پايان نامه ارزشيابي برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس اسناد بالا دستي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزشيابي برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس اسناد بالا دستي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزشيابي برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس اسناد بالا دستي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
کلّیــــــات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 9
1-5- سؤالات تحقیق 11
1-6-تعریف مفاهيم 12
فصل دوم 16
ادبیات تحقیق 16
2- مقدمه 17
2-1- مفهوم ارزشیابی 17
2-1-1- اهمیت و ضرورت ارزشیابی 18
2-1-2- دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی 20
2-1-2-1-ارزشیابی از دانشجویان 20
2-1-2-2-ارزشیابی از برنامه درسی پردیس های دانشگاه فرهنگیان 20
2-1-3- ارزشیابی از برنامه های درسی و مواد آموزشی 21
2-1-4- انتخاب مدل و الگوی ارزشیابی 21
2-1-5- مراحل ارزشیابی 23
2-2- مفهوم برنامه درسي 26
2-2-1- تاريخچه برنامه درسي: 27
2-2-1-1-دو دوره كلي پژوهش در تاريخ برنامه ريزي درسي 27
2-2-1-2-برنامه درسي در قبل از قرن بيستم 28
2-2-1-3-برنامه درسي در قرن بيستم 30
2-2-2- برنامه درسي آموزش عالی 32
2-2-3- نقش مدیریت در برنامه درسي آموزش عالی: 37
2-2-4- مراحل برنامه ریزی درسي و آموزشی 38
2-3- اسناد بالا دستی 39
2-3-1- سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 39
2-3-2- اساسنامه دانشگاه فرهنگيان 41
2-4- پیشینه ی تحقیق 42
2-5- الگوی مفهومی تحقیق 52
فصل سوم 53
روش تحقيق 53
2-6- روش تحقيق 54
2-7- جامعه آماري، نمونه آماري، روش نمونه گيري 54
2-8- ابزار تحقيق 58
2-9- روشهاي آماري مورد استفاده در پژوهش 59
3- فصل چهارم 60
تجزیه و تحلیل یافته های 60
پژوهش 60
3-1-1- سؤال اول پژوهش: 63
3-1-2- سؤال دوم پژوهش: 66
3-1-3- سؤال سوم پژوهش: 69
3-1-4- سؤال چهارم پژوهش: 72
3-1-5- سؤال پنجم پژوهش: 75
3-1-6- سؤال ششم پژوهش: 78
3-1-7- سؤال هفتم پژوهش: 81
3-1-8- سؤال هشتم پژوهش: 84
3-1-9- سؤال نهم پژوهش: 87
3-1-10- سؤال دهم پژوهش: 90
4- فصل پنجم 92
بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات 92
4-1- بحث 93
4-1-1- سؤال اول پژوهش 93
4-1-2- سؤال دوم پژوهش 95
4-1-3- سؤال سوم پژوهش 96
4-1-4- سؤال چهارم پژوهش 98
4-1-5- سؤال پنجم پژوهش 99
4-1-6- سؤال ششم پژوهش 100
4-1-7- سؤال هفتم پژوهش 101
4-1-8- سؤال هشتم پژوهش 102
4-1-9- سؤال نهم پژوهش 102
4-1-10- سؤال دهم پژوهش 105
4-1-11- سؤال یازدهم پژوهش 106
4-2- نتیجه گیری 108
4-3- پیشنهادات کلی 117
مراجع 118
منابع انگلیسی 123

مراجع

ابراهیمی، علی. (1387). برنامه­ریزی درسی (راهبردهای نوین). تهران: ناشر، فکر نو.

اجتهادی، مصطفی. (1374). بررسی توان دانشگاهها در استفاده از مصوبه شورای عالی برنامه­ریزی در خصوص واگذاری پاره ای از اختیارات شورا به دانشگاهها. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 1.

اخلاقي، فائزه؛ يارمحمديان، محمد­حسين؛ خوشگام، معصومه؛ محبي، نوشين. (1390). ارزشيابي كيفيت برنامه­هاي آموزشي در آموزش عالي با استفاده از الگوي ارزشيابي CIPP. اطلاعات سلامت، دوره­ي 8، شماره­ي 5، آذر و دی، صص629-621.

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. (1391). معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان.

استیری، داوود. (1374). برنامه ریزی درسی، خلاصه مقالات….، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.

استیری، داوود. (1374). برنامه­ریزی درسی، خلاصه مقالات…، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.

امام­جمعه، محمد­رضا؛ مهر­محمدی، محمود. (1392). نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارایه­ی برنامه درسی تربیت معلم فکور. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، صص 30-66.

ایران نژاد پاریزی، مهدی؛ ساسان گهر، پرویز. (1379). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

بازرگان، عباس. (1376). کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی. رهیافت، شماره15 بهار 76.

بیکاس سی، سانیال. (1377)؛ مترجم داوود حاتمی، تحول در سیاستگذاری و اعمال مدیریت در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره 15 و 16.

پارسا، عبدا…(1386). بررسي نگرش و تمايلات رفتاري معلمان در مورد پيشبرد برنامه هاي جديد درسي. فصلنامه مطالعات برنامه درسي. سال اول، شماره 4.

