پايان نامه ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 80 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول (مقدمه و كليات)1
1-1- مقدمه2
1-2- بيان مسأله3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق5
1-4- اهداف تحقيق7
1-4-1- هدف كلي تحقيق7
1-4-2- اهداف اختصاصي تحقيق7
1-5- فرضيه‌هاي تحقيق7
1-6- محدوديت‌هاي تحقيق8
1-6-1- محدوديت‌هاي تحت كنترل8
1-6-2- محدوديت هاي خارج از كنترل8
1-7- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات8
فصل دوم (مباني نظري و مرور پيشينه)11
2-1- مقدمه11
2-2- مباني نظري تحقيق11
2-2- 1- ابهام نقش11
2-2-2- مفهوم ابهام نقش در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری14
2-2-3- مفهوم ابهام نقش در ورزش17
2-2-4- ابعاد ابهام نقش18
2-2-5- رابطه‌ي ابهام نقش با عملكرد ورزشي20
2-2-6- پرخاشگري21
2-2-7- نظريه‌هاي پرخاشگري24
2-2-8- رابطه‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی27
2-3- پيشينه تحقيق28
2-3-1- تحقيقات مربوط به ابهام نقش28
2-3-2- تحقيقات مربوط به پرخاشگري35
2-4- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ادبيات تحقيق37
فصل سوم (روش‌شناسي تحقيق) 39
3-1- مقدمه40
3-2- روش تحقيق40
3-3- جامعه‌‌ي آماري40
3-4- نمونه آماري و روش نمونه‌گيري40
3-5-متغيرهاي تحقيق41
3-5-1- متغير پيش‌بين41
3-5-2- متغير ملاك41
3-6- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق41
3-7- ابزار گردآوري اطلاعات42
3-7-1- پرسشنامه ويژگي‌هاي فردي بازيکنان42
3-7-2- مقیاس ادراک نقش42
3-7-3- چك‌ليست پرخاشگري42
3-8- روايي ابزار تحقيق43
3-9- پايايي پرسشنامه43
3-10- نحوه‌ي گردآوري اطلاعات44
3-11- روش‌هاي آماري45
فصل چهارم (يافته‌ها)46
4-1- مقدمه47
4-2- بررسي توصيفي يافته‌هاي تحيق47
4-2-1- سن و تجربه بازی47
4-2-2- پست بازیکنان48
4-2-3- میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف48
4-2-4- ميزان پرخاشگري بازيكنان در بازي‌هاي ميزبان و ميهمان49
4-2-5- آمار توصیفی مقياس ادراك نقش49
4-3- بررسي طبيعي بودن توزيع داده‌ها50
4-4- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق51
4-4-1- فرضیه اول51
4-4-2- فرضیه دوم52
4-4-3- فرضیه سوم53
4-4-4- فرضیه چهارم54
فصل پنجم (بحث و نتيجه‌گيري)55
5-1- مقدمه56
5-2- خلاصه‌ي پژهش56
5-3- بحث و نتيجه‌گيري57
5-3-1- ابهام نقش و ميزان پرخاشگري57
5-3-2- پيش‌بيني پرخاشگري از طريق ابهام نقش58
5-3-3- تفاوت ابهام نقش بازيكنان باتجربه و كم‌تجربه59
5-3-4- تفاوت پرخاشگري بازيكنان باتجربه و كم‌تجربه62
5-4- نتيجه‌گيري نهايي63
5-5- پیشنهادهای برگرفته از تحقيق64
5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آينده65
منابع66
منابع داخلی 67
منابع خارجی 69
پیوست‌ها73
پیوست 1: پرسشنامه اطلاعات و ویژگی‌های فردی بازیکنان74
پيوست 2 : مقياس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران75
پیوست3: چک‌لیست ثبت پرخاشگری بازیکنان فوتبال78
پیوست 4: خطاها و رفتارهاي ناشايست79

منابع

 منابع و مآخذ داخلي

ابوالقاسمي، عباس؛ كيامرثي، آذر؛ آرياپوران، سعيد؛ درتاج، فريبرز. (1385). بررسي ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتي با عملكرد ورزشي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان ورزشكار. پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، 12، 39-54.

