پايان نامه ارزيابي رابطه ي نظريه ي وابستگي منبع مبتني بر ايزو9000، با عملکرد عملياتي شرکت هاي داراي گواهينامه ي ايزو 9000

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي رابطه ي نظريه ي وابستگي منبع مبتني بر ايزو9000، با عملکرد عملياتي شرکت هاي داراي گواهينامه ي ايزو 9000 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 149 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي رابطه ي نظريه ي وابستگي منبع مبتني بر ايزو9000، با عملکرد عملياتي شرکت هاي داراي گواهينامه ي ايزو 9000 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق 5
1-4-اهداف تحقیق 7
1-5- سؤالات تحقیق 7
1-6- فرضیه¬های تحقیق 8
1-7- کاربرد تحقیق 9
1-8- چارچوب نظری 9
1-9- واژه¬ها و اصطلاحات تخصصی 11
1-9-1- تعاریف مفهومی 11
1-9-1-1-سیستم مدیریت کیفیت استاندارد سری 9000 11
1-9-1-2-فرآیندهای داخلی 11
1-9-1-3- ارتباط با مشتریان 11
1-9-1-4-ارتباط با تأمین¬کنندگان 11
1-9-1-5-عملکرد عملیاتی 11
1-9-2- تعاریف عملیاتی 11
1-9-2-1- فرآیندهای داخلی 12
1-9-2-2- ارتباط با مشتریان 12
1-9-2-3- ارتباط با تأمین¬کنندگان 12
1-9-2-4- عملکرد عملیاتی 13
1-10- قلمرو تحقیق 13
1-10-1-قلمرو موضوعی 13
1-10-2-قلمرو زمانی 13
1-10-3-قلمرو مکانی 13
فصل دوم (ادبیات و پیشینه¬ی تحقیق) 14
مقدمه 15
بخش اول مبانی تحقیق 16
2-1- مبانی تحقیق 17
2-1-1- تاریخچه¬ی ایزو 17
2-1-1-1-استانداردهای بین¬المللی ایزو سری9000 18
2-1-1-2-اصول بیست¬گانه¬ی ایزو9001 19
2-1-1-3-اصول و مبانی ایزو9001:2008 24
2-1-1-5-مدل¬های سیستم مدیریت کیفیت ایزو9000 32
2-1-1-6-ایزو9000 و تجارت بین¬المللی 37
2-1-2-تئوری وابستگی منابع 38
2-1-2-1-مفهوم تئوری وابستگی منابع 38
2-1-2-2-تئوری وابستگی منابع و روابط درون¬سازمانی 40
2-1-2-3-کنترل کردن منابع محیطی و ایجاد روابط بین¬سازمانی 41
2-1-2-4-استراتژی¬های مبتنی بر قدرت 43
2-1-2-5- رابطه¬ی ایزو9000 و تئوری وابستگی منابع 43
2-1-3- رضایت مشتری 45
2-1-3-1- مهم¬ترین اثرات رضایت مشتری بر فرآیندهای سازمان 45
2-1-3-2- نیاز به حفظ مشتری 46
2-1-3-3-ارتباط با مشتری 47
2-1-3-4- ارتباطات پویا و فعال 47
2-1-3-5-اصول ارتباط با مشتری 48
2-1-3-6-مزایای ارتباط با مشتری 49
2-1-3-7- عملکرد واقعی محصول و رضایت مشتری 50
2-1-3-8-مدل¬های شکل¬گیری رضایت مشتری 50
2-1-3-9-مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا 51
2-1-3-10-مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا 52
2-1-3-11-رابطه¬ی همکاری با تأمین¬کننده و رضایت مشتری 53
2-1-4-تأمین¬کننده 55
2-1-4-1-تعریف مدیریت زنجیره¬ی تأمین 55
2-1-4-2-دیدگاه¬های موجود در مدیریت روابط با تأمین¬کنندگان 56
2-1-4-3- پنج عملکرد برای مدیریت در برابر چالش¬های زنجیره¬ی تأمین 57
2-1-4-4-فرآیندهای مدیریت زنجیره¬ی تأمین 59
2-1-5-فرآیندهای داخلی 60
2-1-5-1-مفهوم فرآیند 60
2-1-5-2-تعیین فرآیندهای کیفیت با استفاده از معیار دیدکلی به سازمان 63
2-1-5-3-تعیین شاخص¬های سیستم مدیریت کیفیت در فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت 63
2-1-5-4-افزایش اثربخشی با روش مبنتی بر فرایند درونی 64
2-1-6-عملکرد عملیاتی 65
2-1-6-1-مقدمه¬ای بر مفهوم عملکرد 65
2-1-6-2-تشریح مفهوم عملکرد 66
2-1-6-3-عملکرد عملیاتی 67
2-1-6-4-اهداف یا استانداردهای عملکردی 67
2-1-6-5-شاخص¬های عملکرد 68
2-1-6-6-استانداردهای عملکرد 69
تاریخچه و پیشینه¬ی تحقیق 70
2-2- پیشینه¬ی تحقیق 71
2-2-2-مطالعات داخل کشور 71
2-2-3-مطالعات خارج از کشور 73
فصل سوم روش شناسی تحقیق 76
3-1-مقدمه 77
3-2-روش تحقیق 78
3-3-متغیر¬های پژوهش 79
3-4-جامعه¬ی آماری 81
3-5-روش نمونه گیری وحجم نمونه 81
3-6-روش گردآوری داده¬ها 83
3-6-1-بررسی ومراجعه به اسناد 84
3-6-2-منابع کتابخانه¬ای 84
3-6-3-پرسشنامه 84
3-6-3-1-پرسشنامه (ویژه¬ی شرکت¬های دارای گواهینامه¬ی ایزو9000) 84
3-7-نحوه امتیاز بندی پرسشنامه 85
3-8-روایی وپایایی پرسشنامه 86
3-8-1-روایی پرسشنامه 86
3-8-2-پایایی پرسشنامه 86
3-9-روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده¬ها 88
3-9-1-آمار توصیفی 88
3-9-2-آمار استنباطی 89
3-10-آزمون های برازندگی مدل کلی 89
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده¬¬ها 92
4-1-مقدمه 93
4-2- توصیف متغیرهای پژوهش 93
4-2-1- شرکت¬های دارنده¬ی ایزو9000 94
4-2-2-تعداد پرسنل شرکت 95
4-2-3- روابط با مشتریان 96
4-2-4-روابط با تأمین¬کنندگان 97
4-2-5- فرآیندهای داخلی 98
4-2-6- عملکرد عملیاتی 99
4-3- آزمون فرضیات تحقیق 100
4-3-1- مدل اندازه¬گیری 100
4-3-2- مدل ساختاری و پایه 103
4-3-3- آزمون فرضیات پژوهش 106

