پايان نامه ارزيابي ضرورت و خلاء هاي موجود در آموزش مهارت‌هاي زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي ضرورت و خلاء هاي موجود در آموزش مهارت‌هاي زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 168 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي ضرورت و خلاء هاي موجود در آموزش مهارت‌هاي زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 2
1- 1- بیان مسئله 4
1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1- 3- اهداف تحقیق 11
1- 4- سؤالات تحقیق 12
1- 5- تعاریف نظری 13
1- 6- تعاریف عملیاتی 14
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 17
2- 1- جایگاه آموزش مهارت های زندگی 18
2-2- پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی 21
2- 3- تبیین مفهوم مهارت های زندگی 22
2- 4- انواع مهارت های زندگی 26
2- 5- مولفه های مهارت های زندگی 29
2- 5-1- مهارت حل مساله 30
2- 5-2- مهارت تصمیم گیری 32
2- 5-3 مهارت شهروند جهانی 33
2- 5-4- مهارت برقراری ارتباط 35
2- 5-4-1 اهمیت یادگیری روش های موثر برقراری ارتباط 36
2- 5- 5- مهارت فناوری اطلاعات 38
2- 5- 6- مهارت مشارکت و همکاری 40
2- 6- آموزش مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی 41
2- 6-1-دیدگاه اجتماعی 41
2- 6-2- دیدگاه انسانگرایانه 42
2- 6-2-1-اصول برنامه های آموزش و پرورش انسانگرایانه 43
2- 6-3-دیدگاه رشدگرا 44
2- 7- نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارت های زندگی 45
2- 7-1-نظریه یادگیری اجتماعی 45
2- 7-2-نظریه سازنده گرایی 47
2- 7- 3- نظریه هوش چندگانه 50
2- 8- جمع بندی نظریه های یادگیری 51
2- 9- روش های تدریس مهارت های زندگی 51
2-10- دوره متوسطه 55
2- 11- سوابق پژوهشی تحقیق 60
2- 11- 1- تحقیقات خارجي 60
2- 11-2 تحقیقات داخلي 63
2- 12- خلاصه و جمع بندی 67
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 72
3- 1- روش تحقیق 73
3- 2- جامعه آماری 73
3- 3- تعیین حجم نمونه 74
3- 4- روش نمونه گیری 75
3- 5- ابزار اندازه گیری 76
3- 6- روایی پرسشنامه 79
3- 7- پایایی پرسشنامه 80
3- 8- روش جمع آوری اطلاعات 81
3- 9- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 85
4- 1- بخش اول: توصيف مشخصات فردي نمونه آماري 86
4- 1- 1- جنسیت 86
4- 1- 2- پایه تحصيلي 87
4- 1- 3- رشته تحصيلي 88
4-1– 4- ناحیه آموزشي 89
4-2- بخش دوم: تحلیل توصیفی پرسشنامه 90
4- 3- بخش سوم: تجزيه و تحليل سؤالات پژوهش 96
4- 4- بخش چهارم: تحلیل یافته های مصاحبه 110
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 115
5- 1- خلاصه موضوع ها و روش ها 115
5- 2- بحث و نتیجه گیری 116
5- 3- یافته های تحقیق 117
5- 3-1 یافته های کمّی 117
5- 2- 2-یافته های کیفی 129
5- 4- پیشنهادات 136
5- 4- 1- پیشنهادات کاربردی 136
5- 4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 139
5- 5- محدودیت ها 139
منابع و مآخذ 142
پيوست 154

منابع و مآخذ

احدی، حسن، محسنی، نیکچهره.(1376). روانشناسی رشد مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی، تهران: انتشارات بنیاد.

احدیان، محمد، آقا زاده، محرم.(1378). راهنمای کاربردی روش‌هاي نوین تدریس، تهران: انتشارات آئیژ

ادیب،یوسف.(1385). بررسی میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت‌هاي زندگی، فصلنامه علمي‌– پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز، سال اول ، شماره 4.

ادیب،یوسف.(1382). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارت‌هاي زندگی برای دوره ی راهنمایی تحصیلی، پایان نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

آقاجانی، مریم.(1381). بررسی تاثیر آموزش مهارت‌هاي زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

آقابخشی، حمید.( 1388). مهارت‌هاي زندگی برای دانشجویان، تهران: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مظالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

– آقا محمدیان، حمیدرضا،حسینی، سیدمهران .(1384). روان شناسی بلوغ و نوجوانی (روان شناسی رشد2)، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

– ایزدی، صمد، عزیزی شمامی، مصطفی.(1388). ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایند جهانی شدن، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 15،صص82 -60.