اديبي، زهرا؛ گل‌پرور، محسن؛ مصاحبي، محمدرضا. (1391). بررسي رابطه‌ي بين تقاضاهاي شغلي، منابع شغلي و كنترل شغلي با رفتارهاي انحرافي كاركنان: مطالعه‌ي موردي شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي. فصلنامه‌ مديريت صنعتي دانشكده‌ي علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج، 22، 108-116.

آئین نامه نقل و انتقال بازیکنان فوتبال ليگ برتر. (1392). برگرفته از سایت رسمی فدراسیون فوتبال.

حاج‌بیگی، محمد رضا؛ مسعودی، احمد رضا. (1385). خشونت و پرخاشگری در فوتبال و راه‌های کنترل آن. فصلنامه امنیت، 1(2)، 73-116.

رمضاني‌نژاد،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رحيم؛ رحماني‌نيا، فرهاد؛ برومند‌دولق،‌‌ محمدرضا. (1385). بررسي ميزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه‌ي بازيكنان ‌تيم‌ فوتبال پگاه در رقابت‌هاي ليگ حرفه‌اي فوتبال ايران. نشریه مديريت ورزشي (حركت)، 1، 101-107.

زارع، حسين؛ طالبي، سعيد؛ صيف، محمد حسن. (1389). آمار استنباطي پيشرفته، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول، ص: 2.

سلحشوري، فريده؛ قطنيان، سپيده. (1390). ارتباط ميان پرخاشگري، احساس خودكارآمدي و عملكرد ورزشي. همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، 334-341.

طلايي، رضا؛ حسين پور، اسكندر. (1391). پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار. رشد آموزش تربيت بدني، 4، 52-54.

گل‌پرور، محسن؛ نيري، شيرين؛ مهداد، علي. (1389). رابطه استرس، فرسودگي هيجاني و رفتارهاي انحرافي سازماني در شركت سهامي ذوب آهن: شواهدي براي مدل استرس-فرسودگي(عدم تعادل)-جبران. يافته‌هاي نو در روانشناسي، 2(8)، 19-34.

گل‌پرور، محسن؛ واثقي، زهرا؛ جواديان، زهرا. (1390). الگوهاي ساختاري رابطه‌ي استرس شغلي و فرسودگي هيجاني با رفتارهاي مثبت و منفي؛ شواهدي نوين و گسترده از رويكرد ايراني استرس-نامتعادلي-جبران. يافته‌هاي نو در روانشناسي، 19، 7-18.

محسني تبريزي، عليرضا؛ رحمتي، محمد مهدي. (1381). سيري در مفاهيم و نظريه‌هاي خشونت، پرخاش و پرخاشگري به منظور ساخت و ارائه يك مدل علي-توصيفي خشونت در ورزش. نشريه علوم اجتماعي، 19، 125-154.

ملکی، بهنام؛ محمدزاده، حسن؛ قوامی، اکبر. (1391). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه. رفتار حرکتی، 11، 177-190.

واعظ‌ موسوي، محمدكاظم؛ مسيبي، فتح‌الله. (1390). روانشناسي ورزشي. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتاب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، چاپ سوم، ص: 324-332.

همتی‌نژاد، مهرعلی؛ رحمانی نیا، فرهاد؛ صالحی، سیروس؛ کیالاشکی، رشاد. (1379). بررسی عوامل پرخاشگري در ميادين ورزشي از ديدگاه ورزشكاران، تماشاگران و متخصصان تربيت بدني. فصلنامه المپیک، 18، 39-46.

 منابع و مآخذ خارجي

Argyle, M. (1993). Bodily Communication. Routledge: Published by Methuen Publishing, pp. 107-112.

Bahlekeh, T., Tojari, F., Zarei, A., Ashraf Ganjooee, F. (2013). The Relationships Among Role Ambiguity, Team Cohesion, Role Acceptance and Role Satisfaction of Basketball Players. Middle-East Journal of Scientific Research, 13(10): 1280-1285.

 Baron, R. and Byren, D. (1994). Social psychology, Allyn and Bacon, pp. 81-86.

