پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات 1
پیشگفتار2
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مساله 3
1-3-اهمیت وضرورت پژوهش 5
1-4-اهداف تحقیق 6
1-5-فرضیه های تحقیق 6
1-6-روش تحقیق 7
1-7-جامعه آماری 7
1-8- قلمروزمانی تحقیق7
1-9- روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه 7
1-10-ابزارگردآوری داده ها 8
1-11-روش تجزیه وتحلیل داده ها 8
1-12-محدودیتهای تحقیق 9
1-13-شرح واژه هاواصلاحات: 8
1-13-1- اقلام تعهدی8
1-13-2- اقلام تعهدی(اختیاری- غیراختیاری)9
1-13-3- بازده عادی سهام10
1-13-4- پایداری سود10
1-14- عامل استانداردسازی داده ها11
1-15- ساختارکلی تحقیق11
فصل دوم:پیشینه تحقیق 13
بخش اول-مبانی نظری 14
2-1- مقدمه 14
2-2- کلیات14
2-3- تشریح اختلاف میان سودخالص ووجه ناشی ازفعالیتهای عملیاتی 15
2-4- مفهوم سودازنظرسرمایه گذاران16
2-5- مفهوم سودگزارش شده17
2-6- اهمیت جریان های نقدی18
2-7- ظهورنظریه کیفیت سود:19
2-7-1- مفهوم کیفیت سود 20
2-7-2-اهمیت ارزیابی کیفیت سود 23
2-8- عوامل مؤثربرکیفیت سودوارزیابی آن:24
2-8-1-روشهای حسابداری 25
2-8-2- برآوردهای حسابداری 27
2-8-3-نوع صنعت 27
2-8-4-ویژگی های مالی 28
2-8-5-عوامل سیاسی………29
2-9- مفاهیم وروشهای اندازه گیری کیفیت سود:30
2-9-1-مفهوم کیفیت سودمبتنی برسری های زمانی ویژگی های سود 30
2-9-2-مفهوم کیفیت سودبراساس رابطه بین سود،اقلام تعهدی ووجه نقد 31
2-10- اقلام تعهدی:31
2-10-1-اجزای اقلام تعهدی 34
2-10-2-نقش واهمیت اقلام تعهدی 34
2-10-3-نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات سود 35
2-10-4-سایرمفاهیم کیفیت سودازدیدگاه اقلام تعهدی…………35
2-11- ارتباط بادیدگاه مفیدبودن برای تصمیم گیری36
2-12- تحلیل کیفیت سود 37
2-13- روشهای دستکاری سود37
2-14- تحلیل بنیادی کیفیت سود38
2-15- مفهوم بازده40
2-16- رویکردهاومعیارهای ارزیابی عملکردشرکتها 41
2-17- بازده سهام41
2-18- تفاوت دیدگاه مدیریت وسهامداران درمحاسبه بازده42
2-19- عوامل تأثیرگذاربربازده سهام:42
2-19-1-نقض مدلCAPM 43
2-19-1-1-نسبت سودبه قیمت(E/P) 44
2-19-1-2-اندازه شرکت 44
2-19-1-3-برگشت معکوس بازده دربلندمدت 44
2-19-1-4-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M) 45
2-19-1-5-اهرم مالی 45
2-19-2-مدل فاماوفرنج 45
2-20- روشهای محاسبه بازده سهام46
2-21- پایداری سود46
بخش دوم-پیشینه موضوع تحقیق 47
الف )تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور 47
2-22-تحقیقات مربوط باکیفیت سود 47
2-23-تحقیقات مربوط بارابطه بین سودوبازده 51
2-24-تحقیقات مرتبط باجریان نقدی: 54
2-24-1-محتوای اطلاعاتی جریان نقدی 54
2-24-2-پیش بینی جریان نقدی 55
2-24-3-جریان نقدی دربررسی رابطه سودوبازده 56
2-25-تحقیقات مرتبط باتغییرسودنقدی 57
2-26-تحقیقات مربوط بااقلام تعهدی: 58
2-26-1-ارتباط وجه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی واقلام تعهدی بابازده سهام 58
2-26-2-کیفیت اقلام تعهدی وسود:نقش خطاهای برآوردتعهدی 58
2-26-3-رابطه بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی وپایداری سود 59
ب )تحقیقات انجام شده درداخل کشور 59
2-27-ساسان میار(1374) 59
2-28-رضوان حجازی(1375) 60
2-29-احمدظریف فرد(1378) 60
2-30-احمدبدری(1378)60
2-31-عارف باباپور(1380)61
2-32-پرویزخاوری واحمدرضاباقری گرمارودی (1380)………61
2-33-احمدعزیزی ومحمدرضاپوررضا(1380)61
2-34-حسین کدخدایی وعلی صابری(1381)…61
2-35-ساسان مهرانی وکاوه مهرانی (1382)61
2-36- علی ثقفی وغلامرضاکردستانی(1383)62
2-37- حمیدحقیقت وعلی همایون(1383)62
2-38-ایرج نوروش ورضامجیدی(1383)62
2-39- احمدبدری،سیدجلال صادقی شریف وسعیدطوسی(1384) 62
2-40- بیتامشایخی،ساسان مهرانی،کاوه مهرانی وغلامرضاکرمی(1384)63
2-41- محمدحسین قائمی ،امین رضاخوشدل نظامی(1385)……63
2-42-کریمی وصادقی(1389)63
2-43- مرضیه ابریشم چی(1389)63
2-44-محمدزادگان(1385)64
2-45- خلاصه مطالعات مرتبط باموضوع تحقیق……………64
2-46- خلاصه72
فصل سوم:روش شناسی تحقیق74
3-1-مقدمه 75
3-2- بیان مسأله76
3-3- فرضیه های تحقیق77
3-4- جامعه آماری78
3-5- نمونه آماری78
3-6- روش تحقیق79
3-7- دوره زمانی تحقیق79
3-8- جمع آوری اطلاعات79
3-9-سنجش متغیرهای مستقل ووابسته:…………80
3-9-1-مدل تحقیق80
3-9-2-اقلام تعهدی………………80
3-9-3-اقلام اختیاری وغیراختیاری ………………81
3-9-4-پایداری سود82
3-9-5-بازده عادی سهام83
3-10-عامل استانداردکننده………………84
3-11-تعریف مقداراحتمال:85
3-11-1-مراحل بررسی فرضیات آماری88
3-11-1-1-بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته88
3-11-1-2-بررسی فرضیات زیربنایی88
3-12-خلاصه88
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات90
4-1-مقدمه91
4-2-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق:91
4-2-1- تحلیل توصیفی بازده91
4-2-2- تحلیل توصیفی اقلام تعهدی اختیاری استانداردشده92
4-2-3- تحلیل توصیفی اقلام تعهدی غیراختیاری استانداردشده93
4-2-4- تحلیل توصیفی پایداری سود استانداردشده93
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها94
4-4- آماراستنباطی(بررسی فرضیات تحقیق):94
4-4-1- بررسی فرضیه اصلی (رابطه کیفیت سود و بازده سهام) 94
4-4-2- بررسی فرضیه اول (رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام) 95
4-4-3- بررسی فرضیه دوم (رابطه بین اقلام تعهدی غیر اختیاری و بازده سه95
4-4-4- بررسی فرضیه سوم (رابطه بین پایداری سود و بازده سهام)96
4-4-5-رگرسیون چندمتغیره……96
4-5- مقایسه بازده سهام برحسب شرکتها98
4-6- مقایسه بازده سهام برحسب سال98
4-7- خلاصه99
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات 100
5-1- مقدمه101
5-2- خلاصه موضوع درروش تحقیق102
5-3- خلاصه یافته های تحقیق103
5-4-نتیجه گیری 103
5-5-پیشنهاداتی درارتباط باموضوع 104
5-6-پیشنهاداتی درارتباط باتحقیقات آتی 104
منابع106