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات 109
5-1-مقدمه 110
5-2-نتیجه¬گیری 110
5-2-1-نتیجه¬گیری آمار توصیفی 110
5-2-2- نتایج حاصل از آمار استنباطی فرضیه¬ها 111
5-3- بحث 112
5-4- پیشنهادات 114
5-4-1-پیشنهادات اجرایی (حاصل از تحقیق) 114
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 114
5-5-محدودیت¬های تحقیق 115
منابع و مأخذ فارسی 116
منابع و مأخذ خارجی 120

منابع و ماخذ فارسی

آذر، عادل؛ مومنی، منصور؛ (1389)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

آرمسترانگ، مایکل؛ (1385)، مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی، (ترجمه: سعید صفری، امیر وهابیان)، انتشارات جهاد دانشگاهی.

اسماعیل­پور، ح؛ گلبوی، س؛ (1387)، بررسی و ارزیابی اثر چهارسی بر رضایتمندی مشتریان بانک کشاورزی، مجله پژوهش­های مدیریت، ش79.

اصغری­نژاد، آرش؛ (1391)، ایزو، کاربردی، اصولی، تهران، انتشارات راشدین.

آقاسیان، عادله؛ (1389)، بررسی رابطه­ی عوامل فرهنگی نوآوری و عملکرد مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان گیلان، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشت.

ال دفت، ریچارد؛ (1389)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، (ترجمه: علی پارساییان، سید محمد اعرابی)، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

ایران­زاده، سلیمان؛ مالک، علی؛(1388)، اجرای سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ایزو9001) بر سطوح سیگما، مجله پژوهش­های مدیریت، شماره 80.

ایران­زاده، سلیمان؛ برقی، امیر؛ (1388)، الگوی ارزیابی عملکرد سازمان، تبریز، انتشارات فروزش.

بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه؛ (1376)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگه، ص42.

بامنی مقدم، محمد؛ (1390)، تحلیل آماری، تهران، انتشارات شرح

بهروزی، منصوره؛ (1391)، مطالعه­ی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد برند (مطالعه­ی موردی صنعت محصولات لبنی استان مازندران)، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه.

جلوداری ممقانی، بهرام.؛ (1379)، استانداردهای ایزو9000و تکنیک­های نوین مدیریت کیفیت، کرج، موسسه­ی تحقیقات و آموزش مدیریت.

حسین­پور، رضا؛ (1389)، عوامل موثر بر گرایش بلندمدت به حفظ رابطه با شرکت­های تأمین­کننده و زنجیره­ی تأمین (مطالعه­ی موردی؛ شرکت­های تولیدی استان گیلان)، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد آزاد رشت.

حسینی، شبنم؛ (1388)، ارزیابی تأثیر ابعاد ارزش مورد انتظار مشتری بر عملکرد مدیریت مشتری(CRM) مطالعه­ی موردی: شرکت­های تولید­کننده محصولات لبنی استان گیلان، پایان­نلمه کارشناسی ارشد آزاد رشت.

حلاج یوسفی، محمدرضا؛ (1375)، تأثیر اجرای استاندارد ایزو9000 ب ساختار سازمانی از دیدگاه مدیریان، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

خاکی، غلامرضا، (1388)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات بازتاب.

دلاور، علی، (1391)، روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات نشر ویرایش.

دیواندری، علی؛ دلخواه، جلیل؛ (1384)، تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه­گیری رضایتمندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن، فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، شماره­ی37.

رئیسی، پوران؛ نصیری پور، امیراشکان؛ حسام، سمیه؛ (1388)، ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر(ایزو9001:2000) در بیمارستان­های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران، مجله­ی مدیریت اطلاعات سلامت، دوره­ی ششم، شماره­ی 2، صص 105-112.

