پايان نامه ارتقاء تکنولوژي شرکت برق منطقه اي غرب درابعاد فني و مهندسي و ارزيابي فوايد فني، اقتصادي و اجتماعي بلند مدت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارتقاء تکنولوژي شرکت برق منطقه اي غرب درابعاد فني و مهندسي و ارزيابي فوايد فني، اقتصادي و اجتماعي بلند مدت  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 161 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارتقاء تکنولوژي شرکت برق منطقه اي غرب درابعاد فني و مهندسي و ارزيابي فوايد فني، اقتصادي و اجتماعي بلند مدت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

الف) دیباچه
الف- 1- عنوان پایان نامه     –
الف- 2- ذکر بسم الله    –
الف-3- تصویب نامه هیات داوران جلسه دفاع از پایان نامها
الف-4- اهدا و تقدیم    ب
الف-5- تقدیر و تشکر    ج
الف-6- چکیده و واژه های کلیدی      د
الف-7- فهرست مطالب   ه
الف-8- فهرست جداول و
الف-9- فهرست شکل ها (نمودارها) ز
ب) متن پایان نامه
1- 1- فصل اول: مقدمه و کلیات 1
1-2-تبیین مسئله و تعریف موضوع3
1-3-اهمیت موضوع تحقیق4
فناوری5
چالشها در سیاست گذاری تکنولوژی های نوین6
رقابت فزاینده6
محدودیتهای روز افزون در مخارج عمومی7
پیچیدگی روز افزون7
اهمیت روزافزون مزیتهای علمی وفنی7
1-4-ضرورت و انجام تحقیق9
ضرورت های علمی و نظری10
ضرورتهای عملی و کاربردی 10
ضرورتهای اجتماعی و فرهنگی10
1-5-گستره علمی تحقیق11
گستره علمی تحقیق از دیدگاه علوم فنی و مهندسی11
گستره علمی تحقیق از دیدگاه علوم اقتصادی11
گستره علمی تحقیق از دیدگاه علوم اجتماعی12
1-6-اهداف تحقیق12
1-7-قلمرو تحقیق13
قلمرو مکانی تحقیق13
قلمرو زما نی تحقیق13
1-8-فرضیات تحقیق14
1-9-اقدامات تحقیق14
مراحل تحقیق14
روش تحقیق14
ساختار تحقیق15
1-10-جمع بندی کلیات تحقیق16
1-1-فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق  18
2 -1- مقدمه18
2-2-  مرور کلی مبا نی نظری و مفاهیم تحقیق18
2-3 مفهوم تکنولوژی18
2-4- بررسی تکنولوژی و تجربیات آن در ایران21
2-5- طبقه بندی انواع تکنولوژی22
2-5-1- طبقه بندی تکنولوژی بر ا ساس توانا یی ها22
2-5-2- طبقه بندی بر ا ساس مبدا تکنولوژی23
2-5-3- طبقه بندی تکنولوژی برحسب پیچیدگی23
2-5-4- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس کار بری و سرمایه بری23
2-5-5- طبقه بندی تکنولوژی براساس ماهیت (ترکیب )23
2-5-6- طبقه بندی تکنولوژی از نظر کاربرد23
2-5-7- طبقه بندی تکنولوژی از دیدگاه استراتژیک23
2-5-8- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس محصولات نهایی23
2-5-9- طبقه بندی تکنولوژی بر اساس نوع صنعت23
2-6-اجزای تکنولوژی24
2-7-مدل های ارزیابی سطح تکنولوژی24
2-7-1- روش ارزیابی اقتصادی موقعیت تکنولوژی26
2-7-2- روش اندازه گیری غیر ادغام شده (مجزا )26
2-7-3- روش تجزیه وتحلیل استراتژیک27
2-7-4- مدل چند شاخصی27
2-7-5- روش شاخصهای تکنولوژی (آنکتاد)27
2-7-6- روش ارزیابی تناسب تکنولوژی28
2-7-7- روش پورتر28
2-7-8- روش اطلس تکنولوژی29
2-8-تاثیرتکنولوژی بر فرهنگ واجتماع29
1-8-1- فرهنگ ابزار30
1-8-2- فرهنگ تکنوکراسی30
1-8-2- فرهنگ تکنوپولی30
2-9-ارتقاء سطح تکنولوژی و آثار اجتماعی آن31
2-10-اثر بخشی ارتقاء فنی تکنولوژی32
3-فصل سوم: پیشنهاد روش تحقیق 36
3-1-مقدمات و کلیات طرح تحقیق36
3-2-نوع و تبیین انجام  روش تحقيق37
3-3-کلیات قلمرو های تحقیق39
3-3-1- جامعه آماری ( قلمرو مکانی تحقیق )39
3-3-2- روش نمونه گیری ( قلمرو اقدامات تحقیق )39
3-3-3- حجم نمونه گیری (قلمرو احاطه تحقیق )39
3-3-4- ابزار نمونه گیری (قلمرو امکانات تحقیق )39
3-3-5- دوره زمانی ( قلمرو دوره تحقیق )40
3-3-6- راستی آزمایی ( قلمرو اعتباری تحقیق )40
3-3-7- روش تحلیل داده ها ( قلمرو محا سبات تحقیق )40
3-3-8- محدودیت های عملکردی ( قلمرو معذورات تحقیق )40
3-4-فرآیند اجرای تحقیق40
3-5-طرح کلی انجام تحقیق42
3-6-جامعه آماري تحقیق43
3-7-روش نمونه گيري و حجم نمونه آماری43
3-8-ابزار های اندازه گیری تحقیق44
3-9-روش بررسي روايي و پايايي (اعتبار سنجی ) پرسشنامه44