الف) منابع فارسي:

1-اسکندرلی،طاهر(1383)،”بررسی عوامل مؤثربردقت پیش بینی سودتوسط مدیران شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص 45.

2-افشاری،حسین(1380)،”بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی سهام دربورس اوراق بهادارتهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص34.

3-انواری رستمی،علی اصغروهمکاران،(1383)،”بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی،سودقبل ازکسربهره ومالیات، جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی باارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”،بررسی های حسابداری وحسابرسی،ش37،ص7.

4-بدری،احمدوطوسی،سعید(1384)،”بررسی عوامل مؤثربربازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد.

5-برزگر،قدراله(1378)،”بررسی تحلیلی تأثیراجزای نقدی وتعهدی سودعملیاتی درپیش بینی سودهای آتی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهیدبهشتی تهران،ص26.

6-ثقفی،علی وکردستانی،غلامرضا(1383)،”بررسی وتبیین رابطه بین کیفیت سودوواکنش بازاربه تغییرات سود”،بررسی های حسابداری وحسابرسی،ش37،ص56.

7-ثقفی،علی وهاشمی،سیدعباس،”بررسی تحلیل رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی واقلام تعهدی صورتهای مالی،ارائه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی”،بررسی های حسابداری وحسابرسی دانشکده دانشگاه تهران،سال یازدهم،شماره38، زمستان1383،ص29.

