پايان نامه ارائه ي يک روش توليد خودکار داده هاي ورودي براي تست جهش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارائه ي يک روش توليد خودکار داده هاي ورودي براي تست جهش  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارائه ي يک روش توليد خودکار داده هاي ورودي براي تست جهش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1فصل اول      مقدمه و كليات تحقيق1
1-1مروری بر دغدغه¬های تست نرم¬افزار2
1-1-1مقدمه2
1-1-2بهره گیری از طبیعت4
1-1-3هدف از انجام6
2فصل دوم     ادبيات و پيشينه تحقيق8
2-1تست جهش9
2-1-1تئوری و نظریات9
2-1-2متدلوژی12
2-1-3عملگرها14
2-1-4تکینکهای کاهش هزینه20
2-1-5تولید جهش کمتر21
2-1-6تکنیک¬های کاهش هزینه در زمان اجرای برنامه29
2-1-7جهشهای برابر38
2-1-8خودکار سازی تست43
2-2نتیجه¬گیری47
3فصل سوم     روش تحقيق50
3-1شرح روش¬های مشابه51
3-1-1روش مبتنی بر CBT51
3-1-2روش اجرای سمبلیک52
3-1-3ترکیب روش اجرای پویای سمبلیک (DSE) با اسکیما57
3-1-4روشهای مبتنی بر جستجو59
3-2شرح ابزار ارائه شده60
3-2-1ابزارهای ارائه شدهی مبتنی بر جاوا60
3-2-2تولید کنندهی جهش¬ها63
3-2-3تولید کنندهی ورودیهای تست66
3-2-4الگوریتم کلونی زنبور67
3-2-5کلاس تولید کننده¬ی موارد تست69
3-2-6اجرا کننده¬ی تست77
3-2-7دستیاران78
3-3نتیجه¬گیری82
4فصل چهارم84
محاسبات و يافته هاي تحقيق84
4-1تاثیر تعداد نخها در از بین رفتن جهشها85
4-2بررسی اثر تعداد نخها در معیار پوشش86
4-3نتایج بدست آمده از تست سه برنامه88
5فصل پنجم     نتيجه گيري و پيشنهادات91
6پیوست94
6-1الگوریتم کلونی مورچه94
6-2K-MEANS98
6-3AGGLOMERATIVE98
6-4منابع99

1-1  منابع

[1]     P. Ammann and J. Offutt, Introduction to software testing: Cambridge University Press, 2008.

[2]     Y. Jia and M. Harman, “An analysis and survey of the development of mutation testing,” Software Engineering, IEEE Transactions on, vol. 37, pp. 649-678, 2011.

[3]     R. Lipton, “Fault diagnosis of computer programs,” Student Report, Carnegie Mellon University, 1971.

[4]     R. A. DeMillo, R. J. Lipton, and F. G. Sayward, “Hints on test data selection: Help for the practicing programmer,” Computer, vol. 11, pp. 34-41, 1978.

[5]     R. G. Hamlet, “Testing programs with the aid of a compiler,” Software Engineering, IEEE Transactions on, pp. 279-290, 1977.

[6]     A. J. Offutt, “Investigations of the software testing coupling effect,” ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), vol. 1, pp. 5-20, 1992.

[7]     K. Kapoor, “Formal analysis of coupling hypothesis for logical faults,” Innovations in Systems and Software Engineering, vol. 2, pp. 80-87, 2006.

[8]     Y. Jia and M. Harman, “Higher order mutation testing,” Information and Software Technology, vol. 51, pp. 1379-1393, 2009.

[9]     K. N. King and A. J. Offutt, “A fortran language system for mutation‐based software testing,” Software: Practice and Experience, vol. 21, pp. 685-718, 1991.

[10]   Y. S. Ma, J. Offutt, and Y. R. Kwon, “MuJava: an automated class mutation system,” Software Testing, Verification and Reliability, vol. 15, pp. 97-133, 2005.

[11]   A. J. Offutt and R. H. Untch, “Mutation 2000: Uniting the orthogonal,” in Mutation testing for the new century, ed: Springer, 2001, pp. 34-44.

