پايان نامه ارزيابي اثربخشـي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن‌خدمت تقـريرنويـسان قوه‌قضـائيه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي اثربخشـي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن‌خدمت تقـريرنويـسان قوه‌قضـائيه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 246 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي اثربخشـي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن‌خدمت تقـريرنويـسان قوه‌قضـائيه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرسـت مطالـب

فصل اول: کليات تحقيق 1
مقدمه 2
1-1- بیان مسأله تحقیق 3
1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1- 3 – هدفهاي تحقیق 5
1-4- سؤالات تحقیق 5
1- 5 – متغیرها و واژه های کلیدی 6
فصل دوم: مطالعات نظري 10
مبحث اول: آموزش 11
مقدمه 11
2-1- مفهوم آموزش 12
2-2 – جایگاه آموزش در مدیریت منابع انسانی 12
2-3- نقش آموزش در توسعه سازمان‌‌ها 13
2-4- آموزش کارکنان و اهمیت و ضرورت آن 15
2-5- تاریخچه آموزش کارکنان 17
2-6- فواید آموزش کارکنان 19
2-7- ویژگیها و اصول اساسی آموزش در سازمان 21
2-8 – انواع آموزش در سازمانها 22
2-9- انواع آموزش های ضمن خدمت 25
2-10- اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 28
2-11- اصول آموزش ضمن خدمت 30
2-12- الگوهای آموزش ضمن خدمت 31
2-13- فرایند آموزش 35
2-14- گام‌هاي اساسي در فرايند آموزش 37
مبحث دوم: ارزشیابی و اثربخشی آموزشی 41
مقدمه 41
2-15- تعاریف ارزشیابی 41
2-16- هدف ارزشیابی آموزشي 43
2-17- اثربخشی آموزشی 45
2-18- برداشت‌هايي از اثر بخشی دوره‌هاي آموزشی 46
2-19- مفهوم ارزیابی اثربخشی آموزش 47
2-20- ملاک ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی 48
2-21- رویکردهای گوناگون ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش 49
2-21-1- رویکرد سیستماتیک 51
2-21-1-1- الگوی C.I.P.O 51
2-21-1-2- الگوی بررسی آموزش، مداخله و اثربخشی 52
2-21-1-3- الگوی ارزشیابی موقعیت، مداخله، تأثیر و ارزش ( T.V.S) 53
2-21-1-4- الگوی ارزشیابی درون داد ـ فرایند ـ پیامد 54
2-21-2- رویکرد هدف مدار 55
2-21-2-1- الگوي ارزشیابی تایلر 55
2-21-2-2- الگوی ارزشیابی دفیلیپس 56
2-21-2-3- الگوی ارزشیابی کرک پاتریک 57
2-21-2-3-1- سطوح ارزشیابی مدل کرک پاتریک 57
2-21-2-3-2- مفروضات اساسی در مدل کرک پاتریک 66
2-22- الگوی انتقالي 67
2-23- آموزش در قوه قضائيه 70
2-24- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 74
2-25- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 78
2-26- جمع بندی از مباحث فصل دوم 82
فصل سـوم روش شناسايي تحقيق 85
مقدمه 86
3-1- روش تحقيق 87
3-2- نوع پژوهش 87
3-3- جامعه آماري 88
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه 88
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات 89
3-6- سؤالات تحقيق 90
3-7- روايي تحقيق 91
3-8- پايايي تحقيق 91
3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 93
فصل چهارم تجزيه و تحليل دادهها 94
مقدمه 95
4-1- داده هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي (پرسشنامه فراگيران) 96
4-2- توصيف متغيرهاي پژوهش در پرسشنامه فراگيران 99
4-3- داده هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي (پرسشنامه مديران) 133
4-4- توصيف متغيرهاي پژوهش در پرسشنامه مديران 136
4-5 توصيف سؤالات سطوح اندازه‌گيري در پرسشنامه فراگيران 166
4-5-1 توصيف سطح واکنش از ديدگاه تقريرنويسان 166
4-5-2 توصيف سطح يادگيري از ديدگاه تقريرنويسان 168
4-5-3 توصيف سطح نتايج از ديدگاه تقريرنويسان 170
4-6 – توصيف سؤالات سطوح اندازه‌گيري در پرسشنامه مديران 172
4-6-1 توصيف سطح رفتار از ديدگاه مديران دفاتر قضايي 172
4-6-2 توصيف سطح نتايج از ديدگاه مديران دفاتر قضايي 174
4-7 – مقايسه سطح نتايج از ديدگاه تقريرنويسان و مديران دفاتر قضايي 176
4-8 – توصيف ميانگين سطوح اندازه‌گيري از ديدگاه فراگيران و مديران دفاتر قضايي 177
4- 9- تجزيه و تحليل آماري سوالهاي پژوهش 178
تحليل سوال اول پژوهش: 179
تحليل سوال دوم پژوهش: 181
تحليل سوال سوم پژوهش: 183
تحليل سوال چهارم پژوهش: 185
تحليل سوال پنجم پژوهش: 187
تحليل سوال ششم پژوهش: 189
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 190
مقدمه: 191
5-1- يافته‌هاي پژوهش 192
5-2- مقايسه تطبيقي در پرتو يافته‌هاي محققان داخلي و پژوهشگران بين‌المللي 198
5-3- بحث وتبيين نتایج کلی پژوهش 202
5-4 – پيشنهادهاي كاربردي 205
5-4-1- پيشنهاد به مديران، برنامه‌ريزان و مجريان آموزشي در قوه قضاييه 205
5-4-2- پيشنهاد هاي پژوهشي 208
5-5- محدوديت و مشکلات پژوهش 208
5-5-1- محدوديتهاي قابل کنترل 208
5-5-2 – محدوديتهاي غیرقابل کنترل 209
پيوست‌ها و ضمائم 210
منابع فارسي 223
منابع لاتين 227

