پايان نامه ارایه الگوي بهينه مديريت منابع آب براساس ديدگاه تجارت آب مجازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارایه الگوي بهينه مديريت منابع آب براساس ديدگاه تجارت آب مجازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 231 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارایه الگوي بهينه مديريت منابع آب براساس ديدگاه تجارت آب مجازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست: معرفی آب مجازی و تجارت آب مجازی    1
1-1: معرفی    2
1-2: تجارت آب مجازی: ظرفیتها و ملاحظات    4
1-3: آب آبی و آب سبز    6
1-4: معرفی روش‌‌های کمّی    9
1-4-1: روش محاسبۀ آب مجازی ذخیره شده در محصولات کشاورزی    9
1-4-2: روش محاسبۀ دبی آب مجازی درحال جابه‌جایی    11
1-5: تجارت آب مجازی و صرفه جویی در مصرف آب    12
1-5-1: تجارت آب مجازی و حفظ آب در سطح ملی    12
1-5-2: تجارت آب مجازی و حفظ آب در سطح جهانی    15
فصل دوم: تجارت آب مجازی، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و امنیت غذایی    17
2-1: مقدمه    17
2-2: ملاحظات اقتصادی و اجتماعی    18
2-2-1: مفهوم اقتصاد آب    18
2-2-2: بازدهی اقتصادی آب    20
2-2-3: نظریۀ مزیت نسبی و نظریۀ هزینۀ فرصت    23
2-2-4: توسعۀ تجارت آب مجازی و توسعۀ زیرساخت‌ها    24
2-2-5: تجارت آب مجازی و ارتقای جایگاه اقتصادی آب    25
2-2-6: تحولات اقتصاد آب: قبل و بعد از ظهور واژۀ آب مجازی    25
2-3: تجارت آب مجازی و امنیت غذایی    26
2-4: بررسی چند نمونه‌پژوهی    28
2-4-1: مصر    29
2-4-1-1: تولید محصولات کشاورزی و تجارت بین‌المللی    29
2-4-1-2: آب مجازی، نیروی کار، زمین و سرمایه    29
2-4-1-3: امنیت غذایی    34
2-4-2: چین    35
2-5: معرفی زمینه‌های مطالعاتی صورتگرفته    35
فصل سوم: سیاست‌‌های مدیریتی منابع آب در کشورهای منتخب آسیایی    38
3-1: عوامل ملی و منطقه‌ای مؤثر بر منابع آب    39
3-1-1: وضعیت آب در جهان    39
3-1-2: وضعیت آب در منطقۀ خاورمیانه و آسیا    41
3-1-3: استراتژی بحران آب در خاورمیانه و آسیا    42
3-1-4: مروری بر عوامل زمینهساز در سطح ملی    44
3-1-4-1: برخی از مشخصه‌ها و روندها از دیدگاه کمیت منابع آب [33]    44
3-1-4-2: برخی شاخص‌ها از دیدگاه مصارف منابع آب[33]    45
3-1-4-3: برخی شاخص‌ها از دیدگاه پیامدهای توسعۀ ناپایدار و جنبه‌های مدیریتی [33]    46
۱. بهرهوری استفاده از منابع آب    46
۲. اجرای طرح‌های مکمل طرح‌های توسعۀ منابع آب    46
۳. اقتصادی و مدیریت مالی    46
۴. کیفیت منابع آب و مسائل زیست‌محیطی    46
۵. حلقه‌های مفقود    46
3-1-4-4: برخی شاخص‌ها از دیدگاه بهره‌برداری از رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک [33]    47
3-2: خلاصه‌ای از سیاست‌های مدیریتی منابع آب برای بررسی وضعیت آب در کشورهای منتخب    47
3-2-1: پاکستان [34]    47
3-2-1-1: استراتژی‌های موجود برای مصرف مداوم از منابع آب    47
3-2-2: استرالیا [35]    49
3-2-2-1: استراتژی‌های ملی و درونکشوری    49
3-2-2-2: مدیریت منابع طبیعی    50
3-2-3: هند [36]    51
3-2-3-1: آب و توسعۀ پایدار    51
3-2-3-2: سیاست ملی آب    51
3-2-3-3: چهارچوب قانونگذاری    52
3-2-4: سریلانکا [37]    52
3-2-4-1: توسعۀ مداوم منابع آبی در سریلانکا    52
3-2-4-2: سیاست‌های توصیه شده    52
۱. تقویت روشهای مدیریت مشارکتی برای دستیابی به دیرپایی اقتصادی و مالی    52
۲. توجه به قوانین موجود آب و ارائۀ قوانین جدید برای مدیریت مؤثر منابع آب سطحی و زیرزمینی برای استفادۀ مداوم    53
۳. بهبود سیستم داده‌های مدیریت    53
۴. تقویت مؤسسات مربوط به بخش آب ازطریق اصلاح اصول مدیریتی با تمرکز بر سیاست‌های موجود برای دستیابی به دیرپایی مالی    53
۵. طراحی جامع در آبگیرها    54
۶. برنامۀ هماهنگ‌سازی بخش ملی برای تأمین آب و تعیین بودجۀ بخش فاضلاب    54
3-2-4-3: استراتژی آینده برای هماهنگ‌سازی مؤثر    54
3-2-4-4: به کارگیری قوانین دوبلین در استراتژی‌ها و پروژهها    54
3-2-5: چین [38]    54
3-2-5-1: طرح ملّی بررسی آب    54
2-2-5-2: قوانین سازمانی برای مدیریت و توسعۀ منابع آبی    56
3-2-6: اندونزی [39]    56
3-2-6-1: وضعیت جاری توسعه و مدیریت منابع آبی    56
۱. سیاست و استراتژی    56
۲. دستیابی به توسعۀ منابع آبی، طی طرح 25ساله    56
۳. سیاست‌های بخشها برای توسعه و مدیریت منابع آب    57
۱. اهداف و استراتژی‌ها برای طرح توسعۀ 25سالۀ دوم    57
۲. سیاست‌های کلّی    58
۳. سیاست‌های ویژه    58
۴. سیاست مدیریت منابع آب    58