پور ظهیر، علی. (1377). اصول و مبانی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم.

توانا، داریوش. (1373). بررسی پیرامون معیارهای ارزشیابی مدرسین درس روش تدریس ریاضی ابتدایی در مراکز تربیت معلم استانهای فارس و بوشهر. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

توکل، محمد. (1378). وضعیت آموزش عالی در ایران: واقعیتها و چالشها، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره18.

جان گالن-سیلور، ویلیام ام؛ الکساندر، آرتور جی؛ لویس. (1380). برنامه­ریزی درسی، ترجمه: غلامرضا خویی نژاد. مشهد: ناشر، آستان قدس رضوی.

چاکر، دونالد و آرتور و ریچاردهاینز. (1376). مدارس برتر جهان، استانداردهای جدید آموزش و پرورش، ترجمه مرجان مرندی؛ دفتر همکاری­های بین المللی، وزارت آموزش و پرورش.

حاجي بابايي، حميدرضا. (1391). ويژگيهاي«مدرسه اي كه دوست دارم». با توجه به سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش. فصلنامه نو آوري­هاي آموزشي، شماره­ي 42، سال يازدهم، تابستان، صص 52.

خلخالی، مرتضی. (1373). در هم تنیدن برنامه های درسی در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی. شماره 2 سال 2.

خورشيدي، عباس؛ ملك شاهي­راد، محمد­رضا. (1382). ارزشيابي آموزشي. تهران: نشر يسطرون، چاپ اول، صص 175-200.

دهقاني، مرضيه؛ سيد­عباسزاده، ميرمحمد؛ جعفري­ثاني، حميد. (1388). چالشهای مدیریتی در اجرای برنامه های درسی دانشگاههادر مقایسه با آموزش و پرورش. پاييز، صص122-126.

رؤوف، علی.(1379). جنبش جهانی تربیت معلم. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

زندوانیان­نایینی، احمد. (1385). ارزیابی مراکز تربیت معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی CIPP. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره­ی سوم، سال سیزدهم، شماره 2 صص137-162.

سلسبیلی، ناصر(1386).گذار نظام برنامه ريزي درسي ايران به سمت عدم تمركز در طراحي و تدوين برنامه ي درسي با تاكيد بر برنامه ريزي درسي مبتني بر مدرسه. فصلنامه مطالعات برنامه درسي. سال اول، شماره 4.

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش(سند مشهد مقدس). آذر ماه . (1390). صص 27-28.

سید عباس­زاده، میرمحمد. (1378). مسائلی در مدیریت دولتی ایران، انتشارات دانشگاه ارومیه، ص147و41.

سیف، علی­اکبر. (1382). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی.تهران: ناشر، دوران.

سیلور، جی گالن، الکساندر، ویلیام ام؛ و لوئیس، آرتورجی.(1377). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غلامرضا خوی نژاد. مشهد: آستان قدس رضوی.

صافی، احمد. (1383). سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم، ص41.

عارفی، محبوبه؛ فردانش، هاشم. (1384). سیر تحول برنامه های درسی رشته مدیریت آموزشی و رویکردهای آن در امر آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، دوره­ی 2شماره3و4.

عبدی، علی. (1384). ارزیابی کیفیت برنامه درسی برنامه درسی در دانشکده تحصیلات تکمیلی. تهران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

الف.­لوي. (1386). ‌‌مباني برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي مدارس، ترجمه: فریده مشایخ؛ سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، تهران: انتشارات مدرسه، چاپ بيست و پنجم، صص 24-25.

فتحی اجارگاه، کوروش. (1377). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: ایران زمین.

فتحی اجارگاه، کوروش؛ شفیعی، ناهید. (1386).ارزیابی کیفیت برنامه های درسی دانشگاهی. صص1-26.

قادری، حمید؛ شکاری، عباس. (1393). ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره 14، تابستان، صص162-147.

قورچيان، نادر­قلي؛ تن­ساز، فروغ. (1374). سيماي روند تحولات برنامه درسي به عنوان يك رشته تخصصي از جهان باستان تا جهان امروز. تهران، موًسسه پژوهش و برنامه­ريزي آموزش عالي.

کاشف، مجد. (1378). ارزشیابی برنامه درسی جدید تربیت بدنی مراکز تربیت معلم از نظر پاسخگویی به نیازهای حرفه­های دانشجو معلمان از دیدگاه مدرسان، مدیران و دانشجویان. پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

کوهستانی، حسینعلی؛ خلیل زاده امینیان، علی اصغر. (1380). ارزشیابی آموزشی و پیشرفت تحصیلی. مشهد : ناشر، دانشگاه فردوسی.

لیاقتدار، محمد جواد. (1380). وضعیت آموزش علمی معلمان در ایران. فصلنامه پژوهش، شماره 13 و 14.

معتمدی، عبدالله. (1373). بررسی نحوه ارزشیابی مدرسین درس شیوه­های ارزشیابی مراکز تربیت معلم. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

معروفي، يحيی. (1392). ارزشيابي نظام برنامه ريزي درسي. دانشنامه ايراني برنامه درسي، سال، صص1.