منابع فارسي

آقاجان‌پور، رعنا (1386)، ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي پرسنل خطوط مونتاژ شرکت مگاموتور سايپا. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي

ابطحي، سيد حسين (1381)، مديريت منابع انساني. تهران: مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت

ابطحي، سيد حسين (1383)، آموزش و بهسازي سرمايه‌هاي انساني. تهران: مؤسسه فرهنگي کتاب سمانيز

ابطحي، سيد حسين و پيدايي، ميرشجيل (1382)، شيوه‌هاي نوين ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي در سازمانها. تهران: مديريت و توسعه، شماره 18

اسدي زيدآبادي، سميه (1388)، تعيين ميزان اثربخشي آموزش‌هاي ضمن خدمت بر عملکرد کارشناس و تکنسين‌هاي بخش مهندسي مس سرچشمه بر اساس الگوي کرک پاتريک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

اسماعيلي، ايوب (1380)، اهميت تدوين شاخص‌ها در سيستم ارزيابي. ماهنامه تدبير، شماره .148

بازرگان، عباس (1387)، ارزشيابي آموزشي. تهران: انتشارات سمت.

بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازي، الهه (1385). روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه.

بزاز جزايري، سيد احمد (1384) بررسي و ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده در شرکت ملي فولاد ايران، سومين کنفرانس بين‌المللي مديريت

بولا، اچ، اس (1362)، ارزيابي آموزش و کاربرد آن در سودآوري تابعي، ترجمه عباس زادگان، تهران: مرکز نشر دانشگاهي

بهمني، ساغر (1385)، اثربخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت بر عملکرد مديران و کارشناسان اداره کل درمان و تأمين اجتماعي استان تهران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي

بهمني، فاطمه (1388)، ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 بر اساس مدل کرک پاتريک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي

پيدايي، ميرشجيل (1382)، تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي آموزش‌هاي الکترونيکي شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يکي ايران خودرو (ايساکو). پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

تقي‌پور ظهير، علي (1371)، مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي آموزشي و درسي. انتشارات آگاه.

جعفرزاده، محمدرحیم (1386)، الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان. ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 186.

جعفري قوشچي، بهزاد (1381)، جايگاه آموزش در فرهنگ توانا سازي. ماهنامه تدبير، شماره 128.

