پايان نامه ارزيابي برخي الگوريتم‌هاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، از طريق مدل‌سازي با پتري رنگي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي برخي الگوريتم‌هاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، از طريق مدل‌سازي با پتري رنگي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي برخي الگوريتم‌هاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، از طريق مدل‌سازي با پتري رنگي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه 2
1-2- ساختار پایان‌نامه 4
فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه 7
2-1- اهمیت الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها 7
2-2- برخی از انواع پایگاه داده‌ها 8
2-3- انواع روش‌های پیاده‌سازی و مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی 9
2-3-1- پیاده‌سازی در مقیاس کوچک 9
2-3-2- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط مدل مارکف 11
2-3-3- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط شبکه‌های پتری 12
2-4- پارامترهای ارزیابی 14
2-4-1- پارامترهای منابع سیستم 14
2-4-2- پارامترهای حجم کاری 15
2-5- پارامترها و آزمایش‌های انجام شده 16
2-6- برخی از مزایا و معایب روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی 18
2-7- لزوم انجام تحقیق 20
فصل سوم: تکنیک‌های کنترل همروندی
مقدمه 22
3-1- تکنیک‌های کنترل همروندی و انواع آن‌ها 22
3-2- تکنیک‌های قفل‌گذاری و انواع آن‌ها 23
3-2-1- تعریف قفل 24
3-2-2- اندازه‌های واحد قفل‌شدنی 24
3-2-3- ساختار قفل 25
3-2-4- مثالی برای لزوم قفل‌گذاری 26
3-2-5- مدیر قفل و مراحل انجام شده برای قفل‌گذاری 27
3-2-6- نحوه در اختیار قرار دادن قفل توسط مدیر قفل 28
3-2-7- قفل چند اسلوبی 28
3-2-7-1- ماتریس همایندی یا سازگاری قفل‌های چند اسلوبی 28
3-2-7-2- پروتکل قفل چند اسلوبی برای یک تراکنش 29
3-2-7-3- تغییر قفل 30
3-2-7-4- قفل چند اسلوبی و توالی‌پذیری 30
3-2-7-5- خصوصیات قفل چند اسلوبی 30
3-2-8- تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی 30
3-2-8-1- مشکلات تداخل کنترل نشده 31
3-2-8-2- خصوصیات و مشکلات 2PL مبنایی 32
3-2-8-3- تغییر قفل در پروتکل 2PL 33
3-2-8-4- تأثیرعملیات درج در کنترل همروندی 33
3-2-8-5- تأثیرعملیات حذف در کنترل همروندی 33
3-3- بن‌بست 34
3-3-1- راه حل‌های مشكل بن‌بست 35
3-3-2- تکنیک‌های زمان‌مهر 36
3-3-2-1- الگوریتم WD 37
3-3-2-2- الگوریتم WW 37
3-3-2-3- خصوصیات الگوریتم WD و WW 37
فصل چهارم: شبکه‌های پتری
مقدمه 39
4-1- مختصری در مورد شبکه‌های پتری 39
4-2- تفاوت UML و پتری 39
4-3- تاریخچه شبکه‌های پتری 40
4-4- ویژگی‌های شبکه‌های پتری 40
4-5- اجزای شبکه‌ی پتری 40
4-5-1- تعریف اجزای شبکه‌ی پتری 41
4-5-2- وظایف اجزای شبکه‌ی پتری 41
4-6- تعریف چهارگانه شبکه‌های پتری 42
4-7- گراف شبکه پتری 42
4-8- چند مثال از گراف شبکه پتری 43
4-9- رفتار شبکه‌های پتری 43
4-10- گذار توانا 44
4-11- مثالی از اجرای یک شبکه پتری 44
4-12- قوانین مربوط به فایر شدن گذار، در شبکه پتری 45
4-13- شبکه‌های پتری به بن‌بست رسیده، زنده و غیر زنده 46
4-14- انواع شبکه‌های پتری و نحوه‌ی نشانه‌گذاری آن‌ها 47
4-15- فلوچارت‌ها و شبکه‌های پتری 47
4-16- انواع پتری 48
4-16-1- شبکه پتری رنگی 48
4-16-2- شبکه پتری زمانی 49
4-16-3- شبکه پتری سلسله مراتبی 50
فصل پنجم: نحوه‌ی مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WW و WD با پتری رنگی
مقدمه 52
5-1- مختصری در مورد مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WW و WD 52
5-1-1- مدل 2PL 52
5-1-2- مدل‌های WW و WD 53
5-2- مجموعه‌های رنگ 53
5-2-1- مجموعه‌های رنگ در مدل 2PL 53
5-2-2- مجموعه‌های رنگ در مدل‌های WW و WD 54
5-2-3- توضیحات مجموعه‌های رنگ 55
5-3- نشانه‌گذاری اولیه 58
5-3-1- نشانه‌گذاری اولیه در مدل 2PL 58
5-3-2- نشانه‌گذاری اولیه در مدل‌های WW و WD 59
5-3-3- توضیحات نشانه‌گذاری اولیه 59
5-4- متغیرها 61
5-4-1- متغیرهای مدل 2PL 61
5-4-2- متغیرهای مدل‌های WW و WD 62
5-5- شرح توابع مدل و عملکردهای آن‌ها 62
5-5-1- شرح توابع مشترک بین مدل‌های 2PL، WW و WD 63
5-5-2- شرح توابع مدل 2PL 63
5-5-3- شرح توابع مدل‌های WW و WD 76
5-6- اولویت‌های معین شده برای تعیین فایر شدن گذار مورد نظر از بین گذارهای فعال 72
5-7- نحوه‌ی مدل‌سازی‌ها 73
5-7-1- نحوه مدل‌سازی مدل 2PL 73
5-7-2- نحوه مدل‌سازی مدل‌های WW و WD 75
فصل ششم: ارزیابی مدل‌های 2PL، WW و WD
مقدمه 79
6-1- مختصری در مورد اهمیت ارزیابی پایگاه داده‎ها 79
6-2- پارامتر تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم 80
6-2-1- بررسی مدل 2PL 80
6-2-2- بررسی مدل WW 80
6-2-3- بررسی مدل WD 81
6-2-4- مقایسه‌ی مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد تراکنش‌ها 82
6-3- پارامتر تعداد دستورات هر تراکنش 83
6-3-1- بررسی مدل 2PL 83
6-3-2- بررسی مدل WW 84
6-3-3- بررسی مدل WD 85
6-3-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد دستورات تراکنش‌ها 86
6-4- پارامتر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها 88
6-4-1- بررسی مدل 2PL 88
6-4-2- بررسی مدل WW 89
6-4-3- بررسی مدل WD 90
6-4-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها 91
6-5- پارامتر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک 92
6-5-1- بررسی مدل 2PL 92
6-5-2- بررسی مدل WW 93
6-5-3- بررسی مدل WD 94
6-5-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک 96
6-6- نتیجه‌گیری 97
6-7- پیشنهادات 100
مراجع 102

