پايان نامه ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
1.1. بیان مسئله 4
2.1. اهمیت تحقیق 6
3.1. اهداف تحقیق 7
1.3.1. هدف کلی 7
2.3.1. اهداف اختصاصی 7
4.1. سوال‌ها 8
5.1. فرضیه‌ها 8
6.1. پیش فرض‌ها 8
7.1. تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات 8
8.1. محدودیت های تحقیق 10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
1.2. زیربنای نظری 12
2.2. پیشینه تحقیق 12
فصل سوم: روش تحقیق
1.3. روش تحقیق 54
2.3. جامعه 54
3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری 54
4.3. تعریف عملیاتی متغیرها 54
5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها 54
6.3. جمع آوری داده ها 55
1.6.3. ابزار اندازه گیری 55
7.3. روش های آماری 55
فصل چهارم: تحلیل داده‌های تحقیق
1.4. یافته های توصیفی 58
1.1.4. ویژگی های دموگرافیک 58
2.1.4. متغیرهای تحقیق 59
2.4. یافته های استنباطی 59
1.2.4. آزمون فرضیه های صفر 59
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری 70
فهرست منابع و ماخذ
پیوست‌ها 86
منابع 91
چکیده انگلیسی 96

منابع

اتکينسون، ريچار، سي و همکاران. ( 1377). زمينه روانشناسي هيلگارد، ترجمه حسن رفيعي. جلد اول. ويرايش دوازدهم، انتشارات ارجمند.

بهرامي، ليلا. (1383). تأثير تصويرسازي ذهني بر يادگيري و اجراي مهارت سنگ نوردي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج.

تجاري ،فرشاد.(1378).ارتباط احساس خود سودمندي ،اضطراب رقابتي و اجراي کشتي گيران.المپيک،3و4، 102-89.

تجاري، فرشاد ؛ قاسمي، حميد ؛ ديوکان، بهزاد و آذربايجاني ،محمد علي.(1389). بررسي ارتباط ميان احساس خودسودمندي با تحليل رفتگي شغلي دبيران تربيت بدني.جهش،5،62-57.

حسنين، شهناز. (1382). بررسي تأثير تمرين ذهني بر يادگيري کاتا در خانم هاي کاراته کا، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.

رمضاني خليل آبادي ، غلامرضا ، بررسي انگيزه هاي افراد شرکت کننده در ورزشهاي همگاني شهر تهران ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت معلم تهران 1372

شريفي فر، فريده. 1379. بررسي ارتباط بين  انگيزش دروني، بيروني، احساس خودسودمندي و اجراي کشتي گيران شرکت کننده در مسابقات بين المللي دهه مبارک فجر، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.

شعبانيان، ميترا. (1384). توصيف احساس خودسودمندي مربيان زن ليگ هاي ورزشي کشور، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.

صادقي، سعيد، محمدزاده، فريده. (1381). تأثير تمرينات ذهني و يادگيري مهارت هاي واليبال دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه کردستان، پنجمين همايش علمي تربيت بدني دانشگاه چمران اهواز

عباديان، مهشاد. (1386) . ارتباط احساس خودسودمندي و توانايي تصويرسازي دروني و بيروني و اجراي مهارت تنيس، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.

قطنيان ، سپيده . (1391)ارتباط احساس خودسودمندي و خطر پذيري و اجراي ورزشي.پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشکده تربيت بدني واحد تهران مرکزي.

گيل، دايان. (1383). پويايي روانشناختي در ورزش. ترجمۀ نورعلي خواجه وند. چاپ سوم. تهران: انتشارات کوثر.

ميگل، ريچارداي. (1380). يادگيري حرکتي مفاهيم و کاربردها، ترجمه محمد کاظم واعظ موسوي، معصومه شجاعي. انتشارات پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي.

محمودي، ناهيدالملوک. (1389).بررسي عوامل مؤثر بر ريسک پذيري دانشجويان.جامعه شناس کاربردي، شماره 2، صص 56-35

نوابي نژاد، شکوه. (1380). بررسي هاي مهارت هاي رواني ورزشکاران شرکت کننده در اردوهاي تدارکاتي سومين دوره بازي هاي بانوان مسلمان، طرح پژوهشي، انتشارات حوزه معاونت ورزشي بانوان کشور.

