پايان نامه ارزيابي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و کيفيت گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و کيفيت گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و کيفيت گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده:    1
1- فصل اول
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مساله    3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-4-1- اهداف اصلی    6
1-4-2- اهداف فرعی    6
1-5- سوالات تحقیق    6
1-5-1- سوالات اصلی تحقیق    6
1-5-2- سوالات فرعی تحقیق    6
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق    7
1-6-1- فرضیه های اصلی    7
1-6-2- فرضیه های فرعی    7
1-7- متغیرهای تحقیق    7
1-7-1- متغیر مستقل    8
1-7-2- نحوه اندازه گیری متغیر مستقل    8
1-7-3- متغیر وابسته    9
1-7-4- نحوه اندازه گیری متغیر وابسته    9
1-8ـ روش شناسی تحقیق    10
1-8-1- روش تحقیق ازجهت هدف    10
1-8-2- روش تحقیق ازنظر روش استنتاج    11
1-8-3- روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق    11
1-9- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق    11
1-9-1- قلمرو موضوعی    11
1-9-2- قلمرو زمانی    11
1-9-3- قلمرو مکانی    11
1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح    11
1-11- ساختار تحقیق    12
2- فصل دوم
2-1- مقدمه    14
2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق    15
2-2-1- مسولیت اجتماعی    15
2-1-2- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد    22
2-1-3- محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت    24
2-1-4- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی    39
2-3- پیشینه تحقیق    40
3- فصل سوم
3-1- مقدمه    49
3-2- روش تحقیق    49
3-2-1- روش تحقیق ازجهت هدف    49
3-2-2- روش تحقیق ازنظر روش استنتاج    49
3-2-3- روش تحقیق ازنظر طرح تحقیق    49
3-3- جامعه آماری    50
3-4- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق    50
3-4-1- قلمرو موضوعی    50
3-4-2- قلمرو زمانی    50
3-4-3- قلمرو مکانی    50
3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری    50
3-5-1- تعیین حجم نمونه    51
3-5-2- روش نمونه گیری    51
3-6- روش گردآوری داده و کاربرد آنها    51
3-7- کیفیت ابزار اندازه گیری تحقیق    52
3-8- مدل تحقیق    52
3-8-1- مدل رياضي تحقيق    52
3-8-2- دسته بندی متغیرها:    52
3-8-3- تعریف رابطه بین متغیرها    53
3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها    53
3-9-1- آزمون كولموگروف اسميرنوف یا جاک برا با استفاده از نرم افزار SPSS    53
3-9-2- آزمون ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار EVIOWS    54
3-9-3- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب    54
3-9-4- ضریب تعیین    54
3-9-5- رگرسیون چندگانه    55
3-9-6- عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل    56
3-9-7- آزمون دوربین واتسون    56
3-9-8- پانل دیتا    56
3-10- نرم افزارهای آماری    64
4- فصل چهارم
4-1- مقدمه    66
4-2- توصیف نمونه آماری    66
4-3- جامعه آماری    66
4-4 نمونه آماری    66
4-5- یافته های تحقیق    68
4-5-1- نحوه اندازه گیری متغیر کیفیت گزارشگری    70
4-5-2- برآورد اول شاخص کیفیت گزارشگری مالی    70
4-5-3- آزمون F لیمر مدل تغیر سالانه در حسابهای دریافتنی- شاخص اول کیفیت گزارشگری مالی    70
4-5-4- برآورد دوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی    71
4-5-5- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص دوم کیفیت گزارشگری مالی    71
4-5-6- برآورد سوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی    72
4-5-7- آزمون F لیمر مدل کل تعهدات – شاخص سوم کیفیت گزارشگری مالی    73
4-5-8- محاسبه نهایی متغیر کیفیت گزارشگری مالی    74
4-6- شاخص های مرکزی و پراکندگی    75
4-7- تحلیل پیش فرض ها ( آزمون فرض كلاسيك)    76
4-7-1- نرمال بودن متغیر وابسته(کیفیت گزارشگری مالی)    76
4-7-2- دلایل انتخاب روش آماری    78
4-8- آزمون فرض ها    78
4-8-1- آزمون F لیمر مدل – فرضیه های فرعی با استفاده از مدل مسولیت اجتماعی    79
4-8-2- برازش مدل تحقیق    79
4-8-3- آزمون F لیمر مدل- فرضیه های اصلی با استفاده از مدل کیفیت گزارشگری مالی    80
4-8-4- برازش مدل تحقیق    81
4-8-5- آزمون F لیمر مدل  – فرضیه های فرعی با استفاده از مدل کیفیت گزارشگری مالی    81
5- فصل پنجم
5-1- مقدمه    84
5-2- نتیجه¬گیری    84
5-4- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق    86
5ـ5ـ محدودیت های تحقیق    87
5-6- پیشنهادهایی برای مطالعات آینده    87