 

پارسا، محمد.(1377). روانشناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، تهران: انتشارات سخن.

پورشریفی، حمید، بهرامی، احسان، طایفه تبریزی، رقیه .(13854). بررسی اثربخشی آموزش کوتاه مدت مهارت‌هاي زندگی، فصلنامه انجمن روانشناسی ایران، دوره اول، شماره 1.

توتکله، علیرضا.(1388). دیدگاه‌هاي برنامه درسی، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 6.

حاج امینی، زهرا، فتحی آشتیانی، علی، دلخوش،مریم.(1387). بررسی تاثیر آموزش مهارت‌هاي زندگی بر واکنش هیجانی نوجوانان، مجله علوم رفتاری، شماره 3.

حنیفی، فریبا، اسکندری نیا،فرحناز.(1390). بررسی رابطه بین آموزش بزرگسالان(والدین) و مهارت‌هاي زندگی دانش آموزان، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره دوم.

حسینی، علیرضا.(1380). آموزش مهارت همکاری از طریق بازی، ماهنامه پیوند، شماره 41.

 

خنیفر، حسین.(1386). مقدمه ای بر پژوهش کیفی – چالش‌ها و راهکارها، روش شناسی علوم انسانی، ش 50

خورشیدی، علی، درب اصفهانی، حسن، نظری،احمد.(1389). مهارت‌هاي زندگی، تهران: انتشارات یسطرون.

خورشیدی، عباس.(1379). راهبردهای یادگیری و یاددهی در کلاس درس، تهران: انتشارات کیا

خوشابی، کیوان، نیکخواه، حمید.(1387). بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاههای شهر تهران از مهارت‌هاي زندگی، مجله علمي‌دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی همدان، شماره 3

دادستان، پریرخ.(1376). روانشناسی مرضی تحولی، انتشارات سمت.

دلاور، علی.(1391). روش تحقیق درروان شناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.

دلاور، علی.(1380). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران : انتشارات رشد.

 

سعادتی، محمدصادق، رفاهی، ژاله.(1388). آموزش مهارتی زندگی ، راهکار پیشگیری از آسیب‌هاي اجتماعی نوجوانان ، مجموعه چکیده مقالات پنجمین همایش مشاوره اسلامي‌– قم.

سلیقه دار، لیلا. (1388). مهارت برای زندگی یا زندگی برای کسب مهارت، مجله رشد، شماره 1، دوره ی 13.

سازمان جهانی بهداشت.(1377). برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگی، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمدخانی، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

سلمانیان، سکینه، جعفری،نصیبه.(1390). دیدگاه رشدگرا، مجله پیوند، شماره 45.

سیف، علی اکبر.(1379). روان شناسی پرورشی(روان شناسی یادگیری و آموزش)، تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول.

سیف، علی اکبر.(1380). روان شناسی پرورشی(روان شناسی یادگیری و آموزش)، تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم.

سلیمانی نیا، لیلا، رحیمی، سینا.(1387). تاثیر آموزش مهارت‌هاي زندگی بر افزایش میزان مشارکت اجتماعی کودکان، فصلنامه علمي‌– پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه. (1390). روش‌هاي تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.

شفیع آبادی، عبدالله، ناصری، غلامرضا. (1390). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، تهران: دانشگاهی

شکوهی، غلامحسین.(1379).مبانی و اصول آموزش و پرورش، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

شعبانی، حسن.(1382).مهارت‌هاي آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)، تهران: انتشارات سمت، چاپ شانزدهم.

شعبانی، حسن.(1382).روش تدریس پیشرفته آموزش مهارت‌ها و راهبردهای تفکر، تهران: انتشارات سمت.

شیرزاد، بهرام.(1387). نقش مدارس امن در هزاره سوم، تهران: نشر سفید اردهال.

صادقی،محمدرضا.(1385). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر میزان خودپنداره دانش آموزان پایه پنجم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

صفرزاده، مریم.(1382). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌هاي زندگی بر برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

صافی، احمد.(1390). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: سمت.

صافی،احمد.(1385). سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران، تهران: سمت.

صدوقی، مجید.(1386). معیارهای ویژه ارزیابی پژوهش کیفی، روش شناسی علوم انسانی، ش 56

صدوقی، مجید.(1387). کنکاش در مبانی فلسفی پژوهش کمي‌و کیفی در علوم رفتاری، تهران: سمت

طارمیان ،فرهاد.(1387). مهارت‌هاي زندگی (تعاریف و مفاهیم نظری)، مجله ژرفای تربیت شماره 2.