۵. استراتژی برای مدیریت منابع آب    58
۶. مصرف آب در بخش صنعت    59
۷. مصرف آب در بخش کشاورزی    59
۸. مصرف آب در بخش شهری    59
۹. کیفیت آب    59
۱۰. کنترل سیل    60
3-2-6-2: دغدغه‌ها و مشکلات موجود    60
3-2-7: مالزی [40]    60
3-2-7-1: طرح ملی آب    60
3-2-7-2: چهارچوب قانونی و سازمانی    60
۱. چهارچوب سازمانی    60
۲. چهارچوب قانون‌گذاری    60
3-2-7-3: مصرف مداوم منابع آب و حفاظت از آب    61
3-2-8: ایران [41]    61
3-2-8-1: مصارف فعلی آب    61
3-2-8-2: پیش‌بینی مصارف آب در آینده    62
3-2-8-3: منابع آبی تأمین‌شدنی برای سال 1400    62
3-2-8-4: پیشبینی منابع آب برای تأمین نیازها در سال 1400    62
3-2-8-5: راهبردهای توسعۀ منابع آب    63
۱. آب‌های زیرزمینی    63
۲. پساب‌های شهری و کشاورزی    64
۳. منابع آب سطحی    64
3-2-8-6: راهبردهای مصرف آب    64
۱. مصرف آب در بخش کشاورزی    64
۲. مصرف شرب و بهداشت و صنعت    65
3-2-8-7: راهبردهای حفاظت محیط‌زیست آبی    65
فصل چهارم: بازنگری در سیاست‌های مدیریت منابع آب    67
4-1: تجارت آب مجازی در ایران: ظرفیت‌ها و کاربردها    68
4-2: تجارت آب مجازی از دیدگاه مدیران منابع آب و از دیدگاه کلان کشوری    70
4-3: راهکارهای فعلی تأمین آب در مناطق کشور    71
4-4: ضرورت تشکیل بانک آماری به‌منظور مطالعه و شفاف‌سازی    73
4-4-1: نیازمندی‌های آماری    74
4-4-2: نیاز به شفاف‌سازی صادرات و واردات کالاها از دیدگاه تجارت آب مجازی    75
4-5: اقتصاد سیاسی تجارت آب مجازی    76
4-6: سیاست‌های امنیت غذایی در کشور و تأثیر آن بر مصرف آب    77
4-7: تجارت آب مجازی و روابط بین‌الملل    81
4-8: سیاست‌های توسعۀ تجارت آب مجازی و لزوم تمرکززدایی    83
4-9: تجارت آب مجازی و بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات    84
4-10: تجارت آب مجازی و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی    86
4-11: تجارت آب مجازی و تأثیرات زیست‌محیطی    88
4-12: تجارت آب مجازی و اصلاح الگوی کشت    88
4-13: توسعۀ پایدار و تجارت آب مجازی    90
4-14: تعمیم موضوع به تجارت درونکشوری و بین‌المللی آب مجازی    91
4-14-1: طبقه‌بندی مباحث و مطالعات آب مجازی    92
1. مباحث و مطالعات اولیه    92
2. تجارت آب مجازی و شفاف‌سازی تجارت محصولات از منظر آب مجازی جابه‌جاشده    93
3. برنامه‌ریزی و راهبردهای کلان    93
۱. توسعۀ مدل‌های مفهومی و ریاضی و برنامهریزی    93
۲. بررسی موانع و روابط ساختاری    93
فصل پنجم: استراتژی ملی مدیریت منابع آب با رویکرد آب مجازی    96
5-1: مقدمه    97
5-2: استراتژی‌های نوین مدیریت منابع آب    97
5-2-1: تجارت آب مجازی و امنیت غذایی    98
5-2-2: تجارت آب مجازی و ملاحظات سیاسی    101
5-2-3: تجارت آب مجازی و سیاست‌های بخش کشاورزی    104
5-2-4: تجارت آب مجازی و سیاست‌های بخش صنعت    107
5-2-5: تجارت آب مجازی و سیاست‌های بخش مدیریت شهری    108
5-3: الگوهای مدیریتی پیشنهادی    109
5-3-1: خودکفایی کامل محصولات کشاورزی    110
5-3-2: تلفیق سیاست خودکفایی نسبی و واردات آب مجازی    114
5-3-3: تلفیق سیاست خودکفایی نسبی و صادرات و واردات آب مجازی    118
5-4: برابری فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سناریوها    132
5-5: تکمیل سناریوهای پیشنهادی به‌منظور حفظ منابع آب با رویکرد آب مجازی    139
فصل ششم: جمع‌بندی و تحلیل داده‌ها    143
6-1: مقدمه    144
6-2: گزینش منطقۀ مدنظر    144
الف. مشخصات منطقه و بررسی برخی بخشهای متأثر از سیاست‌های توسعۀ تجارت آب مجازی    146
6-3: کلیات    146
6-4: منابع آب    148
6-4-1: آبهای سطحی    148
6-4-2: آبهای زیرزمینی    149
6-5: طرحهای انتقال بینحوضه‌ایِ آب در استان    151
6-6: بررسی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی استان اصفهان    156
6-7: بررسی وضع موجود برخی زیربخش‌های کشاورزی استان اصفهان    158
6-7-1: محصولات زراعی و باغی    159
6-7-2: آب و خاک    160
ب. بررسی جامع مصارف آبی و تحلیل سیاستهای بخش کشاورزی در استان، با استفاده از…     162
6-8: نگاهی جامع به مصارف بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳82 و ۱۳83 و ۱۳84، از دیدگاه آب مجازی    163
6-9: بررسی تولید محصولات راهبردی و عمدۀ کشاورزی و دامی در سال‌های آخر برنامۀ چهارم توسعه…     193
6-10: بررسی بازدهی اقتصادی آب در بخشهای کشاورزی و صنعت و در کالاهای راهبردی کشت‌پذیر در استان    203
6-11: بررسی سیاست‌های امنیت غذایی و مصرف آب در استان با استفاده از مفهوم آب مجازی تا افق 1400    207
منابع    209