سکاران، اوما؛ (1384)، روش­های تحقیق در مدیریت، (ترجمه­ی: صائبی و شیرازی)، تهران، انتشارات موسسه­ی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه­ریزی، صص 5-85..

شاه کرمی، اکبر؛ شاه­محمدی، فرامرز؛ (1382)، سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001، تهران، سازمان مدیریت صنعتی مشاوره آموزش تحقیق.

عموزاده، حسین؛ (1389)، بررسی مقایسه­ای رضایت مشتریان از عملکرد شعب اقماری و کارگزاری­های رسمی سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت.

فعله­گری مصطفی؛ (1386)، مطالعه­ی تأثیر اجرای ایزو9000 بر بهبود عملکرد در شرکت­های دارای گواهینامه­ی ایزو9000، مطالعه­ی موردی؛ شرکت­های دارای گواهینامه­ی شهرصنعتی رشت، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.

مقصودی عروس، رضا؛ (1381)، بررسی روند استقرار و فعالیت استاندارد های ایزو9000 و تأثیر آن بر سهم بازار، مطالعه­ی موردی: شرکت شمال پلاستیک چابکسر، ، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشت.

مهاجرزاده، سید محمد؛ عزیزی، مسعود؛ کمالی، محمدرضا؛ غیاثوند، محرم؛ کیانی منش، کامران؛ (1390)، نظام یکپارچه­ی مدیریت، تهران، موسسه­ی آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

مهدوی کوشکی، زهرا؛ (1390)، بررسی رابطه­ی بین عملکرد منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی سازمان­های دولتی شهرستان رودبار، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشت.

نورالنساء، رسول؛ پاک­نژاد، امیررضا؛ (1391)، مقایسه­ی تأثیر ایزو9000 بررروی عملکرد سازمان ­ها قبل و بعد از اخذ گواهینامه، ماهنامه­ی روش، شماره­ی 130 صص1-4.

هاشمی نژاد، سید محمد، (1388)، ارزیابی تأثیر سیستم­های مدیریت کیفیت ایزو9000 بر عملکرد مالی شرکت­های بورس، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منابع و ماخذ انگلیسی

 

Abdel Aziz El Tigani, Omer., (2011), The Impact of the Implementation of  the ISO 9000 Quality Management System upon the Perception of the            Performance of the Organization’s Worker, Global Journal of  Management and Business Research,Vol. 11 Issue 8 Version 1.0 1

Akeil Kadasah, Nasser., (2012) , An Empirical Study of the Benefits ofISO 9000 Implementation in the Private Sector in Saudi Arabia, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences,ISSN 1450-2275, Issue 49.

Aydin,S.,Ozer,G.,(2005), National Customer Satisfaction Indices: an implementation in the Turkish mobile telephone market,  Marketing Intelligence & planning, vol. 23, No. 5, pp. 485-504

Bell, Michael,A., Determinants of success in Iso9000 Implementation, Electronic Theses and Dissertations, University of Miami.

Berry I,L., (1998), The Employee as Customer, journal of retail Banking.

Buttle, Francis., (2004), Customer Relationship Management : Concept and Tools.

Cagnazzo, Luca., Taticchi, Paolo., Fuiano, Francesco.,Benefits,(2010), Barriers and pit falls coming from the Iso9000 Implemantation, The Impact on Business Performances, wseas Transaction,Business and Economics, Issue 4, Volume 2.

ching,ILin,woah,yuh jang., (2008), successful iso9000 implementation inTaiwan,international journal of productivity and performance management,vol.57.

DT,Biatna., Janitra. , Thedy, (2011), The effects of Iso9000 Standards on Financial Performance of Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange, Journal Standardisasi, vol.B, No.3.pp. 221-227.

Feng,Meo., Terziovski, Mile., Samson, Pannu., (2008), Relationship of Iso9001:2000 Quality  System certification with operational and Business Performance, Journal of Manufacturing Technology Management, vol.19, No.1.

Franceschin, F.,Galetto, M., Cecconi, P.,(2006), Aworldwide Analysis of Iso9000 Standard diffusion, Benchmarketing, An International Journal, Vol. 13, No. 4.pp. 523-541.

Franceschini, Fiorenzo., Galett, Maurizio., Maisano, Domenico., Mastrogiacomo, Luca., (2010), Clustering of European countries based on Iso 9000 certification diffusion, International journal of Quality & Relibility Management, vol.27, No. 5, pp. 557-558.

Hillman, Amy., Withers, Michael,C., Collins, Braian,J., (2009), Resource Dependence Theory, Journal of management online firs, 6.

Johnson, M., Gustafsson,A., Andteassen, T., Levik,L., Ch,j., (2000), The evolution and Future of national Customer Satisfaction index models, Journal of Economic, psychology.

Koc, Tufan.,(2007), The impact of ISO 9000 quality management systems manufacturing, Journal of Materials Processing Technology,No. 186.

Kumar Srivastav, Avishnar., (2010), Impact of Iso9000 Implementation on the Organisation, International journal of quality Reliability Management, vol.27, No. 4, pp. 438-450.