3-9-1- روش بررسي روايي پرسشنامه44
3-9-2- روش بررسي پايايي (اعتبار سنجی )تحقیق حاضر45
3-9-3- پایا سازی داده های تحقیق47
3-9-4- رواسازی یا تحلیل عاملی داده های تحقیق47
3-10-روش تجزيه و تحليل آماری50
3-10-1- توصیف عوامل تحلیل شده در تحقیق52
3-10-2- استخراج میزان همبستگی عوامل موثر در تحقیق حاضر52
3-10-3- تجزیه وتحلیل داده های کمی52
3-10-4- ابزار آماری در تحلیل همبستگی53
3-10-5- ابزارهای آماری تحلیل و کشف مدل مفروض54
3-10-6- آزمون همبستگي55
3-10-6-1- تعيين فرضيات آزمون57
3-10-6-2- محاسبه آماره و آزمون57
3-10-6-3- تعيين مقادير بحراني57
3-10-6-4- تصميم گيري58
3-11-جمع بندی مطالب فصل روش تحقیق58
4-فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و طرح مدل تجربی تحقیق 62
4-1-مقدمات و کلیات مدل سازی62
4-2-طراحی و توصیف مدل تجربی اولیه62
4-3-طراحی و توصیف مدل تجربی نهایی68
4-4-ارزیابی مدل های تجربی کشف شده71
4-4-1- تحلیل مدل تجربی و بر آورد خطا های عملیاتی72
4-4-2- خطا های عملیاتی مدل تجربی اولیه72
4-4-3- خطا های عملیاتی مدل نهایی73
4-4-4- سنجش برازندگی روابط مدل تجربی74
4-4-4-1- بررسی شاخص های برازش مطلق74
4-4-4-2- بررسی شاخص های برازش تطبیقی76
4-4-4-3- بررسی شاخص های برازش مقتصد77
4-5-آزمون فرضیه های تحقیق بر روی مدل تجربی نهایی79
4-5-1- آزمون فرضیه اول80
4-5-2- آزمون فرضیه دوم80
4-5-3- آزمون فرضیه سوم80
4-5-4- آزمون فرضیه چهارم 81
4-5-5- آزمون فرضیه پنجم81
4-5-6- آزمون فرضیه ششم81
4-6-تحلیل معادلات رگرسیون در مدل تجربی نهایی 83
4-6-1- رگرسیون مرحله اول83
4-6-2- رگرسیون مرحله دوم84
4-6-3- رگرسیون مرحله سوم85
4-6-4- رگرسیون مرحله چهارم86
4-6-5- ارزیابی و جمع بندی نتایج تحلیل رگرسیون87
4-7-جمع بندی نتایج تحلیل داده ها و ارائه مدل تجربی مطلوب88
5-فصل پنجم:  تفسیر یافته ها، جمع بندی نتایج و ارائه پیشنهادات  90
5-1-مقدمات و تفسیر یافته های تحقیق90
5-2-خلاصه نتایج و نوآوری های حاصل از تحقیق92
5-3-نتیجه گیری و جمع بندی نتایج تحقیق93
5-4-محدودیت های موثر در انجام تحقیق95
5-5-توصیه پیشنهادات و را کارهای تحقیق آتی96
•مقدمه101
6-فصل ششم : تحلیل اقتصادی و توجیه فنی تکنولوژی های نوین پستهای سیار 63کیلو ولت عایق هوا در صنعت برق
6-1-توصیف نقش واهمیت محصول103
6-2-موارد کاربرد ونحوه عملکرد104
6-3-بررسی مزایا ومعایب پستهای سیار104
6-3-1- مزایا104
6-3-2- معایب105
6-4-ا نواع پستهای سیار105
6-4-1- تفاوت پستهای گازی سیار با پستهای سیار عایق هوا105
6-4-1-1- پستهای گازی سیار106
6-4-1-2- پستهای سیارگازی ا ستوانه ای106
6-4-1-3- پستهای گازی سیار مکعبی106
6-5-دامنه عملکرد106
6-5-1- جانشینها  و مکملهای پستهای مختلف107
6-5-2- عمر محصول تولیدی107
6-6-اطلاعات مربوط به بازار محصول107
6-6-1- سازندگان اصلی داخلی و خارجی قطعات وتجهیزات107
6-6-2- خریداران عمده پستهای سیار108
6-6-3- سازندگان و رقیب های خارجی108
6-6-4- وجوه تمایز محصول قابل ارائه با رقبای خارجی108
6-7-ارزیابی مالی واقتصادی طرح برآورد سرمایه  موردنیاز طرح109
6-8-هزینه های مواد و تجهیزات تولیدی 111
6-9-هزینه های سالانه نیروی انسانی طرح115
6-10-بررسی روند عرضه و تقاضا درسالهای گذشته117
6-10-1- بررسی  روند تقاضا در سالهای گذ شته118
6-10-2- پیش بینی روند تولید در سالهای آینده118
6-11-روشهای  مختلف  ارزیابی طرحهای صنعتی119
6-11-1- روش های ارزیابی119
6-11-2- محاسبه  ارزش فعلی خالص ( NPV  )121
6-12-محاسبات تحلیل مالی طرح122
6-12-1- محاسبه هزینه های ثابت و سرمایه گذاری122
6-12-2- هزینه های قبل از بهره برداری122
6-12-3- برآورد سرمایه درگردش123
6-12-4- محاسبه  سرمایه گذاری کل124
6-12-5- برآوردهزینه استهلاک پس از اجرای توسعه طرح125
6-12-6- هزینه تولید سالیانه125
6-12-7- قیمت تمام شده محصول تولید شده127
6-12-8- قیمت فروش محصولات127
6-13-تحلیل طرح127
6-13-1- محاسبه سود یا زیان ویژه127
6-13-2- تحلیل سود آوری131
7-مراجع و مآخذ 132
ج) بخش ضمائم و پیوست ها
ج-1- پیوست اول:
ج-2- پیوست دوم:
ج-3-پیوست سوم:

منابع و مآخذ:

[6] جامبر صادقی، سوزان.(1382) آینده نگاری و سیاست گذاری علم و تکنولوژی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت تکنولوژی.

[9] بهرامی، محسن.(1374) تکنولوژی های آینده، شناسایی و پیش بینی، چاپ اول، تهران، خضرا

[12] نواز شریف. مدیریت انتقال تکنولوژی، ترجمه: اصلانی، رشید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،1367

[15] فرهنگ، منوچهر. (1369) فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، انتشارات نشرنو، چاپ ششم

[16] شمس،عبدالحمید. (1378) انتقال تکنولوژی، رویا یا واقعیت، تهران، انتشارات دانش و مدیریت

[17] صادق پور، ابوالفضل.(1375) مباحثی در مهندسی اجتماعی،ص 47

[18] فرهنگی، علی اکبر.(1372)تکنولوژی و تکامل فرهنگی، تهران، نشر اسفار،ص 55

[20] فلوید، کریس.(1378) تکنولوژی در خدمت بنگاه ها، ترجمه: نصیر زاده، غلامرضا، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

[22] یوسف پور، قربان.(1376) انتقال تکنولوژی در جهان سوم و ایران. تهران، انتشارات تندیس، ص 28

[23] حاج فتحعلی ها، عباس.(1372) توسعه تکنولوژی، تهران، انتشاراتدانشگاه علامه طباطبایی

[27] نواز شریف. مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه، ترجمه: اصلانی، رشید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،1367

[29] خاکی، غلامرضا.(1378) روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت

[30] دلاور، علی. (1387) روش شناسی آزمایشی، تهران، انتشارات رشد

[31] خاکی، غلامرضا.(1378) روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت

[32] دلاور، ع. (1385) روش تحقیقدر روان شناسی و علوم تربیتی(چاپ بیست و پنجم)، موسسه نشر ویرایش

[33] سرمد، زهره. بازرگان ع. و حجازی ا. (1388) روش تحقیق در علوم رفتاری(چاپ هفدهم)، موسسه انتشارات آگه

[34] هومن ح. ع. (1378) مدل یابی معادلات ساختاری با کاربردنرم افزار لیزرل(چاپ سوم)، نشر سمت

[35] قاسمی و. (1389) مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد نرم افزار Amos Graphics، نشر جامعه شناسان

[36] ولی اللهی ج. (1384) نرم افزار تحلیل آماری برای همه عرصه های دانش تکنولوژی،SYSTAT، انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

[37] نجاتی ر. و اشرفی ح. ر. (1389) آمار کاربردی به زبان ساده (ویراست 17 SPSS ) انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Rreferences

[1] Jones G.” Determinants and performance impact  of acquisition “: journal of  Business venturing. 16.No.3. 2000

[2] Hipkin I. Determining technology strategy in developing countries”  omega. 32. 2004.

