پايان نامه ارزيابي ريسک در پايداري پروژه هاي گودبرداري با لحاظ کردن عدم قطعيت ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي ريسک در پايداري پروژه هاي گودبرداري با لحاظ کردن عدم قطعيت ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي ريسک در پايداري پروژه هاي گودبرداري با لحاظ کردن عدم قطعيت ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان موضوع تحقیق    3
1-3- طراحی مبتنی بر ارزیابی ریسک    4
1-4- مقایسه روشهاي سنتي و روشهای احتمالاتی    5
1-4-  هدف و دامنه تحقيق    5
1-5-  ساختار پايان‌ نامه    6
فصل دوم- مروری بر ادبیات موضوعی روش های تحلیل و پایدارسازی گود    8
2-1- مقدمه    9
2-2- روش های متعارف گودبرداری و حائل سازی    10
2-3- روش های پایدارسازی گود    11
2-3-1- عوامل موثر بر انتخاب روش های گودبرداری    13
2-4-علت های گسیختگی در گودبرداری های عمیق    14
2-5- مقایسه هزینه اجرای سیستم های مختلف پایدارسازی گود    15
2-6- روش های آنالیز پایداری گودها    16
2-6-1- روش های سنتی و مرسوم آنالیز پایداری گودها    16
2-6-1-1- روش‌ عمومی تعادل حدی    17
2-6-1-2- روش فلنیوس یا معمولی    19
2-6-1-3- روش ساده شده بیشاپ    19
2-6-1-4- روش ساده شده جانبو    20
2-6-1-5- روش اسپنسر    21
2-6-1-6- روش مورگنسترن-پرایس    23
2-6-1-7- روش گروه مهندسین    23
2-6-1-8- روش سارما    24
2-6-2- آنالیز پایداری گود به روش اجزا محدود    25
2-6-3- روش های احتمالاتی آنالیز پایداری گود    26
2-7- جمع بندی    27
فصل سوم- مدیریت منابع عدم قطعیت و طراحی مبتنی بر ریسک    29
3-1- مقدمه    30
3-2- منابع عدم قطعیت در مهندسی ژئوتکنیک    31
3-3- برآورد میانگین و انحراف استاندارد پارامترهای ژئوتکنیکی    33
3-3-1- بهترین تخمین    34
3-3-2- عدم قطعیت    34
3-3-2-1- محاسبه انحراف معیار بر اساس داده های موجود    34
3-3-2-2- محاسبه انحراف معیار با استفاده از ضریب تغییرات    35
3-3-2-3- محاسبه انحراف معیار بر اساس قانون سه انحراف استاندارد    35
3-4- ریسک و ایمنی    36
3-5- روش های مبتنی بر ارزیابی ریسک    37
3-5-1-مزایای ارزیابی ریسک    38
3-5-2- نقش ارزیابی ریسک    38
3-6- طراحی مبتنی بر ریسک و احتمال خرابی    39
3-7- محاسبه احتمال خرابی با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان    43
3-7-1- روش ترکیب منحنی توزیع متغیرهای تصادفی    45
3-7-2- روش تخمین نقطه ای    45
3-7-3- روش لنگر دوم مرتبه اول    46
3-7-4- روش گشتاور دوم مرتبه اول پیشرفته    47
3-7-5- روش شبیه سازی مونت کارلو    50
3-8- جمع بندی    54
فصل چهارم- ارزیابی پایداری گود به روش مونت کارلو    56
4-1- مقدمه    57
4-2- روند ارزیابی ریسک    57
4-3- ارزیابی کمی ریسک در پایداری گود    60
4-4- معیار پذیرش و قابل تحمل بودن ریسک    61
4-4-1- ریسک قابل قبول    61
4-4-2-ریسک غیر قابل قبول    61
4-4-3- ریسك قابل تحمل    61
4-4-4- تصمیم گیری بر مبنای ریسک    62
4-5- مدیریت ریسک در پروژه های گودبرداری    64
4-5-1- روند مدیریت ریسک    64
4-5-1-1- شناسایی خطر    64
4-5-1-2- ارزیابی ریسک    65
4-5-1-3- کنترل ریسک    65
4-6- ارزیابی پایداری گود به روش شبیه سازی مونت کارلو    66
4-7- حل یک مثال نمونه    68
4-7-1- مشخصات آماری و مشخصات میخ ها    69
4-7-2- تعداد تکرار و احتمال خرابی در روش مونت کارلو    72
4-8- آنالیز حساسیت    77
4-9- آنالیز پارامتری    81
4-10- نتیجه گیری    84
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات    85
5-1- مقدمه    86
5-2- نتایج    87
5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    89
فهرست مراجع    91
پیوست1-آمار و احتمالات    96