 Bauer, T. N., & Green, S. G. (1994). Effect of newcomer involvement in work-related activities: Alongitudinal study of socialization. Journal of Applied Psychology, 79, 211–223.

Beauchamp, M. R., & Bray, S. R. (2001). Role ambiguity and role conflict within interdependent teams. Small Group Research, 32, 133-157.

Beauchamp, M. R., Bray, S. R., Eys, M. A., & Carron, A. V. (2002). Role ambiguity, role efficacy, and role performance: Multidimensional and mediational relationships within interdependent sport teams. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 6, 229-242.

Beauchamp, M. R., Bray, S. R., Eys, M. A., & Carron, A. V. (2003). The effect of role ambiguity on competitive state anxiety. Journal of Sport & Exercise Psychology, 25, 77-92.

چكيده

 پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران انجام شد. با استفاده از تحقيق توصیفی-همبستگی سه تيم (72 بازيكن)، از تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازيكنان با استفاده از مقياس ادراك نقش بيوكامپ و همكاران اندازه‌گيري شد. براي ثبت ميزان پرخاشگري بازيكنان، فيلم بازي‌هاي تيم‌هاي انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگري آنها در چك‌ليستي محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چك‌ليست پرخاشگري رابرتس و همكاران ثبت شد. براي تحليل داده‌ها از آزمون‌های ضريب همبستگي اسپیرمن و رگرسيون خطی استفاده شد. به طور كلي يافته‌ها نشان دادند بین ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال است. در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر  باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و نقش خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

 كليد واژه ‌ها: ابهام نقش، بازيكنان فوتبال، پرخاشگري، روش تركيبي، ليگ برتر ايران

فصل اول

 مقدمه و كليات

 1-1- مقدمه

ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، در جوامع مدرن امروز جایگاه خاصی در مطالعات اندیشمندان علوم مختلف پیدا کرده است. ابعاد گوناگون این پدیده، آن را از یک امر رقابت‌انگيز صرف خارج ساخته و دامنه آن را به اغلب موضوعات اجتماعی مرتبط کرده است. در میان رشته‌های مختلف ورزشی، رشته فوتبال به لحاظ برخورداری از جذابیت‌ها و هیجانات زیاد توجه آحاد افکار عمومی جوامع را به خود معطوف ساخته و جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مترتب بر فوتبال، آن را به عنوان یک صنعت مطرح کرده است (حاج‌بیگی، 1385).

امروزه استفاده از علم روانشناسی در ورزش توسط تیم‌ها یک ضرورت به ‌شمار می‌رود. در واقع مربی برای انتخاب یک بازیکن جوان همان‌گونه که به توان و شرایط فیزیکی، تجربی و غيره می‌نگرد، به همان نسبت نیز می‌بایست به آمادگی ذهنی و روانی وی توجه کند. اطمینان از آمادگی ذهنی بازیکنان در تمرین و مسابقات و استفاده از حداکثر توان روانی آنان همانند توان جسمانی و توان تاکتیکی برای مربیان و تیم از اهمیت بالايی برخوردار است (حجت‌پور، 1390). بدون شک موفقيت و پيروزي در ورزش قهرماني امروز، خواهان انتظارات بالاتري از آنچه پيش‌تر وجود داشته است، مي‌باشد. لذا رفع اين توقعات و نيازهاي خاص، متخصصان ورزشي را بر آن داشته تا بيشتر به جنبه‌هاي وجودي ورزشکاران توجه کرده و در جهت ارتقاء و افزايش مهارت‌هاي آنها كوشش نمايند (سلحشوري، 1390).

فوتبال نیز همانند سایر رشته‌های ورزشی به سطح بالایی از تمرکز، توجه، دقت، آمادگی روانی و غيره نیازمند است. یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه است، ولی ذهن بازیکنان و مربیان را گاهی چندین هزار دقیقه به خود مشغول نگه داشته و سایر فعالیت‌ها و حوزه‌های زندگی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و شکست یا پیروزی، تصمیمات و اشتباهات داوری، اخراج، حذف تیمی، از دست دادن پنالتی، سقوط به دسته پايين‌تر و غيره می‌تواند روزها و حتی هفته‌ها و بلکه سال‌های سال فکر، ذهن و روان بازيكنان را به خود مشغول سازد و اینجاست که نقش سازنده روانشناسی در فوتبال خود را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد (حجت‌پور، 1390).