Lee, Peter.K.C., To, W,M., W, Yu, Billy T., (2009), The implementation performance Outcomes of Iso9000 in Service Organizations, International journal of quality & Relibility Management , vol. 26, no.7, pp. 646-662.

Nienhuser, Werner., Resource Dependence Theory How well does It explain Behavior of Organization?, (2008), management revue, Issn 1861-9908, Reiner hampp verlag, www.hamp-Verlag.de.

Pimentel, D., Borin, P., Hagelaar, G., (2006), Coordinating collaborative join efforts with Suppliers: “The effects of trust, transaction specific investment and information network in the Dutch flower industry”, supply chain management : An international journal, Vol.11, No. 3, pp.216-240.

Prajogo, Daniel.; Huo, Bao feng.; Han, Zhao jun.; (2012), The effects of different aspects of Iso9000 implementation on key supply chain management practices and operational performance, supply chain management : An international journal, vol.17, pp.306- 322.

Psomas, Evangelos., Fotopoulos, Christos, Kafetzopoulos., Dimitrios, p.,(2010), Critical factors for effective implementation of Iso 9001 in SME service companies managing Service Quality, Vol.20, No.5, pp. 440-457.

Rao, M., Philips, Ch., Johnson, M., (2006),” Assessing supply chain management success factor” supply chain Management, An international journal, vol.11, No.2, pp.170-920.

Singh, Prakash J.,(2008), Empirical assessment of Iso9000 related management practices and performance relationships, International Journal of production economics. Vol. 113, pp. 40-59.

چکیده:

هدف تحقیق حاضر عبارت است از ارزیابی رابطه­ ی نظریه­ ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی شرکت­های دارای گواهینامه­ی ایزو9000؛ مطالعه­ی موردی: (شرکت­های استان گیلان). این تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی یا زمینه­یابی، از نظر هدف کار­بردی است. جامعه­ی آماری این تحقیق، شامل شرکت­های دارای گواهینامه­ی ایزو9000 در استان گیلان است که حجم نمونه 78 شرکت می­باشد که با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده­اند. در این تحقیق رابطه­ی بین (ارتباط با مشتریان، ارتباط با تأمین­کنندگان، فرآیندهای داخلی) با عملکرد عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته­است. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده­است. روایی محتوایی پرسشنامه­ها توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد و پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده­های جمع­آوری شده توسط نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت، در این راستا برای آزمون فرضیه­ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که بین ارتباط تأمین­کنندگان با عملکرد عملیاتی رابطه­ی معناداری وجود ندارد، سایر فرضیات (رابطه­ی فرآیندهای داخلی با عملکرد عملیاتی، ارتباط با مشتریان  با عملکرد عملیاتی، ارتباط با مشتریان با فرآیندهای داخلی، ارتباط با تأمین کنندگان با فرآیندهای داخلی و ارتباط با تأمین کنندگان و ارتباط با مشتریان)­ رابطه­ی مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه: ایزو9000، نظریه­ی وابستگی منابع، عملکرد عملیاتی، ارتباط با مشتریان، ارتباط با تأمین­کنندگان، فرآیندهای داخلی.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه[1]

ایزو 9000 یک سری از استانداردهای بین المللی است که متشکل از مجموعه­ای از الزامات بوده و توصیه­هایی برای طراحی و ارزیابی سیستم­های مدیریت دارند. امروزه، بیش­تر از 900000 سازمان در سراسر جهان نامشان در لیست استاندارد ایزو9000 ثبت شده است. تعریف کیفیت ایزو9000 بر پایه­ی پیروی از مشخصات بنا نهاده شده­است. این استانداردها مشخص می­کند که چگونه عملیات مدیریت باید انجام شود. هدف ایزو9000 آن است تا اطمینان حاصل شود که تولیدکنندگان، طراحی، ایجاد و ارائه­ی محصولات و خدمات را مطابق با استانداردهای از پیش تعیین شده انجام می­دهند، به عبارت دیگر، هدف آن جلوگیری از عدم تطابق است (عباس[2]،2011، ص427).

نظریه­ی وابستگی منبع[3]، بر پایه­ی افزایش درک و فهم در مورد استاندارد است و موجب شفافیت درباره­ی اینکه چگونه سازمان­ها مزایای استاندارد را فراهم می­کنند، می­شود. سازه­های نظریه­ ی وابستگی منبع بطور مستقیم با اهداف ایزو9000 در ارتباط است و هدف آن توصیف اثربخشی می­باشد. این نظریه تلاش دارد تا مرز محیطی- سازمانی مناسب و پوشا از چگونگی عملکرد استاندارد پیشنهاد دهد و به عنوان ابزار سازمانی برای مدیران در نظر گرفته شود (سینق و همکاران[4]، 2011، ص 49).

در ایران آن طور که باید و شاید، صنعت دارای پویایی و بهره­وری نبوده و صرف منابع به مراتب، بیش از آن چیزی است که لازم است و نه آن چیزی است که مورد قبول بازار رقابتی است. سؤالات و مسائل زیادی در زمینه­ی دریافت استقرار و فعالیت و نتایج بکارگیری استانداردهای ایزو 9000 در کشور ایران وجود دارد که پاسخ به آنها می­توانند هرکدام به عنوان راهکاری برای سایرین و گسترش فرهنگ صحیح استاندارد و در سطح ملی، سبب بقا و رشد در سطح جهانی باشد(فعله گری، 1386، ص 6). این تحقیق، اهمیت استاندارد بودن را در عملکرد درونی و بیرونی نشان می­دهد و در این مقاله، به مطالعه­ی نظریه­ی وابستگی منابع به عنوان ابزاری قابل استفاده برای مدیریت سازمانی محیط، پرداخته می­شود.

