پايان نامه ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات دركارخانه هاي نفتي با تكنيكهاي داده كاوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات دركارخانه هاي نفتي با تكنيكهاي داده كاوي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات دركارخانه هاي نفتي با تكنيكهاي داده كاوي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه  1
1-1-مقدمه   2
1-2- تشريح و بيان مساله  3
1-3- هدف از انتخاب موضوع 4
1-4- وضعيت تعميرات پيش گويانه در کشور 7
1-5-چالشهای پروژه9
1-6- معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران9
1-7-مفاهيم نگهداري و تعميرات10
فصل دوم:مبانی نظری تحقيق   14
2-1- اثر نگهداری و تعميرات  15
2-2-بهينه سازي نگهداري وتعميرات پيش بينانه   17
2-3- مفاهيم اقتصادي وتوجيه هزينه ها  19
2-3-1- ارزيابي نيازهايBM  19
2-3-2-توجيه هزينه  20
2-3-3- هزينه استراتژي جاري تعميراتي  20
2-4-طراحي يك برنامه نت پيش بينانه 21
2-4-1-امتيازات نت پيش بينانه  22
2-5-تكنيكهاي نت پيش بينانه  23     2-5-1-مانيتورينگ ارتعاش 24
2-5-2-انواع سيستمهاي ترموگرافي 24
2-5-3-ترايبولوژي  25
2-5-4-بازرسي بصري  25
2-5-5-مافوق صوت   26
2-5-6-تکنيکهای ديگر    26
2-6- ايجاد يك برنامه نت پيش بينانه     26
2-6-1-اهداف ، مقاصد و امتيازات    27
2-6-2-الزامات عملي   28
2-6-3-انتخاب يک سيستم نت پيش بينانه   29
2-6-3-1-نيارهای پايه ای سيستم   30
2-7-برنامه نت پيش بينانه كل كارخانه   30
2-7-1-برنامه نت پيش بينانه مطلوب   31
2-7-2- سيستم نت پيش بينانه مطلوب    31
2-7-3-پيش بيني كافي نيست  31
2-8-مبانی نظری و مفاهيم تحقيق   32
2-8-1-روش تحقيق   32
2-8-2-طراحی مدل پيش بينی   35
2-8-3-داده کاوی   35
فصل سوم: مروري بر تحقيقات انجام شده   37
3-1-مقدمه    38
3-2-سيستم پيش بينی نگهداری با استفاده تکنيکهای داده کاوی   39
3-3-روشی عملی برای ترکيب داده کاوی و تشخيص خرابی  44
3-4-روشی هوشمند برای بهينه سازی تعميرات پيش گويانه 49
3-5- برخی تکنيکهای نگهداری و تعميرات پيش گويانه 57
3-6-مروری بر تعميرات مبتنی بر شرايط و زمان در برنامه های صنعتی 59
فصل چهارم: روش تحقيق(ارايه راهکار،الگوريتم و مدل پيشنهادي روش تحقيق) 61
4-1-مقدمه  62
4-2-طراحي مدلCBM 64
4-2-1-انتخاب بخش، واحد يا محيط پايش  64
4-2-2-انتخاب پارامترها و معيارهاي پايش تجهيزات 65
4-2-3-انتخاب روش مدلسازي پيش بيني   66
4-2-4-مدل فيزيکي   67
4-3-تعيين اهداف داده کاوي    68
4-4- شروع مراحل انجام پروژه    70
4-4-1-انتخاب کارخانه ها و تجهيزات مورد نظر براي پروژه    70
4-4-2-شناخت داده  71
4-4-3-آماده سازي و آناليز داده    72
4-4-4-اکتساب داده / جمع آوري و ورود داده  74
4-4-5-پالايش داده ها   77
4-5-آناليز داده ها  78
4-5-1-آناليز داده هاي وضعيت و شرايطي  78
4-5-2-آناليز داده هاي رخداد خرابي  84
4-6-طراحي و توسعه مدل   90
4-6-1-بررسي سطح آستانه پارامترها   90
4-6-2-شناخت خوشه های خروجی  92
4-7-طراحی مدل با روشهای داده کاوی  93
4-7-1-طراحي مدل با استفاده از درخت تصميم 94
4-7-2-طراحي مدل با استفاده از روش شبکه عصبي  MLP96
4-7-3-طراحي مدل با استفاده از روش شبکه عصبي KNN 100
4-8-نتيجه گيري 103
فصل پنجم: بررسي و تحليل داده ها و نتايج تحقيق 104
5-1-مقدمه105
5-2- بررسي خروجي ونتايج وارزيابي مدل بر پايه روش DT 105
5-2-1-ارزيابي مدل بر اساس روش DT  107
5-3- بررسي خروجي و نتايج روش MLP 109
5-3-1-ارزيابي مدل بر اساس روش MLP 111
5-4- بررسي خروجي و نتايج روش KNN 113
5-4-1-ارزيابي مدل بر اساس روش  KNN 115
5-5-ارزيابي و تفسير نتايج و خروجي ها 117
5-6-نتايج 118
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادها  119
6-1- نتايج کلي حاصل از پروژه 120
6-2-پيشنهادهايي براي آينده  121