مراجع

مراجع لاتین:

Al-Jumah, N. B., Hossam, S. H. and El-Sharkawi, M., (2000), Implementation and modeling of two-phase locking concurrency control—a performance study, Information and Software Technology, Vol. 42, No. 4, pp. 257-273.

Chen, J., Wang, Y. F. and Wang, J. P., (2011), Concurrency control protocol for real-time database and the analysis base on petri net, Advanced Materials Research, Vols. 143-144, pp. 12-17.

Devillers, R. and Best, E., (1987), Sequential and concurrent bihavior in petri net theory, Theorical computer science, Vol. 55, No. 1, pp. 87-136.

Gilmore, S., (1997), Programming in standard ML’97: A tutorial introduction, Edinburgh, Laboratory for Foundations of Computer Science the University of Edinburgh.

Halder, A., (2006), A study of petri nets modeling, analysis and simulation, india, india University Aerospace Engineering.

Han, Y., Jiang, C. and Luo, X., (2004), A study of concurrency control in web-based distributed real-time database system using extended time petri nets, Parallel Architectures, Algorithms and Networks (ISPAN’04), in Proceedings of the 7th International Symposium on IEEE, pp. 67-72.

Harper, R., (2001), Programming in standard ML, Pittsburgh United States, Carnegie Mellon University.

Harper, R., Rothwell, N. and Mitchell, K., (1989), Introduction to standard ML, Pittsburgh United States, School of Computer Science Carnegie Mellon University.

Hedayati, M, Kamali, S. H., Shakerian, R. and Rahmani, M., (2010), Evaluation of performance concurrency control algorithm for secure firm real-time database systems via simulation model, Networking and Information Technology (ICNIT), International Conference on IEEE, pp. 260-264.

Jenq, B-C., Twichell, B. C. and Keller, T. W., (1989), Locking performance in a shared nothing parallel database machine, Knowledge and Data Engineering, Transactions on IEEE, Vol. 1, No. 4, pp. 530-543.

Jensen, K., Kristensen, L. M. and Wells, L., (2010), Coloured petri nets and CPN Tools for modelling and validation of concurrent systems, International Journal on Software Tools for Technology Transfer, Vol. 9, 3-4, pp 213-254.

