پايان نامه ارزيابي طرح ترويجي «تسريع انتقال يافته ها» ار ديدگاه کشاورزان مجري طرح

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي طرح ترويجي «تسريع انتقال يافته ها» ار ديدگاه کشاورزان مجري طرح یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي طرح ترويجي «تسريع انتقال يافته ها» ار ديدگاه کشاورزان مجري طرح بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
1-1- مقدمه2
1-2- بیان مسأله3
1-3- اهداف5
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش6
1-5- محدوده¬ی پژوهش7
1-6- محدودیت¬های پژوهش7
1-7- تعاریف و مفاهیم8
فصل دوم : بررسی ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه11
2-2- بخش اول: کلیات ارتباط تحقیق و ترویج11
2-1-1- پیوند تحقیق و ترویج13
2-2-2- نظام دانش و اطلاعات کشاورزی16
2-2-3- شیوه¬های مرسوم ارتباطی تحقیق و ترویج کشاورزی در سطح جهان20
2-2-4- پیشینه¬ی طرح¬های مشترک تحقیقی – ترویجی در ایران25
2-3- بخش دوم: کلیات طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته-ها»27
2-3-1- سابقه و پیشینه¬ی تجربی طرح27
2-3-2- اهداف طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته-ها»28
2-3-3- ویژگی¬های طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»29
2-3-4- اهمیت و ضرورت اجرای طرح30
2-3-5- رهیافت ترویجی طرح30
2-3-6- محتوا و موضوع یافته¬های تحقیقاتی و کاربردی طرح31
2-3-7- روند اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»33
2-3-8- الزامات اجرایی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»34
2-3-9- مناطق اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها» در استان کرمانشاه35
2-4- بخش سوم: کلیات ارزشیابی
2-4-1- تعاریف و مفاهیم ارزشیابی38
2-4-2- اهداف ارزشیابی41
2-4-3- ویژگی¬های ارزشیابی43
2-4-4- مسائل کلیدی ارزشیابی43
2-4-5- سطوح ارزشیابی45
2-4-6- انواع ارزشیابی47
2-4-6-1- انواع ارزشیابی با توجه به زمان47
2-4-6-2- انواع ارزشیابی از نظر کارائی48
2-4-6-3- انواع ارزشیابی از لحاظ درجه¬ی اعتبار48
2-4-6-4- انواع ارزشیابی با توجه به ارزشیابان50
2-4-7- مدل¬های ارزشیابی50
2-4-7-1- مدل ارزشیابی مشارکتی52
2-4-7-2- مدل ارزیابی سریع و مشارکتی روستایی56
2-4-7-3- مدل ارزشیابی مبتنی بر طبیعت57
2-4-7-4- مدل ارزشیابی تجربی57
2-4-7-5- مدل مفهومی آون58
2-4-7-6- مدل سلسله مراتبی بنت59
2-4-7-7- مدل ارزشیابی تفاوت¬ها (اختلاف یا ناهم¬خوانی)60
2-4-7-8- مدل ارزشیابی اعتبارگذاری61
2-4-7-9- مدل ارزشیابی اعتباربخشی61
2-4-7-10- مدل ارزشیابی مدافعه یا دوسویه62
2-4-7-11- مدل ارزشیابی هدف آزاد62
2-4-7-12- مدل ارزشیابی مناسبات اجرایی64
2-4-7-13- مدل ارزشیابی حقوقی64
2-4-7-14- مدل ارزشیابی قضایی64
2-4-7-15- مدل ارزشیابی به مثابه روشنگری65
2-4-7-16- مدل ارزشیابی مبتنی بر استراتژی وضعیت ویژه65
2-4-7-17- مدل ارزشیابی تایلر66
2-4-7-18- مدل ارزشیابی استیک66
2-4-7-19- مدل ارزشیابی تصمیم¬گیری مدیریتی67
2-4-7-20- مدل ارزشیابی هدف مدار67
2-4-7-21- مدل عمومی ارزشیابی68
2-4-7-22- مدل آزمایش اجتماعی68
2-4-7-23- مدل کارشناسی68
2-4-7-24- مدل تخصص محور68
2-4-7-25- ارزشیابی به عنوان خبرگی69
2-4-7-26- مدل منطقی ارزشیابی برنامه69
2-4-7-27- مدل سیپ70
2-5- بخش چهارم: پیشینه¬ی پژوهش76
2-6- چارچوب نظری تحقیق89
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه91
3-2- نوع و روش پژوهش91
3-3- جامعه¬ی آماری92
3-4- حجم نمونه و روش نمونه¬گیری93
3-5- ابزار جمع¬آوری اطلاعات94
3-6- تعیین روایی پرسشنامه96
3-7- تعیین پایایی پرسشنامه96
3-8- تجزیه و تحلیل داده¬ها97
فصل چهارم: یافته¬ها
4-1- مقدمه99
4-2- ویژگی¬های فردی و حرفه¬ای کشاورزان99
4-3- ارزیابی زمینه¬ی اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»101
4-3-1- میزان تأثیر عوامل زمینه¬ای در موفقیت طرح ترویجی «تسریع انتقال
یافته-ها»101
4-3-2- وضعیت موجود عوامل زمینه¬ای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»102
4-4- ارزیابی درون¬داد¬های طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته-ها»104
4-4-1- اثربخشی درون¬داد¬های طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»104
4-4-2- شیوه¬ی اقدام در مورد درون¬داد¬های طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»105
4-5- ارزیابی فرآیند اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته-ها»107
4-6- ارزیابی برون¬داد¬های طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»108
4-7- ارزیابی کلی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته-ها»109
4-8- ارزیابی مراحل مختلف طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها» از دیدگاه کشاورزان
مجری طرح111
4-9- نقاط قوت طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته-ها»112
4-10- نقاط ضعف طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته-ها»113
4-11- راهکار¬های بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»114
4-12- نگرش کشاورزان نسبت به طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته¬ها»118
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهاد¬¬ها
5-1- مقدمه123
5-2- نتایج ارزیابی زمینه123
5-2-1- پیشنهاد-ها125
5-3- نتایج ارزیابی درون-داد125
5-3-1- پیشنهاد-ها126
5-4- نتایج ارزیابی فرآیند126
5-4-1- پیشنهاد-ها127
5-5- نتایج ارزیابی برون-داد127
5-5-1- پیشنهاد-ها128
5-6- سایر نتایج128
5-6-1- پیشنهاد-ها130
منابع و مآخذ131

