پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 129 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه 3
1-2. بیان مسئله 4
1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6
1-4. سؤالات پژوهش 8
1-5. هدف از انجام پژوهش 9
1-6. چارچوب نظری پژوهش 9
1-7. فرضیه‌های پژوهش 11
1-8. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 12
1-9. قلمرو پژوهش 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 15
1-1- مقدمه 16
2-1- مروری بر تاریخچه رهبری معنوی 16
2-2. اهمیت و ضرورت رهبری معنوی 19
2-3. تعاریف و اصطلاحات 20
2-3-1. مفاهیم و تعاریف معنویت در رهبری معنوی 20
2-3-2. معنویت در سازمان‌ها و محیط‌های کاری 23
2-3-3. ارتباط میان رهبری معنوی و معنویت 25
2-3-4. رهبری معنوی 26
2-3-5. دلایل روی آوردن به رهبری معنوی 32
2-3-6. مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کاری 33
2-3-7. مدل رهبری معنوی 35
2-3-8. پیامدهای رهبری معنوی 39
2-3-9. عوامل موثر بر رهبری معنوی 40
2-4. رضایت شغلی 41
2-4-1. مروری تاریخی بر مفهوم رضایت شغلی 41
2-4-2. مفهوم رضایت شغلی 44
2-4-3. مدل‌های رضایت شغلی 46
2-4-4. سطوح ماکرو و میکرو رضایت شغلی 50
2-4-5. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 51
2-4-6. اندازه‌گیری و مقیاس‌های رضایت شغلی 53
2-5 ارتباط میان رهبری معنوی و رضایت شغلی 55
2-6. پیشینه پژوهش 56
2-7. مدل‌ مفهومی تحقیق 60
2-8. جمع‌بندی فصل 61
فصل سوم: روش پژوهش 62
3-1. مقدمه 63
3-2. روش پژوهش 64
3-3. جامعه و نمونه آماری 64
3-4. نمونه‌گیری 65
3-5. ابزارهای گردآوری داده ها 66
3-5-1. پرسشنامه رهبری معنوی 67
3-5-2. پرسشنامه رضایت شغلی 68
3-6. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش 68
3-6-1. روایی ابزار پژوهش 69
3-6-2. پایایی ابزار پژوهش 70
3-7. روش‌های تجزیه و تحلیل دادهها 71
3-8. خلاصه فصل 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 73
4-1. مقدمه 74
4-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی 74
4-2-1. اطلاعات جمعیت‌شناختی (وضعیت تاهل) 74
4-2-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی (جنسیت) 75
4-2-3. اطلاعات جمعیت‌شناختی (سطح تحصیلات) 76
4-2-4. اطلاعات جمعیت‌شناختی (سابقه کاری) 76
4-3. آمار توصیفی 77
4-3-1. اطلاعات توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش 78
4-4. آمار استنباطی 79
4-4-1. آزمون فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش 79
4-5. جمع‌بندی فصل 88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 89
5-1. خلاصه‌ی تحقیق 90
5-2. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها 91
5-2-1. نتایج آمار توصیفی 91
5-2-2. نتایج آمار استنباطی 93
5-3. پیشنهادهای کاربردی پژوهش 97
5-4. محدودیت‌های تحقیق 103
5-5. پیشنهادهای پژوهشی 104
5-6. جمع‌بندی فصل 104
منابع و مآخذ 105
پیوست‌ها 113
ABSTRACT 120

منابع و مآخذ

ایران نژاد پاریزی، مهدی. (1378).؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی،؛ انتشارات مدیران، تهران.

بازرگان، عباس. حجازی، الهه. سرمد، زهره.، (1388)،؛ روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران. نشر آگه.

باقری, مسلم و تولایی, روح الله, (1389), بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها, دو ماهنماه توسعه انسانی پلیس, سال هفتم, شماره 30

دایر, وین. (1383). برای هر مشکلی راه حلی معنوی وجود دارد. ترجمه: سیما فرجی, تهران: نسل نو اندیش.