منابع

[1] Hoekstra, A.Y. and Hung, P.Q., Virtual Water Trade: a quantification of virtual water flows between nations in relation to introductional crop trade. Research Report Series No. 11. UNESCO-IHE for Water Education, Delft, The Netherlands, 2002.

[2] WWC (World Water Council), Virtual Water trade- conscious choices. In: E-Conference synthesis. 4th world Water Forum, 2004.

[3] Hoekstra A.Y., Virtual Water: an introduction. In: Hoekstra, A.Y (Ed.). virtual Water Trade: Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade. Research Report Series No. 2. IHE Delft. The Netherlands, 2003.

[4] IWMI (International water Management Institute), Water for Food, Water for life. From the Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. Stockholm World Water Week, 2006.

[5] Allan, J.A., “Virtual water-the water, food, and trade nexus useful concept or misleading metaphor?” IWRA, Water International, Volume 28, Number1 , March 2003.

[6] جعفری، ع. م. و زارعی، ق.، تجارت مجازی آب و نقش آن در مقابله با بحران کم آبی، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1385.

[7] Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y., Virtual water flows between nations in relation to trade in live stock and live stock products. Research Report series No 13. UNESCO-IHE Institute for water education, Delft, The Netherlands, 2003.

[8] Shuva, H., Concepts of water security, food security, water stress and “virtual water” for arid countries. Proceedings of the 1st world water congress-international water resources association, Montreal, Canada, 1997.

[9] Obuobie, E. Gachanja, P.M and Dorr, A.C., The Role of Green Water in food trade. Term Paper for the Interdisciplinary Course. International Doctoral Studies. Center of Development Research University of Bonn, November 2005.

