پايان نامه ارتباط بين سبک هاي هويت وسلامت اجتماعي: با نقش واسطه اي گرايش به تفکر انتقادي در دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتباط بين سبک هاي هويت وسلامت اجتماعي: با نقش واسطه اي گرايش به تفکر انتقادي در دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 185 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارتباط بين سبک هاي هويت وسلامت اجتماعي: با نقش واسطه اي گرايش به تفکر انتقادي در دانشجويان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ب‌
فهرست مطالب ت‌
فهرست جدول‌ها ج‌
فهرست تصاویر و نمودارها د‌
فصل اول: کلیات پژوهش 9
1-1. مقدمه 10
1-2. بیان مسئله 12
1-3. اهداف و فرضیه¬های پژوهش 17
۱-4. اهمیت و ضرورت پژوهش 17
1-5. تعريف‌های نظری 20
1-6. تعريف‌های عملیاتی 24
فصل دوم: مباني نظري و پیشینه پژوهش 25
2-1. مقدمه 26
۲-2. سلامت 26
۲-3. سلامت اجتماعی Error! Bookmark not defined.
2-4. هویت 31
– اریکسون 32
-مارسیا 35
-. برزونسکی 39
2-5. رابطه سلامت اجتماعی و سبک¬های هویت 42
2-6. تفکر انتقادی 46
2-7. مهارت¬ها و تمایلات تفکر انتقادی 50
2-8. رابطه تفکر انتقادی و سبک¬های هویت 53
2-9. پژوهش¬های انجام شده در داخل و خارج از کشور 53
2-10. جمع بندی 63
فصل سوم: روش پژوهش 66
3-1. مقدمه 67
۳-۲.جامعه آماری 67
3-۳. نمونه آماری و روش نمونه¬گیری 67
۳-۴.نوع و روش پژوهش 67
3-5. ابزارهای اندازه¬گیری 67
۳-6. پایایی پرسشنامه¬ها 71
3-7. روش¬جمع¬آوری اطلاعات 73
۳-8. روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 73
فصل چهارم: یافتههای پژوهش 76
4-1. مقدمه 77
۴-۲. مفروضه¬ی نرمال بودن 78
4-3. مفروضه¬ی خطی بودن تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی 78
۴-4. مفروضه¬ی خطی بودن سبک¬های هویت و سلامت اجتماعی 81
4-5. مفروضه¬ی خطی بودن سبک¬های هویت وتفکر انتقادی 84
۴-6. بررسی فرضیه¬ها 87
4-7. یافته¬های فرضیه اول پژوهش 87
۴-8. یافته¬های فرضیه دوم پژوهش 110
4-9. یافته¬های فرضیه سوم پژوهش 134
فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها 160
5-1. مقدمه 161
۵-۲.نتایج یافته¬های فرضیه اول 161
۵-۳. نتایج یافته¬های فرضیه دوم 165
۵-5. محدویت پژوهش 167
۵-6. پیشنهادهای پژوهش 167
منابع 169
پیوست‌ها 177
پیوست 1.پرسش¬نامه های پژوهش 178

منابع

.احمدی، احمد.(1373). بحران هویت در دوره­ی نوجوانی و ارزیابی آن. مجموعه­ی مقالات سمینار بررسی مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات عروج.

.استرنبرگ، آر. جی. (1387) روان شناسی شناختی، (ویراسته چهارم)، ترجمه سید کمال خرازی و الهه حجازی، تهران: انتشارات  سمت.

.اسکمبلر،گراهام.(1386). هابرماس، نظریه انتقادی و سلامت. ترجمه­ی حسینعلی نوذری. تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.

.اسلامی، محسن.(1380). ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی اثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن انتقادی و نوشتن تحلیلی.دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه نربیت معلم.

اکبرزاده، نسرین.(1376). گذر از نوجوانی به پیری. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

امیرشعبانی،عباس.(1376 ) تبین فلسفه انتقادی هابر ماس و دلالت های آن بر تدریس.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

.باباپور جلیل، خیرالدین. طوسی، فهمیمه. حکمتی، عیسی.(1388). بررسی عوامل تعین کننده سلامت اجتماعی دانشگاه تبریز . فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال چهارم. شماره 16.  8-26.

.بابامحمدی، حسن. خلیلی، حسین. (1383). مهارت­های تفکرانتقادی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان. شماره­ی 4. 23 31.

.بدراقی، فاطمه.(1389). پیش­بینی سلامت روان توسط سبک­های هویت و راهبردهای مقابله­ای در دانشجویان مشروط دانشگاه­های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

. برک، لورای.(1385).روانشناسی رشد(از لقاح تا کودکی). جلد اول. ترجمه­ی. یحیی سید محمدی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات ارسباران.

