پايان نامه ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشيابي توصيفي از ديدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره هاي آموزشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشيابي توصيفي از ديدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره هاي آموزشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشيابي توصيفي از ديدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره هاي آموزشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش 12
مقدمه 13
بیان مسأله 14
اهمیت و ضرورت پژوهش 15
اهداف تحقیق 17
هدف کلی 17
اهداف جزئی 17
سوال تحقیق 18
سوال اصلی 18
سوالات فرعی 18
تعریف اصطلاحات 19
تعریف نظری 19
تعریف عملیاتی 19
فصل دوم : پیشینه تحقیق 20
تعریف ارزشیابی 21
اهمیت و ضرورت ارزشیابی 22
ارزشیابی کمی و ارزشیابی کیفی: 23
مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی 24
معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی) 27
علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی 28
ارزشیابی کیفی- توصیفی 29
تعریف ارزشیابی توصیفی 30
اهداف ارزشیابی توصیفی 31
معایب ارزشیابی توصیفی 33
ویژگی های ارزشیابی توصیفی 34
ارزشیابی توصیفی چه آثاری در پی دارد؟ 38
نقش و عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی 41
ابزار ارزشیابی توصیفی 43
آموزش 49
تعریف آموزش 50
فواید آموزش 52
اهمیت آموزش کارکنان 53
اهداف آموزش در سازمان ها 54
انواع آموزش 55
تعریف آموزش ضمن خدمت 56
اهداف آموزش ضمن خدمت 58
ضرورت و اهمیت آموزش ضمن خدمت 60
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان 61
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران 63
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش 65
پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 66
پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور 73
فصل سوم : روش تحقیق 76
مقدمه 77
روش تحقیق 77
جامعه آماری 77
نمونه آماری 78
روش جمع آوری اطلاعات 78
روش آماری 79
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها 79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 80
4-1 ) بخش اول : اطلاعات توصیفی 81
4-1-1) سن: 81
4-1-2) جنسیت : 83
4-1- 3) مدرک تحصیلی : 83
4-1-4 )رشته تحصیلی : 85
4-1-5) سابقه تدریس : 87
4-2) بخش دوم : تحلیل استنباطی 90
4-2-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 91
4-2-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 92
4-2-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 93
4-2-5) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟ 94
4-2-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 95
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری 96
مقدمه 97
5-1)یافته های تحقیق 97
5-1-1) بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟ 97
5-1-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 98
5-1-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 98
5-1-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 99
5-1-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 100
بحث و نتیجه گیری : 101
محدودیت های پژوهش 102
پیشنهاد 103
پیشنهادهای پژوهشی 103
پیشنهادهای کاربردی 103
منابع فارسی 104
منابع خارجی 109

منابع فارسی

ابطحی،سید حسین.(1373).آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی، تهران: پویند.

اسلومن،مارتین،ترجمه محمد ضیائی بیگدلی.(1382). استراتژی آموزش حرفه ای ، تهران: سارگل.

ایواسویچ 2001، ساخار و پولس ، جرج ، وود هال ، موزین ، ترجمه پریدخت وحیدی و حمید سهرابی.(1370). آموزش برای توسعه ، تحلیلی از گزینش های سرمایه گذاری، تهران: سازمان برنامه بودجه.

آقایار،سیروس.(1386).تواناسازی کارکنان و توانمندسازی کارکنان ، اصفهان:سپاهان.

پور آمن،بهزاد.(1377).آموزش نیروی انسانی ، فراگردی در افزایش بهره وری سازمان ها ، شیوه های علمی ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، تهران:انتشارات مرکز آموزش و پرورش دوستی.

جعفری قوشچی،بهزاد.(1381). جایگاه آموزش در فرهنگ تواناسازی ، ماهنامه تدبیر ، شماره

جمشیدی،اعظم.(1385).بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر رشد مهارت های یادگیری اجتماعی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات.

چایچی،پریچهر.(1388). شیوه های آموزش ضمن خدمت، تهران:آن.

حاج سعیدی،وحید.(1387). ضرورت و چرایی آموزش ضمن خدمت در توسعه ، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

حسنی،محمد.(1384).راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی، تهران : آثار معاصر.