حاجي يوسفي، مهسا (1380)، بررسي نگرش مديران و کارشناسان ادارات تعاون در مورد تأثير دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت کارشناسان بر موفقيت شغلي آنان. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

حيدري، علي‌اکبر (1386)، ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت  Icdl کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان نيشابور بر اساس مدل کرک پاتریک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي

خورشيدي، عباس و قريشي، حميد رضا (1386)، راهنماي تدوين رساله و پايان‌نامه تحصيلي (از نظريه تا عمل). تهران: انتشارات يسطرون

خورشيدي، عباس و ملک شاهي زاد، محمد رضا (1385)، ارزشيابي آموزشي، تهران: يسطرون

دلاور،علي (1384)، احتمالات و آمار کاربردي در روان‌شناسي و علوم تربيتي. چاپ يازدهم، تهران، انتشارات رشد

دلاور،علي (1385)، روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. ويرايش 4، تهران، نشر ويرايش

رجبيان، مهدي (1385)، ارزشیابی اثربخشی دوره‌هاي آموزشی بر عملکرد شغلي کارکنان بانک کشاورزي شهر مشهد. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي

رمضاني، محمد (1387)، اثربخشي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي شرکت ساپکو. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي

زارعي، مرتضي (1389)، ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی بدو خدمت مرکز تربيت معلم علامه ‌طباطبايي شهرستان بوشهر بر اساس مدل کرک پاتریک در سال تحصيلي 87-86. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي

زواريان، سعيد (1385) ، تدوين دستورالعمل ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي شرکت ايران خودرو بر اساس مدل کرک پاتريک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

سلطاني، ايرج (1380) ، اثربخشي آموزش در سازمان‌هاي صنعتي و توليدي؛ تهران: مجله تدبير، شماره 119.

سلطاني، ايرج (1385) ، تعامل نيازسنجي و اثربخشي آموزشي در سازمان‌هاي يادگيرنده، اصفهان، انتشارات ارکان دانش.

صدري، صدرالدين (1383)، نظام آموزش کارکنان دولت، چاپ اول، تهران: معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

صديقي، مصطفي (1384)، اثربخشي و کارايي فرايند توسعه نيروي انساني. تهران: مرکز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران.

عباس زادگان، سيد محمد و ترک زاده، جعفر (1379)، نيازسنجي آموزشي در سازمانها. انتشارات شرکت سهامي انتشار

عسکريان، مصطفي (1378)، مديريت نيروي انساني، انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد تربيت معلم، چاپ دوم

عسکريان، مصطفي (1385)، مديريت منابع انساني در سازمانها، انتشارات همايش دانش.

علوي سنگ چشمه (1387)، اهميت و نقش آموزش در سازمانها، تهران: مجموعه مقالات چهارمين کنفرانس بين‌المللي مديريت

عنايتي، سعيده (1388)، ارزشيابي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان هواپيمايي ملي جمهوري اسلامي ايران (هما) بر مبناي مدل کرک پاتريک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

فتحي واجارگاه، کوروش (1384)، ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي. تهران: آييژ.

فتحي واجارگاه، کوروش (1386)، برنامه‌ريزي آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: سمت.

قارلي، زهرا (1388)، ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي شهرداري بر اساس مدل کرک پاتريک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

قهرماني، محمد (1380)، ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي کارشناسي ارشد مديريت پروژه و مديريت عملياتي و بهره‌برداري. فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 11.

محمودي عمر آبادي، منيژه (1388)، بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان شهرداري شهرستان اراک با تأکيد بر مدل کرک پاتريک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

مطلبی نژاد، علیرضا (1389)، ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کاربردی کامپیوتر کارکنان شرکت ملی نفت تهران بر مبنای مدل کرک پاتریک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

مطهري نژاد، حسين (1382)، کاربرد روش‌هاي ارزشيابي در برنامه‌ريزي توسعه نظام آموزش کارکنان، فصلنامه توسعه مديريت، شماره 47 و 48

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، دستاورد آموزش قوه قضاييه، تير 1388

میرکمالی ، سیدمحمد (1377)،آموزش ضمن خدمت اساسی ترین عامل بهسازی سازمانی. تهران: فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 17

نصرالهي، محمد (1388)، ارزشيابي اثربخشي آموزش‌هاي ضمن خدمت گروه خودرو سازي بهمن بر اساس مدل کرک پاتريک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

نوري، عبدالحميد (1385)، مديريت آموزش اثربخش در سازمان (با تکيه بر تجربه‌اي نوين و کاربردي). تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.

وفادار، مهشيد (1388)، بررسي اثربخشی دوره‌های آموزشی کارگزاران بيمه کشاورزي طي سالهاي 1384 الي 1386 بر اساس مدل کرک پاتریک. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي

ياريگر روش، حسين (1381)، ديدگاهها و رويکردهاي جديد و قديم به ارزشيابي آموزشي. مشعل، نشريه وزارت نفت، شماره 231.

منابع لاتين

Alexandros G.Sahinidis/john Bouris(2008). Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes. Journal of European Industrial training.

