پايان نامه ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول كليات
مقدمه… 2
1-2بيان مسئله… 4
1-3 اهميت وضرورت پژوهش…… 6
1-4فرضيات پژوهش 8
1-4-1فرضيه اصلي 8
1-4-2فرضيات فرعي  8
1-5سؤالات تحقي 8
1-5-1سوال اصلي 8
1-5-2سوالات فرعي 8
1-6تعاريف نظري و عملياتي متغيرها 10
1-6-1تعاريف نظري…… 10
1-6-2تعاريف عملياتي… 11
فصل دوم
ادبيات تحقيق
مقدمه:… 13
الف:چارچوب نظري تحقيق 13
2-1فرسودگي شغلي 13
2-2 رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي 14
2-2-1 رويكرد باليني … 14
2-2-2 رويكرد روانشناختي- اجتماعي16
2-2-3 رو يكرد تبادلي چرنيس 17
2-3مدل كاپنر… 18
2-4 رويکرد ساختاري…… 19
2-5 مراحل فرسودگي شغلي 20
2-5-1 ديدگاه ماسلاچ…… 30
2-5-2 ديدگاه پستونچي… 21
2-5-3 مراحل فرسودگي شغلي معلمان از ديدگاه ساراسون:…… 22
2-6 عوامل فرسودگي شغلي… 23
2-7 نشانه هاي فرسودگي شغلي……… 23
2-8 عوارض فرسودگي شغلي ……… 25
2-9 استرس شغلي……… 26
2-9-1 منابع استرس شغلي… 27
2-9-2 ارتباط استرس شغلي با فرسودگي شغلي 28
2-10 چگونگي پيدايش فرسودگي شغلي 29
2-10-1 شخصيت فرد و فرسودگي شغلي…… 31
2-10-2 فرسودگي شغلي و شغل آموزگاري… 33
2-11 فشار رواني ……… 34
2-11-1 آثار تخريبي فشار رواني در تدريس ……… 35
2-11-2 راههاي كاهش فشار رواني معلمان … 35
2-12ارگونومي… 36
2-13تاريخچه ارگونومي…… 39
2-14رويكرد هاي جديد در ارگونومي ……… 40
2-14-1تعريف سيستم … 41
2-14-2ارگونومي و سيستم كار…… 42
2-14-3ارگونومي سخت افزار……… 43
2-14-4ارگونومي محيطي 43
2-14-5ارگونومي شناختي (نرم افزار) 43
2-14-6ماكرو ارگونومي 44
2-14-7ماكروارگونومي و ساختار سازمان 44
2-14-8ارگونومي و كيفيت……… 47
2-15ارگونومي مشاركتي……… 48
2-16شاخه هاي دانش ارگونومي… 50
2-17چگونگي اجراي ارگونومي…… 52
2-18 طراحي يك پست كار……… 54
2-19نگرش حرفه اي…… 57
2-20تأثير نگرش حرفه اي بر عملكرد دبيران… 59
2-20-1 تدريس به منزله مؤلفه اي هنري …… 64
2-20-2 تقويت ويژگي پژوهندگي در معلم 67
2-20-3 توجه به تربيت، آموزش و بازآموزي معلم …… 68
2-21 انواع آموزش در توسعه استانداردهاي آموزشي و نگرش حرفه اي معلمان…… 71
ب:پيشينه و مدل تحليلي تحقيق……… 73
2-1پيشينه داخلي 73
2-2پيشينه خارجي 74
2-3مدل تحليلي تحقيق بر اساس فرضيات77
2-4مدل تحليلي تحقيق بر اساس متغير هاي ميانجي 78

فصل سوم:
روش تحقيق
مقدمه… 80
3-1روش تحقيق80
3-2جامعه آماري……… 81
3-3نمونه آماري 81
3-4ابزار و روشهاي جمع‌آوري اطلاعا 82
3-4-1پرسشنامه 82
3-4-2روايايي و پاپايي پرسشنامه ها… 84
3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون‌هاي آماري مورد استفاده……… 84
1-3-5 شيوه تحليل داد ه ها……… 84
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه: 87
4-1آمار توصيفي87
4-2آمار استنباطي…99
فصل پنجم:
بحث و نتيجه گيري
مقدمه
5-1نتيجه گيري 109
5-2بحث وبررسي
5-3پيشنهادات كلي…112
5-4پيشنهادات براي تحقيقات آتي…115
5-5محدوديتها116
منابع و مراجع: 118
مقالات ،نشريات،پايان نامه ها 124
منابع لاتين128
پيوستها (پرسشنامه ها)
چکيده لاتين
عنوان لاتين

منابع و مراجع:

منابع فارسي:

کتب:

آر راس، راندال(۱۳۷۷): استرس شغلي، ترجمه خواجه پور، چاپ اول، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران.

الحسيني ، س. (1375).”مطالعه اجراي آزمون رغبت سنج‌تحصيلي شغلي و آزمون هوش بر هدايت تحصيلي دانش‌آموزان نظام جديد آموزش متوسطه استان مركزي“ اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي.

ابراهيمي، ع . (1373). بررسي ميزان آشنايي معلمان پايه اول ابتدايي استان بوشهر با روش تدريس و مفاهيم علمي دروس پايه . شوراي تحقيقات آموزشي اداره كل آموزش و پرورش بوشهر.

ابطحي،سيد حسين(۱۳۸۳): مديريت منابع انساني، چاپ سوم، انتشارات موسسه تحقيقات و آموزش مديريت،تهران.

اميني، عليرضا(۱۳۸۸):يک تحقيق علي و معلولي در باره عوامل ميکرو و ماکرو ارگونوميکي در فاجعه بوپال.کنفرانس بين المللي ارگونومي.

ايمني ، علي رضا .(1388). بررسي علي و معلولي درباره عوامل ميكرو و ماكرو ارگونومي در فاجعه بوپال . كنفرانس بين المللي ارگونومي.

بصري، ب(1373). بررسي ميزان آشنايي معلمان پايه اول ابتدايي استان بوشهر با روش تدريس و مفاهيم علمي دروس پايه . شوراي تحقيقات آموزشي اداره كل آموزش و پرورش بوشهر.

 

حسني، فاطمه (1381 ). بررسي ميزان فرسودگي شغلي معلمان زن رياضي و هنر دبيرستانهاي عادي شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا.

حسينيان، س. (1370). انتخاب حرفه بيانگر شخصيت فرد است. فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه الزهراء.