هاردي. لو، جونز. گراهام، گولد. دانيل. (1384). آمادگي رواني براي ورزشکاران حرفه اي، ترجمه منصور، سياح، علي، باغبانيان، الهه، عرب عامري. انتشارات چکامه. تهران.

يوسفي، زهرا. ( 1379). آموزش گام به گام تنيس روي ميز. تهران. انتشارات مرسا.

Alison E. Watson & Briony D. Pulford. (2004). Personality Differences in High Risk Sports Amateurs and Instructors. Perceptual and Motor Skills, No: 99, pp : 83-94

Andrew M., Tracey J. (2003). Self-efficacy and Dissertation Performance Among Sport Students.

Anthony P. Kontos.(2004). Perceived Risk, Risk Taking, Estimation of Ability and Injury Among Adolescent Sport Participants

Alison E. Watson & Briony D. Pulford. (2004). Personality Differences in High Risk Sports Amateurs and Instructors. Perceptual and Motor Skills, No: 99, pp : 83-94..

Amy Alberts · David Elkind · Stephen Ginsberg. (2007). The Personal Fable and Risk-Taking in Early Adolescence. Journal Youth Adolescence, No: 36, pp : 71–76.

Beaucamp, M.R .Bray, R.S. and Albinson, J.G.(2002). Pre-competition I magery, Self-efficacy. And performance in collegiate Golfers. Journal of sport sciences, No: 20, pp : 697-705.

Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. Engle wood cliffs, NJ: prentice-Hall.

Brock Bourgase. (2010). Gifted salf-efficacy and athletics.

Bandura, A. (1997 ). Self-efficacy toward unifying theory of behavioral change. Journal of Psychological Review, No: 84, pp : 191-215

Bradley, G., & Wildman, K.. (2002) .Psychosocial predictors of emerging adults’ risk and reckless behaviors, Journal of Youth and Adolescence,No:  31, pp : 253-265

 

Galvan, A., Hare, T., Parra, C., Penn, J., Voss, H., Glover, G., et al. (2006). Earlier development of the accumbens relative to orbitofrontal cortex might underlie risk-taking behavior in adolescents. Journal of Neuroscience, 26, 6885–6892

Galvan, A., Hare, T., Voss, H., Glover, G., & Casey, B. J. (2007). Risk-taking and the adolescent brain: Who is at risk? Journal of Developmental Science, 10, 8–14.

Hacker, C. (2000). Football: introduction to psychology skill. Journal of Research in Personality and Individual Difference, No:45, pp : 75-81.

Heslin, P.A., & Klehe, U.C. (2006).  How self- efficacy affects performance and well-being. In S. G. Rogelberg (Ed.), Encyclopedia of Industrial/Organizational Psychology. Vol: 2, pp: 705-708).

Schwebel, D. C., Severson, J., Ball, K. K., & Rizzo, M. (2006). Individual difference factors in risky driving: The roles of anger/hostility, conscientiousness, and sensation-seeking. Journal of Accident Analysis and Pre- vention, 38, 801–810..

Sandra E. Short, Jennifer Reuter, Jerel Brandt.(2004). The relationships Among Three Components of Perceived Risk of Injury, Previous Injuries and Gender in Contact Sport Athletes.

Susan Moore , Eleonore Gullone. (  2003 ).Predicting adolescent risk behavior using a personalized cost-benefit analysis.