يك تيم فوتبال براي اينكه بتواند در يك دوره‌ي زماني نسبتاً بلند (به اندازه‌ي يك فصل فوتبال) و حتي بيشتر كارآيي خود را حفظ كند، بايد عوامل رواني را كه بر ذهن و روان بازيكنانش تأثير مي‌گذارند را مورد توجه قرار دهد. بنابراين، توجه به عوامل رواني باعث مي‌شود تا عملكرد و كارآيي بازيكنان بهبود يافته و اثرات منفي كه ممكن است برخي عوامل بر عملكرد ورزشكاران داشته باشند، را به حداقل رساند.

در مطالعه‌ي حاضر از ميان متغيرهاي مرتبط با عملكرد ورزشكاران، متغيرهاي ابهام نقش و پرخاشگري كه مي‌تواند تأثير منفي بر عملكرد داشته باشد، مورد بررسي قرار خواهند گرفت. ابهام نقش به طور مستقل پیش‌بینی‌کننده‌ي کارآیی و مؤثر بودن عملکرد فرد است (Beuchamp و همكاران، 2002) و عملکرد ورزشكار را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد (ابوالقاسمي و همكاران، 1385). از طرفي پرخاشگري و رفتار منفي‌گرايانه موجب مي‌شود كه ورزشكاران هميشه در حالت تدافعي قرار گيرند، كه اين امر به نوبه‌ي خود مانع رشد و شكوفايي ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آنها مي‌شود و ممكن است تأثير منفي بر عملكرد ورزشكاران داشته باشد (طلايي، 1391).

در تحقيق حاضر سعي بر آن است كه ارتباط بين متغيرهاي ابهام نقش و پرخاشگري در بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران شناسايي و پيامدهاي ناخوشايند این متغیرها بر عملكرد بازيكنان، مورد بررسي قرار داده شود.

1-2- بيان مسأله

هدف تمام تيم‌هاي ورزشي به حداكثر رساندن توان جسماني و رواني بازيكنان و حذف عوامل مخلي است كه ممكن است عملكرد ورزشي را به صورت منفي تحت تأثير قرار دهد. فوتبال نیز مانند دیگر فعالیت‌های انسانی با مفاهیم روانشناسی از جمله اضطراب، هیجان، فشار روانی، پرخاشگري و غيره گره خورده است، كه هر كدام از اين متغيرها مي‌توانند بر عملکرد ورزشکاران تأثيرگذار باشند. از جمله متغیرهایی که نقش تعیین‌کننده‌اي در ورزش‌های تیمی، به ویژه فوتبال دارند، ابهام نقش و پرخاشگری است.

نقش‌های فردی در محیط تیم‌ها بسیار بااهمیت است و این نقش‌ها هستند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر باعث موفقیت تیم‌ها می‌شوند. بنابراین، مهم است که بدانیم آیا بازیکنان این نقش‌ها را پذیرفته‌اند یا نه و اینکه آیا از نقش خود رضایت دارند یا ناراضی‌اند (بهلكه و همكاران، 1392). درک و فهم مسئولیت های نقش فردی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای تیمی در ورزش تعریف شده است (Eys و همكاران، 2005). عدم شناخت در مورد این مسئولیت‌ها و انتظارات مربوط به یک موقعیت خاص به عنوان ابهام نقش معرفي شده است (Kahn و همكاران، 1964). در واقع ابهام نقش زمانی پدید مي‌آید که روشن نباشد نقش فرد چیست، از جمله هنگامی که به روشنی معلوم نباشد که هدف از یک شغل معین یا پست بازی در ورزش چیست یا حدود مسئولیت‌های آن کدام است (درودیان و همکاران، 2013). تجربه‌‌ي ابهام نقش می‌تواند به واکنش‌های متناقض، احساس تنش، کاهش اعتماد به نفس، استرس و نارضایتی در فرد منجر شود (Kahn و همكاران، 1964). همچنين ابهام نقش با افزايش اضطراب جسمي و شناختي (Beuchamp و همكاران، 2003) و كاهش اثربخشي نقش (Beuchamp و همكاران، 2002) همراه است و مي‌تواند تأثير منفي بر عملكرد داشته باشد (ابوالقاسمي و همكاران، 1385).