.بهاوری­خسروشاهی، عفر. محمودعلیلو، مجید.(1391). بررسی رابطه بین سبک­های هویت با  معنای زندگی دانشجویان. دوره­ی 8. شماره2. 143-164.

.بیرامی، منصور.(1389).  مقایسه سبک های هویت ،انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.سال پنجم. شماره­ی 5. 28- 46.

.بیگدلی، حسین. (1384 ). بررسی رابطه تفکر انتقادی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی رشته علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

.پاشا، غلامرضا. گل­شکوه، فرزانه.(1382). رابطه بین اکتساب هویت و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. مجله­ی علوم تربیتی( ویژه­نامه هویت)دانشگاه فردوسی مشهد.  دوره­ی4. شماره­ی 1. 355 373.

.پاک­مهر، حمیده. دورقی، فاطمه. غنایی­چمن­آبادی، علی. کرمی، مرتضی(1392). رواسازی و اعتباریابی و تحلیل عاملی گرایش به تفکر انتقادی ریتکس در مقطع متوسطه. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی. سال چهارم. شماره­ی11. 33-53.

. ترکی، سیمین. (1390). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با بروز اختلال افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد.

.تفنگدار، ملیحه. (1386).  روش­های آموزش در تفکر انتقادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

.جواد زاده شهشانی،افسانه.(1383).تفکر انتقادی ودین دو عامل مهم در شکل­گیری هویت ومقابله با بحران­های روانی و اجتماعی. حوزه و دانشگاه . سال دهم.شماره 41. 51 81 .

.جوادزاده شهشهانی، افسانه.(1380). بررسی تفکر انتقادی و هویت دینی و رابطه این دو در دانشجویان 20-22 ساله دانشگاه­های تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

.جوشن­لو، محسن. دهقانی، مرضیه(1385). رابطه باورهای خودکارآمدی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تربیت معلم. دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه­ی درسی تربیت معلم تهران.

.جوشن­لو، محسن. رستمی، رضا. نصرت­آبادی، مسعود(1385). بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. فصلنامه روانشناسان ایران. سال سوم. شماره­ی9. 35- 51.

هالاهان، دانیل پی و کافمن، جیمز ام.(. 1383). مقدمه ای بر آموزش های ویژه کودکان استثنایی.

ترجمه مجتبی جوادیان. تهران: انتشارات به نشر

.حجازی، الهه. سمیه، برجعلی.(1388). تفکر انتقادی، سبک­های هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه یک مدل علی، نشریه روانشناسی معاصر. شماره 8 .  1-13.

.حجازی، الهه. فرناش، سهیلا.(1385).بررسی رابطه سبک­های هویت و تعهد هویت با کیفت دوستی.  مجله­ی روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و ششم. شماره­ی 12. 161-184.

.حجازی، الهه.برجعلی­لو، سمیه. نقش، زهرا.(1388). رابطه سبک­های هویت، تهعد هویت ،خودکارآمدی تحصیلی.مجله روانشناسی. دوره 13.  شماره­ی 4. 377 -390 .

.حسینی، سیده فاطمه.(1387). بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

.حیدری، علیرضا. سیدآسیابان، سمیرا.(1392). مقایسه تفکر انتقادی، سخت­کوشی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اندیشمک. مجله­ی روانشناسی اجتماعی. 101-117.

.دانشورپور، زهره. تاجیک اسمعیلی، عزیزالله. مهرناز، ولی­الله.( 1386). تفاوت­های جنسی در صمیمیت اجتماعی:سبک­های هویت. شماره­ی 51. 394-404.

.دانشورپور، زهره.(1385). بررسی رابطه بین سبک­های هویت و صمیمیت اجتماعی در دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستان­های متوسطه دولتی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

.دوبونو،ادوارد (1384).سلسله درس های تفکر. ترجمه:مرجان فرجی. تهران.انتشارات جوانه رشد.

 

.سام­آرا، عزت­الله.(1388). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس محور. فصلنامه علمی- پژوهشی انتطام اجتماعی. شماره 1. 9-24.

.سجادی، حمیرا. صدرالسادات، سیدجلال.(1383). شاخص­های سلامت اجتماعی. ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی. سال نوزدهم. شماره­ی207 و 208. 244-253.

.سرمد، زهره(1378). متغییرهای تعدیل­کننده و واسطه­ای: تمایزات مفهومی و راهبردی پژوهشهای روانشناختی. دوره5. 3و4. 63 81.