Jie, H., Fengying, L. and Huijiao, W., (2010), Petri net based model for concurrent control of database system, International Conference on Intelligent Computing and Integrated Systems (ICISS), 813-815.

Lee, J., (1999), Precise serialization for optimistic concurrency control, Data & Knowledge Engineering, Vol. 29, No. 2, pp. 163-178.

Li, Z. W., Hu, H. and Zhou, M. C., (2004), An algorithm for an optimal set of elementary siphons in petri nets for deadlock control, Systems, Man and Cybernetics, International Conference on IEEE, Vol. 5, pp. 4849 – 4854.

Mikkilineni, K. P., Chow, Y. C. and Su, S. Y. W., (1988), Petri-net-based modeling and evaluation of pipelined processing of concurrent database queries, Software Engineering, Transactions on IEEE, Vol. 14, No. 11.

Moreno, R. P. and Villarroel Salcedo, J. S., (2007), Performance evaluation of petri nets execution algorithms, Systems, Man and Cybernetics, International Conference on IEEE, pp. 1400-1407.

Mousavi, S. M. A., Naji, H. R. and Ebrahimi, A. R., (2013), Optimization of majority protocol for controlling transactions concurrency in distributed databases by multi-agent systems, International Journal of Applied Operational Research, Vol. 3, No. 1, pp. 95-108.

Murata, T., Petri nets: properties, analysis and applications, in Proceedings of IEEE, Vol. 77, No. 4, pp. 541-580.

Ozsu, M. T., (1985), Modeling and analysis of distributed database concurrency control algorithms using an extended petri net formalism, Software Engineering, Transactions on IEEE, Vol. SE-11, No. 10, pp. 1225-1240.

A-Pashazadeh, S., (2012), Modeling a concurrency control Mechanism in distributed databases using hierarchical colored petri net, International Conference on Information and Computer Applications (ICICA), Singapore, Vol. 24, pp.286-289.

B-Pashazadeh, S., (2012), Modeling and verification of deadlock potentials of a concurrency control mechanism in distributed databases using hierarchical colored petri net, International Journal of Information and Education Technology (IJIET), Vol. 2, No. 2, pp. 77-82.

Paulson, L. C., (1996), ML for the working programmer, (2th), NY. USA, Press Cyndicate of the University of Cambridge.

Sarkar, B. B., and Nabendu, C., (2009), Modeling & analysis of transaction management for distributed database environment using Petri Nets, In Nature & Biologically Inspired Computing (NaBIC), World Congress on IEEE, pp. 918-923.

Seatzu, C., Cabasino, M. P., and Giua, A., (2013), Introduction to petri nets, Control of Discrete-Event Systems (LNCIS), Vol. 433, pp. 191–211.

Shu, L. C. and Young, M., (2002), Versioning concurrency control for hard real-time systems, Journal of Systems and Software, Vol. 63, No. 3, pp. 201-218.

Singhal, M., (1991), Performance analysis of the basic timestamp ordering algorithm via Markov modeling—performance evaluation, Performance Evaluation, 12, No. 1, pp. 17-41.

Voss, K., (1997), Prototyping and verifying distributed database systems using executable high-level Petri net models, Systems, Man, and Cybernetics,. Computational Cybernetics and Simulation., International Conference on IEEE, Vol. 4, pp. 3395-3400.

Yilmaz, B., (2008), Applications of petri nets, Izmir, Graduate School of Engineering and Sciences of˙Izmir Institute of Technology.

Zhen, C. and Li, K., (2009), Improved distributed concurrency control algorithm based on real-time database systems, Computational Intelligence and Software Engineering, (CiSE), International Conference on IEEE, pp. 1-3.

Zoltan, E., Carlos, M. V. and Victor, M., (2006), Recent advances in formal languages and applications, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag,.

مراجع فارسی:

روحانی رانکوهی، م. ت.، (1386)، سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها: (مفاهیم و تكنیك‌ها)، ویراست دوم، چاپ سوم، تهران

چكیده:

مسئله‌ی كنترل همروندی در پایگاه داده‎ها امری ضروری و با اهمیت است. اجرای همروند تراكنش‎ها در یك سیستم مدیریت پایگاه داده، ممكن است منجر به ناسازگاری شود. ناسازگاری بر اثر مقادیر نادرستی است كه برای داده‎های موجود، بر اثر تعارض و تداخل اجرای تراكنش‌ها به وجود می‎آید. الگوریتم‌های كنترل همروندی، جهت تضمین اجرای همروند چندین تراكنش كه به صورت همروند با داده‎های مشترك كار می‎كنند طراحی شده‎اند. در زمینه‌ی كنترل همروندی پایگاه داده‎ها، تحقیقات فراوانی صورت گرفته است كه نتیجه آن، الگوریتم‌های متنوع كنترل همروندی می‎باشد. با توجه به الگوریتم‌های متنوع در این زمینه و این واقعیت كه روز به روز بر اهمیت آن‌ها افزوده می‎شود، در حوزه ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی جای کارِ بسیاری وجود دارد.