فهرست منابع

[1]     Shiuea, Y.-R.,(2009) “Data-mining-based dynamic dispatching rule selection mechanism for shop floor control systems using a support vector machine approach,” International Journal of Production Research, vol. 47, p. 21.

[2]     Dheeraj Bansal, D. J. E., Barrie Jones,(August  2005) “Application of a real-time predictive maintenance system to a production machine system,” International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 45, p. 11.

[3]     H. S. R. C., Cape Town, Republic of South Africa,(23 MAY  2003) “E-commerce and export markets: Small furniture producers in South Africa.,” Journal of Small Business Management, vol. 41, p. 7.

[4]     V, N.,(1988) “The raison d’être of maintenance,” Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol. 4, p. 13.

[5]     Palmer, R. D.,(2013) Maintenance Planning and Scheduling Handbook: The McGraw-Hill Companies, Inc.

[6]     Mark Last, A. S., Halasya Siva Subramania,(2010) “Predictive maintenance with multi-target classification models,” Intelligent information and database systems, p. 10.

[7]     Mustakerov, I., Borissova, D.,(19-21 June  2013) “An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining,” Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on, p. 5.

[8]     Jay Lee, Y. C., Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira,(2009) “A systematic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications,” Int. J. of Internet Manufacturing and Services, vol. 2, p. 19.

[9]     Ignat, S. S., E. ; Stoian, I.,( 24-27 May  2012) “Support for Condition Based Maintenance Operating Equipment Performances Monitoring,” Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on, p. 6.

[10]   Stadhouders, H.,(2011) “A Framework for implementing Condition Based Maintenance based on Operational Data,” Master of Science Operations Management and Logistics,

[11]   Mobley, R. K.,(2002) AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE, Second Edition ed.: Butterworth-Heinemann.

[12]   Rosmaini Ahmad, S. K.,(August 2012) “An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application,” Computers & Industrial Engineering, vol. 63, p. 15.

[13]   Giuseppe Curcur , G., Alberto Lombardo,(2010) “A predictive maintenance policy with imperfect monitoring,” Reliability EngineeringandSystemSafety, vol. 95, p. 9.

[14]   FELIX SALFNER, M. L., and MIROSLAW MALEK,(2010) “A Survey of Online Failure Prediction Methods,” CM Computing Surveys, vol. 42, p. 42.

[15]   Micaela Caserza Magro, P. P.,(2009) “A confirmation technique for predictive maintenance using the Rough Set Theory,” Computers & Industrial Engineering, vol. 56, p. 9.

[16]   J. Jokinen, C. P., B. Zhang, R. Camp M. Suhonen, O. Karhumäki, J. L. Martinez Lastra,(2012) “Condition monitoring for predictive maintenance in the pulp & paper industry: Two implementations,” presented at the 2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Seoul.

[17]   Conklin, C. S., C. ; Kurosky, J.,(2011) “Incorporating an Advanced Maintenance Strategy Improves Equipment Reliability and Reduces Cement Plant Costs,” presented at the Cement Industry Technical Conference, St. Louis, MO.

[18]   CAKIR, G. S.,(2011) “Development of a Condition Based Maintenance Decision Model by Data Mining,” Master of Science, BSc. Mechanical Engineering-Middle East Technical University,

[19]   Jiawei Han, M. K.,(2006) Data Mining:Concepts and Techniques, Second Edition ed.

[20]   P. Bastos, I. L. a. L. P.,(July 4 -6  2012) “A Maintenance Prediction System using Data Mining Techniques,” Proceedings of the World Congress on Engineering 2012  WCE, vol. 3, p. 6.

[21]   Marc Engels, A. M., Steve Vandenplas,(July 1st 2009) “A Practical Approach to Combine Data Mining and Prognostics for Improved Predictive Maintenance,” The 15th ACM SIGKDD Conference On Knowledge Discovery and Data Mining, p. 7.

