پايان نامه ارائه ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارائه ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش1
1-1 مقدمه2
1-2 تعریف مساله و بیان موضوع2
1-2-1 نوسان قيمت مرغ 4
1-2-2 افزایش قيمت مرغ 4
1-3 ضرورت پژوهش 4
1-4 پرسش پژوهش 8
1-5 اهداف پژوهش 9
1-6 روش انجام پژوهش 9
1-7 مراحل اجرای پژوهش 10
1-8 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات 10
1-9 کاربرد های پژوهش 11
1-10 محدودیت های پژوهش 11
فصل دوم: ادبیات پژوهش 12
2-1 مقدمه 13
2-2 علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی 13
2-3 سیاست¬های دولت در صنعت مرغ 14
2-3-1 دوره اول 14
2-3-2 دوره دوم 14
2-3-3 دوره سوم 15
2-3-4 دوره چهارم 15
2-4 پژوهش های انجام شده 16
2-4 نقد ادبیات 20
فصل سوم: روش پژوهش 21
3-1 مقدمه 22
3-2 پویایی شناسی سیستم 22
3-3 مدلسازی 23
3-4 مدلسازی در سیستم های پویا 23
3-4 -1 مدلسازي به عنوان يك فرايند تكراري 24
3-4 -2 رفتار مرجع 25
3-4 -3 افق زماني 25
3-4 -4 فرضیه پویا 25
3-4 -5 نمودارهاي علي و معلولي 26
3-4 -6 نمودارهاي حالت-جريان 26
3-4 -7 شبيه سازي دینامیک 27
3-4 -8 تست مدل 27
3-4 -9 طراحي و ارزيابي سياست 27
3-5 پيش بيني سريهاي زماني 28
3-6 مدیریت زنجیره ارزش 29
3-7 تحلیل زنجیره تامین با استفاده از پویایی سیستم ها 29
3-8 متغیرهای کلیدی زنجیره ارزش صنعت مرغ 30
3-8 -1 تولید گوشت مرغ 30
3-8 -2 قيمت گوشت مرغ 31
3-8 -2-1 نوسانات قیمت مرغ 31
3-8 -2-2 روند افزایش قیمت گوشت 32
3-8 -3 قیمت نهاده هاي مرغ 33
3-8 -3-1 بررسی قیمت دان آماده 33
3-8 -3-2 بررسی قيمت كنجاله سویا 35
3-8 -3-3 بررسی قيمت ذرت 36
3-8 -3-4 بررسی قیمت جوجه 36
فصل چهارم: یافته های پژوهش 40
4-1 مقدمه 41
4-2 فرضیه پویا41
4-3 مرز سیستم 42
4-4 نمودار علت و معلول 42
4-4-1 تغییر در جوجه¬ریزی به علت تغییر در قیمت مرغ 44
4-4-2 تغییر در ظرفیت پرورش مرغ مادر در اثر تغییر در قیمت جوجه 44
4-4-3 تغییر در جوجه¬ریزی به علت تغییر در قیمت دان 45
4-4-4 حلقه تعادلی قیمت مرغ 46
4-4-5 کاهش قیمت مرغ به علت افزایش مصرف گوشت قرمز 46
4-4-6 تاثیر واردات، صادرات، نگهداری و عرضه گوشت یخ¬زده 47
4-4-7 افزایش تقاضای پیوسته گوشت مرغ 47
4-4-8 درآمد ملی 48
4-5 آمارهای بکار رفته در مدل 49
4-5-1 تابع جوجه¬ریزی مرغ مادر از مهر 85 تا آبان 93 49
4-5-2 تابع میانگین وزن استاندارد مرغ بر حسب مدت زمان پرورش 50
4-5-3 شاخص بهای کالاهای مصرفی 50
4-5-4 نمودار تابع تورم ماهانه 50
4-5-5 درآمد¬ سرانه 51
4-5-6 نرخ ارز دولتی 52
4-5-7 تابع تلفات 53
4-5-8 میانگین زمان رشد 53
4-5-9 تعداد کل واحدهای مرغداری 54
4-5-10 قیمت مکمل گوشتی 54
4-5-11 قیمت گندم 55
4-5-12 بهسازی مرغداری¬ها 55
4-6 ساختمان کلی مدل 57
4-7 شرح معادلات مهم 58
4-8 نمودار جریان مدل 59
4-9 شبیه سازی مدل 61
4-10 اعتبار سنجی مدل 61
4-10-1 آزمون کفایت مرزهای مدل 61
4-10-2 آزمون ساختار 61
4-10-3 آزمون حالت حدی 62
4-10-4 آزمون ابعاد 62
4-10-5 آزمون باز تولید رفتار 62
4-11 تحلیل حساسیت 66
4-12 نحوه مقایسه سیاست های مهم 67
4-13 شناسایی نقاط اهرمی مدل 67
4-14 سناریو سازی 68
4-15 ساخت سناریو 69
4-15-1 استراتژی افزایش تولید خوراک آماده 69
4-15-1-1 انواع خوراک طیور 69
4-15-1-2 مزایای پلت کردن خوراک 71
4-15-2 بهسازی مرغداری¬ها 73
4-15-3 بهینه¬سازی مصرف سوخت 73
4-15-4 کاهش دوره پرورش 75
فصل پنجم: یافته ها و پیشنهادات 77
5-1 مقدمه 78
5-2 نتایج شبیه سازی 78
5-2-1 ارزیابی پیشنهادها 81
5-3 اعمال سیاستهای مختلف روی مدل و آثار آنها 81
5-3-1 نهاده¬های مرغ 81
5-3-2 هزینه تولید 84
5-3-3 شاخص تولید 85
5-3-4 میزان تولید ماهانه گوشت مرغ 85
5-3-5 قیمت مرغ زنده 86
5-3-6 سود حاصل از صنعت مرغ گوشتی 87
5-4 نتیجه گیری 88
5-5 پیشنهادات 88
5-6 منابع 90
5-7 پیوست 49