مراجع

اکبری حامد، اردلان.، مقدری‌پور، محمد. و رحمانی، ایرج (1390). تحلیل قابلیت اطمینان دیوار‌های میخ‌کوبی شده با استفاده از روش احتمالاتی مونت کارلو. مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان. تهران، پژوهشگاه هوافضا.

تقی‌زاده قهی، عزت الله(1387). پایدارسازی جداره‌های گودبرداری عمیق به روش میخ‌کوبی در مناطق شهری. نشریه هنرهای زیبا، شماره 35، پاییز 1387، ص 51-61.

کاسب زاده، ج (1392). ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک به روش تحلیل قابلیت اعتماد. پايان­نامه کارشناسی­ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی.

منافی قرابائی، س.م (1390). بررسی ناپایداری شیروانی بدنه سد خاکی در مدیریت ایمنی با استفاده از ارزیابی ریسک. پايان­نامه کارشناسی­ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور.

منافی قرابائی، سیدمسعود.، نورزاد، علی.، مهدویفر، محمدرضا. و باقری خلیلی، فائزه (1390). ارزیابی ریسک ناپایداری شیروانی بدنه سد خاکی به روش مونت کارلو (مطالعه موردی: سد دوستی).اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی. تهران،

Abramson, L. (2002).Slope Stability and Stabilization Methods. McGraw-Hill, New York.

Ang, A. S., Tang, A. H. (1984). Probability Concepts in Engineering Planning and Design. Inc, New York, vol. vol. II, 1984.

Aven, T., Vinnem, J. E. (2007). Risk Management Principles and Methods-Review and Discussion.Risk Management: With Applications from the Offshore Petroleum Industry, 19-75.

Baecher, G. B. (1987).Geotechnical Risk Analysis User’s Guide (No. FHWA/RD-87-011).

Baecher, G. B., Christian, J. T. (2005).Reliability and Statistics in Geotechnical Engineering. John Wiley & Sons, New York.

Box, G. E., Muller, M. E. (1958). A Note on the Generation of Random Normal Deviates. Mathematical Statistics, Vol. 29, pp. 610-611.

Cao, Z. (2012). Probabilistic Approaches for Geotechnical Site Characterization and Slope Stability Analysis.

Cardenas, I. C., Halman, J. I. M., & Al-Jibouri, S. H. (2009). An Uncertainty-based Framework to Support Decision-making in Geotechnical Engineering Projects.

Chandler, D. S., (1996). Monte Carlo Simulation to Evaluate Slope Stability. Conference Proceeding on Uncertainty in the Geologic Environment, Wisconsin, Vol. 1, pp. 474-493.

Chowdhury, j. (2009). Geotechnical Risk Assessment and Hazard Management Guidelines. Principal Engineer Geotechnical.

چکیده

پروژه‌های گودبرداری در مناطق شهری همیشه در معرض خطر هستند. از اینرو در طراحی سازه نگهبان باید حاشیه ایمنی مناسب در نظر گرفته شود. روش‌های سنتی ارزیابی پایداری شیب که معمولا بر پایه قضاوت‌های تجربی مانند مفهوم ضریب اطمینان و روش تعادل حدی استوار است عدم قطعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند. تلاش‌ها برای کمی کردن عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های موجود، موجب پیدایش رویکردهای مبتنی بر ریسک گردید. تحلیل قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک روش‌های توسعه یافته‌ای برای غلبه بر این مشکل می‌باشند. در این روش، ضریب اطمینان بر اساس پارامترهای عدم قطعیت و سطح ریسک قابل قبول تعیین می شود. این روش را می توان برای ارزیابی ریسک و اقدامات لازم برای کنترل خطرات استفاده نمود. با استفاده از این روش‌ها می توان ریسک را ارزیابی کرده و اقدامات لازم را جهت کنترل ریسک انجام داد. روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو یکی از ابزارهای ارزیابی احتمالاتی می باشد که بسیاری از عدم قطعیت‌ها را به منظور سنجش ایمنی پایداری ترانشه‌های گودبرداری لحاظ می کند. در تحقیق حاضر، ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده با استفاده از روش احتمالاتی شبیه‌سازی مونت‌کارلو مورد بررسی قرار گرفته و شاخص قابلیت اعتماد و احتمال خرابی نیز محاسبه شده است.