[3] Hemmert  M” Infuence of  institutional factors on acquisition performance of high tech firms .” Research policy . 32.No.6.7.2004.

[4] Johnson  j.” culture freedom، economic growth “ world Business 33.No.4.1998.

[5] Suryak : I. K. Ridwan A. S .A  purnama (1999). Technology forecasting in competitive In telligence : the use patent Analises، International “ journal of Information sciences for Decision Making.”

[7] Khalil ، Tarek. (2000).” Management of Technology “ Me Graw-Hill.

[8] Jassawalla ، A.R.(1996).”Managers Experiences in the Technology” Transfer prosses International / group Behavior an organizational Design.vol.57.No.6

[10] chattergi،M. (1990) Technology Transfer in the Developing countries ، Macmillan.

[11] Martin ، B.R.2001. “Technology foreslght in a rapldly Globallzation Economy “Regional  conference on Technology foreslght for NIS countries.

[13] Chai، and Kent ، “Technology in less Developed countries kist press seoul ، 1990.pp 61 -65

[14] Porter ، A.L. Roper، A.L.Manson ، T.w.، Rossini.f.A، Banks، J.(1991).

[19] Rosenberg .N(1985) . “ International Technology Transfer concepts، Measure and comparison prager” New York.

[21] Gaynlor، X.G. (1996).” Hand book of technology Management” MC grow-Hill.

[24] UNIDO، “ Technology Management in Developing country” Report، Vienna. 1989.

[25] OECD ، “ Science and technology in the new socio economic  “ 1979،PP، 78-81.

[26] “Asian and pacific center for transfer of technology Atlas and over view united nations“APCTT pag. PP 62-71.

[27]WONG V. “effective organization and management of  technology“ 1998.

[28]Wlederholt، B.J.” forecasting and management of Technology “ wiley ،  USA.

[39]Michael E.porter “ competitive Advantage “ New yourk، free press. 1985،  pp.166-169.

[40]Khalil ،T.(2000)” Management of Technology” The key to competitiveness and wealth، MC Grow- hill.

[41]Walsh s. “Measurement of technical competencis”. High Technology management research . 13.No.2002.

[42] Tsai k.” The impact of technological capability on firm’s performance in taiwan’s electronics industry “. High technology Management research.15 ,No.2.2004.

[43]Dysters, G. “ core competencies and company performance”. High Technology management , 11, No.2000.

[44]Hofstede. G.” organizing for cultural diversity”  Eurpen management  journal , vol .7,No,4.1989.

[45]wong.V.” Effective organization and  management  of  technology “Industrial Marketing management .vol,27.1998.

[46]Kim L.” stages of development of industrial technology in a developing country : A Model “ Research policy . vol .9.1980.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتقای تکنولوژی در ابعاد فنی و مهندسی و ارزیابی فواید اقتصادی و اجتماعی در بلند مدت است. جامعه آماری در این تحقیق مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان فنی در برق منطقه ای غرب شامل استانهای کرمانشاه، کردستان وایلام می باشد. براساس اهداف تحقیق، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی است، که در صددکشف الگویی منطبق با موضوع تحقیق یعنی بهبود وضعیت تکنولوژی در صنعت برق است. ابزار بکار گرفته شده در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده که میزان پایایی( 0.754= α ) است. توسط نرم افزار SPSS و تعیین ضریب آلفای کرونباخ، سنجش پایایی و روایی داده های تحقیق صورت گرفت. ارزیابی تحلیل پیمایشی داده های کمی حاصل از اندازه گیری؛ به روش تحلیل عامل و همبستگی میان عوامل موثر به انجام رسیده است. با استفاده از نرم افزارAmos  تحلیل مسیر، و انجام فرایند مدل سازی معادلات ساختاری برای مدل ارتقاء و بهبود تکنولوژی در بعد فنی و مهندسی حاصل گردید. با تبیین مدل مفروض و آزمونهای فرضیه تحقیق بر روی عامل مستقل یا اثر گذار و عوامل وابسته یا اثر پذیر؛ به ارزیابی سنجش برازندگی عوامل بهبود تکنولوژی در ابعاد مختلف پرداخته شده است. که با درصد اطمینان و برازندگی کافی، برازش مدل نهایی تعیین گردید. به منظورتجزیه و تحلیل داده های آماری از روش همبستگی بین عوامل و معادلات رگرسیونی استفاده شده است. ضمنا” در خصوص شناسایی تکنولوژی های نوین و بررسی اقتصادی بودن بکار گیری آنها، به صورت مطالعه موردی در فصل ششم به تحلیل حساسیت و توجیه فنی و اقتصادی تولید پستهای سیار 63 کیلوولت عایق هوا پرداخته شده که نشان می دهدمدل مورد بررسی در بعد اقتصادی دارای توجیه اقتصادی است.