Biridi, kamal (2005).NO IDEEA? Evaluating the training Effectiveness of Creativity Training, journal of European industrial training.

Bouris john and sahinidi Alexandros G, (2008). Employee perceived Training effectiveness relationship to employee attitudes .journal of European industrial training.

CAPACITY TRUST & Pedium Auguest (2009) Evaluation of the Teacher Training Initiative for Sub-Saharan Africa (TTISSA) External evaluation team.

Chang Tek Aik (2007). The effects of visual training and visual Aid on the performance new worker on a product employ line.

Cowell,charlrs(2006). Alternative training model , Advancesin developing human resources,vol:8,no:4

De cenzo , D.A. ,and Robbins ,s.p. 1988. Personnel/Human Resource management. 3 rded . London: Printice -Hall

چکيده:

هدف اصلی در این پژوهش ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه قضاييه در شهر تهران بوده است. روش پژوهش از نوع ارزشيابي و از نظر هدف کاربردی است. پژوهش بر اساس مدل ارزشيابي کرک پاتريک انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کليه تقريرنويسان شاغل در شعبه‌هاي دادگستري استان تهران و حوزه‌هاي ستاد است که از سال 1385 لغايت 1389 در دوره هاي آموزشي ضمن‌خدمت شرکت کرده‌اند و همچنين سرپرستان مستقيم آنها (مديران دفاتر قضايي) مي‌باشد؛ شامل 273 نفر تقريرنويس و 273 نفر مدير دفتر قضايي و مجموعاً 546 نفر تعيين شده است. روش نمونه گيري تصادفي ساده و حجم نمونه براساس جدول استاندارد مورگان 220 نفر انتخاب شد )شامل 110 نفر تقريرنويس و 110 نفر مدير دفتر قضايي). ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته است که جهت بررسی سؤالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه تقريرنويسان 34 سؤالي و پرسشنامه مديران دفاتر قضايي 30 سوالی متناسب با مؤلفه‌ها و متغیرهای اصلی پژوهش تنظيم شد که روایی آن با بهره‌گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور و متخصصان امور آموزشي مورد تأیید قرار گرفت. پایايی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ در محیط نرم‌افزار SPSS برابر با 96% و 97% به دست آمد. براي تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و براي آمار استنباطی آزمون آماری t-test تک گروهی و t مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان که از ديدگاه تقريرنويسان طي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت موجب واکنش مثبت و افزايش يادگيري در آنها شده است اما موجب تحقق اهداف سازماني نشده است. از نظر مديران دفاتر قضايي طي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت موجب بهبود رفتار و تحقق اهداف سازماني شده است. همچنين نتايج حاكي از آن بود كه تفاوت معني داري بين ديدگاههاي تقريرنويسان و مديران دفاتر قضايي در خصوص تأثير دوره‌هاي آموزشي بر تحقق اهداف سازماني وجود دارد و اين نظرات شبيه به يكديگر نمي‌باشد. در مجموع يافته‌ها نشان داد که دوره‌هاي آموزشي اختصاصي تقريرنويسان داراي اثربخشي بوده است.

کلمات کلیدی: ارزشيابي، ارزيابي، اثربخشي، آموزش ضمن‌خدمت، تقريرنويسان قوه‌قضاييه، الگوي ارزشيابي کرک پاتريک.

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه

در چند دهة اخير بيش از هر دوران ديگر در طول تاريخ بشري، علوم و فناوري پيشرفت نموده است. اين تحول و دگرگوني به حدي است که عصر حاضر را عصر نيم عمر اطلاعات[1] ناميده‌اند؛ يعني دوراني که در هر چند سال، نيمي از اطلاعات بشري منسوخ شده، اطلاعات جديد جايگزين آن مي‌شود.(فتحي واجارگاه،1386، 2)

سازمانهاي مختلف بر اساس اهدافي خاص تشکيل مي‌گردند و به سرانجام رساندن اين اهداف خاص توسط سازمانها نيازهاي جوامع را مرتفع مي‌سازد. به عبارت بهتر فلسفه وجودي هر سازمان ارائه خدمات متنوع به جامعه در راستاي اهدافي است که براي آن سازمان پيش‌بيني شده است. حال مهمترين عامل براي تحقق اين اهداف از پيش تعيين شده در سازمانها برخورداري سازمانها از نيروي انساني آگاه، کارآمد، نوآور، خلاق و مسئوليت پذير است، و در اين راستا است که نقش آموزش مستمر و ضمن خدمت براي کسب مهارتهاي فوق‌الذکر در سازمانها بيش از پيش روشن و لازم به نظر خواهد رسيد.(بهمني،1385، 1)

اجراي آموزش به دنبال خود مساّله ارزشيابي دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي را مطرح مي‌کند که از پايه‌اي‌ترين و بنيادي‌ترين مراحل برنامه‌ريزي آموزشي محسوب مي‌شود.