چکیده

هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران است. روش اين تحقيق علّی – همبستگي بوده و از روش ميداني به وسيله ابزار پرسشنامه جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه بازيکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) حاضر در مسابقات کشوري سال 1393 مي باشد. نمونه آماري شامل 200 نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوري سال 1393 که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار اين مقاله پرسشنامه شخصيتي آيزنک شامل 40 سوال بود که ورزشکارن از لحاظ رواني با 4 خرده مقياس (رفتار مخاطره آميز، پرخاشگري، هيجان طلبي و اضطراب) مورد بررسي قرار مي داد. روايي آن نيز توسط اساتيد تربيت بدني و مربيان شنا تأييد شد. پايايي آن 852/0 تعيين گرديد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از آمار توصيفي که از ميانگين و انحراف معيار به منظور خلاصه کردن و طبقه بندي اطلاعات استفاده مي گردد. سپس از آزمون معادله ساختاري براي آزمون مدل استفاده خواهد شد. يافته ها نشان داد بين خود سودمندي و ميزان خطر پذيري رواني رابطه معناداري وجود دارد. تمامي ابعاد خودسودمندي و نيز کليه ابعاد ميزان خطر پذيري رواني در مدل، نقش معنادار داشتند. در نتيجه مي توان گفت احساس خودسودمندي و خطرپذيري برآوردکننده معني داري براي عملکرد در شرکت کنندگان مي باشند.

لغات کليدي: خودسودمندي، خطرپذيري، عملکرد

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

از  آن جايي که قابليت يک  فرد روي سازماندهي فعاليت ها و رفتارهاي وي تأثير مثبت مي گذارد (بندورا ، 1995)، افراد با خودسودمندي بالا، تعهد بيشتري نسبت به مشارکت و پايبندي در فعاليت هاي  ورزشي دارند ( ديل و هندرسون[1]، 2005 ). اصطلاح خودسودمندي که بر نظريه شناختي آلبرت بندورا[2] (1977) مبتني است به باور شخص در مورد اينکه چگونه به خوبي مي تواند در تغيير موفق باشد، دلالت دارد. در نظام شناختي – اجتماعي منظور از خودسودمندي مفهومي است که به احساس شايستگي و کفايت شخص در مورد انجام اعمالي که توان انجام آن را در خود مي بيند، اشاره دارد.

در چند دهه اخير روان شناسي ورزشي، بصورت بخش مهمي از مربيگري ورزشي در آمده است بخصوص اين که مربيان بعنوان افرادي آگاه و با تجربه قبل از زمان مسابقه و هنگام آموزش و تمرينات، کنار ورزشکاران بوده و سعي مي کنند تا سطح اعتمادبنفس، خودسودمندي را اندازه گيري کرده و ارتباط اين عوامل را با موفقيت و عدم موفقيت ورزشکاران بسنجند (تجاري،  1378).

امروزه ورزش بخشي از زندگي شده است و براي برخي مردم همه زندگي است. توپي را در اختيار يک يا چند کودک بگذاريد. آن ها شروع مي کنند به پرتاب کردن، لگد زدن، تيم ساختن و مسابقه دادن و ديگر هيچ نمي خواهند. در دنياي بزرگسالان، بناها ، دستگاهها، تجهيزات و امکانات بسيار پرخرج و گرانقيمتي براي کاربردهاي ورزشي ساخته شده اند. مردم ساعت ها وقت خود را صرف ورزش يا ورزش هايي مي کنند که يا خود با آن ها درگير هستند و يا ديگران را در آن حال تماشا مي کنند. سرانجام، ورزش رفتار است و بنابراين داراي بعدي روان شناسي است، مهارت هاي رواني، اجزاي اصلي و اثبات شده اجراي پيوسته در سطوح بالاي رقابت بشمار مي روند، اين موضوع توسط ماهوني، گابريل و پرکنيز[3] (1987) نيز اظهار شد که ورزشکاران رقابتي سطح بالا در مقايسه با ورزشکاران سطح پايين، اعتماد بنفس بيشتر و قابليت تمرکز  بيشتر قبل از مسابقه و اضطراب کمتر و التزام و تعهد بيشتر در زمينه برتري در ورزش دارند.

1.1. بيان مسئله

يکي از کاربردهاي روانشناسي در ورزش، کمک به بهبود عملکردها، يادگيري و اجراي صحيح تر وآسان تر مهارت ها است که با استفاده از شيوه ها و تکنيک هاي مختلف از جمله تمرين ذهني، حس اعتماد بنفس و خودسودمندي صورت مي پذيرد (هاردي. لو[4]، 1384). تئوري خودسودمندي بندورا بيان مي کند که وقتي مهارت هاي ضروري و محرک هاي کافي (انگيزش) موجود باشد، خودسودمندي، اجراي طبيعي را پيش بيني مي کند (رمضاني خليل آبادي، 1372) .به عبارت ديگر، تئوري خودسودمندي در حقيقت به قضاوت انسان ها از ظرفيت و توانشان در عمل تعبير شده است و حاصل روند پيچيده اي از باورهاي شخصي مي باشد که متکي به منابع مختلف اطلاعات، توانايي همچون تجربيات گذشته، باورها ، ترغيب و تشويق کلامي و شرايط رواني و برانگيختگي مي باشد (دبورا فلتز[5]، 1990).