منابع

سیمچی لوی، دیوید، فیلیپ کامینسکی و ادیت سیمچی لوی/ طراحی و مدیریت زنجیره عرضه/ ترجمه مهرزاد غنی پور و امیرحسین جنگی/ دانشگاه صنعتی شریف/ 1387. [1]
شفیعی­علویجه، امیر و تیموری، ابراهیم/ ارائه یک مدل استراتژیک در تعیین میزان یکپارچگی عمودی در کسب وکار با رویکرد تحلیل زنجیره ارزش، مطالعه موردی: صنعت طیور کشور/ پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک ایران/ 1389. [2]
حسینی، میر­عبدا… و پرمه، زورار / ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ ایران/ مجله علمي – پژوهشي دانش و توسعه سال هفدهم/ شماره 30/ بهار 1389. [4]
مشایخی، سیامک و حاجی­زاده فلاح، مهرداد/ بررسی عوامل موثر بر بازار گوشت مرغ در ایران (کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری)/ نشریه پژوهش­های اقتصادی/ سال یازدهم/ شماره اول/ بهار 1390. [5]
گیلان پور، امید و همکاران/ بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ/ فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی/ شماره 63/ تابستان 1391. [6]
پرمه، زورار و همکاران/ مطالعه پشتيبان تنظيم بازار گوشت مرغ/ مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی/ 1389. [7]
معاونت امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی/ آمارهای منتشره/ سالهای 1387 تا 1391. [8]
شاه ولی، منصور و معینی­زاده، هوشنگ/ بررسي عوامل مؤثر بر ضايعات خوراك در صنعت طيور گوشتي كشور و راهكارهاي كاهش آن/ نشریه پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان/ شماره 79/ تابستان 1387. [9]
خانی، مهدی/ شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از روش پویایی سیستم: شرکت داروگر/ دانشگاه علوم و فنون مازندران/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ 1389. [10]
آماده، حمید/ طرح مطالعات بازار گوشت مرغ/ موسسه پژوهش های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی/ 1389. [11]
بستاکی، مصطفی و صادقی، حسین/ اندازه گیری آثار مداخله در قیمت گذاری محصولات دامی/ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه/ شماره 37/ بهار 1381.

 

[12]
پورکند، شیوا و معتمد، محمد­کریم/ تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در صنعت طیور مرغ گوشتی/ مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی/ جلد 3/ شماره 4/ زمستان90. [14]
یزدانی، سعید و فیض آبادی، یاسر / تعیین درجه ریسک گریزی مرغداران و مطالعه عوامل موثر بر آن/ مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی/ شماره 11/ 1384. [15]
زوار، نیکو و دوراندیش، آرش/ بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت گوشت مرغ در ایران توسط روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل GARCH/ اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند(محاسبات نرم) در علوم و صنایع/1390 . [16]
ناصررنجبر، کیانوش/ بررسی نوسانات صنعت مرغ با استفاده از تکنیک پویایی سیستم/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دانشگاه علوم و فنون مازندران/ 1378. [17]
توتونی، مجید/ سناریو سازی و مدلسازی دینامیک بازار سهام با استفاده از کشف روابط علت و معلولی به کمک داده کاوی/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ 1387. [18]
شهولی­خیرآبادی، سلمان/ ارائه مدلی برای بررسی سیاست های توسعه فناوری پیل سوختی/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران/ 1392. [19]
حاجی حیدری، نسترن  و سیدجوادین، سیدرضا/ توسعه و تغییر مدل کسب و کار با بکارگیري رویکرد پویایی سیستم­ها/ فصلنامه علوم مدیریت ایران/ سال ششم/ شماره 21/ بهار1390/  صفحه1-17. [20]
افشار کاظمی، محمد علی. ماکوئی، احمد و درمان، زهرا/ تدوین استراتژی زنجیره تامین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم­ها/ فصلنامه پژوهش­های بازرگانی/ شماره 50/ بهار 1388/ 201-224. [21]
مشایخی، علینقی/ راهنمای مدلسازی/ جزوه درس سیستم های دینامیکی/ دانشگاه صنعتی شریف. [22]
رجائیان، محمد مهدی/ شبیه سازی سیستمهای پویا با نرم افزار vensim/ نشر فرایاز/ مشهد/ 1388. [23]
خالوزاده، حميد/ مدلسازي غير خطي و پيش­بيني رفتار قيمت سهام در بازار بورس تهران/ پايان نامه دكترا/ دانشگاه تربيت مدرس/ 1377. [24]
محمودي، احسان/ بررسي تأثير گردش اطلاعات بر مدل زنجيره تأمين ساخت طبق سفارش مبتني بر رويكرد سیستم های پویا/ مجله مدلسازی مهندسی/سال هشتم/ شماره 22/ 1389. [25]
اقبالی، محمد علی/ تحلیل زنجيره تامين با رويكرد پويايي هاي سيستم مطالعه موردي: توليد كننده تجهيزات پزشكي/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دانشگاه امام حسین/ 1390. [26]
نعیمی فر، افسانه/ برآورد تابع تقاضا برای گوشت مرغ در ایران (1379-1350)/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی/ دانشگاه تهران/ 1381. [27]
اداره بررسي­هاي بازرگاني و اقتصادي شركت پشتيباني امور دام كشور/ آمار و اطلاعات منتشر شده. [28]
انجمن صنفی جوجه یکروزه کشور/ آمار و اطلاعات منتشره/ سالهای 1387 تا 1392. [29]
بانک مرکزی/ شاخص ماهانه بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران. [33]
بانک مرکزی ایران/ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران/ آذر 1390. [34]
نتايج طرح آمارگيري ازهزينه و درآمد خانوار/مركز آمار ايران/ 1391. [35]
فرخوي، محسن/ راهنماي كامل پرورش طيور/ واحد آموزش و پژوهش معاونت كشاورزي سازمان اقتصادي كوثر/ چاپ چهارم/ تابستان 1378. [37]
خلیلیان، صادق/ تحليل روند نرخ ارز در اثر سياست آزاد سازي و تأثير آن بر قيمت گوشت مرغ/ پژوهش و سازندگی/ شماره 54/ 1381. [38]
الوندی، هما/ گزارش صنعت خوراك دام، طیور و آبزیان/ دفتر صنایع غیرفلزی معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت معدن تجارت/ 1389. [39]
[41] FAO, Agri business handbook, poultry meat and eggs, 2010.
[42] Ganeshan, R, Harrison, T.P., An Introduction to supply chain management, Departmant Of management Sciense, 1995.
[44] Shamsuddoha, M., Reverse supply chain process as environmental sustainability in the poultry industry of Bangladesh, In Doctoral Colloquium, Jenny Goodison. Perth: Curtin Business School, Curtin University, 2011.
[45] Minegishi,S. Thiel, D. ,System dynamics modeling and simulation of a particular food supply chain, Simulation Practice and Theory,8 ,2000.
[46] Hoa Vo,T.  Daniel, T. ,Economic simulation of a poultry supply chain facing a sanitary crisis”, British Food Journal, 113, 1011–1030, 2011.