حسينيان، س. (1378). ”ضرورت هدايت تحصيلي دانش‌‌آموزان در انتخاب رشته هنر و گزينش دانشجو“. مجموعه مقالات همايش روشهاي آموزش هنر. دانشگاه الزهراء.

حسينيان، س. و يزدي – س. (1376). حرفه مناسب شما چيست. انتشارات كمال تربيت

حسينيان، س. و يزدي (1379). انگيزه پيشرفت و ارتباط آن با رشته تحصيلي و انتخاب شغل. سمينار نقش مشاور در بهداشت روان – دانشگاه و علوم پزشكي.

حقيقي،محمد علي؛ رحيمي نيک، اعظم؛ برهاني، بهاالدين؛ صفري، مينا؛ کرد رستمي، مجيد(۱۳۸۳): مديريت رفتار سازماني،انتشارات ترمه،تهران.

دايي زاده، ح(1385). بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره متوسطه با مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري ، رساله دوره دكتري برنامه ريزي درسي . دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران

دميستر ، وبر. (1387). ارگونومي براي مبتديان . ترجمه علي پور قاسمي ، چاپ سوم. تهران:آروين.

دميستر، وبر(۱۳۸۷):ارگونومي براي مبتديان، ترجمه علي پور قاسمي،چاپ سوم، نشر مرکز، تهران.
دانش پژوه، ز و ولي اله ف (1385) ارزشيابي مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي شماره 18 ، سال پنجم، زمستان

دي هيوس ، پيتر ؛ دايكسترا ، رنه اف دبليو . صانعي ، سعيد ( 1382 ) . آيا آموزگاران آسانتر دچار تحليل رفتگي مي شوند ؟ . فصلنامه تعليم و تربيت ، شماره75 ، سال 19 ، شماره 3 .

ديب نيا، ا . (1383). بررسي موانع اجراي روش هاي تدريس فعال در مدارس ابتدايي شهر تهران . موسسه پژوهش برنامه ريزي درس و نوآوري هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.

راس، آر رندال؛ آلتماير، ام اليزابت. خواجه پور، غلامرضا.(1377) ( استرس شغلي ). انتشارات سازمان مديريت صنعتي

رسوليان، مريم . الهي ، فاطمه . اقمم ابراهيمي، عزيزه ( 1383 ) ارتباط فرسودگي شغلي با ويژگيهاي شخصيتي در پرستاران .

رشيدي، رجب. (1373). ارگونومي. مجله صنعت و ايمني، شماره 35.

رضائيان ، علي .(1386). مباني سازمان مديريت .انتشارات سمت ، تهران.

رووف، ع (1379) جنبش جهاني براي بهسازي تربيت معلم . تهران : انتشارات پژوهشكده تعليم وتربيت.

ساعتچي ، محمود .( 1376 ).روانشناسي بهره وري. نشر ويرايش،چاپ دهم.

ساعتچي، محمود ( 1380 )، روانشناسي بهره وري، ويرايش دوم، تهران، نشر ويرايش

ساندرز، مارك. (1378). ارگونومي. ترجمه محمدرضا افضلي. تهران: علوم دانشگاهي.

ساندرز، مارك، اس. و ديگران. ۱۳۷۸. ارگونومي. ترجمه محمدرضا افضلي. تهران: علوم دانشگاهي.

سعادت ، اسفنديار ؛(1375 ) . تاثير تحليل رفتگي بر كارآيي نيروي انساني . مجله دانش مديريت، شماره 33 و 34 .

شفيع آبادي ، ع (1359). راهنمايي شغلي و نظريه هاي نتخاب شغل ، چاپ اول ، انشارات

شيرخدا ، الهه ؛ ( 1386 ) . تنيدگي شغلي . رشد مديريت مدرسه، شماره6 ، دوره 6 .

صادقي نائيني، حسن. (1377). شيوه هاي عملي ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني، بخش كاربرد اصول مهندسي فاكتورهاي انساني. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

صادقي نائيني، حسن. (1379). اصول ارگونومي در طراحي سيستم هاي حمل دستي كالا. تهران: آسانا.

صادقي نائيني، حسن. (1379)اصول ارگونومي در طراحي سيستم هاي حمل دستي كالا،تهران: آسانا.

صادقي نائيني، حسن.(1379) اصول ارگونومي در طراحي سيستم هاي حمل دستي کالا، انتشارات آسانا، تهران

صافي، ا (1385) مسائل آموزش و پرور ش ايران و راه هاي كاهش آن . تهران : نشر ويرايش.

صمدي،صادق(۱۳۸۵): اصول ارگونومي،انتشارات چهر ، تهران صدرا ابرقويي،ناصر،حسن حسيني نسب(۱۳۸۸):آنتروپومتري ايستاتيک در ايران، کنفرانس بين المللي ارگونومي

طاهري، احمد ( 1381 ). بررسي رابطه بين سلامت سازماني و روحيه دبيران دبيرستانهاي پسرانه دولتي شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

 

فقيه، نظام الدين. (1377). شيوه هاي عملي ارتقاء بهره وري نيروي انساني، بخش ارگونومي در طراحي و مديريت محيط كار. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

فيزنت، استيفن. (1375) انسان، آنتروپومتري، ارگونومي و طراحي. ترجمه عليرضا چوبينه و ديگران. تهران: مركز.

فيزنت، استيفن. (1375). انسان، آنتروپومتري، ارگونومي و طراحي. ترجمه چوبينه وهمکاران. تهران: مركزنشر دانشگاهي.

قديمي مقدم ، ملك محمد . حسيني طباطبايي ، فوزيه . ( شيوع فرسودگي شغلي در بين معلمان و كاركنان سازمان آموزش و پرورش و رابطه آن با جنسيت ، مدرك تحصيلي ، مقطع شغلي ، موقعيت جغرافيايي .

كاظمي‌نژاد. س. و مددلو. ف (1374). بررسي ارتباط تيپ شخصيتي دانش‌آموزان با رشته تحصيلي در دو مقطع دوم و چهارم دبيرستان. پايان‌نامه. دانشگاه الزهراء.

كشتكاران ، علي ؛ ( 1375 ) . تحليل رفتگي و روش اندازه گيري آن . مجله دانش مديريت ، شماره 33 و 34

كمال زاده ، عباس.(1372) . ارزيابي كار و زمان . تهران :مركز نشر دانشگاهي ؛ چاپ چهارم .

مبشر، م(1376).بررسي دانش نظري معلمان علوم ورياضي . پژوهشكده تعليم و تربيت.

محمدي حيدر باغي ، صابر ؛ ( 1386 ) . راههاي كاهش فشار رواني بر معلمان . رشد معلم ، دوره 25 .