طیرانی راد، احسان.(1387). مهارت‌هاي زندگی در شهر الکترونیک، تهران: مدرسه فرهنگی هنری دیباگران.

 

فتحی واجارگاه، کوروش، اسفندیاری، توران .(1383). آموزش مهارت‌هاي زندگی، تهران: نشر فاخر، چاپ اول.

فتحی واجارگاه،کوروش.(1375). نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی، چاپ اول، ناشر: اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی.

فتحی واجارگاه، کوروش، اعلائی، غلامحسین.(1389). تربیت شهروند جهانی، فصلنامه مدارس کارآمد، شماره هشتم.

فتی، علی، موتابی، فرزانه.(1385). راهنمای عملی برگزاری کارگاه‌هاي آموزش مهارت‌هاي زندگی ویژه دانشجویان، تهران: انتشارات دانژه.

فتی، علی، موتابی، فرزانه،محمدخانی ،شهرام،عطوفی، مریم.(1385). آموزش مهارت‌هاي زندگی ویژه دانشجویان، تهران: انتشارات دانژه.

فرد دانش،‌هاشم.(1382). مهارت‌هاي زندگی مورد نیاز دانش آموزان مقطع راهنمایی، ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال دهم، شماره 3.

فضلی خانی، منوچهر. (1382). راهنمای عملی روش مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس، تهران : آزمون نوین

قاسمی، طاهره.(1381). بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه 19 تهران، ماهنامه آموزشی ـ تربیتی (پیوند)، شماره 278.

قنبری‌هاشم آبادی ،بهرام،کدخدازاده،طیبه.(1386). تاثیر آموزش مهارت‌هاي زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان، مجله مطالعات علوم تربیتی، سال اول، ش 67-80 .

 

کنعانی کتمجانی، شهناز.(1387). بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت‌هاي زندگی، فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی.

گلاور، جان ای، برونینگ، راجر،اچ.(1385). روانشناسی تربیتی (اصول و کاربرد آن)، ترجمه: علینقی خرازی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم.

لطف آبادی،حسین.(1385). آموزش شهروند ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان، فصلنامه علمي‌– پژوهشی نوآوری‌هاي آموزشی ، شماره 17.

مهرمحمدی، محمود.(1385). بازاندیشی در فرایند یادهی – یادگیری و تربیت معلم،تهران: انتشارات مدرسه.

مجدفر،مرتضی.(1389). مهارت‌هاي زندگی در مدرسه ی برتر، مجله رشد ، شماره 1، دوره ی 14.

مقدم، مسعود.(1385). بررسی تاثیر اثربخش برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگی بر میزان آگاهی از این مهارت‌ها در گروهی از دانش آموزان مقطع چهارم دبستان‌هاي شهرستان سنندج، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره 2.

مرادی، مهناز.(1381). بررسی سودمندی آموزش مهارت‌هاي زندگی (ارتباط بین فردی،حل مساله، کنترل خشم،ابراز وجود) در بهبود وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

میرزا حسینی، حسن.(1390). رسانه ملی و آموزش مهارت‌هاي زندگی، فصل نامه علمي‌– تخصصی کودک،نوجوان و رسانه، سال اول ، شماره 1.

ملکی،حسن. (1382). برنامه درسی (راهنمای عمل)، نشر : پیام اندیشه، چاپ ششم.

ملکی، حسن.(1379). مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه، تهران: سمت.

منتظر، غلامعلی.(1381). آموزش مهار‌هاي فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر یادگیری موثر و فراگیر، فصلنامه علمي‌– پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال دوازدهم، شماره 42.

منصور، محمود.(1378). روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری، تهران: انتشارات سمت.

موسی پور، نعمت اله .( 1385). مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه.تهران: آستان قدس رضوی.

میلر، جی،پی.(1383). نظریه‌هاي برنامه درسی،ترجمه، مهرمحمدی، محمود، انتشارات: سمت، چاپ سوم.

میرحسینی، علی.(1370). ارزش کاربردی نظریه‌هاي مربوط به شیوه‌هاي یادگیری، فصلنامه علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره اول، شماره 4.

نادری، عزت اللّه، سیف نراقی، مریم.(1388). روش‌هاي تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی)، تهران: ارسباران.