مهارت هاي رواني، اجزاي اصلي و اثبات شده اجراي پيوسته در سطوح بالاي رقابت بشمار مي روند (صادقي، 1381). اغلب اين کمبودهاي رواني هستند که ورزشکاران نخبه را از اجراي بهينه در تمرين و مسابقه باز مي دارند تا اشتباهات و کمبودهاي فيزيکي (هکر[6]، 2000). به نظر لئون[7] (2002) مهم ترين عامل مؤثر در موفقيت يا عدم موفقيت ورزشکاران نخبه ويژگي هاي رواني آن ها ست (لنوس[8]، 2002).

خودسودمندي مهارت درک نيست، آن چيزي است که من اعتقاد دارم مي توانم بامهارت تحت شرايط خاص انجام دهم و در واقع به اين معني است که آنچه را که مي گويم احتمالا انجام خواهم داد . افرادي که داراي حس کم براي انجام يک کار هستند در مقابل کساني هستند که بر اين باورند بايد مشارکت مشتاقانه اي در انجام يک کار داشته باشند به خصوص هنگام مواجه با موانع. وينبرگ[9] (1981) پيشنهاد مي کند که درجه خودسودمندي يک نفر بطور مستقيم و يا غير مستقيم از طريق ذهني و احساسي بر اجرا تاثير مي گذارد. به طوري که هر چقدر اندازه خودسودمندي فرد بالا برود به همان اندازه عملکرد ورزشي او بهتر خواهد بود (اودورا کيسي[10]، 1995).

علاوه   بر  خودسودمندي  ، ميزان   خطرپذيري  و  عوامل  خطرز ا (استرس ، هيجان خواهي، افزايش  انگيزه)  در  عملکرد ورزشي افراد تأثير گذارند (يوزکو، باکمن ووايت[11]، 2008). به گفته زاکرمن[12] (1994) خطر به عنوان بخشي از يک هدف تابع ارزيابي فرد از اين وضعيت است از آنجا که بسياري از رفتارهاي پر خطر موجب آسيب ديدن و يا آسيب رساندن مي باشد بستگي به انگيزه ها و پيامدهاي رفتار خطر پذيري و تعبير صحيح از خطر دارد.

خطرپذيري به ماهيت فرد و نوع روابط با ديگران بستگي دارد، گاهي اوقات خطر پذيري مي تواند منافع مثبتي براي افراد و جوامع آنها داشته باشد (هکر، 2005). گفته مي شود خطرپذيري از ويژگي هاي ورزشکاران موفق است (اسچوبل و گالوان[13]، 2006).  گاهي اوقات خطرپذيري به علت بالا بردن سطح انگيختگي، خلاقيت  هنري، تشديد احساسات و ماجراجويي بروز مي کند، درحقيقت افراد خطر مي کنند تا به يک نتيجه مطلوب دست يابند (گالوان، 2007). برخي افراد اساساً خطرپذير هستند و فعاليت هاي مخاطره آميزي  انجام مي دهند، گفته مي شود که سن افراد مشخص کننده ميزان خطرپذيري در آن ها است، هر چه سن افراد بالاتر مي رود  تمايل به امنيت در آن ها بيشتر مي شود و خطر گريزتر مي شوند (جان، 2006 و آليسون[14]، 2004).