رودگر, محمد جواد, (1386), نقش اخلاق و معنویت در کارامدی نظام اسلامی, فصلنامه حکومت اسلامی, سال دوازدهم, شماره 44

رابینز، استیفن (1390). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

ریکی، گریفن و گرگوری، مورهد (1374). رفتار سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. تهران: مروارید.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1379). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، نشر آگه.

سکاران. اوما. (1384)،؛ روش های تحقیق در مدیریت،؛ ترجمه محمد صائبی، محمود شیرازی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.

شفیع آبادی، عبدالله (1371). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه­ای و نظریه­های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد، چاپ پنجم.

خاکی، غلامرضا. (1379)،؛ روش تحقیق در مدیریت،؛ انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

خائف الهي، احمد علي، بهرام ميرزايي، آرش و متقي، پيمان (1389)، مؤلفه هاي رهبري معنوي در سازمان، مجله تدبير، شماره 217، صص 29-33.

فرهنگي، علي اكبر، فتاحي، مهدي و واثق، بهاره (1385)، معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ مديريت، سال چهارم، ش 13، ص 5- 36.

آذر. عادل، مومنی. منصور، (1387)،؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت،؛ ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها. تهران

مقدسی، علیرضا (1385). کارراهه و مسیر شغلی کارکنان. ماهنامه کنترل کیفیت، 33، 58-64.

میردریکوندی، رحیم (1379). شغل، رضایت شغلی و روش های ارزیابی آن. معرفت، 38، 64-77.

مرادی, مسعود و موسوی حجازی, بهار. (1387), نقش طراحان در روند خلق هویت سازمانی, ماهنامه تدبیر, شماره 194

ضیائی, محمد صادق. نرگسیان, عباس. آیباغی, سعید. (1387), نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران, نشریه مدیریت دولتی, دوره اول, شماره 1

نادری, ناهید و رجایی پور, سعید., (1389)., مدیریت با رویکردی معنوی (شاخص های ارزیابی تحقق معنویت در سازمان), مطالعات اسلامی در علوم انسانی, سال اول, شماره اول

Askari masouleh, saeid. Mahdavi koochaksaraei, hamidreza. Saeedi, nima. Mousavian, seyyed iman., (2013),. Studying the relationship between spiritual leadership and job satisfaction., elixir human res. Mgmt.. 56, 13476-13480.

Ashmos, D.P. and Duchon, D. (2000) “Spirituality at work: a conceptualization and measure”, Journal of Management Inquiry, Vol. 9, No. 2, pp. 134-145.

Ashmos,d.p&duchon,d. (2000), spirituality at work: definitions, measurs, assumptions and validity clamims, paper presentedat the academy of management, Toronto.

Al arkoubi, Khadija, (2008)., spiritual leadership and identity in moroccan business: an ethnographic study of ynna holding, new mexico state university, a dissertation submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy in business administration specialization in human resources management.

Aydin, bulent & ceylan, adnan, (2009), the effect of spiritual leadership on organizational learning capacity, African journal of business management, vol.3.no.5.

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران بوده اند. این تحقیق از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی است. علاوه بر آن، برای گرداوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. برای سنجش ابعاد رهبری معنوی از پرسشنامه استاندارد فرای (2003)، و برای سنجش رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه استاندارد مینه سوتا (2009)، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. برای آزمون فرضیات و سوالات تحقیق، از آزمون های همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش، طبق آزمون همبستگی اسپیرمن، میان ابعاد رهبری معنوی که شامل چشم انداز، عشق به همنوعان، امید و ایمان، عضو بودن، معناداری و هویت، تعهد سازمانی، بازخورد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه، ابعاد رهبری معنوی، تاثیر مثبت و معناداری بر روی رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران داشته اند. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، ترتیب مولفه ها بر اساس شدت تاثیرگذاری شان عبارتند از: عشق به همنوعان، عضویت، معناداری و هویت، امید و ایمان، چشم انداز، بازخورد عملکرد، تعهد سازمانی. در پایان نیز بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و در راستای اهداف پژوهش، راهکارهایی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: معنویت، رهبری معنوی، رضایت شغلی