در این پایان‌نامه ابتدا الگوریتم‌های کنترل همروندی قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی و همچنین تکنیک‌های زخمی كردن-منتظر گذاشتن و منتظر گذاشتن-میراندن که جزء تکنیک‌های پیش‌گیری از بن‌بست هستند، مدل‌سازی شده‌اند. از آنجا که شبکه پتری رنگی قابلیت‌های مدل‌سازی بالایی دارد و یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل مکانیزم‌های کنترل همروندی است؛ مدل‌سازی‌ها با استفاده از پتری رنگی و نرم‌افزار CPN Tools ارائه شده‌اند. یک مطالعه موردی ساده به عنوان مثال برای درک بهتر ارائه گردیده که مثال ذکر شده شامل سه تراکنش و دو منبع است. سپس الگوریتم‌های ذکر شده ارزیابی گردیده‌اند. ارزیابی بر اساس پارامترها و معیارهایی مثل تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم، تعداد دستورات هر تراکنش، تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک بین تراکنش‌ها و تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک، صورت گرفته است.

آزمایش‌ها چندین بار تکرار و نتایج میانگین‌گیری شدند. با مقایسه و انجام بررسی‌ها، این نتیجه به دست آمد که در حالت کلی الگوریتم زخمی كردن-منتظر گذاشتن نسبت به دو الگوریتم دیگر زمان اجرای بهتری دارد. الگوریتم منتظر گذاشتن-میراندن از نظر زمان اجرا با اختلاف زیادی در سطح بدتری نسبت به دو الگوریتم دیگر قرار دارد و الگوریتم قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی به دلیل امکان رخ دادن بن‌بست، مشکلات فراوانی دارد.

واژه‌های كلیدی: کنترل همروندی، شبکه پتری رنگی، ارزیابی، قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی، زخمی كردن-منتظر گذاشتن، منتظر گذاشتن-میراندن، بن‌بست، پیش‌گیری از بن‌بست

1-1-        مقدمه

اجرای همروند تراکنش‌ها در پایگاه داده‌ها با مشکلات بسیاری مواجه است. مکانیزم‌های کنترل همروندی، برای حفظ انزوا و عدم دخالت اجرا در میان تراکنش‌های متعارض و حفظ سازگاری پایگاه داده‌ها استفاده می‌شوند (a-Pashazadeh, 2012)، (b-Pashazadeh, 2012) و (Shu, and Young, 2002). به عبارت دیگر الگوریتم‌های کنترل همروندی، الگوریتم‌هایی هستند که باعث می‌شوند اجرای همروند چند تراکنش و اجرای متوالی آن معادل شود. مسئله‌ی كنترل همروندی در پایگاه داده‎ها امری ضروری و با اهمیت می‎باشد (Shu, and Young, 2002). در این زمینه مطالعات و تحقیقات فراوانی صورت گرفته است كه نتیجه‌ی آن، به وجود آمدن الگوریتم‌های متنوع كنترل همروندی می‎باشد. همچنین با توجه به گسترش روزافزون انواع پایگاه داده‌ها در سراسر جهان، نیاز به بررسی پروتکل‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها، بیشتر نمایان می‌شود.

مدل‌سازی رسمی[1] از الگوریتم‌های کنترل همروندی در مطالعه ویژگی‌های مختلف آن‌ها بسیار مفید است (a-Pashazadeh, 2012) و (b-Pashazadeh, 2012). بررسی‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های پتری (PNs)[2] روش مناسبی برای مدل‌سازی رسمی مکانیزم‌های کنترل همروندی می‌باشند. شبکه‌های پتری انواع مختلفی دارند که یکی از آن‌ها شبکه‌ پتری رنگی (CPN)[3] است. شبکه‌های پتری رنگی یکی از بهترین ابزارها برای مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی هستند (a-Pashazadeh, 2012) و (b-Pashazadeh, 2012). به همین دلیل در این پایان‌نامه نیز از این روش برای مدل‌سازی‌ها استفاده خواهد شد.