حسنی،محمد،احمدی،حسین.(1384). ارزشیابی توصیفی ، الگویی نو در ارزشیابی تحصیلی ، تهران: مدرسه.

حصاربانی،زهرا.(1385).ارزشیابی توصیفی بستری برای پرورش خلاقیت،ماهنامه پیوند،شماره

خراسانی،اباصلت ،حسن زاده بارانی کرد،سودابه. (1386). راهبردها و استراتژی های نیازسنجی آموزشی ، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

خورشیدی،عباس،ملک شاهی راد،رضا.(1385).ارزشیابی آموزشی ، تهران:یسطرون، چاپ دوم.

دلاور،علی.(1389).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد، چاپ هشتم.

رادمنش،محمدحسن،خلیلی،افسر.(1389).ارزشیابی کیفی _ توصیفی . چیستی . چرایی و چگونگی ، یزد: زیتون.

رستگار،طاهره.(1382). ارزشیابی در خدمت آموزش ، تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.

زمانیان،عیسی.(1390).بررسی میزان رضایت معلمان و والدین از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس چند پایه شهرستان دلفان(نورآباد)، پایان نامه کارشناسی ارشد ررشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

سرمد،زهره،بازرگان،عباس،حجازی،احمد.(1380).روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران:آگاه، چاپ پنجم.

سعادت،اسفندیار.(1387). مدیریت منابع انسانی ، تهران: سمت ، چاپ دوم.

سکاران،اوما،ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی.(1381).روش های تحقیق در مدیریت، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ دوم.

سلیمانپور،جواد.(1382). برنامه ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت سازمان ، تهران:احسن.

سیلور و همکاران،ترجمه غلامرضا خوی نژاد.(1380). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر ، مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی(شرکت به نشر) ، چاپ ششم.

سینجر،مارک،ترجمه فریده آل آقا.(1378). مدیریت منابع انسانی ، تهران:انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی مدیریت.

شکوفیان و همکاران.(1384). رهبری و مدیریت آموزشی ، تهران: سها دانش.

شکوهی،مرتضی.(1388).مصاحبه معاون دفتر آموزش پیش دبستانی و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با خبرنگار آموزشی ایسنا در دی ماه

شهبازی،سید نعمت الله.(1381).سیر تحول آیین نامه امتحانات از سال 1302 تا 1388 شمسی در نظام آموزش و پرورش ایران دوره آموزشی عمومی گزارش پژوهشی، دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی.

طبرسا،غلامعلی،واحدیان،متا(1386). مدیریت منابع انسانی ، قدرتمندی شرکت های کوچک ، مجله تدبیر ، شماره 189، ص

ظهرابی،هاشم.(1390).رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد معلمان تربیت بدنی استان فارس،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

عباسپور،عباس.(1382). مدیریت منابع انسانی ، تهران:انتشارات سمت.

عمادزاده،مصطفی.(1381). مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش ، اصفهان:جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

عمید،حسن.(1385). فرهنگ فارسی عمید ، تهران: انتشارات ابن سینا.

فتحی واجارگاه،کورش(1390). برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ، تهران: سمت.

فتحی واجارگاه،کورش.(1383).برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان ، تهران : سمت.

فراهانی،مهدی.(1383). مقدمه ای بر ارزشیابی کیفی آموخته های فراگیران ، تهران:موسسه فرهنگی منادی تربیت .

فروتن،مسعود.(1382). بررسی و مقایسه نگرش مدیران نسبت به دوره های آموزش ضمن خدمت ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

فیوضات،یحیی.(1387).مبانی برنامه ریزی آموزشی، تهران:ویرایش،چاپ هشتم.

قره داغی،بهمن.(1389). بهبود یادگیری با آزمون های مداد _ کاغذی ، تهران:کورش چاپ.

کارنوی،مارتین،ترجمه محمد حسن میراحمدی و محمد رضا فریدی.(1384). جهانی شدن و اصلاحات آموزشی ، تهران:نشر سیطرون.