چکیده

صنعت مرغ کشور هم از نظر اندازه و هم از نظر تعداد نیروی انسانی درگیر، یکی از بزرگترین صنایع کشور می­باشد. این صنعت همواره با چالش نوسان و رشد زیاد قیمت مرغ مواجه است. هدف این پژوهش ارزیابی زنجیره ارزش تولید گوشت مرغ کشور و پیشنهاد بهترین راهکار برای جلوگیری از رشد قیمت می­باشد. مدل مربوط به این زنجيره ارزش با روش پويايي سيستم­ها براي شناخت و ارزيابي عوامل اثرگذار بر آن بسط داده شده است. نوع مشکل و ساختار زنجیره، «قیمت مرغ» و «میزان تولید گوشت» را به عنوان متغیرهای کلیدی سیستم مشخص می­کند. متغيرهاي اصلي دیگر نیز شناسايي و روابط بازخوردی آنها در نمودارهای علّی حلقوی رسم شده و با استفاده از این متغیرها و وابستگی بین آنها مدل اصلي در قالب نمودار انباشت جريان ساخته شده است.

با توجه به راهکار­های موجود برای بهبود زنجیره ارزش استراتژی­هایی پیشنهاد شد. این استراتژی­ها «کاهش زمان پرورش»، «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید»، «افزایش تولید دان پلت» و «بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری­ها» می­باشد. نرم افزار VENSIM PLE (version5)  نیز برای شبیه­سازی مدل زنجیره ارزش صنعت مرغ و پیش­بینی مقدار متغیرهای کلیدی در سناریوهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از اجراي مدل و آزمودن سناریوهای گوناگون، راهبردها به ترتیب اثرگذاری بر شاخص­های کلیدی اولویت­بندی شدند. استراتژی «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید» به عنوان بهترین استراتژی در وضعیت امروز صنعت مرغ کشور برای دوره کوتاه مدت معرفی گردید. این رهیافت با پیش­بینی افزایش تولید ماهانه گوشت مرغ و کاهش قیمت تعادلی، به طور کل بهترین عملکرد را در تمام شاخص­ها نسبت به استراتژی های دیگر از خود نشان داده است. پس از این استراتژی، «افزایش تولید دان پلت» راهکار برتر بعدی است. در این راهبرد نیز شاخص­ها، بهبود پیدا کرده­اند، البته نه به اندازه استراتژی قبل. این مدل نشان داد استراتژی «بهینه سازی مصرف سوخت»
نمی­تواند تغییر محسوسی در هزینه تولید و دیگر نقاط کلیدی زنجیره ایجاد کند، با اینکه از جنبه­های بسیاری حائز اهمیت است. استراتژی «کاهش زمان پرورش» نیز با اینکه ضریب تبدیل را کاهش داده و باعث افزایش راندمان می­شود، اما کاهش تولید ناشی از این استراتژی قیمت را به طور چشم گیری افزایش داده و پاسخگوی نیاز امروز این صنعت نیست.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

مديريت زنجيره تامین، يكي از استراتژي هاي رقابتي مهم برای افزايش بهره­وري و سود­دهي در هر سازمان است. مفهوم «مدیریت زنجیره تامین» منجر به تغییر تفکر مدیران در جهت یکپارچه­سازی تمام مراحل تهیه و توزیع کالا و خدمت می­شود. این نوع نگرش نه تنها مدیران را مجبور می­کند که کارکرد های سازمان خود را کارا و بهره­ور نمایند، بلکه باید منافع کلیه حلقه­های زنجیره عرضه را نیز مد­نظر قرار­ دهند. چون ناکارآمدی هر یک از آنها روی کل زنجیره اثر منفی دارد. نگرش مدیریت زنجیره عرضه با مدیریت سنتی که قبل از آن متداول بود، کاملا متفاوت است. در مدیریت سنتی هدف بهینه­سازی در درون مرزهای یک حلقه­ی زنجیره است در حالی که در مدیریت زنجیره­ی عرضه، بهینه­سازی کل زنجیره مدنظر است. نتیجه­ی این هماهنگی و یکپارچگی در حلقه­های زنجیره عرضه، ارائه کالا و خدمت با هزینه ی کمتر و کیفیت بهتر می­باشد.

