پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول ;كليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2 – بيان مساله 4
1-3- اهميت وضرورت تحقيق 5
1-5 – اهدف تحقيق 6
1-6-سوالات تحقیق 7
1-7-قلمرو تحقیق 7
1-8- تعريف واژه ها 7

فصل دوم; ادبيات وپيشينه تحقيق
2-1-مقدمه 10
2-2-1-بخش اول : ادبیات نظری غنی سازی شغلی 11
2-2-2-طرح ریزی شغل 11
2-2-3-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار 11
2-2-4-طرح ریزی مجدد شغل 12
2-2-5-غنی سازی شغلی 12
2-2-6-ابعاد غنی سازی شغلی 13
2-2-7-چگونگی غنی سازی شغل 13
2-3-بخش دوم : ادبیات نظری رضایت شغلی 14
2-3-1-رضایت شغلی 14
2-3-2-عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان 15
2-3-3-انواع رضایت شغلی 16
2-3-4-نظریه های رضایت شغلی 16
2-3-5-ابعاد رضايت شغلي 18
2-3-6-افزایش رضایت شغلی 19
2-3-7-تعیین رضایت شغلی 20
2-3-8-آثار وجود رضایت شغلی 21
2-4-بخش سوم : ادبیات نظری تعهد سازمانی 23
2-4-1-تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني 23
2-4-2-مراحل توسعه تعهد سازماني 25
2-4-3-اجزاء تعهد سازمانی 26
2-4-4-اهمیت تعهد سازمانی 27
2-4-5-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 28
2-4-6-نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی 29
2-4-7-تعهد سطح پایین 30
2-4-8-تعهد متوسط 33
2-4-9- تعهد سطح بالا 34
2-4-10- شاخص هاي تعهد 36
2-4-11-ابعاد تعهد سازمانی 38
2-4-12-دیدگاه‌های تعهد سازمانی 40
2-4-13- مدل‌ها و الگوهاو نظريات تعهد سازمانی 41
2-4-بخش دوم پيشينه تحقيق 47
الف-پيشينه داخلي 47
ب-پيشينه خارجی 51
2-5- نتيجه گيري 52

فصل سوم ؛ روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 56
3-2-روش تحقيق 57
3-3- جامعه آماري و نمونه 57
3-4- ابزار گرد آوري اطلاعات 58
3-5- روایی پرسشنامه 58
3-6- پایایی پرسشنامه 59
3-7- روش تجزيه وتحليل 60

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها
4-1-مقدمه…….. 62
4-2-بررسی جمعیت شناختی 63
4-3-آمار توصیفی 67
4-4-آزمون نرمالیته 68
4-5-آمار استنباطی 69
4-5-1بررسی فرضیه اول تحقیق 69
4-5-2 بررسی فرضیهفرعی دوم تحقیق 72
4-5-3بررسی فرضیهفرعی سوم تحقیق 75
4-5-4بررسی فرضیهاصلی 78

فصل پنجم; نتيجه گيري
5-1-مقدمه 80
5-2- یافته های تحقیق 80
5-3-محدودیت های تحقیق 83
5-4-پيشنهادات 83
5-5-توصيه براي پژوهشهاي آتي 85
منابع و پیوست ها 84
چكيده پايان نامه به زبان انگليسي 108

منابع

استرون، حسین (1377). تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17

پازارگادی،مهرنوش و جهانگیر،فريدون(1385). تعهد سازماني پرستاران وعمل مرتبط با آن،نشريه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شهيدبهشتي،شماره 54

حضوری، محمد جواد (1384). رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای اعضاء هیات علمی دانشگاه پیام نور، فصلنامه دانشگاه پیام نور، سال سوم، شماره سوم ، پائیز 1384

حشمت خواه زهرا(1376) . بررسی و مقایسه جو سازمانی از دید مدیران و دبیران دوره نظام جدید متوسطه شهر تهران و تاثیر آن بر بیگانگی . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . دانشگاه الزهرا

دهقان ، نبی الله.صالحی صدقیانی،جمشید و مرادی ،شعبان(1389)تبيين ارتباط ابعاد غني سازي شغل و رضايت شغلي کارکنان (مورد: شرکت برق)،مطالعات کمی در مدیریت ، دوره 2 شماره 1.