کیامنش،علیرضا.(1370).ارزشیابی چه هست و چه نیست،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره

کیامنش،علیرضا.(1386).روش های ارزشیابی آموزشی، تهران :پیام نور.

گروه مشاوران یونسکو،ترجمه مشایخ.(1386). مقدمات برنامه ریزی آموزشی ، تهران:انتشارات مدرسه.

محمدی،فرزانه.(1384).بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس دانش آموزان پایه سوم شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا.

معنوی پور،داوود.(1389). فلسفه تعلیم و تربیت (رسالت مدرسه در رویکردهای فلسفی، عرفانی، روانشناختی و جامعه شناختی)، تهران:نشر دوران.

مکوندی،عبدالله.(1386).بررسی تطبیقی نظام آموزش ضمن خدمت معلمان ایران و نظام آموزش ضمن خدمت کشور های انگلستان و آلمان در دهه اخیر به ارائه یک الگوی مناسب برای نظام آموزش ضمن خدمت ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش تطبیقی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

ملائی،سمیه.(1389).بررسی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش منطقه 12 شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

موسوی محمدی،فاطمه.(1375). بررسی مسائل و مشکلات دوره کارشناسی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان از دیدگاه مدرسان و دانشجویان، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه علامه طباطبایی.

مهجور،سیامک.(1376). ارزشیابی آموزشی(نظریه ها، مفاهیم اصول و الگوها)، شیراز: ساسان.

میر سپاسی،ناصر.(1385). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ، تهران: نشر میر.

نیکنامی،مصطفی.(1388). نظارت و راهنمایی آموزشی ، تهران: انتشارات سمت.

ولف،ریچارد،ترجمه علیرضا کیامنش.(1371). ارزشیابی آموزشی (مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه)، تهران:مرکز نشر دانشگاهی.

هومن،حیدرعلی.(1375).زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی، تهران :پارسا.

هومن،حیدرعلی.(1380).شناخت روش علمی در علوم رفتاری(پایه های پژوهش)، تهران:پارسا،چاپ چهارم.

 منابع خارجی

Anastasia,L,&Jeffrey,K.S.(2009).I really need feedback to leown:students perspective on the effectiveness of the diferential feedback messages.Educational Assessment .Evaluation and Accountability.

Bayrakci,Mustafa.(2009).In-service teacher training in Japan & Turkey.Sakarya, university Turkey.

Biridi,Kamal.(2002).Training Evaluation,Institute of work psychology, shefild,England.

Black,P.(2004).Working inside the blackbox,phidelta kappan, September 12(4).

Boston,C.(2002).The concept of formative assessment.practical assessment,research and education,Eric data base.Full text library.

چکیده

تحقیق حاضر در مورد ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی می باشد.در این پژوهش با هدف دستیابی به این مورد که آیا دوره های ضمن خدمت از کیفیت خوبی برخوردار است ، شش سوال مطرح شد و محقق در صدد پاسخ گویی به آن است.سوالات مطرح شده به شرح زیر است:

بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟

آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟

آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟

آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟

آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟

آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟

این تحقیق از نوع علی – مقایسه ای بوده است.پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه و تدوین گردید که شامل 36 سوال بود. جامعه آماری این تحقیق معلمان ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه کهریزک می باشد  که در اینجا معلمان به دو گروه (با سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی و بدون سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی ) تقسیم شده اند. پرسشنامه بین معلمان ابتدایی توزیع گردید. تعداد 145 پرسشنامه برای تحلیل و تفسیر آماده گردید. برای تعیین روایی این پژوهش ، پرسشنامه ساخته شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی اساتید دیگر قرار گرفت و بر پایه نظرات این متخصصان تجدید نظر و اصلاحات لازم در آن صورت گرفت. همچنین قبل از اجرای پرسشنامه در آموزش و پرورش ناحیه کهریزک ، پرسشنامه توسط تعدادی کارشناس ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور برآورد پایایی در این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است.محاسبه آلفا با برنامه آماری spss بوده است که میزان آن برایر 95/0 است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (از جداول و نمودارها برای ارائه میانگین و انحراف معیار،فراوانی و درصد ها ) استفاده شده است و همچنین از آمار استنباطی (آزمون tدو گروه مستقل) استفاده شده است. بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که دو گروه معلمان (معلمانی که در دوره های ضمن خدمت شرکت کرده اند و معلمانی که در دوره های ضمن خدمت  شرکت نکرده اند) در 5 مورد تفاوتی را نشان نداده اند و فقط در یک مورد که میزان تسلط بر نحوه و اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس درس می باشد تفاوت داشته اند و معلمانی که دوره های ضمن خدمت را گذرانده اند تسلط بیشتری نسبت به معلمانی که در دوره ها شرکت نکرده اند داشته اند.