فصل اول: کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه

در دهه گذشته افزايش عواملي چون جهاني‌سازي، فناوري اطلاعات، رقابت كسب و كار جهاني و منابع طبيعي محدود، ديدگاه افراد را نسبت به اينكه يك سازمان و شركت خوب چگونه تعريف مي شود را تغيير داده است. در گذشته صورت‌هاي مالي عامل اصلي در تعريف يك شركت خوب بود اما در سال هاي اخير، اصول اخلاقي، معنويت، كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي به طور فزاينده­اي به عنوان شاخص­هاي پيش روي مرتبط با كاركرد و نگه­داري سازمان­هاي كسب­وكار معرفي مي­شوند (Koonmee et al.‌، 2010). بعضي از محققان عقيده دارند كه نوعي تنش اساسي بين اهداف عقلايي و تكامل معنوي در سرتاسر محيط­هاي كاري به­وجود آمده است.گريگوري پيرس، مدير يك انتشاراتي و موسس سازمان «رهبران معنوی كسب و كار براي كمال، اخلاق، و عدالت» بيان مي­كند: « ما اغلب زمان زيادي را براي كاركردن صرف مي كنيم. شرم آور است اگر خدا را در آن­جا نيابيم». به همين منظور سازمان­ها به طور روزافزوني، بي­ارزشي كسب موفقيت­هاي مالي را در مقابل هزينه ارزش­هاي انساني درك نموده و در هزاره جديد براي كمك به كاركنان در جهت متوازن ساختن زندگي كاري و خانوادگي آن­ها  و نيز شكوفا ساختن قابليت­هاي بالقوه­شان در محيط­هاي كاري در پي راه هاي جديدي هستند(فرهنگي و همكاران، 1385).

از این رو اینکه سازمان‌ها تنها به فکر سودآوری و ارزش‌های مادی بوده و با رفتارشان با کارکنان نیز در صورت هزینه – منفعتی ظاهر شود، کم کم روح سازمان را رو به زوال برده و تمامی بخش‌های آن را خدشه دار می‌سازد. یکی از مفاهیمی که بیشتر محققان علم مدیریت برای حل این مشکلات به آن روی آورده اند، موضوع معنویت و رهبری معنوی در سازمان هاست. رهبران معنوی نقشی احیا کننده در روابط میان کارکنان و شغلشان و نیز تعهد قلبی شان به سازمان و موارد دیگر دارند. به گونه‌ای که در بیشتر مواقع سازمان‌های بی روحی که صرفا به دنیال سود و بهره کشی از کارکنان بوده و دیدی مکانیکی به آن‌ها داشته اند، موجبات عدم رضایت شغلی کارکنان را فراهم کرده و به مرور زمان، بهره وری و سودآوری سازمان‌ها را نیز در بازار رقابتی دچار مشکل می‌سازد. چرا که کارکنانی که در سازمان از رضایت شغلی برخوردار نمی باشند، تعهد کاری کمتری به اهداف سازمان داشته و از خود انحرافات کاری بسیاری را به نمایش خواهند گذاشت.

در این تحقیق به دنبال آنیم که با مطالعه موضوع معنویت و رهبری معنوی در سازمان‌ها و نیز بررسی رضایت شغلی کارکنان، تاثیرات رهبری معنوی را بر روی رضایت شغلی کارکنان مورد آزمون قرار دهیم و راهکارهایی را در راستای اهداف پژوهش ارائه دهیم.