رحمان سرشت،حسن و فياضي،مرجان(1387). رابطهبینانگاشتقدرتوسیاستشناسیسازمانیباتعهد وعملكرد كاركنان، پژوهشنامهعلومانسانیواجتماعی “ويژه مديريت”،سالهشتم، شماره29

زیرک آبدارلو ، علی (1391) رضایت شغلی ، انگیزه ای برای پیشرفت و توسعه اقتصادی-اجتماعی ، هفته نامه خبری تحلیلی برنامه ، شماره 460.

رستگار ، عباسعلی .موسوی داوودی ، سید مهدی . فرتاش ، کیارش و سعادت ، حمیدرضا (1391)تاثير غني سازي شغل بر تعهد سازماني و عملكرد شغلي (مطالعه موردي: كاركنان بانك ملت استان مازندران)،نهمین کنفرانس بین المللی صنایع .

رابینز، استیفن پی (1380) رفتار سازمانی، مترجمان : علی پارسائیان و محمد اعرابی ، جلد اول . تهران . دفتر پژوهش های فرهنگی

ساروقی، احمد(1375).تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت،فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35

سكاران،اوما(1384). روشهاي تحقيق درمديريت صائبي،محمدوشيرازي،محمود (مترجم).چاپ سوم ،انتشارات موسسه عالي آموزش وتحقيق مديريت وبرنامه ريزي

سیدجوادین ، سید رضا ، حیدری ، حامد و شهباز مرادی ، سعید (1388)،بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی ،نشریه مدیریت دولتی ، دوره 1، شماره 2.

ساپینگتون، اندرو؛ (1379)بهداشت روانی، حمیدرضا حسین شاهی برواتی، تهران، نشر روان، چاپ اول، ص 206.

عبدالله شفیع آبادی، (1370)راهنمایی تحصیلی و شغلی، مرکزچاپ وانتشارات دانشگاه پیام نور،

عباس محمدزاده و آرمن مهروژان،( 1375)رفتار سازمانی نگرش اقتضایی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

فرهنگی،علي اكبر و حسین‌زاده، علي(1384). ديدگاههاي نوين درباره تعهد سازماني، ماهنامه تدبير،شماره157

مشبكي،اصغر(1376).رابطه تعهد و وجدان كاري با تحول اداري،نامه تحقيق،شماره 5

مورهد گریکوری گریفین کی کیو (1383) رفتار سازمانی: مترجمان : مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده . تهران . انتشارات مروارید .

Abraham, R.(1997). The Relationship of Vertical and Horizontal Individualism and Collectivism to Intrapreneurship and Organizational Commitment. Leadership & Organizational Development Journal, Vol.18,Issue .4.

Allen,N.j.&Meyer,J.P.(1990). The Measurement & Antecedents of Affective,Continuance and Normative Cimmitment to the organizayion. Jornal of Occapational Psychology,Vol.63,

Armstrong, M., (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice: 10 th edition. IKOGAN publication.

Allen, N. J & Meyer ,J.(1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. Journal Of Vocational Behavior,Vol.49

Boles, J & Madupalli, R & Rutherford, B & Wood, J. A. (2007).  The Relationship of Fcets of Salesperson Job Satisfaction With Affective Organizational Commitment.Journal of Business & Industrial Marketing ,Vol. 22, No.5

چکیده :

غنی سازی شغل مفهومی است که این روزهادربسیاری ازسازمانها،شرکتها،مؤسسات مطرح است غنی سازی شغل درجست وجوی بهبودعملکردورضایتکارمندبااستفادهازگستردهتر کردنحوزۀفعالیت فردودادن فرصت بیشتربرای موفقیت ورشدفردی درشغل کارمندمی باشد.تحقیق حاضر به بررسی وتبیین رابطه بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)پرداخته نوع پژوهش از نوع توصيفي ، پیمایشی است جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنانسازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)بوده که از این میان 126 نفر بر اساس روش نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­های استاندارد غنی سازی شغلی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشند.  پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.908 ، 0.878 و محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، و بین غنی سازی شغل با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 کلید واژ ه : غنی سازی شغل ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی،سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

  فصل اول کلیات تحقیق 

1-1-مقدمه :