یکی از اصلی‌ترین مکانیزم‌های کنترل همروندی تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی (2PL)[4] است. این تکنیک کنترل همروندی از طریق قفل‌گذاری روی داده‌ها انجام می‌شود. قفل‌گذاری روی داده‌ها به تدریج که نیاز به دستیابی به آن‌ها پیش می‌آید صورت می‌گیرد و قفل‌گشایی از آن‌ها پس از دریافت تمام قفل‌های تراکنش رخ خواهد داد. در این تکنیک امکان رخ دادن بن‌بست وجود دارد، به همین دلیل دو مکانیزم پیش‌گیری از بن‌بست نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مکانیزم منتظر گذاشتن-میراندن (WD)[5] یکی از الگوریتم‌های پیش‌گیری از بن‌بست است که در آن حق تقدم زمانی تراكنش‌ها براساس زمان‌مهر و لحظه‌ی ورودشان به سیستم رعایت نمی‌شود. یعنی در مکانیزم WD هیچ قانونی وجود ندارد که تراکنشی که زودتر وارد سیستم شده است اولویت بیشتری برای زودتر دریافت کردن قفل‌های مورد نیازش داشته باشد، به همین دلیل به آن الگوریتم نابازدارنده می‌گویند. در سمت مقابل، مکانیزم زخمی كردن-منتظر گذاشتن (WW)[6] وجود دارد که یکی از الگوریتم‌های پیش‌گیری از بن‌بست است که در آن حق تقدم زمانی تراكنش‌ها براساس زمان‌مهر و لحظه ورودشان به سیستم رعایت می‌شود. یعنی در مکانیزم WW تراکنشی که زودتر وارد سیستم شده است اولویت بیشتری برای زودتر دریافت کردن قفل‌های مورد نیازش دارد، به همین دلیل به آن الگوریتم بازدارنده می‌گویند.

در این پایان‌نامه تلاش بر این است که با مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WD و WW، امکان بررسی اجرای تراکنش‌ها از دیدگاه‌ها و جوانب مختلفی را فراهم کنیم. سپس به ارزیابی این الگوریتم‌ها بپردازیم و آن‌ها را با استفاده از پارامترهای مختلفی که در جدول 1-1، اشاره شده است بررسی کنیم. در این جدول، در ستون اول پارامترهایی که قرار است ما در این پایان‌نامه بر اساس آن‌ها مدل‌ها را ارزیابی کنیم مشاهده می‌شود. سپس در ستون‌های بعدی نام الگوریتم‌هایی که قبلاً توسط این پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفته بوده‌اند، نحوه‌ی پیاده‌سازی یا مدل‌سازی آن‌ها و همچنین مراجعشان را مشاهده می‌کنید.

[1]– Formal

[2]– Petri Nets

[3]– Colored Petri Net

[4]– Two-Phase Locking

[5]– Wait-Die

[6]– Wound-Wait

در هنگام مدل‌سازی یک مطالعه موردی ساده به عنوان مثال برای درک بهتر ارائه گردیده است. مثال ذکر شده شامل سه تراکنش و دو منبع است.

مدل‌سازی‌ها با استفاده از پتری رنگی و نرم‌افزار CPN Tools ارائه شده‌اند. در نهایت به ارزیابی هر سه الگوریتم پرداخته شده است و الگوریتم‌ها با معیارهای بیان شده در فوق مورد بررسی قرار داده شده‌اند. آزمایش‌ها چندین بار تکرار گردیده و از مقادیر میانگین‌گیری به عمل آمده است. نمودارهای لازم نیز جهت مقایسه‌ی آسان‌تر ترسیم و بررسی گردیده‌اند.

1-1-   ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه به فرم زیر سازماندهی شده است.

در فصل دوم پیشینه‌ی تحقیق و مطالب مرتبط آورده شده است. در این فصل یک مرور کلی بر کلیات مطلب، اهداف، پیشینه‌ی تحقیق و سایر کارهای انجام شده در این زمینه خواهیم داشت. در پیشینه تحقیق، می‌پردازیم به این که تا کنون چه الگوریتم‌هایی ارائه شده، ارزیابی از طریق چه روش‌هایی صورت گرفته است و مانند آن‌ها. همچنین تعدادی از پارامترها و معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی را بررسی خواهیم نمود. علاوه بر آن بعضی روش‌های پیاده‌سازی و شبیه‌سازی‌ موجود مانند پیاده‌سازی در مقیاس کوچک، شبیه‌سازی از طریق مدل مارکف، شبیه‌سازی از طریق شبکه‌های پتری و مانند آن‌ها را بررسی می‌کنیم و به مزایا و معایب آن‌ها اشاره‌ای خواهیم داشت. همچنین روش تجزیه و تحلیل از طریق صف نیز بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل سوم انواع الگوریتم‌های کنترل همروندی پایه‌ای موجود را بررسی خواهیم کرد. در این میان تعدادی از الگوریتم‌های کنترل همروندی مانند پروتکل قفل 2PL که احتمال بن‌بست در آن وجود دارد و تکنیک‌های WW و WD که تکنیک‌های پیش‌گیری از بن‌بست هستند را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مزایا و معایب هر یک از این الگوریتم‌های کنترل همروندی پایه‌ای را نیز تا حدودی بررسی خواهیم نمود.