ارزشيابي آموزشي آيينه‌اي را فراهم مي‌آورد تا تصميم‌ گيران و دست اندر‌کاران فعاليتهاي آموزشي تصويري از چگونگي فعاليتها به دست آورند و با استفاده از اين تصوير از نظامهاي آموزشي مراقبت بيشتري به عمل آورند تا در راستاي پاسخگويي به نيازهاي فرد و جامعه، کيفيت نظامهاي آموزشي ارتقا يابد. ساز و کار ارزشيابي وسيله‌اي است که بدون استفاده از آن، فعاليتهاي آموزشي صرفاً «رها کردن تير در تاريکي» خواهد بود (بازرگان،1387،1).

1-1- بیان مسأله تحقیق

 حیات و ادامه زندگی سازمانها تا حدودی زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد و افراد ماهرتر و آموزش دیده نقش مؤثری در کارآمدی و بهره‌وری سازمان خواهند داشت. لذا سازمان‌ها همیشه‌ منابعی را برای آموزش و توسعه منابع انسانی خود در نظر گرفته و هزینه می‌کنند که از مهمترین آنها طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی است. اما این ذهنیت که برپایی هر دوره آموزشی در سازمان دارای اثربخشی بالا و مطلوب است تصور درستی نیست. آموزش‌ها زمانی مقرون به صرفه است که ما را به سوی اهداف از پیش تعیین شده برده و نارسایی‌ها را اصلاح نماید و منجر به بهبود کمی و کیفی عملکرد و بهره‌وری کارکنان در محیط واقعی کار گردد. لذا باید با تکیه بر اطلاعات و ارزیابی مستمر و همه جانبه، میزان تحقق اهداف آموزشی را تعیین کرد. از طرفی هزینه‌های آموزشی جهت ارتقاء دانش‌ کاری کارکنان ارقام قابل توجهی از بودجه سازمان را در بر می‌گیرد. این هزینه‌ها دلیل موجهی بر لزوم ارزشیابی اثر بخشی آموزش و یافتن راهکارهایی است که بتواند اثربخشی دوره‌های آموزش را ارتقاء دهد.

به این ترتیب یک برنامه آموزشي تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل مشاهده، قابل اطمینان و معتبری در مورد تأثیر آموزش بر بهبود عملکرد شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی عرضه کند. این امر به جنبه مهمی از آموزش ارزشیابی آموزشی اشاره دارد که معمولاً از آن به عنوان «اثر بخشی آموزش»[2] و یا «ارزیابی اثربخشی آموزش»[3]یاد می شود (قهرمانی، 1380، 55).

لذا برای اطلاع از تأثیر دوره های آموزشی در ارتقای سطح دانش، نگرش، مهارت و رفتار مطلوب نیروی انسانی، میزان تحقق اهداف دوره‌ها و پاسخگو بودن بروندادهای این آموزشها در محیط واقعی کار به بررسی اثربخشی آموزش می پردازیم. در قوه قضائیه نیز با هدف ارتقای نیروی انسانی، دوره‌های آموزش زیادی نیازسنجی، طراحی و اجرا شده است و هزینه‌های زیادی نيز در این خصوص اختصاص یافته است که پژوهشگر قصد دارد به بررسی این مسأله بپردازد که دوره های آموزشی اختصاصي اداری برگزار شده براي «تقريرنويسان» تا چه اندازه در محیط واقعی کار اثربخش و مثمر ثمر بوده است.