فوتبال به عنوان یک بازی تیمی نیازمند هماهنگی افراد است. هر بازيكن در تيم مسئولیتی بر عهده دارد و باید مسئولیت خود را در فضایی مملوء از تماشاگر به بهترین نحو انجام دهد و اشتباه کوچکی می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به تیم وارد نماید. بنابراين عدم شناخت بازيكنان با نقش خود در شرايط مختلف، باعث مي‌شود كه آنها وظيفه‌ي خود را ندانند. نامشخص بودن وظيفه، به نوبه‌ي خود عامل ناهماهنگي و احتمالاً صحيح انجام نشدن فعاليت‌هاي تيمي خواهد بود. عدم آشنايي كافي با نقش ساير هم‌تيمي‌ها و اختلاف بازيكنان با يكديگر به دليل تداخل كارها و ناراحتي‌هاي حاصل از آن، پيامدهاي ديگر چنين وضعي خواهد بود (رجب‌زاده، 1385).

تحقيقات متعدد انجام شده در ادبیات سازمانی بیانگر اين است كه ابهام نقش به عنوان یک عامل استرس‌آور در محيط‌هاي مختلف براي افراد در سطح رفتاري، رواني و فيزيولوژيكي پيامدهاي محسوس و قابل توجهي را به بار مي‌آورد كه به نوعي زمينه را براي تضعيف كارآيي و اثربخشي افراد فراهم مي‌آورد. يكي از اين پيامدها، رفتارهاي انحرافي و پرخاشگرانه است. بر طبق ادبیات سازمانی و بر اساس مدل استرس-عدم‌تعادل-جبران مي‌توان گفت كه استرس با ايجاد حالات هيجاني منفي نسبت به خود و وظايف كاري، با برهم زدن تعادل هيجاني، رفتاري و شناختي افراد، آنها را به سمت رفتارهاي غيراخلاقي و انحرافي مثل پرخاشگري سوق مي‌دهد (گل‌پرور، 1390). به علاوه پژوهش‌های انجام شده در محیط‌های کار به کرات نشان داده‌اند که ابهام نقش به عنوان یکی از ابعاد استرس دارای توان پیش‌بین معناداری برای خشم و پرخاشگری است (ادیبی و همکاران، 1391). پرخاشگري ناظر بر رفتاري است كه با نيت صدمه زدن به شخص ديگر انجام مي‌شود و متضمن بي‌توجهي محض به سلامت ديگران و احتمالاً خود است. پيامدهاي پرخاشگري ممكن است فيزيكي يا روان‌شناختي باشد (Coackly، 1988). در واقع، پرخاشگري موجب استفاده‌ي نامطلوب از انرژي رواني، مانع رسيدن به پيروزي و تجربه‌ي نشاط از ورزش مي‌شود و ممكن است با ايجاد خشم و برانگيختگي، مانع تمركز بازيكن شود و عملكرد را كاهش دهد (طلايي، 1391). به موازات حركت و پيشرفت فوتبال در ايران، در سال‌هاي اخير خشونت و پرخاشگري در مسابقات شيوع يافته و به حوادث تلخ و تأسف‌باري چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي تبديل شده است. اين موضوع نگراني‌هاي فراواني را براي دست‌اندركاران و علاقه‌مندان فوتبال به وجود آورده است (رمضاني‌نژاد و همكاران، 1388). اگر چه ما نمی‌توانیم طبیعت مسابقه را تغییر دهیم، با این حال تدابیر مطمئنی وجود دارد که به‌ وسيله‌ي آنها می‌توانیم عواملی را که باعث پرخاشگری می‌گردد، کاهش دهیم.

