدلی دارند که خروجی آن گسسته[8] می‌باشد و این خروجی در واقع برچسب کلاسی[9] است که سیستم برای یک نمونه خاص پیشنهاد می‌دهد؛ در مقابل، سیستم‌های مبتنی بر رگرسیون، تابعی پیوسته[10] را مدل می‌کنند و خروجی آنها به صورت عددی[11] می‌باشد.

یادگیری ماشین را می‌توان به چهار دسته کلی یادگیری با نظارت[12] و یادگیری بدون نظارت[13]، یادگیری نیمه نظارتی[14] و یادگیری فعال[15] تقسیم‌بندی کرد. در یادگیری با نظارت، سیستم با داده‌های آموزشی که دارای برچسب‌های کلاس معین هستند آموزش داده می‌شود. این گروه از الگوریتم‌ها که بسیار رایج نیز می‌باشند، سعی در ساخت مدلی دارند که به بهترین نحو داده‌های آموزشی را به برچسب کلاس داده شده‌ی آنها مرتبط سازند. مدل ساخته شده بر این اساس، در مرحله آزمایش[16] سعی در پیش بینی برچسب کلاس داده‌های آزمایشی خواهد کرد. در مقابل این گروه از الگوریتم ها، الگوریتم های مبتنی بر یادگیری بدون نظارت، بدون دریافت برچسب کلاس داده‌های آموزشی، سعی در دسته‌بندی داده‌های آموزشی می‌کنند؛ به این نوع از یادگیری، خوشه‌بندی[17] نیز گفته می‌شود. گاهی تنها بخشی از برچسب کلاس داده‌های آموزشی در دسترس است بنابر این دسته سوم از الگوریتم‌ها، یعنی الگوریتم‌های نیمه‌نظارتی، عملکردی مابین الگوریتم‌های نظارتی و الگوریتم‌های بدون نظارت دارند. در یادگیری فعال، سیستم در مرحله آموزش، با انسان تعامل دارد؛ به این صورت که انسان برچسب‌های مناسب را به داده‌‌های ورودی نسبت می‌دهد و سیستم با توجه به برچسب‌های اختصاص داده شده، به پایش اطلاعات خود و مدل آموزشی می‌پردازد.

این رساله منحصرا بر روش‌های دسته‌بندی مبتنی بر یادگیری نظارتی تمرکز دارد. به بیان رسمی‌تر، الگوریتم‌هایی که از یک مجموعه آموزشی[18] مانند D، شامل n داده نمونه ورودی به فرم {(x1,y1),…, (xn,yn)} که هر نمونه متشکل از یک بردار خصیصه[19]  با بعد d و یک برچسب کلاس  که  برای مسائل K کلاسه، آموزش می‌بینند و خروجی این آموزش، یک دسته‌بندی‌کننده[20] یا فرضیه[21] است که در حالت ایده آل یک مرزبندی تصمیم[22] دقیق برای جدا‌سازی کلاس‌ها در کل فضای  انجام خواهد داد.

الگوریتم­های یادگیری جمعی

القای دسته‌بندی‌کننده ها هنگامی که تعداد داده‌های آموزشی به طرز چشمگیری زیاد باشد با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد. این پدیده باعث به وجود آمدن مرزهای کلاس[23]  پیچیده می‌شود؛ یادگیری دقیق این مرز‌ها، برای دسته‌بندی‌کننده‌هایی که سعی در تولید یک قانون برای توصیف داده دارند، به چالشی عظیم تبدیل می شود. پیچیدگی این وضعیت زمانی به اوج خود می رسد که بردار خصیصه داده‌ها، دارای ابعاد بالا[24] باشد.

