پايان نامه ارزيابي شاخص هاي توسعه -منطقه آزاد ارس-با بهره‏گيري ازمدل تحليلي SWOT

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 پايان نامه ارزيابي شاخص هاي توسعه -منطقه آزاد ارس-با بهره‏گيري ازمدل تحليلي SWOT یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي شاخص هاي توسعه -منطقه آزاد ارس-با بهره‏گيري ازمدل تحليلي SWOT بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه: 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
1-1 بيان مسأله 2
2-1 ضرورت و اهميت موضوع 4
3-1 سؤالات و فرضيات تحقيق 4
1-3-1 سؤالات تحقيق 4
2-3-1 فرضيات تحقيق 5
4-1 اهداف تحقيق 5
5-1 روش گردآوري اطلاعات و داده‏ها 5
6-1 روش تجزيه و تحليل داده‏ها 6
7-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي 6
فصل دوم 8
مروری بر ادبیات نظری 8
1-2 توسعه 8
مقدمه 8
1-1-2 مفاهيم توسعه 12
2-1-2 ابعاد توسعه 15
3-1-2 شاخص‏هاي توسعه 18
4-1-2 نهادگرایی و توسعه 22
5-2-1 توسعه و جهاني شدن 26
2-2 منطقه آزاد 32
1-2-2 تاريخچه و شكل‏گيري مناطق آزاد 32
2-2-2 دیدگاه‌های نظري ايجاد مناطق آزاد 39
3-2-2 تجربيات بین‌المللی و ديدگاه‏هاي سازمان‏هاي جهاني ايجاد مناطق آزاد 41
4-2-2 ويژگي‏هاي مناطق آزاد 46
5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد 47
6-2-2 هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد 49
7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد 50
3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای 51
1-3-2 تئوري هسته و پيرامون 52
فصل سوم 56
روش تحقیق 56
1-3. روش مطالعه موردی 56
1-1-3. انواع مطالعه موردی 56
2-1-3. دستور کار در تحقیق موردی 58
3-1-3. جمع‏آوری داده در تحقیق موردی 59
4-1-3. منابع جمع‏آوری داده در تحقیق موردی 60
2-3. مدل تحلیلی SWOT 68
1-2-3. جمع آوری اطلاعات در تحلیل SWOT 69
2-2-3. ارزیابی محیط 70
3-2-3. ارزیابی داخلی 72
4-2-3. تکنیک‏های تحلیلی SWOT 73
فصل چهارم 76
تجزیه و تحلیل 76
1-4. زمینه‏های قانونی منطقه آزاد 76
1-1-4. اهداف مناطق آزاد 78
2-1-4. تاریخچه مناطق آزاد 80
3-1-4. تاریخچه مناطق آزاد در ایران 82
2-4. زمینه‏های قانونی منطقه آزاد ارس 84
3-4. ویژگی‏های کالبدی منطقه آزاد ارس 88
1-3-4. ویژگی‏های طبیعی و محیط زیست 88
2-3-4. ویژگی‏های جغرافیایی 89
3-3-4. ویژگی‏های جمعیتی 96
4-4. امکانات و تأسیسات زیربنایی 98
1-4-4. تأسیسات زیربنایی 99
2-4-4. امکانات سایت های موجود در منطقه آزاد ارس 105
3-4-4. امکانات مذهبی 110
4-4-4. آموزش عالی 112
5-4-4. حمل و نقل 115
5-4. صنعت، تولید و ارزش‏افزوده 118
6-4. گردشگری 123
1-7-4. امکانات گردشگری 128
8-4. تجارت و بازرگانی 130
1-8-4. واردات و تجارت داخلی 130
2-8-4. صادرات و ترانزیت 132
9-4. مصاحبه با صاحب‌نظران 134
10-4. جمع بندی و ارائه جدول SWOT 139
فصل پنجم 145
نتیجه‏گیری و پیشنهادات 145
1-5 . نتیجه گیری 145
منابع 149

منابع

آزادارمکی, ت. (1386). جامعه شناسی توسعه. تهران: نشر علم.

اجلالی, پ. (1373). تحلیل منطقه ای و سطح بندی سکونت گاهها. تهران: سازمان برنامه و بودجه.

