پايان نامه ارزيابي ضريب رفتار قاب هاي بتن آرمه متداول ايران با استفاده از روند آيين نامه FEMA P695

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي ضريب رفتار قاب هاي بتن آرمه متداول ايران با استفاده از روند آيين نامه FEMA P695 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي ضريب رفتار قاب هاي بتن آرمه متداول ايران با استفاده از روند آيين نامه FEMA P695 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول « بررسي آناليز استاتيکي غير خطي »
1-1- مقدمه 3
1-2- مروری بر روشهای تحلیل لرزه¬ای سازه ها 5
1-2-1- تحلیل استاتیکی معادل 5
1-2-2- تحلیل دینامیکی خطی 6
1-2-2-1- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال 7
1-2-2-2- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی 7
1-2-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی 8
1-3- تحليل پوش آور مرسوم 9
1-3-1- مطالعه مقایسه ای آنالیز استاتیکی غیرخطی با آنالیز دینامیکی غیرخطی 9
1-3-2- اساس تحليل استاتيکي فزاينده غير خطي 10
1-3-3- مزايا و نتايج قابل حصول از آناليز پوش آور 12
1-3-4- روش انجام تحليل پوش آور مرسوم 13
1-3-5- ارکان اصلي در انجام آناليز استاتيکي غير خطي 15
1-4- پوش آور مودي 15
1-5- مقدمه ای بر آناليز پوش آور تطبيقي 15
1-6- نتيجه گيري 16
فصل دوم « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »
2-1- مقدمه 18
2-2- تاريخچه مطالعاتي ضريب رفتار 20
2-3- روشهاي محاسبه ضريب رفتار 20
2-3-1- روشهاي آمريکايي 22
2-3-1-1- روش طيف ظرفيت فريمن 22
2-3-1-2- روش شکل پذيري يوانگ 24
2-3-2- روشهاي اروپايي 27
2-3-2-1- روش تئوري شکل پذيري 27
2-3-2-2- روش انرژي 29
2-4- تشريح اجزاي ضريب رفتار 30
2-4-1- شکل پذيري 30
2-4-1-1- ضريب شکل پذيري کلي سازه 30
2-4-1-2- ضريب کاهش نيرو توسط شکل پذيري 30
2-4-2- مقاومت افزون 32
2-4-2-1- عوامل مؤثر در مقاومت افزون 33
2-4-2-2- چگونگي محاسبه مقاومت افزون 35
2-4-2-3- استفاده از ضريب مقاومت افزون در ترکيبهاي بارگذاري آيين نامه¬ها 36
2-4-2-3- تاريخچه اعدادي محاسبه شده براي مقاومت افزون 37
2-4-3- درجه نامعيني 38
2-4-3-1- تئوري قابليت اعتماد در سيستم هاي سازه اي 39
2-4-3-2- اثر نامعيني سازه اي در آيين نامه هاي مختلف 42
2-4-3-3- آثار درجه نامعيني بر پاسخ لرزه اي سازه ها 44
2-5- محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی 44
2-5-1- معیار های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی 45
2-5-1-1- معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات 46
2-5-1-2- معیار پایداری 46
2-6-روش بررسی ضریب رفتار با روند fema p695 47
2-7- نتیجه گیری 56
فصل سوم « مدلسازی مسئله »
3-1-مقدمه 58
3-2-فرضیات 58
3-3-تحلیل استاتیکی خطی 59
3-4-تحلیل پوش آور 64
3-5-تحلیل دینامیکی غیر خطی(incremental dynamic analysis) 68
فصل چهارم « ارزیابی ضرایب رفتار قاب ها »
4-1-مشخصات دینامیکی مدل ها 74
4-2- ضریب بیش مقاومت 74
4-3-محاسبه ظرفیت خرابی بوسیله آنالیز IDA 76
4-4- بررسی خرابی 83
فصل پنجم « نتیجه گیری »
5-1 نتیجه گیری 85
منابع 87

منابع

1- معاونت امور فني، دفتر امور فني و تدوين معيارها .(1379). آئين نامه بتن ايران (آيا). تهران: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مركز مدارك علمي و انتشارات.

2- مرکز تحقیقات و مسکن .(بی تا). آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800

3- ايزدي‌نيا، محسن .(1390). مقاومت افزون و ضريب رفتار سازه‌هاي قاب خمشي بتن مسلح توأم با ديوار برشي بتن مسلح متوسط، تهران: پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله.

4- شوشتري، احمد .(1387). بررسي ضرائب رفتار ساختمانهاي بتني مسلح در تحليل لرزه‌اي، پایان نامه دانشگاه فردوسي مشهد.

