پايان نامه ارزيابي سامانه حسابداري وگزارشگري مالي گمرک شيرازبه بخش حسابداري دولتي وتامين اعتبار و خزانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي سامانه حسابداري وگزارشگري مالي گمرک شيرازبه بخش حسابداري دولتي وتامين اعتبار و خزانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي سامانه حسابداري وگزارشگري مالي گمرک شيرازبه بخش حسابداري دولتي وتامين اعتبار و خزانه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

ـ چكيده     1
فصل اول : كليات پژوهش
1ـ1ـ ديباچه     3
1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش    4
1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش    5
1ـ4ـ اهداف پژوهش     6
1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش    7
1ـ6ـ روش پزوهش     7
1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات    .8
1ـ8ـ قلمرو پژوهش    .8
1ـ9ـ متغير هاي پژوهش    .10
1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش    10
1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي    10
1ـ12ـ ساختار پژوهش     13
فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
2ـ1ـ1ـ ديباچه    15
2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي    17
2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي    19
2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي    19
2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران     21
2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك    23
2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي    24
2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران     25
2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري     27
2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي     29
2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل     30
2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي    31
2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي    .32
2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي    34
2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي    36
2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي    36
2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي     39
2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي     39
2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي     39
2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل    41
2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل    42
2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي    44
گفتار دوم : گمرک و گزارشگري مالي درگمرکات
2ـ2ـ1ـ بحث نظري    46
2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول گمرک در ايران    .48
2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در گمرک و ارتباط آن با سامانه مالي.    51
2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها    52
2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري گمرک     54
2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري گمرک     56
2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در گمرک ها و مفهوم بودجه    .59
2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه گمرک      66
2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه     .68
گفتار سوم : پيشينه پژوهش
2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (گمرکات
استان هرمزگان و زاهدان    69
2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران    70
2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي71
2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني
آن در ايران    .72
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
3ـ1ـ ديباچه     75
3ـ2ـ جامعه آماري     .75
3ـ3ـ تعيين حجم نمونه    .77
3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش    80
3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه    80
3ـ6ـ روش پژوهش    81
3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات    83
3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات    84
3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش    84
3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه    84
3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش    86
3ـ10ـ آماره آزمون    87
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4ـ1ـ ديباچه90
4ـ2ـ توصيف نمونه آماري.91
4ـ2ـ1ـ جنسيت    92
4ـ2ـ2ـ ميزان تحصيلات      93
4ـ2ـ3ـ رشته تحصيلي    93
4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت    94
4ـ2ـ5ـ سمت سازماني    . .94
4ـ3ـ آزمون فرضيه     95
4ـ3ـ1ـ آزمون فرضيه اول    95
4ـ3ـ2ـ آزمون فرضيه دوم    . .98
4ـ3ـ3ـ آزمون فرضيه سوم    .101
4ـ4ـ فرضيه اصلي     104
4ـ5ـ نتيجه گيري    .106
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
5ـ1ـ ديباچه    .108
5ـ2ـ نتيجه گيري    .109
5ـ3ـ پيشنهادها    .111
5ـ3ـ1ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش    .111
5ـ3ـ2ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي    .113
منابع
منابع    114

منابع و ماخذ:

1ـ آقايي ، محمد علي ، ( 1389) ، بررسي فرايند تدوين استاندسمتاي گزارشگري ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه تربيت مدّرس.

2ـ اكبري ، فضل الله ، ( 1388) ، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ، سازمان حسابرسي .

3ـ اقوامي ، داود ، باباجاني ، جعفر (1387) ، اصول و کاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي ، انتشارات سمت ، چاپ دهم.

4ـ آون ، هيوز ، (1386) ، مديريت دولتي نوين : نگرشي راهبردي ( استراتژيک ) ، سير انديشه ها ، مفاهيم ، نظريه ها ، ترجمه سيد مهدي الواني ، سهراب خليلي شوريني ، غلامرضا معمازاده طهران ، انتشارات مرواريد ، چاپ چهارم .

5ـ باباجاني ، جعفر (1389) ، مسئوليت پاسخگوئي و تحولات حسابداري موضوع بيانيه 34 GASB، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي ، دانشگاه مازندران ، شماره هشتم ، سال سوم.