اسملسر, ن. ج. (1381). به سوی نظریه مدرنیزاسیون از کتاب جامعه سنتی و جامعه مدرن. تهران: نقش جهان.

امین, س. (1382). سرمایه داری در عصر جهانی شدن. (ن. زرافشان, مترجم) تهران: موسسه انتشارات نگاه.

برایسون, ج. ا. (1388). برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی. (م. خادمی گراشی, و ق. برارنیا, Trans.) تهران: نشر آسیا.

تیروال, ا. (1378). رشد و توسعه. (م. فرهنگ, و ف. مجاور حسینی, مترجم) تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

حریری اکبری, م. (1387). مدیریت توسعه. تهران: نشر نی.

حریری, ن. (1385). اصول و روش های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

خوش‏چهره, م. (1377). مناطق آزاد بدون تدوین راهبرد توسعه نمی توانند موفق عمل کنند. بررسی های بازرگانی (شماره 133), 26-33.

داگلاس, م. (1381). فراتر از دوگانه انگاری: بازخوانی نظریه های توسعه (جلد جلد یازدهم). (ع. حسینی, مترجم) تهران.

دبيرخانه‎ ‎شوراي‎ ‎عالي‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎تجاري‎ ‎صنعتي. (1384). گزارش‎ ‎جامع‎ ‎عملكرد‎ ‎مناطق ‏‎ ‎آزاد‎ ‎ايران. تهران: يرخانه‎ ‎شوراي‎ ‎عالي‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎تجاري‎ ‎صنعتي.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. (1381). سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه. تهران.

ریتزر, ج. (1384). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. (م. ثلاثی, مترجم) تهران: انتشارات علمی.

زاکس, و. (1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه. (ف. فرهی, و و. بزرگی, مترجم) تهران: نشر مرکز.

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. (1388 الف). آمارنامه منطقه آزاد ارس.

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. (1388 ب). ارس،سرزمین زیباییها. روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس.

شِرت, ا. (1387). فلسفه علوم اجتماعی قاره ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی، از یونان باستان تا قرن بیست و یکم. (ه. جلیلی, مترجم) تهران: نشرنی.

علمی, م. (1371). مناطق آزاد قاره آسیا. مناطق آزاد‏ (شماره ۱۴،سال دوم (فروردین ۱۳۷۱‏‎)).

غلامی باغی, س. (1385). اظهار نظر کارشناسی درباره طرح یک فوریتی توسعه محدوده منطقه آزاد ارس. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

غنی نژاد, م. (1386). جهانی شدن و توسعه اقتصادی. تهران: دنیای اقتصاد- یکشنبه 11 شهریور 1386.

فاضل, ح. (1380). نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی. مجله دانش مدیریت , شماره 23.

فیضی, ک. (1379). تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران. مطالعات مدیریت (شماره 25 و 26), 105-126.

قره باغیان, م. (1376). اقتصاد رشد و توسعه (جلد جلد یک و دو). تهران: نشر نی.

کامران, ح. (1381). علل‎ ‎توسعه‎ ‎نيافتگي‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎ايران. مجله‎ ‎تحقيقات‎ ‎جغرافيايي (شماره 17).

کاویانی, ز. (1390). بررسی چالشهای مناطق آزاد ایران. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

کلانتری, خ. (1388). برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، تئوری ها و تکنیک ها (جلد چاپ سوم). تهران: خوش بین.

کمیجانی, ا. (1374). ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

کوزر, ل. (1383). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی. (م. ثلاثی, مترجم) تهران: انتشارات علمی.

گولدنر, آ. (1383). بحران جامعه شناسی غرب. (ف. ممتاز, مترجم) تهران: شرکت سهامی انتشار.

گیدنز, آ. (1385). نظریه های معاصر جامعه شناسی. (م. صبوری, مترجم) تهران: نشر نی.

لطیفی, غ. (1389). مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی. تهران: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.

لطیفی, غ., و امین آقایی, م. (1385). جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی , شماره 36.

لفت ویچ, آ. (1382). دموکراسی و توسعه. (ا. علیقلیان, & ا. خاکباز, مترجم) تهران: طرح نو.

لفت ویچ, آ. (1385). دولت های توسعه گرا. (ج. افشارکهن, مترجم) تهران: مرندیز.

