پايان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 345 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات و مفاهیم
پیشگفتار 2
توضیح عنوان 3
خاستگاه انتخاب موضوع 3
سوال اساسی 3
هدف 4
پیشینه: 4
شیوه پژوهش: 7
پیچیدگی های بحث 9
ویژگی این تحقیق 10
نکات قابل توجه 11
فصل اول: تبیین اصطلاحات و واژه های مهم 13
فرض و اصحاب فروض 14
عول 16
نکات قابل توجه در بحث عول 19
عصبه 21
اقسام عصبه 21
عصبه نسبی 21
عصبه سببی (مولی العتاقه) 24
بیت المال 25
جایگاه عصبه نزد شیعه: 25
ولاء الموالاة 26
کلاله 27
شرایط ارث بردن کلاله 30
ذوی الارحام 31
ارث بردن ذوی الارحام 32
حجب 32
شرایط حاجب شدن اخوه نزد امامیه 35
شرایط حاجب شدن نزد اهل سنت و زیدیه 36
اقوال نادر 38
محجوب له؟ 39
حاجب شدن مح0رومین 39
سایر واژه های مرتبط 42
تکملة الثلثین 42
بنو الاعیان، بنو العلات، بنو الاحیاف 43
متفرقین و متفرقات 44
جد و جده صحیح و فاسد 44
جدات متحاذیات (متساویات) 46
اهل القرابة، اهل التنزیل، اهل الرحم 46
مقاسمه 48
انواع ولاء 48
فصل دوم: طبقات ارث یا مراتب ورثه و تبیین جایگاه زن 50
نظر حنابله و احناف 50
دیدگاه مالکیه، شافعیه و ظاهریه 52
دیدگاه زیدیه 54
دیدگاه امامیه و اسماعیلیه 54
فصل سوم: جایگاه جد در میراث و تأثیر آن بر ارث زن 58
امامیه 60
اهل سنت 61
زیدیه 67
فصل چهارم: موانع ارث و بیان محرومیت های زنان 68
بردگی (رقیت) 68
قتل 71
کفر 73
لعان 80
ولادت از زنا 83
جهالت تاریخ موت 85
اختلاف دار (اختلاف وطن) 87
بخش دوم: ارث زن
پیش درآمد 91
فصل اول: مادر 93
فقط مادر به تنهایی وارث باشد 95
مادر و پدر 99
مادر و جد 99
مادر و فرزند 100
1ـ مادر و پسر یا پسران 101
2ـ مادر، پدر و پسر یا پسران 101
3ـ مادر و فرزندان دختر و پسر 101
4ـ مادر، پدر و فرزندان دختر و پسر 101
5 ـ مادر و دختر 102
مادر و یک دختر 102
مادر و دو دختر 103
مادر و دختران 104
مادر، پدر، فرزند 105
مادر، پدر، یک دختر 105
صورت اول: برای مادر اخوه حاجب وجود نداشته باشد. 105
صورت دوم: برای مادر، اخوه حاجب وجود داشته باشد. 105
مادر، پدر، دختران 106
مادر، پدر، پسر یا پسران 107
مادر، پدر، فرزندان دختر و پسر 107
جد و فرزندان 107
مادر، پدر، زوج یا زوجه 108
1ـ مادر،‌ پدر، زوج (بدون وجود حاجب) 110
2ـ مادر، پدر، زوجه (بدون وجود حاجب) 112
3ـ مادر، پدر، زوج (با وجود حاجب) 113
4ـ مادر، پدر، زوجه (با وجود حاجب) 113
والدین، فرزندان، زوج یا زوجه 114
مادر، پدر، پسر، زوج 115
مادر، پدر، پسر، زوجه 115
مادر، پدر، پسران و دختران، زوج 115
مادر، پدر، پسران و دختران، زوجه 116
مادر، پدر، دختر، زوج 116
مادر، پدر، دختر، زوجه 117
مادر، پدر، دختران، زوج 118
مادر، پدر، دختر، دختر پسر، زوج 120
مادر، پدر، دختران، زوجه (بخیلیه، منبریه) 121
مادر، جد، دختر، زوج، خواهر 123
مادر، زوج یا زوجه، دختر 125
مادر، زوج، دختر 125
مادر، زوجه، دختر 125
مادر، زوجه، دختران 125
پدر، زوج یک دختر 125
پدر، زوجه، یک دختر 126
پدر، زوجه، دختران 126
مادر، دختران، زوج 126
پدر، دختران، زوج 126
مادر، خواهر، جد (خرقاء) 127
مادر، زوجه، خواهر، جد 129
مادر، جد، زوج یا زوجه، اخوه 130
مادر، جد، شوهر، یک خواهر(اکدریه، غراء) 131
مادر، جد، شوهر، دو یا چند خواهر 135
مادر، جد، شوهر، خواهر و برادر 136
مادر، جد، شوهر، برادر 137
مادر، زوجه، برادر، جد 138
مادر، زوج یا زوجه، اخوه 140
مادر، زوج، خواهران ابوینی [یا ابی] 140
مادر، زوج و یک خواهر ابوینی (ابی) 141
مادر، زوج، دو یا چند خواهر ابوینی (ابی): 142
مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک خواهر پدری 142
مادر، زوجه، خواهران ابوینی [یا ابی] 144
مادر، زوج یا زوجه، خواهران مادری 147
مادر، زوجه، اخوه مادری 147
مادر، زوج، اخوه مادری 148
مادر، زوج، یک نفر اخوه مادری 148
مادر، زوج، دو نفر اخوه مادری 148
مادر، زوج یا زوجه، اخوه ابوینی، اخوه مادری 150
مادر، زوج، خواهران (مختلف) 151
مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک اخوه مادری 151
مادر، زوج، خواهران ابوینی، یک نفر اخوه مادری 152
مادر، زوج، خواهران ابوینی (یا ابی)، دو نفر اخوه مادری(ام الفروخ) 153
مادر (یا جده)، زوج، برادران ابوینی، خواهران مادری (مشترکه) 155
مادر، زوج، برادران پدری، اخوه مادری 158
مادر، زوجه، خواهران (متفرقه) 160
مادر (یا جده)، زوجه، یک خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری 160
مادر (یا جده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری 160
مادر (یاجده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، دو خواهر مادری 160
مادر، زوجه، دختر، خواهر 161
مادر (جده)، زوجه، دختر، خواهر (ابوینی یا ابی) 161
مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر (ابوینی یا ابی) 162
*** مادر (یا جده) زوجه، دختر، خواهر مادری، خواهر ابوینی 163
*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر مادری، خواهر ابوینی 163
*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهران مادری، خواهر ابوینی 164
مادر، اخوه 166
مادر و نوه ها 167
مادر و فرزند لعان 167
مادر و فرزند نامشروع 167
مادر و فرزندان نکاح موقت 168
مادر و فرزندان شبهه 168
فصل دوم: دختر و نوه ها 170
ارث نوه ها (اولاد الاولاد) 170
اصل وارث شدن نوه ها 171
مقدار و کیفیت ارث بردن نوه ها 172
همراه شدن چند طبقه از فرزندان 174
همراه شدن با سایر ورثه 174
شرایط وارث شدن نوه ها 175
فقط پسر (یا پسران) میت، وارث او باشند 176
فرزندان، دختر و پسر باشند 177
فرزندان فقط دختر باشند 178
فرزند فقط یک دختر باشد 178
فرزندان فقط دو دختر باشند 178
دختران (بیش از دو دختر) 179
دختر و پدر 181
یک دختر و پدر 181
پدر و دختران 183
دختر و والدین 183
دختر و نوه ها 184
دختر و نوه های دختری (اولاد البنت) 184
دختر و نوه های پسری (اولاد پسر) 185
دختر و جد 193
دختر و زوج یا زوجه 194
دختر و زوج 194
دختر و زوجه 195
پدر، دختر و زوج یا زوجه 196
اولاد پسر(اولاد الابن) و زوج یا زوجه 197
اولاد دختر (اولاد البنت) و زوج یا زوجه 197
نوه های مختلف و زوج یا زوجه 199
دختر و اخوه 199
دختر، برادر 200
دختر و خواهر 201
دختر، دختر پسر، خواهر 201
دختر و اخوه مختلف (خواهر و برادر ابوینی یا ابی) 202
دختر، خواهر، جد 203
دختر و پسر، جد، خواهر 205
دختر و سایر عصبه 206
دختر، عمو، عمه 206
فصل سوم: خواهران 207
فرائض اخوه 208
حاجبین اخوه 209
فرائض عادله عائله و قاصره 210
تکملة الثلثین 211
عصبه شدن خواهران و اخوه 211
مسأله تشریک (تشریک اخوه ابوینی با اخوه مادری در سهم اخوه مادری) 212
فقط خواهر وارث باشد 213
الف : خواهر های یک گروه 213
ب: خواهران متفرقه 213
خواهر و زوج یا زوجه 215
خواهران و عصبه 217
اخوه مختلط 218
اخوه وجد 219
اخوه مادری، جد پدری 220
جد و جده مادری، اخوه 220
اخوه ابوینی (یا پدری) و جد پدری 220
اخوه ابوینی، اخوه پدری، جد 221
خواهران، جد 221
دختر، خواهر، جد 221
خواهر، مادر، جد (مسأله خرقاء) 222
خواهر، مادر، جد، زوج 222
خواهر، مادر، جد، زوجه 222
خواهر ابوینی، برادر پدری، جد(عشرية زيد) 222
اخوه مادری و جد 222
یک نکته در باب رد 223
رد بر خواهران متفرقه 223
اجداد و فرزندان اخوه 225
اولاد الاخوه 225
«دخترِ دختر» ، «دخترِ خواهر» 226
فصل چهارم: جده ها 227
صاحب فرض بودن 229
طبقه جده ها در ارث 229
جده هاي واجد شرايط ارث 230
سهم ارث جده ها 230
تفاوت درجه قرب و بعد و تاثير آن در ارث جده ها 232
حاجب شدن فرزندان ميت براي جده ها 235
حاجب شدن پدر و مادر ميت نسبت به جده ها (و اجداد) 235
مقدار سهام و کیفیت تقسيم آن بين جده ها 238
تعداد جده های وارث 239
مثال هایی از ارث جده ها 244
مادر پدر 244
مادر مادر، 244
مادر پدر، مادر 244
مادر مادر، مادر 244
مادر پدر، مادر مادر، مادر 244
مادر پدر، پدر 244
مادر مادر، پدر 245
مادر مادر، مادر پدر، پدر 245
مادر پدر، پدر، مادر 246
جده مادری، جد مادری (مادر مادر، پدر مادر) 247
جده پدری، جده مادری 247
جده پدری، جد پدری، جده مادری، جد مادری 248
جده مادری، جده پدری، جد پدری(مادر مادر، مادر پدر، پدر پدر) 249
جد مادری، جده پدری، جد پدری 250
جده مادری، جد مادری، جده پدری 250
جده مادری، جد مادری، جد پدری 250
فصل پنجم: عمه و خاله 251
مثال هایی از ارث عمومه و خؤوله 254
عمو، عمه 254
عمو، دائی 254
عمو، خاله 254
عمه ابوینی، عموی پدری 254
عمه پدری، عموی پدری 254
عمه مادری، عموی پدری 255
عمه، خاله 255
عمو، عمه، دائی، خاله 255
عمه های متفرقه یا خاله های متفرقه 255
فرزندان عمومه و خووله 257
پسر عمه، دختر عمو 258
دختران عموهای متفرقه، اولاد عمه ها، خاله ها و دایی های متفرقه 258
عمومه و خووله والدین 258
فصل ششم: ارث زوجه 260
شرایط لازم برای ارث بردن زوجه 261
ارث زن به صورت فرض 263
حاجبین ارث زوجه 264
ارث زوجه های متعدد 266
ارث زوجه در فرائض عائله (در صورت زیادتر شدن سهام از اصل مال) 268
ارث زوجه در صورت انحصار 269
اموال متعلق ارث 272
ارث زن از دیه 274
ارث از حقوق 276
حقوق حاصله به «شرط لازم ضمن عقد» 278
حق خیار 278
حق شفعه 280
حق قصاص 280
حق ولا ء عتق: 281
طلاق مریض 283
نکاح مریض 287
نکاح مریضه 288
نکاح صغیره 288
نکاح فاسده و نکاح موقت 291
زوجه لعان شده 293
متاع البیت 294
خاتمه 297
رابطه سبب و نسب 297
وارث مملوک 298
خویشاوندان رضاعی 299
قرابت از چند جهت و چگونگی وراثت آنها 300
خلاصه و نتیجه 302
پیوست 307
آیات ارث 307
(نمودارها) 312
فهرست منابع 318