کلید واژه : ارزشیابی  ، ارزشیابی توصیفی، آموزش ضمن خدمت

فصل اول : کلیات پژوهش

 مقدمه

تحولات جدید علمی و فرهنگی در جهان پیچیده تر شدن مسائل بشری، همچنان موجب می شود تا اندیشمندان، بیشا از پیش به نقش و اثر آموزش در سرنوشت جوامعه بیندیشند، به این که انسان ها، جامعه و دنیای بهتر را می سازند و آموزش، انسان را می سازد. پس کیفیت و چگونگی و چرایی آموزش ها در سرنوشت جوامع نقش حیاتی ایفا می کند(حصاربانی،1385).

در جامعه امروز آموزش و پرورش تنها وسیله ی دسترسی به تکنیک قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر است.دگرگونی های روزمره و سریع زندگی انسان نیاز به تربیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون زندگی دارد. تعلیم و تربیتی صحیح که همسازی و سازگاری مطلوب با این تغییرات را امکان پذیر سازد(مکوندی،1386).

آموزش در لغت به معنای انتقال معلومات و مهارت ها به دیگران است، به طوری که این معلومات و مهارت ها به

کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند. پرورش به معنای فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی توانایی های درونی و استعدادهای طبیعی است.(تقی پور،13)

آموزش و پرورش، فراهم آوردن زمینه رشد و تکامل همه جانبه  انسان (از جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی) و هدایت سیر تکاملی او به سوی وجود کامل مطلق با برنامه ای منظم و منسجم است.در طول تاریخ آموزش و پرورش، به دانش آموزان در طول سال تحصیلی مطالبی آموخته می شد و در پایان سال برای تعیین میزان یادگیری آنها ارزشیابی صورت می گرفت. سالیان سال این نوع ارزشیابی به کار گرفته می شد که طی تحقیقاتی معلوم شده است که این نوع از ارزشیابی کاستی ها و نارسایی هایی دارد. به همین خاطر نوع جدیدی از ارزشیابی به نام ارزشیابی توصیفی تدوین گردید و ابتدا به طور آزمایشی در چندین مدرسه اجرا شد. پس از تحقیقات صورت گرفته روی طرح و رفع نقایص آن، به طور کل در تمام مدارس مقطع ابتدایی اجرا گردیده است. با اجرای سراسری ارزشیابی توصیفی در مدارس، در سیستم آموزش و پرورش تغییر بزرگی روی داده است. برای جای گرفتن این ارزشیابی . همچنین پذیرفتن تغییرات بزرگ، نیاز به آموزش های لازم برای دانش آموزان، دبیران و والدین می باشد. معلمان جزء اولین دسته و گروهی هستند که بایستی در آنها حالت پذیرش و آمادگی برای تغییرات بوجود آید.یکی از آموزش هایی که می تواند در این راستا به نظام آموزشی کمک کند، آموزش های ضمن خدمت است که آموزش و پرورش برای معلمان خود برگزار می کند.این نوع آموزش، از جمله ابزارهایی است که آموزش و پرورش ،دانش و مهارت های لازم را به کارکنان خود ارایه می دهد. این امر در جهت به روز در آوردن اطلاعات و دانش ها و کسب مهارت ها و تخصص های در جهت سهولت انجام کار و تامین رضایت خاطر معلمان و فراهم آوردن زمینه ارتقای گروه شغلی آنها، ایجاد عادات مطالعه و پژوهش، آشنایی با روش های جدید تدریس و موارد دیگر می باشد.(مکوندی،1386)