[22]   H. M. Hashemian, W. C. B.,(10, OCTOBER 2011) “State-of-the-Art Predictive Maintenance Techniques,” IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, vol. 60, p. 13.

[23]   CAKIR, G. S.,(2008) “Development of a Condition Based

Maintenance Decision Model by

Data Mining,” Master of Science, BSc. Mechanical Engineering-Middle East Technical University,

چکیده

کارخانه ها و تاسيسات هر روزه با چالشها و مشکلات بيشتري براي افزايش بهره وري و کاهش هزينه ها مواجه مي شوند  و در اين راستا استراتژي هاي نگهداري و تعميرات نقش بسزايي دررسيدن به اين هدف دارند.در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني شده است تا بتوان با کمک سيستمهاي فناوري اطلاعات انواع روشهاي نگهداري و تعميرات را به طرز موثري پياده سازي و اجرايي نمود. نگهداري و تعميرات پيشگويانه يکي از استراتژي‌هاي نگهداري و تعميرات است که بر مبناي آن در بازه‌هاي زماني معين تعدادي از پارامترهاي تجهيرات اندازه‌گيري مي‌شود و بر اساس اين داده‌ها، زمان رخداد خرابي احتمالي آينده پيش بيني شده و براي تعمير و يا تعويض قطعات و تجهيزات تصميم‌گيري مي‌شود.

در اين مقاله سعي شده است يک مدل پشتيبان تصميم گير براي نگهداري و تعميرات پيشگويانه مبتني بر شرايط بر اساس تکنيکهاي داده کاوي طراحي شود. اين پروژه در يکي از شرکتهاي بهره برداری نفت و گاز جنوب کشور انجام شده و تجهيز انتخابي براي اين پروژه توربين می باشد که يکي از اساسي ترين و بحراني ترين تجهيزات در کارخانه هاي نفتي است.

در اين پروژه چندين تکنيک داده کاوي از جمله درخت تصميم وشبکه های عصبی براي پيش بيني رخداد خرابي مورد استفاده قرار گرفت و با مقايسه خروجي و نتايج آنها و با آناليز اين خروجي ها سعي شد بهترين مدل براي پيش بين رخداد خرابي در تجهيز مورد نظر مشخص شود.در انتها پيشنهادهايي از جمله توسعه اين مدل براي ساير تجهيزات، کنترل مدت زمان مشاهده وضعيت تجهيزات و تعيين زمان بهينه تعمير و نگهداري برای آينده ارائه شده است.

کلمات کليدی:نگهداری و تعميرات،تعميرات پيشگويانه،تعميرات مبتنی بر شرايط،خرابی ،پيش بينی

1-1-مقدمه

 در عصر حاضر و در حالي كه كارخانجات صنعتي بزرگ به دنبال ايجاد تغييرات در درون خود هستند تا بتوانند در رقابت با ساير رقباي خود در تحولات جهاني شدن موفق گردند اين بحث نگهداري و تعميرات است كه بطور جدي و موثر مسير استراتژي توليد را در كارخانه هاي صنعتي مشخص مي نمايد.امروزه ،كارخانه هاي صنعتي به شدت درگير مباحثي همچون كاهش هزينه ها ،توان رقابت بالا ، بهبود مستمر،بحران انرژي و افزايش كيفيت و كميت محصولات هستند كه در اين راستا انديشيدن پيرامون نگهداري و تعميرات به عنوان يك امر استراتژيك جهت رسيدن به اهداف فوق بسيار مهم و انكارناپذير جلوه مي كند.همواره رقابت ، عامل فشار بر كارخانجات توليدي بوده است. به منظور كنترل و مديريت اين فشار، كارخانجات توليدي مي بايست ضمن كاهش هزينه ها، كيفيت و راندمان محصولات خود را افزايش داده و انعطاف پذير نيز باشند[1, 2] .با توسعه فناوري اطلاعات ميزان و سرعت دسترسي به اطلاعات بطور فوق العاده اي افزايش يافته است.از طرفي پيشرفت تكنولوژي نيز منجر به افزايش دستيابي موسسات و سازمانها به منابع وسيع اطلاعاتي شده وامكان تحقيق وبررسي موضوعات مختلف را براي سازمانها فراهم نموده است[3]. بنابراين نكته قابل توجه در سناريو جديد پيرامون مديريت نگهداري و تعميرات، آماده و در دسترس نگهداشتن تجهيرات در زمان نياز است.يك كارخانه بسيار بزرگ با چندين هزار دستگاه متنوع از پيچيدگي بالايي در فعاليت نگهداري و تعميرات(نت) برخوردار است. تصميم گيري پيرامون استراتژي نت نيازمند دانشي است كه منطبق بر واقعيت سازمان باشد.از طرف ديگر كسب دانش مفيد نيازمند استفاده و تحليل صحيح از داده ها مي باشد.لذا استفاده از داده ها و اطلاعات و چگونگي كار با آنها در طول مراحل پياده سازي استراتژي نگهداري و تعميرات از جايگاه ويژه اي برخوردار است [4, 5].

