پايان نامه ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 85 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس اسيد فيلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستني كيوي غير تخميري فرا سودمند  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات 6
1-1-تاریخچه پروبیوتیک 7
1-2-مفهوم واژۀ پروبیوتیک 9
1-3-اجزای تشکیل دهندۀ پروبیوتیکها 10
1-4-مشخصات لاکتوباسیلوسها 14
1-5- ساختاردیواره سلولی لاکتوباسیلوسها 15
1-6- جایگاه لاکتوباسیلوسها 15
1-7- جایگاه درطبیعت 16
1-8- شکل لاکتوباسیلوسها 16
1-9- کشت لاکتوباسیلوسها 16
1-10- خواص شیمیایی کشت لاکتوباسیلوسها 17
1-11- مقاومت کشت لاکتوباسیلوسها 17
1-12- ساختمان آنتیژنیک لاکتوباسیلوسها 17
1-18-تأثیرپروبیوتیکهادرمتعادل کردن چربی خون 19
1-19-تأثیرپروبیوتیکهابرروی فشارخون (Hyper Teasion) 19
1-20-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری عدم تحمل لاکتوز 19
1-21-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری برگشت والتهاب معده(Gastritis and Reflux disease) 20
1-22-تاریخ چه بستنی 20
1-23- تعریف بستنی 21
1-24-طبقه بندیبستنی 22
1-25- كيوي 42
1-26- كيوي و سلامت 43
فصلدوم : موادوروشکار 44
مرحله تلقيح باكتري به بستني 48
بررسيph 49
بررسي ماده خشك 49
بررسي چربی 50
بررسي اسيديته 51
شمارش کلی لاکتوباسیلها 52
آزمونهاي آماري 52
فصل سوم : نتایج 53
فصل چهارم : بحث ونتیجه گیری 63
فصل پنجم: منابع 71
چکیده انگلیسی 75

منابع

.فولر، ر.، (1380)، تاریخچه و تکامل پروبیوتیک­ها. پروبیوتیک­ها و کاربرد آن در تغذیه دام و طیور. ترجمه، افشار، ن.، رجب،  ا. انتشارات نوربخش، صفحه 22-13 .

2.فولر، ر.، (1380) تأثیرات متقابل متابولیسمی در دستگاه گوارش ، پروبیوتیک­ها و کاربرد آن­ها در تغذیه دام و طیور، ترجمه،  افشار، ن،.رجب، ا.، انتشارات نوربخش، صفحه 73-46 .

3.پروانه، و.(1377)، کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم، ص 249 -251.

کریم، گ.(1387)، آزمونهای شیر و فراورده های آن، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ص 293 – 305.

صنعتی، م. ح. (1383)،جداسازی لاکتوباسیلوس ها از لبنیات وبررسی نقش پروبیوتیکی آنها،پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان(ص 48،49،53،13-1)

اخوان، ی. (1384)،بررسی اثرات تشدید کنندگی ویا مهارکنندگی پری بیوتیک ها بر روی رشد پروبیوتیک های رایج آنها،پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان.(ص7-73، 46-49)

حق شناس، ف.(1370)،بررسی آلودگی بستنی های غیر پاستوره به استافیلوکوکوس اورئوس کواگولازمثبت در سطح شهر تهران، پایان نامه جهت دریافت دکترای دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه تهران .

عبقری، ع. شیخ زین الدین، م. سلیمانیان زاده، ص. دخانی، ش. (1387)، ارزیابی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در بستنی غیر تخمیری ، هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی مشهد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

همایونی راد، ع. یارمند، م .س. احسانی، م. ر. عزیزی ،ا. (1387)،افزایش زنده مانی پروبیوتیک ها به وسیله ریزپوشانی در بستنی فراویژه، هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی مشهد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علومپزشکی، تبریز.

مرحمتی زاده، م. ح،. کریم، گ،. رضا زاده، س،. نظافت کازرونی، ز،. جعفری، ا. (1387)، تولید بستنی پروبیوتیک سنتی با استفاده از کشت میکروبی لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم، هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی مشهد،گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، کازرون.

11. Coudray C., Bellanger, C., Castiglia-Delavaud, C., Remesy, C., Vermorel, M., Rayssignuier, Y.,(1997)Effect of soluble or partly soluble dietary fibers supplementation on adsorption and balance of calcium, magnesium, iron and zinc in healthy young men. Eur J Clin Nutr;51:375-80.

12. Goldin, B.R., Gualtieri,L.J, Moore,R.P. (1996) The effect of Lactobacillus GG on the initiation and promotion of DMH-induced intestinal tumors in the rat. Nutr. Cancer, 25, 197-204.