6ـ باباجاني ، جعفر  ، ( 1388) ، ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي (سامانه حسابداري ) دولت جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه ( دکترا ) ، دانشگاه علامه طباطبايي .

7ـ بهرامي ، پورهنگ ، (1389) ، حسابداري مالی  و مديريت امور مالي  ايران ، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي ، چاپ دوم.

8ـ بجنوردي ، حسين ، (1389 ) ، ارزيابي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي ، پايان نامه (كارشناسي ارشد ) دانشگاه واحد تهران مركز

9ـ بيات،اكبري( 1388)،حسابداري سازمانهاي دولتي و موسسات غير انتفاعي ، نشر علوم گستر ملاير

 

10ـ پروفسور هندر کسين ، پروفسور ران بردا ،(1388)، تئوري حسابداري ( تاريخ جهار هزار ساله حسابداري ) ، ترجمه ، امير پوريا نسب و عبدالرضا تالانه ، ماهنامه حسابداري ، شماره 109 و 110.

11ـ پوريا نسب ، امير (1382)،مسايل و مشكلات اجراي اهداف گزارشگري، ارزيابي هاي حسابداري

12ـ ثقفي ، علي (1389) ، مباني نظري استانداردهاي حسابرسي ، ارزيابي هاي حسابداري

13ـ خاکي ، غلامرضا ، ( 1386) ، روش پژوهش با رويکردي به پايان نامه نويسي ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.

14ـ خاکي،غلامرضا،(1386) ، روش پژوهش در مديريت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ، چاپ اول.

15ـ خالقي مقدم ـ حميد ، (1381) ، موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفاعي (استان کردستان و آذربايجان غربي ) ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي .

16ـ سازمان گمرک کشور ، ( 1383) ، گزارش اقتصاد شهري و گمرک ، انتشارات سازمان گمرکات کشور ، چاپ اول.

17ـ شکيبا ، مقدم ، ( 1384) ، مديريت سازمانهاي محلي  ، انتشارات مير ، چاپ اول.

18ـ طلايي ، حميد رضا ، ( 1377) ، بررسي و ارزيابي سامانه حسابداري جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با استاندارد و اصول حسابداري در موسسات دولتي و غير انتفاعي ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه علوم و فنون مازندران.

1- IFAC, 2008, “Governmental Financial Reporting ” , PSC, Study no 11.

2- Financial Accounting Standards Board (FASB) .2009.Objectives of Financial Reporting by No business Organizations. Statement of Financial Accounting Concepts No . 4 Stamford, CT, FASB.

3- national Council on Governmental Accounting ( NCGA). 2008. Governmental Accounting and Financial Reporting Principles. Statement No. 1. Chicago, IL: NCGA.

4- National Committee on Governmental Accounting Municipal Accounting and Auditing ( Chicago : Municipal Finance officers Association . 2010. ) 25 pp.

چکيده :

اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیرازاست که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در گمرک را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگویي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: 1-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي لازم برای کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي  گمرک شیراز دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داري  گمرک شیراز دارای  قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. به همین جهت گمرک شیراز را به عنوان مرکزیت گرمکات که شامل شش بخش مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه  بخش مالي گمرک شیراز مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد نشد. در اين پژوهش مشخص شدکه گمرک شیراز قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

کلید واژه: گزارشگر مالی ، حسابداری دولتی ،تامین اعتبار ،خزانه،گمرک شیراز

فصل اول :کليات پ‍‍‍ژوهش

1ـ 1 ـ ديباچه

دولت و واحدهاي تابعه، و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، از جمله سازمان‌هاي بزرگ بخش عمومي ايران محسوب مي­شوند. بنابراين، با ارائه تحليلي در مورد گزارشگري مالي اين قبيل سازمانها مي­توان سيماي وضعيت گزارشگري مالي بخش عمومي را يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مقامات برگزيده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي است براي دست يابي و ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي، شرايط لازم را فراهم كرد. با افزايش سطح مطالبات شهروندان داير بر حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي، دولتمردان و سياستمداران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگري مالي نويني را كه مبتني بر مسئوليت پاسخگويي مجهز نمايند. چون در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مستقيم مردم برگزيده مي شوندتوان ناشي از اراده مردم است مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . ولي گفته مي شود که توجه ناكافي بر منابع مالي واقتصادي عمومي مقامات برگزيده شده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي ايران ورشد ناچيز يا افت سطح مطالبات شهروندي در مورد حق دانستن حقايق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلايلي است كه نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران را با نارسايي­هاي در خورملاحظه‌اي روبروساخته است. (باباجاني،حعفر،1390،ص 1و2)