8-ثقفی،علی وسلیمی،محمدجواد(1384)،”متغیرهای بنیادی حسابداری وبازده سهام”،مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز،پیاپی43،ویژه نامه حسابداری،ص61.

9-جهانخانی،علی وظریف فرد،احمد،”آیامدیران وسهامداران ازمعیارمناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند؟”،تحقیقات مالی ف دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال دوم،شماره7و8 وتابستان 1374،ص 41-66.

10-حقیقت،حمیدوهمایون،علی(1383)،”بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی وسوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد.

11-خواجوی،شکرالله(1383)،”طراحی مدل تجربی برآوردریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بااستفاده ازمتغیرهای حسابداری”،رساله دکتری،دانشگاه تهران،ص83.

12-خلیل زاده،حسن(1381)”بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورتهای مالی درارتباط باکیفیت عایدات”،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص17.

13-رعیت کاشانی،محمد،(1372)،”شواهدی درباره رابطه بین سودحسابداری واندازه گیری جریانهای نقدی درایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،ص54.

14-سعیدمحمدی،کسری(1377)”بررسی شواهدی درباره رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی وسودحسابداری تعهدی”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،ص60.

15-شباهنگ،رضا(1382)،تئوری حسابداری،مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،ص205.

16-ظریف فرد،احمد(1387)،”شناسایی وتحلیل عوامل مرتبط باارزیابی کیفیت سودبنگاههای اقتصادی ایران”،رساله دکتری،دانشگاه تهران.

17-نوروش،ایرج،ناظمی،امین،حیدری،مهدی،”کیفیت اقلام تعهدی وسودباتأکیدبرنقش خطای برآورداقلام تعهدی”،بررسی های حسابداری وحسابرسی،سال سیزدهم،شماره43،بهار1385،ص135.

18-نوروش،ایرج،مشایخی،بیتا،برقعی،زهرا،”بررسی تأثیراقلام تعهدی برکیفیت سوددرشرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”،فصلنامه حسابداری مالی،سال اول،شماره3،پائیز88،ص 38.

19-قائمی،محمدحسین،ودیعی،محمدحسین،حاجی پور،میثم،”تأثیرمحافظه کاری برپایداری سودو نسبت قیمت به سود”،مجله دانش حسابداری،سال اول،شماره2،پائیز1389،ص 58-56.

20-عالی ور،عزیز(1373)،صورت گردش وجوه نقد،مرکزتحقیقات حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،ص3.

21-عرب مازادیزدی،محمدوحمیدی زاده،محمدرضا،(1383)،”بررسی توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری درپیش بینی سودوجریانهای نقدی آتی”،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهیدبهشتی.

22-مشایخی،بیتا،مهرانی،ساسان،مهرانی،کاوه،کرمی،غلامرضا،”نقش اقلام تعهدی اختیاری درمدیریت سودشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”،بررسی های حسابداری وحسابرسی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال دوازدهم،شماره42، زمستان1384،ص61.

23-ناظمی،امین(1383)،بررسی نقش سودحسابداری وجریانهای نقدی درسنجش عملکردشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز،ص100.

24-نوروش،ایرج ومجیدی،رضا(1383)،”بررسی رابطه بین کیفیت سودوهزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

25-نمازی،محمدی،خواجوی،شکرالله(1383)،”سودمندی متغیرهای حسابداری درپیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”،بررسی های حسابداری وحسابرسی، ش38وص109.

26-نیرومند،حسینعلی ودیگران،”آمارپایه”نشراقلیدس،چاپ اول،1383.

ب)منابع انگليسي:

27.Alford,A,jones,j.leftwich.R.and M.zmijewski(1993).”The in formativene Ss of Accounting In  DifferentDisclosures in Different countries”,journal of Accounting Research.31,183-223.

28.Bartov ,E,Goldberg,s.,R.,kim(2001),”The valuation-Relevance of Earnin G and cash flow.An international perspective”.jouvnal of international financial Management and Accounting,12,103-133.

29.Barth ,M.Beaver,W.and W.Landsman(2001).”The Relevance of the value Relevance Literature for financial Accounting standard setting:another view”.journal of Accounting and Economics,31,77-104.

30.Beatty , A .,chamberlin ,s.and j .Maglido(1995).”Managing financial Reports of commercial banks:the influence of taxes,regulatory capital ,and Earning”.journal of accounting research,33.231-261.

31.Brown , L .and k .sivakumar(2001).”comparing the quality of three Earning measures”.Working paper , Georgia state university.