منابع و مآخذ

اقبالیان، پ. (1381). بررسی مقایسه­ای میزان موفقیت برنامه­های انتقال یافته­های تحقیقاتی از دیدگاه کارکنان ترویج مجری طرح، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

باباجانی، آ. (1383). اهمیت نظارت و ارزشیابی در پروژه­های توسعه روستایی، ماهنامه جهاد، 263، 22-18.

بازرگان، ع. (1380). ارزشیابی آموزشی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

بازرگان هرندی، ع.، سرمد، ز. و حجازی، ز. (1378). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.

باصری، ع. ا. (1371). نقش ترویج در جریان توسعه اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی در جامعه عشایری، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، 93.

پزشکی راد، غ. ر. (1379). ارزشیابی برنامه و فعالیت­های ترویج کشاورزی (گزارش مقدماتی)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

تبرائی، م. و زمانی­پور، ا. (1385). ترویج کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

تیموری، ل. (1383). ارزیابی دوره­ی پیش دانشگاهی روزانه (دختر و پسر) شهرستان سقز در سال تحصیلی 84-83 (ارزیابی مقدمات اولیه­ی زمینه، دون­داد، فرآیند و برون­داد)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

حسینی، م. و چیذری، م. (1376). ترویج کشاورزی (تحقیق و ترویج در نظام­های زراعی)، دانشگاه زنجان.

حق­جو، ن. (1380). ارزشیابی «سیپ» رویکردی کارآمد برای آموزش­های کشاورزی، ماهنامه جهاد، 241-240، 14- 8.

داماد­زاده، م. (1378). نقدی بر ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی در ایران، ماهنامه زیتون، 141، 46-41.

رضایی، م.، شیخ، ج. و ظریفیان، ش. (1387). ارزشیابی آموزش کشاوزی، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی، معاونت ترویج و آموزش و نشر آموزش کشاورزی.

رفیعیان. (1387). الگوی ارزشیابی سیپ

14- زمانی، غ. (1377). راهبردهای اساسی در برقراری ارتباط تحقیقات با ترویج کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 24.

زمانی­پور، ا. (1380). ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه، مشهد: نشر تیهو.