در فصل چهارم نیز به بررسی شبکه‌های پتری، مخصوصاً شبکه‌های پتری رنگی که یکی از ابزارهای بسیار مفید برای شبیه‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی هستند، پرداخته می‌شود.

در فصل پنجم نحوه‌ی مدل‌سازی الگوریتم‌های مورد نظر با استفاده از شبکه‎های پتری بیان شده است؛ که شامل تعریف مجموعه‌های رنگ، نشانه‌گذاری‌های اولیه، متغیرهای موجود در مدل، شرح عملکرد توابع مدل و تعیین اولویت برای فایر[1] شدن گذار مورد نظر از بین گذارهای فعال می‌باشد.

در فصل ششم که همان بخش پایانی است مدل‌ها بر اساس پارامترهای متفاوت بررسی و با هم مقایسه شده‌اند. آزمایش‌های مورد نیاز صورت گرفته و هرکدام چندین بار تکرار گردیده‌اند. نتایج میانگین‌گیری شده و نمودارهای لازم جهت مقایسه ترسیم شده‌اند. در نهایت نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث بیان شده مشاهده می‌شود و پیشنهاداتی برای کارهای آینده ارائه خواهد شد.

فصل دوم

پیشینه‌ی تحقیق

مقدمه

در این فصل پیشینه‌ی تحقیق و مطالب مرتبط آورده شده است. یک مرور کلی بر کلیات مطلب، اهداف، پیشینه‌ی تحقیق و سایر کارهای انجام شده در این زمینه خواهیم داشت. ابتدا اهمیت الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها، از دید سایر تحقیقات انجام شده تا کنون بررسی می‌شود. سپس بعضی از انواع پایگاه داده‌هایی که در تحقیقات گذشته بیشتر مورد بررسی قرار گرفته بوده‌اند و نام آن‌ها در این فصل ذکر شده، تعریف و بررسی گردیده‌اند. علاوه بر آن بعضی روش‌های پیاده‌سازی و شبیه‌سازی‌ موجود مانند پیاده‌سازی در مقیاس کوچک، شبیه‌سازی از طریق مدل مارکف، شبیه‌سازی از طریق شبکه‌های پتری و مانند آن‌ها نیز بررسی شده و به مزایا و معایب آن‌ها اشاره‌ای شده است. همچنین روش تجزیه و تحلیل از طریق صف نیز بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر آن تعدادی از پارامترها و معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی و آزمایش‌هایی که تا کنون صورت گرفته‌اند مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت نیز برخی از مزایا و معایب روش‌های مدل‌سازی توضیح داده می‌شوند.

2-1-   اهمیت الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها

مدت زمان زیادی است که حفظ ثبات و سازگاری داده‌های به اشتراک گذاشته شده در سیستم پایگاه داده‌ها‌، مورد مطالعه قرار گرفته است (Shu, and Young, 2002). مطالعاتی که در زمینه‌ی ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها صورت می‌گیرند، نه تنها در پایگاه داده‌های معمولی و پایگاه داده‌های بلادرنگ[2]، بلکه در سیستم پایگاه داده‌ی توزیع شده‌، پایگاه داده مبتنی بر وب، سیستم‌های بلادرنگ سخت[3] و مانند آن‌ها نیز کاربردهای اساسی دارند. نشان داده شده است که الگوریتم‌های قفل متمرکز و توزیع شده در اغلب مواقع، رفتارهایی مشابه در مواجه شدن با سیستم، مدل و مفروضات مشخص شده‌ انجام می‌دهند (Sarkar, and Nabendu, 2009). همچنین در (Shu, and Young, 2002) پروتکل کنترل همروندی چند نسخه‌ای به گونه‌ای بیان شده است که برای سیستم پایگاه داده متمرکز و توزیع شده مشابه است. تنها برخی موارد جزیی باید در یک محیط توزیع شده، به صورت اضافه‌تر از حالت متمرکز در نظر گرفته شوند. این موارد شامل افزودن تعدادی فیلد محدود است. این فیلدها شامل تخصیص ورژن داده، اطمینان از تثبیت[4] شدن و تجزیه‌ناپذیری[5] است.