[12]   J. R. Horgan and S. London, “A data flow coverage testing tool for C,” in Assessment of Quality Software Development Tools, 1992., Proceedings of the Second Symposium on, 1992, pp. 2-10.

[13]   W. E. Wong, J. R. Horgan, S. London, and A. P. Mathur, “Effect of test set minimization on fault detection effectiveness,” in Software Engineering, 1995. ICSE 1995. 17th International Conference on, 1995, pp. 41-41.

[14]   A. P. Mathur and W. E. Wong, “An empirical comparison of data flow and mutation‐based test adequacy criteria,” Software Testing, Verification and Reliability, vol. 4, pp. 9-31, 1994.

[15]   S. Hussain, “Mutation clustering,” Ms. Th., King’s College London, Strand, London, 2008.

[16]   C. Ji, Z. Chen, B. Xu, and Z. Zhao, “A Novel Method of Mutation Clustering Based on Domain Analysis,” in SEKE, 2009, pp. 422-425.

[17]   A. P. Mathur, “Performance, effectiveness, and reliability issues in software testing,” in Computer Software and Applications Conference, 1991. COMPSAC’91., Proceedings of the Fifteenth Annual International, 1991, pp. 604-605.

[18]   A. J. Offutt, G. Rothermel, and C. Zapf, “An experimental evaluation of selective mutation,” in Proceedings of the 15th international conference on Software Engineering, 1993, pp. 100-107.

[19]   A. J. Offutt, A. Lee, G. Rothermel, R. H. Untch, and C. Zapf, “An experimental determination of sufficient mutant operators,” ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), vol. 5, pp. 99-118, 1996.

[20]   M. Polo, M. Piattini, and I. García‐Rodríguez, “Decreasing the cost of mutation testing with second‐order mutants,” Software Testing, Verification and Reliability, vol. 19, pp. 111-131, 2009.

[21]   M. Papadakis and N. Malevris, “An empirical evaluation of the first and second order mutation testing strategies,” in Software testing, verification, and validation workshops (ICSTW), 2010 third international conference on, 2010, pp. 90-99.

[22]   L. Zhang, T. Xie, L. Zhang, N. Tillmann, J. De Halleux, and H. Mei, “Test generation via dynamic symbolic execution for mutation testing,” in Software Maintenance (ICSM), 2010 IEEE International Conference on, 2010, pp. 1-10.

[23]   A. J. Offutt and S. D. Lee, “An empirical evaluation of weak mutation,” Software Engineering, IEEE Transactions on, vol. 20, pp. 337-344, 1994.

[24]   M. Woodward and K. Halewood, “From weak to strong, dead or alive? an analysis of some mutation testing issues,” in Software Testing, Verification, and Analysis, 1988., Proceedings of the Second Workshop on, 1988, pp. 152-158.

[25]   M. E. Delamaro and J. C. Maldonado, “Proteum–a tool for the assessment of test adequacy for c programs,” in Proceedings of the Conference on Performability in Computing System (PCS 96), 1996, pp. 79-95.

[26]   E. W. Krauser Jr, “Compiler-integrated software testing,” Citeseer, 1991.

[27]   P. S. May, “Test data generation: two evolutionary approaches to mutation testing,” Computing Laboratory, 2007.

[28]   J. Offutt, Y.-S. Ma, and Y.-R. Kwon, “An experimental mutation system for Java,” ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, vol. 29, pp. 1-4, 2004.

[29]   R. DeMilli and A. J. Offutt, “Constraint-based automatic test data generation,” Software Engineering, IEEE Transactions on, vol. 17, pp. 900-910, 1991.

[30]   A. J. Offutt, Z. Jin, and J. Pan, “The dynamic domain reduction procedure for test data generation,” Software-Practice and Experience, vol. 29, pp. 167-194, 1999.

[31]   R. H. Untch, A. J. Offutt, and M. J. Harrold, “Mutation analysis using mutant schemata,” in ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 1993, pp. 139-148.