13. Luo, J., Rizkalla, S.W., Alamowitch, C., Boussairi, A., Blayo, A., Barry, J.L., Laffitte, A., Guyon, F., Bornet, F.R.J., Slama, G.(1999): Chronic consumption of short chainfruct oligosaccharides by healthy subjects decreased basal hepaticglucose production but had no effect on insulin-stimulated glucose metabolism. Am, J. Clin Nutr;63:939-45.

14. Malin, M., suomalainen, H., Saxelin, M., Isolauri, E. (1996): Promotion of IgA immuneresponse in patients with Crohn’s disease by oral bacteriotherapy with Lactobacillus GG. Ann Nutr Metab;40:137-45.

15. Majamma, H., Isolauri, E., (1997).Probiotics: A novel approach in the management of food allergy. J Allergy Clin Immunol;99:179-85.

16. Marteau, P., Boutron-Ruault, M.C. (2002) Nutritional advantages of probiotics and prebiotics. Br.J.Nutr.;87:S153-S157.

17. Marteau, P., Cuillerier ,E., Meance ,S., Gerhardt, M.F., Myara A., Bouvier, M., Bouley ,C.F., Tondu, F., Bommelear, G., Grimaud, J.C. (2002) Bifidobacterium animalis strain DN-173 010 shortens the colonic transit time in healthy women: a double-blind, randomized, controlled study. Aliment. Pharmacol. Ther.;16:587-93.

18. Meance, S., Cayuela, C., Raimondi , A., Turchet ,P., Lucas ,C., Antoine ,J.M. (2003) Recent advances in the use of functional foods: effects of the commercial fermented milk with Bifidobacterium animalis strain DN-173 010 and yoghurt strains on gut transit time in the elderly, Microb,Ecol, Health Dis.;15:15-22.

19.Başyiğit, G. , Kuleaşan, H., Karahan, A.G, (2006) ,Viability of human-derived probiotic lactobacilli in ice cream produced with sucrose and aspartame, Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey, 796-800.

20.Erişir, D., Akalin A.S.,(2008), Effects of inulin and oligofructose on the rheological characteristics and probiotic culture survival in low-fat probiotic ice cream, Ege Univ., Faculty of Agriculture, Dept. of Dairy Technology, , Bornova, Izmir, Turkey. 35-100.

21.Hekmat, S., McMahon, D.J. (1992), Survival of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum in ice cream for use as a probiotic food, Department of Nutrition and Food Science, Utah State University, Logan 84322-8700.

22. Perrin, S., Grill , J.P., Schneider, F.( 2003), Effects of fructooligosaccharides and their monomeric components on bile salt resistance in the species of bifidobacteria. J Appl Microbiol;88:968-74.

چکیده

در این تحقیق با تلقیح 2 گونه از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی به دو فرم آزاد و كپسوله به بستنی حاوی عصارۀ طبیعی کیوی میزان زنده­مانی این دو باکتری در طی 60 روز بررسی شد و میزان اسیدیته، PH مادۀ خشک، درصد چربی, در این بازۀ زمانی اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد كه میزان زنده­مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی کمتر از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود و در روز 60 باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده و قابل کشت بود. همچنين ميزان زنده ماني باكتري كپسوله از فرم آزاد بيشتر بود. میزان اسیدیته نمونه­ها در طی 60 روز رو به افزایش، میزان PH رو به کاهش نسبی، میزان مادۀ خشک رو به افزایش و میزان درصد چربی رو به کاهش گذاشت. بنابراين استفاده از پروبيوتيك ها به فرم كپسوله جهت تهيه بستني پروبيوتيك اكيداً توصيه مي گردد.

کلمات کلیدی: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس.لاکتوباسیلوس کازئی.پروبیوتیک.بستنی کیوی.کپسوله کردن

مقدمه

بیشتر مردم با شنیدن نام باکتری به یاد عفونت می افتند ولی غافل از آنکه بسیاری از باکتری ها نه  تنها بیماری زا نبوده بلکه دارای خواص مفید و سودمندی برای بدن می باشد. با نگاهي کلی به دنیای میکرو ارگانیسم ها سیری میکنیم در این دنیای پیچیده:

میکرو ارگانیسم ها به تعداد بسیار گوناگونی در نقاط مختلف بدن ساکن شده اند. از جمله در مجرای روده ای بدن، حفره های دهان و بینی و خلاصه هر بخشی از بدن که در معرض با  جهان خارج قرار گرفته است بنابراین این مناطق شرایط مطلوبی جهت بقاي صدها گونه از باکتری هارا به عنوان باکتری های هم غذا (commensal) فراهم میسازند. مطالعات بر روی حیوانات عاری از میکروب (germ-free) ثابت نموده است که حیوانات به کلونیزه شدن میکروبی در بدن برای بقا نیاز ندارند اما بسیاری از اختلافات فیزیولوژیکی  و بیوشیمیایی در آنها به اثبات رسیده و مشخص گردیده که این حیوانات به عفونتها مستعد می باشند که این امر را به نحوی فعالیت ضعیف سیستم ایمنی و شاید نبود باکتری های فلورنسبت می دهند در مورد نادر میکروبهای فلور بدن یک بیماری زایی نسبی با میزبان ایجاد میکند و بیماری یا مرگ را باعث میگردند. تاثیر میکروب های ساکن در معارضه و درگیری با بدن انسان شناخته شده است در نتیجه نیاز به ایجاد فعالیت های مثبت و سست کردن فعالیت باکتری های فلورومیکروبهای مهاجم به تئوری پروبیوتیک داردتقریبا 1012 باکتری برحسب گرم در روده ی بزرگ وجود دارد که شامل صدها گونه از باکتری های مختلف می باشد.

در نتیجه این مجموعه ی میکروبی  یک تاثیر نیرومندی بر روی میزبان  دارند، بنابراین مصرف پروبیوتیک ها به طور مثبت بر روی ترکیب ساختار این میکرو ارگانیز ها و ادامه یابی میزان سلامتی در میزبانی که در آن حضور دارند میتواند موثر باشد  پروبیوتیک ها یا مواد حیات بخش در مقابل آنتی بیوتیک ها یا مواد پاد زیست قرار میگیرند. با توجه به پیشرفت های بسیار به ویژه در زمینه ی آنتی بیوتیک ها، عفونتهای معده اي – روده اي نتیجه و اثرات باقیمانده آنها یک مشکل عمده ی پزشکی به شمار می آید. در مجموع استفاده از آنتی بیوتیک ها منجر به افزایش دراماتیک در شیوع پاتوژنهای میکروبی مقاوم به اینگونه آنتی بیوتیک ها با یک سرعت کافی در رقابت با گسترش فعالیت های مقاومتی میکروب ها به آنتی بیوتیک های سابق نبوده است بنابراین این شرایط امکان بکارگیری و آزمودن استفاده ازمیکرو ارگانیسم های مفید را در انسان ها به عنوان یک درمان نسبت به درمان آنتی بیوتیک در اختلالات معده اي – روده اي برانگیخته است همچنین پروبیوتیکها مزیت دیگری بر استفاده از آنتی بیوتیک ها دارند و برخلاف آنتی بیوتیک ها کلونیزه شدن دوباره فلورهای نرمال کلون را به تاخیر نمی اندازند و از این امر جلوگیری میکنند. پروبیوتیکها میکرو ارگانیسم های زنده ای هستند که نه از طریق نابود سازی میکروب های فلور بدن بلکه با ایجاد و یا تقویت میکرو ارگانیسم های مفید موجود در دستگاه گوارش موجبات حفظ سلامتی یا افزایش رشد را در دام و انسان فراهم میکند پروبیوتیکها را میتوان یک دستاورد مثبت علمی دانست که با توجه به سوابق تاریخی و استفاده از فواید موثر و مفید میکروارگانیسم  های غیر پاتوژن در دستگاه گوارش و تعادل موجود در طبیعت تهیه و به عنوان جایگزینی مناسب به جای آنتی بیوتیک ها و مواد محرکه رشد در غذای دام و طیور به صنعت عرضه گردیده است. شاید بتوان مهمترین ویژگی پروبیوتیکها را در این دانست که قسمت کافی بیماری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در دام و طیورهیچگونه باقیمانده بافتی نداشته و برخلاف یاد زیست ها مقاوت میکروبی ایجاد نمیکنند باکتری های پروبیوتیک به طور مطلوبی تعادل میکروفلورهای روده ای را تغییر میدهنداز رشد باکتری های مضر جلوگیری میکنند، هضم خوبی را باعث میشوند، عملکرد سیستم ایمنی را بالا برده پایداری را نسبت به عفونتها افزایش میدهند مردم با رشد کلونیهای باکتری های روده ای به طور موثرتری نسبت به مبارزه و مقابله با رشد باکتری های عامل شونده بیماری ها تجهیز میشوند باکتری های پروبیوتیک  یک تعادل مطلوبی در فلورهای روده ای ایجاد میکنند و با تولید ترکیبات ارگانیک از قبیل لاکتیک اسید،هیدروژن پروکسید،اسید اتیک، اسیدیته ی روده را بالا برده و از تکثیر مقدار زیادی از باکتری های مضر جلوگیری میکنند باکتری های پروبیوتیک  همچنین موادی به نام باکتریوسین تولید میکنند که به عنوان آنتی بیوتیکهای طبیعی در کشتن میکرو ارگانیسم های نامطلوب عمل میکنند، جنس لاکتوباسیلوس متعلق به خانواده ی lactobacilliaceae می باشد. و از تقریبا 56 گونه مختلف تشکیل شده است. عمده ترین کاربرد لاکتوباسیلوس ها در صنعت به ویژه فراورده های لبنی است و از آنجایی که مصرف لبنیات به عنوان ماده غذایی در جهت ایجاد سلامت در انسانها و حیوانات قدمت تاریخی دارد و در طی دهه های اخیر نیز مصرف مواد لبنی بخصوص بستنی رو به افزایش گرویده است تحقيق و پژوهش بر روي لاكتوباسيلوس ها رو به افزايش است. تجربیات نشان از این امر دارد که باکتری های زنده غیر بیماری زا و مفید موجود در مواد لبنی از ایجاد بسیاری از بیماری ها جلوگیری بعمل آورده و در درمان یا پیشگیری از آنها مفید و مثمر الثمر واقع میباشد با توجه به این امر و با در نظر گرفتن اینکه امروزه در کشورهای درحال توسعه عفونتهای باکتریایی و به خصوص مسمومیت های غذایی ناشی ازآنها رو به افزایش است و اثرات درمانی به علت بروز مقاومت های دارویی فزاینده روز به روز کاهش می یابد لذا استفاده از باکتری های غیر بیماری زا موجود در لبنیات و بهره گیری از نقش مفید آنها در ایجاد سلامت و پیشگیری ها در جمعیت های انسانی و حیوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است(5).