تحقيقاتي درخصوص تأثيرات خودسودمندي و خطرپذيري و قدرت ريسک در ورزشکاران انجام شده که در رابطه  با ارتباط ميان خودسودمندي و درک خطر با توجه به صدمات  ورزشي اينگونه بيان  مي کنند  که  وجود  اعتماد بنفس  در افراد موجب  جلوگيري از  صدمات  ورزشي مي شود،  علاوه  بر آن  در  ورزش هاي  رقابتي   وجود  اضطراب  منجر  به  مجروح  شدن  افراد مي گردد و  عدم  وجود خودسودمندي  منجر به ترس از محيط ورزشي مي شود (مارک[15]، 2009) . پاجارس[16] ( 1996 ) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است که ارزيابي خودسودمندي نشان مي دهد که اعتمادبنفس افراد باعث موفقيت آن ها در به انجام رساندن کارها مي شود. خودسودمندي در ورزشکاران منجر به ريسک بيشتر مي شود (سندرا[17]، 2004). ميزان درک خطر نسبت به صدمات در دختران بيشتر از پسران است ( آنتوني[18]،2004).

با توجه به بررسي تحقيقات پيشين و مزيت هاي کاربرد متغيرهاي خودسودمندي و خطرپذيري در سطوح مختلف قهرماني، باعث ايجاد سؤالاتي در ذهن محقق گرديد که آيا مدل مفهومي ارتباط علي بين متغير خطرپذيري رواني و احساس خودسودمندي و عملکرد معني دار است؟

 

1 .2. ضرورت و اهميت پژوهش

يکي از مهمترين دلايلي که ورزشکاران را از رسيدن به نيروهاي ذاتي شان باز مي دارد توجه به بهبود کيفيت هاي فيزيکي در توسعه مهارت ها و عملکردهاي ورزشي است، به عبارت ديگر آنان اين حقيقت را که انسان تنها جسم نيست را دست کم گرفته اند. مسئله احساس خودسودمندي از اساسي ترين عوامل مؤثر در رشد مطلوب اجراي مهارت هاي ورزشي است و بر روي يادگيري و عملکرد ورزشکاران تأثيرگذار است. احساس خودسودمندي به عنوان عامل مرکزي و اساسي در سازگاري رواني و موفقيت ورزشي ورزشکاران مي باشد (تجاري، 1391).

براي شرکت کنندگان در ورزشهاي قهرماني شهرت، کسب افتخار ودر نتيجه استفاده از امتيازات جنبي قهرماني در سطوح مختلف انگيزه هاي اصلي مي باشد وعواملي چون خصوصيات شخصي، چگونگي روابط با ورزشکاران ديگر و شناخت مربي از ورزشکار بر سطح خودسودمندي و کيفيت ارائه بازي اثر خواهد داشت (شريفي فر، 1379). همچنين خطرپذيري عاملي است که ممکن است در رشته هاي مختلف و در موقعيت هاي مختلف به گونه اي خاص عمل کند گاهي اوقات لازم است بازيکن جهت يادگيري و کسب تجربه هاي جديد به خود فرصت ريسک کردن را بدهد و به جايي که از آن موقعيت  فرار کند، در آن بماند. خطر مفهومي است که به نوعي در همه تصميمات ما وجود دارد افراد در اشتياقشان براي شانس متفاوت هستند تمايل به پذيرفتن يا خودداري از خطر به مقدار زماني که بازيکنان لازم دارند تصميم بگيرند و مقدار اطلاعات و تجربياتي که از قبل داشته بستگي دارد . به عنوان مثال در رشته تيراندازي فرد ممکن است يک  مهارت را انجام داده باشد و بداند درصد خطا و يا آسيب پذيريش بالا باشد اما بازهم تمايل به انجام دادن آن داشته باشد، اين بستگي به انگيزه هاي فردي و درجه خودسودمندي فرد از خود و اعتماد به نفس بازيکن دارد. بنابراين تحقيق و بررسي روابط بين خودسودمندي اجراي مهارت هاي ورزشي و ميزان خطرپذيري و ارزيابي نتايج بدست آمده بعد از اجراي مسابقه مي توان در صورتي که ارتباط معني داري داشته باشد از خودسودمندي اجراي مهارت هاي ورزشي و خطرپذيري رواني به عنوان يک متغير برآوردکننده نتايج اجراهاي رقابتي سود جست.

1 .3. اهداف

1 .3 .1. هدف کلي

تعيين ارتباط علّي بين احساس خودسومندي و خطرپذيري رواني با عملکرد شناگران زن شرکت کننده در مسابقات کشوري.