32.chan , K, chan, L .,jegadeesh , N.. and j .Lakonishok(2006).”earning quality and stock returns”.journal of business , forth coming.

33.Collins , D .and s.p.Kothari ,(1989).”An analysis of inter temporal and cross sectional determinants of earning response coefficient “.journal of Accounting and economics ,11,143-181.

Cornell , B.and R.Landsman(2003).”Accounting valuation: is earnings Quality an issue”,Financial analysis journal ,59,20-29.

35.DeAngeLo,L. ,(1986).”Accounting numbers as Market valuation substitute a stady of management buyouts of public stockholders”the accounting review ,61-400-240.

36.Dechow,P.sloan ,R.and A .sweeney(1995).”Detecting earning management”the Accounting review ,70,193-228.

چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :

سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.اقلام تعهدی  که بعنوان یکی ازشاخص نمایانگرکیفیت سوداست اختلاف بین سودحسابداری یک شرکت  وجریان نقدی آن رانشان می دهد حجم زیاداقلام تعهدی نشان می دهدکه میزان سود،بسیاربیشترازجریان مثبت نقدی است. ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد،به معنی تکرارسودجاری است.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب رابطه بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده است.هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد:

1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟

روش تحقیق،توصیفی،اکتشافی وازنوع همبستگی می باشد وروش شناسی تحقیق ازنوع کاربردی ،اکتشافی می باشد. درفرضیات اصلی نقش جمع کل اقلام تعهدی وپایداری سودبررسی شده ونتایج نشان دهنده این است که می توان پذیرفت که اقلام تعهدی وپایداری سودشرکتهابامقدارکم وزیادبازده سهام راتحت تأثیرقرارنمی دهد.این موضوع می تواندنشانه ای ازعدم عکس العمل بازارنسبت به میزان اقلام تعهدی وپایداری سودتوسط شرکتهاباشد. بابررسی فرضیات فرعی ملاحظه می شودکه اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی یعنی اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری وپایداری سودوآزمون براساس آنهانشان می دهدکه می توان پذیرفت که بازده این شرکتهابرحسب این اجزاتحت تأثیر قرارنمی گیرد.ووجودرابطه ای مستقیم بین اقلام اختیاری وغیراختیاری وپایداری سودبابازده عادی سهام تأییدنشده است.

فصل اول کلیات

پیشگفتار:

دراین تحقیق نقش اقلام تعهدی وپایداری سوددرتشریح کیفیت سوددرشرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی شده است ورابطه بین کیفیت سودازطریق پایداری سودواقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن بابازده عادی سهام موردمطالعه قرارگرفته است.نمونه موردبررسی شامل شرکتهای داروئی درطی دوره زمانی 1386-1390است.

اقلام تعهدی به اجزای اختیاری وغیراختیاری تفکیک شده است.برای تعیین رابطه بین کیفیت سودوبازده سهام1فرضیه اصلی و3فرضیه فرعی موردآزمون قرارگرفته.

هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد:

1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟

1-1-مقدمه

توسعه سرمایه گذاری ازیک سوموجب جذب سرمایه های مردم وهدایت آنهابه بخش های مولد اقتصادی شده وازسوی دیگرباتوجه به جهت گیری سرمایه گذاران(مبتنی برریسک وبازده)،سرمایه گذاریهابه سمت صنایعی هدایت خواهندشدکه ازسودبیشتریاریسک کمتری برخورداراست واین امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهدشد.باتوجه به تحولاتی که درحال توسعه که باتهدیدات عدیده ای روبه روهستند،جهت حل مشکلات اقتصادی خودنیازمندیافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهترازامکانات وثروت های دردسترس خودهستند.دراین راستایکی ازراه کارهای مهم ثبت و توسعه سرمایه گذاری است.سودحسابداری واجزای مربوط به آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می شود که درهنگام تصمیم گیری توسط افراددرنظرگرفته می شود.این رقم برمبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شودبراساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدووقوع هزینه هامی توان سودرا گزارش کرد.ازآنجاکه درمبنای تعهدی لزوماشناسایی درآمدهاوهزینه هاهمراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شود،ازاین رواین پرسش مطرح
می شودکه تاچه میزان می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان کرد.پاسخ به این پرسش ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب
می شودکه تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود.