هدف از این تحقیق ایجاد یک بستنی با خواص پروبیونیک بود، بدین معنی که اثر زنده مانی باکتری های لاکتوباسیلوی اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی در بستنی کيوی مشخص و خواص شیمیایی بستنی ارزیابی شد این پروسه که طی دوماه آزمایش انجام پذیرفت.

اين تحقيق جهت پيشبرد افزايش سطح كيفيت مواد غذايي بخصوص بستني كه محصولي تقريبا همه فرد پسند و مورد استقبال جامعه به ويژه كودكان است  مي توان گفت اميد داريم گام مفيدي در جهت بهبود كيفيت غذايي آيندگان و سلامت نسل هاي آتي باشد.

 کلیات:

1-1-تاریخچه پروبیوتیک:

اگر چه واژه پروبیوتیک مرتبط با مکمل­های غذایی فقط از سال 1974 به بعد بوده است اما تاریخچه حقیقی بکارگیری مکمل­های غذایی به هزاران سال قبل باز می­گردد. احتمالاً نخستین غذای حاوی میکروارگانیسم­های زنده شیر تخمیر شده بود که در بخش عهد عتیق انجیل مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین نقاشی­های روی دیوار مربوط به 2500 سال قبل از میلاد مسیح نشان می­دهد که سومریان نیز از شیرهای تخمیر شده استفاده می­کردند. مصرف شیر تخمیر شده به اشکال مختلف تا حال حاضر ادامه یافته است. در آغاز قرن حاضر تأثیرات سودمند مصرف ماست به صورت علمی توجیه گردید. مچنیکف (Metchinokoff) که در انستیتو پاستور پاریس کار می­کرد نقش مهم و اساسی در این امر داشت(1). در واقع مفهوم پروبیوتیک از یک تئوری اولیه پیشنهادی توسط این دانشمند روسی برنده جایزه نوبل سال 1908 آغاز گردید(18). وی همواره بر این مطلب تأکید داشت که میکروفلور قسمت تحتانی دستگاه گوارش بر سلامتی بزرگسالان تأثیر نامطلوبی دارد و آن­قدر به این امر اعتقاد داشت که حتی جزو طرفداران برداشت رودۀ بزرگ از طریق انجام عمل جراحی بود. اما زمانیکه فهمید کشاورزان بلغاری که مقدار زیادی شیر تخمیر شده می­نوشند و عمر طولانی دارند به این شیوه درمانی معتقد گردید.(1). او معتقد بود زمانیکه این تولیدات مصرف می­شوند به طور مؤثری بر روی میکروفلورهای کلون توسط کاهش تأثیر سمی میکروفلورهای کلون تأثیر می­گذارد(18). بنابراین استفاده از شیر تخمیر شده و دیگر غذاهای تخمیر شده را برای سلامت توصیه می­کرد(17). باید بر این مطلب تأکید نمود که توجه مچنیکف بیشتر به شیر تخمیر شده معطوف بود تا آنچه که ما امروزه تحت عنوان ماست می­شناسیم. اما بعداً و زمانی­که امکان دسترسی به کشت­های خالص به دست آمد، او از مصرف شیر تخمیر شده توسط سویه­ای از لاکتوباسیلوس­ها پشتیبانی نمود. نخستین کار با سویه­ای تحت عنوان «باسیل بلغاری» انجام گرفت. این سویه تقریباً به طور کامل مشابه میکروارگانیسمی بود که بعداً باسیلوس بولگاریکوس (Bacillus bulgaricus) نامیده شد. امروزه لاکتوباسیلوس عامل تخمیر ماست، لاکتوباسیلوس دلبروکی تحت گونه­ای بولگاریکوس (Lactobacillus delbrueckii sub sp.bulgaricus) نامیده می­شود و به همراه استرپتوکوکوس سالیواریوس تحت گونه ترموفیلوس (streptococcus salivarius spp.thermophilus) ماده­ای را تولید می­کنند که ما آن­را ماست می­نامیم(1). اگرچه تعیین گونه­های میکروبی که مچینکف و همکارانش بر روی آن کار می­کردند امکان­پذیر نیست، اما این احتمال وجود دارد که مخلوطی از لاکتوباسیلوس­ها به صورت غیرعمدی و تصادفی مورد استفاده قرار گرفته باشند. با آغار جنگ جهانی اول و مرگ مچنیکف در سال 1916، از علاقه و توجه موجود در خصوص پروبیوتیک­ها کاسته شد اما پس از اتمام جنگ و در دهه 1920 توجهات به سوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus) به عنوان مکمل غذایی