زندونیان نایینی، ا. (1385). ارزیابی جامع مراکز تربیت معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزیابی سیپ. مجله علوم ترببیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 2، 162-137.

سلطانی، غ. ر. (1371). بررسی نقش تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در ایران از دیدگاه سیستمی، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد، 139- 135.

سوانسون، ب. ن.، بنتز، ر. ی. و سوفرانکو، آ.ج. (1381). ارتقاء ترویج کشاورزی، ترجمه: اصغر باقری و توحید صیامی، تهران: باغ اندیشه.

شعبانعلی­فمی، ح.، علی بیگی، ا. ح. و شریف زاده، ا. (1383). رهیافت­ها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، مؤسسه توسعه روستایی ایران.

شهبازی، ا. (1371). رهیافتی نو در تحقیق پیوند بنیانی فعالیت­های تحقیقی – ترویجی در جریان توسعه کشاورزی ایران، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد، 179-143.

شهبازی، ا. ( 1382 ). برخی شاخص­های ارزیابی و ارزشیابی نظام ترویج عمران روستایی، مسکن و انقلاب، 101، 13-4.

شیرزاد، ح. (1382). اصول و مبانی طراحی نظام نظارت و ارزشیابی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (قسمت اول)، ماهنامه تازه­های کشاورزی، 31 و 32، 8.

شیرزاد، ح. (1382). اصول و مبانی طراحی نظام نظارت و ارزشیابی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (قسمت دوم)، ماهنامه تازه­های کشاورزی، 33 و 34، 32-30.

عابدی سروستانی، ا. (1376). ترویج و آموزش کشاورزی خانه­های ترویج روستایی جهاد سازندگی استان فارس: ارزشیابی اثربخشی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

عبدالملکی، م. (1382). ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی – ترویجی مرتعداران در حفاظت از مراتع: مطالعه موردی شهرستان تویسرکان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

عزمی، آ. (1387). ارزشیابی مشارکتی روستایی، وبلاگ توسعه روستایی (جغرافیا و توسعه روستایی)، .

عزیزی، ق. و عظیمی، ن.(1386). گزارش اجرای طرح ترویجی تسریع انتقال یافته­های استان کرمانشاه، حوزه ترویج و نظام بهره­برداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه.

علیپور، ح.، چیذری، م. و فرج ا… حسینی، س. ج. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط تحقیق – ترویج و کشاورز در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ایران، پژوهش و سازندگی، 69، 95-87.

فلسفی، پ، و حسینی، م. (1384). طراحی نظام دوسویه دانش و اطلاعات کشاورزی به منظور نهادینه کردن مشارکت کشاورزان در تشکل های تولیدی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 52، 204-181.

قلی­پور، ع. ر. (1387). نقش فناوری اطلاعات بر توسعه­ی کشاورزی، .

قلی­نیا، ج. م. (1376). آشنایی با الگو­های ارزشیابی قابل استفاده در ترویج و آموزش کشاورزی، ماهنامه جهاد، 213-212، 46-36.

کرمی دهکردی، ا. (1377). گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت کارکنان ترویج و کشاورزان (پژوهشی در سه استان چهارمحال بختیاری، اصفهان و خوزستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

هدف کلی این تحقیق، ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بود. جامعه­ی آماری پژوهش دربرگیرنده­ی کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بود (72 نفر) که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند که سرانجام 64 نفر مطالعه شدند. به منظور جمع­آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی ابزار تحقیق از پانل متخصصان و از آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شد (78/0=α). نتایج حاصل از ارزیابی طرح «تسریع انتقال یافته­ها» بر اساس مدل سیپ نشان داد که طرح مورد نظر در قسمت درون­داد (با میانگین 85/3)، زمینه (با میانگین 82/3)، برون­داد (با میانگین 32/3) و فرآیند­ (با میانگین 28/3) به ترتیب بیش­ترین تا کم­ترین مطلوبیت را داشته است. یافته­ها نشان دادند موفقیت طرح مورد نظر (میانگین 56/3 از 5) بیش­تر از حد متوسط ارزیابی شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین ویژگی­های فردی و حرفه­ای کشاورزان مجری طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» با موفقیت طرح مورد نظر هیچ­گونه   رابطه­ی معنی­داری وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که مهم­ترین راهکار­های بهبود اجرای طرح به ترتیب راهکار­های اقتصادی (با تبیین 21/16 درصد از کل واریانس تبیین شده) و راهکار­های مدیریتی (با تبیین 34/15 درصد از واریانس کل) می­باشند. ایجاد ارتباط مؤثر بین کشاورزان، مروجان و محققان، سرعت بخشیدن به انتشار یافته­های تحقیقاتی قابل کاربرد و سازگار با شرایط اقلیمی کشاورزان، افزایش مشارکت و همکاری در بین کشاورزان و افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان مهم­ترین نقاط قوت و افزایش هزینه­های تولید نسبت به  روش­های سنتی و عدم توجه به دانش بومی کشاورزان به عنوان مهم­ترین نقاط ضعف طرح مورد نظر شناخته شدند. نتایج حاصل از سنجش نگرش کشاورزان مجری طرح نشان داد که 89 درصد از کشاورزان نسبت به طرح مورد نظر دارای نگرش مطلوب و 11 درصد دارای نگرش خنثی می­باشند.