[32]   B. J. Grun, D. Schuler, and A. Zeller, “The impact of equivalent mutants,” in Software Testing, Verification and Validation Workshops, 2009. ICSTW’09. International Conference on, 2009, pp. 192-199.

[33]   A. J. Offutt and W. M. Craft, “Using compiler optimization techniques to detect equivalent mutants,” Software Testing, Verification and Reliability, vol. 4, pp. 131-154, 1994.

[34]   A. J. Offutt and J. Pan, “Automatically detecting equivalent mutants and infeasible paths,” Software testing, verification and reliability, vol. 7, pp. 165-192, 1997.

[35]   P. Godefroid, N. Klarlund, and K. Sen, “DART: directed automated random testing,” in ACM Sigplan Notices, 2005, pp. 213-223.

[36]   K. Sen, D. Marinov, and G. Agha, CUTE: a concolic unit testing engine for C vol. 30: ACM, 2005.

[37]   N. Tillmann and J. De Halleux, “Pex–white box test generation for. net,” in Tests and Proofs, ed: Springer, 2008, pp. 134-153.

[38]   K. Havelund and T. Pressburger, “Model checking java programs using java pathfinder,” International Journal on Software Tools for Technology Transfer, vol. 2, pp. 366-381, 2000.

[39]   M. Papadakis and N. Malevris, “Automatic mutation test case generation via dynamic symbolic execution,” in Software reliability engineering (ISSRE), 2010 IEEE 21st international symposium on, 2010, pp. 121-130.

[40]   M. Papadakis, N. Malevris, and M. Kallia, “Towards automating the generation of mutation tests,” in Proceedings of the 5th Workshop on Automation of Software Test, 2010, pp. 111-118.

[41]   J. C. King, “Symbolic execution and program testing,” Communications of the ACM, vol. 19, pp. 385-394, 1976.

[42]   K. Ayari, S. Bouktif, and G. Antoniol, “Automatic mutation test input data generation via ant colony,” in Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation, 2007, pp. 1074-1081.

[43]   S. S. Dahiya, J. K. Chhabra, and S. Kumar, “Application of artificial bee colony algorithm to software testing,” in Software Engineering Conference (ASWEC), 2010 21st Australian, 2010, pp. 149-154.

[44]   S. Anand, E. Burke, T. Y. Chen, J. Clark, M. B. Cohen, W. Grieskamp, et al., “An Orchestrated Survey on Automated Software Test Case Generation,” Journal of Systems and Software, 2013.

[45]   B. Dutertre and L. De Moura, “The Yices SMT solver (2006),” Tool paper at . csl. sri. com/tool-paper. pdf.

[46]   L. Madeyski and N. Radyk, “Judy-a mutation testing tool for Java,” Software, IET, vol. 4, pp. 32-42, 2010.

[47]   P. R. Mateo and M. P. Usaola, “Bacterio: Java mutation testing tool: A framework to evaluate quality of tests cases,” in Software Maintenance (ICSM), 2012 28th IEEE International Conference on, 2012, pp. 646-649.

[48]   D. Schuler and A. Zeller, “Javalanche: efficient mutation testing for Java,” in Proceedings of the the 7th joint meeting of the European software engineering conference and the ACM SIGSOFT symposium on The foundations of software engineering, 2009, pp. 297-298.

[49]   M. Dahm, “BCEL,” URL:< . apache. org/bcel, 2010.

[50]   E. Bruneton, R. Lenglet, and T. Coupaye, “ASM: a code manipulation tool to implement adaptable systems,” Adaptable and extensible component systems, vol. 30, 2002.

[51]   A. White, “SERP, an Open Source framework for manipulating Java bytecode, 2002,” ed.

[52]   S. S. B. Lam, M. Raju, S. Ch, and P. R. Srivastav, “Automated Generation of Independent Paths and Test Suite Optimization Using Artificial Bee Colony,” Procedia Engineering, vol. 30, pp. 191-200, 2012.