واژه های کلیدی: 1) ارتقاء تکنولوژی 2) صنعت برق 3) امکان سنجی و توجیه اقتصادی و فنی 4) فواید اقتصادی، اجتماعی بلند مدت 5) تحلیل عامل و معادلات ساختاری

1-1.     مقدمه

1-2. بیان مسئله و تعریف موضوع

دنیای امروزه دائما “در حال تغییر است  و سرعت این تغییرات روز به روز بیشتر می شود. تکنولوژی های جدید ی ظهور می کنند و معادلات اقتصادی را برهم می زنند. سیستمهای مدیریتی نیز باید خود را با این تغییرات منطبق و سازگارنمایند. مهمترین ویژگی دنیای امروز سرعت تحولات تکنولوژیک عنوان شده است. این موضوع با تغییر در قلمرو و بکار گیری تکنولوژیهای نوین همراه است. بدیهی است که رقابت های جهانی بر اساس تحولات تکنولوژیک صورت می گیرد. بسیاری از کشورها بودجه چشمگیری‏ برای ترویج تکنولوژی و توسعه آن اختصاص‏ می‏دهند، ولی استفاده کارآ از تکنولوژی‏ جدید مهم‏تر از اختراع آن است. در سر تا سر دنیا، شرکتها معمولا”برای‏ تکنولوژی جدید تولید کالاهای نو یا ایجاد شیوه‏های جدید تولید پول زیادی‏ هزینه می‏کنند. منطق اقتصادی در این‏ مورد بسیار ساده است با افزایش‏ بهره‏وری و در نتیجه ارتقای استانداردهای‏ تکنولوژی، پیش از آنکه‏ این امر برای شرکتها مفید باشد به نفع جامعه‏ خواهد بود. درنتیجه هزینه کمتری را به بودجه دولتها تحمیل می کنند. بنا براین با توجه به ویژگی های تکنولوژی امروزه، ضروری به نظر می رسد که شرکتها هرچه بیشتر نقش خود را در روند حرکت تکنولوژی و بهبود وضعیت آن در تمام سطوح فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان دهند.

1-3.   اهمیت موضوع تحقیق

با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نوین و اهمیت آنها از لحاظ تامین رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافله ی تکنولوژی دور کند.

بنابراین باید درجستجوی راههایی بودکه دستیا بی به این امر را به سریع ترین وجه ممکن امکان پذیر سازد. با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکتها و نیز کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان  یک مزیت برای حضور در بازار جها نی مطرح شده اند[1]. در تحقیقات اخیرمشخص شده که کشورهای درحال توسعه 5% تکنولوژی جها نی را تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، در این صورت توسعه داخلی تکنولوژی برای این کشورها مقرون به صرفه و عملی نمی باشد و کشورهای در حال توسعه بیشتر به دنبال انتقال تکنولوژی از سایرکشورها می باشند[2],[3].

با توجه به اینکه در پروژه های ارتقاء تکنولوژی نوین موانع بسیاری وجود دارد، دراین صورت شناسایی عوامل عام و خاص که بر موفقیت و اثر بخشی تکنولوژی نوین تاثیر گذارند می توانند باعث کاهش خطر پذیری و منجر به افزایش امکان موفقیت در پروژهای بهبود تکنولوژی شوند[4].

بطور کلی سازمانها به اثر بخشی راهیابی تکنولوژی های نوین از جمله توانمندی تکنولوژیک، استراتژی تکنولوژی و عوامل محیطی آن و به صورت عمده به نقش عوامل تکنولوژیک و ظرفیتهای جذب آن کمتر توجه نموده اند. بطوریکه امروزه توسعه تکنولوژی عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود؛ به همین لحاظ بررسی فرایندها و ابعاد تکنولوژی های آینده برای بسیاری از سازمانها، شرکتهای صنعتی، مالی و خدماتی امری بسیار ضروری است. زیرا همه این نهادها عمیقا” تحت تاثیر نوآوری های درحال ظهورند. از طرفی دیگر تغییر وتحولات تکنولوژی در دهه های اخیر به قدری سریع بوده که بسیاری از کشورها و سازما نها را از گردونه رقابت خارج ساخته و شکاف تکنولوزی میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه را چند برابر کرده است[5].