در مدیریت سنتی پیکاری همیشگی بین دو حلقه­ی پیاپی زنجیره در میان بود. مثلا تولید­کننده و توزیع­کننده همیشه به دنبال قیمت مطلوب­تر و نگهداشت موجودی کمتر بودند. در حالی که شاید این پیکار به تضعیف یا نابودی هر دوی آنها بیانجامد. پیامد این کار پیدایش یک اختلال در کل زنجیره است که همه­ی حلقه­ها از آن آسیب می­بینند. پس بهینه ­سازی هر یک از زیرسیستم­ها به بهینه ­سازی کل سیستم منجر نمی­شود. اما در مدیریت زنجیره تامین با دید کل­نگر به سیستم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می­شود. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمام حلقه­های زنجیره­ی عرضه و روش­های جدید برنامه­ریزی می­باشد و دانش مدیریت زنجیره تامین به دنبال گسترش این رویکرد است [1]. پورتر زنجیره تامین را شامل همه­ی فعالیت­های مورد نیاز برای ارائه یک خدمت یا محصول به مشتری نهایی می­داند. از دیدگاه او به زنجیره تامین، مراحل ساخت و توزیع به عنوان قسمتی از جریان کالا و خدمات افزوده
می­شود. به عبارت دیگر با این رویکرد، زنجیره تامین در بر گیرنده سه حوزه تدارک، تولید و توزیع
می­گردد [2]. این رویکرد می­تواند تمام مراحل ایجاد ارزش در طول زنجیره را شناسایی و جایگاه آن را بررسی نماید. [1] [2] [3]

صنعت مرغداري دومين صنعت بعد از صنعت نفت كشور است. بر اساس آمار فائو صنعت مرغ ایران رتبه­ی هفتم در تولید مرغ در جهان را داراست [3]. با وجود گستردگي واحدهاي توليد و اهميت آن در سبد غذايي مردم، اين صنعت در كشور ما با مشكلات فراواني روبرو است که در نوسان و افزایش قيمت گوشت مرغ خود را نشان می­دهد و آنها را می­توان در دو دسته کلی برشمرد: (1) ضعف مدیریت مرغداری­ها و عدم تمایل به آموزش در مدیران سنتی، بالا بودن دوره پرورش، عدم فعالیت و یا نیمه­فعال بودن بسیاری از واحد­های تولیدی، فقدان مديريت واحد در زنجيره توليد، نوسان تولید در جوجه یک روزه، مستقل بودن واحدهای تولیدی و عدم وجود سیستم قراردادی (2) هزينه بالای تولید به دلیل بالا بودن ضريب تبديل، تجهیزات قدیمی، مصرف انرژی بالا، نوسان قیمت نهاده­های دان، عدم استفاده کامل از دان پلت.

نوسانات قيمت گوشت مرغ و نهاده هاي آن چالش هاي اساسي اين صنعت است كه هر ساله موجب عدم تعادل در بازار مي­گردد و چاره جويي براي كاهش اين نوسانات يكي از نگراني­هاي دولت است. اين نوسانات مي­تواند تابعي از عوامل عرضه مانند تغييرات قيمت عوامل توليد و یا تقاضاي مصرف كنندگان باشد. از اين رو با وجود تلاش­هايي كه دولت براي تنظيم بازار برداشته، اما هنوز به موفقيت قطعي كامل در تنظيم بازار این محصول دست نيافته است [4].[4]

گوشت مرغ به دلايل گوناگون اقتصادي و بهداشتي از جايگاه ويژه­اي در بين اقلام مختلف پروتئين حيواني برخوردار است. اين امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداري در ايران و جهان را به همراه داشته است به گونه­اي كه توليد گوشت مرغ در ايران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1871 هزار تن در سال 1391 افزايش يافته و از اين جهت رتبه هشتم را در بين كشورهاي توليد كننده اين محصول دارد. همسو با افزايش توليد، سرانه مصرف اين محصول نيز از 18 كيلوگرم در سال 1350 به رقم 24.4 كيلوگرم در سال 1390 رسيده است و از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنيا (14كيلوگرم) نيز بيشتر مي­باشد [3].[3]

صنعت مرغداري به دلايل گوناگوني از جمله سرعت بالاي رشد طيور در زمان كوتاه نسبت به ساير دامها، ضريب تبديل غذايي پايين، امكان توليد در تمام شرايط آب­و­هوايي، سرمایه پایین نسبت به ساير صنايع دامپروري داراي اولويت است. افزون بر اين، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبه­هاي بهداشتي نيز به دليل عدم امكان انتقال سريع بيماريهاي ميكروبي، ويروسي و انگلي به انسان، ارزش غذايي بالا، تركيب مناسب اسيدهاي آمينه ضروري، ضريب هضم بالا و کلسترول پایین­تر نسبت به گوشت قرمز برتري دارد. همچنين، شايان ذكر است كه اين صنعت در سالهاي اخير پيشرفت هاي فناوري وسيعي در زمينه اصلاح ژنتيكي طيور داشته كه از لحاظ كمي و كيفي توليد را تحت تاثیر قرارداده است. اما به رغم اين اهميت و كوشش هاي دولت در حمايت از اين صنعت، توليدات اين بخش هنوز برای تقاضاي داخلي هم کافی نیست.