2-2-         برخی از انواع پایگاه داده‌ها

در اینجا لازم است به تعریف جزیی برخی از پایگاه داده‌های نام برده شده در این بخش بپردازیم.

الف) پایگاه داده‌ی بلادرنگ: همان پایگاه داده‌ی معمولی است که رخدادها و دستورات در همان لحظه پردازش می‌شوند.

ب) پایگاه داده‌ی توزیع شده‌: در طول سال‌های اخیر، توزیع شدگی به عنوان یک مسئله‌ی مهم برای پایگاه داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است (Ozsu, 1985). این مسئله دلایل منطقی بسیاری مانند توزیع طبیعی سازمان‌ها دارد. پایگاه داده توزیع شده مجموعه‌ای از قطعات مختلف است. به بیان دیگر بیش از یک شبکه از کامپیوترهای متصل، با یکدیگر ارتباط منطقی دارند. در یک پایگاه داده توزیع شده، مجموعه‌ای از داده‌ها می‌توانند در سراسر چندین مکان فیزیکی توزیع شوند. از آنجا که این پایگاه داده به صورت توزیع شده است، کاربران مختلف می‌توانند بدون تداخل با یکدیگر، به آن دسترسی داشته باشند. اهمیت ارزیابی الگوریتم‌های پایه‌ای کنترل همروندی پایگاه داده‌ها در جایی مشخص می‌شود که سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (DBMS)[6] باید همروندی را در پایگاه داده‌ها برقرار کند و به صورت دوره‌ای پایگاه داده‌های پراکنده را همگام‌سازی کند تا مطمئن شود که همه آن‌ها دارای داده‌های سازگار هستند (Mousavi, Naji, and Ebrahimi, 2013). سیستم‌های پایگاه داده توزیع شده (DDBS)[7] در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. به نظر می‌رسد که این زمینه برای برخی از کارهای تجزیه و تحلیل و مقایسه‌ای آماده است (Sarkar, and Nabendu, 2009) و (Ozsu, 1985).

ج) پایگاه داده مبتنی بر وب: سیستم پایگاه داده‌ی مبتنی بر وب سیستمی است که هم ویژگی‌های پایگاه داده‌ی توزیع شده و هم ویژگی‌های پایگاه داده‌ی بلادرنگ را دارد. البته، مشکلات کنترل همروندی در پایگاه داده‌ی مبتنی بر وب، پیچیده‌تر و دشوارتر از پایگاه داده‌های توزیع شده معمولی می‌باشد (Han, Jiang, and Luo, 2004).

2-3-  انواع روش‌های پیاده‌سازی و مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی

برای ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی اولین نکته‌ای که باید مد نظر گرفته شود، شیوه‌ی نمایش الگوریتم است. شیوه‌ی نمایش الگوریتم می‌تواند از راه‌های زیر باشد.

پیاده‌سازی در مقیاس کوچک

مدل‌سازی و شبیه‌سازی: مدل‌سازی را می‌توان با ابزارهای متفاوتی انجام داد. ابزارهایی از جمله:

مدل مارکف

شبکه‌های پتری[8]

2-3-1-  پیاده‌سازی در مقیاس کوچک

در زیر بعضی از نمونه‌های پیاده‌سازی الگوریتم در مقیاس کوچک آورده شده است.

1- یک مکانیزم بر اساس قفل دو مرحله‌ای از طریق پیاده‌سازی در مقیاس کوچکی بررسی شده است (Al-Jumah, et al., 2000). قفل دو مرحله‌ای، یک مکانیزم کنترل همروندی است که در بیشتر سیستم‌های پایگاه داده‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مکانیزم قفل دو مرحله‌ای، یک تراکنش برای دسترسی به یک آیتم داده، باید قفل مناسب (خواندن و یا نوشتن) را بر روی آیتم داده قرار دهد. قرار دادن قفل با صدور یک درخواست قفل صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است که روشی که درخواست قفل تراکنش‌ها را تنظیم می‌کند و بررسی می‌کند که قفل به کدام درخواست داده شود، قطعاً بر عملکرد و بازدهی سیستم تأثیر می‌گذارد. در (Al-Jumah, et al., 2000)، یک مدل کلی برای پردازش تراکنش ارائه شده است. در این مدل، یک تراکنش از چند مرحله تشکیل شده است و در هر مرحله تراکنش می‌تواند درخواست قفل کردنِ یک یا تعداد بیشتری از آیتم‌های داده را داشته باشد.