منابع

خوش­طینت، محسن؛ راعی، حمید. (1383). “تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم‌گیری سرمایه­گذاران”. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 37، صص 73 تا 92.

دستگیر، محسن؛ بزاززاده، حمید (1382). “تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی”. تحقیقات مالی، شماره 16، صص 83 تا 103.

کردستانی، غلامرضا؛ ضیاءالدین، مجدی. (1386) “بررسی رابطه بین ویژگی­های کیغی سود و زینه سرمایه سهام عادی”. فصل­نامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 48، صص 85 تا 104.

مدرس، احمد؛ حصارزاده؛ رضا. (1387). “کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه­گذاری”. فصل­نامه اوراق بهادار. شماره 2. صص 87 تا 103.

دیوید، فرد آر. (1382). «مدیریت استراتژیک». دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ترجمه: علی پارسائیان و سیّدمحمّد اعرابی، تهران.

صادقی، حسین(1393)، بررسی بررسی تجربی عملکردزیست محیطی شرکت وارزش بازارسهام آن دربورس اوراق بهادارتهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد.

شربت اوغلی، علی، افشاری، داوود، نجمی، منوچهر(1389)، مسولیت اجتماعی نزد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 19

حمیدیان پور، فخریه، پوردهقان، عادل(1389)، بررسی تاثیر مسولیت اجتماعی شرکت ها بر عملکرد شرکت ها

حساس یگانه، یحیی(1393)، مبانی نظری مسولیت اجتماعی شرکت ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 22

الوانی، سید مهدي و قاسمی، احمدرضا، )1377):مدیریت و مسئولیتهاي اجتماعی سازمان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

صالحی عمران،ابراهیم ، ثابتی ، عبدالحمید و حسن زاده، سودایه)1391):فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال چهارم ، شماره دوم، بهار

فرج الهی، آرزو(1393)، مطالعه رابطه بین مسؤلیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پایان نامه کارشناسی ارشد – منبع جدول خلاصه شده تحقیقات در فصل دوم می باشد.

اعتمادي، حسين و اكرم يارمحمدي(1382). “بررسي عوامل مؤثر بر گزارشگري ميان دوره اي بموقع در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله علوم اجتماعي انساني دانشگاه شيراز، دوره نوزدهم، شماره دوم، پياپي3، 99-87..

سرهنگی حجت ، (1380) . بررسی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکتها در بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) طی سالهای 1374 الی 1378. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری، .1380

رحمانی، علی (1381). «ارزيابي كيفيت گزارشگري مالي »، فصلنامه حسابرس، شماره 17 ، آذر و دي1381 .

مدرس، احمد، و رضا حصارزاده(1387). « كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره2، تابستان87، صص 116-85.

مهدوی، غلامحسین و مظفر جمالیان پور(1389). «بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی6، زمستان 1389، صص 89-108.

andreas, andrikopoulos. (2014). “corporate social responsibility reporting in financial institutions: evidence from euronext “Journal of Accounting and Economic.

Biddle, G. Hilary, Verdi, R. (2009). “how Does Financial Reporting Quality Improve Investment Efficiency? “Journal of Accounting and Economic.

Barth, M. Y. Konehitchki, and W. Landsman, (2006). “Cost of capital and financial statement transparency”. Working paper Stanford University, Palo Alto, CA.