1-2)بیان مسأله[5]

صنایع برای حفظ موقعیت رقابتی و توان ادامه­ی حیات اقتصادی، نیازمند آن هستند تا سیستم­هایی را بکار گیرند که هرروز موثّرتر و کارآمدتر می­گردند و منجر به بهبود کیفیت و افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان سازمان می­شوند. امروزه سازمان­هایی موفق­ترند که مدیریت کیفیت جامع[6] را در برنامه­های استراتژیک خود قرار داده و ایزو را در همین چارچوب مورد توجّه قرار می­دهند. بنابراین ایزو یک زیر­نظام ضروری و پدیده­ای واسطه­ای در مجموعه­ی نظام کیفیت فراگیر می­باشد و بعنوان پل ارتباطی بین مدیریت کلاسیک و مدیریت کیفیت عمل می­نماید (فعله گری، 1386، ص 5).

بررسی تاریخی کشورهای توسعه یافته، حاکی از این واقعیت است که به منظور ایجاد بسترهای رشد اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی و رفتاری جامعه، استاندارد سازی و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها همواره از اولویت برخوردار بوده است. در شرایط حاضر، استقرار استاندارد ایزو9000 یکی از فراگیرترین الگوهای سیستم­های کیفیت و به عنوان یک ضرورت پیش نیاز برای مبادلات تجاری است (سلیمان زاده و مالک، 1388، ص 142).

نظریه­ی وابستگی منبع، بر پایه­ی افزایش درک و فهم در مورد استاندارد است و موجب شفافیت درباره­ی اینکه چگونه سازمان­ها مزایای استاندارد را فراهم می­کنند، می­شود. سازه­های نظریه­ی وابستگی منبع بطور مستقیم با اهداف ایزو9000 در ارتباط است و هدف آن توصیف اثربخشی می­باشد.

در نظریه ­ی وابستگی منبع، سازمان­ها از این استاندارد برای ایجاد تغییرات بنیادین درونی در جهت تثبیت و ایجاد تغییرات محیطی بهره می­برند و حتی اگر امکانپذیر باشد، صاحبان سازمان­ها می­توانند از هردوی این تغییرات یکجا بهره برند. در این تحقیق، نظریه­ی وابستگی منبع، مدلی متشکل از سه سازه­ی مهم می­باشد: فرآیندهای داخلی، روابط با مشتریان و روابط با تأمین­کنندگان.

استاندارد، تمرکز زیادی بر فرآیندهای اجرایی سازمان دارد. در سازمان­های دارنده­ی گواهینامه­ی ایزو9000 فرآیندها و فعالیت­هایی که بر کیفیت تأثیر­گذار هستند، باید برنامه­ریزی و مستندسازی شوند و بسیار مهم می­باشند. با توجه به فرآیندهای داخلی، سازمان­ها موفق به پیشروی از طریق رویکرد سیستمی کاراتر و بهره­ور­تر خواهند بود. سازمان­ها زمانیکه تصمیمات خود را بر اساس حقایق یعنی تحلیل اطلاعات و داده­ها­ی واقعی اتخاذ می کنند، موفق­تر خواهند بود.

استاندارد ایزو9000، فاکتورهایی درباره­ی روابط با مشتریان دارد که شامل فرآیندهایی است که در رابطه با شکایات وارتقاِی سطح رضایت مشتریان می­باشد. بنابراین سازمان­های دارنده­ی گواهینامه­ی ایزو 9000 نظارت دقیقی بر مشتری­ها، نیازهای کنونی و نیازهای آینده­شان دارند و آن را عامل کلیدی برای موفقیت کارشان می­دانند. شواهد نشان می­دهند که تکمیل کردن فرآیند درونی و فعالیت مشتریان رابطه­ی مستقیمی با عملکرد عملیاتی دارد. ارتباط با تأمین­کنندگان، یکی از هشت اصل ایزو9000 می­باشد. ایجاد روابط صمیمانه با تأمین­کنندگان و نتایج مثبت آنها، سبب ایجاد اطمینان بیشتر و ثبات در عملکرد سازمان می­گردد. فرآیند خرید، فرآیندی است که معمولاً باید بدون ارتکاب به اشتباهی انجام شود. زیرا خرید خوب باعث فروش خوب و در نتیجه افزایش رضایت مشتری می­شود و گواهینامه­ی ایزو9000 کمک قابل توجهی به صاحبان مشاغل برای ایجاد ارتباط با تأمین­کنندگان است (سینق و همکاران،2011، ص53). در بین انواع مقیاس­های عملکرد، شاید عملکرد عملیاتی برای اندازه­گیری اثربخشی ایزو9000 بهترین باشد و اغلب با میزان تولید ناقص، عملکرد ارسال، میزان ضایعات، فهرست موجودی، سنجش می­شود. در طول چند سال گذشته، مطالعات متعددی در مورد عملکرد عملیاتی گواهینامه­ی ایزو9000 انجام شده­است. از آنجا که ایزو9000، سیستم کیفیت مستند شده و ساختارمند است، مستند سازی خوب می­تواند دستورالعمل­های موثّرتر کار و کنترل تمام جنبه­های فرآیند تولید را که منجر به کاهش هزینه و کنترل بهتر کسب و کار می­شود را ایجاد کند (یو ژان و لین[7]،2007، ص210).