مانیان, ا. (1369). آشنائی با مناطق آزاد تجاری صنعتی‎. مجله مناطق آزاد (شماره یکم) (شماره یکم (اسفند 1369)).

محمدی الموتی, م. (1374). مطالعهای در مورد مناطق آزاد و کارکرهای اقتصادی آن. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

مدرسی, م. (1381). فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

مرکز آمار ایران. (1375). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. تهران: مرکز آمار ایران.

مرکز مطالعات شهرسازی و معماری. (1372). طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران . (1385). طرح تدوین سند راهبردی توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس، ج. 2 و 5. جلفا: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس.

مقدسی, ع. (1389). اصول، مفاهیم، کارکردها و راهکارها. تهران.

ممبینی, ا. (1385). جهانی شدن و توسعه. تهران: روزنامه سرمایه.

مهندسین مشاور مناطق آزاد. (1377). مطالعات راهبردی منطقه ویژه اقتصادی جلفا. منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس.

می یر, ا. ج. (1375). از اقتصاد مستعمراتی تا اقتصاد توسعه. (غ. آزاد, مترجم) تهران: میرا.

نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی. مجله دانش مدیریت , شماره 23.

هیلهورست, ژ. (1370). برنامه ریزی منطقه ای، برداشت سیستمی. (غ. شیرازیان, م. صدیقی, و س. ا. حسینی, مترجم) تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی.

ین, ر. ک. (1376). تحقیق موردی. (ع. پارسائیان, & س. اعرابی, Trans.) تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

چکیده:

ایجاد مناطق آزاد تجاری یکی از راهبردهای برنامه ریزی های ملی و منطقه ای است که به منظور افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، جذب گردشگر، دستیابی به منابع جدید و در یک کلام، هموار کردن مسیرتوسعه ملی- منطقه ای، در سالهای اخیر در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از این راهبرد به عنوان اهرم توسعه در سالهای اخیر در کشور ما توجه بسياري را به خود جلب كرده است كه به همين علت، امروزه لازم است در مطالعات آکادمیک و مستقل، به ارزیابی میزان موفقیت این مناطق در دستیابی به شاخص های توسعه پرداخت.

تحقیق حاضر به روش موردی و با استفاده از تکنیک های مختلفی از جمله مطالعات اکتشافی، مصاحبه با اشخاص مطلع، استفاده از آمار و ارقام، استفاده از نقشه، صحبت با مردم محلی و روزنامه نگاران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل کیفی (SWOT) سعی در ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس» داشته است. در اين تحقیق نظر بر این است که اگر چه منطقه آزاد ارس در امر توسعه صادرات، صادرات مجدد و جذب گردشگر اقداماتی انجام داده اما این منطقه هنوز به بسیاری از شاخص های توسعه منطقه­ای دست نیافته است؛به ويژهدرزمینه استفاده از نیروهاي متخصص و به کارگیری پتانسیل های بالقوه اش با مشکلات بسیاری مواجه است. در تحقیق پیش رو گزارش حاصل از مدل تحلیلی SWOT، به ارزیابی هر یک از شاخص های توسعه در این منطقه خواهد پرداخت.

 مقدمه:

استراتژی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی راهبردی است که در سال های اخیر و بعد از اقبال عمومی از این راهبرد در سطح جهانی، به ويژه بعد از جنگ جهانی دوم، مورد توجه کشورهای جهان سوم قرار گرفته است. در کشور ما نیز مطالعات مختلفی در مورد لزوم ایجاد این مناطق انجام شده است و بعد از تجربه مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار، نسل دوم این مناطق در حال شكل گرفتن هستند. از بین مناطق آزاد نسل دوم، «منطقه آزاد ارس» به دلیل پتانسیل های بالقوه­اش، نظیر همسایگی با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان، قفقاز و پتانسیل های طبیعی و همچنین نزدیکی به کلان شهر تبریز به عنوان هسته ی مرکزی تحولات شمال غرب کشور از شرایط متمایزی برخوردار است. امروزه بعد از تجربه سه دهه حضور این مناطق در مسیر توسعه کشور و گذشت 5 سال از ایجاد منطقه آزاد ارس، این سؤال اساسی بايد پرسيده شود كه این منطقه تا چه میزان در رسیدن به شاخص های توسعه موفق بوده است؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست در فصل اول به کلیات پژوهش، نظیر بیان مسأله، ضرورت، اهداف و غیره پرداخته شد.