.سعادتی ­شامپر،ابوطالب. (1383).بررسی ارتباط بین سبک های هویت برزونسکی با سلامت عمومی و مسئولی­ پذیری در دانشجویان دانشگاه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

.سیف ،علی اکبر.(1386). روانشناسی پرورشی.(روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات اگاه.

.شربتیان، محمدحسن.(1391). تاملی بر پیوند مولفه­های سرمایه­ی اجتماعی و میزان بهره­مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد. مجله جامعه شناسی مطالعات جوانان. سال دوم. شماره­ی 5. 149 174 .

.شریعتمداری، علی.(1382). نقد و خلاقیت در تفکر. تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

.شعبانی، حسن.(1378). تاثیر روش های حل مسئله به صورت گروهی بر روی تفکرانتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر تهران. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

.شکرکن، حسن. امیدیان،  مرتضی. نجایان، بهمن. حقیقی، جمال.(1380). بررسی و مقایسه انواع هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. سال هشتم. شماره­ی1 و 2 .73-98.

.شهرآرای، مهرناز.(1384). روانشناسی رشد نوجوان. تهران: انتشارات نشر علم.

.صبوری، سعید.(1390). بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین کارمندان آموزش و پرورش  تهران.  پایان­نامه کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران.

.صفری، آسیه.(1388). بررسی رابطه بین سبک­های هویت با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دوره کارشناسی دانشجویان تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

.عباسی، عفت.(1380 ). بررسی مهارت های موثر در پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره .متوسطه. دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

.عبدالله تبار، هادی. کلدی، علیرضا. محققی، سید حسن. فروزان، آمنه. صالحی، مسعود.(1378). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره­ی 30و 31. 171-189.

.عبدی،  بهشته. (1380). بررسی رابطه بین نقش های جنسیتی . وضعیت های هویت شغلی با ترس از موفقیت دانشجویا دختر و پسر سال چهارم رشته های فنی و مهندسی داشگاهای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد داشگاه تربیت معلم تهران.

 

.فارسی­نژاد، معسومه.(1383). بررسی رابطه سبک­های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان­های شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.

.فتحی­آذر، اسکندر.(1382). روشها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.

.فرهادی­نیا، حمزه. (1391).ارتباط توانایی فضایی با سبک­های شناختی: با نقش .اسطه­گری گرایش به تفکر انتقادی و نگرش به خلاقیت در دانشجویان گروه­های علوم ریاضی و علوم انسانی، مبنایی بر تعمیم­یذیری کارکردهای شناختی نیمکره راست مغز.پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.

.فیشر،رابرت(1970).آموزش و تفکر،ترجمه:فروغ کیان زاده(1385).چاپ اول،اهواز،نشر رسش.

قنبری­هاشم­آبادی، بهرام. گراوند، هوشنگ. محمدزاده، قیصر. اعظم حسینی، سیدعلی­اکبر.(1391).بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خودراهبردی در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد و نقش آن در موفقیت تحصیلی. مجله­ی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. دره­ی هفتم. شماره­ی4. شماره­ی پیایی8. 15-27.

.کبریایی، الهه.( 1387). بررسی رابطه­ بین سبک­های هویت و ابراز وجود با اضطراب اجتماعی دانش­آموزان دختر پایه سوم ریاضی در شهر مشهد. پایا­ن ­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

.کرمی، الهام.(1392). شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و مولفه­های رفتاری موثر اساتید دانشگاه در شکل­گیری تفکر انتقادی دانشجویان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.

.کیینز، کری.ال.ام. شاپیرو، آرام­دی.(1386). سلامت اجتماعی در ایالات متحده یک همه­گیر شناسی توصیفی. ترجمه­ی حسینی. انتشارات دانشگاه شیکاکو.1998

.گرایلی­مقدم، محبوبه.(1391). بررسی رابطه تفکر انتقادی با سواد اطلاعاتی دانشجویان تربیت معلم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.

.گنجی، حمزه (1385). بهداشت روانی. تهران: نشر ارسباران.

.گنجی، کامران. نوابخش، مهرداد. ذبیحی، رزیتا.(1390). رابطه سبک­های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی در دانش­آموزان پیش­دانشگاهی در ریاضیات. فصلنامه­ی روانشناسی تربیتی. سال هفتم. شماره­ی 22. 95-124.

.لطف آبای،حسین (1384). روانشناسی رشد نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. تهران: سمت.

.مارینوز، رابرت و رنکین. استوارت و سومیوز، کارلین و برنت، رونالد. (1380). ابعاد تفکر در برنامه درسی و تدریس، ترجمه­ی قدسی احقر. تهران. انتشارات یسطرون.