کلید واژه­ها: تسریع انتقال یافته­ها، ارتباط، تحقیق، ترویج، سیپ

 فصل اول:  طرح تحقیق

 1-1) مقدمه

اشاعه­ی فناوری یا انتقال دانش عبارت است از یک فرآیند نظام­دار آگاه­سازی زارعین از نظام یا عناصر فناوری­های جدید و سپس ایجاد علاقه در زارع نسبت به فناوری جدید، تا آن­ها بتوانند آن را در ارتباط با نظام زراعی و تحت شرایط اقتصادی خود ارزیابی کنند. در این مرحله، کشاورزان تشویق و گاهی کمک می­شوند تا فناوری جدید را روی قطعه­ی کوچکی از مزرعه­ی خود آزمایش نموده و همین­طور در مرحله­ی نهایی نیز آن­ها را در تصمیم­گیری برای پذیرش، تعدیل یا رد­کردن فناوری راهنمایی کنند. امروزه برای حصول اطمینان از تناسب فناوری با شرایط کشاورزان، وجود پیوند­های محکم بین تحقیق و ترویج در نظام کشاورزی، امری ضروری است (حسینی و چیذری، 1376؛ علیپور، چیذری و فرج ا… حسینی، 1384).

مسئله­ی ارتباط تحقیق و ترویج در اغلب نظام­های تحقیقی و ترویجی ملی عمومیت دارد. به­عنوان یک قانون کلی می­توان گفت که هر­چقدر از نظر سازمانی مروجان صحرایی از محققان بیشتر جدا شوند، به همان اندازه پیوند دو­طرفه ضعیف­تر خواهد شد و همچنین پیام­ها و توصیه­های ترویجی بیشتر جنبه­ی عمومی پیدا کرده و با شرایط خاص محیطی که زارع در آن کشت و کار می­کند، مناسبت کمتری خواهد داشت (حسینی و چیذری، 1376).

به منظور برقراری ارتباط کاری نزدیک­تر بین مروجان صحرایی و محققان و انتقال مؤثر پیام­ها و توصیه­های ترویجی به بهره­برداران، شیوه­های ارتباطی مختلفی مورد استفاده قرار می­گیرد که یکی از این شیوه­ها مزارع نمایشی می­باشد. استفاده از مزارع نمایشی به عنوان یک روش آموزشی ترویجی و مؤثر در تغییر روش­های تولیدی بهره­برداران در سال 1903 توسط دکتر سیمان ناپ[1] ابداع شد. به اعتقاد ایشان، مشاهده­ی واحد­های بهره­برداری که توسط ایستگاه­های تحقیقاتی و دانشکده­های کشاورزی با هزینه­ی دولتی ایجاد شده، نمی­تواند انگیزه­ی کافی برای پذیرش شیوه­های نوین و مدیرت تولید پیشرفته برای بهره­برداران داشته باشد. پذیرش و نشر پدیده­های نوین در کشاورزی، به وسیله­ی واحد­های بهره­برداری نمایشی که با مشارکت خود  بهره­برداران تهیه و تحت شرایط محیطی موجود، تدارک دیده شده باشد امکان پذیر است. سال­هاست که در ایران از مزارع نمایشی برای آموزش و انتقال یافته­ها به بهره­برداران استفاده  می­شود. ولی بررسی­ها نشان می­دهد گستردگی و پراکنش و نحوه­ی اجرای این واحد­ها، نتوانسته­اند حدود انتظارات را برآورده سازند. از طرفی بسیاری از یافته­های تحقیقاتی به صورت گزارش­های پژوهشی و تحقیقی –  ترویجی منتشر شده ولی فقط تعدادی از بهره­برداران از آن­ها استفاده کرده­اند (نوروزی، صعودی و میر گوهر،  1385؛ زمانی پور،1380).