اختیارعمل مدیران دراستفاده ازاصول تحقق وتطابق واستفاده ازبرآوردوپیش بینی ازجمله عواملی است که کیفیت سودراتحت تاثیرقرارمی دهد.ازیک طرف به دلیل آگاهی بیشترآنهاازشرکت،انتظار
می رودبه گونه ای اطلاعات تهیه وارایه شودکه وضعیت شرکت رابه بهترین نحومنعکس کند.ازطرف دیگرممکن است بنابه دلایلی نظیرابقادرشرکت،دریافت پاداش وسایرعوامل،مدیرخواسته ویاناخواسته وضعیت شرکت راموردمطلوب جلوه دهد.بنابراین کیفیـــت ســــودشرکتهاتحت تاثیرمبانی گــــزارشگری وصلاحدیدمدیران آنهاقرارمی گیرد.هدف نهایی دراین تحقیق تبیین نقش ارقام تعهدی وپایداری سودوتاثیرآن روی کیفیت سودشرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است.دراین فصل به عنوان اولین فصل ازاین پژوهش،سعی برآن است که معرفی کلی ازساختار تحقیق ارائه گردد.دراین راستاموضوع تحقیق تشریح وسپس اهمیت وضرورت تحقیق بیان شده است.

پس ازآشنایی کلی باموضوع وضرورت تحقیق به اهداف موردنظرتحقیق اشاره شده است.

درادامه به فرضیه های تحقیق،نوع روش تحقیق(متدولوژی) به کارگرفته شده ودرموردمسائل اجرایی، جامعه آماری وروش گردآوری داده هاواطلاعات،دوره زمانی موردبررسی،نمونه،روشهای جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده هابیان شده ودرنهایت تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق اشاره شده است.

1-2-بیان مسأله تحقیق :

درطول 3دهه اخیرمبحث کیفیت سودموردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته وتلاش براین بوده است که بادست یافتن به یک روش شناختی منطقی ومعتبرکیفیت سودموردارزیابی قرارگرفته وعوامل تاثیرگذاربرآن شناسایی شود.درموضوع کیفیت سودمحتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده وسایرعوامل مرتبط باآن مطرح می شود،به طوری که پیش بینی جریان های نقدی آتی ودرنتیجه تعیین ارزش سهام تسهیل می گردد.توجه به موضوع کیفیت سودبه طوروسیعی درهردوحرفه حسابداری ومدیریت سرمایه گذاری موردبحث قرارگرفته است.دراین زمینه درمتون حسابداری،مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری،دستورالعمل هاومقررات بورس اوراق بهادار،گزارشهای کارگزاران بورس به طورمستقیم ویاغیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری برمحوراین هدف استواراستکه سودخالص گزارش شده عملکردعملیاتی واحدتجاری رابه طورمنصفانه منعکس نماید،لیکن کاربردسودگزارش شده درعلوم دیگربه منظورتحقق اهداف خاص دیگری است.به عنوان مثال،تحلیلگران مالی کیفیت سودرابه این منظورارزیابی می کنندکه یک سطح مربوط ازسودراتعیین نمایندوسودخالص آتی راپیش بینی کنندودرنتیجه قیمت سهام یک شرکت رامشخص نمایند. سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگر
ارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. (جهانخانی،ظریف فرد،1374)گرچه تعاریف یکسانی ازکیفیت سودوجودنداردامابه عنوان یک تعریف می توان گفت سودی باکیفیت است که:

1)به وجه نقدنزدیک ترباشد.     2 )قابلیت استمرارداشته باشد.            3  )قابلیت رشدداشته باشد.        هنگامی که درموردسنجش میزان یک صفت کیفی بحث می شودازآنجاکه مقیاس هاومعیارهای مشخص ،همانندابزارهای اندازه گیری کمی دراختیارنیست،بایدمعیارهاومبانی کمی مرتبط که نموگری هایی ازویژگی کیفی موردبحث باشندشناسایی شوندوازطریق اندازه گیری آنهابه سطوح اندازه گیری شده قابل قبولی ازمیزان کیفیت موردنظردست یافت.درموردکیفیت سودمعیاری که درپژوهش های مرتبط درنظرگرفته می شودمیزان اقلام تعهدی است که بعنوان شاخص نمایانگرکیفیت سود،مورد نظرقرارمی گیرد.اقلام تعهدی اختلاف بین سودحسابداری یک شرکت  وجریان نقدی آن رانشان
می دهد.حجم زیاداقلام تعهدی نشان می دهدکه میزان سود،بسیاربیشترازجریان مثبت نقدی است به طورمشخص سودباجریان نقدی متفاوت است چراکه شناسایی درآمدهاوهزینه هاباتوجه به زمان و اهمیت آنهاونه لزومابرمبنای ورودوخروج وجه نقدصورت می گیردکه این موضوع اشاره ای به اصول حسابداری تحقق وتطابق نیزدارد.(چان وهمکاران،2006)  -هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد:

1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

طبق بیانیه شماره یک  مفاهیم حسابداری هیات استانداردهای حسابداری مالی (1983)استفاده کنندگان صورتهای مالی،ازسوداستفاده های گوناگونی می کنند:

الف)عملکردمدیریت راارزیابی می کنند.