. مایرز،چت(1960).آموزش تفکرانتقادی،ترجمه:خدایار ابیلی(1386).چاپ ششم،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

 

.وزارت درمان و آموزش پزشکی.(1385). عوامل اجتماعی بر سلامت. معاونت سلامت. دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

.هاشمیان نژاد، فریده. (1380).چهار چوب های نظری در خصوص برنامه های درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تاکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی. رساله دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

.هاشمیان نژاد، فریده. (1383).پرورش تفکر انتقادی از طریق برنامه درسی در دوره ابتدایی، مقالات ارائه شده در همایش برنامه درسی و پرورش تفکر. تهران. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

.هومن، حیدرعلی.(1385). تحلیل داده­های چند متغیری در پژوهش­های رفتاری. تهران: پیک­فرهنگ.

منابع انگلیسی

.Amit ,M . & ,.Aizikovith,E,. (2010). Evaluating an infusion approach to the  of critical thinking. Ben Gurion University, Beer-Sheva, Israel. accepted January 25 pp3818–38.

 

.Berzonecky, M. D.,& Kuk, L.S. (2005). Identity style, Psychological Maturity, and academic, performance. Personality and Individual Difference. 39, 235-247.

.Berzonecky, M., & Sullivan, C. (1992). Social congnitive aspect of identity style: Need for cognition expeiential openness, and intrspeclion. Jurnal of Adolescent Research, 7, 140-155.

.Berzonsky MD.( 1992). Identity style and coping strategies. Journal of personality; 60: 771-78.

 .Berzonsky MD.) 2004( Identity Style, Parental Authority, an IdentityCommitment.Journal of youth andadolescence; 33(3):213-220.and integration, Identity, 1, 7-58.

 .Berzonsky, D.g.Ferrarr, R.(1996). Ego Identity or ientation and deusional  Sterete gions. Jornal of personalitity and indididuol.Differencess, 26: 597-606

چکیده

تفکر انتقادی، تفکری هدفمند، خودگردان، منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است که بستری از ارزیابی، تفسیر،تحلیل و توضیح؛ شواهد، مدارک، چهارچوب­ها….را جهت قضاوت­گری برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم می­کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش واسطه­ای گرایش به تفکر انتقادی بین سبک­های هویت و سلامت اجتماعی است. در همین راستا مدلی ارائه گردید که در آن سبک­های هویت به عنوان متغیر برون‌زاد(مستقل)، تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه‌ای، و سلامت اجتماعی به عنوان متغیر درون‌زاد(وابسته) درنظر گرفته شدند. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، 350 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران بودند که توسط پرسش­نامه­ی تفکر انتقادی ریکتس، و پرسش­نامه سبک­های هویت (ISI 6G ) و پرسش­نامه­ی سلامت اجتماعی کیینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک­های پردازش هویت بر سلامت اجتماعی از روش رگرسیون سلسه مراتبی، و از نرم­افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد.  برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ازتتای ترتیبی و جهت احراز روایی مقیاس‌ها از تحلیل عوامل استفاده شد.  نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفه­های سلامت اجتماعی رابطه­مستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن اینکه رابطه­ی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با هر یک از متغیرهای پژوهش منفی بود. در خصوص نقش گرایش به تفکر انتقادی، در افرادی که در برخورد با مسائل از شیوه­ی هویت اطلاعاتی استفاده می­کنند به طور مستقیم وغیرمستقیم (با واسطه­گر بودن تفکر انتقادی) قادر به پیش­بینی مولفه­های سلامت اجتماعی هستند. در کل نتایج یافته­ها مبین آن بود که افرادی با هویتی اطلاعاتی نسبت به افردی که از دو سبک دیگر استفاده می­کنند سلامت اجتماعی بیشتری را دارا هستند و افرادی با سبک هویتی سردرگم/اجتنابی به دلیل پایین بودن میزان استفاده از تفکر و ارزیابی اطلاعات، نسبت به دو سبک دیگر از نمره سلامت اجتماعی پایین­تری برخوردار بودند. با توجه به این نتایج، پیشنهاد می­گردد آموزش تفکر انتقادی با توجه به تنوعات دستاوردهای فرهنگی و علمی، آموزش مهارت­ها و به کارگیری تفکر انتقادی جزء لاینفک برنامه­های آموزشی و تربیتی باشد و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه: سبک­های هویت، گرایش به تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