معیری، طاهر.(1383). مسائل آموزش و پرورش. تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهاردهم، ص129.

ملايي­نژاد، اعظم؛ ذكاوتي، علي. (1386). بررسي تطبيقي نظام برنامه درسي تربيت معلم در كشورهاي انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزي و ايران. Archive of SID، صص 36-41.

ملکی، حسن. (1379). مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسطه. تهران: ناشر، سمت.

ملکی، حسن؛ محمدی­مهر، مژگان. (1388). فرایند ارزشیابی آموزشی. مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان.

موسي­پور، نعمت الله؛ صابري، سيد­حسين. (1389). ارزشيابي استلزامات و اقتضائات اجرايي برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران. فصلنامه مطالعات برنامه درسي ايران، سال پنجم، شماره 18،پاييز، صص62-88.

مومنی مهموئی، محسن. (1388). ارزشیابی برنامه درسی در آموزش عالی. مجله راهبردهای آموزشی، دوره­2، شماره2، تابستان، صص13-15.

مهديزاده، امير­حسين؛ شفيعي، ناهيد. (1388). ارزيابي كيفيت برنامه هاي درسي رشته هاي آموزش معلمان. فصلنامه روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن، سال اول، شماره 1، پاييز، صص40-60.

مهرمحمدی، محمود. (1381). بررسی تطبیقی نظام برنامه­ریزی درسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان. مجموعه مقالات برنامه درسی، نظرگاه­ها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد مقدس. آستان قدس رضوی.

مهرمحمدی، محمود. (1381). تأملی در ماهیت متمرکز برنامه ریزی درسی. مجموعه مقالات برنامه درسی، نظرگاه­ها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد مقدس. آستان قدس رضوی.

میچل، ترنس آر.(1377). مردم در سازمانها، زمینه رفتار سازمانی. ترجمه حسین شکر شکن. تهران: رشد.

میرزا بیگی، علی. (1380). برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: نشر یسطرون.

نیکلس، هاوارد؛ نیکلس، ادری.(1368). راهنمای عملی برنامه ریزی درسی. ترجمه داریوش دهقان. تهران: قدیانی.

منابع انگلیسی

Aplin Richard. (1999). The changing face of Initial Teacher Education in England. School of Education, University of Leicester, United Kigdom. European Jounal of Teacher Education. V2,N2.

MCPHE , ALASTAIR D. & WALTER M. HUMES (1998). Teacher Education and Teacher Development: a comparative study. Andrew,s College, Glasgow, United Kingdm.

Cobb, Velma (1999) , An International Comparison of Teacher Education. Eric Digest. Eric Clearinghouse on Teaching and Teacher Education Washington DC.

Collinson, Vivienne & Yumiko Ono (2001), The Professional development of techers in the united States and Japan, European journal of teacher education, V24n2p223-48.

Mullah Mohammadi, Amene (2000). Assessing the Quality of Curriculum Planning at Graduate School, Tehran, University of Tehran, Master’ s Thesis in Educational Planning (Persian).

Roxburgh, M et al (2008). A review of curriculum evaluation in United Kingdom nursing education. Nurse Education Today 28, 881-889.

San, Myint (1999), Japanese beginning teachers, perceptions of their preparation and professional development, journal of Education for teaching, Abingdon, Apr 1999, V25nl p17-29 Apr.

چكيده

هدف از پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه درسی پردیس­های دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان بر اساس اسناد بالا دستی بوده است.

روش پژوهش حاضر، ارزشيابي با استفاده از الگوي (CIPP) بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل 100 نفر از اساتيد مؤظف و غیر­مؤظف شاغل در پردیس­های دانشگاه فرهنگيان استان سیستان و بلوچستان ­در سال تحصیلی 94-93 بوده است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 80 نفر از آنان با روش نمونه­گيري تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع­آوري داده­ها­ي مورد نياز اين پژوهش، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید. این ضریب برای عنصر محتوای برنامه ­درسی (77/0)، اهداف برنامه­ درسی (75/0)، فرآیند یاددهی– یادگیری (89/0)، استفاده از فن­آوری اطلاعات (78/0)، دوره­های کارورزی دانشجو ­معلمان (87/0)، تعامل مستمر دانشجو ­معلمان و اساتید با مراکز علمی و پژوهشی (90/0)، شیوه تعیین صلاحیت و جذب دانشجو معلمان (65/0)، مشارکت اساتید در تولید برنامه ­درسی (87/0) و فرآیند ارزشیابی از آموخته­های دانشجو معلمان (84/0) به دست آمد. تجزیه­ و ­تحلیل جداول توافقی توزیع فراوانی داده­ها و آزمون استنباطی خی­دو نشان داد که از نظر اساتید دانشگاه فرهنگیان میزان بازنگری در شیوه تعیین صلاحیت و شیوه جذب دانشجو معلمان در مقایسه با اسناد بالا دستی مطلوب ارزیابی شده است و میزان بازنگری در عنصر محتوای برنامه ­درسی، اهداف برنامه­ درسی، فرآیند یاددهی– یادگیری، دوره­های کارورزی دانشجو ­معلمان، مشارکت اساتید در تولید برنامه ­درسی در مقایسه با اسناد بالا دستی نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. یافته­ها همچنان نشان داد که بر اساس ارزیابی مشارکت کنندگان در تحقیق میزان بازنگری در عنصر استفاده از فن­آوری اطلاعات در فرآیند یاددهی یادگیری، فرآیند ارزشیابی از آموخته­های دانشجو معلمان و تعامل مستمر دانشجو ­معلمان و اساتید با مراکز علمی و پژوهشی در مقایسه با اسناد بالا­دستی نامطلوب می­باشد.