نیازآذری، کیومرث، عمویی، فتانه، تقی مداح، محمد، بریمانی ،ابوالقاسم.(1389). ارزیابی مهارت‌هاي زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد ساری، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامي‌تنکابن، سال اول ، شماره 3.

نیک پرور ، ریحانه.(1383). مهارت‌هاي زندگی،آشنایی با برنامه آموزش، انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

 

-Alberty R M, Kapp CA, Croenewald CJ.(2004). Patterns of empowerment in individualas through the course of a life skills program . Journal of Studies the Education of Adults, 2:20-780

-Botvin,G,Nickols,D.(2006). Preventing youth violence and delinquency through a universal school-based prevention approach, Psychology Counseling and Guidance, NO 12.

چکيده

یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش هر کشور پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است، حمایت از دانش آموزان و هدایت آنان برای دست یابی به هدف های مطلوب در زندگی، برخورد موثر با مشکلات، توجه به محدودیت ها، لزوم آموزش مهارت های زندگی را برای رسیدن به این هدف ها آشکار می سازد. هدف اين تحقيق ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه بود. سوالات تحقيق با در نظر گرفتن ارزیابی میزان مهارت های زندگی دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان بر حسب ويژگي هاي دموگرافيک (جنسيت، رشته تحصيلي،پایه تحصیلی، ناحیه آموزشی) طراحي شد. نوع تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش،   توصيفی ـ پیمایشی بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان پایه سوم و چهارم متوسطه به تعداد 27878 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه ای ـ طبقه اي متناسب با حجم 209 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد. در اين پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته مهارت های زندگی داراي 41 سؤال بسته پاسخ با مقياس پنج درجه اي لیکرت و مصاحبه در قالب چهار سؤال باز پاسخ استفاده شد. روايي پرسشنامه ها بصورت محتوايي مورد تأیید قرار گرفت. ضريب پايايي پرسشنامه مهارت های زندگی با استفاده از ضريب آلفاي کرانباخ 90/0 درصد برآورد گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري در دو سطح توصيفي(فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و در سطح استنباطي (آزمون t تک نمونه ای، آزمونt مستقل، آزمون تحلیل واریانس، آزمون هاي تعقيبي و ضريب همبستگي پيرسون) صورت گرفت. يافته ها نشان داد ميانگين مهارت های زندگی در مؤلفه های حل مساله، تصمیم گیری، ارتباط، شهروند جهانی، مشارکت و همکاری و فناوری اطلاعات پایین تر از حد متوسط بوده است. تفاوت معناداري بين مهارت های زندگی دانش آموزان بر حسب جنسيت، رشته تحصيلي، پایه تحصیلی  و ناحیه آموزشی وجود ندارد.

کلمات کليدي: مهارت های زندگی، مهارت حل مساله، مهارت شهروند جهانی، مهارت تصمیم گیری، مقطع متوسطه، دانش آموزان 

فصل اول

 طرح تحقیق

 مقدمه

یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش هر کشور پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است، ضرورت حمایت از دانش آموزان و هدایت آنان برای دست یابی به هدفهای مطلوب در زندگی، اتخاذ شیوه های درست برای حل مسائل خود، برخورد موثر با مشکلات، آشنایی با امکانات خود و جامعه و همچنین توجه به محدودیت ها، لزوم آموزش مهارت های زندگی را برای رسیدن به این هدفها آشکار می سازد. ضرورت رفتار بهینه ی افراد در جامعه مهم تر از اخذ مدارک عالی دانشگاهی به نظر می آید و نهاد آموزش و پرورش باید تلاش خود را متمرکز سازد تا انسان هایی آگاه، توانا، انسان هایی واجد اخلاق حسنه تحویل جامعه دهد به طوری که نه تنها خود در زندگی در یاس، ناامیدی و بی ارزشی غوطه ور نشود بلکه توانایی کمک به حل معضلات دیگران را نیز داشته باشد.

آموزش مهارت های زندگی مورد توجه بسیاری از مربیان و صاحب نظران تعلیم و تربیت بوده است برای مثال از نظر جان دیویی، هدف تعلیم و تربیت آماده کردن شهروندان برای اداره خود است و این یادگیری مثل هر یادگیری دیگر باید از راه عمل صورت گیرد، به نظر دیویی بزرگترین نقص آموزشگاههای سنتی که مایه بسی تاسف است آن است که در آن سعی      می شود در محیطی که فاقد هرگونه روح اجتماعی است برای اجتماع، اعضای شایسته و مفید تربیت کند (شکوهی،1379،ص 203). در عین حال، اهداف یا کانون توجه برخی نظریه های برنامه درسی از قبیل نظریه های انسان گرایانه، اجتماعی و رشدگرا آموزش مصادیق      مهارت های زندگی است (میلر،1380،ص 54).