مردوخي رشاد. (1375)اصول بازبيني عوامل انساني: علم ارگونومي، تهران: نشر ني

مرعشي، ع(1374). بررسي مهارت هاي شغلي معلمان دوره ابتدايي ، مركز تحقيقات آموزشي وزارت آموزش و پرورش

ملكي، ح، (1384) صلاحيت هاي حرفه معلمي. تهران: انتشارات مدرسه

مهداد، علي (1380)روانشناسي صنعتي و سازماني، اصفهان: انتشارات جنگل

موحدي ، محمد مهدي . يوسفي ، مرتضي. (1389). بررسي عوامل اثرگذار بر سيستم ارگونومي در در پاسخگويي به نيازهاي مديران و كاركنان ، مطالعه موردي .

مورهد، گريفن(۱۳۸۶): رفتار سازماني، ترجمه مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مرواريد، تهران

مير كمالي، سيد محمد.( روابط انساني در آموزشگاه ). نشر يسطرون ،1380.

نديمي، محمد تقي. بروج، محمد حسين ( 1377 ) . آموزش و پرورش سه مقطع ابتدايي، راهنمايي، متوسطه. چاپ 4 ، انتشارات مهرداد.

ولي پور، د (1388). ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمايي و مرتبط از مباني برنامه ريزي

ولي پور،فيروز، علي خوانين، غلامحسين پور تقي، مرتضي ايزدي، مهناز مذاهبي(۱۳۸۸): اندازه گيري ظرفيت کار فيزيکي پرسنل دانشگاه بقيه الله (عج) در شرايط آب و هوايي آزمايشگاهي نرمال و خيلي گرم و مرطوب، نخستين کنفرانس بين المللي ارگونومي.

هلاندر ، مارتين .(1386). مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد(ارگونومي). ترجمه چوبينه ، شيراز: راهبرد

هلاندر، مارتين. ۱۳۷۵. مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد (ارگونومي). ترجمه عليرضا چوبينه. شيراز: راهبرد.

هلاندر،مارتين(۱۳۸۶): مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد، ترجمه چوبينه،انتشارات تچر،شيراز.
يوسفيان، ه (1387). مقايسه مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره راهنمايي شركت كننده در جشنواره الگوهاي برتر تدريس با ساير معلمان استان مازندران در سال تحصيلي 1387مركز تحقيقات آموزش و پرورش استان مازندران.

يادگارزاده، غ (1384). بررسي ميزان آگاهي معلمان از روش هاي ارزشيابي تكو يني و ميزان كاربرد آن در كلاس درس، مركز تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان همدان.

يزدي ، س و حسينيان. س. (1377). بررسي مقدماتي آزمون رغبت‌سنج تحصيلي-شغلي به منظور ارائه روش نمره‌گذاري جهت هدايت تحصيلي دانش‌آموزان سال اول متوسطه نظام جديد. تازه‌ها و پژوهشهاي مشاوره. جلد اول . شماره 1.

يزدي، س و حسينيان. س (1383). مقايسه ميزان انگيزه پيشرفت و رغبت شغلي دانشجويان استعداد درخشان. دانشكده علوم تربيتي دانشگاه الزهراء.

يزدي، س و حسينيان. س.(1375). رغبت سنج تحصيلي شغلي و راهنماي اجراي آن. دفتر مشاوره و برنامه‌ريزي امور تربيتي، معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش.

يوسفيان، ه (1387). مقايسه مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره راهنمايي شركت كننده در جشنواره الگوهاي برتر تدريس با ساير معلمان استان مازندران در سال تحصيلي 1387مركز تحقيقات آموزش و پرورش استان مازندران.

مقالات ،نشريات،پايان نامه ها

آبيار، ش (1384)مطالعه عوامل موثر بركارايي معلمان در تدريس از ديدگاه مديران و دبيران مدارس ايلام. پايان نامه كارشناسي ارشد پيام نور. تهران.

بدري گرگري، رحيم (1374 ). سندرم روان شناختي فرسودگي شغلي معلمين و مكانيزم هاي مقابله اي .  پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس .

بابلي بهمني، عزيزا…( 1378 ). بررسي ميزان فرسودگي شغلي مديران دبيرستانهاي دولتي پسرانه شهر تهران و رابطه آن با روشهاي مقابله اي آنها. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

پورشريفي راوري ، مرتضي.(1385). بررسي بين ارگونومي محيط كار و استرس شغلي  كاركنان .مجله ارگونومي، شماره 2.

براتي، ف. (1374). ”بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان با رشته تحصيلي (مهندسي عمران) براساس نظريه تصميم‌گيري شغلي هالند“. پايان‌نامه دانشگاه الزهراء

پوربهي، ع (1373). بررسي ميزان آشنايي معلمان پايه اول ابتدايي استان بوشهر با روش تدريس و مفاهيم علمي دروس پايه . شوراي تحقيقات آموزشي اداره كل آموزش و پرورش بوشهر.

تاجيك، ع . (1373) عملكرد معلمان پايه پنجم ابتدايي با توجه به ميزان آگاهي آنان از اهداي روش تدريس، مهارت هاي تدريسكاربرد مواد آموزشيروش ارزشيابي و كيفيت سوال هاي امتحاني در درس تعليمات اجتماعي ، رسالة دكتري دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، تربيت معلم

تقي‌زاده، ف (1378).تهيه و اعتباريابي فرم كوتاه رغبت‌سنج تحصيلي شغلي براي دختران دانش‌آموز سال اول دبيرستانهاي استان قم پايان‌نامه ارشد. دانشگاه الزهراء.

جزء كنعاني ، معصومه . مرتضوي ، باقر. اصيليان ، حسن .(1388). ارگونومي ، ايمني و بهره وري . نخستين كنفرانس   بين المللي ارگونومي.

حبيبي، احسان اله. (1377). ارگونوميك شغلي ( دستيابي و ارتقاء سطوح ايمني و بهداشت از طريق طراحي محيط كار). مجله صنعت و ايمني، شماره 63.

 

حكيم‌آرا، م. (1374). هنجاريابي سياهه خودپژوهي هالند SDS، پايان‌نامه ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

حمزه‌اي، م. (1376). هنجاريابي آزمون شغلي شخصيتي هالند SDS در ارتباط با رشته‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان دختر شهرتهران. پايان‌نامه ارشد دانشگاه الزهراء.

حميدي، ح. (1378). بررسي ارتباط بين تيپ شخصيتي هنري و ويژگيهاي هنري دانشجويان رشته هنر دانشگاههاي تهران پايان‌نامه ارشد. دانشگاه الزهراء.