نیروی انسانی بااحساس وفاداری وتعلق سازمانی کمومتمایلبهترکسازمان نه تنها خوددرجهت نیل به اهداف سازمانی حرکت نمیکند،بلکه درایجادفرهنگ بیتفاوتی نسبت به مسایل ومشکلات سازمان درمیان همکاران خودمیتواندمؤثرباشد هزینه های ترک خدمت برای سازمان ازجهات مختلف واردمیشود ترک خدمت بالا میتواندبه طورمنفی روی ظرفیت سازمان برای فراهم آوردن خروجیهای باکیفیت اثربگذارد.همچنین ترک خدمت میتواندپیامدهای مهلکی درباب کارمندیابی،هزینه هایآموزشی وتوقف عملیات داشته باشد. آگاهی ازاینموضوعکهچهعواملیباعثمیشوندتایککارمندتصمیم بهجداییمیگیرد،درتواناییسازمانبرایحفظکارمندانبسیارحیاتیاست(ضیا الدینی و همکاران ،1392).

ازآنجاكهتلاشهرفردناشيازانگيزشو رضايتويميباشد،انگيزشورضايتهرفردپيش نيازمهميبرايانجامكاربهصورتاثربخشميباشد .رضايتشغليشرطاساسيحضوروهمكاريفردبا سازماناستواينبهدليلنقشمهمرضايتشغليدر افزايشبهرهوري،تعهدنسبتبهسازمان،تضمينسلامت فيزيكيورواني،تسريعدريادگيريمهارتهايجديدشغلي وافزايشروحيهيفردميباشد.(قنبری و همکاران،1389).

از جنبه مطلوبیت ، رضایت شغلی روی رفتار افراد اثر می گذارد، این رفتار نیز روی کارکرد سازمان تاثیر می گذارد . بهر ه وری ، غیبت و ترک خدمت ، کناره گیری ، تاخیر در کار، تحلیل رفتگی شغلی، سلامت جسمی و روانی،رفتار پرخاشگرانه در محل کار، تعهد سازمانی و رضایت از زندگی تحت تاثیر رضایت شغلی قرار دارد. تعدادزياديازمحققانبيانكردهاندكهيكراهبراي افزايشعملكردورضايتشغليافراد،غنيسازيشغل[1] افرادميباشد . غنيسازيشغلدرجستجويبهبود عملكردورضايتكارمندبااستفادهازگستردهتركردن حوزهفعاليتفردودادنفرصتبيشتربرايموفقيتو رشدفرديدرشغلكارمندميباشد

بهسخنديگر،غنيسازيشغلميتواندبهعنوانيك مداخلهسازمانيطراحيشدهبرايبازسازيشغلهابا هدفچالشيتركردن،انگيزانندهتركردنورضايت بخشكردنشغلافرادباشد(فرجی و همکاران،1387).

در این فصل بیان مسأله ، ضرورت و اهمیت موضوع ، اهداف و سوالات تحقیق و در پایان تعریفی از واژه های تخصصی تحقیق ارائه می گردد

1-2-بیان مساله :

در میان منابعی که سازمانها در اختیار دارند،محققان زیادی به اهمیت ویژه منابع انسانی در سازمانها اشاره کرده اند.باکسال و همکاران(2007،ص 88) چنین عنوان کرده است که”مهمترین دارایی هر سازمان صبح زود وارد سازمان میشود و در انتهای زمان کاری از آن خارج میشود.

“به گفته بوکسال و پارسل(2003)،پفر(1998)،و گراتون و همکاران(2000)،کارکنان سازمانها و مدیریت آنها عنصری اساسی در دست یابی به مزیت رقابتی برای سازمانها میباشد. با توجه به رقابت روز افزون سازمانها و تغییرات محیطی ،سازمانها در جست و جوی روشهایی هستند که بتوان با کمک آنها از طریق منابع انسانی خود به مزیت رقابتی دست یابند.در این میان میتوان به غنی سازی شغلی اشاره کرد.غنی سازی شغل منجر به فراهم کردن مسئولیت ها و چالش های شغلی بیشتری برای کارکنان میشود.غنی سازی شغل این امکان را برای کارکنان مهیا میکند تا در کارهایشان اختیارات لازم را برای تصمیم گیری داشته با شند.غنی سازی شغل بطور مستقیم با عوامل انگیزشی کارکنان و نیز کاهش غیبت کاری کارکنان ارتباط دارد.