بررسي­هاي انجام شده توسط مركز پشتيباني طيور شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور نشان
مي­دهد كه به طور متوسط حدود 60 درصد هزينه توليد يك كيلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزينه خوراک (دان) دارد. در بين اقلام مختلف تشكيل دهنده غذاي مرغ، ذرت، كنجاله سويا به طور متوسط 62  تا 70 درصد از هزينه خوراك مرغ را تشكيل مي­دهد. آنچه بر اهميت ذرت، كنجاله سويا، ذرت به عنوان نهاده هاي اصلي صنعت مرغداري مي افزايد، آن است كه اين اقلام عمدتاً وارداتي بوده و نوسانات ناشي از قيمت واردات اين محصولات همواره باعث نوسانات شديد قيمت محصول نهايي اين صنعت (گوشت مرغ) گرديده است. به رغم تلاش هاي صورت گرفته، صنعت مرغداري كشور هنوز نوسانات شديد قيمت نهاده هاي توليد و عدم كنترل مناسب قيمت آنها را از يك سو و كنترل شديد قيمت محصول توليدي (گوشت مرغ) را از سوي ديگر تجربه مي­كند، كه اين امر به نوبه خود موجب كاهش سود توليد كننده و عدم رغبت به سرمايه گذاري در اين بخش مي­گردد [5].[5]

1-2 تعریف مساله و بیان موضوع

در این پژوهش ضمن بررسی عوامل گوناگون موثر بر عملکرد زنجیره تامین و شناسایی متغیرها، تلاش خواهد شد تا با ارائه مدلی شبیه سازی شده از زنجیره ارزش و ارزیابی صحت مدل با اطلاعات در دسترس صنعت مرغ کشور، آثار تغییر عوامل تاثیر­گذار در زنجیره ارزش مرغ بررسی و نتایج به کارگیری سیاست­های گوناگون برای بهبود تولید ارزیابی شود. مساله این طور تعریف می­شود که با توجه به وجود ظرفیت های فراوان در صنعت مرغ که طی سالهای گذشته ایجاد شده است کشور ما هنوز بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی خود را از خارج از کشور وارد می­کند. نوسان قیمت مرغ باعث شده بسیاری از کسانی که در این صنعت مشغول به کار بوده­اند زیان ببینند و مانند گذشته با تمام توان خود فعالیت نکرده یا اینکه واحد­های خود را تعطیل کنند. چالشهای پیشروی صنعت مرغ را می­توان این­گونه دسته­بندی کرد.

1-2-1 نوسان قیمت مرغ

از عواملي که موجب نوسان قيمت گوشت مرغ می­شود، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) نوسانات توليد: كاهش توليد در شش ماهه اول سال و افزايش آن در شش ماهه دوم يكي از دلايل نوسان قيمت است؛ كاهش جوجه­ريزي در فصل گرما به دليل نبود تجهيزات مناسب در بسیاری از واحدهای تولیدی براي جلوگيري از تلفات بیشتر ناشی از گرمازدگی می­باشد.

2) نوسان قيمت نهاده­هاي توليد: همانگونه كه در قسمتهاي بعد بررسي خواهد شد، قيمت نهاده­ها و بويژه جوجه يك­روزه و دان كه بخش اعظم هزينه توليد را تشكيل مي­دهند نوسانات فراواني دارند که با وقفه­هاي مشخصي قيمت تمام شده را تحت تأثير قرار مي­دهد. به طوری که سهم هزینه دان و جوجه یکروزه در دوره 87-92 به طور متوسط 57 و 18 درصد است.

3) نوسانات مقطعي مصرف (تغييرات تقاضا): در برخی ماه­ها )مانند فروردين( و يا بعضي مناسبت­ها (ماه هاي قمري مانند رمضان، محرم، عيد قربان و بازگشت حجاج( مصرف گوشت افزایش
می­یابد. همچنین، در بعضي ماه­ها مانند ارديبهشت از مصرف گوشت مرغ کاسته می­شود [6، 7].[6] [7]

1-2-2 افزایش قیمت مرغ

هزينه تمام شده گوشت مرغ در كشورهاي مختلف بسته به فن­آوري توليد، شرايط اقليمي، هزينه دان و مديريت توليد متفاوت است. در بين كشورهاي عمده توليدكننده، برزيل به دليل دسترسي ارزان به دان مرغ و برخورداري از فن آوري بالا از هزينه پايين­تر توليد و به تبع آن قيمت تمام شده پايين­تر برخوردار است. هر اندازه كه ضريب تبديل دان به توليد گوشت بالاتر باشد، هزينه توليد نيز بيشتر مي­شود و تلاش براي كاهش اين ضريب مي­تواند تاثير معني داري در كاهش هزينه هاي توليد داشته باشد .مقايسه هزينه توليد كشورهاي منتخب نشان مي­دهد كه هزينه توليد در كشورهاي چين و برزيل پايين­تر از ساير كشورهاي عمده توليدكننده است. هزينه تمام شده هر كيلوگرم گوشت مرغ در ايران از 1.52 دلار از سال 2003 به 1.3 دلار در سال 2013 کاهش­يافته است كه در مقايسه با كشورهاي عمده توليدكننده رقم بسیار بالايي است[4، 41].[4] [8]

دلایل افزایش قيمت گوشت مرغ را می­توان اینگونه نام برد:

1) افزايش سطح عمومي قيمتها یا نرخ تورم

2) افزایش نرخ برابری ارز

3) عدم جانشيني كامل گوشت منجمد با گوشت مرغ تازه

4) بالا بودن هزينه توليد: بررسي­ها نشان مي­دهد كه كشورهاي توليدكننده و صادركننده عمده گوشت مرغ (برزيل و آمريكا و سپس چين و تايلند) داراي كمترين هزينه توليد هستند .واردكنندگان عمده­ي گوشت مرغ (روسيه، عربستان و ژاپن) بالاترين سطح هزينه ها را دارند .