دانش پژوه ، ز(1382) ارزشيابي مهارت هاي حرفه اي معلمان علوم و رياضي در دوره راهنمايي و ارايه روش هاي ارتقاي كيفي آن . موسسة پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي.

رسولي‌نيا، م. احمدي. م(1373). بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي دانش‌آموزان با رشته تحصيلي براساس نظريه تصميم‌گيري شغلي هالند. پايان‌نامه. دانشگاه‌الزهراء.

سرمد، زهره. دكتر بازرگان، عباس. دكتر حجازي، الهه. روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. چاپ دوازدهم 1385، انتشارات آگه. 5- خاكزادان، زهرا (1385 ). بررسي رابطه بين كنترل و فرسودگي شغلي معلمان ابتدايي مدارس دولتي شهر نيشابور. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

شيرازي ، رباب( 1378) . بررسي عوامل موثر در انگيزه انتخاي شغل معلمي از ديدگاه دبيران زن شاغل در مراكز دولتي پيش دانشگاهي شهر تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه الزهرا .

شرعي ، زهره .(1385) . بررسي رابطه بين سطح ارگونومي و كيفيت ارائه خدمات در شعب بانك كشاورزي  شهرستان بيرجند . پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه سيستان و بلوچستان.

 

صفائيان، ف. و ربيعي. م(1376). مقايسه تيپهاي شخصيتي دانش‌آموزان رشته‌هاي مختلف براساس نظريه هالند. پايان‌نامه. دانشگاه‌الزهراء.

عبدلي، ف. قوام شهيدي واكين چي‌(1374). بررسي تيپ شخصيتي با رشته تحصيلي دانشجويان دختر. پايان‌نامه .دانشگاه الزهراء.

عراقي، ن. (1377). بررسي رابطه تيپهاي شخصيتي با هويت شغلي دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي. پايان‌نامه ارشد. دانشگاه الزهراء

عابدي، ل(1382) تأملي بر سطوح سه گانه آرماني ، رسمي، تجربه شده برنامه درسي تربيت معلم، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 72

عاطف، لاله ؛ روح الامين، مريم ؛ نوري، ابوالقاسم و مولوي، حسين (1385 ) . ميزان فرسودگي شغلي و خشنودي شغلي پزشكان جراح عمومي و متخصص داخلي شهر اصفهان . فصلنامه علمي و پژوهشي دانش و پژوهش در روانشناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ( اصفهان ) شماره29، سال 8 .

كارزار جدِي، رضا. (1379). نقش ارگونومي و تاثير آن در مقدار توليد.پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.

گلشني، غ. (1380). بررسي آرزوهاي شغلي با تيپ شخصيتي و رشته تحصيلي دانشجويان. پايان‌نامه. دانشگاه الزهراء.

مصطفي‌پور، ف. (1376). ”بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي و علايق شغلي و ارتباط علايق شغلي با رشته‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان پسر شهرتهران“ پايان‌نامه ارشد، دانشگاه آزاداسلامي.

محمدي ، شهناز ؛ ( 1385 ) . فرسودگي شغلي و سلامت روان شناختي در دبيران . فصلنامه روان شناسان ايراني ، شماره 9 ، سال 3 .

محمدي ، شهناز ؛ (1386 ) . مقايسه مكانيسم هاي مقابله اي ، فرسودگي شغلي و سلامت روان در بين دبيران ايران و هند . فصلنامه نوآوري هاي آموزشي ، شماره 16 ، سال 5 .

نصيري، ن و رستمي. (1374). بررسي ارتباط تيپ شخصيتي دانش‌آموزان دختر با رشته تحصيلي. پايان‌نامه . دانشگاه الزهراء.

نوباوه، م و داوري (1374). بررسي تيپ شخصيتي دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف. پايان‌نامه. دانشگاه الزهراء.

 منابع لاتين:

Antoniou , A.-S., Polychroni , F. Vlachakis, A.-N.(2006). Research note         Gender and age differences  in occupational burnout  between  primary  and  high- school teachers in Greece .  Journal  Of  Managerial  Psychology . Vol , 21  No,7.   emeraldinsight . com

Clark Carlson , Betty. Tompson ,A. Jone (2005). Job burnout and job leaving in Public school teachers : implication for stress management . International Journal Of Stress Management . Vol 2 , Number

Croom , Barry.(2003). Teacher burnout in agricultural education . Journal  Of  Agricultural  Education . Vol 44, Number 2 .

چكيده:

مشکل بسياري از شرکت هاو مراكز آموزشي امروزي، مشکل نيروي انساني، و عدم کارايي مناسب اين نيروها در سازمانها مي باشد اين پژوهش براي تمامي صنايع ،شركتها ،سازمانها ومراكز آموزشي تهيه شده است و براي كمك به كميته هاي سلامت ، امنيت ، ناظران و مديران مي باشد تا با بكارگيري علم مطالعه كار يعني ارگونومي ،با فراهم كردن شرايط مناسب محيط كاري،طراحي محل كار،ابزار،وسايل،شغل وتطبيق كار با كاربر   از آسيبهاي عضلاني استخواني كاركنان جلوگيري وبهره وري، كيفيت، سلامت،ايمني،رضايت شغلي،كارايي واثربخشي،دقت،سرعت عمل را بالا ببرد. رعايت ملاحظات ارگونومي در محل كار منجر به نگرش مثبت حرفه اي معلمان وكاركنان ميگردد واز افزايش هزينه ها ،خستگي(ذهني،جسمي،فكري)،  استرس،فشار(جسمي، رواني)، تنيدگي، فرسودگي شغلي، تحليل رفتگي شغلي، ياس وناميدي،احساس پوچي،انزجاروبيزاري ازارباب رجوع، اعتياد،بيخوابي، مرخص يهاي استعلاجي ، درخواست مرخصي بدون حقوق، بيماري،نقل وانتقالات، تقاضاي بازخريد ، بازنشستگي زودتر از موعد،غيبت ،رهايي وفرار،ترك خدمت  معلمان و اکثر جوامع شغلي جلوگيري مي کند. در اين پژوهش بر آن بوديم که به اين هدف برسيم که آيا بين   ارگونومي محل كار ،فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال تحصيلي1392رابطه اي وجود دارد يا خير.در اين راستا نمونه آماري تحقيق (385 نفر) به طور تصادفي بادر نظر گرفتن جامعه آماري معلمين (5141نفر) ازميان( 648) مدرسه شهر شيراز انتخاب شدند .تحقيق حاضر ، يك تحقيق كاربردي توصيفي و غير آزمايشي مي باشد.  براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي كتابخانه اي و اينترنتي و روش ميداني استفاده گرديد. و براي  جمع آوري اطلاعات واندازه گيري متغيرها از سه پرسشنامه استاندارد 46 سوالي ارگونومي ، 18 سوالي فرسودگي شغلي (مزلاچ)و 18 سوالي نگرش حرفه اي استفاده  گرديد.براي توصيف داده ها از جدول فراواني، درصد و ميانگين استفاده  شده است. محاسبات آماري اين تحقيق با استفاده از نرم  افزار ها SPSS و EXCELانجام گرفت واز اين طريق به تجزيه و تحليل داده ها ورابطه ها پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم که بين ارگونومي محيط كار بانگرش حرفه اي معلمان  رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد و بين ارگونومي محيط كار با فرسودگي شغلي رابطه منفي و مستقيمي وجود دارد. بين نگرش حرفه اي معلمان با فرسودگي شغلي آنها يک رابطه منفي و مستقيمي وجود دارد.