بنابراين، عدم آموزش و آشنايي كافي بازيكنان با نقش خود و ساير هم‌تيمي‌ها و عدم ايفاي صحيح نقش خود در زمين بازي، علاوه بر اينكه باعث از بین رفتن انسجام و افت عملكرد تيمي مي‌شود، مي‌تواند آسيب‌هاي رواني براي خود ورزشكار به همراه داشته باشد،كه ممكن است يكي از اين اثرات و پيامدهاي منفي بروز رفتارهاي غيراخلاقي و پرخاشگرانه در بازيكنان فوتبال باشد. با توجه به رابطه‌ي ابهام نقش و پرخاشگري با عملكرد ورزشي، به نظر مي‌رسد كه ابهام نقش با پرخاشگري هم رابطه داشته باشد. لذا پژوهش حاضر به دنبال يافتن اين پرسش است كه آيا ابهام نقش با ميزان پرخاشگري بازيكنان فوتبال رابطه‌اي دارد يا خير؟

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

توجه به متغيرهاي مرتبط با عملكرد ورزشكاران مي‌تواند نتايج سودمندي را در پي داشته باشد. ابهام نقش به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر عملکرد و کارآیی تیمی در نظر گرفته شده است (Eys و همكاران، 2005) و نشان داده شده که با سلامت روانی اعضای تیم از جمله رضایت ورزشی و اضطراب (Beuchamp و همكاران، 2003) مرتبط است. نتايج پژوهش‌هاي مختلف (Eys و همكاران، 2001)، (Beuchamp و همکاران، 2005، 2003)، (ابوالقاسمي و همكاران، 1385)، تأثير منفي ابهام نقش و پيامدهاي زيانبار آن را بر عملكرد ورزشي تأييد كرده‌اند. همچنين در مطالعات پيشين رابطه‌ي ابهام نقش با متغيرهايي مثل رضايت ورزشي (دروديان و همكاران، 2013)، انسجام تيمي (بهلكه و همكاران، 2013) و غيره مورد بررسي قرار گرفته است و پيامدهاي منفي ابهام نقش در رابطه با هر يك از اين حوزه‌ها مشخص شده است، كه اين امر نيازمند بررسي‌هاي بيشتر جهت شناسايي اثرات منفي آن است.

از طرفي پرخاشگري با ايجاد خشم و برانگيختگي، مانع تمركز بازيكن مي‌شود (طلايي، 1391) و افزايش آن مي‌تواند بر عملكرد ورزشكاران در ميدان‌هاي حساس و سطح اول ورزش دنيا تأثيرگذار باشد (ملكي، 1391)، كه اين امر در مطالعات واعظ‌موسوي (1390) و McCarthy)، 1978) هم به چشم مي‌خورد. با توجه به روند حرفه‌اي شدن فوتبال در كشور، رفتارهاي پرخاشگرانه‌ي بازيكنان فوتبال در مستطيل سبز رو به گسترش است و شاهد زد و خوردها، توهين‌ها، ناسزاها و خيلي رفتارهاي جنجالي ديگر از سوي بازيكنان و مربيان فوتبال هستيم و گاهي اوقات صحنه‌هاي زيباي رقابت‌هاي فوتبال توسط بازيكنان به زشتی می‌گراید و با خشونت و پرخاشگری آلوده می‌شود. اين موضوع در چند سال اخير مورد توجه محققان قرار گرفته است. به همين جهت شناسايي عوامل بروز و شيوه‌هاي جلوگيري از آنها امري ضروري است. از طرفي با اينكه تيم‌هاي باشگاهي با عنوان باشگاه فرهنگي- ورزشي فعاليت مي‌كنند، اما تاكنون در مورد نحوه‌ي رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه‌ها بررسي جدي صورت نگرفته است. همچنين در ليگ برتر فوتبال ايران آمارهاي دقيق و مشخصي در خصوص دامنه‌ي گسترش معضل پرخاشگري به طور رسمي‌گزارش نشده و اغلب اطلاعات خبري و بدون پشتوانه پژوهشي است (رمضاني‌نژاد و همكاران، 1388). هر چند پژوهش‌های زیادی در رفتارهای پرخاشگرانه در ورزش تلاش کرده‌اند تا فرآیندهای اساسی چنین رفتار غیراخلاقی را درک کنند، اما همچنان به تحقیقات بیشتر در مورد دلايل ايجاد پرخاشگري و عواملي كه بر بروز آن دامن مي‌زنند، نیاز هست.

