پايان نامه ارزشگذاري اقتصادي پروژه ها به روش اختيارات واقعي با رويکرد اختيار آسيايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزشگذاري اقتصادي پروژه ها به روش اختيارات واقعي با رويکرد اختيار آسيايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزشگذاري اقتصادي پروژه ها به روش اختيارات واقعي با رويکرد اختيار آسيايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول :
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1-3- هدف و مسأله تحقیق 4
1- 4- روش تحقیق 5
1-5- نوآوری تحقیق 6
1-6- ساختار گزارش تحقیق 7
فصل دوم
مفاهیم تحقیق و مرور ادبیات
2-1- مقدمه 9
2-2- ارزیابی ارزش پروژه ها 9
2-2-1- روش های سنتی ارزیابی ارزش پروژه 10
2-2-1-1- معایب روشهای سنتی 10
2-2-2- روش های پویا ارزیابی ارزش پروژه (درخت و شبیه سازی) 11
2-2-2-1- روش شبیه سازی مونت کارلو 11
2-2-2-2- روش درخت تصمیم گیری 12
2-2-3- روش اختیارات واقعی 12
2-3- قرارداداختیارمعاملات 16

2-3-1- پارامترهای مؤثر در ارزش اختیار 18
2-3-1-1- قیمت دارایی 18
2-3-1-2- قیمت اعمال اختیار 18
2-3-1-3- نرخ بهره 19
2-3-1-4- زمان اعتبار اختیار 19
2-3-1-5- نوسان پذیری 19
2-3-1-5- 1- محاسبه پارامتر نوسان پذیری 20
2-3-2- انواع اختیار معاملات 21
2-3-2-1- اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی 21
2-3-2-2- اختیار معاملات آسیایی 22
2-3-3- روش های محاسبه ارزش اختیار 22
2-3-3-1- روش معادلات دیفرانسیل جزئی 23
2-3-3-2- روش شبیه سازی 25
2-3-3-3- روش شبکه ای 26
1-3-3-3-2 ارزشگذاری به روش شبکه¬ای
2-3-4- فرایندهای تصادفی 28
2-3-4-1- حرکت براونی هندسی 29
2-3-4-2- حرکت میانگین بازگشت کننده 30
2-3-4-2-1- فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده در اختیار واقعی 31
2-4- اختیار معاملات واقعی 32
2-4-1- روش محاسبه اختیار معاملات واقعی 33
2-4-2- اختیار ترک 34
2-4-3- اختیار گسترش 34
2-4-4- اختیار تعویض 35
2-4-5- اختیار کاهش 35
2-4-6- اختیارتاخیر 36
2-4-7- اختیار چندگانه 36
2-4-7-1- اختیار ترکیبی 37
2-4-7-2- اختیار انتخاب 41
2-5- جمع بندی 43
فصل سوم
معرفی مدل پیشنهادی
3-1- مقدمه 46
گام 1 تعیین اختیار معاملات واقعی 49
گام 2 محاسبه پارامترهای اصلی مدل 49
گام 3. محاسبه ارزش اختیارمعاملات به روش اختیار آسیایی واقعی 50
3-3- اختیار آسیایی 50
3-3-1- اختیار آسیایی واقعی 51
گام 4 آیا اختیارات را می توان در طول پروژه اعمال کرد؟ 54
3-4- اختیار آمریکایی- آسیایی 55
3-4-1- روش درخت انبوه 55
گام 5 آیا ارزش پروژه از فرایند میانگین بازگشت کننده پیروی می کند؟ 59
3-5- محاسبه اختیار با میانگین بازگشت کننده 59
3-5-1- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کننده 61
3-6- جمع بندی 61
فصل چهارم
معرفی مطالعه موردی و پیاده سازی و تحلیل مدل
4-1- مقدمه 63
4-2- صنعت خودروسازی 63
4-2-1- معرفی شرکت سامیار (سایپا کاشان) 64
4-3- پارامترهای ورودی 65
4-3-1- محاسبه واریانس داده ها 66
4-3-2- محاسبه ارزش دارایی اولیه 68
4-3-3- محاسبه نرخ بهره بدون ریسک 68
4-3-4- محاسبه ضریب بازگشت به میانگین 68
4-4- محاسبه ارزش نهایی پروژه 69
4-5- محاسبه ارزش اختیار 70
4-5-1- ارزش اختیارآمریکایی چندگانه 70
4-5-2- ارزش اختیار آمریکایی- آسیایی چندگانه 71
4-5-3- ارزش اختیار آمریکایی چندگانه با میانگین بازگشت کننده 71
4-6- تحلیل نتایج 72
4-6-1- رابطه اختیار آسیایی-آمریکایی و اختیار آمریکایی 72
4-6-2- رابطه اختیار چندگانه با میانگین بازگشت کننده و اختیار آمریکایی چندگانه 74
4-6-3- رابطه اختیار با میانگین بازگشت کننده و اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه 75
4-7- نتیجه گیری 76
4-8- جمع بندی 77
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات آتی
5-1- نتیجه گیری 79
5-2- پیشنهادات آتی 79
منابع 81