Beatty, A. S. Liao, and J. Weber, (2007). “The effect of private information and monitoring on the role of accounting quality in investment decisions”. Working paper.

Bertrand, M. and S. Mullainathan, (2003). “Enioving the quiet life? Corporate governance and managerial preferences”. Journal of Political Economy 111, 1043.

Bhattacharya, N. H. Desai, and K. Venkataraman, (2007), “Earning quality and information asymmetry: evidence from trading codts, working paper”. Working Paoper.

Bhattacharya, U. H. Daouk, and M. Welker. (2003). “The world price of camings opacity”. The Accounting Review 78 (3): 641-678.

Biddle, G. Hilary G. (2006). “Accounting Qiality and Firm-Level Capital Investment”. The Accounting Review, 81, 963-982.

Bushman, R. and A. Smith, (2001). “Financial accounting information and corporate governance”. Journal of Accounting Economics 31, 237-333.

چكيده:

هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست امتیازبندی شده استاندارد استفاده می کنیم. در این پژوهش از اطلاعات تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1390 استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلمات کليدي: مسئوليت اجتماعي، کيفيت گزارشگري مالي

فصل اول  کلیات تحقیق

1- فصل اول

1-1- مقدمه

موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اعتراضی علیه قدرت شرکت‌ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه‌ی بازارهای سرمایه و شرکت‌های سهامی عام و رسوایی‌های مالی و اخلاقی شرکت‌های بزرگ تبدیل به نمونه مسلّط و غالب در فضای اداره‌ی شرکت‌ها شده است. به این ترتیب از حدود 20 سال پیش، شاهد طرح مفهومی با عنوان «مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها[1]» هستیم که در چارچوب آن، بسیاری از اندیشمندان برجسته‌ی حوزه‌ی مدیریت و اقتصاد کوشیده‌اند تا چارچوب‌هایی با هدف افزایش کارآمدی برنامه‌های اجتماعی و نوع‌دوستانه‌ی شرکت‌ها و نیز هم‌راستا نمودن این برنامه‌ها با استراتژی‌های کلان شرکت‌ها طراحی کنند. از طریق مسئولیت اجتماعی، شرکت‌ها در کسب و کار تأکید مجدد بر اصول و ارزش‌ها، در هر دو فرآیندها و عملیات و در تعامل با سایر فعّالان اجتماعی دارند. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عموماً دارای طبیعت داوطلبانه و اختیاری می‌باشد و به فعالیت‌هایی که بیش از انطباق با قانون است اشاره می‌کند. مسئولیت اجتماعی و محیطی شرکت ممکن است انتظارات در حال تغییر جامعه را منعکس کند (بابالولا[2]، 2012).

بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد. جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت­کنندگان می­شود و درنهایت، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می­آورد. گزارش­های مالی از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری­های اقتصادی می­باشد و بخش اعظمی از نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تأمین می­کند.

لذا در این تحقیق به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها پرداخته می شود.

 1-2- بیان مساله

مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهاي کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوي توقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانونی ، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهاي بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادي و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهاي مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاري خویش در حل بحرانهاي فوق تلاش نمایند، بسیاري ازمشکلات کاسته شده و جامعه اي سالم و آرام به وجود خواهدآمد. به عبارت دیگر، سازمان به هر نحوي که عمل کند، عملکردش روي جامعه تاثیرمیگذارد.بنابراین سازمان ها باید به کارهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهاي آن باشد. سازمانهایی که نتوانند خود را با این شرایط تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر، سازمانها براي آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یاارتقاء بخشند، به نحوي که باعث ادامه بقاي آنها و موفقیتشان در کار شود، لازم است که به مسئولیت اجتماعی توجه لازم را داشته باشند .بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمانها عامل اساسی، بقاي هر سازمان است.(رویایی،مهردوست،88)