معطوف شد. رتگر ( Rettger) و همکارانش نشان دادند که باسیلوس بولگاریکوس (B.bulgaricus) در دستگاه گوارش انسان زنده باقی نمی­ماند. در عوض از اشکال روده­ای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بهره جستند. کوپلوف (Kopeloff) نیز در سال 1926 از حامیان این نظریه گردید. آزمایشات درمانگاهی نتایج دل­گرم­کننده­ای داشت و به­ویژه بیمارن مبتلا به یبوست­های مزمن به حالت طبیعی خود بازگشتند(1). با بروز جنگ جهانی دوم بار دیگر پروبیوتیک­ها فراموش گردید و فقط پس از خاتمه جنگ بود که بار دیگر توجهات به این مواد معطوف گردید. یکی از دلایل این امر فناوری­های بهینه برای پرورش حیوانات عاری از میکروب شناخته شده بود. برای نخستین بار پاستور (Pasteur) از نقش این حیوانات در تحقیقات استفاده نمود و در سال 1895 نوتال (Nuttal) و تیرفلدر (Thierfeider) خوکچه هندی عاری از هرگونه میکروارگانیسمی پرورش دادند. بکارگیری این فناوری نظریه اولیه مچنیکف را مورد تأیید قرار داد که میکروفلور دستگاه گوارش بر سلامتی میزبان تأثیر منفی دارد به طوری که موش­های پرورش داده شده به صورت عاری از هرگونه میکروب (germ-free) از عمر نسبتاً طولانی­تری برخوردار بودند. با این حال، نباید از نظر دور داشت که میکروفلور دستگاه گوارش می­تواند تأثیرات مثبتی نیز بر تغذیه میزبان داشته باشد که از آن جمله می­توان به تولید ویتامین­ها و هضم و تجزیه مواد اشاره نمود. در این زمان بود که به نقش میکروفلور در حفاظت از حیوان در برابر بیماری­ها نیز پی برده شد. این مطالعات همچنین بر این امر تکیه می­نمود که وجود تمام باکتری­های موجود در دستگاه گوارش برای حفظ و بقای سلامتی حیوان کاملاً ضروری است. در دهه 1950 کارهایی توسط گروه بن هوف (Bohnhoff) و فرتر (Freter) انجام گرفت. آن­ها نشان دادند که خورانیدن آنتی­بیوتیک­ها به حیوانات آزمایشگاهی ممکن است موجب شود که موش­ها در برابر ابتلا به عفونت­های ناشی از سالمونلاتیفی­موریوم (Salmonella thyphimurium). شیگلافلکسنری(Shigella flexneri) ویبریوکلرا (Vibrio cholera) از حساسیت بیشتری برخوردار گردند. کشف این پدیده موجب شد تا بسیاری از موارد مشابه در کشاورزی و پزشکی نیز مورد توجه قرار گیرند. به طوری که مشخص شد مصرف آنتی­بیوتیک­ها در جیرۀ طیور موجب افزایش حساسیت این حیوانات برابر تجمع سالمونلاها در دستگاه گوارش می­گردد و یا درمان آنتی­بیوتیکی در انسان می­تواند موجب بروز موارد اسهال به دنبال التهاب روده با غشای کاذب ناشی از کلستریدیوم سوسپانسیون­های تهیه شده از مدفوع برای درمان این موارد به طور آزمایشی با موفقیت به کار گرفته شد. بنابراین حیوانات جمعیتی از میکروارگانیسم­ها را در رودۀ خود دارند که آن­ها را در برابر بیماری­ها حفاظت و مراقبت می­نماید. در طبیعت، نوزاد حیوانات، فلور محافظت­کننده را از مادر و محیط خود دریافت می­کنند. با این وجود، روش­های امروزی مراقبت در حین و پس از زایمان، در جهت محدودسازی تماس با مادر و فراهم­آوری غذاها و محیط­های غیرطبیعی است در نتیجه تعدادی از اجزای میکروفلور دستگاه گوارش نوزادان و عامل ایجاد مقاومت در برابر بیماری­ها دیگر موجود نمی­باشند. ترکیب فلور بزرگ­سالان و بالغین نیز تحت تأثیر جیرۀ غذایی، داروهای ضد باکتریایی و استرس قرار دارد. بنابراین بکارگیری مکمل­های پروبیوتیکی در جهت جبران این کمبودها است و مصرف این ترکیبات منجر به تشکیل و پدید آمدن چیزی  نمی­گردند که در حالت طبیعی وجود ندارند بلکه صرفاً قابلیت حفاظت­کنندگی فلور را به طور کامل احیاء می­کند(1).