همچنین علی‌رغم تحقیقاتی که به طور وسیع ابهام نقش و ارتباط آن را در شرایط مختلف کاری مورد توجه قرار داده اند، مطالعات اندکی ابهام نقش را در گروه‌های وابسته به هم بررسی کرده‌اند (Beuchamp و همكاران، 2002).

با توجه به اهميت اين مسأله و پيامدهاي رواني و رفتاري مهمي كه متغيرهاي ابهام نقش و پرخاشگري بر روند موفقيت‌آميز تيم‌هاي ورزشي و عملكرد ورزشكاران مي‌گذارند، همچنين با توجه به پيشنهادات تحقيقات پيشين در مورد بررسي ارتباط ابهام نقش با متغير پرخاشگري (Bebetos و همكاران، 2007)، لزوم انجام تحقيقات بيشتري در اين زمينه احساس مي‌شود. همچنين هر گونه تلاشي كه در راستاي شناسايي اثرات رواني و رفتاري اين متغيرها در ارتباط با هم و ارائه راهكارهايي جهت بهبود عملكرد تيمي انجام گيرد، ارزشمند مي‌باشد. در نهايت، نتايج حاصل از اين تحقيق به تيم‌هاي ورزشي كمك خواهد كرد تا با تفهيم بهتر نقش هر يك از بازيكنان و كاهش ابهام نقش آنها، از مشكلات بعدي، مانند بروز پرخاشگري، كه ممكن است عملكرد تيمي را تحت تأثير قرار دهد، جلوگيري كنند.

1-4- اهداف تحقيق

1-4-1- هدف كلي

شناسايي ارتباط بين ابهام نقش (ادراک نقش) و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران در نیم‌فصل اول است.

 1-4-2- اهداف اختصاصي

1- شناسايي رابطه‌ي بين ابهام نقش و ابعاد آن با ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر در نیم‌فصل اول

2- پيش‌بيني پرخاشگري از طريق ابهام نقش و ابعاد آن در بازيكنان فوتبال ليگ برتر در نیم‌فصل اول

3- بررسی تفاوت ابهام نقش در بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه لیگ برتر در نیم‌فصل اول

4- بررسی تفاوت میزان پرخاشگری در بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه لیگ برتر در نیم‌فصل اول

 1-5- فرضيه‌هاي تحقيق

1- بين ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) و ميزان پرخاشگري بازيكنان فوتبال ليگ برتر در نیم‌فصل اول رابطه‌‌ي معناداري وجود دارد.

2- ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) پيش‌بيني كننده‌ي خوبي براي پرخاشگري بازيكنان فوتبال ليگ برتر در نیم‌فصل اول است.

3- بین ابهام نقش (ادراک نقش) بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه لیگ برتر فوتبال در نیم‌فصل اول تفاوت معناداری وجود دارد.

4- بین پرخاشگری بازیکنان باتجربه و کم‌تجربه لیگ برتر فوتبال در نیم‌فصل اول تفاوت معناداری وجود دارد.

1-6- محدوديت‌هاي تحقيق

در انجام هر نوع تحقيقي ممكن است محدوديت‌هايي در مسير جمع‌آوري اطلاعات و كسب نتايج مطلوب ايجاد شود، كه اين موانع گاه تحت كنترل محقق بوده و گاه از كنترل محقق خارج است. در اين بخش سعي بر آن است كه این عوامل را حد الامکان پیش‌بینی، شناسایی و تمام احتیاط‌های لازم را به منظور کاهش آنها به کار بريم.

1-6-1- محدوديت‌هاي تحت كنترل

1- به دليل در دسترس نبودن بيشتر تيم‌ها (مثل مسافت زياد و دور بودن شهرها و غیره) جامعه‌ي تحقيق به سه تيم از تيم‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران كه در ليگ سيزدهم، حضور داشتند، محدود شد.