در سال­های پایانی قرن بیستم میلادی و در آستانه ورود به قرن بیست و یکم، ورشکستگی شرکت­های عظیم نظیر انرون، وردکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت و زیراکس، سیستم گزارشگری مالی را با بحران مواجه کرد. ورشکستگی چنین شرکت­هایی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری و گزارش­گری مالی شد، به­طوری که در موارد متعدد از این وقایع به عنوان رسوایی حسابداری یاد شد. اما این خاتمه کار نبود، بلکه سیستم گزارشگری مالی به دلیل خدشه­دارشدن اعتبار آن، همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه شد (بولو، 1386). افزایش شمار تقلب­ها که با ورشکستگی شرکت­های بزرگ درهم آمیخته بود، نگرانی هایی را درباره کیفیت گزارش­های مالی به همراه داشت. حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای چاره­جویی در این خصوص به تدبیر راهکارهای همت گمارد. تغییر رویکرد تدوین استانداردهای حسابداری از استانداردهای مبتنی بر قواعد به استانداردهای مبتنی بر اصول، تأکید بر استقلال حسابرسان و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع سهامداران جزء و تنظیم مقررات انتظامی حرفه حسابداری و حسابرسی از جمله تدابیر اتخاذشده برای جلب اعتماد عمومی بود. از سوی دیگر، صاحب­نظران و اندیشمندان دانشگاهی نیز به سهم خود، سمت و سوی تحقیقات تجربی را به کیفیت گزارشگری مالی و اثرات آن بر بازار سرمایه سوق دادند تا بلکه بتوانند در این خصوص نقش مفیدی را ایفا نمایند. در حال حاضر در ارتباط با کیفیت گزارش­های مالی و اندازه­گیری آن و نیز تأثیر دستورالعمل­ها و استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تحقیقاتی در حال انجام است. بسیاری از این تحقیقات، کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را با دیدگاه رویکرد رویدادی، صرفاً به استانداردها و رهنمودهای حسابداری و گزارشگری مالی نسبت داده و درصدد تبیین کیفیت گزارشگری مالی از منظر دستورالعمل­های بیرونی ناظر بر آن برآمده­اند. اما با وجود مکانیزه­های نظارتی یکسان برای گزارشگری مالی شرکت­ها، به نظر می­رسد کیفیت گزارشگری مالی آنها یکسان نیست و این امر بیانگر آن است که احتمالاً عوامل دیگری وجود دارد که باعث ایجاد تفاوت در کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها می­گردد.

از طرف دیگر امروزه با توجه به پيچيده شدن ارتباط شركتهاي موجود در جامعه با يكديگر و همچنين با دولت و افراد حاضر در جامعه شرايطي بوجود آمد كه شركتها مي بايست نه تنها به ذينفعان بلكه به آحاد مردم پاسخگو باشند.

از دهه 60 ميلادي شركتها به اهميت منابع اجتماعي پي برده اند بگونه اي كه اين اهميت خود را در يك دهه بعد در گزارشگري اجتماعي نشان داد. دهه 70 شروع و اوج دوران حسابداري و گزارشگري اجتماعي به شمار مي آيد. در اين دهه مقالات زيادي نوشته شد كه نشان از علاقه مندي مديران به ارائه اطلاعات اجتماعي مي دهد بطوري كه در دهه اول گسترش حسابداري اجتماعي بسياري از شركتها به سمت گزارشگري اجتماعي پيش رفتند.

بنابراین با توجه به مطالب بالا این سؤالات در ذهن ایجاد می­گردد که در عمل چه رابطه ای بین کیفیت گزارشگری مالی با مسئولیت اجتماعی وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

1- انجام مسئوليت اجتماعي باعث مي شود تا سازمان در بلندمدت به منافع خود دست يابد

2- فعاليت هاي اجتماعي باعث دخالت كمتر دولت در مسا ئل مي شود كه اين نيز در بلندمدت به نفع سازمان ها است.(خلیلی و همکاران،1384)

3- انگيزه بيشينه كردن سود بنگاه ها و توجه مطلق به منافع سهامداران، آسيب هايي به منافع عمومي و جامعه مي رساند. بنابراين، مديران بنگاه ها وظيفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود، به منافع و مصالح عام تر جامعه نيز بينديشند. لذا مسئوليت اجتماعي، به نوعي محدودكننده و سامان دهنده انگيزه سودآوري و سودسازي مديران تلقي شد. (خلیلی و ساسانی )