كليد واژه ها:ارگونومي ،نگرش حرفه اي،تحليل رفتگي شغلي، تنيدگي ،آسيبهاي  عضلاني استخواني( MSD)

فصل اول   كليات پژوهش

 مقدمه

تدريس حرفه اي پيچيده و داراي ابعاد متعددي است. معلمان براي داشتن انرژي و اشتياق به کار نيازمند نگرش حرفه اي نسبت به شغلشان مي باشند.يکي از اهداف تعليم و تربيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است و نتايج فعاليت هاي آموزشي معلمان در پيامدهاي تحصيلي دانش آموزان است. پژوهش ها نشان داده است که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ارتباط نزديكي با نگرش حرفه اي معلمان دارد كه آن نيز به نوبة خود از ويژگي ها، باورها و عقايد معلمان دربارة تواناي يهاي حرفه ايشان تأثير مي پذيرد از سوي ديگر احساس تعهد معلم مي تواند عملكرد شغلي و كيفيت آموزشي را تعيين كند و معلم متعهد به عنوان اساسي ترين مؤلفة موفقيت مدرسه شناخته مي رشود براساس مطالعات براون[1] ، آنفارا و رانسي[2] در مدارسي که كارآيي بالا دارند و انتظارات معلمان از دانش آموزان بيشتر و احساس تعاون بين همكاران قويتر است، معلمان نسبت به شغلشان افتخار مي كنند، با والدين و انجمن اوليا و مربيان ارتباط قويتري دارند و از احساس كارآمدي بالاتري برخوردارند. مطالعات والسترم و لوئيس[3] (2008؛ به نقل از مك.كوچ و كلبرت[4] 2006:8) نشان مي دهد كه فراهم كردن فرصت هاي بزرگ تر براي فعاليت هاي مشاركتي معلمان به منظور رسيدن به اهداف اصلاحي تعليم و تربيت حائز اهميت بسيار است. پژوهش ها نشان داده است كه نگرش حرفه اي معلمان است كه ارتباط نيرومندي با موفقيت دانش آموزان دارد اين متغير به عنوان يكي از كارآمدترين ابعاد آموزشي از مسائل مختلفي تأثير پذير است يكي از اين ابعاد تحليل رفتگي شغلي مي باشد. شرايط حاکم بر محيطي که ما کارهاي خود را در آن انجام مي دهيم برعملکرد شغلي تأثير بسزايي دارد. اگر محيط و شرايط کار بسيار گرم، پر سر و صدا، دورافتاده، ساعات کاري زياد و نامنظم، استرسزا، فشار زياد فيزيکي بر بدن و… باشد ، به عملکرد شغلي افراد آسيب وارد خواهد نمود. در مجموع، شرايط فيزيکي و عوامل روانشناختي کار در ميزان بهره وري و عملکرد شغلي مؤثر بوده و هرگونه نقص، پيامدهاي منفي زيادي را براي بهره وري، انگيز هها و مهارتهاي نيروي انساني به همراه خواهد داشت(مهداد،49:1381)

يکي از مفاهيمي که در سالهاي اخير توجه انديشمندان علوم رفتاري و مديريت را به خود معطوف ساخته، از رمق افتادن، بيحالي، سستي و رخوت متصدي شغل است که اصطلاحاً فرسودگي شغلي[5] ناميده مي شود که نهايتا منجر به تحليل رفتگي شغلي مي شود.(ساعتچي،136:1380)

فرسودگي اصطلاحي است که جهت توصيف تغييرات منفي در نگرش، روحيه و رفتار افراد در مواجهه با فشارزاهاي شغلي به کار برده مي شود. در اين پديده، فرد از لحاظ هيجاني دچار خستگي گرديده، نگرش و احساسات منفي نسبت به سازمان پيدا ميکند و به تدريج احساس کاهش کفايت در ايفاي وظايفش مي نمايد. عارضه فرسودگي نوعاً يک اختلال رواني نيست ولي به آهستگي در طول زمان توسعه يافته و ممکن است واقعاً تبديل به يک ناتواني رواني و تحليل رفتگي شغلي مي گردد ، به طوري که برخي از صاحبنظران، تحليل رفتگي شغلي را در رده اختلالات انطباقي در راهنماي تشخيصي، آماري اختلالات رواني طبقه بندي مي نمايند (مالاچ،2:1994)[6]