2- به دليل طولاني شدن نيم‌فصل دوم ليگ برتر فوتبال و حاضر نشدن فيلم بازي‌ها، همچنين زمان‌بر بودن تجزيه و تحليل آنها، فقط بازي‌هاي نيم‌فصل اول انتخاب شدند. بنابراین بازي‌هاي تيم‌هاي انتخاب شده، در نيم‌فصل اول مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

1-6-2- محدوديت‌هاي خارج از كنترل

1- عدم همكاري بعضي تيم‌ها با محقق در پاسخ دادن به پرسشنامه و در اختيار قرار ندادن فيلم بازي‌ها

2- نبود کار مشابه در اين زمينه در تيم‌هاي ورزشي

3- ممكن است برخي ملاحظات (مانند بی انگیزگی و بی‌حوصله‌گی) در پاسخگويي بازيكنان فوتبال به پرسشنامه مؤثر باشد، كه از كنترل محقق خارج است.

1-7- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق

در اين بخش تعدادي از اصطلاحات و واژه‌هاي فني و تخصصي مربوط به عنوان و موضوع پژوهش ارائه شده و براي هر يك مختصراً از منابع اصلي و معتبر، تعريفي آورده مي‌شود.

ابهام نقش: به عنوان فقدان وضوح اطلاعات درباره‌ي انتظارات مرتبط با موقعیت یک شخص تعریف شده است (Kahn و همكاران، 1964).

ابهام نقش به عنوان يك ساختار چندسطحي در زمينه‌هاي دفاعي و هجومي (Beuchamp و همكاران، 2002) دارای 4 بعد است:

1- ابهام در حوزه‌ي مسئوليت‌ها (كه به عدم درک اطلاعات روشن در مورد گستره‌ي وظایف و مسئوليت‌هاي يك شخص اشاره دارد). 2- ابهام نقش مرتبط با رفتار (به عدم درک اطلاعات روشن در مورد رفتارهای مرتبط با نقش اشاره دارد). 3- ارزيابي ابهام نقش (به عدم درک اطلاعات روشن در مورد اینکه چگونه فرد مسئولیت‌های مرتبط با نقش‌اش ارزیابی می‌شود، اشاره می‌کند). 4- پيامدهاي ابهام نقش (به عدم درک اطلاعات روشن در مورد پیامدهای شکست و ناکامی در انجام دادن مسئولیت‌های نقش فرد اشاره می‌کند).

پرخاشگري: پرخاشگري ناظر به رفتاري است كه با نيت تخريب اموال يا صدمه زدن به شخص ديگر انجام مي‌شود و متضمن بي‌توجهي محض به سلامت ديگران و احتمالاً خود است. پيامدهاي پرخاشگري ممكن است فيزيكي يا روان‌شناختي باشد (Coackly، 1988). همچنین پرخاشگري واكنشي غريزي به ناكامي است، که عمدتاً از طريق برخورد بدني تجلي مي‌يابد (Argyle، 1993).

پرخاشگری ورزشی یک مفهوم چند‌وجهی است. به عنوان مثال، مهم است که بین پرخاشگری فیزیکی و کلامی تمایز قائل شویم. پرخاشگری فیزیکی هنگامی رخ می‌دهد که یک بازیکن فوتبال به عمد به دنبال صدمه یا آسیب زدن بدنی به شخص دیگری باشد (به عنوان مثال، عمداً به حریف پشت پا زدن). در واقع در پرخاشگری فیزیکی بازیکن یک عمل یا نیروی فیزیکی را برای آسیب زدن به شخص دیگر به کار می‌برد. نوعی دیگر از پرخاشگری هنگامی رخ می‌دهد که ورزشکار با روش کلامی (به عنوان مثال، تهدید و سخنان توهین‌آمیز در فوتبال) در تلاش برای برهم زدن روان و اعصاب طرف مقابل است (Lindroth، 1986).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
 • پايان نامه شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي
 • پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال
 • پايان نامه طراحي استراتژي توسعة فوتبال بر اساس تحليل SWOT
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122