واژههای کلیدی: گودبرداری، عدمقطعیت، ارزیابی ریسک، شبیه سازی مونتکارلو، میخ‌کوبی، تحلیل قابلیت اطمینان، تعادل حدی

فصل اول-کلیات

 1-1- مقدمه

با رشد جمعیت، نیاز به ساخت و ساز افزایش می‌یابد و این مهم، جز با گسترش زیر ساخت‌های عمرانی امکان پذیر نمی‌باشد. از طرف دیگر کمبود زمین‌های مرغوب (زمین‌هایی که خاک آن برای ساخت و ساز دارای خصوصیات مکانیکی مناسب است) در شهرهای پر جمعیت و همچنین گرانی زمین در برخی مناطق موجب شده است تا ساخت و ساز در اعماق پایین‌تر از تراز زمین گسترش یابد. در بعضی مواقع بدلیل وجود موانعی از قبیل وجود ساختمان و تاسیسات زیرزمینی در ملک‌های مجاور گودبرداری‌ها بصورت قائم صورت می‌گیرد. بدیهی است برای جلوگیری از سوانح احتمالی عملیات گودبرداری باید با پایدار‌سازی همراه باشد. در صورتی که در طراحی پایدارسازی دیواره گودبرداری ضریب اطمینان[1] مناسب لحاظ نشود می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به بار آورد. اخباری که بعضاً در مورد واژگونی ساختمان‌های مجاور در حین گودبرداری منتشر می‌شود، ریسک‌پذیری و اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. از سوی دیگر عواملی که در تعیین ضریب اطمینان دخیل‌اند خود نیز دارای عدم قطعیت[2] هستند، بدین مفهوم که با تغییر هر یک از این عوامل ضریب اطمینان نیز دستخوش تغییر می‌گردد در نتیجه ریسک‌پذیری و احتمال خطر[3] نیز تغییر می‌یابد. در صورتی که در طراحی‌ها این موضوع نادیده گرفته شود می‌تواند هزینه‌های ناخواسته‌ای را تحمیل کند. باید توجه شود که ضرایب اطمینان خیلی بزرگ نیز هزینه‌های پایدارسازی را افزایش می‌دهد. لذا برآورد دقیق و آگاهانه ضریب اطمینان علاوه بر جنبه‌های ایمنی، به لحاظ اقتصادی نیز می‌تواند هزینه تمام شده این پروژه‌ها را کاهش دهد.

گودبرداری عمیق در بزرگراه نیکول[4] در سنگاپور نمونه‌ای از یک پروژه عظیم ژئوتکنیکی است که چند سال پیش منجر به یک فاجعه شد. این گودبرداری در عمق 30 متری و با 10 تا 15 متر عرض در خاک رس مارنی، با مهاربندی دیوار دیافراگم در حال اجرا بود که در بعد از ظهر 20 آوریل سال 2004، تیر بادبندی در بالای آن شکست و پیامد آن سقوط زمینی بطول 110 متر بود. که موجب ریزش بزرگراه نیکول در آن محدوده شد. همچنین جابجایی زیاد خاک موجب انفجار در لوله‌های گازرسانی و آتش‌سوزی شد. 4 نفر در این حادثه جان باختند. متاسفانه در سال‌های اخیر حوادث مشابهی در کشور عزیزمان ایران نیز اتفاق افتاده است. گسترش گودبرداری‌ها و احتمال رخ دادن حوادثی از این دست، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. تحلیل سازه‌های ژئوتکنیکی مبتنی بر ارزیابی ریسک[5]، موضوعی است که اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است. دلیل این رویکرد نیز وجود پارامترهای غیر قطعی یا همان عدم قطعیت‌ها در مسائل ژئوتکنیکی می‌باشد. چون وجود عدم قطعیت‌ها طراحی‌های غیر مطمئن را منجر می‌گردد. از این‌رو باید میزان نامطمئن بودن طراحی و ریسک‌های ناشی از این طراحی ارزیابی شوند تا با مدیریت ریسک[6]‌ها میزان خسارات را کاهش داد. مدیریت ریسک عبارت است از کاربرد سیستماتیک رویه ها، شیوه ها و سیاست های مدیریتی، برای شناسایی، آنالیز، ارزیابی، کاهش و نظارت بر ریسک. کاهش ریسک نیز استفاده از روش های مناسب و اصول مدیریت برای کاهش احتمال وقوع یک رخداد و یا عواقب نامطلوب آن، و یا هر دو می باشد. تخمین ریسک و مقایسه آن با معیارهای پذیرش (کمی و یا کیفی ) بخشی جدایی ناپذیر مدیریت ریسک است.