چکیده

ایده ی اصلی تست جهش بر­اساس  استفاده از نقص­ها (faults) برای شبیه سازی خطاهایی است که برنامه نویسان انجام می­دهند. بروز نقص­ها ممکن است در دو سطح یکپارچگی و در سطح واحد اتفاق بیافتد که در بعضی موارد ممکن است جستجو و یافتن محل نقص دشوار باشد با تزریق نقص­ها به صورت مجازی می­توان داده­ها ورودی مناسب که می­تواند وجود آن­ها را آشکار کند پیدا کرد.

انجام فرآیند تست جهش هزینه بر است این هزینه­ها به طور کلی از چهار منبع نشات می­گیرند که عبارتند از :1- تولید ورودی­های تست 2- زمان کامپایل کد جهش یافته و کد اصلی 3- اجرا کد جهش یافته و اصلی 4- مقایسه­ی نتایج خروجی برنامه­ی اصلی با برنامه­ی جهش یافته. در این پایان­نامه برای کاهش هزینه­ی اول با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور تولید داده­های تست را به صورت خودکار انجام دادیم از طرف دیگر از طریق تکنیک­های تزریق بایت کد جاوا هزینه کامپایل را نیز به صفر رساندیم و برای بالا بردن عملکرد سیستم اجرای تست را به صورت موازی انجام داده­ایم.

کلید واژه: تست ­جهش، خودکارسازی، ورودی­های تست، موارد تست، الگوریتم کلونی زنبور.

1-1 مروری بر دغدغه­های تست نرم­افزار

1-1-1    مقدمه

یکی از چالش­های امروز پروژه­های نرم­افزار، تست است زیرا برخلاف محصولات تولید شده توسط سایر علوم مهندسی، نرم­افزار محصولی غیرقابل لمس است از این جهت برای اطمینان از کیفیت، نیاز به صرف هزینه و وقت بیشتر برای تست آن است. تست در حقیقت یکی از اساسی­ترین روش­ها برای ارزیابی نرم­افزار تحت توسعه است. روش­های سنتی تست نرم­افزار، تنها به یافتن بعضی از خطاها [1]بعد از فاز پیاده­سازی محدود می­شد و از این جهت ریسک وجود خطا در نرم­افزار، بعد از تحویل، افزایش می یافت و حتی وجود خطاها در نرم­افزار گاهی موجب شکست [2]نرم­افزار می­شود اما منشاء بخشی از این خطاها در کجاست؟ منشاء بخشی از این خطاها در نقص­هایی[3] است که برنامه نویسان به طور غیر عمدی و بر اثر بی دقتی وارد کد برنامه می­کنند مانند: کوچکتر از حد نیاز در نظر گرفتن طول یک آرایه، اشتباه در پرانتز گذاری عبارت­ها، استفاده­ی نادرست از عملگرهای دودویی و یکانی و …  که در صورت شناسایی محل آن در بسیاری از موارد با ایجاد یک تغییر کوچک در کد برنامه قابل اصلاح است اما در صورت عدم اصلاح وجود یک یا چند نقص در برنامه سبب ایجاد یک وضعیت درونی اشتباه در برنامه ­شود که در برخی از موارد با وارد کردن یک ورودی خاص تحریک شده و ممکن است این وضعیت درونی به یک رفتار بیرونی اشتباه تبدیل شود و حتی در برخی از موارد موجب شکست برنامه شود به عنوان مثال اگر بدن انسان را به یک برنامه­ی کامپیوتری تشبیه کنیم نقص­ها در حقیقت عوامل بیماری زا هستند که در یک بدن سالم وارد می­شوند و آن­ را تحت تصرف خود درمی­آورند، خطاها مانند یک وضعیت درونی غیر عادی در بدن مانند فشار خون بالا، وجود یک نوع باکتری در خون، بی نظمی در نبض بیمار که پزشکان با کنارهم قرار دادن این علائم تلاش می­کنند به علت بیماری پی ببرند، از کار افتادگی­ها در حقیقت علائم درونی هستند که از حالت نهان و درونی خود خارج شده به طوری که توسط بیمار نیز قابل تشخیص و بیان هستند.