چنین به نظر میرسد که سازمانها با غنی سازی شغل کارکنان خود آنها را به سازمانشان متعهد میکنند،بطوریکه کارکنان اهداف شخصی خود را با اهداف سازمان هم راستا میبینندو تمام توان خود را در دستیابی به اهداف تعریف شده سازمانی بکار میگیرند.

شایان ذکر است که در صنعت بیمه که کارکنان به طور مستقیم با مشتریان در تعامل هستند بهبود عملکرد آنها به راحتی به مشتریان منتقل خواهد شد؛و میتوان ادعا کرد که عملکرد مطلوب کارکنان بر ادراک مشتریان نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیری فن آوری جدید بلکه در بالا بودن اعتماد بنفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است.

به عبارتی عنصر خلاقیت و دانش به عنوان عنصر برتری بخش در رقابت مطرح شده است.(سید جوادین و دیگران 1388،ص 75) و در این بین سازمان تامین اجتماعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد و برای بقا و ادامه حیاتش نیازمند داشتن کارکنانی متعهد میباشد و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی با توجه به جایگاه خود در جامعه ،و با توجه به تحت پوشش قرار دادن بیش از 52.5 % جمعیت کشور بعنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور نیازمند داشتن نگاهی متمایز از گذشته نسبت به غنی سازی شغلی کارکنان در ابعاد مختلف میباشد.بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارتند از:آیا بین غنی سازی شغلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق :

یکی ازعوامل اساسی که میتواند منجربه ایجاد یك جوسازمانی سالم،افزایش اخلاق سازمانی،ایجادانگیزه وافزایش تولیدوبازدهی،سازمان گردد،تعهدسازمانی می باشد.

باتوجه به چالشهای حال حاضردرسازمانها،مشخص کردن عوامل اساسی درجهت پیش بینی تعهدسازمانی به عنوان یك نیاز فردی به یك مسئلهاساسیتبدیلگردیدهاست. شواهد نظریوتجربینشاندادهاندکهادراکاتکارکناندرباره معنویتدرمحیطکاربهگسترشسطحتعهدسازمانیآنها کمكخواهدکرد. باافزایشمیزانتعهد،افرادبرایکارشان، تلاشبیشتریمیکنندوبدینوسیلهبهعملکردسازمانیکمك میکنند

افرادبانیازها،مهارتهاوانتظاراتیواردسازمانمیشوندومایلند درمحیطیکارکنندکهبتوانندازتواناییهایشاناستفادهو نیازهایشانراارضاءکنند. چنانچهسازمانهااینفرصتهارابرای کارکنانشانایجادکنند،سطحتعهدسازمانیافزایشمی یابد.(فتحی و همکاران،1392).

ازجملهمتغيرهاييكهباتعهدسازمانيرابطهدارد،رضايتشغلياست.رضايتشغليبهعنوانحالتهيجانيلذتبخشتعريفشدهاستكهازارزيابي،واكنشعاطفيونگرشفردنسبتبه شغلناشيميشودرضايتشغليبهلذتبردنازكار،انجامبهتركار،اشتياقوشادمانيدرخصوصكار،وپاداشمناسبگرفتنبهخاطرتلاشهايفرداشارهميكند.رضايتشغليچندبعدياستآنشاملچندينبعدمجزامانندرضايتازدستمزد،فرصتهاي ارتقا،امنيتشغليواهميت/چالششغلاست(قمری،1390).

رضایت شغلی از شاخص های کلیدی تحقق اهداف کیفیت زندگی کارکنان می باشد (حشمت خواه ، 1376). بنابراین، روش های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی و بکارگیری آنها توسط مدیران جهت افزایش بهره وری امری حیاتی است (گریفین ، 1383).تحقیقات نشان می دهد عوامل متعددی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرمی گذارد. یکی از عوامل اساسی که بر رضایت شغلی کارکنان موثر است ، عوامل شغلی و مرتبط با شغل می باشد.(دهقان و همکاران ، 1389). غنی سازیشغل مفهومیاستکهاینروزهادربسیاریازسازمانها،شرکتها،مؤسسات مطرحاست.منافعاصلیغنی سازیشغلبرایفردفردکارکناندرافزایشرضایتشغلیناشیاز افزایشپاداشهایدرونیشغلاست. سازمانهاازکاهشهزینه هایبالایناشیازغیبت، تأخیروعدمتوجهبهکیفیتوسایرجنبه هایضعفروحیه،سودمی برند.(دهقان و همکاران،1389).