رواج خانواده خاصی از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحت عنوان الگوریتم‌های یادگیری جمعی که سعی در مواجهه و برطرف نمودن چالش‌های موجود دارند، طی سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است. این دسته از الگوریتم‌ها، موفقیت خود را مرهون عملکرد محافظه‌کارانه خود می‌باشند. در حالی که اکثر الگوریتم‌های یادگیری از القای یک دسته‌بندی‌کننده برای توصیف داده استفاده می‌کنند، الگوریتم‌های یادگیری جمعی از تعداد زیادی یادگیر‌های ضعیف[25]، که قدرت پیش بینی آنها اندکی بهتر از حدس تصادفی[26] است، بهره می برند. به بیان دیگر، ایده اصلی الگوریتم­های یادگیری جمعی، به‌کارگیری چندین یادگیر و ترکیب نتیجه پیش­بینی آن­ها به عنوان یک گروه از دسته‌بندی‌کننده‌ها و بالا بردن دقت کلی[27] یادگیری است. به هر یک از اعضای موجود در این گروه از یادگیر­ها، یادگیر پایه[28] گفته می­شود. در مسائل دسته­بندی، الگوریتم یادگیری جمعی به عنوان سیستم دسته­بندی چندگانه[29]، ائتلاف دسته‌­بندی‌کننده ­ها[30]، کمیته­ای از دسته‌­بندی‌کننده­ها[31] و یا ترکیب دسته‌بندی‌کننده­ها[32] نیز خوانده می­شود. پیش­بینی هر یک از اعضا ممکن است به صورت یک عدد حقیقی[33]، برچسب کلاس، احتمال پسین[34] و یا هر چیز دیگری باشد. چگونگی ترکیب رأی اعضای الگوریتم، در نتیجه­گیری نهایی بسیار مهم است که شامل میانگین‌گیری، رأی به اکثریت[35] و روش‌های احتمالی می­شود.

دسته بندی کننده های سریال

ویولا و جونز [3] در سال 2001 برای اولین بار قوانین روش‌های مبتنی بر یادگیری جمعی را به کمک مفهوم یادگیری کلان-به-جزیی[36] توسعه دادند. با این گام عظیم، آنها روشی را ابداع کردند که انجام دسته‌بندی دقیق و سریع بر روی مجموعه داده‌های تشخیص چهره[37]، که شامل صدها هزار داده بودند، را امکان پذیر می ساخت. روش ابداعی آنها به صورت یک ساختار سريال بود که دسته‌بندی‌کننده‌های جمعی را در لایه‌های متوالی به صورتی کنار هم قرار می‌داد که لایه‌های اولیه شامل تعداد کمی از دسته‌بندی‌کننده‌ها بود و این تعداد در لایه‌های بعدی به مرور افزایش می‌یافت. این روش تاثیر بسزایی در تولید دسته‌بندی‌کننده های پیمانه‌بندی‌شده[38] و دقیق داشت که به طبع، نه تنها در زمینه تشخیص چهره، بلکه در زمینه‌های مختلف کاربرد داشت. با این حال آموزش دسته‌بندی‌کننده‌های موثر با استفاده از روش ویولا و جونز، به علت زمانبر بودن بیش از حد مرحله آموزش، تقریبا مقرون‌به‌صرفه نبود.

در تلاشی برای کاهش زمان آموزش دسته‌بندی‌کننده‌های سريال در مواجهه با مجموعه داده‌های بسیار بزرگ، بارکزاک و همکاران [4] یک روش سریال تودرتو ارایه کردند. آنها نام روش خود را PSL[39] نهادند که بیانگر دسته‌بندی‌کننده‌های تودرتوی سريال متشکل از دسته‌بندی‌کننده‌های قوی موازی در هر لایه است.