1-2-مفهوم واژۀ پروبیوتیک :

پروبیوتیک یا عامل شفادهندۀ زیستی یک ارگانیسم زنده است که با ایجاد اختلال در عملکرد پاتوژن­ها در حفظ سلامت میزبان تأثیر بسیار دارد. واژۀ پروبیوتیک برگرفته از واژۀ یونانی پروبیوس به معنای «برای زندگی» می­باشد که طی سالیان متمادی به کارگیری این واژه معنی آن همواره در حال تغییر بوده است، این واژه نخستین بار در سال 1965 توسط لی­لی (Lilley) و استیل ول (Still well) برای مواد مترشحه به وسیله میکروارگارنیزم­هایی به کار گرفته شد که موجب تحریک رشد سایر میکروارگانیسم­ها می­شوند. بنابراین این ترکیبات کاملاً در مقابل آنتی­بیوتیک­ها یا مواد «پادزیست» قرار می­گیرند. اسپرتی (Sperti) در سال 1971 از این واژه تحت عنوان عصاره­های بافتی موجب تحریک رشد میکروبی یاد کرد. پارکر (Parker) به سال 1974 تعریفی ارائه نمود که پروبیوتیک­ها ارگانیسم­ها یا موادی هستند که در تعادل میکروبی روده تأثیرگذارند، این تعریف پروبیوتیک­ها را به میکروفلور روده مرتبط می­سازد و بکارگیری کلمه مواد یا ترکیبات مفهوم وسیعی به آن می­بخشد که آنتی­بیوتیک­ها را نیز در بر می­گیرد. فولر (Fuller) در سال 1989 تعریف جامع­تری ارائه نمود و اظهار داشت که پروبیوتیک­ها مکمل­های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تأثیرات سودمندی بر روی میزبان دارند. این تعریف به ماهیت زنده بودن پروبیوتیک­ها تأکید دارد(1). در سال 1994 توسط Havenaar and Huis t veld این­گونه بیان شده «پروبیوتیک یک کشت خالص یا میکس از میکروارگانیسم­های زنده می­باشند که بر روی انسان و حیوان توسط اصلاح در خصوصیات فلوریومی می­توانند مثمر ثمر باشند» و اخیراً این تعریف در سال 1998 توسط Guarnea and schaafsman این­گونه بیان گردیده است که «پروبیوتیک­ها میکروارگانیزم­های زنده­ای هستند که به محض خوردن به تعداد مشخص فواید سلامتی برتر از غذاهای اساسی اعمال می­کنند»(22). اگرچه تعریف­های مختلفی از پروبیوتیک پیشنهاد گردیده است اما بیشترین تعریف مورد استفاده و به ویژه معتبر تفسیر روی فولر از پروبیوتیک می­باشد که اظهار داشت «پروبیوتیک یک مکمل غذایی میکروبی زنده است که به نفع میزبان منجر به اصلاح در تعادل میکروبی روده می­شوند.»(11)

1-3-اجزای تشکیل­دهندۀ پروبیوتیک­ها :