در فصل دوم مبانی تحقیق در زمینه توسعه، توسعه منطقه ای و تجربیات مناطق آزاد مطرح گردیده و چارچوب نظری تحقیق، مورد بحث قرار گرفت.

در فصل سوم مباحث روش شناسی “مطالعه موردی” مدنظر قرار گرفت.

فصل چهارم به ارزیابی آمار و مصاحبه ها و ارايه گزارش از تحلیل SWOT اختصاص یافت.

و در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه شد.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 بيان مسأله

شكل گيري مناطق آزاد در جهان با اهداف متفاوتي همراه بوده است؛ اما به عنوان يك نقطه مشترك در تمامي مناطق آزاد، هدف اصلي فراهم آوردن زمينه افزايش صادرات كالا و خدمات از طريق پيوند با بازارهاي جهاني است و مهم ترين ابزار اين كار نيز جذب سرمايه هاي خارجي و فناوري مي باشد كه از طريق حذف محدوديت ها و ايجاد مزيت در اين مناطق شكل مي گيرد. در كشور ما نيز انديشه ي ايجاد اين مناطق عموما با همين هدف ها در سال 1330 مقارن با احساس ضعف در تسهيلات بندري و زير بنايي در بنادر خرمشهر، بوشهر و بندرعباس شكل گرفت (کمیجانی, 1374). در اوايل دهه 50 اين انديشه براي اولين بار در كشورمان عملي شد و جزيره كيش به عنوان اولين منطقه ي آزاد در ايران در نظر گرفته شد(دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد, 1381) و منطقه آزاد مورد بحث در اين پايان نامه در اواخر سال 1383 در شهر جلفا به نام منطقه ي آزاد ارس شكل گرفت؛ اما آنچه در اين ميان نبايد مورد غفلت قرار بگيرد اين است كه نفس ايجاد و نام گذاري يك منطقه به نام منطقه ي آزاد نمي تواند منجر به حصول اهداف مورد نظر شود و آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار بگيرد توجه به برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات متناسب با شرايط و پتانسيل هاي منطقه ي مورد بحث براي رسيدن به اهداف مورد نظر يعني رشد و توسعه اقتصادي مي باشد كه يادآور نقش برنامه ريزي منطقه اي در اين موارد است. پس در ابتدا به تعريف كوتاهي از مناطق آزاد و برنامه ريزي منطقه اي خواهيم پرداخت.

منطقه ي آزاد، محدوده ي جغرافيايي در يك كشور است كه خارج از مرزهاي گمركي قرار دارد و مي تواند يك بندر، جزيره، شهر و حتي يك فرودگاه باشد. مسئولان در اين مناطق با ارايه امتيازات براي سرمايه گذاران، تلاش دارند تا سرمايه هاي داخلي و خارجي را در بخش هاي صنعتي و تجاري به اين مناطق جلب كنند.

معافيت از عوارض گمركي، معافيت هاي مالياتي و كاهش مقررات اداري و مقررات زدايي از مهم ترين اين تسهيلات است. از موارد ديگر كه سبب ترغيب سرمايه گذاران مي شود مي توان به نيروي كار ارزان، نزديكي به بازار مصرف و ساير امكانات اين مناطق اشاره كرد. (فاضل, 1380)

سازمان ملل متحد (یونیدو) مناطق آزاد را به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می کند. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد, 1381)

به طور کلی مناطق آزاد را در نهايت مي توان اين گونه تعريف كرد:

منطقه ی ‌تجاری‌ آزاد، قلمرو معینی‌ است‌ که‌ غالباً در داخل‌ یا مجاورت‌ یک‌ بندر واقع‌ گردیده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با سایر مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. کالاها را می‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌، از این‌ منطقه‌ خارج‌ یا به‌ آن‌ وارد نمود.