1-2- تشريح و بيان مساله

آنچه در سالهاي اخير توجه مديران صنايع مختلف را در دنياي رقابتي امروز به خود جلب کرده است ، کاهش هزينه هاي توليد و در نتيجه کاهش قيمت نهايي محصولات است. در اين ميان هزينه هاي تعميراتي ، مهمترين هزينه قابل کنترل در صنايع است و طبيعي است که کاهش آن در دستور کار مديران صنعت قرار گيرد . يکي از مهمترين ابزارهايي که براي نيل به اين هدف در اختيار مسئولين قرار دارد استفاده از روشهاي نوين نگهداري و تعميرات بر اساس پايش وضعيت دستگاهها است که بخصوص در صنايع توليد مداوم ، نظير نفت ،گاز و پتروشيمي از اهميت ويژه اي برخوردار است. فلسفه وجودي روشهاي تعميراتي از قبيل نگهداري و تعميرات پيشگيرانه1 و نگهداري و تعميرات پيشگويانه2  ارائه راهكارهايي جهت كاهش هزينه هاي تعميراتي و در نتيجه افزايش بهره وري واحد هاي توليدي است[6].

عموما نگهداري و تعميرات يا در زمان هاي مشخص و از قبل تعيين شده انجام مي شود يا اينکه هر وقت خرابي رخ داد بسته به نوع خرابي تعمير مرود نظر انجام مي شود.اگرچه انجام تعميرات پيشگيرانه مي تواند تعميرات ناگهاني و غيرمترقبه را کاهش دهد اما همچنان باعث کاهش دردسترس بودن و افزايش هرينه هاي تعميرات مي گردد. گاهي تعميرات پيشگيرانه روي تجهيز انجام مي شود درحاليکه تجهيز به خوبي کار مي کند و نيازي به تعمير و توقف ندارد

اما چون نگهداري از قبل در بازه زماني خاصي برنامه ريزي شده است بايستي طبق روال خود انجام شود.يک سياست مناسب در نگهداري و تعميرات مي گويد تعمير زماني بايد انجام شود که نياز باشد[6].

پيشرفت تكنولوژي باعث افزايش پيچيدگي در هر دوصنعت ماشين آلات و سيستمهاي توليد شده است.صنايع مدرن دايما به كار كردن با قابليت اطمينان بالا ، ريسك محيطي پايين و امنيت افراد كه در حال انجام فرايندهاي خود با بيشترين بازدهي هستند وابسته است.بنابراين پيشگيري از شكست و تشخيص سريع و ابتدايي مشكلات سيستمها و ماشين ها عمر كاركرد ماشين آلات صنعتي را افزايش مي دهد[7].

كارخانجات صنعتي نبايد ديگر تصور كنند كه خرابي هاي تجهيزات تنها پس از مدت زمان ثابتي كه در حال كار هستند اتفاق مي افتد.آنها بايد استراتژي هاي نگهداري آنلاين و پيشگويانه را گسترش دهند كه بتوانند تصور كنند كه هر خرابي در هر زماني ممكن است بطور تصادفي رخ دهد.آغاز خرابي و شكست تجهيزات ممكن است خود را در داده هاي بوجود آمده از روشهاي مختلف آشكار سازد.تجهيزات علايم و نشانه هايي از خود بروز مي دهند كه مي گويند اين تجهيزات بايد تعمير يا جايگزين شوند و يا رها شوند تا به كار خود ادامه دهند[8].