 بر اساس تعریف نظریه­ی وابستگی منبع، اثردهی این استاندارد به معنای توانایی یک سازمان در مدیریت کلیه­ی دامنه­های حمایتی و منابع است. اساس و بنیاد ایزو9000 نیز دقیقاً براساس تأثیر­گذاری زیاد و مثبت برروی مؤسسات است. به عنوان مثال، سازمان­هایی که موفق به اخذ این استاندارد می­شوند باید نمایانگر تأثیرات مثبت این استاندارد جهانی به سازمان خود باشند. یکی از مهم­ترین خواسته­های ایزو9000، داشتن نگرش فرآیندی به امور سازمان می­باشند تا بدین وسیله، مدیریت در سازمان، بهتر اعمال شده و اثربخشی اقدامات در سیستم بهتر سنجیده ­شود.

در این تحقیق، روابط با مشتریان، روابط با تأمین­کنندگان، متغیرهای مستقل، فرآیندهای داخلی، متغیر میانجی و عملکرد عملیاتی،  متغیر وابسته می­باشد.

استقرار نظام­های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، منابع زیادی را از سازمان طلب می­کند. برای جلوگیری از صرف بیهوده منابع و تخصیص منابع محدود موجود در جهت استقرار سیستم­های موثر و کارآمد، اثرات سیستم های تضمین کیفیت باید به دقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

با توجه به به استفاده­ی گسترده و پیامدهای اقتصادی برای صنعت، چارچوب سیستم مدیریت ایزو9000 باید به تحقیق برای فهم اینکه کدام جوانب برای سازمان­ها بیشترین مزایا را دارا هستند و بهترین روش برای اندازه گیری سود حاصل از اتخاذ یک چارچوب سیستم مدیریت را شناسایی کنند. فرآیندهای استانداردهای ایزو برای جمع آوری ورودی و استانداردهای تجدید نظر دوره­ای به منظور حفظ ارتباطشان طراحی شده­اند. بررسی روند پیاده­سازی به بینش­های جدیدی که ممکن است به تکامل نسخه­های آینده­ی ایزو 9000 کمک کند، منجر شود. علاوه بر این، حضور شرکت­هایی با بحران های مالی جهانی در سال 2008، مسائل مربوط به جهانی شدن و رقابت جهانی برای مطالعه مهم می­باشند (بل[8]،2010، ص9).

در این تحقیق به سازمان­های دارنده­ی گواهینامه­ی ایزو9000 از دید نظریه ی وابستگی منبع به آنها نگاه می­شود، دیدگاه­های زیادی مورد ارزیابی قرار می­گیرند و از این رو مفهوم اصلی استاندارد ایزو 9000 بخوبی مورد ارزیابی قرار گرفته و درک کامل و بهتری را از آن بدست می­دهد.

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق:

استاندارد ایزو سری 9000 نشاندهنده­ی یک رده­ی خاص «افقی» از کاربرد عمومی استاندارد با هدف تضمین کیفیت محصول از طریق مدیریت مناسب منابع و فرآیندهاست. حتی اگردر برخی از شرایط خاص به نظر نمی­رسد برای همه صنایع مناسب باشد، این استاندارد قابل اجرا در تمام صنایع است، زیرا الزامات استاندارد برای کمک به جلب رضایت مشتریان تفسیر می­شود. تمرکز بر مشتری از جنبه­های استاندارد است که به شدت صنایع خدماتی را تحت تأثیر قرار می­دهد. اما مهمتر از همه، ایزو9000، شامل الزامات اساسی برای یک سیستم مدیریت است که مورد نیاز برای مدیریت کیفیت می باشد(همان منبع، ص6).

کیفیت محصولات و خدمات برای تحقق رضایت مشتری ضروری است. به عنوان یک رویکرد مدیریت استراتژیک و یک فرآیند مستمر، مدیریت کیفیت فراگیر کنترل فرآیند آماری را بکار می­گیرد وبا کل سازمان بر بهبود مستمر محصولات و خدمات در تعامل است (کومار[9]،2010، ص438).

این تحقیق از دو جنبه­ی عملی و نظری مورد مطالعه قرار گرفته­است. از جنبه­ی نظری، این تحقیق، ادبیات استاندارد ایزو9000 را مطالعه می­کند و از آنجاییکه استاندارد بر فرآیندهای داخلی و هماهنگی با ذینفعان خارجی تمرکز دارد، این تحقیق سعی دارد تا با استفاده از نظریه­ی وابستگی منبع عملکرد دوگانه­ی استاندارد را شرح دهد. از دیدگاه عملی، به مدیران شرکت­ها نشان می­دهد که چگونه از ایزو 9000 به عنوان ابزاری برای اداره­ی امور در محیط سازمانی خود استفاده کنند و همچنین چگونه ازنظریه­ی وابستگی منبع می­توان در سطح عملکردی پایه و برای تحلیل موجه پدیده­های مجزا استفاده شود.