بنابراین با توجه به یافته­های پژوهش نیاز است که دانشگاه فرهنگیان به استناد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اساسنامه این دانشگاه در زمینه فرآیند ارزشیابی از آموخته­های دانشجو معلمان، استفاده از فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری و تعامل مستمر دانشجو ­معلمان و اساتید این دانشگاه  با سایر مراکز علمی و پژوهشی اقدامات عملی چشمگیری از خود نشان دهد.

كلمات كليدي: ارزشیابی برنامه ­درسی، دانشگاه فرهنگیان، اسناد بالا دستی، الگوی ارزشیابی.CIPP

فصل اول  کلّیــــــات

1-1- مقدمه

آموزش عالی در ایران بر حسب ضرورت­های تاریخی،«دگرگونی­های بسیاری به­خود دیده و مسیر پرفراز و نشیب و گسیخته­ای را پیموده است». استفاده از ارزیابی در فعالیت­های آموزشی به اندازه خود فعالیت­های آموزشی قدمت دارد؛ اما به کار گرفتن ارزیابی آموزشی بعنوان بازخوردی جهت بهبودی فعالیت­های آموزشی امری نسبتاً جدید است (بازرگان، 2008). در نظام آموزش عالی از ارزیابی آموزشی می­توان برای انتخاب دانشجو، هیأت علمی، برنامه درسی و بطور کلی سایر درون دادهای نظام آموزشی استفاده کرد، علاوه بر آن بر چگونگی اجرای فرایند نظارت نموده، سرانجام با استفاده از ارزیابی برون داد و پیامدها نظام را در جهت مطلوب هدایت کرد.

بنابراین، ارزشیابی باید جهت گیری صریح ارزشی داشته باشد و طراحی آن با هدف کمک به ارتقای علمی و بهبود برنامه­ها از طریق خود ارزشیابی صورت پذیرد. با توجه به تحولات عظيمي كه در عرصه­هاي علمي– آموزشي در حال وقوع است، وظيفه و مسئوليت بزرگ دانشگاه فرهنگيان تربيت فارغ­التحصيلاني است، كه با درك عميق از جهاني شدن آموزش در دهكده جهاني و با كسب آگاهي از دانش متحول كنوني و نيازهاي جامعه، به­طور اثر­بخش و با واقع­نگري، با ارائه برنامه­هاي آموزشي در پايه­هاي مختلف به جامعه كمك نمايد. چرا كه برنامه­هاي­ درسي آينه تمام نماي پيشرفت و انعكاسي از پاسخگو بودن دانشگاه­ها به نيازهاي در حال تغيير جامعه هستند. ارزشيابي برنامه ­هاي ­درسي دانشگاه فرهنگيان مسأله بسيار مهمي است كه بطور منظم و علمي ميزان تحقق آنها براساس اسناد بالا دستي تا چه حدودی صورت پذيرفته است، در حالي كه ارزشيابي جزء جدا نشدني در آموزش و زمينه ساز تحولي عميق است. جايگاه والاي دانشگاه فرهنگيان در فرايند توسعه ملي و توجه بر سرمايه گذاري در منابع انساني از طريق گسترش اين آموزش­ها ضرورت شناخت اهميت،  و ارتقاي پايگاه معلمان در كشور، محقق را برآن داشته است تا به ارزشيابي برنامه­ درسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس بند 11 سند تحول بنيادين آموزش­­ و ­پرورش«باز مهندسي سياست­ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامه ­درسي تربيت­ معلم با تأكيد بر كارورزي و انطباق سطح شايستگي­هاي حرفه­اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه ­درسي در نظام تعليم ­­و ­تربيت و طراحي سياست­هاي مناسب براي ارتقاي شيوه­هاي جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش ­و ­پرورش (7،4،2،1،و8)»پرداخته و پيشنهادهايي را در راستاي بهبود و ارتقاء اين دانشگاه ارائه نمايد. اين امر زمينه­ساز فعاليت­هاي بعدي در اين راستا و كمك كننده به برنامه­ريزان جهت تنظيم برنامه­هاي دقيق­تر در اين دانشگاه مي­باشد.