در اين ميان، دگرگون سازي  گمرکات كشور در براي افزايش هرچه بيشتر امور مشاركت‌پذير مردمي و تلاش در ايجاد خودكفايي گمرک از راههاي ارائه خدمات و دريافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مديريت صحيح و تصميمات مناسب و بهنگام مسئولین گمرک  را ايجاب مي‌نمايد، اجراي سياست دولتي مبني بر خودكفايي گمرکات  كشور امكان‌پذير نخواهد بود مگر با تجزيه و تحليل صورتهاي مالي كه بر مبناي بودجه عملياتي، گمرک در واحد مالي تهيه و تنظيم شده باشد، تحليل و تفسير اين صورتهاي مالي به مسئولين و گمرکات اين امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهاي پرهزينه و زائد و ايجاد درآمدهاي سهل الوصول اقدام نمايند . و همچنين عوامل ايجاد كننده را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهند در اين پژوهش پژوهشگر تلاش مي كند تا ارزيابي دقيقي از وضعيت گزارشگري گمرک شیراز انجام داده و در صورت امكان پيشنهادهایي عملي و مناسب براي ارتقاء وضعيت گزارشگري اين سازمان ارائه نمايد

1ـ2ـ بيان مسئلهوانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش

امروزه افراد جامعه بيش از هر زمان ديگري نسبت به آينده خودشان حساسيت نشان مي­دهند. گمرک به عنوان يك سازمان عمومي براي پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي مردم تلاش مي­كنند گزارش عملكرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمايند.  در گمرک تلاش مي شود يا توجه به منابع در دسترس و شناسايي محل درآمدها تلاش مي كند براي راهنمايي و كمك به دستگاه مديريت علاوه بر صورتحساب هايي كه بطورمعمول در پايان دوره(صورتحساب درآمد و هزينه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهيه‌وارائه مي گردد در طي دوره مالي و يا فاصله هاي كوتاه نيز گزارش و صورتحساب هاي جداگانه تهيه مي‌گردد كه اهم آن به قرار زير است:

1ـ در آمدها وصولي و هزينه هاي انجام شده يك دوره و مقايسه آن با در آمدهاي وصولي و   هزينه هاي انجام شده دوره قبل .

2ـ نمودار فعاليتهاي مالي يكساله و مقايسه آن با برآوردهاي بودجه و يا فعاليت هاي سال قبل.

3ـ صورت وضعيت صندوق و بانك شامل صورتهاي دريافت و پرداخت .

شفاف­سازي اطلاعات مورد ارائه به استفاده‌کنندگان از جمله، شهروندان و مقامات ذيصلاح يكي از وظايف اصلي‌ گمرک  است بدين منظور برقراري يك نظام گزارشگري مالي­ مطلوب براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي گمرک  الزامي است. اطلاعات­ مالي توسط گروههاي مختلف براي مقاصد گوناگون بكار گرفته مي­شوند. شوراي شهر، مردم و مسئولين دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با گمرک  از استفاده‌كنندگان عمده گزارشات و سامانه مالي گمرک مي­باشند كه پاسخگو يا عدم‌ پاسخگو بودن اين سامانه به استفاده‌كنندگان، نشانگر وضعيت اين سامانه­هاست. سامانه مناسب از اجزايي تشكيل مي‌شود كه زنجيروار عمل مي­كنند و كاركرد نامناسب هرجزء اين زنجير مي­تواند عملكرد كل نظام گزارشگري مالي را با مشكل روبروكند. بديهي است طراحي و   به كارگيري يك نظام مناسب گزارشگري نيازمند دانش و تجربه كافي و مناسب است، که به نظر مي‌رسد هم‌ اکنون در گمرک شیراز با مشكلاتي روبرو است. و از آنجائي كه پژوهشگر براي يافتن پاسخ سوالات ذهني خودكه اكثرمردم نيز با آن مواجه بودندكه چرا گمرک صورت مالي خود را به صورت شفاف ارائه نمي كنند چون همواره اختلافاتي ميان اجراي طرحها و بودجه ديده مي شد سوال اصلي مطرح شده اين بودكه1- آياسامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز ازقابليت هاي مورد انتظار از يك نظام گزارشگري مالي مطلوب برخوردارمي باشد؟ 2- سامانه تامين اعتبار مورد استفاده گزارشگري مالي در گمرک شیراز تا چه اندازه توانايي كنترل هزينه هاي برنامه، طرحها و پروژهاي مصوب سالانه گمرکات رادارد؟3-آيا سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز تا چه اندازه امکان توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي رابه نحوه مطلوب رادارد؟ 4-سامانه خزانه داري مورد استفاده در گزارشگر مالي گمرک شیراز تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي را دارد ؟ كه از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلي وسه سوال بعدي به عنوان سوالات فرعي در نظر گرفته شد بنابراين در اين پژوهش ضعف هاي نظام گزارشگري مالي با گمرک شیراز مشخص و در صورت امکان پيشنهادهائي براي رفع اين ضعف ها و تقويت نظام گزارشگري مالي سازمانهاي ياد شده ارائه خواهد شد.