عوامل مهم و اثرگذار بر هزينه توليد عبارتند از: فناوري توليد، ظرفيت توليد، آب­و­هوا و میزان دسترسی به نهاده­های دان. تراكم جوجه­ريزي و در نتيجه ميزان توليد نیز در كشورهاي مختلف متفاوت است و از عواملي مانند تجهيزات موجود، شرايط آب وهوايي و کیفیت جیره اثر مي­پذيرد.

5) بالا بودن دوره پرورش: با توجه به خواست بازار و پسند مصرف كنندگان، وزن نهايي جوجه (مرغ) وبه تبع آن دوره پرورش در دنيا از 41 روز تا 64 روز متفاوت است. اين مسأله بدون شك بر هزينه­هاي توليد و ميزان توليد نيز اثر مي­گذارد. بررسي­ها نشان مي­دهد كه سنگين­ترين مرغ ها در ژاپن با متوسط وزن 2.9 كيلوگرم پرورش مي يابند. چنانچه از جدول 1-1 بر مي­آيد وزن متوسط لاشه مرغ در جهان 1.38 كيلوگرم است. وزن لاشه در كشور برزيل به عنوان يكي از توليدكنندگان عمده گوشت مرغ 1.54 كيلوگرم است. وزن لاشه در ايران در مقايسه با متوسط جهاني بالاتر است. بالا بودن وزن لاشه به دوره پرورش آن برمي­گردد. طبق استانداردهاي جهاني حداكثر زمان پرورش مرغ گوشتي 45 روز و وزن آن حداكثر يك كيلوگرم گوشت آماده طبخ بدون چربي است، ولي توليدكنندگان مرغ گوشتي در ايران دوران پرورش را گاهي تا 60 روز افزايش مي­دهند. در اين حالت ضمن افزايش وزن مرغ تا  3 كيلوگرم و حتي بيشتر، مرغ چربي دار با پوست ضخيم روانه بازار مي­شود. وزن بالاي مرغ در هنگام كشتار، باعث بالارفتن ضريب تبديل دان به گوشت مرغ و در نتيجه­ نياز به مصرف بيشتر دان و هزينه­ي بيشتر توليد
مي­شود.

6) بالا بودن ضريب تبديل دان: بررسي ضريب تبديل دان به گوشت مرغ در كشورهاي عمده توليدكننده و ايران نشان مي­دهد كه در سال 2007 متوسط ضريب تبديل (وزن دان مصرفي به وزن مرغ زنده) حدود 1.9 بوده است. در بين كشورهاي عمده توليدكننده كمترين ضريب تبديل با 1.85 به اتحاديه اروپا اختصاص دارد و بالاترين آن با 3.3 مربوط به روسيه است. بالا بودن ضريب تبديل در اين كشور بدليل شرايط نامناسب آب و هوايي و سرماي زودرس، فناوري نامطلوب و وارداتي بودن بخشي ازنهاده­هاي توليد مي­باشد [3].[3]

همانطور كه از جدول 1-2 برمي­آيد ضريب تبديل دان مرغ به گوشت مرغ در ايران از كشورهاي توليدكننده عمده مرغ بالاتر است و حتي از متوسط جهاني نيز بيشتر مي­باشد. با تغيير اين ضريب ضمن كاهش هزينه­هاي توليد، قيمت تمام شده محصول نيز به مراتب كاهش خواهد يافت و حتي كشور در موقعيت مناسبي براي صادرات محصول قرار مي­گيرد. بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه ضريب تبديل دان به مرغ زنده بايد از 2.27 در سال 1384 به 1.82 در سال 1388 كاهش می­یافت اما این امر محقق نشد و هم اکنون ضریب تبدیل در کشور ما 2.09 می­باشد.

جدول 1-2 ضریب تبدیل دان در سال­های اخیر [8][9]

1391 1390 1389 1388 1387 سال
2.09 2.11 2.13 2.13 2.12 ضریب تبدیل

7) عدم خودكفايي در توليد دان: هزينه دان حدود 60 درصد هزينه­هاي توليد گوشت مرغ را تشكيل مي­دهد. با توجه به این موضوع كشورهاي عمده­ی توليدکننده­ی دان، در صنعت طيور توسعه چشمگيري يافته­اند. براي نمونه كشورهاي آمريكا، چين و بويژه برزيل كه از توليدكنندگان عمده دان هستند و دسترسي ارزان و آسان آنها به دان مرغ وجود دارد جز توليدكنندگان عمده محصولات طيور در جهان به شمار مي­روند و از اين مزيت نهايت استفاده را در افزايش توليد كرده­اند [4]. با توجه به عدم تولید غلات مورد نیاز صنعت طیور بویژه ذرت و سویا در کشور، این صنعت بیش از پیش نیازمند بازارهای جهانی است که همین امر باعث افزایش هزینه تولید می­شود.

