پايان نامه ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول
فصل اول: کلیات تحقیق2
1-1: مقدمه3
1-2: بیان مسئله7
1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق9
1-4: اهداف تحقیق11
1-5: فرضیه¬های تحقیق11
1-6: قلمرو تحقیق12
1-6-1: قلمرو موضوعی تحقیق12
1-6-2: قلمرو مکانی تحقیق12
1-6-3: قلمرو زمانی تحقیق12
1-7: روش تحقيق 13
1-8: جامعه آماري و نحوه گردآوري داده¬ها13
1-9: تعریف واژه¬ها و اصطلاحات تحقیق 14
1-10: ساختار تحقیق16
فصل دوم
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق17
2-1: مبانی نظری18
2-1-1: مقدمه18
2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی21
2-1-2-1: تعریف محافظه کاری21
2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری27
2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری30

2-1-2-3-1: بیان قراردادی36
2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران44
2-1-2-3-3: بیان مالیات46
2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری47
2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری48
2-1-2-4-1: معیارهای خالص دارایی¬ها48
2-1-2-4-2: معیارهای سود و اقلام تعهدی50
2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود و بازده سهام51
2-1-3: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری52
2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی52
2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامه¬ای53
2-1-4: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات53
2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی55
2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی57
2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری57
2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی57
2-1-5: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری58
2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی60
2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد64
2-1-6: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)66
2-2: پیشینه تحقیق71
2-2-1: مقدمه71
2-2-2: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران72
2-2-3: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور94
2-3: خلاصه فصل دوم99

فصل سوم
فصل سوم: روش پژوهش100
3-1: مقدمه101
3-2: طرح مسئله102
3-3: بيان فرضیه¬ها104
3-4: جامعه آماری105
3-4-1: قلمرو موضوعی پژوهش105
3-4-2: قلمرو مکانی پژوهش106
3-4-3: قلمرو زمانی پژوهش106
3-4-4: روش جمع¬آوری داده¬ها و منابع اطلاعات106
3-5: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش107
3-6: تعریف عملیاتی متغییرها108
3-7: روش آزمون فرضیه¬های مدل پانلی110
3-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت111
3-7-2: آزمون هاسمن111
3-7-3: آزمون همخطی عامل تورم واریانس112
3-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی112
3-8: روش آزمون فرضیه های پژوهش113
3-8-1: آزمون فرضیه اصلی113
3-8-2: آزمون فرضیه¬های فرعی115
3-9: خلاصه فصل سوم116
فصل چهارم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات117
4-1: مقدمه118
4-2: چرا از مدل پانلی استفاده می¬کنیم؟119
4-2-1: مزایای داده¬های پانلی119
4-3: اعتبار مدل120
4-4: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی121
4-5: آزمون فرضیه اصلی123
4-5-1: آزمون اضافی اثرات ثابت123
4-5-2: آزمون هاسمن123
4-5-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل124
4-5-4: آزمون نرمال بودن پسماندها125
4-5-5: آزمون همخطی125
4-6: آزمون فرضیه فرعی اول126
4-6-1: آزمون اضافی اثرات ثابت126
4-6-2: آزمون هاسمن126
4-6-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل127
4-6-4: آزمون نرمال بودن پسماندها128
4-7: آزمون فرضیه فرعی دوم128
4-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت128
4-7-2: آزمون هاسمن129
4-7-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل129
4-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندها130
4-8: خلاصه فصل چهارم131
فصل پنجم
فصل پنجم: نتیجه¬گیری وپیشنهادات133
5-1: مقدمه134
5-2: خلاصه یافته¬ها و نتایج پژوهش135
5-3: تحلیل تطبیقی یافته¬ها137
5-4: محدودیت¬های پژوهش138
5-5: پيشنهادهاي پژوهش139
5-5-1: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش139
5-5-2: پیشنهادات برای پژوهش¬های آتی140

فهرست منابع فارسي142
فهرست منابع انگليسي143

پيوست¬ها
پيوست1: ماتریس همبستگی روش پيرسون (متغییرهای اصلی)146
پيوست2: ماتریس همبستگی روش پيرسون (فرضيه اصلی)147
پيوست3: ماتریس همبستگی روش پيرسون (فرضيه فرعي اول)148
پيوست4: ماتریس همبستگی روش پيرسون (فرضيه فرعي دوم)149

چكيده انگليسي 150

منابع فارسي:

آزاد، عبدالله، 1387، بررسي نقش اطلاعاتي صورت­هاي مالي محافظه كارانه، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بين المللي امام خميني.

اميربيكي لنگرودي، حبيب، 1386، بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارش­هاي مالي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بين المللي امام خميني.

بنی مهد، بهمن، 1385، تبین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، رساله دکتری ، دانشگاه علوم و تحقیقات.

چشان، مرتضي، 1387، ارزيابي ارتباط بين بدهي‌هاي بلند مدت با محافظه كاري حسابداري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب.