تشخيص اشتباه و عيب در مراحل اوليه آسيب براي جلوگيري از نقص و عيب فني در طول كاركرد و عمليات لازم است.اين مساله سود قابل توجهي را در رسيدن به استفاده از تكنيكهاي بهينه سازي در عمليات واحد صنعتي با بهبود استفاده از منابع در سطوح مختلف از فرايند تصميم گيري بر مي گرداند.فرضيه نگهداري شرطي يك مشاهده منظم از شرايط واقعي از تجهيزات بر اساس ويژگي هاي مهم و برجسته و موثر آنها  و كارايي عملكرد از سيستمهاي فرايندي است كه باعث اطمينان از حداكثر كردن فاصله بين تعميرها ، كاهش هزينه تعميرات برنامه ريزي نشده ناشي ازخرابي ماشين آلات و بهبود دسترسي جامع از عملكرد واحد هاي صنعتي خواهد بود.يكي از مهمترين و به صرفه ترين تكنيكهاي موثر نگهداري ، نگهداري مبتني بر شرايط(CBM)1  است[8].

استفاده از نگهداري و تعميرات پيشگويانه يا همان نگهداري مبتني بر شرايط باعث رسيدن به پيشرفتهاي بزرگي در هزينه هاي نگهداري و تعميرات ، كاهش خرابيهاي برنامه ريزي نشده ماشين آلات1 ، كاهش زمان ازكارافتادگي(بيكاري) ناشي از تعمير2 تجهيزات و بهبود موجودي قطعات يدكي مي شود[7].

نگهداري پيشگويانه  يکي از استراتژي‌هاي نگهداري و تعميرات است که بر مبناي آن در بازه‌هاي زماني معين و يا بصورت مستمر تعدادي از پارامترهاي تجهيرات اندازه‌گيري مي‌شود و بر اساس اين داده‌ها براي تعمير و يا تعويض قطعات و تجهيزات تصميم‌گيري مي‌شود.

1-3- هدف از انتخاب موضوع

 هدف از اجراي برنامه نگهداري و تعميرات پيشگويانه شناسايي و تشخيص عيوب تجهيزات از بدو پيدايش و برنامه ريزي به موقع جهت انجام اقدامات اصلاحي است.

روش نگهداري و تعمير پيشگويانه بر اين اصل استوار است که دستگاهي را که با شرايط مطلوب در حال کارکرد است نبايد براي تعمير باز کرد. در اين روش تلاش مي شود با استفاده از تکنيکهاي مناسب هر دستگاه نظير لرزه نگاري3 ، ترموگرافي4 ، صوت سنجي5 ، آناليز روغن6 و

ساير تكنيكها ضمن رسيدن به حد اکثر بهره وري ، دستگاه فقط هنگام نياز به تعمير باز شود و همچنين با اعمال تعميرات کوچک و به موقع ، نظير هم محوري و بالانس ، از نتايج زيانبار خرابي هاي ثانويه که معلول مشکلات کوچک هستند پيشگيري شود.[9]

در اين روش عمر قسمتهاي مهم بر اساس تعميرات پيشگيرانه و ساير داده هاي تاريخي قبلي1 ، تعميرات و بازرسي ها محاسبه شده و بر اساس آن بصورت منظم فعاليت تعميرات انجام مي شود.

تعميرات پيشگويانه يك روش تعميرات مبتني بر شرط است كه در اين روش پارامترها و ويژگي هاي مهم تجهيز و دستگاه بصورت طبيعي محاسبه مي گردد و مقادير بدست آمده به عنوان مبنا در نظر گرفته مي شوند، سپس در هنگام استفاده و بكارگيري تجهيز اين پارامترها و ويژگي ها بصورت مستمر و مرتب سنجيده شده و با مقايسه با ميزان مبنا، زمان خرابي ، علت آن و احتمال وقوع آن محاسبه مي شود[7].

اساس و ذات پيش بيني عيب و نقص، برآورد و تخمين زمان باقيمانده از عمر تجهيز در دوره هاي معني داري است كه مي خواهد به سمت يك فرايند تصميم گيري نگهداري و تعميرات عميق و هوشمند هدايت شود[9].

پيش بيني ها به عنوان يك ويژگي اضافه بر امكانات تشخيص عيب نمايش داده مي شوند.آنها سلامت و بهبودي جاري يك سيستم را ارزيابي مي كنند و ميزان زمان از باقيمانده عمر تجهيز را پيش بيني مي كنند.پيش بيني ها براي بهبود امنيت ، برنامه ريزي ماموريتهاي موفق ، نگهداري هاي برنامه ريزي شده  و كاهش هزينه هاي نگهداري و زمان بيكاري حياتي هستند .تكنيكهاي نگهداري مبتني بر شرط يك ارزيابي از شرايط سيستم بر اساس داده هاي جمع آوري شده از سيستم با مشاهده مستمر را فراهم مي كنند[7].