1-2- بیان مسئله

   از عوامل مؤثر در توسعه نظامند آموزش ­عالي و بهبود كيفيت آن، برنامه­­ درسي است. برنامه ­درسي هسته اصلي تمام برنامه­ها، و محور همه فعاليت­هاي آموزشي است و مي­توان از آن به عنوان قلب تپنده نظام تربيتي ياد كرد. نقش برنامه­ريزي ­درسي در آموزش­ عالي، فراهم آوردن تجربياتي است جهت توسعه صلاحيت­ها و مهارت­هاي لازم در دانشجويان تا بتوانند مسائل را تشخيص داده و براي آنها راه حل پيدا كنند. طراحي برنامه­هاي آموزشي یا درسی بايد با توجه به نيازهاي واقعي كساني كه از اين خدمت استفاده مي كنند، صورت پذيرد و اهداف آموزشي با نيازهاي علمي مصرف­كنندگان اين خدمت مرتبط باشد. بازنگري برنامه­هاي­ درسي، سازوكاري است كه اصلاح مداوم روش­ها را در آموزش عالي تضمين مي­كند. تعيين ارزش برنامه حول محورهاي زير انجام مي­گيرد.

1-آيا برنامه درسي مقصودي را كه به خاطر آن الگو پردازي شده است، بر­آورده مي­سازد؟ آيا اين مقاصد روايي دارند؟

2-آيا برنامه درسي براي گروه معيني از فراگيران كه برايشان مورد استفاده قرار گرفته، مناسب است؟

3-آيا مدلهاي آموزشي انتخاب شده به هدف­هاي مورد جستجو بهترين انتخاب است؟ (خوي نژاد، 1377).

ارزشيابي برنامه ­درسي عبارت است از فرايند بررسي ارزش و شايستگي برنامه ­درسي. بررسي و مطالعه ارزش و شايستگي هم شامل عناصر و جنبه­هاي خاص برنامه ­درسي و هم كل برنامه ­درسي مي­شود. برنامه­ريزي درسي، نيازمند بررسي و كنترل كيفيت مي­باشد. لذا ضروري است با بررسي تمام ابعاد و عناصر برنامه­هاي ­درسي، اصلاحات لازم در برنامه ­درسي و يا اجزاي آن صورت پذيرد.

ارزشيابي از برنامه­ درسي فرايندي مداوم و مستمر است كه از ابتدا تا پايان برنامه ­درسي انجام مي­پذيرد. در فرايند شكل­گيري مفهوم برنامه ­درسي، صاحب­نظران تربيتي جهت تبيين برنامه ­درسي، عناصر و مؤلفه­هاي آن را مورد توجه قرار داده­اند. (تايلر[1]، 1949) برنامه­ درسي را، تعيين هدف، محتوا، روش و ارزشيابي مي­داند. (زايس[2]، 1976، به نقل از مهدیزاده، شفیعی، 1388) در تبيين برنامه ­درسي به عناصر، هدف، محتوا، فعاليت­هاي يادگيري و روشهاي ارزشيابي اشاره دارد. (كلاين[3]،1991) نه عنصر: اهداف، محتوا، راهبردهاي ياددهي-يادگيري، فعاليت­هاي يادگيري، مواد و محتواي آموزشي، ارزشيابي، گروهبندي، زمان و فضا يا مكان را به عنوان عناصر برنامه درسي مطرح مي­كند.

بررسي تاريخچه ارزشيابي، مبين آن است كه الگوهاي متعددي در تمامي زمينه­ها به ويژه ارزشيابي آموزشي، ظهور كرده است. در پژوهش حاضر از بين الگوهاي ارزشيابي، الگوي CIPP به كار گرفته شده است كه يكي از اثر گذار­ترين الگوهاي نظام­مند است و در دهه­ي 1970 توسط استاف­لبم[4] در مركز مطالعات ارزشيابي دانشگاه اوهايو امريكا طراحي گرديده است. اين الگو در ارتباط با مفاهيمي است كه ريشه در هدف­ها، آزمون­ها و طرح­هاي تجربي دارد و در آن ارزشيابي عبارت از«فرايند تعيين كردن، به­دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصيفي و قضايي در مورد ارزش و مطلوبيت هدف­ها، طرح، اجرا و نتايج؛ به منظور هدايت تصميم­گيري، خدمت به نيازهاي پاسخگويي و درك بيشتر از پديده­هاي مورد بررسي» است. ويژگي متمايز كننده­ي اين الگو، خدمت به تصميم­گيري­هاي منطقي و ارزيابي همه­ي مراحل ايجاد برنامه است. اين الگو چارچوبي جامع به منظور هدايت ارزشيابي برنامه­ها، پروژه­ها، محصولات، مؤسسات و سيستم­ها مي­باشد، از اين­رو بعنوان مباني نظري پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین كيفيت به معناي انطباق و تناسب ويژگيهاي­ها با معيارها است (سينك[5]، 1985). كيفيت آموزشي را مي­توان در رابطه با ويژگيهايي از بروندادهاي آموزشي، پيشرفت تحصيلي فراگيران در قالب ضوابط برنامه ­درسي، ميزان موفقيت نظام آموزشي در دستيابي به اهداف، و ميزان تناسب آنچه كه تدريس و آموخته مي­شود با نيازهاي حال و آينده فراگيران، با توجه به شرايط خاص آنان و چشم­انداز آينده، توصيف كرد. كيفيت در نظام دانشگاهي به«مجموعه ويژگيهاي دانش­آموختگان، آثار علمي منتشر شده، و خدمات تخصصي عرضه شده بوسيله اعضاء دانشگاه، كه توانايي نظام را در بر­آوردن خواسته­هاي بيان شده، يا اشاره شده، نمايان كند» اشاره مي­كند (بازرگان،1376). لذا كيفيت در آموزش­ عالي مفهومي چند بعدي است كه به ميزان زيادي به وضعيت محيطي نظام دانشگاهي با شرايط و استانداردهاي رشته دانشگاهي بستگي دارد. جهت تعيين كيفيت دروني يك سيستم دانشگاهي، به بررسي مطلوبيت و وضعيت عناصر و مؤلفه­هاي نظام آموزشي در جهت تحقق اهداف پرداخته مي­شود. در سيستم دانشگاهي، يادگيرنده در زمره مشتري اوليه محسوب مي­گردد و ميزان رضايت­مندي استفاده كننده از محصولات بيانگر مطلوبيت عناصر نظام آموزشي براي مشتريان داخلي است (رامسدن[6]، 1998). جهت بهبود كيفيت برنامه­هاي دانشگاهي، بايستي به كيفيت مؤلفه­هاي نظام آموزشي و يادگيري فراگيرندگان توجه شود و الزام و تعهد نسبت به كيفيت بايد جزء اولين نقش هر رهبر آموزشي باشد.