منابع :

:1جان هال، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، مترجمان سجاد سیاح ، علی صالح آبادی ، تهران ، گروه رایانه تدبیر پرداز، 1384

2 : رجایی دهکردی .شراره ، ارائه ی یک مدل تصمیم گیری در پروژه های توأم با عدم قطعیت با رویکرد اختیار معامله واقعی ،دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1389

3: زانیار گلابی ، مدل سازی ارزش خالص فعلی توسعه یافته با ترکیب رویکردهای اختیار معامله حقیقی و استراتژی رقابتی ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد .1389

4 : گروه خودروسازی سایپا ، بررسی فنی واقتصادی طرح احداث مجتمع خودروسازی سایپا کاشان ، مطالعات گروه خودرو سازی سایپا، بهمن ماه  1388

: 5Afzal S.Siddiqui , Chris Marnay , Rayan H.Wiser ,” Real option valuation of US federal renewable energy research,development,demonstration, and deployment”, Energy Policy 35,265-279, 2007

: 6Ana Belen Alonso-Conde , “Public private partnerships: Incentives, risk transfer”, Review of Financial Economics 16,335-349,2007

: 7Anastasios Michailidis , Konstadions Mattas , “Using real options theory to irrigation dam investment analysis: an application of binomial option pricing model”  ,Water Resour Manage 21,1717-1733, 2007

: 8Armstrong Duku-kaakyire,David M.Nanang ,” Application of real options theory to forestry investment analysis” , Forest Policy and Economic 6,539-552,2004

: 9Aswath Damodaran, The Promise and Peril of Real Options, New York, NY 10012

: 10Banker, Rajiv, Wattal, Sunil ,Plehn-Dujowich, Jose M.,“Real Options in Information Systems – a Revised Framework”, ICIS 2010 Proceedings,Paper 251,2010

13: Black, F., Scholes, M.C., “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, No. 81, pp. 637-659,1973.

14: Bobtcheff,c., Villeneuve,s.,”technology choice under several uncertainty sources”, Europian journal of operational science, Volume 206, Issue 3, 1, Pages 586-600,2010

15: Franz Schober, Judith Gebauer , “How much to spend on flexibility? Determining the value of information”, Decision Support System 51,638-647,2011

16: C.Okan ozogul,E.Ertugrul Karsak ,Ethem Tolga ,” A real options approach for evaluation and justification of a hospital information system”, The Journal of System and Software 82,2091-2102,2008

17: Dalila B.M.M.Fontes , “Fixed versus flexible production systems ;A real option analysis”, European Journal of Operational Research 188,1096-1103,2008

چکیده

در دنیای رقابتی در حال حاضر با توجه به محدودیت های موجود در منابع (مالی ، زمان و…. ) روش های تصمیم گیری از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از زمینه های تصمیم گیری در صنایع، انتخاب پروژه مناسب از لحاظ اقتصادی به منظور سرمایه گذاری می باشد. در زمینه ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها روش های بسیاری وجود دارد، اما به دلیل وجود فرض های محدود کننده یا غیر واقعی همچنان تلاش های بسیاری جهت ابداع و معرفی روش های کاراتر انجام می گیرد.