ایده اصلی تحقیق

ساختار سريال کلاسیک ارایه شده توسط ویولا و جونز برای مسائل دو‌کلاسه تعریف شده است و الگوریتم آنها برای حل مسائلی که داده‌های مربوط به کلاس مثبت در مقایسه با داده‌های متعلق به کلاس منفی به شدت کم‌پیشامد[40] هستند، کارایی دارد. همچنین مدل‌ها و الگوریتم‌های توسعه یافته بر اساس ساختار پیشنهادی ویولا و جونز نیز بیشتر متمرکز بر حل مسائل با داده‌های نامتوازن هستند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین اهداف این مطالعه، طراحی مدلی از دسته‌بندی‌کننده‌های سريال است که برای مسائل چندکلاسه و نه لزوما نامتوازن، مناسب باشند. به طور کلی تمرکز این مطالعه بر ارایه مدلی نوین از ساختار‌های سریال تودرتو با هدف افزایش دقت دسته‌بندی‌کننده‌های سريال است.

مشارکت این تحقیق نه تنها بر حل نامتوازن و کم‌پیشامد، بلکه بر حل مسائلی با توزیع داده‌ای متوازن است؛ همچنین در این مطالعه، برآنیم که از ساختارهای سریال به عنوان ابزاری برای رفع نیاز به پیدا کردن ‌ی بهینه در روش KNN، استفاده کنیم. به صورت فهرست‌وار، اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از:

حل مسائل چندکلاسه با توزیع داد‌ه‌ای متوازن و نامتوازن به کمک ساختاری نوین از دسته‌بندی‌کننده‌های سريال

بالا بردن دقت دسته‌بندی‌ در زمینه حل مسائل چندکلاسه، با استفاده از ساختار سريال دسته‌بندی‌کننده‌ها

استفاده از ساختار سريال برای رفع نیاز به پیدا کردن بهترین در روش k-نزدیک‌ترین همسایه

نگاهی کلی به فصول رساله

این رساله به شش فصل تقسیم شده است. در ادامه‌ی مقدمه که در فصل اول آمده است، فصل دوم به بررسی روش‌ها و الگوریتم‌های مرسوم برای حل مسائل دوکلاسه و چندکلاسه و معرفی روش‌های دسته‌بندی سريال و بیان نقاط ضعف و قوت آنها می‌پردازد. در فصل سوم، جزییات روش‌های پیشنهادی به تفصیل ارائه می‌شود. فصل چهارم بر معرفی معیارهای ارزیابی روش‌ها، معرفی مجموعه داده‌های استفاده شده در تحقیق و معرفی تست‌ آماری مورد استفاده برای مقایسه نتایج الگوریتم‌های پیشنهادی با سایر روش‌ها تمرکز دارد. در فصل پنجم، نتایج حاصل از بررسی و مقایسه الگوریتم‌های پیشنهادی با سایر روش‌ها گزارش شده است. و در نهایت، فصل ششم به نتیجه‌گیری و بیان کارهای آینده می‌پردازد.

[1] Artificial intelligence

[2] Machine learning

[3] Pattern recognition

[4] Input data

[5] Unseen data

[6] Classification

[7] Regression

[8] Discrete

[9] Class label

[10] Continues-valued function

[11] Numerical

[12] Supervised learning

[13] Unsupervised learning

[14] Semi-supervised

[15] Active learning

[16] Testing phase

[17] Clustering

[18] Training set

[19] Feature vector

[20] Classifier

[21] Hypothesis

[22] Decision boundary

[23] Class boundaries

[24] High dimensional

[25] Weak learners

[26] Random guess

[27] Overall accuracy

[28] Base learner

[29] Multiple classifier system

[30] Classifier fusion

[31] Committee of classifiers

[32] Classifier combination

[33] Real number

[34] Posterior probability

[35] Majority vote

[36] Coarse-to-fine learning

[37] Face recognition

[38] Boosting

[39] Parallel Strong classifiers within the same Layer

[40] Rare-event

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و مقايسه توانايي حل مسأله در دروس علوم تجربي و ادبيات فارسي دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس هاي سنتي و موضوعي
 • پايان نامه تاثير تغييرپذيري در سطح افزونگي اجرا براي سطوح مختلف مهارت بر يادگيري پرتاب آزاد بسکتبال
 • پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه مقايسه ي سبک هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122