1-2- بیان موضوع تحقیق

محققین همواره در پی کمی کردن پدیده‌ها و استفاده از نظریه‌های احتمالاتی جهت مدل کردن و آنالیز آن‌ها بوده‌اند. کمی کردن پدیده‌ها و استفاده از نظریه‌های احتمالاتی در قرون 16 و 17 مورد توجه قرار گرفت. موضوع ریسک و مدیریت آن نیز چند سال پس از آن مطرح شد و به سرعت در علوم مختلف مورد توجه قرار گرفت ولی شکل امروزی آن پس از سال 1960 مطرح شد که موجب بوجود آمدن بیمه گردید. اصول ارزیابی و مدیریت ریسک کاربردی به صورت رسمی تر، برای مناطق شهری در معرض خطر زمین لغزش و کنترل شیب اطراف بزرگراه از دهه 1970 انجام شده است. در دهه 1980، و به خصوص در دهه 1990، با معرفی روش های کمی، مدیریت ریسک مسیر خطوط لوله و علی الخصوص مدیریت ریسک شیب ها توسعه یافت. محققان زیادی همچون وارنس (1984)، ویتمن (1984)، اینشتین (1988، 1997)، فل (1994)، لروی (1996)، وو و همکاران (1996)، فل و هارتفورد (1997)، ندیم و لاکاسه (1999)، هو و همکارانش. (2000) والتسد و همکارانش. (2001)، ندیم و همکاران. (2003)، ندیم و لاکاسه (2003، 2004)، هارتفورد و بیچر (2004)، و لی و جونز (2004). در این توسعه نقش داشته اند.

اخیراً مطالعاتی با هدف بهبود عوامل ریسک با تاکید بر اهمیت تحلیل عدم اطمینان و تایید روش‌های احتمالاتی به عنوان ابزاری مفید برای تصمیم‌گیری انجام گرفته است. یکی از ویژگی‌های مهم در ارزیابی ریسک این است که با آنالیز حالت‌های مختلف ریسک (به عنوان مثال، آنالیز هزینه-سود[7]) تصمیم‌گیری‌های بعدی تسهیل می‌شوند. این تحقیق توضیح می‌دهد چگونه روش‌های احتمالاتی برای توصیف عدم قطعیت و ارزیابی ریسک به عنوان ابزار تحلیلی جهت تصمیم‌گیری استفاده شود.

1-3- طراحی مبتنی بر ارزیابی ریسک[8]

همانطور که بیان شد همه طراحی‌های مهندسی با عدم قطعیت مواجه هستند. عدم قطعیت در مشخصات مواد، شرایط بهره‌برداری، مدل‌های مهندسی و مواردی از این دست مشهود است. در واقع مهندسان ژئوتکنیک بدلیل وجود این عدم قطعیت‌ها ظرفیت طرح را بیشتر از مقدار مورد نیاز پروژه درنظر می‌گیرند. نسبت ظرفیت به نیاز (ضریب اطمینان) معمولاً برحسب تجربه انتخاب می‌شود. این روش اشکالات اساسی دارد. برای مثال این روش محافظه‌کارانه می‌باشد. در نتیجه، ضریب اطمینان بیش از حد در طراحی ناشناخته است. گرچه محافظه‌کاری در تخمین مشخصات خاک و نیروها معقول به نظر می‌رسد. بدلیل تنوع عدم قطعیت‌ها، یک ضریب اطمینان ثابت در مسائل مختلف احتمال‌های خرابی مختلفی را در پی دارند.