چکیده

آبی که در مراحل گوناگون تولید هر کالا استفاده می‌شود، آب مجازی[1] ذخیره‌شده در کالا نامیده می‌شود. بسیاری از کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه‏خشک، با واردات مواد غذایی، بخشی از آبی را که برای تولید داخلی محصولات نیاز است، برای استفاده در سایر مصارف حفظ می‌کنند.

در این پایان‏نامه، پس از تعیین سناریوهای گوناگون و بررسی همه‌جانبۀ آن‌ها، درنهایت این نتیجه به‌دست آمد که در برنامه‌ریزی منابع آب، ضمن خودکفایی نسبی در تولید محصول کشاورزی، می‌باید کالاهای آب‌بر نظیر غلات را از سایر کشورها، ازجمله تایلند وارد کرد؛ زیرا این کشور مشخصاتی ازقبیل بُعد مسافتی کم، دسترسی ازطریق دریا، رابطۀ مناسب سیاسی، هزینه‌های تأمین آب کمتر و منابع آبی فراوان‌تری دارد. همچنین به‌منظور حضور در بازار‌های جهانی ضمن کشف نیازمندی‌های کشورهای همسایه، برای نمونه کشور امارات و نیاز این کشور به محصولاتی نظیر سیب‌زمینی و شیر، با برنامه‌ریزی‌های مقتضی برای تأمین نیازهای درون، این محصولات را می‌توان صادر کرد. با این رویه، ضمن کاهش فشار بر منابع آبی داخلی می‌توان با کاهش قیمت تمام‌شده در محصولاتی که ایران در تولید آن‌ها مزیت نسبی دارد، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز فراهم آورد.

همچنین قیمت تمام‌شدۀ کمتر برخی محصولات وارداتی به کشور نیز موجب کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم می‌شود. کاهش فشار بر سفره‌های آب زیر‌زمینی، افزایش بازده آبیاری و کشت محصولات منطبق بر وضعیت آب‌وهوایی هر منطقه، ازجمله آثار مثبت زیست‌محیطی این طرح است.

کلیدواژگان: تجارت آب مجازی، مدیریت منابع آب، اقتصاد آب، امنیت غذایی   

فصل اول

1-1: معرفی

تولید بسیاری از کالاها به آب احتیاج دارد. آبی که در مراحل گوناگون تولید کالا استفاده می‌شود، «آب مجازی[1] ذخیره‌شده در کالا» نامیده می‌شود؛ برای نمونه، برای تولید یک کیلوگرم از غلات که به‌صورت دِیْم و در وضعیت جوّی مطلوب رشد کرده است، بین ۱تا۲ مترمکعب آب نیاز است و برای تولید همین اندازه غله در اوضاع جوی نامطلوب با دما و تبخیر و تعرق زیاد، بین 3تا5 مترمکعب آب مصرف می‌‌شود [1]. برای تولید محصولات دامی درمقایسه‌با محصولات کشاورزی، به‌مراتب، به مصرف آب بیشتری نیاز است؛ برای نمونه، برای تولید ۱ کیلوگرم پنیر، به 5تا۵.۵ مترمکعب آب و برای تولید ۱ کیلوگرم گوشت گاو، تقریباً به 16 مترمکعب آب نیاز است [2]. علاوه‌بر محصولات کشاورزی، در سال‌های اخیر مطالعات اندکی نیز در زمینۀ آب مصرفی برای تولید محصولات صنعتی انجام شده است؛ به‌طور نمونه، نتیجۀ تحقیق ویلیامز و همکاران (2002) نشان می‌دهد که برای تولید چیپ الکترونیکیِ 32 مگابیتی به وزن 2 گرم، 32 متر‌مکعب آب مصرف می‌شود [3].

حدود 74درصد از منابع آبی در دسترس در جهان، در بخش کشاورزی مصرف می‌شود [4]. این عدد برای کشور ایران، حدود 93درصد است. علاوه‌بر مسائلی همچون اقلیم و تکنولوژی در تولید محصولات، فرهنگ تغذیه‌ایِ مردم نیز تأثیر بسیاری در میزان مصرف آب یک کشور دارد؛ برای نمونه، اگر همۀ انسان‌ها رژیم غذایی همانند مردم غرب داشته باشند، برای تولید مواد غذایی موردنیاز، به 75درصد آب بیشتری در جهان نیاز است [2]. دگرگونی رژیم غذایی مردم می‌تواند منابع آبیِ دردسترس را افزایش دهد. مطرح‌کردن این بحث و بحث‌هایی که در بخش‌های آینده مطرح خواهند شد، نشان‌دهندۀ این موضوع است که مفهوم آب مجازی، آب را به‌عنوان موضوعی اساسی و جهانی برجسته‌تر می‌سازد و مدیریت آن را در سطوح خُرد و کلان جامعه و حوزۀ تجارت گسترش می‌دهد.