1-2. بیان مسئله

در سال‌های اخیر، بیشتر محققان در حوزه مدیریت و سازمان‌ها، به این نتیجه دست یافته‌اند که بقای سازمان‌ها بسته به سودآوری و حفظ رقابت با سایرین در محیط پر تنش امروزی است. این امر در صورتی محقق می‌شود که سازمان در برابر هزینه هایی که متقبل می‌شود از بهره وری بالاتری برخوردار باشد.یکی از عواملی که در میزان بهره وری موثر می‌باشد، تلاش بهینه کارکنان در سازمان است. اینکه یک فرد چه اندازه در سازمان از خود تلاش بهینه و سودمند نشان دهد بسته به علاقه و تعهد خویش به شغل و سازمان خود می‌باشد. یکی از متغیر‌های مهم در این زمینه رضایت شغلی است که موجب می‌شود فرد بیشتر  به شغل خویش علاقه نشان داده و تلاش بیشتری نماید تا به دنبال آن سازمان به بهره وری بالاتری نائل آید. رضایت شغلی از مهم ترین متغیرهای سازمانی تأثیرگذار  چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم بر عملکرد و رفتار کارکنان در محیط کار می‌باشند. در وصف میزان اهمیت این متغیرها، همین بس که به تعداد فراوان تحقیقات، مطالعات، و نوشته‌های مرتبط با رضایت شغلی اشاره شود. (bunge, 1989‌).

در تحقیقاتی که در زمینه رضایت شغلی در دوره‌های متوالی علم مدیریت و پژوهش‌های مرتبط صورت گرفته، متغیرهای گوناگونی شناسایی شده‌اند که بر رضایت شغلی موثر واقع می‌شوند. متغیرهایی چون میزان دستمزد، تطابق شغل با شخصیت، سبک رهبری و مدیریت، میزان سختی یا آسانی کار و … می‌توانند بر روی رضایت شغلی فرد در سازمان موثر واقع شوند. یکی از متغیرهای تاثیرگذاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته و بحث جدیدی نیز می‌باشد، معنویت و رهبری معنوی در سازمان است که می‌تواند بر روی رضایت شغلی کارکنان در سازمان ناثیر گذار باشد یا نه. نوع رهبری مدیران در سازمان و اینکه به چه اندازه معنویت در فضای سازمان جای می‌گیرد می‌تواند در نگرش کارکنان به شغلی که در آن فعالیت می‌کنند تاثیر گذار باشد (asgari& et al, 2013).

صنعت بانکداری در سال‌های اخیر، از مهمترین صنایع درآمدزایی است که توجه بیشتر محققان و اندیشمندان علم مدیریت را به سوی خود جلب کرده است. از آنجا که این صنعت به مرور زمان و با افزایش ورود بانک‌های جدید در این عرصه، به بازاری رقابتی تبدیل شده است، بنابراین تنها راه برای حفظ بقا در این بازار، سودآوری و جذب مشتریان بیشتر و نگاهداشت بهینه مشتریان فعلی آن هاست. به تبع، بانک‌ها و بانکداری به نوعی صنعت خدماتی به حساب می‌آید، بدین جهت یکی از عناصر مهم سازمانی که می‌تواند مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب کند و در حفظ مشتریان فعلی نیز تاثیر گذار باشد، کارکنان آن بانک می‌باشد. زمانی که کارکنان بر روی شغل و کار خود تعهد قلبی داشته باشند، سعی کرده که با ارائه بهترین خدمات به مشتریانشان، در سودآوری سازمان نقش داشته باشند. یکی از متغیرهای موثری که می‌تواند کارکنان را به سمت ارائه خدمات بهتر و داشتن تعهد بالاتر سوق دهد، رضایت شغلی آن هاست. رضایت شغلی موجب شده که کارکنان سازمان، هر روزه در ساعات کاری با شوق و علاقه و نیز انگیزه کاری بیشتری به مشتریان خود خدمات ارائه دهد و نیز به فکر رفتارهای انحرافی کاری از خود در آن سازمان نباشد (Gibson, 2011). در این پژوهش به دنبال آنیم که متغیر رضایت شغلی را در بانک پارسیان مورد ارزیابی قرار دهیم. از آنجا که صنعت بانکداری در ایران، روز به روز رقابتی تر می‌شود، بنابراین مهم است که مدیران و مسئولین بانک پارسیان از این آگاهی برخوردار باشند که رمز موفقیت سازمانشان، داشتن کارکنان متعهد و با انگیزه است. چرا که اهرم پیش برنده اهداف سازمانی در بانک‌ها کارکنان آن می‌باشند. بنابراین در این پژوهش هدف سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک پارسیان و میزان تاثیرپذیری آن از یکی از متغیرهای مهم این دهه به نام معنویت و رهبری معنوی است.