از مباحث مهم در دوره­ی نوجوانی شکل‌گیری هویت[1] است. رسیدن به یک هویت منسجم پیش نیاز رشد بهینه­ی فرد در تمام دوران زندگی است و نرسیدن به چنین هویتی می‌تواند زمینه ساز آسیب‌های روانی – اجتماعی بسیار باشد. هویت زمینه سازِ اساس شخصیت در بزرگسالی را نشان می‎دهد. در صورتی که پایه­ی آن قوی باشد یک هویت فردی محکم حاصل می‌شود در غیر این صورت نتیجه آن چیزی است که اریکسون آن را هویت گم گشته می‌نامد وی شکل­گیری هویت را برای آماده کردن نوجوان به عنوان فردی آماده انجام تکلیف در بزرگسالی، لازم می‌داند (برک[2]، ترجمه‌ی سید محمدی، 1382). ناکامی در دستیابی به هویت، به عدم صمیمیت یا فاصله­گذاری منجر می‌شود. فاصله گذاری، به آمادگی برای فاصله گرفتن از مردم و موقعیت­هایی که ممکن است هویت فرد را نقض کند، اطلاق می­شود. بنابراین حل موفقیت­آمیز مباحث هویت نه تنها برای سلامت فرد مهم است بلکه برای روابط نیز دارای اهمیت است (شوارتز[3]، 2001).

محققان بسیاری سعی بر آن داشته‌اند تا به بررسی دقیق سازه هویت و پیامد آن بر زندگی فرد بپردازند. از جمله­ی این محققان اریکسون[4] است. مفهوم هویت برای اولین بار از مکتب روانکاوی و از سوی اریکسون (1965) مطرح شد وی شکل‌گیری هویت را تکلیف اساسی دور­ی نوجوانی می‌داند. اریکسون اولین فردی بود که چارچوبی برای فهم فرایند شکل‌گیری هویت ارائه داد. اریکسون شکل‌گیری هویت فردی را نشانه­ای از سازگاری و تعادل در این دوره یاد می‌کند. چنان چه هویت نوجوان در طی زمان و تجربیات حاصل از برخورد اجتماعی درست شکل گیرد سلامت روانی نوجوان تضمین می‌شود (اریکسون، 1968).

مارسیا[5](1966) نیز بر اساس نظریه­ی اریکسون در این رابطه به ارائه پایگاه‌های هویت با توجه به دو بعد کاوشگری و تعهد در نوجوانان پرداخته است. وی بر اساس نظریه­ی اریکسون، 2 مفهوم اساسی” اکتساب و تعهد ” را برای رشد هویت مطرح می‌کند و چهار وضعیت هویت را مطرح می­کند که عبارتند از:

1- هویت موفق[6] 2- هویت سردرگم[7] 3- هویت دیررس [8]4- هویت زودرس[9].

مارسیا اگرچه مفهوم هویت را وسیع کرد اما محدود و ایستا بودن، انتقادی بود که به وضعیت پایگاه‌های هویت مطرح شد زیرا زیربنای رشد یا تحول هویت را که که درک و فهم فرایندهای پویای روانی – اجتماعی است محدود می‌کند. از این رو نظریه­پردازان جدید به جای بررسی پیامدهای شکل‌گیری هویت و پایگاه‌های هویتی به بررسی فرایندهای زیربنایی شکل‌گیری هویت پرداخته­اند از جمله برزونسکی[10] را می‌توان نام برد. برزونسکی (1990) بر اساس فرایندهای شناختی – اجتماعی وضعیت‌های هویت مارسیا را در چگونگی شکل‌گیری، حفظ و تطابق هویت در نوجوانان پرداخت و برای اولین بار از سبک هویت نام برد و سه سبک، 1- سبک اطلاعاتی[11]  2- سبک هنجاری[12]  3- سبک سردرگم/ اجتنابی[13]  را معرفی می‌کند (برزنسکی و فراری[14]، 1996).

نتایج کارکرد این محققان و دیگر پژوهشگران در این زمینه نشان داده است که اگر فرد بر مبنای درستی به هویت برسد هم در زمینه‌های مختلف فردی چون تحصیل، کار، ازدواج،انتخاب دوست، و… هم در زمینه­های اجتماعی از جمله روابط اجتماعی، مواجه با ارزش‌ها وعقاید مختلف، سلامت اجتماعی[15]، و…..تاثیر آن انکارناپذیر است زیرا بر اساس هویت است که فرد می­داند در هر موقعیتی، چه موضع­ای بگیرد و چه تصمیمی اتخاذ کند. از طرفی برای رسیدن به یک هویت یافتگی موفق راه­های بسیاری ارائه شده است که  یکی از موثرترین این راه­ها  برا دست‌یابی به هویت موفق و تثبیت شده، بهره‌گیری از تفکر بویژه گرایش به تفکر انتقادی[16] است.