طراحی مبتنی بر ارزیابی ریسک می‌تواند برخی از محدودیت‌های ضریب اطمینان قطعی را تحت پوشش قرار دهد. طراحی مبتنی بر ارزیابی ریسک یعنی تلاش برای کمی کردن عدم قطعیت‌های ذاتی یک مسئله مهندسی و چگونگی برخورد با آن‌ها.

«طراحی مبتنی بر ارزیابی ریسک» در مهندسی ژئوتکنیک به دو بخش آنالیز داده و ساختار مدل تفکیک می‌شود در بخش آنالیز داده عدم قطعیت‌ها شناسایی شده و با استفاده از روابط آماری کمی می‌شوند. در مرحله ساخت مدل، روابط ریاضی جهت ارزیابی تأثیر عدم قطعیت‌ها در محاسبات بکار گرفته می‌شوند. از دیگر نتایج طراحی مبتنی بر ریسک، کمی کردن مقدار اعتمادپذیری سازه می‌باشد. این مقدار «شاخص قابلیت اطمینان[9]» نامیده می‌شود.

1-4-    مقایسه روش‌هاي سنتي و روش‌های احتمالاتی

آنالیز پایدرای شیب‌ها بصورت سنتی برمبنای تعیین ضریب اطمینان می‌باشد. متخصصین ژئوتکنیک برای ارزیابی پایداری شیب مناسب جهت توسعه به شدت به قضاوت‌های تجربی مانند مفهوم ضریب اطمینان جهت حصول اطمینان متکی هستند. ضریب اطمینان شیب‌ها  بصورت نسبت ظرفیت برشی در سطح خرابی بحرانی به تنش برشی وارد بر آن سطح تعریف می‌گردد. به عبارت دیگر ضریب اطمینان نسبت مقاومتی را که باید کاهش یابد تا شیب به نقطه خرابی حتمی برسد را اندازه‌گیری می‌کند. اخیراً مشخص شده است که مقدار ضریب اطمینان لزوماً دلیلی بر پیش‌بینی عملکرد خوب پایداری شیب نیست. یکی از محدودیت‌های استفاده از ضریب اطمینان نیز وجود عدم قطعیت‌ها در پارامتر‌های مقاومتی خاک می‌باشد. در صورتی که بتوان تغییرپذیری پارامترهای ورودی آنالیز پایداری از جمله چسبندگی، زاویه اصطکاک و وزن مخصوص خاک را در قالب چگالی احتمالاتی تعریف کرد، ضریب اطمینان شیب نیز از یک چگالی احتمالاتی پیروی خواهد کرد.

روش‌های جدیدی در مورد ایمنی سدها در دسترس هستند که می‌توانند مهندسان ژئوتکنیک را در کمی کردن عدم قطعیت‌های مؤثر در پایداری شیب‌ها یاری نمایند. در این روش‌ها از هر دو روش عددی و یا قضاوت‌های معقول برای کمی کردن عدم قطعیت‌ها یا ریسک‌های موجود در سیستمی مانند شیب استفاده شده و در قالب مرجعی با عنوان ارزیابی کمی ریسک[10] (QRA) ارائه شده است.