فهرست منابع

 

قرآن کریم. (ترجمه آیة الله مکارم شیرازی)

الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية – بيروت (المکتبة الشاملة).

ابراهیم انیس و دیگران،‌ المعجم الوسیط، دار الدعوه، استامبول، ترکیه، 1989ـ 1410.

ابن حزم، علي بن احمد، المحلى، تحقیق: الشيخ احمد محمد شاكر، دار الفكر، بیروت . (المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش).

ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تصحيح : خالد العطار، دار الفكر، بيروت – لبنان،1415 ه‍ – 1995 م.

ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار (شرح تنوير الابصار ـ فقه حنيفیة)، (المکتبة الشاملة).

ابن قدامه، عبدالله بن أحمد؛ المغني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان (المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش).

اسلامی، رضا،‌ مدخل علم فقه، حوزه علمیه قم، قم، ایران،اول، 1384.

اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، دار العلم – الدار الشامية، لبنان – سوريه، اول، 1412 ه‍ ق.

اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، حدود و قصاص و ديات (مجلسى)، نشر آثار اسلامى، تهران – ايران، اول، ه‍ ق

اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، يك دوره فقه كامل فارسى، فراهانى، تهران – ايران، اول، 1400 ه‍ ق.

بستانى، فؤاد افرام/ مهيار، رضا، فرهنگ ابجدى، انتشارات اسلامي – تهران، چاپ: دوم، 1375ش.

بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، ايران، اول، 1413 ه‍ ق.

بن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمن، شرح أخصر المختصرات (دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية)،  (المکتبة الشاملة) .

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، (فقه حنبلی)، (مکتبة الشامله).

تهرانى، احمد بن محمد باقر مجتهدى، سه رساله، در يك جلد، در راه حق، قم – ايران، ششم، 1423 ه‍ ق.

جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهى، انتشارات نويد، تهران – ايران، اول، 1404 ه‍ ق.

جرجانی،‌ سید شریف علی، شرح السراجیه فی علم المواریث، تحقیق: محمد عدنان درویش، مکتبة الهدی، اول، 1990 ـ 1410 .

جمعی از مولفان، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت (المکتبة الشاملة).

جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية، 6 جلد، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، اول، 1410 ه‍ ق.

حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط – القديمة)، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، ايران، اول.

ـــــــــــ ، رياض المسائل (ط – الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، ايران، اول، 1418 ه‍ ق.

الحطاب الرُّعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (فقه مالکی) تحقیق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، 1423هـ – 2003م، (المکتبة الشاملة).

حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعيليان، قم – ايران، دوم، 1408 ه‍ ق.

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، دفتر انتشارات اسلامى، قم – ايران، اول، 1419 ه‍ ق.

حلّى، مقداد بن عبد الله سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، مترجم: بخشايشى، عبد الرحيم عقيقى، قم، ايران، اول، ه‍ ق.

خرازی، سید محسن، ‌ارث الزوجه من الرباع و الاراضی،‌ قدس، قم، ایران،‌ اول، 1424هـ. .

خمينى، سيد روح الله موسوى – مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة _ ترجمه، دفتر انتشارات اسلامى، قم – ايران، 21، 1425 ه‍ ق.

ــــــــ،  تحرير الوسيلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم – ايران، اول، ه‍ ق.

ــــــــ، حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران – ايران، اول، 1420 ه‍ ق.

ــــــــ،  توضيح المسائل (محشّى – امام خمينى)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران، هشتم، 1424 ه‍ ق.

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، رساله رضاعيه، در يك جلد، قم – ايران، اول، ه‍ ق.

روحاني، سيد محمد، المسائل المنتخبة، مكتبة الايمان بيروت، لبنان، 1417 ه‍ – 1996 م (المکتبة الشاملة).

الزُّحَيْلِيّ، أ.د. وَهْبَة، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، دار الفكر – سوريَّة – دمشق،الطَّبعة الرَّابعة، (مکتبة‌الشامله).

الزركشي، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله، المنثور في القواعد، (مکتبة‌الشامله).

زيد بن علي، مسند، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان (المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش).

سبحانی، جعفر، موسوعةطبقات‏الفقهاء، .

السرخسي، محمد بن أبى سهل، المبسوط، تصحيح : جماعة من أهل العلم، دار المعرفة بيروت – لبنان (المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش).

سعدى ابو جيب، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، در يك جلد، دار الفكر، دمشق – سوريه، دوم، 1408 ه‍ ق.

السعدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد، النتف في الفتاوى (فتاوی السغدی)، تحقيق المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان/مؤسسة الرسالة، عمان، الأردن / بيروت، لبنان، 1404 – 1984(مکتبة‌الشامله).

السيد السابق، فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان.

الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1403 ه‍ 1983 م (المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش).

شاهرودى، سيد محمود هاشمى، و جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1426 ه‍ ق .

ـــــــــــ ، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1423 ه‍ ق.

شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1415 ه‍ ق.

شعرانى، ابو الحسن، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين – ترجمه و شرح، منشورات إسلامية، تهران – ايران، پنجم، 1419 ه‍ ق.

صانعی، یوسف،‌ ارث زن از شوهر در صورت انحصار (فقه و زندگی 5)، فقه الثقلین، قم، ایران، سوم، 1388.

صدر، شهيد، سيد محمد، ما وراء الفقه، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان، اول، 1420 ه‍ ق.

طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1418 ه‍ ق.

طوسى، خواجه نصير الدين – مترجم: شاهرودى، محمد حسن شفيعى، جواهر الفرائض در ارث (فارسى)، دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1426 ه‍ ق.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، تحقيق : السيد علي الخراساني والسيد جواد الشهرستاني والشيخ مهدي طه نجف، دفتر انتشارات اسلامى، قم – ايران، اول، 1414 ه‍ . ق ه‍ ق

عاملى، بهاء الدين، محمد بن حسين و ساوجى، نظام بن حسين، جامع عباسى و تكميل آن (محشّى، ط – جديد)، دفتر انتشارات اسلامى، قم – ايران، اول، 1429 ه‍ ق.

عاملى، ياسين عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان، اول، 1413 ه‍ ق.

العصيفري، الفضل ابن أبي السعد، مفتاح الفائض في علم الفرائض، (مکتبة‌الشامله).

منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، فقه الرضا، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد، ايران، اول، 1406 ه‍ ق.

عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیر کبیر، تهران، پانزدهم، 1360 .

غروى، مولى على على‌يارى، إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض، در يك جلد، بنياد فرهنگ اسلامى، قم، ايران، دوم، 1421 ه‍ ق.

فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، نشر هجرت، قم، ايران، دوم، 1410 ه‍ ق.

فرمانیان، مهدی و سید علی موسوی نژاد، درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه، نشر ادیان، قم، 1389.

فضلی، عبدالهادی، و دیگران، المذاهب الاسلامیة الخمسة تاریخ و توثیق، الغدیر، ‌بیروت، 1419ق ـ 1998م.

الفیومی، احمد بن محمد بن علی، مصباح المنير، المکتبة العصریه، بیروت – صیدا، 1425 ه . 2004 م.

القاضي النعمان،النعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام، و القضايا والاحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام، تحقيق : آصف بن علي أصغر فيضي، الطبعة الثانية دار المعارف، مصر .

قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، 7 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران، ايران، ششم، 1412 ه‍ ق.

قمّى، صدوق اوّل، على بن بابويه، مجموعة فتاوى ابن بابويه، در يك جلد، قم، ايران، اول، ه‍ ق.

القیروانی،ابن ابی زید، رسالة ابن ابی زید القیروانی، ت: صالح عبد السمیع الآبی الزهری، المکتبة الثقافیه، بیروت، لبنان (المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش).

كاشانى، ملا حبيب الله شريف، توضيح البيان في تسهيل الأوزان، چاپخانه علميه، قم، ايران، اول، 1404 ه‍ ق.

كرمانشاهى، آقا محمد على بن وحيد بهبهانى، مقامع الفضل، دو جلد، مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانى، قم – ايران، اول، 1421 ه‍ ق.

گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبايگاني)، دار القرآن الكريم، قم – ايران، دوم، 1409 ه‍ ق.

گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، رسائل الميرزا القمي، دو جلد، دفتر تبليغات اسلامى، قم، ايران، اول، 1427 ه‍ ق.

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، رساله توضيح المسائل (فاضل)، قم، ايران، صدوچهاردهم،1426ه‍ ق.

ـــــــــــ ، جامع المسائل (فارسى – فاضل)، انتشارات امير قلم، قم، ايران، يازدهم، ه‍ ق .

مالك بن انس، الموطأ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1406 ه‍ 1985 م‍ (المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش).

ـــــــــــ ، المدونة الكبرى، مطبعة السعادة،‌ مصر ( المعجم الفقهی،‌ نسخه سوم، 1379).

محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، 3 جلد، ه‍ ق.

مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، در يك جلد، ه‍ ق (نرم افزار جامع فقه 2)

مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مركز الكتاب للترجمة و النشر، تهران – ايران، اول، 1402 ه‍ ق.

مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام،‌ صدرا، تهران، ایران، 29، آذر 1379.

مكارم شيرازى، ناصر، استفتائات جديد (جلد3)، گردآورى ابوالقاسم عليان نژادى. قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب(عليه السلام)، 1383.

ــــــــــ ، كتاب النكاح (مكارم)، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم – ايران، اول، 1424 ه‍ ق.

ـــــــــ، انوار الفقاهة في احكام العترة الطاهرة – كتاب النكاح -، (مکتبة‌الشامله).

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم – ايران، اول، ه‍ ق.

نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق.

واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان، اول، 1414 ه‍ ق

ورود عادل، إبراهيم عَورتاني، أحكامُ ميراث المرأة ِ في الفقه الإسلامي، جامعةُ النَّجاحِ الوطنية، 1419 – 1998(مکتبة الشاملة).

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، 1411هـ – 1991م.

النووي، محيى الدين، المجموع شرح المهذب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش).

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [شرح النووي على صحيح مسلم]، دار إحياء التراث العربي – بيروت، دوم، 1392  (المکتبة الشامله).

الهادی الی الحق، یحیی بن حسین بن قاسم(245-298هـ.) ؛ الاحکام فی الحلال و الحرام، (معجم فقهی، نسخه سوم، 1379)

الهاروني، أبي طالب يحيى بن حسين بن هارون(340-424هـ.)، التحرير، تحقیق: محمد يحيى سالم عزان، تاریخ مقدمه تحقیق: صعدة – 12/ربيع اول /1418هـ. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، المملكة الأردنية الهاشمية.

 مجلات و روزنامه ها

کتاب نقد، پاييز 1378 – شماره 12 (پایگاه مجلات تخصصی نور).

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، ه‍ ق.

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 21/12/87. (اینترنت).

 نرم افزارها

المکتبة الشاملة.

المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379 ه.ش.

جامع فقه اهل بیت2(مرکز تحقیقات کامپیوتری نور).

جامع التفاسیر (مرکز تحقیقات کامپیوتری نور).

مجموعه آثار آیة الله سبحانی (مرکز تحقیقات کامپیوتری نور).

دانشنامه جامع معارف قرآن 2 (مرکز فرهنگ و معارف قرآن، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).

اینترنت.

چکیده

زن با عناوین متعدد ـ مانند زوجه، دختر، خواهر و … ـ وارث قرار می گیرد. مذاهب اسلامی دو نظام عمده برای تقسیم ارث بیان داشته اند که تفاوت های چشمگیری در عناوین وارثان ـ و از جمله زنان ـ ایجاد می کند. بیشترین عنوانی که در مذاهب اسلامی مورد بحث قرار گرفته، ارث زوجه می باشد.

این نوشتار بر آن است با مقایسه ای توصیفی و استنادی، همة عناوین مربوط به ارث زن را گزارش کند. سعی شده است منابع اساسی و مشهور مذاهب هشتگانه ـ امامیه، اسماعیلیه، زیدیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه و ظاهریه ـ مورد توجه و استناد قرار بگیرد.

حاصل این تلاش در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول در چهار فصل به تعریف مفاهیم، طبقات ارث، و کلیات مورد نیاز در بخش دوم می پردازد. بخش دوم در شش فصل و یک خاتمه عناوین اصلی و مطرح در ارث زن ـ یعنی مادر، دختران و نوه ها، جده ها، خواهران، عمومه و خووله، زوجه ـ را بررسی می کند. در انتها، نتیجه ی مباحث به صورت فشرده و خلاصه نیز بیان می گردد.

از مجموع مقایسه ها این نتایج را نیز می توان به دست آورد که: 1. دفاع واقعی از حقوق زن، با بررسی همه جانبه تمام عناوین میسر خواهد بود. 2. ریشه برخی اختلاف های دو نظام به مباحث فلسفی و کلامی برمی گردد. 3. دفاعیه های نظام تعصیب از حقوق زن، با مبانی آنها در ارث، تناسب و هماهنگی ندارد.

واژه های کلیدی: ارث، فقه مقارن، مذاهب اسلامی، ارث زوجه، ارث دختر، ارث خواهران، ارث ذوی الارحام، ارث مادر، ارث زن

بخش اول

 کلیات و مفاهیم

پیشگفتار

بدون تردید اقتصاد یک رکن مهم در زندگی انسان محسوب می‌شود و راههای کسب در آمد و تملک مشروع از مسائل مهم آن است. ارث یکی از راههای تملک به شمارمی رود که از جهات گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد.

نگاه جوامع به زن و مسائل اقتصادی مربوط به او نیز همیشه مورد بحث بوده که هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف مانند دفاع از حقوق زنان و… نگاههایی افراطی یا تفریطی به آن شده و می شود. اندیشمندان مسلمان نیز بررسی‌های مختلفی درباره آن انجام داده اند، اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ مسائل مالی مربوط به زوجه می باشد که در قالب بحث‌های مهریه، نفقه درآمدهای شغلی و نیز ارث مورد بررسی واقع شده است. اخیرا نیز (در تاریخ 6/11/1387) مجلس شورای اسلامی سه ماده  از مواد قانون مدنی در باره ارث زوجین (مواد 946 و 947 و 948) را به گونه ای اصلاح نموده است که بواسطه آن سهم ارث زوجه از اموال زوج بیشتر می شود و با تصويب اين قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غيرمنقول همچون اراضي و ملك مرد نيز ارث می برد. این شیوه اصلاح قانون مدنی توسط مجلس باعث عکس العمل برخی از مراجع گردید که با ارسال نامه ای این اقدام را خارج از صلاحيت و اختيار مجلس دانست.[1]