به طور خلاصه، همان گونه که اشاره شد از جمله عواملی که از شکل­گیری هویت تاثیر می­پذیرد و در برون دادهای رفتاری فرد، در ارتباط با دیگران مطرح می‌شود متغیر سلامت اجتماعی است. ازطرفی از عواملی که می­تواند شدت این رابطه را تحت تاثیر قرار ­دهد متغیر گرایش به تفکر انتقادی است.  البته میزان  این شدت رابطه به نقش این متغیر به عنوان نقش واسطه­ای یا تعدیل­گر متفاوت خواهد بود. به طور کلی هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی نقش گرایش به به تفکر انتقادی در ارتباط با سبک­های هویت و سلامت اجتماعی است

1-2. بیان مسئله

برخی از روانشناسان معتقدند انسان در دوره­ی نوجوانی از نظر روانی تولدی دوباره می‌یابد و در عین حال بحرانی‌ترین زمان برای سازگاری و شکل‌گیری شخصیت است. زیرا فرد با یک سری از تغییرات ناگهانی مواجه می‌شود باورها و انتظارات وی تغییر یافته، دنیای آشنای کودکی را پشت سر گذاشته و خود را با دنیای جدید و پیچیده رو به رو می‌بیند. کسب هویت، پاسخ نوجوان برای درک خود است که در حین داشتن چیزهای مشترک با دیگران، از آن­ها متمایز و جدا می­شود. با تشکیل هویت، زندگی فرد هدفی معنادار پیدا می‌کند ( برزونسكي ،1992؛ به نقل فارسی نژاد و همکاران ، 1386 ).

با این­که اوج هویت‌یابی مختص دوره­ی نوجوانی است اما با استناد به نظریات جدید در این راستا، دستیابی به هویت معمولا در دهه‌ی سوم زندگی فرد رخ می‌دهد. لطف‌آبادی (1384) علت طولانی شدن دوران نوجوانی را، پیچیدگی‌های زندگی در جوامع امروزی، طولانی شدن تحصیلات، و مشکلات استقلال اقتصادی و به دنبال آن دیرتر جدا شدن از والدین و تشکیل زندگی مستقل، بیان می‌کند. رسیدن به این استقلال در بسیار از موارد در سن 20 -25 سالگی می­رسد.

در این دوره جوانان تلاش می‌کنند تا به خودمختاری و استقلال بیشتری دست یابند تا بتوانند نقش‌های بزرگسالی را بپذیرند، روابط دوستانه و صمیمانه جدیدی تشکیل دهد و حس هویت خود را تحکیم یا بازسازماندهی کند (بروکس و دوبویس[17]، 1995).

از عواملی که از شکل­گیری هویت تاثیر می­پذیرد و در برون دادهای رفتاری فرد ، در ارتباط با دیگران مطرح می‌شود متغیر سلامت اجتماعی[18] است. به طوری که انتظار می‌رود افرادی که در دست­یابی به هویت موفق بوده­اند ارزیابی‌هایی مثبت در رفتارها و بازخوردهای خود دارا هستند و به طور کلی از سلامت اجتماعی بالاتری بهره‌مند هستند.

گنجی (1385)، شکل‌گیری و رشد هویت را از طریق روابط و معاشرت با دیگران و در بطن اجتماع می‌داند در این بین آن­چه بیشترین اهمیت را دارد سلامت روانی، ذهنی و اجتماعی است. بنابراین در کسب هویت هم خود فرد، هم عوامل دیگری از جمله محیط و اجتماع، اعضای خانواده، همکاران، همسایگان و به طور کلی اجتماع نیز تاثیر خواهد گذاشت و فرد در صورتی از سلامت اجتماعی بهنجار برخوردار خواهد بود که بتواند با محیط خود سازگار شود چنین فردی می‌تواند تغیرات فردی و اجتماعی را یکپارچه کند و به خویشتن پنداری مثبتی دست یابد و هویت خود را شکل دهد، اگر نتواند به چنین هویتی دست یابد با هویتی سردرگم و به عبارتی با بی‌هویتی مواجه خواهد شد که پیامد چنین هویتی تزلزل در اعمال و رفتار، و به خطر افتادن سلامت اجتماعی فرد است

سازمان بهداشت جهانی(who ) سلامت اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل بهداشت روان برمی‌شمرد. در تعریف سلامت اجتماعی، تاکید به ارزیابی شخصی فرد از نحوه­ی عملکردش در اجتماع و نگرش وی نسبت به افراد و گروهای اجتماعی است (کیس ،2002).