شركت هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري معمولا نه تنها از قوانيني مانند برگشت سود، اشتغال خارجي ها در قسمت هاي مديريت و نظارت فني و واردات ماشين آلات سرمايه اي، كه در اقتصاد داخلي و مالكيت خارجي شركت ها حكمفرما است، معاف هستند بلكه از دسترسي به سهميه هاي وارداتي كشور هاي ميزبان نيز بهره‏مند مي شوند. در اكثر كشورهايي كه اقدام به تاسيس مناطق آزاد كرده اند اداره جداگانه‏اي براي ارتباط بين دولت و شركت هاي منطقه، با هدف كاهش هزينه هاي اداري شركت هاي منطقه و جلوگيري از تاخيرات غير ضروري ايجاد شده است. (کمیجانی, 1374)

امروزه بعد از سه دهه پرسش اساسی این است که آیا این مناطق در رسیدن به اهداف و سیاست­های خویش موفق بوده‌اند و توانسته­اند به جایگاه مناسبی برای رسیدن به اهداف توسعه­ای خویش به ويژه در امر توسعه منطقه­ای دست يابند؟

با توجه به این مسايل، ما در شناخت مناطق آزاد و روند دستیابی به اهداف آنها بر مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس تكيه كرده ايم.

2-1 ضرورت و اهميت موضوع

مناطق آزاد تجاری، با داشتن قابلیت‌هایی در جهت افزایش صادرات، اشتغال­زایی، جذب سرمایه­گذاری خارجی، جذب گردشگر و… می­تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور­ها به ويژه کشور­های در حال توسعه ایفا کند که تجربیات کشور­هایی مانند ترکیه، هندوستان، امارات متحده عربی، چین و کره جنوبی موید این نکته است و امروزه که حدود یک دهه از تاسیس منطقه­ ی آزاد ارس می­گذرد و سرمایه­گذاری زیادی در این مورد انجام شده ارزیابی عملکرد این منطقه در رسیدن به اهداف و احیاناً ارايه راهبرد­هایی برای عملکرد بهتر­، می­تواند راهگشا باشد­.

3-1 سؤالات و فرضيات تحقيق

1-3-1 سؤالات تحقيق

سؤال اصلی:

ویژگی‏ها و شرایط توسعه‏ای منطقه‏ی آزاد ارس به عنوان نمونه‏ی موردی توسعه‏ی منطقه‏ای چگونه است؟

سؤالات فرعی:

1- منطقه‏ی آزاد ارس در راستای اهداف مرتبط با رشد اقتصادی تا چه حد در انباشت سرمایه موفق بوده است؟

2- پیشرفت فناوری در منطقه‏ی آزاد ارس چگونه است؟

3- منطقه‏ی آزاد ارس در جذب سرمایه خارجی به عنوان یکی از اهرم‏های توسعه مناطق آزاد چگونه عمل کرده است؟

4- منطقه‏ی آزاد ارس چقدر در زمینه ایجاد اشتغال کمک کرده است؟

5- منطقه‏ی آزاد ارس چقدر در زمینه جذب گردشگر فعال بوده است؟

 2-3-1 فرضيات تحقيق

از آنجا که روش این تحقیق مطالعه موردی و روش تحلیلی SWOT می‏باشد و در این روش‏ها قابلیت آزمون فرض وجود ندارد لذا هر چند ارايه پاسخ‏های ابتدایی به پرسش‏های تحقیق ممکن می‏باشد اما این موضوع را به دو فصل آخر موکول می‏نماییم تا با بررسی ابعاد موضوع پاسخ‏هایی سنجیده‏تر برای پرسش‏های تحقیق بيابيم.

 4-1 اهداف تحقيق

ایجاد زمینه‏ی درک از مفهوم منطقه‏ی آزاد در ایران و جهان و کارکردهای این مناطق در سطح منطقه‏ای

ایجاد زمینه‏ی درک از مفهوم توسعه و توسعه منطقه‏ای

بررسی دستیابی منطقه‏ی آزاد ارس به اهداف توسعه از دید تئوری هسته و پیرامون از جمله دسترسی به اشتغال، جذب گردشگر، انباشت سرمایه، جذب سرمایه گذاری و دسترسی به فناوری

ارزیابی از شرایط توسعه منطقه‏ی آزاد ارس و نقش آن در توسعه منطقه‏ای با تکیه بر تحلیل SWOT