با توجه به ویژگیهای تکنولوژی های امروزی، ضروریست همه سازمانها، شکل گیری تحولات تکنولوژی روز را شناسایی نموده و بهره گیری از ابعاد مختلف آن در حوزه فعالیتهای خود مورد توجه قراردهند. در عرض چند دهه ی اخیر، دنیای صنعتی با به کار بردن روشهای مختلف برای شنا سایی روند حرکت تکنولوژی توا نسته است سیادت قابل ملاحظه ای را در این زمینه برای خود ایجاد کند[6].

در دنیای امروزه تغییر و تحولات تکنولوژی سرعت زیادی به خود گرفته، و برنامه ریزی برای آینده را نیازمند درکی عمیق از تغییر در عرصه تکنولوژی نموده است. این درک عمیق در بردارنده  بررسی دقیق پیدایش تکنولوژی های جدید و حیاتی میباشد[7].

آنچه مسلم است این که تکنولوژی ابعاد جدیدی را به توا نایی های ا نسان ا ضافه می کند و ما را درانجام وظایف و ارضای نیازهایی که در گذشته ممکن نبود قادر می سازد. بنا براین ما در طیفی زندگی می کنیم که از گذشته شروع شده و از حال به آینده امتداد می یا بد[8].

بطور کلی برنامه ریزی در جهت تکنولوژی، فرایند فکر کردن در مورد آینده و قابلیتها وکاربرد تجهیزات و فرایندهای فیزیکی و علوم کاربردی است[9].

  فناوری

تعاریف متعددی از فناوری ارائه شده است که کم و بیش شبیه یکدیگرند.  مولر فناوری مجموعه ای از چهار عنصر وابسته به هم، یعنی دانش، فنون، سازما ندهی و محصول نهایی می دا ند. “رابینز” نیز فناوری را ترکیبی از اطلاعات، تجهیزات، فنون، و فرایند های مورد نیاز برای تبدیل داده به ستاده تعریف می نماید[10].

برای دست یابی به تکنولوژی های نوین و ارتقاءآن عمدتا”سه روش وجود دارد که عبارتند از :

خرید مجموعه ی کاملی از تکنولوژی به روش موسوم کلید در دست

تولید داخلی تکنولوژی

خرید بعضی از اجزای مربوط به تکنولوژی از خارج و تولید برخی از آنها در داخل کشور

در اینجا روش و چگونگی تحصیل تکنولوژی را فرایند انتقال تکنولوژی گویند. بحث دیگری که در مباحث تکنولوژی مطرح می شود، استفاده از تکنولوژی های مناسب است. منظور از تکنولوژی مناسب آن است که موجب استفاده بهینه از منابع موجود در یک مکان مشخص می شود و به تبع، رفاه اجتماعی، اقتصادی، بهره وری نیروی کار و در نهایت توسعه در صنعت را در جامعه به دنبال دارد. نکته حائز اهمیت در استفاده از تکنولوژی، توانایی جذب آن توسط صنعت دریافت کننده است و این توانایی جذب تابعی از عوامل محیطی، زمینه های علمی و فنی و زیر بنای اطلاعات موجود سازمان می باشد.

چالشها در سیاست گذاری تکنولوژی های نوین

چالشهای متعددی در امر سیاست گذاری های فنا وری نوین وجود دارد که در ذیل به مهمترین آنها اشاره خواهد شد. عمده ترین محرکهای اقتصاد جها نی در طول دهه های اخیر را می توان به چهار واژه اساسی خلاصه نمود. رقابت فزاینده[1]، محدودیتهای روز افزون در مخارج عمومی[2]، پیچیدگی درحال افزایش[3] و اهمیت روز افزون مزیت های علمی وفنی[11].