بسیاري از سازمانها به نحو فزاینده اي از ارزش مستقیم اقتصادي مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاري راهبردي با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهاي مدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.با پیروي از این روش ،نه تنها براي امروز خود سود تولید می کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می نمایند.(خلیلی و همکاران ،1384)

4- گزارش‌هاي مالي شركت‌ها از محتواي اطلاعاتي يكساني برخوردار نيست و به نظر مي‌رسد عوامل و متغيرهايي منجر به ايجاد تفاوت در كيفيت اطلاعات مالي مي‌شود. كسب شناخت و آگاهي از اين عوامل موجب مي‌شود دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و مراجع استانداردگذار بتوانند الگوها و رهنمودهايي را براي ارتقاي روزافزون كيفيت گزارش‌هاي مالي واحدهاي تجاري ارائه نمايند و با جريان اطلاعات قابل‌اتكا و مربوط در بازار سرمايه، موجبات شكوفايي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي فراهم گردد.

با توجه به مطالب مطرح شده و نیاز اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، خصوصا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مسولیت اجتماعی بر روی کیفیت گزارشگری مالی بشدت احساس می شود.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف اصلی

مهمترین هدف این تحقیق بررسی نقش تاثیرگذاری مسولیت اجتماعی روی کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی

همچنین هدف های زیر از این تحقیق دنبال می شود:

1- تعیین رابطه بین كيفيت اقلام تعهدي و مسوليت اجتماعي

2- تعیین رابطه بین اندازه شركت و مسوليت اجتماعي

3- تعيين رابطه بين اهرم مالي و مسوليت اجتماعي

4- تعيين رابطه بين اندازه شركت و كيفيت گزارشگري مالي

5- تعيين رابطه بين اهرم مالي و كيفيت گزارشگري مالي

1-5- سوالات تحقیق

در این قسمت سوالات تحقیق در جهت اهداف تحقیق بیان می شوند

1-5-1- سوالات اصلی تحقیق

چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق

چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد ؟

چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت وجود دارد ؟

چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی وجود دارد ؟

چه رابطه ای بین كيفيت گزارشگري مالي با اندازه شرکت وجود دارد ؟

چه رابطه ای بین كيفيت گزارشگري مالي با اهرم مالی وجود دارد ؟

1-6- فرضيه‏ هاي تحقیق

لازم به ذکر است که در این قسمت متغیرهایی که برای آنها داده ها از صورت های مالی قابل جمع آوری هستند در فرضیات مطرح می شوند و از بقیه استانداردها خودداری می کنیم.

با توجه به مطالب ذکر شده فرضیات تحقیق بصورت زیر بیان می شوند:

1-6-1- فرضیه های اصلی

بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم وجود دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی اول: بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت رابطه مستقیم وجود دارد .

فرضیه فرعی سوم: بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی رابطه مستقیم وجود دارد

فرضیه فرعی چهارم: بين كيفيت گزارشگري مالي با اندازه شرکت رابطه مستقیم وجود دارد .

فرضیه فرعی پنجم: بین كيفيت گزارشگري مالي با اهرم مالی رابطه مستقیم وجود دارد.

1-7- متغیرهای تحقیق

متغیر مشخصه یک عنصر پدیده موجود زنده و یا هر چیزی است که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد. آنچه اهمیت دارد آنکه باید دقت شود در هر تحقیق ما متغیرهای خاص خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که همه آنچه در یک مطالعه بعنوان متغیر حضور دارند برای تحقیق نامطلوب است. از سوی دیگر نوع متغیر علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است متفاوت باشد. در اين قسمت متغير هاي مورد بحث و تحليل در تحقيق شرح داده مي شود.

[1]– CSR

[2]– Babalola

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش کيفيت گزارشگري مالي در کاهش آثار محدود کننده سياست تقسيم سود بر روي تصميمات سرمايه گذاري
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسي رابطه بين اقلام تعهدي، جريان هاي نقدي، سرعت گزارشگري مالي و بحران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122