برنامه­ريزي ­درسي به مجموعه فهرست موضوعاتي كه بايستي مورد مطالعه قرار گيرد، به مطالب ارائه شده از سوي معلم و يا شيوه ارائه مطالب محدود نمي­شود، بلكه همه تجربيات برنامه­ريزي شده­اي است كه به منظور دستيابي به اهداف يادگيري فراگير، به او ارائه مي­شود (ايبل[7]، 2005). برنامه ­درسي بايستي مدرسين دانشجو­معلمان را ترغيب كند تا: در زمينه تدريس خود پژوهش كنند؛ در گروه­هاي بحث شركت كرده و با متخصصان ارتباط بر­قرار نمايند؛ در كلاس درس بين محيطهاي يادگيري بيروني و دروني پيوند بر­قرار كنند؛ از فرايندهاي يادگيري دانشجو معلمان بازخوردهايي را به آنها منعكس كنند؛ و به شهود و الهام بعنوان منبعي عمده براي يادگيري توجه نمايند (منگز[8]،1994). دانشجو­ معلمان، يادگيرندگان بزرگسال هستند و تجربيات زندگي اين فراگيران منبع خوبي براي يادگيري فعلي و تدريس­شان در آينده است (گريفاين [9]، 1999). مدرسين دانشجو­معلمان بايستي صلاحيت­هاي لازم را در زمينه تئوري­هاي آموزش و عمل آموزش كسب كنند و بين تئوري­هاي علمي آموزشي و عمل آموزشي ارتباط برقرار سازند. مدرسين، دانشجو، معلمان، فقط معلم نيستند، بلكه كاركردي در نقش مدل­هايي براي تدريس هستند (كورتجن[10] ،2000).

اثربخشي تدريس دانشگاهي در گرو آگاهي مدرسان و رهبران آموزشي از هدف­ها و ساختار، روشهاي تدريس، ارزيابي، مسئوليت­پذيري و بهبود آموزشي است (رامسدن، 1998). مدرسين دانشجو ­معلمان، بايستي توجه داشته باشند كه: از منابع اصلي استفاده كرده، تجربيات و متن­هاي علمي را با يكديگر پيوند دهند تا فراگيران براي يادگيري فعالانه درگير شوند؛ افكار و ايده­هاي چالش بر­انگيز را تحريك كرده و از حل مسأله استفاده كنند تا دانش نظري و مهارت­هاي فراگيرندگان عميق­تر شود؛ بخش سنجش فرآيند به وجود آيد تا بدين طريق مسئوليت فراگيرندگان در فرايند يادگيري­شان تقويت شود (لانبرگ[11]، 2002). خلاصه اينكه نقش معلم در هر نظام آموزشي، راهنماي دانش آموزان در امر يادگيري است. معلم مي­كوشد تا راه چگونه آموختن را به يادگيرنده نشان دهد. معلم بايد به مدد مطالعات و تجربيات مستمري كه در حين كار به­دست مي­آورد، توانايي­هاي لازم را كسب كند تا بتواند به نحو شايسته­اي نقش تخصصي خود را ايفا نمايد. مدرسين دانشجو ­معلمان بايستي در عين حالي كه شايستگي­هاي علمي را در دانشجو­ معلمان توسعه مي­دهند، بايد اين شايستگي­ها را در عملكرد آموزشي خودشان نيز نشان دهند (كالدره [12]، 1981، به نقل از مهدیزاده، شفیعی، 1388).