رقابت فزاینده

همگان اعتراف دارند که ما دردنیای پر از رقابت زندگی می کنیم که این رقابت هر روز درحال افزایش است. در این دوره رقابت و تغییرات سریع و روز افزون، تکنولوژی های نوین نقش فعال تری را در ارتباط با توسعه اقتصادی و اجتماعی باز می کنند. یعنی به موازات حرکت به سمت علوم مهندسی مبتنی بر دانش نوین، رقابت صنعتی نیز تا حد زیادی به تکنولوژی ها و ابداعات جدید وابسته شده است. درحال حاضرتکنولوژی های نوین وتحقیقات استراتژیکی که این تکنولوژی هارا تقویت می کند، غالبا “با ریسک بالا و یا پرهزینه هستندکه صنایع، مسئولیت پشتیبانی ازآنها را برعهده نمی گیرند و دولت ها نیز نمی توانند سرمایه های لازم برای تمامی حوزه های تکنولوژی وتحقیقات را که محققین و صنعتگران خواستارآن هستند تامین نمایند. در عین حال نگرانی هایی درباره تعامل بین رقابت اقتصادی و تعدادی از عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند نا برابری های اجتماعی، محیطی  و حفظ آن و مخا طرات جدید مربوط به ابداع  تکنولوژی های نوین وجود دارد. بنا براین به مجموعه ای از سیاست های ملی درباره تحقیقات و تکنولوژی نیاز داریم که نابرابری های اجتماعی، حفظ محیط زیست و مانند آن تعادل برقرارکند. این مستلزم ابزارهای جدیدی همچون انتقال و ارتقاء تکنولوژی است .

محدودیتهای روز افزون در مخارج عمومی

سازما نهای دولتی در بسیاری از موارد بدلیل محدودیتهای بودجه ای درحوزه ارتقاء تکنولوژی دارای پیشرفتهای چندانی نبوده و مصرف وجوه دولتی در دستیابی به تکنولوژی های نوین ضعیف و نیازمند ابزار سیاست گذاری جدید و همچنین توجیهات قابل قبول تری می باشند. اما با روند روبه افزایش تغییرات تکنولوژی، سازمانهای مختلف دریافته اندکه باید بطور صریح اولویتهای شفافی برای تحقیقات و تکنولوژی داشته و انتخابهایی در این زمینه صورت دهند.

پیچیدگی روز افزون

عامل دیگر، روندی است که درجهت رشد پیچیدگی تکنولوژی حرکت می کند. این امر از طریق ارتباط بیشتر و تعاملات سیستمهای گوناگون با یکدیگر آسا نتر می گردد. که از جمله تعامل میان بخش های عمومی وخصوصی و یا تعامل میان تولید کنندگان علم و دانش (بخشهای سازمانی ودانشگا هها ) اشاره کرد.

اهمیت روزافزون مزیتهای علمی و فنی

اهمیت روز افزون دانش علمی و فنی درحال تبدیل شدن به یک منبع استراتژیک برای شرکتها و سازمانها شده و همچنین برای بهبود کیفیت زندگی مردم نیز حیاتی اند. مهارتهای فنی نیز ارتباط با خلق ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته  و از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در اینجا موضوعات به واسطه این حقیقت پیچیده ترشده اندکه تکنولوژی های نوین نه تنها نیازمند مهارتهای جدید هستند بلکه مهارتهای قدیمی را نیز منسوخ می کنند. این واقعیت، نیازمند آموزش مستمر درهمه سطوح فردی و سازمانی است. علاوه بر این به دلیل پیچیدگی تکنولوژی های نوین، نیازمند مهارتهای جدید عمومی یا سیستمی هستیم. مهارتهایی مانند نگرش های کار گروهی که همه آنها می توانند با درک صحیح از تکنولوژی قابل دستیابی باشند.

تکنولوژی کاربرد علوم سیستماتیک و دانش های سازماندهی شده برای وظایف علمی و فنی است و فرایند تبدیل داده به ستاده را توضیح میدهد، بنابراین کشورهایی که به توسعه صنعتی و اقتصادی می اندیشند ناگزیر از توسعه تکنولوژی صنایع خود هستند[12].

با توجه به تعالیم تئوری های توسعه تکنولوژی اولین گام در راه توسعه و بهبود وضعیت تکنولوژی و برنامه ریزی آن برای آینده ای شکوفاتر، شناخت وآگاهی از محتوا وموقعیت کنونی تکنولوژی است. بعد از اینکه کلیه ی جوانب و عناصر بهبود تکنولوژی موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد، گام بعدی تعیین اهداف با توجه به شرایط بومی و موقعیت خاص تکنولوژیک است. که در این مرحله بهترین وضعیت ممکن و استراتژی های رسیدن به تکنولوژی مطلوب شناسایی، ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد و نهایتا” استراتژی بهینه تکنولوژی صنایع انتخاب می شوند[13].