تجارت جهانی کالاها، گردشی بین‌المللی از آب مجازی را به‌وجود می‌آورد که در لغت «تجارت آب مجازی»[1] نامیده می‌شود. هم‌زمان با آغاز تجارت بین‌المللی کالاها، گردش آب مجازی از منطقه‌ای به منطقه دیگر در جهان درحال جابه‌جایی است. واژۀ آب مجازی برای نخستین‌بار با کمک جی. ای. آلن در سال 1993 مطرح شد [5]. با توجه بیشتر دانشمندان و محققان به مفهوم آب مجازی، محاسبات کمّی در این زمینه آغاز شد. محاسبات از جابه‌جایی جریان عظیمی از آب خبر می‌دهد که به‌طور مجازی با تجارت کالاهای آب‌بر جابه‌جا می‌شود. قبل از سال 1993، واژۀ «آب جاسازی‌شده»[2] برای رساندن این مفهوم به‌کار می‌رفت؛ اما نتوانست توجه مدیران منابع آب را به خود جلب کند [5].

به‌طور کلی از زمانی‌که آلن، بحث آب مجازی را مطرح کرد و تا زمانی‌که مجامع علمی به آن توجه کردند، نزدیک به ده سال طول کشید [6]. نخستین گردهمایی بین‌المللی درخصوص این موضوع، در دسامبر2002، در دلف هلند برگزار شد. نشستی ویژه هم در سومین اجلاس جهانی آب در کشور ژاپن در مارس2003، به موضوع آب مجازی اختصاص یافت. به‌نظر هونگ و هوکسترا[3] آب مجازی، ابزاری ضروری در محاسبۀ آب واقعی استفاده‌شدۀ هر کشور است که معادل کل آب داخلی مورد استفاده به‌علاوۀ آب مجازی وارداتی، منهای آب مجازی صادراتی یک کشور است. به این تعریف در لغت، «آب مصرفی پایه»[4] گفته می‌شود [6]. آب مصرفی پایۀ هر کشور، شاخصی سودمند برای تقاضای آب بوده و معادل کل آب مجازی محاط‌شده در محصولات و کالاها و خدمات است.

1-2: تجارت آب مجازی: ظرفیت‌ها و ملاحظات

تحقیقات انجام‌شده با کمک هونگ و هوکسترا (2002) نشان می‌دهد که در سال‌های 1995تا۱۹۹۹ میزان میانگین سالانۀ آب مجازیِ درحال جابه‌جایی، با کمک تجارت محصولات کشاورزی 695میلیارد مترمکعب بوده است [1]. کل آب مورد استفاده برای تولید این محصولات در کشورهای تولیدکننده، 5400میلیارد مترمکعب بوده است. این بدین معنی است که 13درصد از کل آب مصرفی برای تولید محصولات به‌صورت مجازی وارد بازار تجارت شده است [1]. تحقیق دیگری با کمک چاپاگین و هوکسترا[5] نشان می‌دهد که حجم آب مجازیِ درحال جابه‌جایی با کمک تجارت دام و فرآورده‌های دامی برای دورۀ زمانی 1995تا۱۹۹۹، 245میلیارد مترمکعب بوده است [7]. اگر تجارت کالاهای کشاورزی را هم به این عدد اضافه کنیم، حجم آب مجازیِ درحال جابه‌جایی با کمک تجارت در این سال‌ها، به 940میلیارد مترمکعب می‌رسد. با درنظرگرفتن تجارت دام و محصولات آن، می‌‌توان گفت که درمجموع 20درصد از آب مصرف‌شده برای تولید محصولات کشاورزی و دامی در جابه‌جایی مجازی آب بین کشورها مشارکت داشته است [7].

جدول زیر، میانگین سالانۀ حجم آب مجازی درحال جابه‌جایی در بازۀ زمانی 1997تا۲۰۰۱ را نشان می‌دهد.