بنابراین، ارزشیابی از برنامه درسی باید جهت­گیری صریح ارزشی داشته باشد و طراحی آن با هدف کمک به ارتقای علمی و بهبود برنامه­ها از طریق خود ارزشیابی صورت پذیرد و نخستین گام پس ایجاد هر گونه تغییر در ساختار و اهداف جدید یک دانشگاه برای گرفتن بازخورد مناسب و اصلاح نواقص موجود، جهت اینکه بتواند پاسخگوی معیارهایی که بر اساس آن، این ساختار جدید طراحی گردیده، باشد. بدین ترتیب مسأله اساسی پژوهش حاضر ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­های استان سیستان و بلوچستان) بر اساس اسناد بالا دستی، می­باشد و این پژوهش بر اساس 9 عنصر انتخابی از برنامه درسی (محتوا، اهداف، فرآیند یاددهی– یادگیری، استفاده از فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس، دوره­های کارورزی دانشجو ­معلمان، تعامل مستمر دانشجو ­معلمان و اساتید با مراکز علمی و پژوهشی، شیوه تعیین صلاحیت و جذب دانشجو معلمان، مشارکت اساتید در تولید برنامه ­درسی و فرآیند ارزشیابی از آموخته­های دانشجو معلمان) صورت بندی شد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

اجراي درست برنامه­ درسي در همه­ي سطوح آن از اهميت اساسي برخوردار است؛ زيرا برنامه­ي اجرا نشده همانند برنامه­ي توليد نشده است و اجراي ناكارآمد، زمينه را براي توليد و اجراي برنامه مشابه در آينده هم غبار آلود مي­كند. وقتي برنامه­اي نيست، دست كم برخي«آرزوي» آن را در دل خود زنده نگه مي­دارند، اما وقتي برنامه­اي بد اجرا مي­شود خيلي اشخاص از آن«متنفر» مي­شوند. اين وضعيت را مي­توان«آرزو به هنگام نبود» و «تنفر به هنگام بد بودن» ناميد. موفقيت در اجراي برنامه­ درسي وابسته به پذيرش برنامه و توانايي اجراي آن ازسوي عاملين اجراست؛ و عامل اجرا افرادي هستند كه فراگردهاي اجرا را هدايت و حمايت مي­كنند. البته همه­ي تغييرات حاصل جهت­دهي عاملين اجرا نيستند. گاه تغييرات طرح­ريزي نشده به طور تصادفي يا خود جوش رخ مي­دهند و حتي در مقابل تغييرات طرح­ريزي شده قرار مي­گيرند و ظهوري بارزتر مي­يابند.

تهيه­ي برنامه­هاي خوب بدون پيش­بيني چگونگي فراهم آوردن موجبات پذيرش و اجراي آن بي­فايده است. هرچند در اجراي برنامه­ درسي اشخاص مختلفي نقش دارند، اما گاهي اوقات عنايت اصلي متوجه اشخاص بالا دست بوده است. براي نمونه هامپتون[13](1981) انتخاب حيطه­ي تغيير، كسب حمايت مديريت، تشكيل جلسات توجيهي و آموزشي و تهيه­ي فهرستي از ايده­ها و نظريات را لازمه طراحي و اجراي دقيق يك برنامه ­درسي جديد مي­داند. اما علاوه بر حمايت مديريت، توان ذينفعان و آمادگي دست اندركاران نيز حائز اهميت است. دست ­اندركاران معمولاً در برابر تغييرات اجتماعي، كه متضمن تغييراتي در روابط انساني است، بيشتر از تغييرات تكنولوژيكي، مقاومت مي­كنند. در نتيجه، بايد نسبت به فشار رواني ناشي از تغيير برنامه­ي ­درسي حساس بود (ايران نژاد پاريزي و ساسان گهر، 1379). افرادي كه احساس مي­كنند توسط ديگران قرباني شده اند و تغيير خارج از كنترل آن­هاست، ممكن است دست به عمل غير منطقي بزنند. وقتي در تدوين برنامه­درسی، دست ­اندركاران در كنار مي­مانند و يا در امور مربوط مشاركت اندكي دارند، يا به هنگام اجراي برنامه فرصت كمي براي رشد و ارتقاء آنان فراهم مي­آيد، فشار شغلي و در نتيجه مقاومت آنان بيشتر مي­شود (تنگي پيرونتام[14]، 2000). كاربردشيوه­ي مشاركتي و غير متمركز ايجاد تغيير در برنامه­هاي درسي، مزاياي متعددي دارد كه از جمله مي­توان به استفاده از توانايي­هاي دست اندركاران و تشريك مساعي آنان اشاره كرد. يكي از دلايل عمده­ي شكست اجراي برنامه­هاي درسي جديد در نظامهاي آموزشي اين است كه پيشنهاد تغيير از صاحبان اقتدار سطوح بالا سرچشمه مي­گيرد؛ و اين گروه همان كساني هستند كه تواناييها، احساسات و عقايد مجريان تغيير را ناديده مي­گيرند (ميچل، ترجمه­ي شكر­كن، 1377).

لي[15](2000)مي­گويد: رغبت به پذيرش برنامه­ي جديد، به نگرش­هاي معلمين نسبت به نوآوري برنامه­ي ­درسي بستگي دارد. ريچاردسون[16](1991) نيز معتقد است«شايد نگرش­هاي مثبت معلمين به نوآوري برنامه ­درسي پيشگوي مناسبي براي يك تغيير و نو­آوري نباشد، اما مي­تواند در تعيين موفقيت و شكست آن تعيين كننده باشد.»