امروزهترکشغلکارکنانکلیدیدرسازمانهایسرآمدبهیکازمهمتریننگرانیهای مدیریتمنابعانسانیتبدیلشدهاست. بههمیندلیل،سازمانهاییکهبتواننددلایلوعوامل مؤثردرتمایلبهترکخدمتکارکنانرادرککنند،خواهندتوانستپیشازاینکهکارکنان سازمانراترککنند،سیاستهاوروشهایمؤثریرابرایحفظونگهداریمنابعانسانیکارا بهکاربگیرند(ضیاءالدینی و همکاران،1392).

ازآنجاكهنيروي انسانيبهعنوانيكعاملبارزوبرجستهدرتحققاهدافسازمانينقشبسيارمهميداردوباتوجهبه اينكهنگرشهايآناننيزميتوانددردستيابييافاصلهگرفتنازاهدافسازمانتأثيرگذارد،چندي استمحققبرآنشدهاندتارابطهغنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان را كهازجملهنگرشهاييهستندكهبهعنوانضرورتاصليعاملانسانيدرسازمانهامطرحهستندراموردمطالعهوبررسيقراردهد.

1-4-اهداف تحقیق :

هدف اصلی

بررسی وتبیین رابطه بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

بررسی و تبیین رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

بررسی و تبیین رابطه بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

بررسی و تبیین رابطه بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

1-5-سوالات تحقیق :

سوال اصلی:آیا بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)رابطه معناداری وجود دارند؟

سوال اول: بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

سوال دوم:بین غنی سازی شغل و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

سوال سوم: بین غنی سازی شغل و تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؟

1-6-  قلمرو تحقيق :

الف ) قلمرو مكاني :

این تحقیق از بُعد مکانی ، سازمان تامین اجتماعیشهرستان ساری را شامل می شود.

ب ) قلمروزماني :

این تحقیق از بُعد زمانی ، از تاریخ 1/1/91 تا 31/6/92 را شامل می شود.

ج) قلمرو موضوعي :

از نظر موضوعی مدیریتی و به بررسی رابطه بینغنی سازی شغلی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنانمی پردازد.

 1-7-تعاریف واژه هاو اصطلاحات :

 الف-تعاریف تخصصی

تعهد : عبارت است از میزان برآورده نمودن انتظارات دیگران توسط افرادی که در موقعیتهای مختلف قرار می گیرند.(کریم زاده،1378).

تعهد سازماني: عبارت است از التزام براي انجام كامل يك وظيفه يا عمل  براي شخص و يا چيزي در آينده(زنگرر،2001).

غنی سازی شغل : غنی سازی شغل افزایش عمودی شغل می باشد که باعث افزایش مسئولیت واستقلالکاریمیشود (پربارنمودنعمودی).(برومند،1389).

رضایت شغلی : رضایتشغلیبهمجموعهاحساساتیکهفردنسبتبهشغلشدارد،اطلاق میشود. فردبارضایتشغلیبالااحساسمثبتوفردیکهازشغلشناراضیاست،احساسی منفینسبتبهشغلشدارد. وقتیافراددربارهنگرشهایکارمندصحبتمیکنند،منظورشان همانرضایتشغلیاست.(رابینز،1388).

ب-تعاریف عملیاتی

تعهد سازمانی : در این تحقیق برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و میر(1991) که با طیف پنج گزینه ای که ابعاد سه گانه تعهد سازمانی را می سنجد.

رضایت شغلی : در این تحقیق برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه محقق ساخته که با طیف پنج گزینه ای مرتب شده استفاده شده است.

غنی سازی شغلی : در این تحقیق برای سنجش غنی سازی شغلی از پرسشنامه استاندارد ریف و تاینل که با طیف پنج گزینه ای مرتب شده استفاده شده است.

  [1]job enrichment

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراک معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122