جدول1-3: میانگین سالانۀ حجم آب مجازی درحال جابه‌جایی در بازۀ زمانی 1997تا۲۰۰۱ به‌تفکیک محصولات. (منبع: [2])

عنوان حجم

(میلیارد مترمکعب در سال)

درصد
محصولات کشاورزی 987 61
دام و فرآورده‌های دامی 276 17
محصولات صنعتی 362 22
مجموع 1625 100

16درصد کلّ آب مصرف‌شده در جهان

واژۀ آب مجازی، آب، غذا و تجارت را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این اعداد و ارقام نیز به‌خوبی گواه این مطلب در مقیاس جهانی است. کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌توانند با واردات کالاهای آب‌بر، نظیر مواد غذایی، آبی را که برای تولید آن نیاز است، برای استفاده در سایر بخش‌ها حفظ کنند. انتقال آب حقیقی در حجم زیاد و در فاصله‌های طولانی برای مشکلات انتقال و هزینه‌های زیاد آن، تقریباً غیرممکن به‌نظر می‌رسد. دراین‌حال تجارت مواد غذایی با انتقال مجازی حجم عظیمی از آب می‌تواند همگون‌سازِ پخش ناهمگون منابع آب باشد.

بخش کشاورزی، به‌عنوان پرمصرف‌ترین بخش، در حدود 74درصد از منابع آب شیرین جهان را مصرف می‌کند [4]. برخی از کشورهای کم‌آب برای تأمین بخشی از این آب، با نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های طبیعی، آب‌های زیرزمینی را بیش از حد پمپاژ کرده و بیش از اندازه آب دریا را نمک‌زدایی می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که تولید محصولات در چنین وضعیتی، بیش از پنج برابر گران‌تر است [8]. کشورهای کم‌آب می‌توانند با دخالت‌دادن تجارت آب مجازی در سیاست‌های آبی، علاوه‌بر اینکه میزان دسترسی خود را به منابع آب جهانی افزایش می‌دهند، از افزایش فشار بر منابع محدود خود نیز بکاهند. واردات مواد غذایی به‌منظور استفاده از منبع تجارت آب مجازی، بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و محیط‌زیست هر کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و با امنیت غذایی و فرهنگ کشور همبستگی مستقیم دارد. کشورهای کم‌آب می‌توانند با توجه به اوضاع و ظرفیت‌ها و نیازهای داخلی و همچنین ملاحظات امنیت غذایی خود، نقطۀ بهینه‌ای را برای میزان واردات مواد غذایی به کشور بیابند.

سالانه به کانالی پر از آب نیاز است به عمق یک متر و عرض یک کیلومتر و طول هفت میلیون کیلومتر، یعنی 180 برابر محیط کره زمین، تا روزانه 3000 کالری انرژی را برای 1/6میلیارد نفر جمعیت کره زمین تولید کند[4]. در ارقام کوچک‌تر می‌توان گفت به‌ازای تولید هر کالری، یک لیتر آب نیاز است [2]. درحالی‌که کرۀ زمین تا سال 2050 با ۲تا۳میلیارد نفر افزایش جمعیت مواجه خواهد بود [4]. تأمین آب و غذای این جمعیت از هم‌اکنون جای بحث است. بدون شک چالش‌های پیشِ ‌رو در مدیریت منابع آب با 25 سال پیش از این بسیار فرق کرده است و تا 25 سال آینده نیز وضعیت بسیار متفاوت خواهد بود [4]. پخش ناهمگون منابع آبی، تلاش کشورها برای تأمین امنیت غذایی ملت‌های خود، نیاز به توسعۀ زیرساخت‌های آبی و کمبود منابع مالی در این زمینه، مسئلۀ آب برای تولید غذا را به مسئله‌ای بین‌المللی تبدیل کرده است. مفهوم آب مجازی در دهۀ اخیر، به‌خوبی توانسته است بحث آب برای غذا را به‌گونه‌ای شفاف و کمّی به‌تصویر بکشد. ظهور بحث آب مجازی، توجه مدیران منابع آب را به‌سوی شاه‌راه‌های عظیم آب مجازی جلب کرد که می‌توانند به کمک مسیرهای انتقال آب حقیقی بیایند. درحالی‌که توسعۀ هدفمند تجارت آب مجازی توسعۀ پایدار منابع آبی را نشانه رفته است، مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از دگرگونی ساختار‌ها و مشکلات حکومتی و سیاسی که تأمین غذای برخی از کشورهای واردکننده را به چالش می‌کشد، مسئلۀ تجارت آب مجازی را به مسئله‌ای کلان و پیچیده تبدیل می‌کند. دراین‌خصوص به‌نظر می‌رسد چاره‌ای نیست مگر حل آن‌ها در آینده‌ای نزدیک.