ب)توان سودآوری شرکت رادرطی یک افق طولانی مدت ارزیابی می کنند.

ج)سودهای آتی راپیش بینی کنند.

د)مخاطرات سرمایه گذاری درشرکت یااعتباردهی به آن رابرآوردکنند.

صرف نظرازچگونگی استفاده ازارقام سودگزارش شده،کیفیت سودبایستی مدنظرقرارگیرد.یکی ازعمده ترین تعاریف به این صورت است:هرچه سودگزارش شده به استفاده کنندگان کمک کندتاتصمیمات بهتری بگیردآن سودباکیفیت ترمحسوب می شود.امابه دلیل اینکه افرادازاطلاعات درتصمیمات متفاوتی استفاده می کنندامکان ارائه یک تعریف جامع ازسودوجودندارد.درمطالعه ای رابطه ارقام تعهدی (تفاوت بین سودوجریان نقدی)بابازده آتی سهام بررسی ونشان داده شدکه شرکت های باارقام تعهدی زیاددردوره بعدازگزارشگری اطلاعات مالی،بازده سهام آنهاکاهش می یابد.یک تفسیرازاین نتایج این است که شرکت های باکیفیت سودپائین (یعنی شرکت هایی که ارقام تعهدی بالایی دارند)دردوره پس ازگزارشگری سود،دچارافت بازدهی می شوند،زیراسرمایه گذاران به مساله کیفیت سودپایین شرکت هاپی برده وقیمت سهام رامتناسب باآن تعدیل می کنند.این موضوع به وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی ونیزدسته بندی براساس ارقام اختیاری وغیراختیاری انجام شده ونتایج متشابهی به دست می آید.نقش ارقام تعهدی نیزجهت اندازه گیری بهترسنجش عملکردشرکتهادریک سری زمانی بررسی می شود.به دلیل آنکه ارقام تعهدی نیازمندمفروضات وپیش بینی جریان های نقدی آتی است.بنابراین کیفیت ارقام تعهدی وسودباافزایش درخطای پیش بینی مقدارارقام تعهدی کاهش می یابد.باتوجه به توجهی که برسودگزارش شده شرکتها می شود،مدیران اغلب مایلندبااستفاده ازابزارهای حسابداری همچنان سرمایه گذاران وتحلیلگران راامیدوارومشتاق نگه دارندوازآنجاکه محاسبه سودخالص یک بنگاه اقتصادی متاثرازروشهاوبرآوردهای حسابداری است،امکان دستکاری یامدیریت سودوجوددارد.انگیزه مدیریت ازدستکاری سود،نیل به اهداف خویش است که نه تنهاالزاما بااهداف سهامداران همسونمی باشدبلکه دربسیاری ازمواردباآن درتضادنیزهست.بنابه دلایل مذکور،به نظرمی رسداعتبارسودبه عنوان یکی ازمهمترین اهداف گزارشگری عملکردومبانی تعیین ارزش شرکت که درحقیقت مهمترین هدف گزارش گری می باشددرمعرض خطرباشد.ذکراین مطلب نیزمهم است که ازعنصرکیفیت سوددرمدلهای ارزش گذاری قیمت سهام وارزیابی عملکردبنگاههای اقتصادی استفاده می شود.

1-4- اهداف تحقيق

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شود،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه میزان می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان کرد.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این است که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری است.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب رابطه بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده است.

1-5 -فرضيات تحقيق

کیفیت سودرامی توان درجه نزدیکی سودشرکت بامیزان جریانهای نقدی ایجادشده تعریف کرد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیرمی باشند:

فرضیه اصلی:بین کیفیت سود وبازده عادی سهام رابطه ای معنی داروجوددارد.معیارتشخیص کیفیت پایداری سودواقلام تعهدی سودشرکت هادراین تحقیق بازده عادی سهام درنظرگرفته شده است.بدین معنی که هرچه کیفیت اقلام گزارش شده بیشتر(کمتر)باشد،پیش بینی می شودبازده آن شرکت هابیشتر(کمتر)باشد.

بدین ترتیب3فرضیه فرعی نیزارائه می گردد:

فرضیه فرعی اول:بین اقلام تعهدی اختیاری وبازده عادی سهام رابطه معنی داری وجوددارد.