هدف مشخص كردن زودتر برنامه نگهداري مورد نياز براي هر خرابي پيش بيني شده است.بنابراين استراتژي هاي نگهداري براي كمينه كردن هزينه با بهبود ايمني عمليات و تعداد خرابي هاي سيستم در حال كار كمك مي كند.

1-4- وضعيت تعميرات پيش گويانه در کشور

چند سالي مي شود كه ابزارهاي پايش وضعيت در كشور رونق خوبي پيدا كرده است و شركتهاي تخصصي نيز در اين زمينه ارايه دهنده ابزار CBM و آموزشهاي وابسته به آن هستند.

حال برخي بصورت تخصصي فقط يك ابزار و تخصص كشف عيوب احتمالي را پيش برده اند و برخي از شركتها تمامي ابزارها را كار مي كنند.اما در اكثر كارخانجات بزرگ و استراتژيك كشور رويكرد پياده سازي سيستم مديريت نگهداري و تعميرات پيشگويانه و استفاده از ابزارهاي پايش آن طور كه بايد موفقيت آميز نبوده است و بصورت موردي آن هم بواسطه يك پروژه تحقيقاتي يا خاص كارهايي انجام شده است وليكن در قالب يك رويكرد پايدار و برنامه ريزي شده پيش نرفته است.با توجه به موارد ذكر شده مي توان به برخي علتهاي ناكافي بودن و چالشهاي صنعتمان در پياده سازي نت پيشگويانه اشاره نمود.عدم توانايي در محاسبه هزينه نگهداري و تعميرات ، نبود چشم انداز هزينه اي در پياده سازي نت پيشگويانه ، دانش كم نسبت به ابزارهاي CBM  و نداشتن استراتژي و رويكرد در پياده سازي PDM و استفاده از ابزارهاي CBM  اشاره نمود.همه موارد ذكر شده به همراه نبود يك سياست مشخص و از قبل تعيين شده در كارخانه ها و موسسات براي نگهداري و تعميرات باعث شده است كه حتي پژوهش و تحقيقات كافي و مناسبي در صنعت كشورمان پيرامون نگهداري و تعميرات پيشگويانه انجام نشود و كمبود پيشرفت و حركت در اين زمينه به شدت احساس شود.

گرچه در سالهاي اخير در برخي سازمانها و شركتهاي نفتي برنامه ريزي و نگرشهايي براي نگهداري و تعميرات پيشگويانه مد نظر قرار گرفته اما در بيشتر مواقع بصورت مقطعي و گسسته بوده و هيچ يك از اين تفكرات باعث ايجاد برنامه مدون ، مشخص و از قبل تعيين شده اي براي نگهداري و تعميرات پيشگويانه در صنايع مختلف كشورمان نشده است.البته مواردي مانند شرايط كنوني صنعت و كاهش بودجه و مشكلات مالي سازمانها به همراه كمبود نيروي انساني متخصص در اين زمينه و آموزش آنها از جمله موارد مهمي است كه مانع اجرا و پياده سازي نگهداري و تعميرات پيشگويانه مي گردد.

استقرار و اجراي منظم برنامه پايش وضعيت تجهيزات (بررسي شرايط تجهيزات) يکي از نيازهاي اساسي براي سيستم نگهداري تعميرات پيشگيرانه است.وضعيت يک ماشين مي تواند در حالت خاموش يا در حال کار تشخيص داده شود.عموما نتايج مفيد براي تشخيص عيب يک ماشين خاموش تنها زماني حاصل مي شود که ماشين کلا باز شده باشد و تمامي اجزا آن به منظور بازرسي از لحاظ سايش1، خوردگي2 ، خستگي3 و فرسودگي4در دسترس باشند. اين کار يک فرآيند بسيار پر هزينه است که بخاطر هزينه هاي مرتبط با آن، تنها در زمينه هاي خاص مانند صنعت هوانوردي بکار برده مي شود. تشخيص عيب روي يک ماشين خاموش علي رغم هزينه بالا نمي تواند آسيب يا تاثير آسيب ديدگي ناشي از اثرات عملياتي مثل سرعت، دما، طراحي نامناسب و بارگذاري را آشکار سازد. در ايران از حدود 10 سال قبل با بکارگيري آناليز ارتعاشات به عنوان يکي از روش ها، پايش وضعيت شروع گرديده که در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي بسيار مورد توجه قرار گرفته است[7].

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122