1 .3 .2. اهداف اختصاصي

تعيين ويژگي هاي دموگرافيک شرکت کنندگان

تعيين ميزان احساس خودسودمندي شرکت کنندگان

تعيين ميزان احساس خطر پذيري رواني شرکت کنندگان

تعيين متغيرهاي مربوط به عملکرد

1 .4. سوأل ها

1- آيا  ارتباط علّي معني داري بين ميزان احساس خودسودمندي و خطرپذيري رواني در شناگران وجود دارد؟

2- آيا  ارتباط علّي معني داري بين ميزان احساس خودسودمندي و عملکرد  شناگران وجود دارد؟

3- آيا  ارتباط علّي معني داري بين  ميزان خطرپذيري رواني و عملکرد  شناگران  وجود  دارد؟

1 .5. فرضيه ها

در اين تحقيق با توجه به موضوع و مسئله اصلي و نيز در چارچوب نظري آن، سه فرضيه مطرح مي گردد :

ارتباط علّي معني داري بين ميزان احساس خودسودمندي و خطرپذيري رواني در شناگران وجود دارد.

ارتباط علّي معني داري بين ميزان احساس خودسودمندي  و عملکرد  شناگران وجود  دارد.

ارتباط علّي معني داري بين  ميزان  خطرپذيري رواني و عملکرد  شناگران وجود  دارد.

مدل مفهومي ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي با خطرپذيري رواني و عملکرد معنادار است.

1 .6. پيش فرض ها

شرکت کنندگان سؤالات پرسشنامه را به دقت خوانده و بعد از درک مفهوم سؤالات احساس واقعي خود را در پاسخ منعکس نموده اند.

شرايط آزمون براي همه آزمودني ها يکسان بوده است.

1 .7. تعاريف مفهومي واژه ها و اصطلاحات

خودسودمندي[19]

تخمين توانايي ذهني شخص براي ارائه يک وظيفه بطور موفقيت آميز و يا شکل ويژه و اختصاصي از اعتمادبنفس ورزشکار از مهارت هاي پايه رشته شنا که از امتياز 1 تا 10 رتبه بندي مي شود (هاردي لو، 1384).

شناگر

به ورزشکاراني گفته مي شود که تجربه شنا کردن را در مسابقات قهرماني کشوري داشته باشند.

خطرپذيري[20]

خطر[21]

واژۀ خطر در ادبيات به معناي جسارت داشتن يا بروز رفتار يا تمايل به اقدام در جهتي با آينده اي نامعلوم است به نحوي که نمي توان نتايج آن را با اطمينان تشخيص داد.يکي از نتايج احتمالي براي فرد بسيار مفيد و سودمند و ديگري کاملاً زيان بار يا ترسناک خواهد بود (گالوان، 2007). خطر پذيري رفتاري است که به موجب آن، فرد خود را در معرض آسيب جسمي، رواني و حتي مرگ قرار مي دهد. پذيرش يک خطر، قرار دادن خود در معرض يک آسيب يا زيان است (جان، 2006).

عملکرد

به مجموعه رفتارها و اعمالي که شناگران براي کسب نتيجه در ميادين ورزشي از خود نشان مي دهند گفته مي شود. شواهد حاكي از اين است هم مهارت هاي ذهني و هم مهارت هاي جسمي براي اجرا و عملكرد ايده ال لازمند. مربيان در تمامي سطوح، از تكنيك هاي روانشناسي چون : كنترل هيجان، شبيه سازي، برقراري اهداف (هدف چيني) و بازداري انديشه ( زدودن افكار زايد) راه هاي كاهش اضطراب ( آرام سازي) كمك مي گيرند تا ورزشكاران را در تكامل بخشيدن مهارت هاي ورزشي ياري دهند. بايد به اين موضوع توجه داشت که عملکرد فرد در رقابت ها نمي تواند به طور حدسي و اتفاقي باشد بلکه يک رابطه مستقيم بين عملکردي با ميزان خودسودمندي او وجود دارد که اندازه گيري آن در سنجش عمل وي بسيار مؤثر است حتي بدينوسيله مي توان چگونگي عملکرد وي را قبل از رقابت پيشگويي کرد (ديويد[22]، 2008).