8) میزان بالای ضایعات خوراک: بررسی­های شاه­ولی و معینی­زاده نشان داد که بیشترین ضایعات در این صنعت، ضایعات خوراکی است که در یک ضریب تبدیل نامطلوب ظاهر می­گردد. از میان عوامل مورد مطالعه، عوامل فنی شامل ظرفیت بالاي مرغداري، نداشتن مجوز رسمی فعالیت، استفاده نکردن از خوراك پلت؛ و عوامل فناوري شامل تهیه خوراك از یک منبع، ارسال زودتر از موعد مرغ تولیدي به کشتارگاه، بی اطلاعی مدیران از استاندارد ضایعات خوراك، زیاده روي در خوراك دادن و نحوه ناصحیح توزیع خوراك در سالن، بر بالا بودن ضریب تبدیل خوراك تأثیر داشته­اند [9]. [10]

3.1 ضرورت پژوهش

تا­کنون پژوهش­های زیادی در رابطه با مدیریت زنجیره تامین و سیاست­هایی برای بهبود آن و یا طراحی مجدد فرآیند­ها و ساختار­ها و ارتباط بین اجزا در زنجیره تامین در کشور صورت گرفته است، اما آنچه مانع از پیاده سازی بسیاری از پژوهش­های آکادمیک در سازمان­ها می­شود نا­آگاهی مدیران از نتایج تغییرات بنیادین در سازمان و اهمیت ارتباط با بخشهای بالا دستی و پایین دستی در زنجیره است. با توجه به اینکه در بسیاری از صنایع، مدیریت زنجیره تامین به صورت کامل و با تغییرات بنیادی مورد نیاز اجرا نشده است تنها راه آگاهی از نتایج تغییرات، ایجاد مدل شبیه­سازی شده دقیق از آن صنعت یا سازمان خواهد بود که هم بتواند پیچیدگی­های آن صنعت را در خود جای دهد و هم از انطباق کافی بین رفتار واقعیتی و رفتار شبیه­سازی شده متغیر­ها برخوردار باشد تا موجب اعتماد مدیران به مدل و نتایج به دست آمده از شبیه­سازی زنجیره تامین شود و قدرت ریسک آنها را برای بهبود زنجیره تامین افزایش دهد.

با توجه به دخالت گسترده دولت در بازار گوشت مرغ و تأثير سياست­های آن بر قيمت، ميزان توليد و مصرف اين كالا در سالهاي گذشته، بررسي آثار این سياستها و برنامه­ريزی آینده این صنعت بسيار مهم است. اين سیاست گذاری در شرايطي است كه بسياري از مطالعات اقتصادي انجام شده در مورد اين محصول، تك بعدي و غیرسيستمي بوده و تنها بررسی دینامیکی قیمت مرغ کشور مربوط به سالهای گذشته (سال 78) است که ساختار زنجیره تامین مرغ کشور با امروز بسیار متفاوت بود[1]. درك روابط سيستمي صنعت تولید مرغ و نهاده­های مرتبط و بررسی تأثير سياست­هاي گوناگون بر بازار گوشت مرغ سبب شد که در اين پژوهش از تکنیک پویای سیستم استفاده شود.

1-4 پرسش پژوهش

پرسش­های این پژوهش عبارتند از:

متغیرهای مهم تاثیر گذار زنجیره ارزش صنعت مرغ کدامند و رفتار آنها چگونه است؟

نحوه ارتباط متغیر­های مختلف در زنجیره ارزش صنعت مرغ به چه صورت است؟

آیا می­توان با استفاده از شبیه سازی سیستم داینامیک رفتار متغیرهای مهم زنجیره ارزش صنعت مرغ را باز تولید کرد؟

با توجه به شناخت سیستمی مدل ضرورت پیاده سازی چه راهکارهایی بدون اجرای شبیه سازی بر ما روشن است؟ چه راهکاریی برای سیستم ما مطلوب بوده اما تغییر آنها برای ما غیر ممکن است و یا شناخت علل آنها نیازمند به ساخت مدلی دیگر است؟

چه سیاست­هایی متغیرهای کلیدی زنجیره ارزش صنعت مرغ کشور را بهبود می­بخشد؟

آیا مدلسازی زنجیره ارزش با استفاده از پویایی سیستم می­تواند ما را در گزینش استراتژی که بیشترین سود را برای این صنعت به همراه دارد، یاری کند؟ و آیا شبیه سازی این مدل می­تواند ترتیب اولویت استراتژی­های گوناگون را مشخص کند؟

بهترین استراتژی برای بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ کدام است؟

فرضیه های اصلی پژوهش عبارتند از:

رفتار متغیر­های مهم مدل زنجیره تامین صنعت مرغ را می­توان با استفاده از شبیه سازی سیستم داینامیک تجزیه و تحلیل کرد.

مهم­ترین متغیر مدل زنجیره ارزش صنعت مرغ در این پژوهش «قیمت مرغ» می­باشد که با توجه به ثابت در نظر گرفتن تقاضا در استراتژی­های گوناگون متغیر «میزان تولید گوشت مرغ» می­تواند جایگزین متغیر قیمت شود.

رفتار بهینه متغیرهای اصلی زنجیره تامین صنعت مرغ از طریق سیاست­های بهینه­سازی قابل استخراج است.

5.1 اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش پیدا­کردن راهی است که در کوتاه مدت بتواند باعث ثبات قیمت و میزان تولید در این صنعت شود تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده خوشنود شوند. برای رسیدن به این هدف باید به دنبال شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره ارزش و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی­های سیستم باشیم که در غالب اهداف فرعی زیر گنجانده شده است:

شناسایی متغیر­های تاثیرگذار در زنجیره ارزش

تعیین عوامل موثر بر رفتار متغیرها و نحوه ارتباط آنها

طراحی مدل و شبیه­سازی زنجیره ارزش با رویکرد پویایی­های سیستم

تجزیه و تحلیل و تبیین رفتار متغیرهای زنجیره ارزش با استفاده از مدل طراحی شده

بهبود وضعیت متغیرهای شناسایی شده با اجرای سیاست های بهبود در مدل

1-6  روش انجام پژوهش

برای هر پژوهش لازم است تا از بین متدولوژی­های مختلف، روش حلی که با شرایط مساله سازگاری بیشتری دارد انتخاب گردد [10]. بر اساس مطالعه گانشان و تری[2] متدولوژی های مورد استفاده در حوزه مدیریت زنجیره تامین به چهار دسته اصلی تقسیم می­گردد.