1-3: آب آبی[6] و آب سبز[7]

در چرخۀ هیدرولوژی، منابع آب به دو دستۀ آب آبی و آب سبز گروه‌بندی می‌شود. آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی، آب آبی را تشکیل می‌‌دهند. به رطوبت خاک در مناطق غیراشباع، آب سبز می‌گویند. منشأ آب آبی و آب سبز، بارندگی است. آب باران بعد از نفوذ در خاک و قبل از اینکه به منطقۀ اشباع برسد، آب سبز را تشکیل می‌دهد. آب‌های زیرزمینی (منطقۀ اشباع) و همچنین رواناب حاصل از این بارندگی که به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، پشت سدها و تالاب‌ها می‌پیوندد، آب آبی را شامل می‌شوند. کشاورزی دیم در اصل از بخش آب سبز حاصل از بارندگی تغذیه می‌کند؛ درحالی‌که کشاورزی آبی از آب آبی مهارشده‌ای سیراب می‌شود که به زمین‌های کشاورزی هدایت می‌شود. با توجه به نقش این دو در تولید مواد غذایی می‌توان گفت که منشأ آب مجازی، آب آبی و آب سبز است. بر این اساس می‌توان آب مجازی را به آب مجازی آبی و آب مجازی سبز گروه‌بندی کرد [9].

آب سبز برای نخستین‌بار با کمک فالِن‌مارک معرفی شد [10]، تا بتوان با تفکیک آن از آب آبی، با گروه‌بندی مناسبی از منابع آب، راحت‌تر آن را مدیریت کرد. همچنین با استفاده از این مفهوم نو می‌توان از نقش آب در تولید محصولات کشاورزی در مناطق نیمه‌خشک ارزیابی دقیق‌تری به‌دست داد. درمقایسه‌با آب آبی، آب سبز ازنظر حجم ذخایر آب شیرین و مشارکت در تولید مواد غذایی منبع بزرگ‌تری است. درواقع، 65درصد از نزولات آسمانی به آب سبز و باقی به آب آبی تبدیل می‌شود [4]. همچنین در حدود 80درصد زمین‌های کشاورزی در جهان زیر کشت دیم هستند که 60درصد غذای مردم را تولید می‌کنند [9]. بهره‌برداری از آب آبی به‌دلیل نیاز به شبکه‌های انتقال و پخش آب، بسیار گران‌تر از آب سبز است؛ اما همین قابلیت انتقال و پخش، مدیریت آن را ساده‌تر کرده و گزینه‌های بهره‌برداری از آن را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی افزایش داده است؛ درحالی‌که تنها راه بهره‌برداری از آب سبز تولید محصولات دیم است. در سال‌های اخیر، با ظهور مفهوم آب مجازی و درک نقش تجارت مواد غذایی در پخش منابع آب و شناسایی استعداد مناطق در تولید محصولات با شاخص‌های کمّی جدید، مدیریت آب سبز آسان‌تر شده و به بهره‌برداری بهینه از آن پافشاری می‌شود.

1-4: معرفی روش‌‌های کمّی

1-4-1: روش محاسبۀ آب مجازی ذخیره‌شده در محصولات کشاورزی

به‌منظور تعیین خالص صادرات و واردات آب مجازی کشور‌ها، محصولات زراعی و باغی عمدۀ منتخبی که صادر یا وارد می‌شوند، بررسی می‌شوند. برای محاسبۀ آب مجازی مصرفی با کمک هر محصول، از روابط زیر استفاده می‌شود:

1-1: منابع [1] و [7]

در رابطۀ 1-1، SWD[1] ، آب مصرفی ویژه با کمک محصول i و در منطقۀ j است. به‌دلیل تنوع اقلیمی کشور، هر نوع محصول در نواحی گوناگون ممکن است مقادیر مصرف آبِ گوناگون داشته باشد. ازاین‌رو برای هر محصول در هر منطقه، به‌طور جداگانه مقادیر SWD محاسبه شده و میانگین وزنی آن برای کشور محاسبه می‌شود.

نیاز آبی گیاه[2] برای محصول i و در منطقۀ j  است. هوکسترا و سایر محققان، برای محاسبۀ CWR از استفاده کردند [7] و [1]. پس از کسرکردن میزان آبیاری مؤثر و اِعمال بازده آبیاری، اندازۀ CWR را محاسبه کردند.

1-2: منابع [1] و [7]

1-3: منابع [1] و [7]

تبخیر و تعرق گیاه مرجع

تابش خالص از سطح گیاه

میانگین دمای هوا

سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین

فشار بخار اشباع

فشار بخار واقعی

اختلاف فشار بخار

شیب منحنی فشار تبخیر

ثابت رطوبت سنج

در رابطۀ 1 رفتار محصول i و در منطقۀ j است.

پس از آنکه SWD محاسبه شد، از رابطۀ زیر میانگین وزنی کشوری محاسبه خواهد شد:

1-4: منبع [6]

در رابطۀ فوق،  آب مصرفی ویژۀ هر واحد محصول iام در کشور است.