در سال 1994 روش اختیارات واقعی جهت ارزش گذاری اقتصادی پروژه ها توسط پیندیک و دیکسیت معرفی شد. در این روش پیندیک و دیکسیت همانند شرایط واقعی جریان درآمدها در آینده احتمالی فرض شده و انعطاف پذیری مدیریت برای انتخاب مسیر پروژه در آینده لحاظ شده است. جریان های مالی آینده در این روش احتمالی بوده و منظور از انعطاف پذیری مدیریت، اعمال تصمیم (اختیار) درازای قیمت های پیش بینی شده در زمان های مجاز اعمال اختیار می باشد. اما بعضاً در منابع بیان شده است که روش اختیارات واقعی میزان ارزش انعطاف پذیری را دست بالا برآورد می کند. در این تحقیق برآنیم تا با معرفی مدل اختیار آسیایی جوابگوی مشکل برآورد دست بالا در روش اختیارات واقعی باشیم.

این مدل با توجه به این نکته معرفی شد که تصمیم گیرندگان هنگام انتخاب تنها به قیمت ها در زمان جاری اعتماد نکرده و رویدادها در طول زمان را مدنظر قرار می دهند. با توجه به این واقعیت مدل اختیار آسیایی واقعی پیشنهاد شده است. اختیار آسیایی نوعی از ارزشگذاری اختیارات می باشد که در آن به جای قیمت در زمان مورد بررسی از قیمت میانگین در طول دوره استفاده می شود. در نهایت به منظور کاربردی ساختن مدل، مدل پیشنهادی در مطالعه موردی و با اختیار چندگانه پیاده سازی شد. علاوه بر آن برای شناخت ویژگی های مدل به بررسی و مقایسه مدل اختیار آسیایی واقعی با مدل اختیار با میانگین بازگشت کننده پرداخته شد.

در نهایت با تحلیل مدل و پیاده سازی آن نتایج مورد انتظار تأیید شد. در مدل اختیار آسیایی واقعی، ارزش اختیار کاهش می یابد. درواقع با استفاده از این روش از برآورد دست بالای میزان ارزش نوسان پذیری و ارزش اختیار جلوگیری می شود. این مدل قابل حل و استفاده در دنیای واقعی می باشد.

کلمات کلیدی : ارزیابی ارزش پروژه ، اختیارات واقعی ، اختیار آسیایی ، اختیارات چند گانه ، درخت دوجمله ای

فصل اول

 کلیات تحقیق

1-1- مقدمه      

امروزه یکی از مهم ترین تصمیمات سازمان ها و شرکت ها با توجه به محدودیت های منابع مالی، تصمیم در زمینه انتخاب مناسب ترین پروژه برای سرمایه گذاری می باشد. برای ارزیابی اقتصادی پروژه ها متدهای گوناگونی وجود دارد، در بسیاری از این روش ها ارزش جریان درآمدها و مسیر ادامه پروژه در آینده ثابت فرض شده است. این مدل ها از قبیل ارزش فعلی خالص[1] و غیره مدلهای ایستا[2] نامیده می شوند. در حالی که   دسته ای دیگر از مدل های ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها، میزان درآمد در آینده و یا مسیر ادامه پروژه را احتمالی فرض می کنند. مدل های پویا[3] از قبیل درخت تصمیم گیری[4] و یا روش شبیه سازی مونت کارلو[5] در این گروه قرار دارند.

در روش های ذکر شده ارزش انعطاف پذیری مدیریت برای تصمیم گیری لحاظ نشده است. روش اختیار واقعی با توجه به محدودیت مدل های موجود (مدل های ایستا و پویا)و با هدف ارزیابی اقتصادی پروژه ها معرفی شد. در این روش علاوه بر توجه به ماهیت عدم قطعیت در درآمدها و هزینه ها، به خاصیت انعطاف پذیری تصمیم مدیران و محاسبه ارزش آن پرداخته شده است. در روش اختیارات واقعی از ابزارها و روش های محاسبه ارزش اختیار در بازارهای مالی استفاده می شود. در اختیارات واقعی هر یک از تصمیمات محتمل مدیران در آینده (با توجه به شرایط) به عنوان اختیار تلقی شده و پروژه را دارای ارزش افزوده می کند.

در واقع هر پروژه دارای دو دسته ارزش است، ارزش جریان مالی (ارزش فعلی خالص) و ارزش انعطاف پذیری به طوریکه ارزش انعطاف پذیری معادل ارزش اختیار تصمیم گیری در پروژه می باشد.