دينداريزاده، مهدي، 1389، بررسی رابطه بين محافظه کاری حسابداری و نظام راهبري شرکتي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشكده علوم اقتصادي.

رضا زاده، جواد و عبداله آزاد، رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي، فصل نامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی شماره 54 ، 80-63

سيد عباس زاده، مير محمد، 1380، روش‌هاي علمي تحقيق در علوم انساني، انتشارات دانشگاه اروميه.

كميته فني حسابرسي، 1384، استانداردهاي حسابداري، نشريه 160، انتشارات سازمان حسابرسي.

مجتهدزاده، ويدا، محافظه كاري، نشريه حسابدار، شماره 145، 22-24.

ساساني، مهران و مهدي محمد­آبادي، روش­هاي اندازه گيري محافظه كاري، ماهنامه حسابدار شماره 206 ، 63-58

شباهنگ ، رضا، 1381، تئوري حسابداري، جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسي.

عسکری, سهیلا, 1388, بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

كميته فني سازمان حسابرسي، 1384، استانداردهاي حسابداري، نشريه 160، انتشارات سازمان حسابرسي.

هومن، حيدر علي، 1384، شناخت روش علمي در علوم رفتاري (پايه‌هاي پژوهش)، انتشارات پيك فرهنگ.

ابراهيمي كردلر، علي، حسني آذرياني، الهام، 1384، بررسي مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

منابع انگليسي:

Ahmed,A.S., & Duellman, S., 2005,”Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance”.

 

Beaver W. & S. Ryan,2000, “Biases & lags in book value & their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity”, Journal of Accounting Research, V. 38(1), 127-148.

Beekes, W.,P . Pope & S. Young, 2004, “The Link between Earnings Timeliness, Earning Conservatism & Board Composition: Evidence from the U.K ., Corporate Governance: An International Review, forthcoming”.

Brown , HE , TEITEL , 2006, ”conditioual conservatism & the Value Relevance of Accounting Earnings”, European Accounting Review , 701.15 , No. 4, 605­-­626.

Beaver W.and S.Ryan, 2000, “Biases and lags in book value & their effects on the ability of book-to-market ratio to predict book return on equity”, Journal of Accounting Research, V.38(1), 127-148.

چکیده

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه ­کاری یکی از ویژگی‌های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه­ کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه­ای در برآوردها و روش­های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به­کارگیری معیارهای سخت­گیرانه­تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه­کارانه اتخاذ می­کند.

تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در اين پژوهش ما به بررسي ارتباط بين 2 معيار ارزيابي محافظه كاري كه يكي از ديدگاه ترازنامه اي و ديگري از ديدگاه سود و زياني مي باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت-­سال می­باشد، بدين ترتيب كه از بین کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.

جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمون­های فوق از فرم نرم­افزاری آماری Eviews 6 و  Minitab 15 استفاده می‌شود. رگرسيون حداقل مربعات معمولي (OLS)، منجر به نتايج اُريب و برآورد نادرستي از ضرايب پارامترها مي­شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل پانلی استفاده می­شود كه رگرسيون داده­هاي پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده ­شده است.

نتايج آزمون فرضيات پژوهش نشان مي دهد كه ارتباط منفي و معنا داري بين معيار سود و زياني و معيار ترازنامه اي محافظه كاري وجود دارد و علت وجود اين ارتباط منفي ناشي از اقلام تعهدي تشكيل دهنده سود مي باشد و نه اقلام نقدي آن.

واژگان كليدي: محافظه كاري، عدم تقارن زماني سود، اقلام تعهدي، جريان وجه نقد عملياتي

 فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد[1] ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.

توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت­های سرمایه­گذاری هدایت می­نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می­کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین­های سرمایه­گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار می­گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه­ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم­گیری کسب می­شود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفاده­کنندگان آن­ها اتخاذ می­شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده­کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیت­های تهیه­کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم­های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.

سیستم­های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار با­اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت­های بزرگ سهامی و حتی شرکت­های بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گسترده­ای را دربر می­گیرد. هر یک از استفاده­کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها تصمیم­گیری می­کنند.

پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ­خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفاده­ي استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می­دهند.

پیشرفت­های سریع فعالیت­های واحدهای انتفاعی در دهه­های اخیر، همراه با پیچیدگی­های سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمده­ای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین می­شوند. صورت­های مالی یکی از مهمترین گزارش­های مالی است که مسئول تهیه آن­ها مدیران ارشد شرکت­ها هستند. هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورت­های مالی پس از تهیه، در اختیار استفاده­کنندگان برون سازمانی قرار می­گیرند. طیف گسترده این استفاده­کنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان، تحلیل­گران مالی، بانک­ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفاده­کنندگان بسیار گسترده­تر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسل­های آتی و… نیز مورد تاکید قرار می­گیرند.

هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه­کنندگان صورت­های مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورت­های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه­گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاست­های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه­گذاران توجه بیشتری می­شود و همچنین فرض می­شود که با تأمین نیازهای سرمایه­گذاران قسمت عمده­ای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).

در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه­های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع­آوری سرمایه­های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن­ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان­گیر استفاده­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران و اعتبار-دهندگان آن­ها می­شود.

صورت­های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می­کنند. استفاده­کنندگان صورت­های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می­باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).

مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت­های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع­آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه­هایی متفاوت از انگیزه­های سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی[2] یادآور نکاتی درخور توجه است:

اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می­کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره­ها با منافع شرکت­ها همسو و همسان نیست. فرض با­اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار­دهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).

در­حالیکه مدیریت سعی در حداکثر­ کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه­گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.

اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوش­بینی مدیریت به دارایی­ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و افزایش سود در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.

در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوش­بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال­ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.

اصل محافظه کاری موجب می­شود تا از میان روش­های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی­های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش­هایی استفاده نماید که درآمدها و دارایی­های خود را بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می­توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.

1-2. بیان مساله

محافظه­کاری یکی از محدودیت­های اصلی ویژگی­های کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیین­کننده در خط مشی گزارش­های مالی محسوب می­شود. در بخش مفاهیم نظری گزارش­گری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظه­کاری است و چنین تعریف می­گردد:

«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشود».

اولین تعریف از محافظه­کاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 در سال 1982 به این گونه بیان می­شود:

«محافظه­ کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد مطمئن شود که ابهام و ریسک­های ذاتی موجود ناشی از شرایط و موقعیت­های تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».

باسو[3] (1997) محافظه­کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب[4] در سود نسبت به اخبار بد[5] تعریف کرد (Basu, 1997, 7).

باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه­کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه­کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه­کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده­های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه­کاری رابطه سود- بازده را در نظر می­گرفت. نتایج تحقیقات، تعریف وی را تایید کرد و نشان داد که واکنش سود نسبت به بازده­های منفی (اخبار بد) بسیار به هنگام­تر از بازده­های مثبت (اخبار خوب) است. از این رو، این تفاوت در واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد رگرسیون سود- بازده را تحت عنوان، «عدم تقارن زمانی سود»[6] به عنوان معیاری برای محافظه-کاری معرفی نمود که از دیدگاه صورت سود و زیان نشأت می­گرفت. باسو جهت توجیه دیدگاه سود و زیانی برای معیار محافظه­کاری خود به بولتن تحقیقات حسابداری[7] شماره 2 انجمن حسابداران رسمی آمریکا[8] (1939) اشاره داشت که بیان شده بود محافظه­کاری در صورت سود و زیان نسبت به ترازنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پس از معرفی این معیار، محققان زیادی با استفاده از این معیار به سنجش محافظه­کاری در تحقیقات خود پرداختند. طی سال های بعد از 1997 میلادی و در پی استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه­کاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آن­ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه­کاری به ویژه با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB)»[9] به یافته­های جدیدی رسیدند. MTB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام را به عنوان معیاری برای محافظه­کاری می­سنجد. که از این پس در این تحقیق بصورت (P/B) نشان داده می­شود. این معیار با دیدگاهی ترازنامه­ای به ارزیابی محافظه­کاری می­پردازد. نتایج تحقیقات این محققان بیانگر رابطه منفی بین آن­ها بودند. از این رو با توجه به سابقه معیار (P/B) و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار معیار باسو شد.

به بیان رویچودهاری و واتز[10] (2006) چنانچه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود بیش از یک دوره باشد، رابطه این معیار با نسبت (P/B) مثبت خواهد شد. تمام منتقدان معیار باسو به بررسی رابطه این معیار با نسبت (P/B) اول دوره برآورد آن پرداخته بودند. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) است. در واقع مسئله اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین دو معیار محافظه­کاری است که یکی از آن­ها بر مبنای دیدگاه سود و زیانی و دیگری متکی بر دیدگاه ترازنامه­ای است. از این رو سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر بیان می-شود:

«آیا بین محافظه­ کاری سود و زیانی و محافظه ­کاری ترازنامه­ای رابطه معکوس وجود دارد؟» به عبارت دیگر بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره رابطه معکوس معنی­داری وجود دارد؟

[1] – Economic Globalization

[2] – Agency Theory

[3] – Basu

[4]– Good News

[5]– Bad News

[6] – Asymmetric timeliness of earnings

[7] – Accounting Research Bulletin 2 (ARB 2)

[8] – American Institute of Certified public Accountant (AICPA)

[9] – Market_ to_ book ratio

[10] – Roychowdhury and watts

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني با رويکرد تاپسيس فازي
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسي رابطه بين اقلام تعهدي، جريان هاي نقدي، سرعت گزارشگري مالي و بحران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه شناسايي و ارزيابي مهارتهاي اشتغال زاي زنان شاغل در صنعت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122