ارث زن تاریخچه‌ای طولانی دارد و به خاطر نگاههای غیر جامع‌نگر به آن، ناهمواری‌های گوناگون به خود دیده است گاهی فقط از ارث محروم می‌گردیده؛ گاهی خودش نیز کالایی موروثی واقع می‌شده؛ و زمانی نیز به برابری ارث زن و مرد شعار داده شده است. اسلام با جامع نگری ویژه‌ای که به انسان دارد و جهات متعدد و دقیق طبیعی، روانی، اجتماعی و… زن و مرد را در نظر گرفته و ناهمواری‌های گذشته را از ارث زن برداشته است. بحث‌های فراوانی نیز توسط محققین صورت گرفته؛ اما باز همچنان اختلافات فراوان و چشمگیری باقی مانده است.[2]

توضیح عنوان

«زن» در زبان فارسی هم به معنی جنس مؤنث انسان (یعنی «انسان ماده، در مقابل مرد») و هم به معنی جفت مرد ـ معادل زوجه در زبان عربی ـ به کار می رود.[3]

ولی همچنانکه مرد تنها با عنوان «زوج» نیست که ارث دریافت می کند بلکه با عناوین متعددی دانند پدر، جد، برادر و… نیز متعلق موضوع ارث قرار می گیرد؛ ارث بردن زن نیز محدود به عنوان زوجه نمی گردد و با عناوین دیگری همچون مادر، خواهر و… هم ارث می برد. تفاوت مذاهب در میراث زن با عناوین غیر از زوجه به مراتب بیشتر از تفاوت آراء  آنان در مورد ارث زوجه می باشد.

اگر چه عنوان این نوشتار ممکن است در ابتدا ذهن را متوجه ارث زوجه نماید ولی آنچه از این عنوان اراده شده همان معنی اول آن ـ یعنی جنس مؤنث انسان ـ می باشد تا بتواند همه عنوان هایی را که «زن» با آن عناوین ارث می برد را در بر بگیرد.

خاستگاه انتخاب موضوع

در برخی مطالعات متوجه تفاوت عمده طبقات ارث در مذاهب اسلامی شدم به گونه ای که این تفاوت ها را برخاسته از تفاوت نگاه آنان به زن در برخی عناوین (مانند ولد در ارث فرزندان) یافتم. این امر مرا وادار به تحقیقات بیشتر در این زمینه نمود و بر آن شدم تا با مقایسه بین مذاهب گزارشی از تفاوت های اساسی آنها در ارث زن را جمع آوری و ارائه نمایم تا بدین وسیله، تفاوت آراء و همچنین خاستگاه این اختلاف ها بهتر روشن شود. در نهایت پایان نامه ای با این عنوان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

سوال اساسی

با توجه به این که چنین اختلاف وسیع و گسترده مربوط به جنسیت خود وارثان نمی باشد و شامل تمام نوه های دختری می شود، ‌نگاه اصلی به جنسیت شخص رابط و واسطه در انتقال میراث به وارثان متمرکز می شود.

سؤال اساسی این گونه مطرح می شود که «زن» به عنوان «جنس مؤنث» ـ‌ که با عناوین متعدد وارث قرار می گیرد ـ،‌ در مذاهب اسلامی به چه شیوه ای ارث می برد؟

به دنبال آن سؤالات فرعی و جانبی دیگری نیز می تواند مورد توجه قرار بگیرد:

ـ زن چه تأثیری در تفاوت های ارثی دیگران به جا می گذارد؟

ـ تفاوت میراث زن و مرد چگونه است؟ آیا باید همیشه ارث مرد بیشتر از ارث زن باشد؟

ـ آیا ارث زن در تمامی عناوین وراثتی مربوط به خود اختلاف برانگیز می باشد؟

هدف

این نوشتار به دنبال آن است تا با بررسی آراء مذاهب اسلامی و مقایسه آنان با همدیگر فقط گزارشی از تفاوت های ارث زن با عناوین مختلف آن را در مذاهب ارائه دهد.

ولی در سایه آن می توان به اهدافی دیگر دست یافت که به نوبت خود کمتر از اهداف اولی آن نمی باشد.

ریشه یابی و خاستگاه اختلاف مذاهب در ارث زن در بسیاری از مسائل به نوع نگاه آنان به فرزند و زن (جنس مؤنث) بر می گردد. این امر در بسیاری از موارد در قالب مثال های ارائه شده واضح می گردد.

در پر تو این مسائل روشن می شود آنچه بیش از همه در مسائل اقتصادی برای دفاع از حقوق زنان مطرح می گردد بیشتر به یک جنبه آن توجه شده است و دفاع های صورت گرفته آنان نیز ناقص می باشد.

می توان چنین بدست آورد که دفاع نهایی و کامل از زن و حقوق آن در سایه توجه تام به همه عناوین و جوانب دیگر مربوط به زن میسر می گردد نه توجه به زوجه یا دختر بودن.

پیشینه:

در مسأله ارث، زن با عناوین متعددی مورد بحث واقع می‌شود و در هر عنوان نیز سهم ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. برخی از این عناوین مثل «مادر»، «زوجه»، «دختر» و «خواهر» هر چند در مقدار ارث او اختلاف وجود دارد اما در همه مذاهب به عنوان وارث مسلم و یقینی از آن یاد می‌شود ولی برخی از این عناوین مثل «عمه»، «خاله» و یا «نوه‌های دختری»، مورد اتفاق همة مذاهب نمی‌باشد.

در تحقیقات مختلف حوزوی و دانشگاهی ای که جداگانه در این زمینه نگاشته شده نیز همة عناوین مربوط به زن را مورد بحث قرار نداده‌اند؛ بلکه بسیاری از آنها یک مسأله مهم و اختلافی از یک عنوان خاص [مثل ارث زوجه از عقار] را مورد بحث قرار داده‌اند. نگاهی به لیست کتابها و پایان نامه ها گویای این مطلب می باشد که به برخی از آن ها اشاره می گردد:

بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، دکتر حسين مهرپور؛

بررسي ارث زوجه از عقار در فقه اماميه و حقوق مدني، رمضاني‌نژاد، محمدرضا، دانشگاه امام صادق (ع)؛

بررسي ارث زن در فقه اماميه و حقوق موضوعه؛ منظري مجيد، سكينه، دانشگاه پيام نور، قم؛

بررسي تطبيقي ميراث زوجه از اموال غيرمنقول در حقوق ايران، مصر و سوريه؛ كوچك پور، محمد، دانشگاه شيراز ؛

بررسي فقهي و حقوقي ميراث زوجه؛ عليرضا بهشتي، دانشگاه تربيت معلم؛

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار؛ شيخ الشريعة اصفهانى (فتح الله بن محمد جواد نمازى‌)؛

نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار؛ نجفى بروجردى، محمد تقى؛

نخبة الانظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار، فاضل، محمد جواد؛

ميراث الزوجة، گلپايگانى، لطف الله صافى؛

ارث زن از دارایی شوهر؛ زین العابدین زاخری؛

تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر؛ آية الله قاضی طباطبایی؛

حقوق زن در اسلام و اروپا؛ حسن صدر؛

نظام حقوق زن در اسلام؛ استاد شهید مرتضی مطهری؛

ارث الزوجه من الرباع والاراضی؛ سید محسن خرّازی.