 5-1 روش گردآوري اطلاعات و داده‏ها

داده‏های این تحقیق به دو صورت میدانی و اسنادی جمع‏آوری گردیده است. به این صورت که داده‏های اسنادی از طریق مراجعه به کتابخانه‏ها و مراکز مرتبط از جمله شورای عالی مناطق آزاد، کتابخانه سازمان برنامه و بودجه، سازمان منطقه آزاد ارس، مرکز آمار ایران، استانداری آذربایجان شرقی و مطالعه‏ی اسناد مرتبط با مناطق آزاد به ويژه منطقه‏ی آزاد ارس و مطالعه‏ی آمار و ارقام و نقشه‏ها و ‏تحقیقات انجام شده‏ی گذشته بدست آمده است. همچنین در این مطالعه موردی از روش‏های میدانی از جمله مصاحبه با اشخاص مطلع و کارشناسان و روزنامه‏نگاران، حضور در محل و صحبت با مردم محلی در این خصوص و … استفاده شده است.

6-1 روش تجزيه و تحليل داده‏ها

روش تحقیق این مطالعه روش مطالعه‏ی موردی است که از جمله روش‏های کیفی تحقیق محسوب می‏شود. مدل استفاده شده برای تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده، مدل تحلیلی SWOT است. به این صورت که داده‏های به دست آمده برای شناخت منطقه آزاد ارس به عنوان الگوی مرکز ارايه شده در تئوری مرکز و پیرامون “جان فریدمن” به واسطه مدل تحلیلی SWOT تجزیه و تحلیل خواهند شد تا شناخت ما را از نقاط قوت و ضعف و فرصت‏ها و تهدیدهای این منطقه کامل کند.

7-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي

توسعه:

توسعه در اصل بحثي ميان رشته‏اي است. مفهوم توسعه مقولات اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و سياسي را در بر می‏گیرد. در واقع توسعه رها شدن انسان از بندهاي طبيعي و اجتماعي دست و پاگيري است كه او را مقيد ساخته و نيروهايش را در ميدان رقابت براي بهره‏گيري بيشتر از كارش محدود نموده است.

توسعه‏ی منطقه‏ای:

منطق توسعه منطقه­اي را می‌توان بدين گونه تعبير كرد كه انباشت سرمايه، منابع جديد، رشد نيروي كار و پيشرفت فن آوري، عوامل اصلي رشد اقتصادي در منطقه است. براي انباشت سرمايه بايد بخشي از درآمدهاي موجود پس‏انداز شود تا با سرمايه‏گذاري (خواه توليدي خواه زيربنايي)، موجبات جذب نيروي كار جديد و به‌کارگیری فن آوري جديد فراهم گردد.

منطقه‏ی آزاد:

منطقه‏ي آزاد، محدوده‏ي جغرافيايي در يك كشور است كه خارج از مرزهاي گمركي قرار دارد و می‌تواند يك بندر، جزيره، شهر و حتي يك فرودگاه باشد. مسئولان در اين مناطق با ارايه امتیازات براي سرمايه‏گذاران، تلاش دارند تا سرمايه هاي داخلي و خارجي را در بخش‌های صنعتي و تجاري به اين مناطق جلب كنند. معافيت از عوارض گمركي، معافیت‌های مالياتي و كاهش مقررات اداري و مقررات زدايي از مهم‌ترین اين تسهيلات است. از موارد ديگر كه سبب ترغيب سرمايه‏گذاران می‌شود می‏توان به نيروي كار ارزان، نزديكي به بازار مصرف و ساير امكانات اين مناطق اشاره كرد.

برنامه‏ریزی منطقه‏ای:

برنامه‏ریزی منطقه‏ای سطح مابین برنامه‏ریزی ملی و محلی است و شاید بدون برنامه‏ریزی منطقه‏ای دو سطح دیگر برنامه‏ریزی نتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند. این سه سطح با یکدیگر می‏توانند شرایط توسعه و توسعه فضایی را محقق سازند.

مناطق ویژه تجاری-صنعتی:

محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوري‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می‌نامند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه توسعه روستايي با تاکيد بر پايداري کشاورزي
 • یايان نامه نقش شبکه هاي تلويزيوني خصوصي در توسعه سياسي افغانستان بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه هرات در باره شبکه هاي تلويزيوني آريانا، تمدن، سبا، تلويزيون يک و طلوع
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122