1-5- هدف و دامنه تحقيق

در طراحی‌ها باید تعادل بین ایمنی و هزینه ساخت مدنظر گرفته شود. فقط در صورتی می‌توان طراحی دقیق داشت که پیش‌بینی دقیقی از عملکرد آن داشته باشیم اما از آنجا که در واقعیت چنین دقت پیش‌بینی قابل دسترسی نیست، در نتیجه باید یک حاشیه امنیت درنظر گرفته شود. این حاشیه اطمینان اغلب در قالب افزایش ضریب اطمینان لحاظ می‌گردد. افزایش ضریب اطمینان به معنای طراحی محافظه کارانه‌تر و هزینه‌های بیشتر می‌باشد. از این‌روضریب اطمینان نمی‌تواند معیار ایده‌آلی برای پروژه‌هایی بادرجه اهمیت بالا تلقی گردید. چون ضریب اطمینان بصورت یک عدد دقیق بیان می‌شود و هیچ‌گونه مسائل اجرائی و عدم قطعیت‌های موجود در خاک در آن لحاظ نمی‌گردند. ممکن است آنالیزی با ضریب اطمینان بیشتر احتمال خرابی بیشتری نسبت به آنالیز با ضریب اطمینان کمتر داشته باشد. همچنین ضریب اطمینان احتمال خرابی و پیامدهای ناشی از آن را نمی‌تواند توجیه کند. با این حال، منافع اقتصادی را می‌توان با استفاده از روش‌های ریسک به عنوان پایه و اساسی برای طراحی بیان کرد چرا که این روش حداقل بهینه‌سازی قسمتی از طراحی که به عدم قطعیت‌ها مربوط است را میسر می‌کند. طراحی بهینه برپایه حفظ تعادل بین ریسک و هزینه می‌باشد. هرچند افزایش محافظه‌کاری کاهش احتمال عملکرد نامناسب سازه را در پی دارد. در عین حال هزینه ساخت را افزایش می‌دهد. درجه‌ای از محافظه‌کاری که در آن افزایش هزینه ساخت و ساز کاهش ریسک چشم‌گیری در پی داشته باشد می‌توان مقرون به صرفه باشد. در نتیجه ايجاد تعادل بين ريسك‌هاي موجود هزينه و منافع يكي از بحث‌هاي اساسي مديريت ریسک به حساب مي‌آيد. هدف این تحقیق ارزیابی ریسک پروژه‌های گودبرداری جهت ایجاد تعادل بین ریسک‌های موجود، هزینه‌ها و منافع با بهره گیری از ارتباط بین احتمال خرابی و سطح عملکرد سازه می‌باشد.

1-6- ساختار پايان‌ نامه

این تحقیق را می‌توان به طور کلی به سه بخش روش‌های پایدارسازی و آنالیز گود، مدیریت منابع عدم قطعیت‌ و روش های تحلیل قابلیت و ارزیابی ریسک تقسیم‌ بندی کرد. در این مطالعه ابتدا ادبیات فنی مربوط به روش‌های ارزیابی ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله بعد با معرفی روش‌های مختلف پایدارسازی گود و مقایسه آن‌ها پرداخته شده است. و در نهایت با تعریف عدم قطعیت‌های موثر در پایدارسازی گود و همچنین فرآيندهاي موجود ارزيابي ریسک به بررسي نحوه انجام تحليل براي يك ريسك خاص يعني ريسك ناپايداری گودها پرداخته خواهد شد.

فصل دوم اين پايان نامه به مروري از ادبيات موضوعي پرداخته است. در اين فصل ابتدا روش های پایدارسازی معرفی شده است سپس روش های رایج آنالیز پایداری گود به صورت مختصر بیان شده است.

در فصل سوم نیز مدیریت منابع عدم قطعیت ها، روش های مبتنی بر ریسک و روش های تحلیل قابلیت اطمینان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این فصل پس از مرور روش های کمی کردن عدم قطعیت ها، مفاهيم مديريت ريسك در گود به صورت خلاصه  بيان شده سپس به تشريح ويژگي‌ها و مفاهيم آناليز احتمالي پايداري شيرواني‌ها و تئوري محاسبات مربوطه از جمله روش شبيه‌سازي مونت كارلو[11] كه در اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته شده است.

فصل چهارم اين پايان نامه با ذکر مثالی به مطالعه آناليز احتمالاتي پايداري جداره گود مي‌پردازد. در اين فصل با توجه به مطالب ارائه شده در فصل‌هاي گذشته، آناليز احتمالاتي پايداري گود توسط نرم افزار SLOPE/W مورد بحث و بررسی قرار مي‌گيرد.

فصل پنجم اين پايان نامه به جمع بندي نهايي و ارائه پيشنهادهايي جهت ادامه تحقيقات براساس مطالعات صورت گرفته در اين پايان نامه می پردازد.

[1] – Factor of Safety

[2] – Uncertainty

[3] – Probability of Failure

[4] – Nicoll

[5] – Risk Assessment

[6] – Risk Management

1 – Cost-Benefit

[8] – Risk-Based Design

[9] – Reliability Index

[10] – Quantitative Risk Assessment

[11] -Monte Carlo Simulation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تأثير کنترلهاي داخلي بر اثربخشي برنامه حسابرسي – مدارک تجربي از اعضاء جامعه حسابداران رسمي ايران
 • پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122