در اهداف آرمانی و اهداف دوره تحصیلی نظام آموزش جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و یا به طور ضمنی به آموزش مهارت های زندگی تاکید شده است، بنابراین ضرورت آموزش این گونه مهارت ها برای دانش آموزان ایرانی به شدت احساس می گردد لذا این پژوهش به دنبال ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد.

آموزش مهارت های زندگی فرد را برای غلبه بر تنشها و مشکلاتی که گریبان گیر فرد و جامعه است آماده می کند. منظور از مهارت های زندگی آن نوع توانایی های عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره مورد نیاز می باشد و اهداف آموزشی این مهارت ها از الزامات و نیازهای روزمره استخراج می شود. مهارت های زندگی بسیار متعدد هستند و ماهیت و انواع آن با توجه به موقعیت ها، فرهنگ و جوامع تغییر می یابد. به هر حال، آموزش این مهارت ها برای همه دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه بسیار مهم و حیاتی است. زیرا در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای نوجوانان بروز می کند، قدرت یادگیری به حد اعلای خود می رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه – شغل، اداره خانواده و گرایش مرام و مسلک ذهن آنان را به خود مشغول می سازد و به مرحله ادراک ارزش های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می رسند.

این دوره از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است دوره ای که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند می دهد و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می کند. از این رو هرگونه نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد هر دو حلقه آموزش عمومی و عالی تاثیر بسزایی دارد (صافی،1380،ص90). شواهد بسیاری موید آن است که آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان ایرانی در صحنه عمل چندان مورد تاکید قرار نگرفته و تحقیقات انجام یافته بر روی برنامه های آموزشی و میزان دستیابی دانش آموزان به مهارت های زندگی فقدان یا کمبود آن را نشان می دهد. این پژوهش با درک اهمیت این مسئله، در تلاش است که از طریق مستند سازی واقعیات موجود در صحنه آموزش   مهارت های زندگی زمینه ای را برای جلب توجه سیاستگذاران آموزشی و برنامه ریزان درسی فراهم نماید.

1-1- بیان مسئله

رشد و پیشرفت جوامع انسانی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وجود شرایط لازم برای یک زیست مطلوب همواره مستلزم آن است که نظام های آموزش و پرورش و برنامه های درسی[1] و آموزشی آنها از شاخصه ها و آمادگی های لازم برای همراهی و همگامی با تحولات و تغییرات روزافزون و شتابانی که عرصه های گوناگون حیات اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است، برخوردار باشد. صرفاً از این طریق است که نظام های آموزشی ضمن مقابله و رفع نیازهای حیاتی شهروندان می توانند کارایی[2] و اثربخشی[3] خود را در این حوزه اثبات نمایند. با عنایت به همین نکته است که طی سالهای اخیر توجه نظام های آموزشی به عنوان موثرترین و کارآمدترین ابزار و راهکار جهت حل مسائل، مشکلات و چالش های روزافزون جوامع انسانی بیش از بیش گردیده است و کشورهای مختلف متناسب با سطح توسعه و پیشرفت خود منابع قابل توجهی را به نظام های آموزشی اختصاص می دهند. در واقع می توان بر این نکته تاکید کرد که ” بشر امروزی برای رویارویی مولد و موثر با      چالش های علمی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی بستری مناسب تر،کارسازتر و موجه تر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی نکرده و بدین سبب نزد انسان های هوشمند، تحول در نظام های آموزش و پرورش به عنوان پیش نیاز به اهداف توسعه پایدار[4] ارزیابی شده است ” (مهرمحمدی،1385، ص5).

دلالت مطالب مذکور آن است که نظام های آموزشی باید بتوانند همگام و متناسب با تحولات زمانه، آمادگی ها، آگاهی ها و مهارت های لازم را در دانش آموزان به عنوان اصلی ترین مشتریان [5]خود به وجود آورند. از این منظر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین قابلیت ها و توانمندی هایی که ایجاد، رشد و ارتقای آنها در دانش آموزان امروزی اجتناب ناپذیر        می باشد، تلاش در مسیر آموزش مهارت های زندگی[6] به یادگیرندان است.