در نتیجه بدون شناخت سطح تکنولوژی موجود اینکه نقاط قوت وضعف مشکلات عمده تکنولوژیکی صنایع کدامند، هرگونه استراتژی توسعه و ارتقاء تکنولوژی به نتیجه دلخواه و نهایی نخواهد رسید. اینکه تکنولوژی های نوین و مناسب برای صنعت برق در ابعاد فنی ومهندسی کدامند؟ تاثیر ارتقای تکنولوژی در ابعاد فنی ومهندسی بر وضعیت وبهره وری اقتصادی چقدر است؟ ارتقاء تکنولوژی در بعد فنی و مهندسی چه اثراتی بر میزان بهره وری و ارتقاء سطح فرهنگی واجتماعی دارد؟ و چگونه می توان سطح و توانایی تکنولوژی را در ابعاد مهم تکنولوژی در بخش صنعت برق بهبود بخشید، از مهمترین چالشهای فرا روی این تحقیق محسوب می شود .

1-4.   ضرورت وانجام تحقیق

بهبود وضعیت و میزان توجه به عامل تکنولوژی از اهمیت بسزایی برخوردار است . از سوی دیگر یکی از الزامات محوری مدیریت استراتژیک سنجش دقیق تکنولوژی قابل ارتقاء و اثر گذار برای تصمیم گیری است و شناخت قوت وضعف سازمان یکی از مراحل اساسی دراین مسیر محسوب می شود. سنجش ابعاد مختلف  تکنولوژی  اطلاعات مستندی از نقاط قوت وضعف سازمان را دراختیار مدیریت قرار می دهد و از دیدگاه کلان اثرات مباحث مربوط به بهره وری اقتصادی وعامل مهم دیگر که تاثیر تکنولوژی بر اجتماع و فرهنگ مردم را نشان میدهد ریشه در ابعا د مختلف تکنولوژی دارد.

سند چشم انداز برنامه سوم توسعه کشور نیز گویای تنگناهای ساختاری در کاربردی کردن علوم میباشد و از مهمترین چالشهای فناوری عنوان شده و برای دستیابی به اهداف فوق تعیین اولویت های فناوری براساس ارزیابی وضعیت تکنولوژی نوین تاکید شده است ( فصل 13: توسعه علوم وفناوری).

بنابراین با نگاهی به مطالعات صورت گرفته در گذشته مشخص می شود که در خصوص ارتقاء سطح تکنولوژی در ابعادفنی ومهندسی، ارزیابی و تاثیر آن بر بهره وری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محدوده صنعت برق از جمله برق های منطقه ای، نیروگاهها، وشرکتهای توزیع برق، مطالعات جامعی انجام نشده است. در تحقیقات گذشته اکثر مطالعات به مقوله سنجش توانایی تکنولوژی صنایع کشور و یا اثر بخشی تکنولوژی از فرایند انتقال آن مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از فاکتورهای اثر گذار تکنولوژی به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم یا تجلی صفت دیگر برمیزان کارایی تکنولوژی در صنایع مورد مطالعه قرار گرفته ا ند. اما علیرغم اینکه موضوع ارتقاء تکنولوژی فنی در صنعت برق و اثرات آن بر محتواهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چگونه است، مبحثی است که تا این زمان به آن پرداخته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه برق منطقه ای غرب دارای بستری مناسب جهت شناخت درست مولفه های تکنولوژی در ابعاد فنی ومهندسی است، لذا تحقیق دراین زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق به استناد نتایج بدست آمده  تکنولوژی گذشته درصنایع کشور، اثرات تکنولوژی فنی و مهندسی و ارزیابی فواید فنی و اقتصادی واجتماعی مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد.

 ضرورتهای علمی و نظری

دانش علمی و فنی در حال تبدیل شدن به یک منبع استراتژیک برای شرکتها و سازمانهای مختلف و همچنین بهبود کیفیت زندگی مردم  شده است. با توجه به نیاز دنیای امروز و شناسایی تکنولوژی های نو ظهور که شاید بیشترین منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته باشند، بررسی های عمیق از جنبه های محتوایی و مباحث نظری را بیش از پیش لازم و ضروری می نماید. زیرا هر روز رقابت کشورها در حال افزایش بوده و در این دوره رقابت و تغییرات سریع، تکنولوژی های نوین نقش فعال تری را در ارتباط با توسعه فنی، اقتصادی و اجتماعی بازی می کنند. یعنی به موازات حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش، رقابت فنی و تکنولوژیک در بنگاه های صنعتی نیز تا حدود زیادی به تکنولوژی ها و ابداعات جدید وابسته شده است. در نتیجه ضرورت علمی موضوع در جهت بهبود تکنولوژی در صنعت، بخصوص صنعت برق یکی از موارد اساسی طرح مسئله این تحقیق شده است.

[1] competition

[2] constraints

[3]  complexity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122