معلمان به دليل نوع شغل خود  و تكراري بودن فرآيند كاري خود از جمله اقشاري محسوب مي شوند كه به صورت فراوان دچار فرسودگي شغلي مي شوند در نتيجه مطالعات شغلي آنها مي تواند كمك شاياني به بهبود وضعيت آنها در مورد شغلشان داشته باشد.متغير ديگري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد ارگونومي[7] مي باشد. در يک قرن گذشته، پيشرفت دانش و تکنولوژي موجب رشد گسترده اقتصادي در غالب کشورهاي صنعتي شده است. امروزه، ثروت مادي به طور اساسي حاصل به کار بستن دانش فني و بيش از هر چيز ديگر، ثمره کاربردآگاهي ها در زمينه علم و فن است. در اين مفهوم، آنچه در رابطه با پيشرفت اجتماعي همراه با رشد مستمر اقتصادي اهميت پيدا مي کند، تطبيق دادن دانش فني با نياز استفاده کنندگان اين دانش و شرايط فرهنگي، اجتماعي و فيزيکي موجود در کاربرد آن است. بسياري از شواهد به ويژه در کشورهاي در حال رشد صنعتي نشان داده است که فقدان تناسب ميان تکنولوژي و استفاده کننده آن در محيطي که تکنولوژي در آن بکار گرفته مي شود، نتايج منفي از قبيل پايين بودن سطح و کيفيت توليد و بالا بودن ميزان جراحات و حوادث ناشي از کار را سبب شده است  بسياري از اين گونه مشکلات در محيط کار با توسل به شيوه هاي ارگونوميکس [8]از ميان برداشته مي شود. ارگونومي به منظور گرفتن حداکثر تکنولوژي، تامين رفاه کارکنان و استفاده توأم با کارآيي از تأسيسات توليدي و خدماتي در جهت تحقق بخشيدن به توليد بالاتر، بهبود وضع بهداشتي، حفظ سلامتي و تحصيل رضايت در محيط کار مورد استفاده قرار مي گيرد(ساعتچجي،162:1380)ارگونومي عبارت است از مطالعه علمي انسان ها در ارتباط با محيط کارشان. ارگونومي دانش جواني است که در افزايش بهره وري و بالا بردن سطح تندرستي کارکنان نقش به سزايي دارد. ارگونومي رابطه متقابل انسان، محيط و ماشين و ابزارآلات را بررسي مي کند و در پي بهينه نمودن تناسب آنها با يکديگر است. ارگونومي به سنجش و ارزيابي توانمندي انساني مي پردازد و بدين ترتيب مهندسان و طراحان را در هر چه متناسب تر ساختن سيستم ها و فرآيندها با ويژگي هاي انساني، ياري مي دهد. متأسفانه نگرش سنتي مديريت براي پاسخگويي به مسايلي از قبيل طراحي محيط کار، حفاظت از نيروي کار، بهبود بازدهي و بهره وري نيروي کار، کاهش مصرف انرژي، افزايش سرعت و دقت و ايمني و کاهش ميزان حوادث ناشي از کار، در بازار پر رقابت و جهاني کنوني به شدت ناکافي است و لازم است مديران سازمان هاي امروزي تجديد نظر کلي در اين امور به عمل آورند و به ارگونومي بيش از پيش بها دهند(مردوخي،1375).در اين پژوهش بر آن هستيم كه اين سه متغير را مورد بررسي قرار دهيم و تأثيرات و ارتباط آنها با يكديگرا را مورد بررسي قرار دهيم.

عنوان تحقيق:

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي ، نگرش حرفه اي  معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهرشيرازدر سال 1392

1-2.بيان مسئله

مسئله يعني تفاوت بين وضع موجود و مطلوب.به عبارت ديگر، مسئله يعني فاصله بين جايي که هستيم و جايي که مي خواهيم باشيم. مسئله وقتي حل مي شود که توانسته باشيم وضعيت موجود را به وضعيت مطلوب تبديل کرده باشيم.

امروزه بيشترين مشکلي که در سازمان ها وجود دارد بهره وري پايين سازمان مي باشد و تمامي راهکارها و پژوهش هايي که مي تواند عملکرد نيروي انساني را در سازمان ها بهبود ببخشد از اهميت بسياري برخوردار است و حل اين مشکلات مي تواند مسائل زيادي را از سازمان حل کند.اارگونومي به عنوان علمي که مدت زيادي از ابداع آن طي نمي شود مي تواند کمک شاياني در بهبود عملکرد نيروي انساني داشته باشد و از مسائل فراواني مانند فرسودگي شغلي جلوگيري کند.امروزه بصورت گسترده اين موضوع  مورد قبول  واقع شده كه  بعلت  تغيير تحولات  سريع   در جامعه  مدرن  ، برنامه آموزش  مدارس  نيز بايد طوري  طراحي شوند   كه با مهارت هاي  زندگي آنها مرتبط باشند . در مفهوم كلي  تحصيلات فيزيكي بايستي به طور ديگري  كه بتواند  در زندگي  كه بر پايه  تكنولوژي نهاده شده  ايجاب شود. به راستي كه در اين روزها  تمايل به استفاده از  تحصيلات فيزيكي  نسبت به گذشته  بيشتر و بيشتر مي شود كه هر دو مبحث  تئوري  و عملي  موضوعات  آموزش  سلامت را احاطه مي كند. بنابراين  ارگونوميك نه تنها  بايستي  با فعاليت هاي  فيزيكي  و ورزش سركار داشته باشد  بلكه بايستي  عملكرد هاي فيزيكي  و مهارت هاي زندگي ارگونوميك مي بايستي براي زندگي  مدرن كه بر پايه  تكنولوژي  بنا نهاده شده راه حلي پيدا كند  (كارزار جدي ،94:1373)

مسئله ديگري که در سازمان ها وجود دارد عاملي به عنوان تحليل رفتگي شغلي مي باشد که در نتيجه استرس،فشار رواني و فرسودگي شغلي بوجود مي آيد. پژوهش هاي فراواني انجام شده است که در آنها سعي شده است با استفاده از بهبود جو سازمان و عملکردهاي مديريتي فرسودگي وتحليل رفتگي شغلي کاهش پيدا کند ولي کمتر پژوهشي تاکنون انجام شده است که راهکار فيزيکي براي اين مورد پيشنهاد دهد که بتواند بر تحليل رفتگي شغلي مؤثر باشد.با اين بحث مي توان به اين نکته دست پيدا کرد که يك شغل رضايت آميز وسازگاري شغلي طي زمان ممكن است منبع نارضايتي وعدم سازگاري شده وهمين امر سبب شود كه فرد از روال طبيعي وعادي خود خارج گرديده ودستخوش فرسودگي شود. بي ترديد بسياري ازمشاغل فشارزا مي باشند اما كاركنان سازمانها مي دانند كه چگونه بااين نوع فشارها كنار آمده واز آسيبهاي آن مصون بمانند . اما بعضي ازافراد ، بنا به تحمل ناپذير بودن استرس و عوامل فشارزا ويا قدرت وتوانايي مقابله ضعيف ، دايماً احساس تنش ميكنند احساس دايمي فشار اثرات آسيب زاي چندي را برجاي ميگذارد كه از آن به نامفرسودگي و تحليل رفتگي شغلي ياد مي كنند (صمدي ،23:1385)

ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني[9]، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايي هايي جسمي – فكري و محدوديت ها و علائق انسانها، طراحي نمايد. اين علم با هدف افزايش بهره وري، با عنايت بر سلامتي، ايمني و رفاه انسان در محيط، شكل گرفته است. همچنين اين علم در تلاش است بجاي متناسب سازي انسان با محيط، محيط را با انسان متناسب سازد. در اين راستا، سازمان بين المللي كار ، واژة ارگونومي را به معناي متناسب كردن كار و شغل براي انسان تعريف كرده است(شرعي ،347:1385)

مسئله ديگري که در سازمان هاي مختلف وجود دارد نگرش حرفه اي در بين کارکنان سازمان و در پژوهش موجود دبيران در سازمان آموزش و پرورش مي باشد.بدون شک نگرش حرفه اي به هر مشکل و مسئله اي مي تواند به بهبود عملکرد آن سازمان بي انجامد اما مسئله اي که در اين پژوهش مورد اهميت است عواملي مي باشد که بر نگرش حرفه اي مؤثر است و اين عوامل  تا کنون به درستي شناخته نشده است.