نظريه مناطق عملكرد بهينه[23] ( هنين[24]، 1980) بر تفاوت هاي فردي تاکيد مي کند و اظهار      مي کند كه هر ورزشكار سطحي از اضطراب را براي خودش ترجيح مي­دهد و سطح اضطراب ترجيح داده شده ورزشكار منطقه عملكرد بهينه او ناميده مي‌شود. مدل فاجعه[25] (فازي و هاردي[26]، 1988) بيان مي دارد وقتي ورزشكار دچار اضطراب شناختي بالا مي شود يك افزايش نهفته در انگيختگي بالاتر از سطح بهينه مي تواند افت قابل ملاحظه اي را در عملكرد بوجود آورد. نظريه وارونگي[27] (کر[28]، 1997) بيان مي­دارد كه تفسير فرد از انگيختگي خودش رابطه عملكرد- اضطراب را متنوع مي سازد.

1 .8. محدوديت هاي تحقيق

موارد زير از نظر پژوهشگر غيرقابل کنترل بوده لذا جزء محدوديت هاي اين تحقيق به حساب خواهد آمد.

1- تفاوت هاي فردي شامل شرايط روحي و رواني

2- تفاوت هاي خانوادگي، فرهنگي، تربيتي و اقتصادي

3-  سطح مهارت و سابقه‌ی شرکت در مسابقه قهرماني

4- منحصر به فرد بودن صفات شخصيتي آزمودني ها

فصل دوم

زير بناي نظري و پيشينه تحقيق

 

فرضيه اول: ارتباط علّي معني داري بين ميزان احساس خودسودمندي و خطرپذيري رواني در شناگران وجود دارد.

مباني نظري

تئوري خودسودمندي بندورا [29] که  در حقيقت به  قضاوت انسان ها  از ظرفيت ها  و توانمندي هايشان در عمل  تعبير شده است،  حاصل روند پيچيده اي  از  باورهاي  شخصي  است، که  بر  فرآيند  آگاهانه  منابع  مختلف  اطلاعات  متکي مي باشد، اين  منابع شامل عمليات  اجرايي  و آزمايشات مکرر جانشيني،  باورها،  ترغيب کلامي و در نهايت شرايط  رواني  و بر انگيختگي  است  (محمودي، 1389). خودسودمندي عبارت است از داشتن قابليت ارائه پاسخي خاص که نتيجه موفقي را باعث شود به عبارت ديگر به معني قدرت اطمينان شخص به دادن پاسخي موفقيت آميز که براي گرفتن نتيجه معين لازم مي باشد (محمودي، 1389). از طرفي تئوري خودسودمندي بندورا بيان مي کند وقتي مهارت هاي ضروري و محرک هاي کافي (انگيزش) موجود باشند، خودسودمندي اجراي طبيعي را پيش بيني مي کند، به عبارت ديگر، تئوري خودسودمندي در حقيقت به قضاوت انسان ها از ظرفيت و توانشان در عمل تعبير شده است و حاصل روند پيچيده اي از باورهاي شخصي مي داند که متکي به منابع مختلف اطلاعات همچون تجربيات گذشته، باورها، ترغيب و تشويق کلامي و شرايط رواني و برانگيختگي مي باشد (تجاري و شريفي فر، 1391). بندورا (1997) در تحقيقات خود بيان    مي کند  که   وقتي مهارت هاي  ضروري و محرک هاي  کافي  موجود باشند  خودسودمندي، اجراي  طبيعي  را  پيش  بيني  مي کند (يوسفي، 1379).

در تحقيقي که توسط تجاري، قاسمي، ديوکان و آذربايجاني (1389) با هدف بررسي ارتباط ميان احساس خودسودمندي با تحليل رفتگي شغلي دبيران مرد و زن تربيت بدني شهر تهران انجام گرفت مشخص شد که ارتباط معني داري بين احساس خودسودمندي با تحليل رفتگي شغلي وجود دارد و در بعد شاخص هاي تحليل رفتگي بيشترين عامل تأثيرگذار کاهش عملکرد شخصي و سپس به ترتيب فرسودگي عاطفي و تهي شدن بودند و در بعد احساس خودسودمندي بيشترين عامل تأثيرگذار نظم و انضباط و پس از آن راهنمايي و مشاوره، آموزش و عوامل بيروني نقش داشتند (نوابي نژاد، 1380).