« سلامت اجتماعی ظرفیت کامل زندگی کردن به شیوه‌ای است که مارا قادر به درک ظرفیت‌های طبیعی خود می‌کند و به جای جدا کردن ما از سایر انسان‌هایی که دنیای ما را می‌سازند، نوعی وحدت بین ما ودیگران به وجود می‌آورند. سلامت اجتماعی نقش محافظت کننده‌ای در مقابل با فشارهای روانی دارد که از فرد در مقابل وقایع فشارآور زندگی اجتماعی حمایت می‌کند» ( صبوری، 1390، 19و20).

تحقیقات زیادی نشان دادند آن­چه در تقویت عملکرد و سلامت روانی – اجتماعی فرد نقش مهمی ایفا می‌کند تعهدات ثابت شخص است به طوری که افرادی که تعهد کمتری دارند یعنی یک دیدگاه ثابت و روشن در مورد خود و دنیایی که در آن زندگی می‌کنند ندارند، امکان دارد اجتماع را به صورت یک مجموعه پر از هرج و مرج، تصادفی و بدون هیچ قابلیت پیش­بینی که نمی‌توان مدیریت کرد بپندارند یعنی از سلامت اجتماعی پایینی برخوردار هستند (برزونسکی، 2003).

از طرفی تشکیل هویت در دوران نوجوانی دارای دو وجه متضاد است یکی انطباق با خود یا “خود اثبات گرا” و دیگری انطباق با محیط ویا “خود فزاینده” است زمانی که بین این دو جنبه متفاوت از خود، عدم تعادل رخ دهد تعادل روانی و سلامت فرد  را به خطر می‌کشاند. تغییر در عملکرد شخصی و اجتماعی به عنوان منبع پردازش از اطلاعات باعث ایجاد این عدم تعادل می‌شود. انطباق موثر با محیط به معنی سازگاری با مجموعه­ای از نظام‌های بیرونی مثل دوستان، همسالان، نقش‌های تجویز شده از سوی گروه‌های اجتماعی و نظام‌های آموزشی است. که پیش نیاز سلامت اجتماعی فرد را تأمین می‌کند(کیس ،1998 ؛ به نقل  فارسی نژاد و همکاران ، 1386).

بنابراین تا این جا این مطلب قابل برداشت است که، طی شدن فرآیند هویت‌یابی موفق، به فرد در زمینه­های تصمیم‌گیری و موضع‌گیری کمک می­کند و وی را از تشویش، اضطراب و بحران روانی رها می­سازد و به تبع آن سلامت اجتماعی فرد را قابل پیش بینی می­کند. در این راستا نیز پژوهش‌هایی انجام گرفته و راهکارهایی در جهت کمک به طی شدن موفق مسیر هویت و از آن سو عواملی که از آن تاثیر می­پذیرد پیشنهاد داده شده است. یکی از این راه‌ها که مورد بررسی تحقیق حاضر نیز هست توجه به رشد شناختی و چند بعدی بودن مقوله­ی تفکر و به ویژه عنایت به گرایش به تفکر انتقادی است.از جمله افرادی که در این زمینه پژوهش­هایی انجام داده است  فردی به نام کرتینر[19] بود.

کرتینر، توجه فلسفی به انسان را در مطالعات روان‌شناسی وارد کرد و هویت را از دیدگاه رشدی –  اخلاقی[20] و وجودگرا[21]، مفهوم‌سازی نمود. او بر انتخاب[22]، کنترل خود[23]، مسئولیت پذیری[24] و یگانگی[25] ویژگی تاکید داشت. وی مانند اریکسون هویت را ناشی از از هر دو عامل خود[26] و جامعه می‌داند؛ هم چنین بین ساختار شخصیت فرد و سازمان‌های اجتماعی، ارتباط متقابل قائل است، به طوری که هر کدام می‌تواند موجب رشد دیگری شود. بیشترین سهم کرتینر در ادبیات هویت، معرفی مجموعه‌ای از قابلیت‌هایی است که می‌تواند کیفیت رشد هویت را بهتر کند. کرتینر با تکیه بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و این که فرد مسئول انتخاب‌های خود است هویت اجتماعی را هم‌تراز هویت فردی می‌داند و به تئوری‌های نئواریکسونی کمک می‌کند تا بتواند نسبت به تئوری وضعیت هویت مارسیا، از ابعاد بیشتری به این قضیه بپردازند. کرتینر پیمودن مسیر اکتشاف در فرآیند هویت یابی را نیازمند داشتن مهارت های حل مسئله می­داند که این مهارت­ها از تفکر انتقادی سرچشمه می­گیرند (شوارتز ،2000؛ به نقل ازجوادزاده ‌شهشهانی، 1383 ) .