فرضیه فرعی دوم:بین اقلام تعهدی غیراختیاری وبازده عادی سهام رابطه معنی داری وجوددارد.

فرضیه فرعی سوم:بین پایداری سودوبازده عادی سهام رابطه معنی داری وجوددارد.

1-6 -روش تحقیق:

روش تحقیق،همبستگی می باشدکه ازطریق آن وجودرابطه وهمبستگی بین متغیرهاازطریق رگرسیون ارزیابی می شودوروش شناسی تحقیق ازنوع پس رویدادی(بااستفاده ازاطلاعات گذشته)می باشد واز نوع کاربردی ،اکتشافی می باشد.

1-7- قلمــرومکانی تحقیق(جامعه آماری):

جامعه آماری ،صنایع دارویی دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

1-8- قلمــروزمانی تحقیق(جامعه آماری):

درموردنمونه آماری،اطلاعات مربوط ازسال( 1386-1390)به مدت 5 سال موردبررسی قرارمی گیرد.

1-9-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

نمونه شامل شرکتهای دارویی است که مجموعه شرایط زیرراداشته باشند:

1)شرکتهایی که قبل ازسال 1390موردپذیرش قرارگرفته باشند.

2)شرکتهایی که پایان سال مالی آنها29اسفندماه هرسال باشد.

3)شرکتهایی که دردوره موردبررسی توقف معامله یاتغییردوره مالی نداشته باشند.

4)به غیرازشرکتهای سرمایه گذاری انتخاب می شوند.

5)شرکتهایی که داده های موردنظرآنهادردسترس می باشد.

1-10- ابزار گرد آوری داده ها:

داده هااز3منبع لوح های فشرده اطلاعات بورس اوراق بهادارتهران ،نشریه های بورس،گزارش مالی منتشره درصنعت دارویی دربورس همراه باگزارش حسابرسان مستقل وسایت رسمی شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران گردآوری می شود.

1-11-روش تجزیه وتحلیل داده ها:

برای بررسی فرضیه های آماری بدین ترتیب عمل می شودکه ابتداضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل ووابسته ومعنی داری ضرایب وبررسی آزمون تحلیل واریانس،بررسی نرمالیتی ازطریق آزمون کولموگرفت اسمیرنف ورگرسیون ازطریق نرم افزار SPSSانجام می شود.

1-12-محدودیتهای تحقیق:

دراین تحقیق شرکت های موردبررسی درطول سالهای 86-1390بدون تغییربوده اندیعنی نمونه موردبررسی درسال1386همان نمونه های بررسی درسالهای 1386تا1390بوده است زیرادرصورتی که انتخاب شرکت های نمونه درهریک ازسالهای موردبررسی به صورت جداگانه ومستقل باعث می شودکه حجم نمونه موردبررسی افزایش یابد.دراین تحقیق برای انتخاب نمونه همانطور که بیان شدمحدودیتهایی راایجادکردیم.

1-13- شرح واژه هاواصلاحات:

1-13-1-اقلام تعهدی :تفاوت میان سودعملیاتی ووجه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی است یعنی:

جریان وجوه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی- سودعملیاتی=اقلام تعهدی

این مقداربرحسب میانگین داراییهای شرکت های نمونه استانداردمی شود.

الف)میانگین دارایی شرکت:

(داراییهای پایان دوره+داراییهای ابتدای دوره)  =میانگین داراییها

2

ب)سودعملیاتی:سودیازیان حاصل ازفعالیتهای عادی ومستمرواحدتجاری است.این مقدارنیزبرحسب میانگین جمع کل داراییهایعنی ازتقسیم سودحاصل فعالیتهای عادی ومستمربرمیانگین داراییهای شرکت بدست می آید.این مبلغ ازصورت سودوزیان ارائه شده درصورتهای مالی شرکت هاقابل استخراج است.

ج)وجه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی:برحسب میانگین داراییهای شرکت که ازتقسیم وجه نقدحاصل از فعالیت های اصلی ومستمرمولددرآمدعملیاتی واحدتجاری برمیانگین دارایی هابدست می آید.این مقدارازصورت جریان وجوه نقدشرکتها استخراج می شود.دراین تعریف وجه نقدپرداختی بابت مالیات بردرآمدوبازده سرمایه گذاری هاوسودپرداختی بابت تامین مالی درنظرگرفته نمی شود.(دلیل اینکاررعایت استانداردهای حسابداری ایران است).این مبلغ ازصورت جریان وجوه نقدارائه شده درصورت های مالی شرکتهاقابل استخراج است.