اهمیت آموزش مهارت های فوق از آن روی می باشد که امروزه علیرغم بروز تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با چالش های زندگی فاقد توانایی لازم و اساسی هستند و همین امر آنها را در برخورد با مسایل و دشواری های زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر کرده است (داردن و گازدا[7]،1996). در عین حال که شیوه های رویارویی با مسائل نوظهور، هماهنگی و سازگاری با تغییرات، نحوه ارتباط با دیگران، فشارهای ناشی از شرایط محیطی و… همه گونه هایی از مسایل هستند که بیش از بیش در عصر جدید مطرح می شوند. بنابراین زندگی در چنین شرایطی مهارت های خاصی را طلب می کند. مهارت هایی که بتواند درست زیستن یعنی زندگی سالم و با نشاط، توام با صلح و بالندگی و کارآمدی را به ارمغان آورد (غیاث فخری، به نقل از قنبری هاشم آبادی و کدخدازاده، 1386).

همچنین، فرض بر این است که دانش آموزان هنگامی قادرند که به بهبود و ارتقای شرایط فردی و اجتماعی خود بپردازند و موقعیت های دشوار زندگی و پیچیدگی های مختلف آن را مدیریت و کنترل نمایند که از یک برنامه درسی جامع برای یادگیری مهارت های زندگی برخوردار شوند (خسروی و همکاران، 1388). به بیان دیگر دانش آموزان برای مقابله سازگارانه با استرس ها، موقعیت های مختلف و تعارض های زندگی به کارکردهایی نیاز دارند که آنان را در کسب و ایجاد توانایی ها تجهیز کنند. این کارکردها که بسیار زیربنایی بوده و در فرایند تحول شکل می گیرند شامل مواردی همچون عزت نفس، خودکارآمدی، حل مساله و مهارت های اجتماعی می باشند (فتحعلی لواسانی،1389). مطالب مذکور، بیانگر جایگاه مهارت های زندگی و اهمیت آموزشی آنها در مدارس و مراکز آموزشی می باشد.         مهارت هایی که تعاریف و تبیین های مختلفی از آن توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه انجام شده است.

بوتوین[8] (1997) مهارت های زندگی را در قالب سه حوزه: آموزش مهارت های شخصی، آموزش مهارت های اجتماعی و آموزش مربوط به عدم مصرف الکل و مواد مخدر مطرح و مورد بررسی قرار می دهد (عبدا…زاده،1385). به نظر هامبورگ و گازدا[9] (1995)، آموزش مهارت های اجتماعی زیرمجموعه ای از آموزش مهارت های زندگی بوده و به منزله  آموزش رسمی و شکل یافته مهارت های لازم برای بقای زندگی با دیگران و موفقیت در جامعه پیچیده می باشد (فتحعلی لواسانی،1389،ص 62).

از نظر بالدو[10] و فرانسیس[11] مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان را قادر می سازد که دانش (آنچه را  می دانند) و نگرش و ارزش های خود (آنچه احساس می کنند و بدان باور دارند) را به عمل تبدیل نمایند. منظور از مهارت های زندگی این است که هر کودک در کنار آموزش خواندن و نوشتن به مهارت هایی دست یابد که به مدد آنها بتواند ابتدا به شناخت درستی از خود دست پیدا کند و سپس به خوبی با افراد و محیط اطراف ارتباط برقرار سازد و به حل مشکلات خود و جامعه و محیط زیست یاری دهد(صادقی،1385).

از دیدگاه طارمیان و همکاران (1387) مهارت های زندگی عبارتند از توانایی هایی که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها فرد را قادر می سازد مسئولیت های اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواسته ها و انتظارات و مشکلات روزانه به ویژه در روابط بین فردی به شکل موثری روبرو شود.    گورمن[12] (2005) معتقد است مهارت های زندگی، مهارت هایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی – اجتماعی افراد آموزش داده می شود و فرد را قادر می سازند که به طور موثر با       مقتضیات و کشمکش های زندگی روبرو شود. همچنین از دیدگاه استنتون[13] و همکاران (1980) مهارت های زندگی ضمن تاکید بر توانمندی های عملی و موفقیت افراد، از بررسی و تحلیل نیازها و خواسته های اجتماعی و الزامات زندگی روزمره استخراج شده و برخی از آنها ناظر به ارتباط افراد با یکدیگر و برخی دیگر مربوط به کارهای روزمره می باشند.           جوان[14] (1990) مهارت های زندگی را شامل فهرست وسیعی از دانش و تعاملات بین فردی می داند که برای زندگی بزرگسالی لازم و ضروری است. از نظر پیتمن[15] (1991) مهارت های زندگی به عنوان توانایی ها، دانش ها و رفتارهایی است که برای احساس شادمانی و موفقیت در زندگی آموخته می شوند. ضمن آنکه این مهارت ها، افراد را قادر می سازند تا با هر موقعیت زندگی سازگاری یافته و بر آنها تسلط یابند. از طریق رشد این مهارت هاست که افراد می توانند به راحتی با دیگران زندگی کنند احساس خود را با امنیت خاطر بیان کنند و زندگی را در دست داشته باشند.