2- چند مورد از تکنیک‌های کنترل همروندی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها که به طور معمول استفاده می‌شوند کمی بهبود داده شده‌اند و از طریق پیاده‌سازی در مقیاس کوچک، بررسی شده‌اند (Zhen, and Li, 2009). در سیستم پایگاه داده‌ی بلادرنگ، داده‌ها از طریق خوانده شدن، نوشته شدن و اجرای همروند تراکنش‌های بلادرنگ می‌توانند سازگاری پایگاه داده را تضعیف کنند. الگوریتم کنترل همروندی باید برای اطمینان از توالی‌پذیریِ زمان‌بندی تراکنش‌ها و سیستم پایگاه داده‌ی بلادرنگ و همچنین برای حفظ سازگاری داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در واقع در (Zhen, and Li, 2009) برخی پروتکل‌های کنترل همروندیِ پایگاه داده‌ی بلادرنگ سنتی، بهبود داده شده‌اند.

3- (Shu, and Young, 2002) نیز یکی دیگر از مواردی است که از طریق پیاده‌سازی در یک مقیاس کوچک‌، سیستم‌های بلادرنگ سخت را بررسی کرده است.

4- یک الگوریتم امن جدید و پیاده‌سازی یک الگوریتم غیر امن به همراه عملکرد آن در (Hedayati, et al., 2010) مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر یک الگوریتم همروندی خوش‌بینانه امن جدید برای پایگاه داده‌های بلادرنگ امن پیشنهاد شده است. این الگوریتم و یک الگوریتم غیر امن پیاده‌سازی شده‌اند و عملکرد و بازدهی‌شان ارزیابی گردیده است. همچنین معیارهایی برای اندازه‌گیری امنیت در سیستم‌های پایگاه داده‌ی بلادرنگ معرفی شده است. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی در آنجا، از لحاظ امنیتی بودن و به موقع بودن به طور نسبتاً خوبی در مقایسه با الگوریتم غیر امن کارش را انجام می‌دهد. اما پیاده‌سازی الگوریتم‌ها برای ارزیابی با دشواری زیادی انجام شده است.

5- (Lee, 1999) به بررسی توالی‌پذیری روش کنترل همروندی خوش‌بینانه می‌پردازد؛ این کار را از طریق پیاده‌سازی آن انجام می‌دهد. با وجود این واقعیت که پیاده‌سازی تراکنش‌ها در اکثر سیستم‌های مدیریت پایگاه داده‌های تجاری، با استفاده از قفل برای کنترل همروندی صورت می‌گیرد، کنترل همروندی خوش‌بینانه نیز توجه بسیاری به دست آورده است. کنترل همروندی خوش‌بینانه در انواع جدیدی از برنامه‌های کاربردی داده‌های فشرده، مانند طراحی به کمک کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار به کمک کامپیوتر استفاده شده است. در آن مقاله به توصیف و تجزیه و تحلیل یک الگوریتم کنترل همروندی جدید اشاره می‌شود که به عنوان یک نوع جدید از یک الگوریتم کنترل همروندی خوش‌بینانه، توالی‌پذیری را ایجاد می‌کند. این الگوریتم، از بسیاری الگوریتم‌های خوش‌بینانه بهتر عمل می‌کند. ارزیابی مدل و مقایسه آن با برخی مدل‌های دیگری با کمی دشواری انجام شده است و به اجبار، ارزیابی برای حجم کاری خاصی انجام شده است (Lee, 1999).

6- یک الگوریتم جدید برای کنترل همروندی در سیستم‌های پایگاه داده توزیع شده از طریق پیاده‌سازی در مقیاس کوچک ارائه شده است (Mousavi, et al., 2013). بررسی‌ها روی موارد و پارامترهای خاصی صورت گرفته است. تعداد پیام‌های رد و بدل شده بین گره‌ها در الگوریتم‌ها، به دلیل دشواری‌هایی که در پیاده‌سازی در مقیاس کوچک وجود دارد به طور جداگانه مشخص شده و ثابت مانده است. سپس زمان اجرای الگوریتم‌ها در 20 تکرار با تعداد گره‌های متفاوت ( در ابتدا 5 گره، سپس 15 و 20 گره) بررسی شده است.

 

[1]– Fire

[2]– Real Time

[3]– Hard

[4]– Commit

[5]– Atomicity

[6]– Data Base Management Systems

[7]– Distributed Data Base Management Systems

[8]– Petri Nets

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122