1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه از آموزش انتظار مي‌رود که بتواند تغييرات رفتاري مطلوب را در کارکنان ايجاد کند تا از اين رهگذر تحقق اهداف سازماني تسهيل يابد. بنابراین برنامه‌ریزان، مجريان و مدیران برنامه‌های آموزشی نه تنها مسئولیت تعیین و تشخیص منابع و امکانات مورد نیاز یادگیری را بر عهده دارند؛ بلکه در تعیین تأثیر برنامه های آموزشی بر عملکرد فرد و سازمان نیز مسئول‌اند .از این رو باید برنامه‌های آموزشی را در بعد «اثربخشی » مورد توجه قرارداده و آن را ارزیابی نمایند.(قهرمانی، 1380، ص58)

با توجه به نقش و هدفي که براي دوره‌هاي آموزشي مورد انتظار است، اجراي آنها در صورتي مثمر ثمر و مفيد خواهد شد که بر اساس نيازهاي واقعي شرکت‌کنندگان طرح شده و موجب تغييرات رفتاري در آنان پس از طي دوره و حين اشتغال به کار گردد. لذا ضروريست سازمان از طرق مختلف به ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي بپردازد تا بتواند ميزان تأثير اين دوره‌ها را تشخيص دهد، اصلاحات لازم را انجام داده و از هزينه‌هاي مصرف شده در اين راه حداکثر بهره‌برداري را بنمايد و بالاخره کيفيت آموزشي مناسبي را متناسب با امکانات صرف شده در دوره‌هاي آموزشي مذکور ايجاد نمايد.(داد،1371، نقل از بهمني،ص5)

با توجه به نکات فوق و اهمیت و جایگاه آموزش کارکنان در جهان و اعتقاد به ضرورت آموزش‌های مداوم موضوع تحقیق انتخاب شده تا براساس نتایج حاصله از ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی و تأثیر آن در افزایش کارایی کارکنان شرکت کننده در این دوره‌ها بازخورد مناسبی به برنامه‌ریزان و مديران و مجريان آموزش قوه قضائیه جهت طراحی و تدوین و اجرای دوره‌های آموزش آتی ارائه گردد.

1- 3 – هدفهاي تحقیق

هدف کلی:

بررسي اثربخشي دوره های آموزش اختصاصی ضمن خدمت تقریرنویسان قوه‌قضائیه در شهر تهران.

هدفهای جزئی تحقیق:

1- بررسي نظر تقريرنويسان قوه قضاييه شهر تهران در خصوص تأثیر دوره های آموزشي اختصاصي ضمن خدمت در ايجاد «واکنش مثبت» در آنها.

2- بررسي نظر تقريرنويسان قوه قضاييه شهر تهران در خصوص تأثیر دوره های آموزشي اختصاصي ضمن خدمت افزایش «يادگيري» در آنها.

3- بررسي نظر تقريرنويسان قوه قضاييه شهر تهران در خصوص تأثیر دوره های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت در تحقق اهداف سازماني (نتايج ).

4- بررسي نظر مديران دفاتر قضايي شهر تهران ر خصوص تأثیر دوره های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت در بهبود «رفتار» تقريرنويسان قوه قضائيه.

5- بررسي نظر مديران دفاتر قضايي شهر تهران در خصوص تأثیر دوره های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت تقريرنويسان در تحقق اهداف سازماني (نتايج ).

6- مقايسه نظرات تقريرنويسان و مديران دفاتر قضايي شهر تهران در خصوص تأثیر دوره های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت تقريرنويسان در تحقق اهداف سازماني (نتايج ).

1-4- سؤالات تحقیق

سوال اصلي:

آیا دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت تقرير نويسان قوه قضاييه در شهر تهران داراي اثربخشي است؟

سوالات فرعي

1- از نظر تقريرنويسان قوه قضاييه، آیا طي دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت موجب «واکنش مثبت» در آنها شده است؟

2- از نظر تقريرنويسان قوه قضاييه، آیا طي دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «افزایش يادگيري» آنها شده است؟

3- از نظر تقريرنويسان قوه قضاييه، آيا طي دوره های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت موجب «تحقق اهداف سازماني (نتايج)» شده است؟

4- از نظر مديران دفاتر قضايي، آیا شرکت تقريرنويسان قوه قضاييه در دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت موجب «بهبود رفتار» آنها شده است؟

5- از نظر مديران دفاتر قضايي، آیا شرکت تقريرنويسان قوه قضاييه در دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن‌خدمت موجب «تحقق اهداف سازماني (نتايج)» شده است؟

6- آیا بین دیدگاه مديران دفاتر قضايي و تقريرنويسان قوه قضاييه در خصوص تأثیر دوره های آموزشی بر «تحقق اهداف سازماني (نتايج)» تفاوت معنا داری مشاهده می شود ؟

1- information half life

1- Effectiveness of training

2- Assessment of training effectiveness

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122