لیپمن (2003) تفکر انتقادی را به عنوان تفکری کاربردی معرفی می‌کند که استفاده از آن تغیراتی عقلانی حاصل می­آورد. دو سویه است که در پایین­ترین حد اتکای آن، قضاوت است و در بیشترین حد آن عمل کردن به قضاوت‌هاست می‌توان سه خصصیه را برای آن برشمرد: 1- تکیه بر ملاک‌ها 2- خود تصحیح­گر است 3- حساس به زمینه‌های وقوع است ( به نقل از عباسی، 1380). از آن جا که تفکر انتقادی تفکر درباره­ی تفکر است می‌تواند ضعف و کمبودهای خود را پیدا کند. «تفکر انتقادی مستلزم فرایندهای عالی ذهن و داوری بر اساس شواهد و مدارک است. تفکر انتقادی نوعی حل مسئله است. اما علاوه بر حل مسئله دارای عناصری از توانایی‌های تحلیل و ارزشیابی امور است » (سیف، 1389). مایرز (1960)، نیز این­گونه تفکر انتقادی را تعریف می‌کند: شناسایی استدلال‌های غلط، عدم هیجان عاطفی در مواجه با مسئله است. عامل کلیدی در تفکر انتقادی طرح سئوالات مساله، نقد و بررسی راه‌حل‌ها و یافتن جایگزین‌هاست (ترجمه­ی ابیلی، 1384).

کوتاه سخن این که، چنین به نظر می­رسد بین متغیرهای اجتماعی از جمله سلامت اجتماعی با سبک­های هویت، یک ارتباط ضمنی وجود دارد. در تحقیق حاضر سه مدل متفاوت آزمایشی جهت بررسی نقش گرایش به تفکر انتقادی در ارتباط بین سبک­ها هویت و سلامت اجتماعی پیشنهاد شده است.

1-مدل اثر مستقیم: در این مدل فرض می‌شود که سبک‌های پردازش هویت و تفکر انتقادی به طور مستقیم و مستقل با متغیر سلامت اجتماعی ارتباط دارند.

2- مدل اثر تعدیل­کننده[27]: در این مدل فرض می­شود قدرت و جهت ارتباط سبک­های هویت و سلامت اجتماعی با سطوح مختلفی از تفکر انتقادی تغیر می‌کند.

3- مدل اثر واسطه­ای[28]: فرض این مدل آن است که رابطه­ی بین سبک‌های پردازش هویت و سلامت اجتماعی وقتی که اثر متغیر تفکر انتقادی کنترل شود به طور معنی­داری تقلیل پیدا می کند(برزونسکی، 2004).

مروری در متون­های پژوهشی حاکی از آن است مطالعاتی که به بررسی و مطالعه‌ی سه متغیر مطرح در پژوهش پرداخته باشد محدود است بنابراین ارائه­ی نتایج تحقیقاتی که در پی می‌آید ممکن است به طور مسقیم با موضوع تحقیق حاضر ارتباط نداشته باشد ولی در راستای سوابق محسوب می شود با توجه به ادبیات مورد بررسی در مورد متغیرهای سبک‌های هویت، اثرآن برسلامت اجتماعی وابهام در نقش گرایش به تفکر انتقادی به عنوان زیر مجموعه‌ای از حل مسئله، سوال این پژوهش آن است که، در ارتباط بین سبک های هویت و سلامت اجتماعی آیا تفکر انتقادی نقش دارد؟ در صورت وجود نقش برای تفکر انتقادی، آیا تفکر انتقادی در ارتباط بین سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی دارای نقش واسطه‌ای یا تعدیل‌گر؟

  1-3 اهداف و فرضیه­های پژوهش

هدف  کلی:

شناخت نقش واسطه­ای تفکر انتقادی ،بین سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی است.

هدف­های فرعی:

1 – شناسایی نقش واسطه‌ای تفکر انتقادی در ارتباط بین سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی.

2- شناسایی نقش تعدیل­گر تفکر انتقادی در ارتباط سبک‌های هویت وسلامت اجتماعی.

3- بررسی سلامت اجتماعی در ارتباط با انواع سبک‌های هویت.

[1] . Identity

[2]. Berk

[3] .Schwartz

[4] . Erikson

[5]. Marasi

[6]. Identity achievement

[7] .Identity diffusion

[8] . Identity moratorium

[9] .Identity foreclosure

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معاونان پرورشي
 • پايان نامه تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني (ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار
 • پايان نامه تبيين وتحليل رويکردتفکر انتقادي درعرصه تعليم وتربيت و ارزيابي آن بر مبناي آموزه هاي تربيت اسلامي
 • پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيط فيزيکي و اجتماعي محلّه بر روي سلامت اجتماعي ساکنين (مقايسه بين محلّات قديم و جديد شهر يزد)
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122