کارهای اولیه توسط مچنیکف و همکارانش با استفاده از باسیل بلغاری انجام گرفت. این کارها به طور حتم با ارگانیسم دارای قرابت زیاد با لاکتوباسیل­های ماست صورت گرفته است. حتی امروز نیز لاکتوباسیل­ها یه عنوان متداول­ترین ارگانیسم­های بکار رفته در ساخت پروبیوتیک­ها مطرح می­باشند. بکارگیری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با این تفکر همراه بود که این ارگانیسم در دستگاه گوارش زنده می­ماند، چرا که تصور می­شد این ارگانیسم لاکتوباسیل غالب در روده است. کارهای بعدی نشان داد که این امر صحت ندارد و به همبن علت طیف وسیعی از لاکتوباسیل­ها به کار گرفته شد. در فراورده­های پروبیوتیکی موجود، باکتری­های زیر یافت می­شوند : لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس تحت گونۀ دلبروکی، لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس کازه­ای، لاکتوباسیلوس پرویس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس روتری، لاکتوباسیلوس لاکتیس و لاکتوباسیلوس سلوبیوسوس، به کارگیری بیفیدوباکترها ناشی از کارهای تیزر (Tissier) است که نشان داد این ارگانیسم­ها در دستگاه گوارش نوزادان تغذیه شده از شیر مادر باکتری­های غالب هستند و در نوزادان تغذیه شده با جیره­های فرموله شده یافت نمی­شوند(1). در حال حاضر بیفیدوباکترهای ذیل در فراورده­های پروبیوتیکی به کار گرفته می­شوند : بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، بیفیدوباکتریوم ادالنستیس و بیفیدوباکتریوم انیمالیس، نخستین شکل به کارگیری استرپتوکوک­ها به عنوان پروبیوتیک به صورت شیر ترش شده و ماست بود. ارگانیسم موجود در ماست با استرپتوکوکوس سالیواریوس تحت گونۀ ترموفیلوس هنوز هم در ساخت پروتیک به کار گرفته می­شود حرکت به سوی به کارگیری ارگانیسم­های جدا شده از روده موجب بکارگیری انتروکوکوس فاسیوم گردید. دو سویۀ متداول­تر از سایر سویه­ها (M74  ، SF68) هردو از انسان جدا شده­اند. اما در فراورده­های دامی مورد استفاده قرار می­گیرند. در فراینده­های پروبیوتیکی هم­چنین باکتری­های مختلف شاخۀ پدیوکوکوس، پروبیوتی باکتریوم، لوکونوستوک و باسیل­ها یافت می­شوند. مخمرها شامل ساکارومسیس سرویسیه و کاندیداپینترلوپسی و کپک­ها شامل آسپرژیلوس نیجر و آسپرژیلوس آریزا نیز در فراورده­های پروبیوتیکی به کار می­روند. گرچه ارگانیزم­های فوق عمدتاً در ساخت فراورده­های مورد مصرف دام به کار گرفته می­شوند(1). پروبیوتیک­ها ممکن است حاوی یک یا تعداد بیشتری (تا 9) سویه میکروارگانیسمی باشند . آن­ها می­توانند به شکل پودر (پودر یا پودر در داخل کپسول)، قرص، گرانول یا خمیر به کار روند. هم­چنین آن­ها به شکل ماست­های غنی­شده (بیوماست­ها) نیز به بازار مصرف عرضه می­گردند آن­ها را می­توان به صورت مستقیم از طریق دهان یا همراه آب یا غذا مصرف کرد(1). علی­رغم دقت زیاد در انتخاب سویه­ها احتمال نمی­رود که مستقرسازی دائم ارگانیسم پروبیوتیک در دستگاه گوارش امکان­پذیر باشد و برای دستیابی به تأثیر  پروبیوتیک­ها استفاده چندنوبته از آن­ها لازم است. یکی از مهم­ترین راه­هایی که یک ارگانیسم پروبیوتیکی می­تولاند تأثیر سودمند خود را بر میزبان اعمال نماید. تغییر روندهای متابولیسمی از جمله روندهایی است که در دستگاه گوارش رخ می­دهد. چنین تأثیر سودمندی به صورت فرضیه­ای می­تواند ناشی از یکی از مکانیسم­های زیر باشد :

تضعیف واکنش­هایی که موجب تولید متابولیت­های سمی و سرطان­زا می­گردند.

تحریک واکنش­های آنزیمی دخیل در خنثی­سازی مواد بالقوه سمی که بلع شده و یا در بدن تولید شده­اند.

تحریک آنزیم­های درگیر پستان­داران در هضم مواد غذایی پیچیده و یا فراهم­آوری آنزیم­ها توسط منبع باکتریایی در مواردی که این آنزیم­ها وجود ندارد( به صورت ژنتیکی یا به علت بیماری).

ساخت ویتامین­ها و سایر مواد غذایی ضروری که در جیرۀ غذایی به مقدار کافی وجود ندارند(2).