خودسودمندي به صورت نوعي ايمان وباور در يک توانايي يا سازماندهي و يا انجام دوره هاي عملي که با ارائه برنامه نيازمند است تعريف  مي شود؛ خود سودمندي شکلي از اعتماد به نفس با شرايط ويژه است؛ خودسودمندي نوعي شاخص ويژه است که بندورا با توجه به تئوري شناخت اجتماعي آنرا تعريف کرده است؛ براي اينکه خودسودمندي رشد کندتک تک افراد بايد باور کنند که تحت کنترل هستند و قدرتي دارند که مي توانند نتايجي را ايجاد کنند، آن ها انگيزه خواهندداشت تا اين اتفاقات را ايجاد کنند؛براساس نظرية خودسودمندي بندورا كه به تأثير افكاربه خود بر رفتار و انگيزة افراد اشاره دارد، ادراك افراد از توانايي هاي خود برسطوح انگيزش آن ها، الگوي تفكر و واكنش هاي هيجاني و رفتاري آنها در موقعيت هاي استرس زا تأثير دارد؛ براساس مباني نظريةاجتماعي- شناختي، افراد باسطوح بالاي خودسودمندي در مقايسه با افراد داراي خودسودمندي كمتر، درمقابل برانگيختگي هاي هيجاني شديدكمتر آسيب پذيرخواهند بود و براي مقابلة سازش يافته با برانگيختگي هيجاني مستعد ترند (بندورا، 1983). خودسودمندي ورزشي به احتمال زياد مي تواند انتظار مقابلة مثبت را در ورزشكار افزايش دهد (يورسينواريكسن[30]،2004).

تئوري خودسودمندي در غالب تئوري همبستگي اجتماعي گسترده شده، اگر چه اين تئوري در اصل با روش هاي گوناگون محاسبه نتايج متفاوت به دست آمده و در روانشناسي باليني براي درمان استرس و اضطراب هاي رواني هدفمند شده بود، ولي از همان زمان در شاخ هاي ديگر از جمله بهداشت، رفتار درماني و ورزش نيز گسترده شده است، احساس خود سودمندي که مي توان آن را در مرکزتئوري شناختي جاي داد، در تمامي حوزه هاي فيزيولوژيکي، پزشکي، آموزش ومديريت نقش دارد (بندورا، 1997). برداشت انسان ها از خودسودمندي برداشت گسترده اي است و موارد زير را در بر مي گيرد :

1) افراد به چه فعاليت هايي مي پردازند، 2) براي چه مدت در مقابل موانع ايستادگي مي کنند، 3) واکنش هاي هيجاني افراد به هنگام پيش بيني يک موقعيت با هنگام وقوع آن چگونه است (بندورا، 1997).

خودسودمندي در فرد نقش عمده اي در چگونگي رويکرد ونگرش او به هدف، وظايف و چالش ها دارد، در حقيقت افرادي که داراي حس قوي خود سودمندي مي باشند، علاقه و تعهد بيشتري نسبت به فعاليت هايي که در آن ها مشارکت دارند نشان مي دهند و به سرعت بر حس ياس و نااميدي چيره مي شوند ؛ به وسيله يادگيري و با به حداقل رساندن استرس به هنگام مواجهه با وظايف دشوار و چالش بر انگيز مي توان حس خودسودمندي را تقويت کرد چرا که توجه کافي در کمک به ورزشکاران تا زماني که آن ها حرفه اي شوند و احساس خودسودمندي و رضايتمندي داشته باشند، بسيار مهم است (بندورا، 1996).

[1]. deel & Henderson

[2]. Bandura

[3].Mahoney,Gabriel & perkins

[4] .Hardi,lo

[5] . Deborahl.feltz

[6] . Hacker, C.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين الگو هاي کسب وکار با عملکرد شرکتهاي فعال در شهرکهاي صنعتي
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دخترانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122