همان گونه که از عناوین این دسته از کتاب ها برمی آید، ‌تمامی آن ها از ارث زن با عنوان «زوجه» بحث می کند. عناوین دیگری هم که در باره ارث نوشته شده است عناوین عام می باشد که اختصاص به عناوین مربوط به زن نمی باشد مانند:

بررسي فقهي آيات ارث از ديدگاه اماميه و اهل سنت؛ علي محمدي، دانشگاه قم؛

تحقيق و بررسي در مسائل ارث از ديدگاه مذاهب پنجگانه (جعفري، حنفي، حنبلي، شافعي، مالكي)؛ حسن علوي، دانشگاه آزاد اسلامي؛

رسالة فی المیراث؛ شهید ثانی؛

صیانة الابانة؛ شيخ الشريعة اصفهانى (فتح الله بن محمد جواد نمازى‌).

بنا بر این آنچه درباره زن با عنوانی عام که سایر عناوین مربوط به زن را نیز شامل شود کمتر به چشم می‌خورد. تنها در برخی مقالات اشاره‌هایی به تفاوت سهم ارث زن با تفاوت عناوین صادق بر او شده است.[4] بحث جامع‌تر در این باره را در کتاب «شرح السراجیه» می‌توان مشاهده کرد که تحت عنوان «فصول النساء» مورد بررسی قرار می دهد. البته آن هم چون بر مبنای یک مذهب فقهی [حنفی] می باشد، عناوین خارج از مذهب خود را مطرح نکرده ولی هفت عنوان مهم و مطرح را مورد بحث خود قرار داده است که عبارتند از: زوجه و زوجات، بنات الصلب، بنات الابن، اخوات ابوینی، اخوات ابی، احوال‌الام، جده و جدات.[5] در آثار معاصرین نیز پایان نامه ای با عنوان «احکام میراث المرأه فی الفقه الاسلامی» سال 1419 در دانشگاه «النجاح الوطنیه» نابلس و با انگیزه دفاع از اسلام درباره حقوق زن دفاع شده است که در فصل سوم آن به تفصیل «حالت هایی که زن ارث می برد» را بازگو می کند. این کتاب هم چون با مبانی اهل سنت نگاشته شده است عناوین مادر، جده صحیحه، دختر، دختر پسر، خواهر و زوجه را ذکر می کند که در ارث بردن آنها اجماع وجود دارد.[6] وی سپس از ارث ذوی الارحام بحث می کند که اختصاص به ارث زن ندارد و مشترک بین زن و مرد می شود بلکه عمدتاً مربوط به مردها می باشد.

همان گونه که مشاهده شود عناوینی از قبیل نوه‌های دختری، عمه‌ها و خاله‌ها و عناوین دیگر را متذکر نمی شوند. مجموع عناوین مطرح شده برای زن در بحث ارث عبارتند از:

1- مادر      2- دختر      3- نوه       4- جده       5- خواهر       6- خواهرزاده       7- برادرزاده      8- عمه       9- دختر عمه       10- خاله       11- دخترخاله       12- دختر عمو     13- دختر دایی     14- زوجه     15- مولاة     16- فرزندان مولی     17- کنیز (أمة)       18- ضامن جریرة      19- موصی له جمیع مال

* البته گروههای عمه، خاله، دائی و عموهای پدر و مادری گروههای جداگانه‌ای در نظر گرفته نشده‌اند و گرنه عناوین بیشتر از این می‌شود. برخی از عناوین (مثل ضامن جریرة، فرزندان مولی، موصی له جمیع مال) نیز بین زن و مرد مشترک است.

* برخی عناوین نیز خود زیر مجموعه عناوین دیگر قرار می‌گیرند. مثلاً نوه‌ها را می‌توان ذیل عنوان فرزند قرار داد اما به خاطر تفاوت‌های مطرح در عنوان و تفاوت در ارث بردن، جداگانه ذکر می گردد.

* برخی عناوین خودشان زیر مجموعه‌های متعددی دارند مثل خواهران متفرقه (ابوینی، ابی، مادری). قالب بندی نهایی، به این صورت مورد بحث واقع خواهند شد.

مادر؛

دختر و نوه‌ها؛

جده‌ها؛

خواهر و اولاد الاخوه (برادرزاده‌ها و خواهر‌زاده‌ها)؛

عمومه وخؤوله (عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها)؛

همسر (زوجه).

هر یک از این عناوین و گروه‌ها بر اساس نحوه تعلق ارث به آنها حالت‌ها و زیر مجموعه‌های گوناگونی دارند. گاه فقط تنها وارث واقع می‌شوند؛ گاهی با افرادی دیگر که میزان ارث آنها را تغییر می‌دهند، همراه می‌شوند؛ گاهی نیز نوع رابطه آنها با میت باعث تغییر مقدار ارث آنان می‌شود. مثلاً خواهران ممکن است خواهران ابوینی، خواهران پدری یا خواهران مادری یا مجموعه‌ای از آنها باشند. همچنین ممکن است تنها وارث باشند یا اینکه وارثانی دیگر نیز با آنان همراه شوند.

شیوه پژوهش:

این نوشتار، مجموعه ای توصیفی، استنادی و مقارنه ای در بررسی ارث زن می باشد و سعی شده است یکی از مهمترین منابع فقهی هر یک از مذاهب، محور اصلی قرار داده شود. این منابع عبارتند از:

در فقه امامیه: «شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال والحرام»؛ محقق حلی جعفر بن حسن الهذلی [ت 676 هـ.]. این کتاب به خاطر کثرت فروع، مورد توجهی ویژه‌ قرار گرفته، حاشیه‌ها و شرح‌های فراوان بر آن نوشته شده و محور اصلی بحث‌های فقهی بسیاری از مراجع قرار داشته و دارد؛ به چند زبان ترجمه شده و نزدیک 90 شرح بر آن نوشته شده است. «جواهرالکلام» نیز شرح همین کتاب می‌باشد.[7]

در فقه حنفی: «المبسوط»؛ سرخسی [محمد بن احمد سرخسی] که یکی از بزرگترین کتاب‌های مورد اعتماد مذهب حنفی می‌باشد.[8]مجموعه کتاب های محمد بن حسن شیبانی (ظاهر الروایه) را که گفته شده «و هو العمدة فی نقل نص المذهب» را حاکم شهید (محمد بن محمد مروزی(334هـ.)) در کتابی به نام کافی جمع کرده و شمس الائمه سرخسی «المبسوط» را در شرح کتاب کافی نوشته و در بردارنده تمام مسائلی است که ابوحنیفه، محمد، ابویوسف، زفر، حسن بصری و اعلام مذهب حنفی بیان داشته اند.[9]

در فقه مالکی: «المدونه الکبری» و «الموطأ». «گفته اند مالک 40 سال از عمر خود را صرف تدوین الموطا نموده که  فقه و حدیث در آن جمع است». «عبدالرحمن بن قاسم ـ که از مهم ترین شاگردان مالک می باشد ـ از مصر به مدینه آمده و پس از 20 سال مصاحبت با مالک، کتاب المدونه را که اساس مذهب می باشد از مالک نقل نموده است».[10]