1-3. اهميت وضرورت پژوهش

مشکل بسياري از شرکت هاي امروز مشکل نيرو انساني و عدم کارايي مناسب اين نيروها در سازمان مي باشد اين پژوهش براي تمامي صنعتها و شركتها تهيه شده است و براي كمك به كميته هاي سلامت و امنيت و ناظران و مديران مي باشد تا از آسيبهاي عضلاني استخواني جلوگيري كند و اين موضوع از ايتدايي ترين نکاتي مي باشد که اهميت اين چنين پژوهش هايي را براي اکثر سازمان هاي خدماتي و صنعتي مشخص مي کند و اين مسئله را پر اهميت مي کند.

اين روزها محل كارها به سرعت در حال تغيير مي باشند، از آنجايي كه عرصه تكنولوژ‍ي در حال پيشرفت مي باشد كارهاي ما نيز راحتتر مي شود، اما اين نيز مشكلاتي را هم براي كارفرما و هم براي كارمندان به همراه دارد. مديران دفاتر  گرو ههاي امنيتي و درماني و هر كس ديگري كه به نحوي در يك دفتر كار مشغول كار مي باشد ميتواند با استفاده از اين مدارك و اطلاعات استفاده مفيدي را ببرد. ارگونوميك  با استفاده از تنظيم كردن كار براي كارگر به جاي تنظيم كردن كارگر براي كار آسيب را پايين مي آورد. بعلاوه ارگونوميك ها با كم كردن  بارهاي اضافي كه مانع استفاده از تمام توانايي كارمندان مي شود از آسيب ها جلوگيري ميكند. بنابراين ديگر سودمندي كه استفاده از ارگونوميك در محل كار با خود به همراه دارد، تاثير بيشتر، خلاقيت بيشتر و سودمند بودن بيشتر را به همراه دارد. براي استفاده از برنامه هاي ارگونوميكي در محل كار بايستي از تمامي تخصصها همچون از مدير ، ناظران و كارمندان كه با موضوع ارگونومي سركار دارند استفاده كرد(اميني ،231:1388)

بعد از گذشت سالها  تغيير حركات  اشتباه كارمندان بسيار  دشوار  مي باشد و براي  انجام  اين  پرسه[10]  تا بتوان  حركات  انها راتغيير شكل دادزمان بسياري نياز است.. مهمترين  همكاري  برنامه آموزش   حركات در ارگونوميك  در برنامه آموزش مدرسه  مي تواند نگرش ديد كلي معلم مدرسه به اين برنامه باشد. اولين مشكلي كه( اولسن و نوتال[11])  بيان كردند ، نداشتن  آگاهي كافي و اهميت  ندادن به چنين برنانه هاي است كه ممكن  در اولويت  كارشان نگذارند . موفقيت برنامه هاي  آموزش  ارگونوميكي تماما به نگرش مثبت معلمان بستگي دارد(همان منبع).ديگر محققان فرسودگي و تحليل رفتگي شغلي را بسيار شبيه به يكنواختي معرفي كرده اما اين باعث شد كه فرسودگي و تحليل رفتگي با توجه به اين نظريه ناچيز شمرده شده و جمع شود ( پاينز و آرونسون ، 1988[12]). بعد ها ، پاينز اين موضوع را يك بحران حياتي ناميد و آنرا به يك بي معنا گرايي متصل كرد.به همين دليل كه اگر وسعت حرفه كاري با تصورات شخصي فرد ادغام شود، شرايطي بوجود مي آيد كه اگر از ارزشهاي شخصي در باره كارشان كاسته شود به همان نسبت از ارزيابي ارزش به خودش نيز كاسته مي شود.از طرفي  نگرش  يكي از  عوامل  بسيار مهم  در شخصيت انسان  مي باشد . هر نگرش مثبت  يا منفي   تاثيراش را بر روي عملكرد  و درجه ادراك اهداف  دارد. اين روزها يكي از مهمترين  نگراني خانواده ها  ، جامعه و شاگردان  كيفيت آموزش مي باشد . و معلم يكي از مهمترين عامل  در مراحل آموزش مي باشد . نگرش مثبت  معلم  در كارش  را مي توان  از مهمترين پارامتر  هاي  تدريس و يادگيري  دانست . بنابراين  حالات و علايق  معلمان  تاثير به سزايي  در عملكردشان  دارد.  معلماني با نگرش مثبت  مي توانند  يكي از عوامل  مهم  در يادگيري  كودك  باشد . معلمان  موثر در تقسيم  احساسات  با شاگردان بسيار  راحتر هستند .شخصيت  يك معلم  براي شاگردانش يك مدل رفتاري  مي باشد. زماني كه معلمان  بطور  حرفه ايي شغل  معلمي  را انتخاب مي كنند بطور مستقيم  و مثبت  در يادگيري  دانش اموزان  تاثير مي گذارند . در نتيجه آنها بيشتر  مراقب  مي شوند ، مهربان تر مي شوند ، انحرافات را قبول مي كنند ،  و مسئوليتشان را تقسيم مي كنند( بال و لمپرت[13]،1999).نگرش حرفه اي  يك ابزار مناسب  براي  عملكرد  خوب تدريس مي باشد. تحقيقات  نشان داده كه نگرش مثبت   در تدريس  تاثير مثبتي در  توانايي تدريس مي باشد. آنها مي توانند تدريس و يادگيري  را بطور  رقابتي مديريت  كند. جويس مريلين[14]، رئيس مؤسسه جويس در سياتل آمريكا بر اين عقيده است كه اكنون ديگر اين باور عموميت يافته است كه شركت‌هايي كه بهره وري و كنترل كيفيت را مدِ نظر دارند، دخالت دادن ارگونومي را در برنامه‌هايشان به عنوان يك شم تجاري بكار مي‌گيرند؛ شركت‌هاي موفق برنامه ارگونومي را با ايمني، كنترل كيفيت و برنامه‌هاي توليدي جهت دستيابي به حداكثر سود تلفيق نموده اند (طاهري 1376). بالاخره بايد اشاره كرد كه در نظر گرفتن اصول ارگونومي در كار، نه تنها باعث حفظ سلامت نيروي انساني و كارآمد در جوامع بشري مي‌شود، بلكه مانع تحمل بسياري از هزينه‌هاي مالي بر اقتصاد كشورهاي فقير خواهدشد.ايجاد محيط كاري امن و مناسب براي جلوگيري ازفرسودگي و تحليل رفتگي شغلي و بهبود نگرش حرفه اي اهميت و ضرورت اين تحقيق را به اثبات مي رساند و اين پژوهش را براي شرکت هاي متفاوت از جمله شرکت هاي خدماتي داراي اهميت مي کند.