به هرحال صرف نظر از تعاریف مختلفی که در مورد مهارت های زندگی ارائه گردیده این نکته اصولاً قابل کتمان نیست که این حوزه باید به عنوان یکی از اولویت های جدی نظام های آموزشی مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، آموزش مهارت های زندگی همچون حل مساله، تصمیم گیری، تفکر خلاق و انتقادی، مهارت های ارتباطی و بین فردی، همدلی، خودآگاهی و… از اهداف بنیادی نظام های آموزشی است (ادیب، 1385، ص 3). در نظام آموزشی ایران نیز آموزش این مهارت ها به طور صریح و یا ضمنی در قالب اهداف آرمانی و یا حتی دروس خاص در دوره های مختلف ذکر شده است (صافی،1379). هر چند که علیرغم کوشش های انجام گرفته در نظام آموزشی، اخبار نگران کننده ای در مورد وضعیت تحصیلی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و نوجوانان منتشر شده است (نیک پرور،1383).

این پژوهش با توجه به نقش و اهمیت آموزش مهارت های زندگی به عنوان یکی از کارکردهای نظام های آموزشی، تلاش کرده است تا به تحلیل و ارزیابی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه از مهارت های مذکور پرداخته تا ضمن فراهم کردن تصویری روشن از عملکرد نظام آموزش متوسطه ایران، زمینه ای برای توجه منسجم تر به این حوزه را فراهم سازد. قابل ذکر است در این پژوهش، مهارت های زندگی در قالب مهارت های  حل مساله، تصمیم گیری، ارتباط، مشارکت و همکاری، شهروند جهانی و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات مشخص و مورد بررسی قرار می گیرد. مهارت حل مساله[16] به معنای استفاده از راهبردهای موثر و سازش یافته مقابله ای، برای حل مشکلات است (سلیقه دار،1388،ص 33). تصمیم گیری[17]یعنی، تصمیم گیری موثر در مورد مسائل زندگی، بررسی جوانب مختلف و پیامد هر انتخاب است (نیک پرور،1383). ارتباط[18] ناظر بر ایجاد ارتباط انسانی با اطرافیان و در نظر گرفتن حقوق دیگران و ابراز احساسات خود و درک احساسات دیگران می باشد (کیانی، 1384، ص54).مشارکت و همکاری[19]به معنای توانایی شرکت موثر و فعال در تعاملات گروهی و توانایی برقراری تعادل بین نیازهای گروهی و فردی است (میرزاحسینی،1390،ص171). شهروند جهانی[20] یعنی توانایی درک و فهم مسائل جهانی و بین المللی و روابط بین کشورها و انسان های کشورهای مختلف است (مجدفر،1389،ص 24). مهارت استفاده از فناوری اطلاعات[21] به معنای  توانایی استفاده از اینترنت و کامپیوتر در افزایش و غنی سازی یادگیری در حوزه های گوناگون درسی است (میرزاحسینی،1390،ص172). مشخص و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه علی رغم تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با چالش های زندگی فاقد توانایی لازم و اساسی هستند و همین امر آنها را در برخورد با مسائل و دشواری های زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر کرده است. برای رویارویی با این مشکلات دستیابی به توانمندی ها و مهارت های زندگی ضروری است. یادگیری مهارت های زندگی فرد را بر رویارویی و مواجهه موثر با چالش ها و نیز غلبه بر تنش ها و مشکلات پیش رو در زندگی آماده می کند.

با توجه به اهمیت و نقش یادگیری مهارت های زندگی در پیشگیری از رفتارهای مخرب و تاثیر آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی، آموزش آن، بخشی از برنامه های نظام های آموزشی را به خود اختصاص داده است. آموزش مهارت های زندگی همچون حل مساله، تصمیم گیری، مهارت ارتباطی و بین فردی، خودآگاهی و… از اهداف بنیادی نظام های آموزشی است. در نظام آموزشی ایران نیز آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان در دوره های گوناگون تحصیلی ذکر شده است (صافی،1379).