در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از روش اختیارات واقعی و بهبود این روش به منظور نزدیک تر شدن به شرایط موجود در دنیای واقعی به بررسی ارزش اقتصادی پروژه ها بپردازیم.

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر شرکت ها برای ایجاد ارزش بیشتر به دنبال انتخاب پروژه هایی با حداکثر تولید ارزش برای سازمان می باشند. این هدف با انتخاب روش موثری برای ارزش گذاری پروژه ها محقق می گردد .

امروزه با توجه به آن که ضعف روش های سنتی شناخته شده، در پژوهش ها به روش اختیارات واقعی بسیار اهمیت داده شده است.  درتحقیق آقایان گراهام و هاروی[7] در سال 2001 به بررسی 4400 شرکت در صنایع مختلف پرداخته شده و نشان داده شده است 27% آن ها از روش اختیارات واقعی بهره برده اند. اما بررسی های کاربردی نشان داده اند در بسیاری از موارد ارزش اختیار بدست آمده زیاده از حد برآورد شده است. در این پژوهش برآنیم تا با روش پیشنهادی به رفع این موضوع بپردازیم.

همچنین با توجه به آنکه استفاده از روش اختیار واقعی در زمینه تصمیم گیری در صنایع در ایران کمتر مشاهده شده است، در این تحقیق سعی بر استفاده از روش اختیار واقعی در مطالعه موردی برای تعیین ظرفیت تولید شده است.

1-3- هدف و مسأله تحقیق

یکی از اشکالات وارد به روش اختیار واقعی برآورد دست بالای ارزش اقتصادی پروژه با تخمین بیش از اندازه برای ارزش اختیار می باشد. با توجه به این برآورد دست بالا، این تحقیق با معرفی اختیار آسیایی واقعی و بررسی مشخصات و نتایج استفاده از آن، سعی دارد در رفع این مسأله مؤثر واقع شود.

با عنایت به این موضوع که در دنیای واقعی تغییرات ناگهانی قیمت ها و نوسان پذیری آن ها امری طبیعی تلقی  می شود و آنکه در زمینه اختیارات واقعی بر خلاف بازارهای مالی عملا نمی توان بر مبنای تغییرات بعضاً ناپایدار برای دگرگونی پروژه  تصمیم گیری کرد، در نتیجه در نظر گرفتن اختیار بر مبنای این قیمت ها منجر به برآیند غیر منطقی ارزش اختیارات خواهد شد.

در دنیای واقعی برای تشخیص سودآور بودن اعمال یک اختیار نمی توان تنها به زمان اعمال اختیار تکیه کرد. زیرا همانطور که بیان شد اعمال اختیار به معنای پرداخت هزینه اعمال بوده به طوریکه در ازای اعمال هر اختیار جریان مالی متفاوتی از جریان مالی اولیه بدست خواهد آمد (تغییر ارزش دارایی)؛ این تفاوت در جریان مالی موجب ارزشمند شدن پروژه و اعمال اختیار و یا کاهش ارزش پروژه و تصمیم به عدم اعمال اختیار      می شود. در هر مدل قیمت گذاری اختیار، در واقع کوشش بر آنست که با بررسی فرایند تغییر قیمت ها بتوان روند آتی آنها را پیش بینی کرد و در ازای پیش بینی انجام شده در مورد اعمال اختیار تصمیم گیری نمود. با این تفسیر که در دنیای واقعی اعمال هر اختیار به معنای تصمیم گیری برای تغییر ظرفیت تولید، ترک پروژه، تغییر تکنولوژی و غیره می باشد. به واقع مدیران برای تصمیم گیری در این زمینه تنها به اطلاعات زمان حاضر اکتفا نخواهند کرد. در اختیار ساده تصمیم گیری بر مبنای قیمت های ناپایدار و لحظه ای انجام می شود، حال آنکه در دنیای واقعی قیمت های پایدار و روند قیمت ها مبنای تصمیم می باشد. در نتیجه به نظر می رسد در دنیای واقعی ارزش اختیارات می بایست براساس تغییرات با ثبات محاسبه شود.