کل تولید محصول iام در ناحیه jام است.

کل تولید محصول iام در کشور است.

بدین روال  برای تمامی محصولات محاسبه می‌شود.  به‌عنوان شاخص آب مصرفی هر تن محصول iام برحسب مترمکعب است. درواقع بیانگر کل آبی است که باید مصرف شود تا یک تن محصول iام تولید شود و به آن آب مصرفی پایۀ هر واحد محصول iام گویند. واژۀ آب مصرفی پایه، به کل اندازۀ آب مصرفی با کمک یک کالا، محصول کشاورزی، یک رشته فعالیت یا در سطح کلان‌‌تر برای کل کشور و حتی با کمک یک فرد (شامل آب واقعی و مجازی) گفته می‌شود.

1-4-2: روش محاسبۀ دبی آب مجازی درحال جابه‌جایی

برای تعیین کلّ آب مجازی برای کلّ صادرات یک محصول، ، از رابطۀ زیر استفاده می‌شود:

1-5: منابع [1]، [6] و [7]

در رابطۀ فوق،  کلّ صادرات محصول iام است. به همین روال برای کلّ آب مجازی واردشده به کشور، ازطریق محصول iام، ، محاسبه می‌شود:

1-6: منابع [1]، [6] و [7]

در رابطۀ 4،  کلّ واردات محصول iام است. شایستۀ یادآوری است که این ارقام، برحسب مترمکعب است.

کلّ اندازه و ارزش ارزی  و  برای هر محصول iام در سایت آماری فائو موجود است. فرض می‌شود که ارزش دلاری کل محصول صادرشده و واردشده منسوب به محتوای آب مجازی آن است. البته هر محصول یا کالایی به‌طور مجازی نیز دربر‌گیرندۀ سایر عوامل تولید است؛ اما با توجه به موضوع تحقیق که دربارۀ آب و اهمیت آن در کشور ماست، چنین فرضی درنظر گرفته شده است.

در تعیین کلّ آب مجازی صادرشده، ، از رابطۀ زیر استفاده شد:

1-7: منابع [1]، [6] و [7]

برای کلّ آب مجازی واردشده به کشور نیز همین روش استفاده می‌شود:

1-8: منابع [1]، [6] و [7]

مجموع ارزش کلّ صادرات منتخب و همچنین کلّ محصولات وارداتی منتخب، ارزش کلّ آب مجازی صادر و واردشده است. برای محاسبۀ ارزش دلاری هر مترمکعب آب مجازی صادرشده، ، از رابطۀ زیر استفاده می‌شود:

1-9: منبع [6]  ‏که در رابطۀ فوق،  ارزش کل صادرات محصولات صادراتی منتخب است. به روش فوق، ارزش هر مترمکعب آب مجازی وارداتی هم محاسبه می‌شود. حال می‌توان با برابری حجم آب مجازی وارد و صادرشده از کشور و ارزش هر مترمکعب آن‌ها و با توجه به ترکیب محصولات صادراتی، نقش تجارت آب مجازی را در مقابله با کم‌آبی و کاهش فشار بر منابع آبی کشور از منظر اقتصادی ارزیابی کرد.

1-5: تجارت آب مجازی و صرفه‌جویی در مصرف آب

1-5-1: تجارت آب مجازی و حفظ آب در سطح ملی[3]

بسیاری از کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه‌خشک با واردات مواد غذایی، بخشی از آبی را که برای تولید داخلی محصولات لازم است، برای استفاده در سایر مصارف حفظ می‌کنند؛ برای نمونه، مصر در سال 1995 7.5میلیون تن انواع غلات وارد کرد، تولید این اندازه غلات در مصر 9.9میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد[12]. در همین سال، ژاپن با واردات 27میلیون تن غلات، 37میلیارد مترمکعب از منابع آب داخلی خود را حفظ کرده است [12].

همان‌طورکه شکل 1-3 نشان می‌دهد، کشور مصر در بازۀ زمانی 1997تا۲۰۰۱، با واردات گندم از کشورهای گوناگون، به‌طور میانگین 3578میلیون مترمکعب از منابع آب داخلی خود را حفظ کرده است [13]. کشورهای صادرکننده با تولید و صادرات محصولات کشاورزی، درواقع موجب کاهش در منابع آب داخلی خود می‌شوند.

[1]. Specified Water Demand

[2]. Crop Water Requirement

[3]. Local Water Saving

[1]. Virtual Water Trade

[2] . Water Embedded

[3]. Hung and Hoekstra

[4]. Water Footprint

[5]. Chapagain and Hoekstra

[6] Blue Water

[7] Green Water

[1].Virtual Water

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122