بیان مسأله

امروزه نقش آموزش های ضمن خدمت کارکنان در سازمان ها به منظور بازآموزی و روز آمد کردن توانایی ها و استعداد های آنان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این مساله در سالهای اخیر به عنوان بخشی از برنامه ریزی های سازمان های مختلف در آمده است. چرا که هزینه های مصرف شده برای اینگونه آموزش ها و فواید و نتایج آنها می تواند بر میزان کارایی و اثربخشی وظایف و عملیات سازمان پرسنل بیافزاید(ظهرابی،1390).

همچنین در رابطه با اهمیت آموزش ضمن خدمت می توان گفت که آموزش ضمن خدمت اقدامی حیاتی و ضروری برای تمام سازمان های است که باعث افزایش کیفی و کمی بازده کار در شغل مورد تصدی،کمک در حل مشکلات عملیاتی و آماده ساختن افراد برای ترفیعات و بهبود وضعیت شغلی آنان است.در این امر آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

آموزش و پرورش در تحقق اهداف و آرمان های جامعه، نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز بر عهده دارد و در نظامی چون جمهوری اسلامی ایران زمینه سازی برای حرکت    انسان ها به سوی خداگونگی تنها از طریق آموزش و پرورشی هدفمند، پویا، فعال و با نشاط امکان پذیر است. کارشناسان تلاش دارند که کیفیت محتوای آموزش و پرورش را ارتقا دهند. در این میان یکی از این مولفه ها، ارزشیابی است که در سال های اخیر، رویکرد آن از کمی به کمی- کیفی تغییر یافته است. از این نوع ارزشیابی به ارزشیابی توصیفی یاد می شود(راهنمای معلم).

ارزشیابی توصیفی، رویکرد جدید ارزشیابی تحصیلی است که سال های اخیر به اجرا درآمده است. این الگوی جدید در اساس، نگاه جدیدی به نقش معلم، نقش دانش آموز و جایگاه ارزشیابی در فرایند یاددهی و یادگیری دارد که تحت تاثیر یافته های جدید دانش روانشناسی، رویکرد های جدید در برنامه ریزی درسی و بهره گیری از تجربیات کشور های دیگر شکل گرفته است.( حسنی،1384)

موردی که لازم توجه است، میزان تسلط معلمان به این رویکرد جدید است که آموزش های لازم جهت ارتقای سطح علمی معلمان در قالب آموزش ضمن خدمت ارایه می گردد. بنا براین آموزش ضمن خدمت معلمان از جهت مفید و موثر بودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر       دوره های ضمن خدمت با کیفیت خوب برگزار گردد ،       می توان تاثیر آن را در کلاس درس یافت. هرگاه ارزشیابی توصیفی در کلاس درس به اهداف اساسی خود برسد ، می توان گفت که به این نوع ارزشیابی تسلط کامل یافته اند و در پی آن می توان نتیجه گرفت که کلاس های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی برای معلمان مسمر ثمر بوده است و آنان بهره کافی از دوره ها برده اند.بنابراین با توجه به اهداف ارزشیابی توصیفی و اهداف آموزش ضمن خدمت،محقق به ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی پرداخته است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

گسترش و توسعه علوم و فناوری در جهان امروز به خصوص در کشورهای پیشرفته به طور نسبی کلیه فعالیت های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان نقش نیروی انسانی متخصص در هدایت کلی سازمان ها اهمیت خاصی دارد. با توجه به شرایط عصر حاضر که عصر رقابت صنعتی است، بدیهی است که کشورهای برخوردار از نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه های گوناگون در وضعیت بهتری خواهند بود(مکوندی،1386).