5- شابختي، ناصر .(1387). بررسي رفتار غيرخطي ديوار برشي بتني داراي بارشو به روش طراحي براساس سطح عملكرد. تهران: كنگره مهندسي عمران – دانشگاه تهران.

6- Federal Emergency Management Agency (Fema). (2000). Pre Standard and Commenctary for the seismic rehabilitation of building. Report No. Fema 695, Fema, Washington, D.C.

7- FEMAP695, Federal Emergency Management Agency. (2008). Quantification of Building Seismic Performance Factors, Washington, D.C.

8- BHRC. (2005). Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, standard No. 2800-05, 3rd edition, Building and Housing Research Center, Tehran. 2005.

11- Asgarian B. and Shokrgozar H.R. (2008). BRBF response modification factor, Journal of Constructional Steel Research, V. 29.

12- Wakabayashi, M. (1986). “design of earthquake resistant buildings”, Mc Graw-Hill.

13- Structural Response Modification Factors, ATC-19. National Science Foundation Grant No. ECE-8600721 and National Ceater For Earthquake Engineering Reserch NCEER Project No. 91-4

چكيده

در حال حاضر به نظر می رسد که در اغلب آيين نامه هاي طراحي لرزه اي مقادير ضريب رفتار ارائه شده بر مبناء قضاوت مهندسي، تجربه و مشاهده عملکرد سازه در زلزله هاي گذشته و چشم پوشي از تراز مقاومت افزون استوار مي باشد، به همین دلیل نیاز است که ضریب رفتار با استفاده از روش های معتبر مورد نقد قرار گیرد. بدین منظور در این پایان نامه بر آن شدیم که با استفاده از روند آیین نامه FEMA p695 این ضریب را برای قاب های متداول ایران مورد بحث قرار دهیم.که روال انجام آن مختصرا به شرح زیر است. ما از نه قاب بتن آرمه با تنوع یک و سه و پنج طبقه و تعداد دهانه یک و سه و پنج دهانه استفاده کردیم که طراحی مدلهای سازه ای متنوع از یک سیستم سازه ای با توجه به آیین نامه های طراحی و بارگذاری مربوط، تشخیص میزان اطمینان از رفتار لرزه ای سیستم سازه ای مورد نظر، انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی برای محاسبه ضریب اضافه مقاومت سازه ها و ضریب شکل پذیری بر مبنای پریود، محاسبه نسبت مرز خرابی بوسیله آنالیز دینامیکی غیر خطی و مقایسه این نسبت با نسبتهای پیشنهادی آیین نامه با توجه به اصلاحات شکل طیفی و غیره. به این منظور از نرم افزار های ETABS, Seismostruct استفاده می شود.و در پایان به بررسی خرابی یک نمونه از مدل ها می پردازیم.و از جداول و نمودارها نتایج لازم استخراج می نماییم.

کلید واژه ها : ضریب رفتار ،ضریب اضافه مقاومت ،FEMA p695 ،قاب های خمشی بتن آرمه

فصل اول

« بررسي آناليز استاتيکي غير خطي »

در حال حاضر به نظر مي رسد بهترين روش انجام آناليزهاي لرزه اي، آناليز ديناميکي غيرخطي باشد ولي به دليل پيچيدگي و زمان بر بودن آن محققين را بر آن داشته است تا طيف وسيعي از مطالعات در مورد آناليز هاي استاتيکي غيرخطي موسوم به پوش آور مرسوم داشته باشند.با توسعه کاربرد تحليل پوش آور در سالهاي اخير روشهاي پوش آور پيشرفته متعددي براي لحاظ کردن اثر مود هاي بالاتر و همچنين اثر تغیيرات مشخصات مودال سازه در طول تحليل ناشي از تسليم اعضاء پيشنهاد شده است. روشهاي پيشنهادي عموماً براي لحاظ کردن اثرات مود هاي بالاتر از چندين تحليل پوش آور با الگوي بارهاي متناسب با اشکال مودي سازه استفاده مي نمايد و نتايج حاصل از اين تحليل ها با يکديگر ترکيب مي شوند. در اين فصل فرايند توسعه روشهاي پوش آور به طور کامل شرح داده مي شود و در انتها آخرين نتايج به دست آمده توسط محققين ارائه مي گردد.

 1-1- مقدمه

در سالهاي گذشته آناليز ارتجاعي، بيشترين کاربرد را جهت تحليل و بررسي رفتار سازه ها در مقابل زلزله داشته است، اما عملکرد سازه ها در زلزله ها نشان داده است که صرفاً تحليلهاي ارتجاعي براي اين منظور کافي نيستند. آناليز ديناميکي تاريخچه زماني غير خطي، دقيق ترين روش جهت بررسي رفتار سازه ها هنگام زلزله است، اما اين روش بسيار وقت گير و پيچيده است. در اين شيوه براي آناليز سازه نياز به مجموعه اي از شتابنگاشتهاي مختلف مي باشد تا بتوان بر اساس نتايج بدست آمده از آناليزهاي انجام شده تصميم مقتضي گرفت، ضمن اينکه تصميم گيري در مورد نتايج بدست آمده نياز به دانش و تخصص کافي در اين زمينه دارد.