آموزش مهارت های زندگی در حال حاضر می تواند به عنوان یکی از اولویت های اصلی نظام های تعلیم و تربیت مطرح باشد. از این منظر، نتایح این پژوهش می تواند در سطوح مختلف مورد استفاده و استناد برنامه ریزان و مجریان برنامه های درسی و آموزشی قرار بگیرد. از جمله آنکه از نتایج این پژوهش می توان کمبودها و خلاء های موجود در برنامه های درسی مقطع متوسطه در زمینه مهارت های زندگی را تشخیص و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام نمود. در واقع از نتایج این پژوهش می توان در دو سطح طراحی و اجرای برنامه های درسی مرتبط با آموزش مهارت های زندگی استفاده کرده یعنی آنکه از یک سو، طراحان و برنامه ریزان درسی می توانند ضمن آگاهی از اهمیت و جایگاه آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان و جوانان دبیرستانی، نسبت به گنجاندن و تلفیق این مهارت ها با برنامه های درسی مقطع متوسطه اقدام نمایند. قابل ذکر است مفاهیم مرتبط با آموزش مهارت های زندگی را می توان از یک سو با محتوای دروس مختلف مقطع متوسطه از جمله مطالعات اجتماعی، دین و زندگی، ادبیات، روانشناسی، زیست شناسی تلفیق نموده و به دانش آموزان عرضه نمود و از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که با توجه به نتایج این تحقیق و درک اهمیت و حساسیت این مهارت ها حتی درسی جداگانه تحت عنوان ” آموزش مهارت های زندگی”  را تدوین و سازماندهی کرد.

علاوه بر حوزه طراحی، نتایج و دستاوردهای این پژوهش می تواند مورد استفاده و استناد مجریان برنامه های درسی مختلف دبیرستان به خصوص مدیران مدارس، دبیران دروس مرتبط و مشاوران و روانشناسان مدارس قرار بگیرد و بر مبنای آن دوره های خاصی مرتبط با ایجاد و آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان اجرا گردد. از این طریق، طبیعی است که کارکرد آموزشی، تربیتی و اخلاقی مدارس با جذابیت و اثرگذاری بسیار بیشتری انجام خواهد گرفت. علاوه بر مطالب فوق، نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و نهادهای دیگر از جمله سازمان بهزیستی، مراکز مشاوره دانشگاهی، کانون های اصلاح و تربیت، شهرداری ها و نوعاً آن دسته از نهادهایی که با مخاطبان جوان سروکار دارند، قرار بگیرد. پژوهشگر بر این نکته تاکید می کند که داده ها و اطلاعات حاصل از این پژوهش می تواند در اعتباربخشی[22] و به رسمیت شناخته شدن جایگاه حوزه ای تحت عنوان برنامه درسی مهارت های زندگی[23] در قالب برنامه های آموزشی و درسی مقطع متوسطه سهم مهمی ایفا نماید. به بیان دیگر، اگر بپذیریم یکی از کارکردها و ماموریت های[24] جدی برنامه های درسی به ویژه در جهان سرشار از تغییر و تحول قرن بیست و یکم، ایجاد، رشد و پرورش مهارت ها و قابلیت هایی است که آنان را قادر به زیست کارآمد و اثربخش نماید، طبیعتاً انتقال و آموزش مهارت های زندگی از طریق برنامه های درسی مقطع متوسطه می تواند به عنوان یکی از اولویت های اصلی مطرح باشد. تصریح و تبیین این نکته که این برنامه درسی باید در راستای چه مولفه های اصلی سازماندهی گردد، می تواند دانش و معرفت مستند و معتبری را در حوزه برنامه درسی فراهم نماید.

با توجه به اینکه دانش آموزان از جمله افرادی هستند که تحت تاثیر آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از عدم آگاهی از مهارت های زندگی قرار دارند. لذا، آموزش مهارت های زندگی در سطح نظام آموزش متوسطه را ضروری می سازد. کسب دانش در زمینه مهارت های زندگی موجب نگرش و ارزش های مثبت در فرد می شود، این نگرش موجب رفتار مثبت شده و در نتیجه مانع بروز مشکل و ارتقای بهداشت روانی جامعه می گردد. با توجه به اهمیت این مهارت برای دانش آموزان دوره متوسطه که در سنین نوجوانی قرار دارند ولی آنگونه که باید در جهت شناخت و آموزش آنان از طریق خانواده و مدرسه تلاش جدی صورت نگرفته است. در این پژوهش برآنیم تا به ” ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه” بپردازیم.

[1] -Curricula

[2] -Efficiency

[3] -Effectiveness

[4] -Sustainable development

[5] -Consumer

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122