در دنیای جدید، آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارها برای همسازی و انطباق کارکنان با شرایط متغیر و متحول زمان است. بی توجهی به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. آموزش و بهسازی کارکنان ، اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی و در سطح سازمانی باعث بهبود سازمان و در سطح ملی منجر به افزایش بهره وری می شود.( فتحی واجارگاه،1390)

در این میان آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای کلیدی جامعه ها، نقش بسیار مهمی در رفع نیازهای ملی دارد. تربیت و آموزش انسانی در سازمان از جمله آموزش و پرورش دارای اهمیت خاصی است. به طور کلی تعلیم و تعلم لازم و ملزوم یکدیگرند و تا وقتی که در یک نظام آموزشی تدریس و تحصیل با مطالعه و تحقیق و بحث همراه نباشد، انتظار رشد و شکوفایی بیهوده است.توفیق یا شکست برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی هر نظام و هر کشوری به معلمان آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، مهم ترین وسیله ی رسیدن جامعه به غایات و هدف های آموزش و پرورش،معلم دانا و تواناست. با توجه به این امر است که اهمیت کار و مقام معلم و تاثیر عمیق آن در عزت و ذلت و پیشرفت و انحطاط جامعه روشن می شود. در حقیقت، رهبری نسل آینده هر جامعه به دست معلمان آن جامعه است. هر معلم و مدرسی نیاز به آموختن مفاهیم و مسائل جدید و همچنین روش ها و تکنیک ها دارد.در این رابطه می توان گفت که آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام آموزش و پرورش نقش بسزایی در ارتقای کارایی نظام دارد. دوره های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت های موجود معلمان و کارشناسان و تسهیل کسب دانش و به علاوه پرورش مهارت ها و توانایی ها مربوط به عملکرد آنان را شامل می شود(مکوندی،1386).

از ضروریات اجرای این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های مالی و انسانی. اصولا آموزش هزینه بر است و عدم تناسب دوره ها با نیازهای آموزشی معلمان موجب افزایش هزینه ها ، بدون دستیابی به نتیجه ای مطلوب است.

با ارزشیابی دوره های ضمن خدمت می توان به علل و عواملی که در موفق بودن یا شکست این دوره ها نقش دارند ، دست یابیم.

تهیه برنامه های مناسب آموزشی برای بالا بردن بهبود کیفیت کار و عملکرد کارکنان و همچنین فراهم کردن شرایط مناسب برای جایگزینی ، ارتقا و ترفیعات و چرخش های شغلی دانست که به نوعی در اثربخشی اهداف سازمان نقش موثری ایفا می کند. زمانی می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم که به ارزشیابی از دوره های آموزشی بپردازیم و به نوعی به تحلیل و پی بردن به نقاط قوت و ضعف و یا موفقیت و شکست این دوره ها اقدام کنیم.

اهمیت سازمان آموزش و پرورش و توفیق یک کشور در گرو برخورداری از یک نظام آموزش منسجم و پویا است( سینجر،1387).

موردی که از همه موارد ذکر شده اهمیت بیشتری دارد، بهبود عملکرد معلمان،پس از آموزش می باشد. با ارائه آموزش های لازم و به موقع به معلمان ، باعث می شود که آنان آن موارد را در کلاس های درس اجرا کنند و رشد تحصیلی دانش آموزان را در پی داشته باشد.

همچنین در زمینه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش پژوهش جامعی صورت نگرفته است و این در حالی است که عدم انجام ارزشیابی ناکافی و نادرست با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض است ، زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزشی می توان نقاط ضعف و معایب را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها قدم برداشت(فتحی واجارگاه،1390).

با توجه به نکات بالا، پژوهشگر به ارزشیابی دوره های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش پرداخته است.

اهداف تحقیق

هدف کلی: ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان باو بدون سابقه ی شرکت در دوره های آموزشی.

اهداف جزئی:

تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی

تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری به دانش آموزان

تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در تسلط آنها بر نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درس

تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در معلمان در جهت اجرای ارزشیابی توصیفی

تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس های درس

تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری

 سوال تحقیق

سوال اصلی :

ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با سابقه و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی.

سوالات فرعی:

1.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟

2.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟

3.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟

4.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟

5.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟

6.آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پايان نامه بررسي ارزشيابي توصيفي بر اساس عوامل مديريتي ، آموزشي، فيزيکي و رواني از ديدگاه معلمان ابتدايي
 • پايان نامه بررسي کارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه (E.F.A ).
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122