در پي مشکلات عنوان شده پژوهشگران پيوسته به دنبال روشي بوده اند که بتواند با سرعت بالاتري سازه ها را در ناﺣﯿﮥ غير خطي تحليل کند. در اين راستا ايدﮤ تحليل استاتيکي فزايندﮤ غير خطي در سال 1975 توسط محققين مطرح گرديد و گامهاي اوليه در اين زمينه برداشته شد.

در روش مذکور، موسوم به آناليز پوش آور متداول، سازه تحت الگوي بارگذاري ثابت تا تغيير مکان معيني موسوم به تغيير مکان هدف جلو برده مي شود، مگر اينکه فروريزش سازه زودتر از رسيدن به تغيير مکان هدف رخ دهد. بعد از انجام آناليز قادر به استخراج نتايجي از قبيل منحني ظرفيت سازه، تغيير مکان نسبي طبقات، نيروهاي داخلي اعضاء و ديگر پاسخهاي لرزه اي سازه خواهيم بود .

لازم به ذکر است در طي سالهاي اخير تحليل پوش آور به عنوان يک فرايند کاربردي نقش موثري در جهت پيشرفت و توسعه آناليز هاي لرزه اي بر مبناي عملکرد داشته است و به طور گسترده اي در آيين نامه ها و دستوالعمل هاي بهسازي لرزه اي سازه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طي فرايند تحقيقات به عمل آمده در مورد روشهاي پوش آور از سوي محققين و در جهت رفع معايب پوش آور مرسوم که قادر نمي باشد اثر مودهاي بالاتر و اثر تغییر مشخصات مودال سازه در طول تحليل ناشي از تسليم اعضاء در نظر بگيرد روشهاي پوش‌آور جديدي براساس مفاهيم ترکيب مودال سازه ارائه گرديده است. در سال 2002 روش MPA[1]توسط چوپرا وگوئل پيشنهاد شد. در اين روش چندين تحليل پوش‌آور با الگوي بار متناسب با اشکال مودي الاستيک چند مود اول انجام گرفته سپس پاسخ لرزه‌اي سازه از ترکيب پاسخ‌هاي حاصل از هر مود با استفاده از روش ترکيب مجموع مربعات (SRSS) بدست مي‌آمد. از آنجايي که در مودهاي بالاتر افزايش جابجايي بام متناسب با افزايش جابجايي ساير طبقات نمي‌باشد و حتي در برخي موارد با افزايش برش پايه طبقه بام در جهت عکس حرکت مي‌کند لذا استفاده از جابجايي بام به عنوان نقطه کنترل تغيير مکان در مودهاي بالاتر با ابهاماتي روبه‌رو بوده است. در سال 2004 چوپرا وگوئل براي رفع اين نقيصه روش MMPA[2] ارائه کردند. در تمام اين تحليل‌ها به علت آنکه الگوي بارگذاري ثابت است و باتوجه به کاهش سختي در طي تحليل الگوي بار بهنگام نمي شود همچنان اين آناليز ها ازنتايج خوبي برخوردار نبود.

پس از چوپرا وگوئل با انجام مطالعات‌و بررسي‌ها در جهت رفع نواقص روش هاي قبلي، روشهايي ابداع شد که در هرمرحله با کاهش سختي ناشي از تسليم اعضاء بارگذاري بهنگام مي شود و در سالهاي اخير توسط آنتونيو و پينهو جديدترين روشهاي پوش‌آور تطبيقي APA[3] که به صورت يک مدل تحليل فيبري (Fiber)تحت عنوان روشهاي FAP[4]وDAP[5]توسعه يافته است. در ادامه پس از مروری بر آنالیز های لرزه ای مورد استفاده در آئین نامه ها به شرح کامل آنالیز استاتیکی غیر خطی خواهیم پرداخت.