موضوع معنویت در سازمان‌ها در حال تبدیل به مقوله کاربردی در رفتار سازمانی است. معنویت در محیط کار نه تنها به پیامدهای فردی مفیدی چون: بالا رفتن سلامت جسمی و روحی منجر می‌شود‌، بلکه به بهبود توانایی‌های سازمانی و نیز یادگیری سازمانی می‌انجامد. (Pitersanj 2011) می‌گوید که یادگیری سازمانی اهمیتی اساسی در خلق نیازهای سازمان در دوران بعدی دارد. به گفته (Esoibai, 1992)، سازمان‌ها توانایی یادگیری خود را بالا می‌برند تا به ایجاد استراتژی‌های سازمانی مفید تری دست یابند. برکات نیز (2006) گفته است که سازمان‌ها باید به طور روزافزونی یاد بگیرند تا بهتر بتوانند با تغییرات ناگهانی در حوزه کاری خود منطبق شوند (Aydin & Ceylan, 2009‌).

سازمان‌های امروزی برای آنکه از قافله عقب نمانند‌، اکثر آن‌ها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی کرده‌اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات اساسی درون سازمانی دارند‌، زیرا که رهبری با ایجاد تغییر سر و کار دارد. در حقیقت در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه جهانی در حال حرکت است. از این جهت نیاز به رهبران معنوی در سازمان‌های یادگیرنده‌ای نمود پیدا می‌کند که الگوهای تفکر در آنها به طور کلان پرورش یافته باشد. کارکنان در اینچنین سازمان هایی توانمند هستند و شایستگی دستیابی به چشم انداز روشن سازمانی را به طور آشکار دارا هستند. بنابراین وجود رهبری معنوی در این سازمان‌ها مستلزم تغییرات و موفقیت‌های پی در پی است. (judge & bono & Gerhardt, 2002).

در این پژوهش منظور، سنجش ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در سطح مناطق هفتگانه استان تهران می‌باشد. مساله اصلی در این پژوهش آنست که آیا می‌توان با استفاده از مولفه‌های رهبری معنوی در میان کارکنان، رضایت شغلی شان را پیش بینی کرد؟ در واقع پاسخ به این سوال مد نظر است که آیا ارتباطی میان معنویت در سازمان و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در زمینه ارتباط میان رهبری معنوی و معنویت در سازمان و رضایت شغلی افراد درون آن تا به امروز تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. در صورتی که این دو متغیر از بحث انگیز ترین متغیرهای حال حاضر در عرصه مدیریت و سازمان است که محققان بسیاری بر روی آن فعالیت می‌کنند. امروزه سازمان‌ها در عرصه‌ای رقابتی فعالیت می‌کنند. نقش کارکنان در بهره وری و پیشبرد اهداف سازمان‌ها از هیچ جنبه‌ای پوشیده نیست. سازمان‌ها می‌توانند با کارکنان متعهد و علاقه مند خود بر بسیاری از بازارهای رقابتی فائق آیند. این هدف در صورتی بدست می‌آید که کارکنان از شغل و موقعیت خود در سازمان راضی باشند. به گونه‌ای مدیران بایستی تا رضایت شغلی شان را بدست آورند تا آن‌ها به شغل و سازمان خود متعهد باشند. روح رقابت و پیشرفت در سازمان‌ها را می‌توان در انگیزه یابی و تعهد کارکنان آن جستجو کرد. حال این امر میسر نمی شود مگر آنکه معنویت را در امر رهبری سازمانی یافت. رهبران معنوی در سازمان می‌توانند الهام بخش تعهد و روحیه پیشرفت در کارکنان شوند. کارکنانی که اگر در این مسیر قرار گیرند و از شغل خود به رضایتی نسبی برسند، موانعی را که بر سر راه سازمان قرار می‌گیرد را از جان و دل از سر راه بر می‌دارند.