در این مدل برای رفع این اشکال، اختیارات واقعی به روش آسیایی محاسبه می شوند. در اختیار آسیایی ارزش اختیار بر اساس تفاضل مقدار میانگین قیمت ها و هزینه اعمال محاسبه می شود، در نتیجه این نوع اختیار تمامی مسیر طی شده قیمت ها را در نظر می گیرد یا به عبارتی به بررسی روند قیمت ها در طول دوره       می پردازد. در واقع می توان گفت اختیار آسیایی تحت تغییرات طولانی مدت و پایدار ارزیابی می شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی و لزوم استفاده از مدل پیشنهادی اختیار آسیایی می باشد. همچنین برآنیم تا با تکمیل این مدل با استفاده از اختیار آسیایی- آمریکایی چند گانه و پیاده سازی آن کاربرد مدل پیشنهادی را مد نظر قرار دهیم. نکته مهم در رابطه با اختیار آسیایی، رابطه آن با فرایند میانگین بازگشت کننده می باشد؛ بر این اساس با محاسبه ارزش اختیار با مدل میانگین بازگشت کننده تحلیلی از این رابطه ارائه خواهد شد.

1- 4- روش تحقیق

در این تحقیق برآنیم تا با بررسی روش اختیار واقعی و شناسایی مشخصات آن تا حد امکان مدلی واقعی تر ارائه داده و اقدام به پیاده سازی آن بر روی مطالعه موردی نماییم. بدین منظور گامهای زیر در پیشرفت روند تحقیق تعریف شده اند :

* بررسی روش های ارزشگذاری اقتصادی پروژه و معرفی روش اختیار واقعی

* معرفی روش های مختلف محاسبه ارزش اختیار و کاربردهای آن ها و مرور ادبیات مربوطه

* معرفی پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی ارزش اختیار و بیان نحوه تأثیر گذاری آن ها بر ارزش اختیار و روشهای تعیین مقادیر مربوط

* طبقه بندی اختیارات واقعی، موارد کاربرد، ویژگی ها و نحوه محاسبه ارزش اختیار واقعی

* ارائه مدل پیشنهادی با توجه به شکاف مشاهده شده میان شرایط واقعی و پیش فرض های مسأله

* معرفی مطالعه موردی، پیاده سازی مدل و تحلیل نتایج

1-5-  نوآوری تحقیق

1 . در این تحقیق برای اولین بار مفهوم اختیار آسیایی واقعی معرفی شده است. مدل اختیار آسیایی با تعریف دنیای واقعی و شرایط حاکم بر آن توجیه شده و در پروژه ای واقعی پیاده سازی شده است.

2 . با توجه به مورد مطالعه در این تحقیق اختیار در نظر گرفته شده، اختیار انتخاب می باشد. برای ارزشگذاری  اختیار چندگانه (انتخاب) آسیایی، بررسی روش های ارزشگذاری اختیار آسیایی انجام شده و روش محاسبه ارزش به کمک درخت انبوه برای این هدف در نظر گرفته شد.

3 . در این پژوهش به منظور مقایسه نتایج و تکمیل مدل از روش اختیار با میانگین بازگشت کننده استفاده شده است. به نظر می رسد تاکنون مدل اختیار انتخاب با میانگین بازگشت کننده مورد بررسی قرار نگرفته شده باشد.

1-6- ساختار گزارش تحقیق

این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده در پنج فصل به نگارش در آمده است. فصل اول به منظور آشنایی اولیه و شناسایی هدف تحقیق بوده و سعی در روشن نمودن ابعاد تحقیق دارد. فصل دوم به مفاهیم اولیه مورد استفاده و مرور ادبیات موضوع می پردازد. در فصل سوم با توجه به اطلاعات بیان شده در فصل قبل به معرفی مدل پیشنهادی و مزایای آن خواهیم پرداخت. فصل چهارم با معرفی مطالعه موردی آغاز شده و با پیاده سازی مدل معرفی شده به تحلیل نتایج حاصل از پیاده سازی آن خواهد پرداخت. در بخش نهایی به نتایج تحقیق و پیشنهادات به منظور گسترش آتی در زمینه این مدل می پردازیم.

[1] Net Present Value

[2] Static

[3] Dynamic

[4] Decision Tree

[5] Monte Carlo Simulation

[6] Value Driver

[7] Graham and Harvey

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122