 1-2- مروری بر روشهای تحلیل لرزه­ای سازه ها

به منظور بررسی رفتار سازه در مقابل زلزله و همچنین طراحی لرزه‌ای، نیاز به تحلیل لرزه‌ای می­باشد. انتخاب نوع تحلیل بستگی به عواملی همچون دقت مورد انتظار و توصیة آیین نامه­ها دارد. آنالیز لرزه‌ای سازه­ها به چهار روش استاتیکی و دینامیکیِ خطی و غیرخطی انجام می‌شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

 1-2-1- تحلیل استاتیکی معادل

این روش از متداولترین شیوه‌های تحلیل لرزه‌ای است که در تمام آیین نامه‌های زلزله دنیا با اختلافاتی جزئی نسبت به یکدیگر از آن استفاده شده است. روش کار بدین گونه است که برش پایه طرح که درصدی از وزن سازه است و توسط ضریبی به نام ضریب زلزله بدست می آید، بر اساس یک الگوی بارگذاری مشخص در امتداد قائم سازه توزیع و به آن وارد می­گردد. پس از این مرحله با استفاده از ترکیبات بارگذاری توصیه شده توسط آیین نامه­ها، تحلیل سازه با فرضیات و تئوری های حاکم بر رفتار ارتجاعی و خطی، انجام می گیرد و نیروهای داخلی اعضا استخراج و سپس طراحی صورت می پذیرد.

الگوی بارگذاری در آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) به شکل مثلثی و برگرفته از شکل مود اول الاستیک سازه است.

 1-2-2- تحلیل دینامیکی خطی

از دیگر روشهای تحلیل لرزه‌ای سازه­ها که به طور کاربردی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحلیل دینامیکی خطی است که به دو روش طیفی و تاریخچه زمانی صورت می‌پذیرد.

1-2-2-1- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال

در این روش نیز مانند تحلیل استاتیکی معادل، رفتار اعضای سازه در طی تحلیل سازه ارتجاعی فرض می‌گردد. مشخصات دینامیکی سازه که در طی تحلیل از آن استفاده می‌گردد، مانند زمان تناوب مود‌ها و اشکال مودی، بر رفتار ارتجاعی استوار است. در این روش ابتدا مشخصات دینامیکی سازه در هر مود محاسبه می‌گردد (که امروزه این کار بوسیله نرم‌افزارهای تخصصی انجام می گیرد)، سپس شتاب پاسخ هر مود با توجه به زمان تناوب آن بر اساس طیف پاسخ زلزله مورد نظر یا طیف طرح آیین نامه محاسبه و به دنبال آن هر گونه پاسخ لرزه‌ای سازه در آن مود مانند برش پایه، نیروی طبقات، تغییرمکان نسبی طبقات، نیروی اعضا و … طبق مشخصات دینامیکی آن مود بدست خواهد آمد. پس از آن با استفاده از روشهای آماری معتبر مانند جذر مجموع مربعات[6](SRSS) یا ترکیب مربعی کامل[7](CQC) پاسخ مودها با یکدیگر ترکیب و به این ترتیب پاسخ کلی حاصل می‌گردد.

 1-2-2-2- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی

فرضیات این تحلیل نیز مانند تحلیل طیفی خطی بر اساس رفتار ارتجاعی اعضا و سازه استوار است. شیوه تحلیل بدین گونه است که پی سازه تحت اثر شتابنگاشت زلزله مورد نظر با به کارگیری روابط دینامیک سازه تحلیل می‌شود و پاسخ­­های سازه در هر گام زمانی ثبت می گردد و مجموعه­ای موسوم به تاریخچه پاسخ حاصل می گردد. در نهایت مهندس طراح بر اساس تاریخچه های پاسخ سازه در مقابل شتابنگاشت­ها و اتکا بر دانش و قضاوت مهندسی، در مورد چگونگی کاربرد پاسخ ها جهت طراحی سازه تصمیم خواهد گرفت.

خصوصیات شتابنگاشت­های انتخاب شده جهت تحلیل به شرح زیر است.

الف- حداقل باید سه زوج شتاب نگاشت انتخاب گردد که در این صورت حداکثر بازتاب در هر لحظه زمانی از این سه زوج به عنوان بازتاب نهایی تلقی می‌گردد. از هفت زوج شتابنگاشت نیز جهت تحلیل می‌توان استفاده کرد که در این حالت، بازتاب نهایی مورد نظر، میانگین بازتاب‌های بدست آمده خواهد بود.

ب- ساختگاه­های شتابنگاشت­ها باید به لحاظ ویژگیهای زمین شناسی، تکتونیکی، لرزه شناسی و خصوصیات لایه‌های خاک با زمین محل ساختمان، تا حد امکان مشابهت داشته باشند.

ج- مدت زمان حرکت شدید زمین در شتابنگاشت­ها، حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام که بیشتر است باشد .

 [1] – Modal Pushover Analysis

[2] – Modified Modal Pushover Analysis

[3] -Adaptive Pushover Analysis

[4] -Forc-  based Adaptive Pushover

[5] -Displacment – basedAdaptive Pushover

[6]– Square Root of Sum of Squares

[7] – Complete Quadratic Combination

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122