در فقه شافعی: «المجموع»؛ للنووی(ت: 676 هـ.) شرح المهذب شیرازی. کتابی 20 جلدی است که شرح کتاب المهذب ـ ابراهیم بن علی شیرازی ـ می باشد. قسمت عمده این کتاب تقریبا   آن (نه جلد) توسط نووی و بقیه آن توسط افراد دیگر ـ تقی الدین سبکی، محمد نجیب المطیعی، محمد حسین العقبی ـ تکمیل شده است.[11]

در فقه حنبلی: «المغنی» ابن قدامه. موفق الدین عبدالله بن محمد بن احمد (متوفای 620 هـ) به تناسب احوال متعلمین ـ از مبتدی تا مراتب عالیه ـ، چهار کتاب برای دوران های مختلف تحصیلی آنان تألیف نموده است. وی المغنی را برای آخرین مرتبه دانش آموختگان این مذهب نگاشته و در آن به بیان آراء و ادله مذاهب دیگر هم پرداخته است. بدین ترتیب «المغنی» هم کتابی جامع در مذهب حنبلی و هم مرجعی بزرگ در فقه مقارن و دیگر مذاهب (اهل سنت)می باشد.[12]

مذاهب دیگر نیز با این منابع مورد توجه قرار گرفته‌اند:

در مذهب ظاهریه: «المحلی»؛ ابن حزم. این کتاب 11جلد در موضوع فقه می باشد و تالیف ابن حَزْم الاندلسي(ابو محمد، علي بن أحمد بن سعيد (384- 456 ه)) است که مروج و احیاگر مذهب ظاهری بوده است.[13]

در زیدیه: «مسندزید» و «الاحکام فی الحلال و الحرام». مسند زید مجموعه فقهی و حدیثی زیدبن علی می باشد که به نامهای «مسند زیدبن علی» و «المجموع الحدیثی و الفقهی» به چاپ رسیده است. این کتاب مورد قبول زیدیان بوده، آن را از زید دانسته و بر آن شروح متعددی نوشته اند.[14] «الاحکام»، نیز تألیف یحیی بن الحسین(245-298 هـ. ) ملقب به الهادی الی الحق است که از رهبران و پایه گذاران فقه هادوی و حکومت زیدیه در یمن می باشد.[15]

در اسماعیلیه: کتاب «دعائم‌الاسلام»، تالیف ابو حنيفه نعمان بن محمد. اين كتاب از مهم‌ترين و قديمى‌ترين منابع فقهى و عقيدتى فرقه اسماعيليه به شمار مى‌آيد. حكام فاطمى آن را معتبرترين كتاب قانونى خود معرفى نموده و بر تمام سرزمين‌هاى تحت نفوذ خود عمل به آن را لازم شمرده بودند.[16]

در ابتدا تصمیم بر این بود که نظریات این مذهب نیز مطرح و بیان گردد ولی به خاطر گستردگی مطالب از آوردن آن صرف نظر شد.

برخی کتاب‌های ذکر شده مانند المجموع، والمغنی خودشان نیز مباحث فقهی را مقارنه‌ای مطرح کرده‌اند اما عمدتاً به همان مذاهب مشهور اهل سنت توجه داشته‌اند.

پیچیدگی های بحث

مباحث ارث به طور کلی در کتاب های فقهی به صورت گسترده مورد بحث قرار گرفته است. در این میان گویا تفاوت زن و مرد در ارث را فقط در زوج و زوجه دیده اند و این باعث گردیده کتاب های مستقلی که در میراث زن نگاشته می شود بیشتر به بحث ارث زوجه پرداخته شود. در صورتی که در مقایسه مذاهب با یکدیگر، تفاوت زن و مرد در سایر عناوین نه تنها کمتر از تفاوت زوج و زوجه نیست بلکه در مواردی بیشتر و شدیدتر هم می باشد. به هر حال در بررسی ارث زن با عنوان کلی و عام آن، نسبت به ارث زوجه، تفاوت ها و پیچیدگی هایی داشت که به برخی از آن ها اشاره می شود:

زوجه دارای فرض مورد اتفاق همه مذاهب می باشد و در دریافت بیش از فرض هم تقریبا اتفاق اسلامی بر عدم دریافت بیش تر از فرض نسبت به زوجه وجود دارد. ولی در عناوین دیگر؛

برخی عناوین (مانند دختر و خواهر) دارای فرض اند؛

برخی عناوین (مانند جده، دختر پسر(بنت الابن)) فرض آنها محل اختلاف می باشد؛

برخی عناوین (مانند عمه ها و اولاد اخوه) دارای فرض نمی باشند؛

و این خود باعث اختلاف آراء می گردد. در صورت های دارای فرض نیز مذاهب اسلامی در دریافت مقدار بیش تر از فرض اختلاف کرده اند.

بحث ارث زوجه به بررسی ارث عناوین گوناگون مردان وارث نیازی ندارد ولی در بحث از عنوان کلی و عام «زن» گاهی به بررسی ارث گروههایی از مردان هم نیاز می شود. مثلا ارث خاله ها جدا از ارث دایی ها و عموها نمی باشد.

در مقایسه مذاهب با همدیگر، برخی موارد یافت می گردد که اختلاف درون مذهبی فقها در مذاهب به یک شیوه نیست. مثلا در برخی موارد (مانند ارث زوجه از املاک و اراضی) فقهای امامیه با هم و با مذاهب دیگر اختلاف بیشتری دارند. در برخی موارد (مثل ارث ذوی الارحام) فقهای سایر مذاهب اختلاف بیشتری با همدیگر دارند.

در مقایسه مذاهب مواردی وجود دارد که چون اختلاف اقوال به اختلاف صحابه با همدیگر بر می گردد، بدست آوردن رای نهایی یک مذهب بسیار مشکل است و در کتب مفصل فقهی آنان نیز بدون این که نظر نهایی خود را بیان کنند فقط به اختلاف صحابه اشاره کرده اند.

ویژگی این تحقیق

این نوشته در نوع خود ویژگی هایی دارد که در خلال بحث ها مورد توجه بوده است. برخی از آنها عبارتند از:

مسائل را براساس ترتیبی منظم و منطقی ارائه می دهد.

نظام های ارثی مذاهب اسلامی را بیان کرده است.

در تحلیل و توصیف نظریه ها تا حد امکان مستند و در عین حال روان بحث می کند.

در مقام تحلیل، تعصب خاص به یک مذهب نداشته و سعی کرده آن ها را منصفانه بیان کند.

در پاره ای موارد برای بیان بهتر اختلافات، سهام وارثان را تفکیک شده و مقایسه ای بیان می کند.

بسیاری از مسائل ارث را براساس مبانی مذاهب حل نموده است.

در مقایسه بین مذاهب علاوه بر مذهب امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت ـ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ـ مذاهب اسماعیلیه و زیدیه را هم تا حد ممکن در نظر گرفته است.