1-13-2-اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری:برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری ابتدابایستی اقلام تعهدی هرسال رابااستفاده از میانگین فروش  اقلام تعهدی3سال گذشته پیش بینی نمود.بدین ترتیب:

3k=1Accit-k                                            

Et(Accit) =                              Salesit

3k=1Salesit-k          

=E(Accit)پیش بینی اقلام تعهدی شرکت iدردورهt

Sales=فروش شرکت وk دوره زمانی 3سال پیش ازسال جاری موردنظراست.برای محاسبه صورت کسراقلام تعهدی3سال قبل ازسال موردنظررامحاسبه نموده ومیانگین این 3عددرادرصورت کسرقرار می دهیم.همچنین برای محاسبه مخرج کسرمیانگین فروش3سال گذشته رادرنظرمی گیریم. نهایتا عدد حاصل ازکسرموردنظررادرفروش سال جاری ضرب می کنیم.رقم حاصل پیش بینی اقلام تعهدی رادر دوره جاری نشان می دهد.(چان وهمکاران،2006)

الف)اقلام تعهدی اختیاری:اقلام تعهدی پیش بینی شده راازکل اقلام تعهدی سال جاری کسر
می نماییم.

DAit=Accit-Et(Accit)

ب)اقلام تعهدی غیراختیاری:برای محاسبه آن اقلام تعهدی یکسال قبل ازسال جاری راازمبلغ پیش بینی شده اقلام تعهدی کسرمی نماییم.به دلیل محدودیت دوره زمانی(که آن هم به دلیل محدودیت درجمع آوری داده هااست)میانگین درنظرگرفته شده جهت پیش بینی اقلام تعهدی3دوره است.این ارقام نیزبرحسب میانگین دارایی های هرشرکت درطی دوره موردنظراسانداردمی شود.(چان وهمکاران،2006)

NDAit=Et(Accit)-Accit-1

Accit-1=اقلام تعهدی ابتدای دوره رانشان می دهد.

1-13-3-بازده عادی سهام:دراین تحقیق برای سنجش بازده سهام عادی ازروش زیراستفاده گردیده است :شامل مجموع تفاضل میان ارزش بازاردرپایان وابتدای سال وتفاضل بین سودسهام مصوب وافزایش سرمایه ازمحل آورده نقدی ومطالبات تقسیم برارزش بازارشرکت درابتدای سال.

قیمت سهام درابتدای سال٭تعدادسهام درابتدای سال=ارزش بازارشرکت درابتدای سال

قیمت سهام درپایان سال٭تعدادسهام درپایان  سال=ارزش بازارشرکت درپایان سال

تعدادسهام درتاریخ مجمع٭سودنقدی هرسهم(به طورناخالص)=سودسهام مصوب

درصدافزایش سرمایه٭(سرمایه اول دوره-سرمایه پایان دوره)=افزایش سرمایه ازمحل آورده نقدی                                                                                                    و مطالبات

-سودنقدی هرسهم:این سودعبارتست ازسودنقدی سهام پیشنهادی تصویب شده درمجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.

-افزایش سرمایه:مقصودازشرکت باافزایش سرمایه،شرکتی است که طی سالهای 1386-1390مبادرت به افزایش سرمایه نموده است.درمحاسبه بازده سهام افزایش سرمایه ازمحل آورده نقدی ومطالبات سهامداران مدنظرقرارگرفته شده است.

1-13-4-پایداری سود:برای سنجش پایداری سودازیک معادله رگرسیونی تک متغیره استفاده
می شود.که درآن سوددوره جاری تابعی ازسوددوره ماقبل تلقی شده است.برای اندازه گیری پایداری سود،ازمعادله معرفی شده توسط فریمن وهمکاران (1982)استفاده شده است که درآن ضریب Earningt یعنی آلفا 1αدرمعادله زیر،نشان دهنده پایداری سوداست.به این ترتیب که هرچه ضریب 1α به یک نزدیکترباشد،پایداری سودبیشتر(کیفیت سودبالاتر)است.

Earningt+101Earningt+vt

که درمعادله بالاداریم:Earningt=سودقبل ازاقلام تعهدی بلندمدت درسال  tاست.

1-14-عامل استانداردسازی داده ها:

اندازه شرکت:یک متغیرکنترلی که بایدتاثیرآن خنثی شود،اثراندازه شرکت است.به منظورحذف اثراندازه شرکت،هرکدام ازمتغیرهای مستقل ،برمیانگین دارایی های شرکت درهرسال تقسیم شده تانتایج حاصل ازقابلیت اتکابرخوردارباشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه کيفيت سود در قبل و بعد از خصوصي سازي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پایان نامه بررسي رابطه بين هيئت مديره مشترک، افشاي اختياري و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122