با توجه به اینکه کیفیت یک ضرورت است نه یک تجمل، در گسترش فرهنگ رعایت استاندارد نیز دست کم سه طرف دخالت مؤثر دارند. یک طرف مقامات مسئول در امر تدوین استانداردها، طرف دوم مصرف کنندگان و تولید کنندگان کالا و خدمات و طرف سوم که ما هم در شمار آنان هستیم ارگان های آموزشی، فرهنگ سازان جامعه و از جمله رسانه ها به عنوان عامل تبلیغ کننده و آگاهی دهنده­ی گسترش فلسفه­ی استاندارد عمل می­کنیم. امروزه با توجه به اینکه خطراتی متوجه استانداردهای سری ایزو 9000 و سایر سیستم­های تضمین کیفیت و فراتر از آن جنبش کیفیت خواهی صنایع و شرکت­های ایرانی است، بنابراین با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و اهمیت صادرات برای معضلات اقتصادی، کوشش جمعی برای حل چنین خطراتی می­تواند در بلند مدت، تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، پیرامون بررسی اثرات استاندارد ایزو9000 در شرکت­های دارنده­ی این گواهینامه تحقیقات اندکی صورت گرفته­است، لذا ضروری به نظر می­رسد که پژوهش های سیستماتیکی جهت تعیین وضعیت دسترسی به اهداف استقرار سیستم­های مدیریت در شرکت­های صنعتی و خدماتی انجام پذیرد (فعله گری، 1386، ص5).

1-4)اهداف تحقیق[10]

در سال­های اخیر، بحث استاندارد از تعریف صرفاً ملی، پا فراتر نهاده و در جهت حضور در بازارهای جهانی، ضرورت دریافت بعضی از گواهینامه­ها و رعایت مقررات بین المللی ضروری به نظر می­رسد و آنچه به عنوان گواهینامه­ی ایزو9000 مطرح است، تأییدی است بر وجود و اجرای سیستم کیفیت در سازمان عرضه کننده و ابزاری در اختیار عرضه کننده برای اثبات توانایی در محقق کردن ادعاهایش در بازار است. هدف نهایی بررسی این سیستم کیفی بهبود کیفیت، بهره­وری، افزایش انگیزه­ها، تسهیل ارتباطات و گردش اطلاعات و در نهایت رسیدن به فلسفه­ی مدیریت کیفیت فراگیر می­باشد. بنابراین اهداف عمده­ی تحقیق عبارتند از:

هدف کلی:  ارزیابی رابطه­ی نظریه­ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی

و اهداف ویژه­ی تحقیق عبارتند از:

بررسی ارتباط بین مشتریان و تأمین­کنندگان.

بررسی روابط تأمین­کنندگان و مشتریان با فرآیندهای داخلی.

بررسی روابط تأمین­کنندگان و مشتریان و فرآیندهای داخلی با عملکرد عملیاتی.

 1-5) سؤالات تحقیق:

 سؤال اصلی

آیا ارزیابی نظریه­ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی در رابطه دارد؟

 سؤالات فرعی:

آیا گستره­ی فرآیندهای داخلی مبتنی بر اصول ایزو9000، با عملکرد عملیاتی رابطه دارد؟

آیا گستره­ی ارتباط با مشتریان مبتنی بر اصول ایزو9000، با عملکرد عملیاتی رابطه دارد؟

آیا گستره­ی ارتباط با مشتریان مبتنی بر اصول ایزو9000، با گستره­ی فرآیندهای داخلی که بر پایه­ی اصول ایزو9000 است، رابطه دارد؟

آیا گستره­ی ارتباط با تأمین­کننده که مبتنی بر اصول ایزو 9000 است، با عملکرد عملیاتی رابطه دارد؟

آیا گستره­ی روابط با تأمین­کننده که مبتنی بر اصول ایزو9000است، با گستره­ی فرآیندهای داخلی مبتنی براصول ایزو9000 رابطه دارد؟

آیا یک پیوستگی میان ارتباط با تأمین­کنندگان و ارتباط با مشتریان، برای سازمان دارنده­ی گواهینامه­ی ایزو9000 وجود دارد؟

1-6) فرضیه­های تحقیق[11]:

محقق متعهد در تمام مراحل تحقیق به فکر آزمون فرض خود است، نه اثبات آن. فرض یا فرضیه همانگونه که از نامش پیداست یک بیانیه حدسی، یا یک پیشنهاد آزمایشی و احتمالی درباره­ی چگونگی رابطه بین دو یا چند متغیر است. فرضیه تا زمانی که به صورت علمی آزمون نشده و در نتیجه اثبات یا مردود نگردیده است جنبه آزمایش خواهد داشت (بهروزی، 1391، ص15).

بدین ترتیب فرضیه­های تحقیق به صورت زیر بیان می­شوند:

فرضیه­ی اصلی: نظریه­ی وابستگی منبع مبتنی بر اصول ایزو9000، با عملکرد عملیاتی شرکت­های دارنده­ی گواهینامه­ی ایزو9000 در ارتباط است.