در حال حاضر گر چه ظاهریه به عنوان مذهب رسمی و پر طرفدار مطرح نمی باشد. ولی از آنجایی که در عصر خود مذهبی رایج بوده و نظریات و توضیحات وی در تبیین و توضیح برخی نظریات اهل سنت مؤثر می باشد مورد توجه قرار گرفته است.

در عین حال نواقصی هم متوجه این رساله می باشد و عیوب و کاستی های آن بر ناقدان پوشیده نیست.

نکات قابل توجه

در پاورقی های این مجموعه، به خاطر شهرت عمده منابع اصلی و مؤلفان آن و نیز پیشگیری از طولانی شدن پاورقی ها،‌ فقط به نام مختصر کتاب ها بسنده می شود. در سایر موارد (به جز مواردی اندک) نیز به خاطر حفظ وحدت روش، همین شیوه پیش گرفته شده است.

«المبسوط» به صورت مختصر نام کتابی است که هم در فقه امامیه توسط شیخ طوسی و هم در فقه حنفیه توسط سرخسی تألیف شده است. ولی از آنجا که از کتاب «المبسوط» شیخ  طوسی در این نوشتار استفاده نشده است، هر جا نام «المبسوط» مطرح گردد، منظور از آن مبسوط سرخسی خواهد بود. [اگر از کتاب شیخ طوسی استفاده شود،‌ به نام مؤلف آن اشاره خواهد شد].

برای به دست آمدن نتایج و اهداف اولیه به کمتر از این مقدار هم می توان بسنده نمود. اما چون نظام تعصیب در برخی فروعات مسائل ارث اختلافاتی عمده دارند، بسیاری از این فروعات با رعایت نظمی منطقی بیان می شود و برای پرهیز از تکرار آنها در بخش های دیگر در اولین فصل مرتبط با آن قرار می گیرد. این مطلب باعث گردیده بخش مربوط به مادر بیشتر و طولانی تر از سایر بخش ها بشود.

بخش مربوط به عمومه و خؤوله مسائل متنوع و فروع فراوان دارد ولی به خاطر جلو گیری از طولانی شدن بیش از اندازه، به صورت خلاصه تر بیان شد. در کتب فقهی نیز بسیار خلاصه تر از بخش های دیگر آمده و به کلیات آن بسنده کرده اند.

در بیان مثال های متعدد ارث به خاطر استفاده فراوان از اعدا اعشاری، همان شکل متداول کسر ها رعایت گردید.

در انتها مجموعه آیات مربوط به بحث ارث و نیز نمودارهایی اجمالی از تفاوت ارث، به عنوان پیوست بیان گردیده است.

 

در پایان لازم می دانم از استاد محترم راهنما جناب حجة الاسلام سید منذر حکیم ؛ استاد محترم مشاور جناب استاد نذیر احمد سلامی ؛ مسولین محترم دانشگاه و تمامی کسانی که با سعه صدر و راهنمایی های لازم در انجام این نوشتار مرا یاری نموده اند؛ تقدیر و سپاس فراوان خود را اعلام دارم.

فصل اول: تبیین اصطلاحات و واژه های مهم

 

شیخ طوسی مجموعه افرادی که در ارث بردن آنها اختلاف می باشد؛ 16 گروه بر می شمارد و سه نظر از علما و مذاهب اسلامی درباره آنها مطرح می کند. این گروه‌ها عبارتند از:

1- فرزندان دختر    2- فرزندان خواهر    3- فرزندان اخوه مادری    4- دختران اخوه پدری    5- عمه    6- فرزندان عمه    7- خاله    8- فرزندان خاله     9- دایی     10- فرزندان دایی    11- عموی مادری پدر       12- فرزندان عموی مادری پدر         13- دختران عمو       14- فرزندان دختر عمو      15- جد مادری     16- جده مادری

و نظرات مطرح شده در مورد ارث آنها عبارتند از:

امامیه: همه آنها ارث می برند و مقدم برمولی (ولاء عتق) می باشند.

ابو حنیفه و اصحابش: همه آنها ارث می‌برند ولی در رتبه متأخر از مولی می‌باشند.

شافعی، مالک و فقهای مدینه: هیچ کدام آنها ارث نمی‌برند.[17]

سید مرتضی نیز می فرماید «عصبه»، «عول» و «رد» از اصولی است که مسائل فراوانی در باب ارث بر آن مبتنی می‌شود و بیشترین و عمده‌ترین مسائلی که امامیه در آن صاحب آراء و نظرات ویژه و منحصر گردیده است بر محور همین اصول سه گانه متمرکز می باشد.[18] از این رو ضروری است که قبل از پرداختن به بحث اصلی، توضیحاتی در باره واژه های کلیدی: فرض، عول، عصبه ارائه شود.

علاوه بر آن برخی مباحث مانند طبقات ارث، جایگاه جد در طبقات ارث، حجب و… در فصل های متعدد کاربرد دارند که به خاطر اهمیت، جایگاه و کثرت کاربرد آنان، مناسب است جداگانه به آنان پرداخته شود.

[1]. روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 21/12/87. (اینترنت).

[2]. با استفاده از کتاب «نظام حقوق زن در اسلام»، ص219- 225.

[3]. فرهنگ عمید، 576 ـ واژه زن.

[4]. کتاب نقد، پاييز 1378 – شماره 12 ـ مقاله دکتر سیداحمد میرخلیلی؛ زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت) (پایگاه مجلات تخصصی نور). نویسند در این مقاله پس از آنکه می گوید «زنان‌ در نظام‌ اسلامي‌ با عناوين‌ مختلفي‌ از ارث‌ بهره‌مند مي‌گردند» چهار عنوان «همسر، فرزند،‌ مادر، و خواهر» را به صورت اشاره و بر مذهب امامیه مطرح می کند.‌

[5]. شرح السراجیه، ص55- 81.

[6]. ورود عادل ابراهیم عورتانی؛ رساله ما جیستر «احکام میراث المرأه فی الفقه الاسلامی»، اشراف: الدکتور محمد الصلیبی، جامعه الانجاح الوطنیه، نابلس، 1419 ـ 1998 ص1/24ـ 1/26. (1/26 مکتبه الشامله).

[7]. المذاهب الاسلامیه الخمسه، ص160.

[8]. المذاهب الاسلامیه الخمسه، ص345.

[9]. برگرفته شده از: موسوعة الفقهیة الکویتیه، 1/346؛ حاشیة رد المحتار، 5/459 و 21/10 (مکتبة الشامله)؛ شرح السراجیه،68 (پاورقی).

[10]. مدخل علم فقه، 470 و 471.

[11]. المذاهب الاسلامیة الخمسه، ص537 و 538.

[12]. المذاهب الاسلامیة الخمسة، ص616.

[13]. موسوعةطبقات‏الفقهاء، ‏5/230.

[14]. درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه.ص21.

[15] . درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه.ص 81-91 و ص 101

[16]. نرم افزار نور(جامع فقه اهل بیت2، بخش کتابشناسی کتاب دعائم).

[17]. خلاف، 4/5 – 7.

[18]. الانتصار فی انفرادات الامیه، ص552.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122