حال که توانستیم مفهوم نقص، خطا و شکست را شرح دهیم، می­توانیم میان سه مفهوم تست، تست شکست و اشکال زدایی، تمایز قائل شویم وآن عبارت است از:

تست: ارزیابی نرم­افزار با استفاده از مشاهده و بررسی آن در هنگام اجرا.

تست شکست: اجرای برنامه که منجر به شکست آن می­شود.

اشکال زدایی: فرآیندی که با توجه به شکست­ها محل نقص­های مربوطه را پیدا می­کند.

یکی از چالش­های عمده در این بخش یافتن نقص­های برنامه است زیرا به ازای هر نقص تعداد محدودی از ورودی­ها خروجی برنامه را تغییر می­دهند بنابراین پیدا کردن محل نقص همواره کار ساده­ای نیست با در نظر گرفتن این ایده به سه شرط اساسی می­رسیم که وجود آن­ها برای تبدیل یک نقص به یک شکست ضروری است:

دسترسی: محل­هایی از برنامه که در آن­ها نقص وجود دارند باید قابل دسترسی باشد به عبارت دیگر نقص در محل کد مرده [4]واقع نشده باشد.

آلودگی: بعد از اجرای محل نقص­دار، برنامه در یک وضعیت اشتباه قرار گیرد.

انتشار: آلودگی ایجاد شده از طریق اجرای بخش نقص دار باید در قسمت­های مختلف برنامه انتشار پیدا کند تا آنجا که خروجی برنامه تغییر کند و آن­ را نادرست کند.

همانطور که در علم پزشکی پیشگیری بهتر از درمان است، برای جلوگیری از شکست برنامه بهتر است با استفاده از روش­های موجود تا آنجایی که امکان دارد از ورود نقص­ها به کد برنامه جلوگیری کنیم. این موضوع اولین بار توسط Myers طرح شد، وی مدعی شد تست نرم­افزار موفق، تستی­است که سبب از کار افتادگی نرم­افزار شود به عبارت دیگر دیدگاه Myers استفاده از نقص­های شناخته شده جهت یافتن خطاهای پنهان موجود در برنامه بود به این روش تست، تست نقص می­گویند. در این روش به جای آن­که به دنبال خطا در برنامه برویم نشان می دهیم که برنامه بدون نقص است.

1-1-2  بهره گیری از طبیعت

پدیده­های طبیعی از گذشته همواره مورد توجه و الهام بخش انسان برای حل مسائل زندگی خود بوده است، یکی از جالب­ترین آن­ها اجتماع زنبوران و مورچه­ها است که برای حل مسائل خود (به عنوان مثال پیدا کار کردن غذا ) از راه­کارهای ساده­ای استفاده می­کنند که نه تنها قادر به حل مسائل خود هستند بلکه ما می­توانیم با مشاهده­ و الگو برداری از رفتار آن­ها بسیاری از مسائل پیچیده­ای که نیاز به راه حل­های پویا دارند را به طور کارا حل کنیم، اما این الگوهای پیچیده­ی رفتاری از کجا ایجاد می­شود؟ پاسخ این سوال استفاده از هوش جمعی ­است، به عنوان مثال تصور کنید قرار است به محلی بروید که از آدرس آن به طور کامل آگاهی ندارید. یکی از راه­کارهای موثر پرسش از کسانی است که در راه با آن­ها برخورد می­کنید در برخی از موارد ممکن است پاسخ­های نادرست دریافت کنید اما شما با توجه به پیش زمینه ذهنی و هدف از پیش تعریف شده­ی خود تا حدی قادر به تشخیص آن­ها خواهید بود. در حقیقت شما ممکن است در کارهای روزمره خود بارها از هوش جمعی برای یافتن پاسخ مشکلات خود بهره­مند شوید. متاسفانه تاکنون تعریف دقیق ریاضی برای هوش جمعی وجود ندارد اما به طور کلی سیستم­هایی که براساس هوش جمعی مسائل خود را حل می­کنند در ویژگی­های زیر مشترک هستند:

توانایی حل مسائل پیچیده

توانایی حل مسائل به صورت توزیع شده

کار در محیط پویا

عدم نیاز به هر گونه کمک از محیط بیرون در هنگام حل مسائل

و بدون نیاز به سیستم کنترلی(مدیریت درونی)

اگر به زندگی مورچه­ها نگاه کنیم، برای حل مسائل خود از چندین روش استفاده می­کنند که یکی از مهم­ترین آن­ها ماده­­ی شیمیایی به نام فرمون است و از خواص این ماده بوی آن است که بعد از گذشت زمان از شدت آن کاسته شده و به تدریج از بین می­رود. اما این ویژگی چه کمکی به حل مسائل مورچه­ها می­کند؟ به عنوان مثال مسئله­ی یافتن کوتاه ترین مسیر را در نظر بگیرید در حقیقت مورچه­ها با گذشت زمان یاد گرفته­اند که برای یافتن غذا همواره کوتاه­ترین مسیر را از کلونی تا غذای خود پیدا کنند. هنگامی که اولین مورچه برای یافتن غذا خارج می­شود یک مسیر را از میان چندین مسیر به صورت تصادفی انتخاب می­کند. هر مورچه در مسیری که طی می­کند از خود فرمون به جای می­گذارد وبعد از یافتن غذا از مسیر پیموده شده­ی خود که برروی آن فرمون به جای گذاشته است به کلونی باز می­گردد. از آن­جایی که تعداد مورچه­های زیادی به طور همزمان برای یافتن غذا از کلونی خارج می­شوند نخستین مورچه­ای که به کلونی باز می­گردد به احتمال زیاد مسیر کوتاهتری به نسبت سایر مورچه­ها پیموده است و بوی فرمون آن ماندگاری بیشتری دارد چون در مدت زمان کمتری طی شده است پس آن مسیر توسط سایر مورچه­ها انتخاب خواهد شد.

1-1-3    هدف از انجام

علی­رغم اینکه تست نرم­افزار یکی از مهمترین مراحل توسعه­ی نرم­افزار است اما در کشور ما در حد اهمیتش به آن پرداخته نمی­شود و تنها عنوان­های تحقیقاتی به چند مورد خاص در شبکه محدود می­شود از طرف دیگر اغلب مهندسان نرم­افزار به دلیل عدم آگاهی و یا هزینه­ی عملیات تست آن را تنها در سطح یک دیباگ [5] ساده­ انجام می­دهند در حالیکه تست نرم­افزار از سطوح مختلفی تشکیل شده که پایین­ترین سطح آن دیباگ است [1]. از مشکلات دیگر این حوزه عدم شفافیت در بیان اطلاعات و در دسترس نبودن ابزار­های ارائه شده است بطوریکه از نه عنوان مطرح شده در [2] که با زبان جاوا کار می­کنند کمتر از نیمی به صورت کد منبع باز در دسترس هستند. در این پایان­نامه همت خود را بر آن گذاشتیم که تا حد امکان از این موضوع پنهان مانده برای مهندسین نرم­افزار ایرانی پرده برداری کنیم تا موجب آشنایی بیشتر جامعه­ی علمی و افزایش عنوان­های تحقیقاتی در این زمینه شود. برای نیل به این هدف تمامی مقالات ذکر شده در این پایان­نامه با ذکر مثال، رابطه­های مربوطه و با شرح بیشتر آورده شده است و سعی شده تا جایی که امکان دارد به شکلی ساده بیان شود. از طرف دیگر با پیاده­سازی یک ابزار و در دسترس قرار دادن آن در راه رسیدن به هدف خود که آشنایی بیشتر جامعه­ی مهندسان ایرانی با تست نرم­افزار است گام دوم را برداشته­ایم. امید است با پیوستگی گام­های کوچک به این هدف بزرگ دست یابیم.

1.Errors

2.Failure

[3] Faults

[4] Dead code: کدی است که به هر دلیل قابل اجرا یا دسترسی نباشد

[5] Debug

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122