فرضیه­های فرعی:

فرضیه1(H1): گستره­ی فرآیندهای داخلی مبتنی بر اصول ایزو9000، با عملکردعملیاتی در ارتباط است.

فرضیه2(H2a): گستره­ی ارتباط با مشتریان مبتنی بر اصول ایزو9000، در رابطه با عملکرد عملیاتی است.

فرضیه3 (H2b): گستره­ی ارتباط با مشتریان مبتنی بر اصول ایزو9000، با گستره­ی فرآیندهای داخلی که بر پایه­ی اصول ایزو9000 است، در ارتباط است.

فرضیه4 (H2c): گستره­ی ارتباط با تأمین­کنندگان که مبتنی بر اصول ایزو 9000 است، با عملکردعملیاتی در ارتباط است.

فرضیه5 (H2d): گستره­ی روابط با تأمین­کنندگان که مبتنی بر اصول ایزو9000 است، با گستره­ی فرآیندهای داخلی مبتنی براصول ایزو9000 در ارتباط است.

فرضیه6 (H2e): یک پیوستگی میان ارتباط با تأمین­کنندگان و ارتباط با مشتریان، برای سازمان دارنده­ی گواهینامه­ی ایزو9000 وجود دارد.

1-7) کاربرد تحقیق:

کمک به تخصیص بهینه­ی منابع در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو9000.

کمک به سازمان­ها در جهت انتخاب استراتِژی مناسب در زمینه­ی مدیریت کیفیت.

بررسی روابط بین تأمین­کنندگان و مشتریان با فرآیندهای داخلی.

بررسی روابط ارتباط با تأمین­کنندگان و ارتباط با مشتریان و فرآیندهای داخلی با عملکرد عملیاتی.

 1-8) چارچوب نظری[12]

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده­اند. به طور خلاصه، چارچوب مفهومی به پیوندهای میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، اشاره دارد. پدیدآوردن چنین چارچوب مفهومی کمک می کند تا روابط خاصی در نظر گرفته شود و به آزمون آن روابط پرداخته شود و نتایج علمی از پژوهش به دست آید (طبیبی و همکاران، 1388، صص77-78).

استاندارد ایزو9000 نشان دهنده­ی یک معیار برای مدیریت شرکت در کل آن است. این استانداردها در محصول و کیفیت ذاتی خدمات تمرکز ندارد. اما با فرآیندها، گسترش عملشان به کل شبکه با فعل و انفعالاتی که در کارخانه در حال انجام دست در ارتباط است (فرانچسینی و همکاران[13]، 2006، ص 524). دست یافتن به این استاندارد معتبر از طریق بکارگیری سه فاکتور اصلی امکانپذیر خواهد بود: فرآیند داخلی، داشتن ارتباط با مشتریان و داشتن ارتباط یا تأمین کنندگان.                                                             

 1-9) واژه­ها و اصطلاحات تخصصی

1-9-1) تعاریف مفهومی[14]

بیان مسأله به صورت مبهم و غیر دقیق، به ­جای اینکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح هدایت کند، موجب گمراهی او می­شود. هنگام بیان مسأله، پژوهشگر باید پدیده­های مورد پژوهش را روشن سازد و دقیقاً مشخص کند که مفاهیم و نمادهای مورد استفاده در مسأله دارای معانی خاصی هستند یا خیر. درهرصورت، پژوهشگر موظف است که واژه­های مطرح شده در مسأله را معین و دقیق تعریف کند. برای این تعریف می­توان از دانشنامه­ها، فرهنگ لغات، فرهنگنامه­های آماری، روان­شناسی و تربیتی استفاده کرد. گاهی اوقات پژوهشگر ممکن است به پژوهش­هایی که در گذشته انجام شده­­است، مراجعه کند (دلاور،1391، ص54).

1-9-1-1) سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ایزو سری 9000: مجموعه­ی اساسی از الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای اطمینان از اینکه فرآیند، قادر است به طور مداوم محصولاتی متناسب با انتظارات مشتری تولید کند.

1-9-1-2) فرآیندهای داخلی: کلیه­ی فعالیت­های درونی سازمان که بر کیفیت تأثیرگذار بوده و باید برنامه­ریزی، کنترل و مستندسازی شود.

1-9-1-3) ارتباط با مشتریان: راهبرد کلی تجاری است که شرکت­ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری می­کند.

1-9-1-4)ارتباط با تأمین­کنندگان: کلیه­ی فعالیت­های تأمین مواد، محصولات و خدمات برای ایجاد افزایش ارزش و ایجاد اطمینان و ثبات بیشتر.

1-9-1-5) عملکردعملیاتی: دستورالعمل­های عملیاتی که تمام جوانب فرآیند تولید را کنترل می­کند و منجر به ایجاد ارزش در سازمان می­گردد.

[1] -Introduction

[2] – Abbas

[3] – Resource dependence Theory

[4] – Singh et al

[5] – Problem statement

[6] – Total quality management  (TQM)

[7] -Yuh Jang& Lin

[8] -Bell

[9] – Kumar

[10] –Target Reserch

[11] – Research Hypothesises

[12] – Conceptual Frame work

[13] – Franceschini et al

[14] – Conceptual Definition

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122