1- مدل های مفهومی و غیر­کمی

کاوش­هایی که با هدف تعریف، تشریح و ایجاد روش­هایی برای مدیریت زنجیره تامین بدون استفاده از مدل­های کمی به تحلیل زنجیره می­پردازند.

2- مطالعات موردی

بررسی­هایی که با هدف کمک به زنجیره تامین به جمع آوری داده­ها از یک بنگاه و یا صنعت خاص پرداخته و به تحلیل آن می­پردازد.

3- چارچوب­ها، دسته بندی­ها و مرور ادبیات

پژوهش­هایی که به دسته بندی و توضیح مفاهیم مدیریت زنجیره تامین در جهت فهم و درک بیشتر گستره و عمق مفاهیم می­پردازند.

4- مدلهای کمی (بهینه­سازی،  شبیه­سازی گسسته و پیوسته، مدل­ احتمالی، ابتکاری و فرابتکاری)

پژوهش­هایی که با استفاده از روش­های کمی به بسط مدل­هایی برای مدیریت و بهینه سازی زنجیره تامین می­پردازند [42]. [11] [12]

این پژوهش در دسته های 1، 2 و 4 قرار دارد.

روش انجام پژوهش بر مبنای مراحل کلی رویکرد پویایی شناسی سیستم است، که گام به گام پیش می­رود. پژوهش با بروز و شناسایی یک مشکل آغاز می­شود. پس از بروز مشکل، متغیر­های اثرگذار بر مساله شناسایی شده و فرضیه­ای پویا برای روش های حل مشکل مطرح می­شود، سپس در یک فرایند برگشتی که ممکن است تا پایان پژوهش ادامه داشته باشد ساختار مساله با استفاده از آمار و اطلاعات اجزای سیستم و نظر خبرگان مدل می­شود. در گام بعد مدل شبیه­سازی شده و راهکارها شناسایی و آزموده می­شوند.

1-7  مراحل اجرای پژوهش

مراحل اجرای این پژوهش عبارتند از:

1- مطالعات کتابخانه­ای شامل جستوجو در منابع و مراجع موجود در زمینه مدیریت زنجیره تامین، تحلیل زنجیره ارزش، اصول پویایی سیستم­ها، مدل­سازی، شبیه سازی، مدل سازی زنجیره ارزش با رویکرد پویایی سیستم و … اعم از کتاب ها، مجلات، مقالات و پایان نامه­های داخل و خارج از کشور

2- پردازش اطلاعات جمع آوری شده و نتیجه گیری از آن

3- رسیدن به شناختی کامل از اجزا و ارتباطات بین آنها در زنجیره ارزش

4- ارائه مدلی برای زنجیره تامین با استفاده از ابزار سیستم داینامیک با کمک اطلاعات به دست آمده و یافته­های پژوهش­های دیگر

5-  آزمون مدل با روش­های شناخته شده و مقایسه رفتار مدل با واقعیت

6- تدوین و ارائه سیاست هایی برای بهبود زنجیره تامین

7-  مقایسه و تحلیل نتایج به دست آمده از استراتژی­های گوناگون

1-8 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات

داده هاي اصلي مورد نياز اين پژوهش از آمار ماهيانه قيمت مرغ زنده، گوشت مرغ، ذرت، كنجاله سويا، گندم و مکمل دان گوشتی شركت سهامي پشتيباني امور دام و طیور كشور در دوره زماني فروردين 1387 تا تیر 1392، آمار میزان تولید ماهانه جوجه یکروزه گوشتی و مادرگوشتی انجمن صنفی جوجه یکروزه کشور در فاصله زماني فروردين ماه 1385 تا تیر ماه 1392 و از آمار میزان تولید سالانه جوجه، مرغ زنده و مصرف مرغ معاونت امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی سالهای 86 تا 91 به دست آمده است. از این داده­ها جهت استخراج رفتار واقعی متغیرها و نیز آزمون مدل و نتایج شبیه سازی استفاده شده است.

1-9 کاربرد های پژوهش:

این پژوهش می­تواند عوامل اثرگذار در صنعت مرغ را شناسایی کرده و همچنین به این پرسش
می­دهد که سرمایه گذاری در کدامیک از استراتژی­های این صنعت بیشترین سود را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان همراه دارد.

1-10 محدودیت های پژوهش

عوامل زیادی میتوانند این پژوهش را محدود کنند که شامل این موارد می­شوند:

1) پیچیدگی بیش از حد زنجیره تامین مرغ و دست داشتن عوامل متعدد در این زنجیره

2) عدم اندازه گیری و وجود ابهام در بسیاری از شاخص­های این زنجیره

3) اشتباه بودن برخی از آمارها و عدم هماهنگی در بین آمار بخش­های مختلف زنجیره

4) نبود هماهنگی بین آمارهای نهادهای گوناگون

5) ناقص بودن و یا به روز نبودن بسیاری از اطلاعات و آمارهای نهاد­های دولتی

6) محرمانه شمردن برخی از اطلاعات

1 پایان نامه کارشناسی ارشد، «بررسی دینامیکی نوسانات قیمت مرغ»، ناصررنجبر

[2] Ganeshan, Ram, and Harrison P Terry

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده
 • پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر
 • پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي
 • پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122