1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش:

مديريت دولت در امور اقتصادي از آن براي تاثير اساسي در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتي است ، شکوفايي اقتصاد دولتي نتايج پر بار براي تمام شئون کشور و رکود اقتصادي بحرانهاي مهيبي براي آن به دنبال دارد . پس امور اقتصادي دولت مهم و پاسخگويي در زمينه امور اقتصادي مهمتر است . مسئولين بايد به آنچه که حق مردم ايجاب مي کند در زمينه مسائل اقتصادي و دخل و خرج هاي دولتي به آنها گزارش دهند . مطالعه در زمينه هاي بالاو مقايسه وضع موجود در ايران و تشخيص نارسايي هاي اساسي گزارشگري مالي دولتي ، به منظور دستيابي به نظام هاي مناسب و قابل اجرا با در نظر گرفتن شرايط ، امکانات و مقررات کشور ، يک ضرورت اساسي است.

براي پاسخ به اين ضرورت بايد برنامه هاي مطالعاتي کوتاه مدت و بلند مدتي به منظور فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تدوين چهارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي صورت پذيرد . با توجه به يکي از ارکان اساسي نظام هاي مردم سالار پاسخگويي است و يکي از اين ابزارهاي اصلي براي پاسخگويي برقراري نظام گزارشگري مالي است. (باباجاني،جعفر،1378،ص3)

 1ـ4ـ اهداف پژوهش:

هدف هاي کلي پژوهش شامل موارد زير است:

ارزيابي دقيق گزارشگري مالي موجود در گمرک شیرازو مقايسه آن با نحوه گزارشگري مالي مطلوب با توجه به عوامل تعيين شده.

تعيين عوامل اصلي موثر درسامانه گزارشگري مالي گمرک شیرازبا استفاده از سامانه گزارش مطلوب

ارزيابي عملکردسامانه هاي اطلاعاتي درحسابداري مالي و تامين اعتبار و سامانه خزانه داري باتوجه به شاخص موثر در گزارشگري مالی گمرک شیراز

1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش:

فرضیه اصلی :

سامانه تامين اعتباردرگمرک  شیراز  دارای توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.

فرضیه های فرعی:

1-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد

2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي  گمرک شیراز  دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.

3-سامانه خزانه داري گمرک شیراز  دارای قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است.

4-سامانه های تنظیم تراز بودجه در گزار شگر مالی گمرک شیراز از یک قابلیت مورد انتظار برخوردار است

1ـ6ـ روش پژوهش:

روش پژوهش به صورت پيمايشي و ميداني مي باشد انجام اين پژوهش از نوع قياسي- استقرائي مي باشد.

بدين ترتيب پژوهشگر براي جمع آوري اطلاعات آغازين و کلي و همچنين در تدوين چارچوب نظري وپيشنيه پژوهش به صورت کتابخانه اي وبا استفاده از مقالات و نوشته هاي موجود در سايت هاي اينترنتي وکتابخانه هاي دانشگاه ها عمل خواهد کرد وبراي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در زمينه شناخت سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیراز و همچنين براي تاييدياردفرضيات به شيوه استقرايي عمل خواهیم کرد.ازسوي ديگراين پژوهش ازنوع كاربردي است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسي رابطه بين اقلام تعهدي، جريان هاي نقدي، سرعت گزارشگري مالي و بحران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه تاثير آموزش حسابداري و تجربه کاري بر هوش هيجاني
 • پايان نامه بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک
 • پايان نامه بررسي تاثير اطلاعات حسابداري منابع انساني بر ارزش شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122