در ابتدای شناخت پروبیوتیک­ها، انتخاب سویه­های میکروبی به عنوان پروبیوتیک عمدتاً به طریق تجربی و غیر علمی صورت می­گرفت. اخیراً با افزایش آگاهی پیرامون پروبیوتیک­ها، توجه خاصی به خصوصیات و توانایی آن­ها در تشکیل کلنی در روده کلونیزاسیون آن­ها شده است. بدین منظور، میکروارگانیسم موردنظر باید بتواند در روده زنده مانده، رشد و تکثیر نماید. در این خصوص که عامل بسیار مهم مورد توجه می­باشد که عبارتند از:

مقاومت نسبت به اسیدیته و اسیدهای صفراوی : دو عاملی که می­توانند بر رشد میکروارگانیسم­ها در روده نقش ممانعت­کنندگی داشته باشند، زیرا نمک­های صفراوی باعث کاهش سطحی و امولسیونه شدن چربی­ها در روده می­شوند. از طرف دیگر، چون دیوارۀ سلولی باکتری­ها دارای چربی و اسیدهای چرب می­باشد، بنابراین میکروارگانیسم­های موجود در یک پروبیوتیک باید نسبت به صفرا مقاوم باشند.

توانایی اتصال به دیوارۀ پوششی (اپیتلیال) روده یکی از ویژگی­های بسیار مهم پروبیوتیک­ها به شمار می­رود. این ویژگی از دفع و خارج شدن میکروارگانیسم­های پروبیوتیک از روده در نتیجه حرکات دودی روده جلوگیری می­کند.

به طور کل یک پروبیوتیک ایده­آل برای آن­که بتواند نقش مطلوب و مفید خود را ایفا نماید باید یک­سری ویژگی­هایی را به شرح زیر دارا باشد :

زنده و پایدار باقی بماند.

قابل هضم و جذب در قسمت فوقانی دستگاه گوارش نباشد.

یک سوبسترای انتخابی بالقوه مؤثر برای باکتری­های مفید هم غذا (commensal) در روده بزرگ بوده و سبب تحریک رشد . فعال­سازی متابولیسم باکتری­های مفید کلون گردد.

به علت نقش بارز میکروارگانیسم­های مولد اسیدلاکتیک که گرم و مثبت هستند ترجیحاً گرم مثبت بوده و سویۀ مشخصی را شامل شوند.

قابلیت تکثیر و تولید در مقیاس صنعتی را داشته باشند.

قدرت تشکیل کلنی و زنده ماندن در شرایط روده را داشته باشند.

توانایی تحریک دستگاه ایمنی بدن را داشته باشند.

توان رقابت با میکروارگانیسم­های بیماری­زا در روده را بر سر تصاحب جایگاه و مواد غذایی مورد نیاز را داشته باشند.

در طی ذخیره­سازی و استفاده زنده باقی بمانند.

بتوانند آنزیم­های مؤثر برای هضم مواد غذایی را تولید کنند(11).

پس به طور سنتی یک پروبیوتیک می­بایست واجد معیارهای مشخصی باشد، مثلاً نسبت به اسید و صفرا مقاوم بوده و توانایی اتصال به اپیتلیوم دستگاه گوارش را داشته باشد. غیر تهاجم و غیر بیماری­زا بوده و موجب تحریک سیستم ایمنی قبل از پدیدۀ التهاب شود. هم­چنین دارای اثر آنتاگونیست بر باکتری­هایی چون هلیکوباکترپیلوری، سالمونلا، لیستریا و کلستریدیوم باشد. تاکنون بحث­های فراوانی در مورد توانایی بقاء و نحوه عملکرد و کلونیزاسیون پروبیوتیک­ها صورت گرفته و بیان گردیده که پروبیوتیک­ها می­بایست در دستگاه گوارش زنده مانده و و توانایی تحریک سیستم ایمنی را داشته باشند اگرچه وجود این توانایی همیشه لازم نمی­باشد. مطالعۀ صورت گرفته بر توان بقای این ارگانیسم­ها معمولاً فقط شرایط آزمایشگاهی را شامل می­گردد، سپس تعمیم این نتایج حاصله به صورت ln vivo با استفاده از شیرۀ معده و نمک­های صفراوی فراهم می­آید. علاوه­ براین استفاده از ابزارهای مصنوعی که همانند دستگاه گوارش عمل نموده و پارامترهای مختلف دستگاه گوارش، از قبیل زمان عبور مواد و ترشحات دستگاه گوارش در آن گنجانده شده­اند. به­هر­حال تبعات کلینیکی مصرف سویه­های پروبیوتیک در حال حاضر، همانند آن­چه فروشندگان این محصولات ادعا می­کنند مبنی بر توانایی زنده ماندن سویۀ پروبیوتیک مدنظر می­باشد(5).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122