«پذيرش»، مرحله­ي نخست اجراي برنامه ­درسي است. تحقيقات متعدد بر اين نكته تأكيد دارند كه نگرش دست اندركاران به برنامه، عامل مهمي در اجراي برنامه است. به همين دليل فهم نقطه نظر آنهايي كه در اجرا و تغيير سهيم هستند، بسيار مهم است. همچنين، اجراي موفق برنامه نيازمند«دانش معين و كافي» كسب مهارت ها و نگرش­هايي است كه دست­ اندركاران بعنوان عاملين تغيير بايد دارا باشند. دست­ اندركاران بايد فهم كلي از جريان تغيير و چگونگي اجراي اثربخش آن داشته باشند. دانش، بينش و خبرگي، دست­ اندركاران را قادر و مشتاق به اجراي برنامه مي­كند و با دانستن اين­كه چگونه و چرا تغييرات صورت مي­گيرند و با داشتن توانايي در كنترل تغييرات، امنيت به­وجود خواهد آمد و همكاري با تغيير صورت مي­پذيرد (نيكلس[17] ترجمه­ي دهقان، 1368). اما اين بدان معنا نيست كه همواره«آگاهي» در خدمت تغيير است. تغيير نيازمند«همراهي» و«حمايت» است و حمايت نيازمند«آگاهي» است. اما نوع حمايت را همراهي و تعيين مي­كند. وقتي همراهي تحقق مي­يابد كه تعلق پديد آيد و تعلق محصول اقناع است. اقناع، بنياد پذيرش را مي­سازد و نشان مي­دهد كه آگاهي مقبول پديد آمده است؛ يعني عاملان  اجرا از تغيير آگاه مي­شوند و تغيير را مي­پذيرند. اين موضوع ارتباط اجرا با جنبه­هاي عاطفي را نشان مي­دهد. در اين شرايط مي­توان شاهد خدمت آگاهي به تغيير بود. در مقابل، آگاهي اگر با پذيرش همراه نباشد، فرصت مناسبي براي ايجاد موانع خواهد بود. شايد در جايي كه موافقت نيست، يعني همراهي وجود ندارد، نا آگاهي بيشتر به تغيير كمك مي­كند تا آگاهي.

يقيناً با شروع برنامه، اين احتمال مي­رود كه موقعيت­هاي ناراحت كننده­اي رخ دهد. اما دست­ اندركاران بايد آماده باشند كه بپذيرند تغيير چندان راحت نيست. تغيير، همواره با بحث، ابهام و عدم قطعيت، ريسك پذيري و تعارض توأم است (نيكلسون[18]، 1996).

نظام برنامه­ريزي­ درسي، چگونگي توليد، عناصر تشكيل دهنده، فرايند و ارزشيابي برنامه­ريزي ­درسي را تعيين مي­كند. ارزشيابي برنامه ­درسي به فرايند تعيين اهميت و ارزش برنامه ­درسي اشاره دارد. اهميت و ارزش برنامه ­درسي در گرو كيفيت ابعاد، متغيرها و مؤلفه­هاي تشكيل دهنده آن است. ارزشيابي نظام برنامه­ريزي­درسي مي­تواند براي طراحي، اجرا يا پيامدهاي برنامه تأكيد كند؛ خاستگاه آن در سطح ملي يا محلي باشد؛ معرف رويكردهاي مختلف فلسفي راجع به آموزش و از طيف متنوعي از شيوه­هاي كاملاً منطقي و عيني يا رويكردهاي كاملاً ذهني و تفسيري پيروي كند (شون­ميكر[19]،2010). ارزشيابي نظام برنامه­ريزي ­درسي، مستلزم تحليل عناصر و مؤلفه ها و نحوه تعامل آن است. صاحب­نظران مختلف با تحليل متغيرهاي دخيل در اين نظام، مؤلفه­هاي گوناگوني را شناسايي كرده و با ارائه الگوهاي متنوع، به ايجاد زبان مشترك براي بهره­گيري از نتايج ارزشيابي برنامه ­درسي كمك كرده­اند.

نتایج این تحقیق برای مدیران، برنامه­ریزان، کارشناسان دانشگاه فرهنگیان و سایر مراکز آموزش عالی قابل استفاده خواهد بود و آنها می­توانند براساس این تحقیق بازخورد مناسب در زمینه میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی با توجه به اسناد بالا دستی را دریافت نمایند و به رفع مشکلات موجود بپردازند.

[1] .Tyler

[2] .Zaes

[3] .Klain

[4] .stufflebeam

[5] .Sink

[6] .Ramsden

[7] .Abell

[8] .Menges

[9] .Griffin

[10] .Korthagen

[11] .Lunenberg

[12] .Calderhed

[13] .Hampton, D . R .

[14] .Tangipirontham, P .

[15] .Lee, J . C .

[16] .Richardson, V .

[17]. Nekls

[18] .Nicholson, P .

[19] .Shon mikr

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش محور در دوره ابتدايي
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه بررسي تحليلي رويکرد آموزشي رجيو اميليا و سنجش ميزان آگاهي مديران و مربيان مراکز پيش از دبستان نسبت به عناصر اساسي برنامه درسي آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122