این تحقیق از آن جهت که نو تازه به نظر می‌رسد و نیز در زمینه ارتباط میان رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان تحقیقات انگشت شمار و اندکی صورت گرفته است از این جهت می‌تواند برای پژوهش‌های آتی منبعی مناسب جهت گسترش این موضوع در جوامع آماری مختلف باشد. همچنین مدیران می‌توانند با استفاده از این پژوهش به راهکارهایی مناسب در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان خویش در سازمان‌ها نائل شوند.(  Masouleh et al, 2013).

امروزه بیشتر محققان سازمان و مدیریت به این نتیجه دست یافته‌اند که ضرورت موضوع رضایت شغلی به عنوان یکی از مهمتری عواملی است که در موفقیت سازمان‌ها تاثیرگذار بوده و موجب افزایش کارایی و بهره وری آن شده، روز به روز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این به این دلیل است که عدم رضایت کارکنان موجب کم کاری، غیبت، سهل انگاری و از زیر کار در رفتن شده و حتی می‌تواند در مراتب بالاتر موجب بروز اثرات نامطلوب و مخرب بر برنامه ریزی‌های سازمان داشته باشد و آن را به سوی شکست پیش ببرد (Gibson, 2011).

موضوع رضایت شغلی کارکنان حاوی اهمیت و قابلیت توجه بسیاری است. چرا که اگر در سازمان خشنودی و رضایت شغلی کارکنان مقدم بر اهداف دیگر سازمانی نباشد، آن سازمان به سوی زوال پیش خواهد رفت. رضایت شغلی تاثیر متقابلی بر روی فرد و سازمانی که وی در آن مشغول به فعالیت است، دارد. یک کارمند از زمانی که وارد سازمان می‌شود، همراه با خود خواسته‌ها و نیازهایی به همراه آورده که می‌تواند در هماهنگی و سنخیت خود با اهداف آن سازمان، به شکل گیری رضایت در کارمند کمک کند. رضایت شغلی خود می‌تواند اثرات مفیدی را به همراه داشته باشد. پیامدهایی از قبیل، خلاقیت در کار، نوآوری، افزایش تولید و خدمات، رفتارهای انحرافی کمتر و … . زمانی که در یک سازمان میزان رضایت شغلی کارکنان پایین بیاید، نرخ‌های جابه جایی شغلی و ترک شغل در سازمان بالا رفته و این امر به سازمان مربوطه ضرر‌ها و آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌سازد (Brown, 2009).

از طرفی، در سال‌های اخیر، توجه بیشتر محققان و اندیشمندان عرصه مدیریت و سازمان به سمت موضوع رهبری معنوی و معنویت در سازمان کشانده شده است. معنویت در سازمان می‌تواند روحیه نوع دوستی و عشق به سازمان و فعالیت‌های درون آن را در کارکنان احیا کند. به دنبال این موضوع، بسیاری از تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که رهبری معنوی می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان ایفا کند. باید به این امر توجه داشت که در بازار رقابتی امروز، داشتن کارکنانی متعهد به اهداف سازمانی و نیز کارکنانی با انگیزه و هدفمند، نه تنها برای پیشبرد اهداف سازمان مفید بوده، بلکه امری ضروری می‌باشد. راهکارهای بسیاری برای ایجاد انگیزه و تلاش و نیز به دنبال آن رضایت شغلی در کارکنان و شکل گیری تعهد آن‌ها تا به امروز شناسایی شده است. راهکارهایی که بیشتر جنبه مادی داشته و به مرور زمان برای کارکنان عادی تلقی می‌شود و چه بسا که پاداش‌های مادی، در کارکنان ایجاد زیاده خواهی نماید. اما زمانی که موضوع معنویت و نیروی فرامادی در سازمان حاکم باشد، و کارکنان نیز با آن سنخیت پیدا کنند، به دنبال آن می‌توان عشق به سازمان و تعهد قلبی عمیق کارکنان را به اهداف سازمان و رهبران معنوی مشاهده کرد (Fry, 2005)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122