1-4.فرضيات پژوهش

1-4-1.فرضيه اصلي:

ارتباط سنجي ارگونومي با فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال تحصيلي1392.

1-4-2.فرضيات فرعي :

1-بين ارگونومي و فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92 رابطه معنا داري وجود دارد.

2-بين ارگونومي و فرسودگي شغلي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92 رابطه معنا داري وجود دارد.

3-بين ارگونومي و نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92 رابطه معنا داري وجود دارد.

4-بين ارگونومي و نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92 رابطه معنا داري وجود دارد.

5-بين ارگونومي محيط کار معلمان مرد و زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 92  تفاوت معناداري وجود دارد.

6-بين فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد.

7-بين فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد.

8- بين فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد.

1-5.سؤالات  تحقيق

1-5-1.سوال اصلي:

آياارگونومي محيط كار برفرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعي:

1-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهرشيراز ارتباط  دارد؟

2-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي  معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

3-آيا  ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط دارد؟

4-آيا ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

5-آيا  تفاوت معناداري در ارگونومي محيط کارمعلمان مردوزن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز وجود دارد؟

6- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

7- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

8- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

1-6.تعاريف نظري و عملياتي متغيرها

1-6-1.تعاريف نظري

ارگونومي :مجموعه دانشي است كه از تلفيق علوم زيستي، فيزيولوژي انساني، سيستم‌ها و روش ها، طراحي مشاغل و محيط كار به وجود آمده است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه‌ها و محيط كار را با توجه به در نظر گرفتن توانايي هاي جسماني، فكري و محدوديت‌ها و علائق انسان‌ها، طراحي كند.علم  مطالعه بر روي كار. متناسب كردن كارها ، محل كارها ، ابزار و وسايل براي كارگران وکارکنان (ميستر[15] ،2009).

فرسودگي شغلي: فرويد نبرگر[16] (1979) كسي بود كه اولين بار به اين واژه به معناي امروزي آن اعتبار  بخشيده ، وي  فرسودگي را يك حالت خستگي و تحليل رفتگي مي داند كه از كار سخت و بدون انگيزه و بدون علاقه ناشي مي شود.

ماسلاچ و اسچاوفلي و ليتر 2001[17] فرسودگي را به عنوان يك سندرم روان شناسي[18] با سه بعد مشخص وتعريف مي كند .

خستگي عاطفي: كه شامل استرس ، تهي شدن از عاطفه شخصي و توان بدني
مي باشد .

دگرگوني شخصيت: كه شامل افسردگي ، كناره گيري بيش از اندازه و بي تفاوتي نسبت به كار مي باشد .

   فقدان كار آيي: كه شامل احساس عدم سودمندي ،كار آيي كم و احساس بي كفايتي مي باشد .

نگرش شغلي : افكار مثبت ومنفي ، علاقه  و يا تنفر، اعتقاد به خدمت  ، فداكاري  و راهنمايي، احساس مراقبت ، مهرباني ، قبول تفاوت ها  و تقسيم وظايف  ، احساسات و رفتار کارکنان،معلمان  در برابرشغل خودرا نگرش شغلي مي‌گويند(صمدي ،1385).

نگرش حرفه اي  را مي‌توان رضايت قلبي و التزام عملي نسبت به وظايف تعيين شده براي انسان تعريف کرد. با اين شرط که بدون هرگونه سيستم نظارتي ، شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممکن به انجام رساند(نجفي،71:1387)

نگرش ارزشي است که ناظر بر کليه ارزش ها و هنجارها مي باشد  بنابر اين نگرش يک امر ذهني و دروني است که طي جامعه پذيري در فرد دروني مي شود . و موجب تحقق هنجار ها و ارزشها از روي ميل باطني مي گردد.

1-6-2.تعاريف عملياتي

ارگونومي: بر اساس امتيازي كه معلمان يا اعضاء هيئت علمي در پرسشنامه ارگونومي به محل كاروشغل خود اختصاص مي دهند اندازه گيري مي شود. اين پرسشنامه در سال 1987 توسط ال.راكين روك [19] و همکارانش در انستيتوي بهداشت حرفه اي در کشورهاي نورديک(کشورهاي اسکانديناوي)طراحي و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نورديک معروف گرديده است .

فرسودگي شغلي : بر اساس امتيازي كه معلمان در پرسشنامه فرسودگي شغلي به محل كاروشغل خود اختصاص مي دهند اندازه گيري مي شود. روايي و پايابي  اين پرسشنامه  توسط مزلج وجکسون[20] وهمکارانش درسال1986 به اثبات رسسيده و همچنين در ايران اولين بار  توسط فيليان  به اثبات رسيده است.

نگرش حرفه‌اي :بر اساس امتيازي كه معلمان در پرسشنامه نگرش شغلي به محل كار خود اختصاص مي دهند اندازه گيري مي شود.پايايي و روايي اين پرسشنامه درسال2013درمدرسه  راهنمايي دولتي ناحيه مالاكاند خيبر پاختونخوا پاكستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاكاند پاكستان) و سعيد همدان (مدرسه تحقيقات آموزش از دانشگاه تكنولو‍ژ‍ي مالزيا) و زب آلام (بخش تحقيقات مديريت دانشگاه مالاكاند) و صيحت اله (بخش علوم كامپيوتر مالاكاند) و خليل الرحمان (دانشجوي دكتراي آموزش از دانشگاه لاهور پاكستان) به اثبات رسيده است.  اما در ادامه توسط محقق 18 سؤال انتخاب و تغييراتي در آن انجام داده است وروايي وپاييايي آن دريک نمونه 30نفري به اثبات رسيده است.

 [1] Brown

[2] Anfra & rancy

[3] Valstrm & Lewis

[4] Mk.kuch & Colbert

[5] Professional burn out

[6] Schaufeli & Maslach,1994

[7] Ergonomy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122