به منظور رفع این مشکل و وسیع­تر کردن گستره­ی افراد تحت پوشش و واحد­های بهره­برداری، به منظور انتقال یافته­های تحقیقاتی و کاربردی، با هدف ارتقاء تولید متوسط کشوری و کاهش فاصله آن با تولیدکنندگان برتر، در شهریور 1380 سازمان تحقیقات و آموزش، مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، معاونت زراعت، معاونت ترویج و نظام بهره­برداری و  مؤسسه­ ی تحقیقات اصلاح و تهیه­ی نهال و بذر و معاونان و مدیران سازمان­های جهاد کشاورزی استان­های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و کهکیلویه تصمیم گرفتند تا پیش طرحی که مؤسسه­ی تحقیقات دیم کشور، تحت عنوان طرح «تسریع انتقال یافته­ها» تهیه کرده بود را به صورت الگویی در چهار استان فوق اجرا کنند. با تعیین محقق معین (دیم) برای هر منطقه­ی اقلیمی، اقدام به تهیه­ی دستورالعمل فنی[2] گردید و با تشکیل کمیته­های هماهنگی، با دبیری ترویج و مشارکت مردمی، برنامه­ریزی و تقسیم کار انجام شد و طرح در سطح 4000 هکتار به اجرا درآمد (نوروزی و همکاران، 1385).

اهمیت و ضرورت اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ ها»، افزایش تولید در واحد­های بهره­برداری با بکارگیری همه­جانبه­ی توصیه­های فنی و ارتباط هرچه بیشتر تحقیقات، ترویج، اجرا و بهره­بردار می­باشد. بر اساس طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»، یافته­های تحقیقاتی و تجارب برتر موجود جمع­آوری و به صورت دستورالعمل کاربردی آماده می­شود. بخش­های تخصصی، موانع اجرایی موجود را برطرف نموده و انتقال و بکارگیری یافته­ها با شیوه­های مناسب ترویجی انجام می­شود (عزیزی و عظیمی، 1386).

بنابراین، ارزشیابی جنبه­­های مختلف طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» به ویژه از دیدگاه کشاورزان که مجریان این طرح در سطح مزارع خود می­باشند، امر مهمی به نظر می­رسد تا بتوان با ویژگی­های این طرح از زوایای مختلف (زمینه، درون­داد، فرآیند و برون­داد) و نقاط قوت و نقاط ضعف طرح و همچنین نگرش کشاورزان نسبت به طرح اجرا شده، آشنا شد و درصدد تقویت نقاط قوت و رفع کاستی­ها و   کمبود­های طرح برآمد و با ارائه­ی راهکار­هایی برای بهبود اجرای طرح، زمینه­ای برای گسترش این طرح به سایر بهره­برداران، سایر محصولات و واحد­های بهره­برداری و حتی به شهرستان­ها و استان­های دیگر کشور نیز فراهم گردد.

 1-2) بیان مسأله

یافته­های تحقیقاتی غالباً با روش­های مختلف ترویجی به بهره­برداران معرفی می­گردد. پروژه­های تحقیقی – ترویجی، تحقیقی –  تطبیقی (آنفارم[3])، روز مزرعه، هفته انتقال یافته­ها و مشارکت کارشناسان ترویج در طرح­های تحقیقاتی، از روش­ها و پروژه­های جدید­تر مورد استفاده در این فرآیند می­باشد. همچنین در سال­های گذشته شاهد رشد چشمگیر دانش مربوط به مدیریت محصولات بر اساس اصل بوم شناسی بودیم اما بخش اعظم این اطلاعات و یافته­ها در حد تحقیقات باقی مانده و به سطح مزرعه که به شدت نیازمند استفاده و بکارگیری چنین دانش و یافته­هایی بوده، نرسیده است. این در حالی بود که   فعالیت­های تحقیقاتی روز به روز از نیاز­های واقعی کشاورزان فاصله می­گرفت و نتایج به­دست آمده­ی تحقیقات قبلی بدون در نظر گرفتن اصل بوم شناسی به­صورت کمرنگ در اختیار کشاورزان قرار می­گرفت. اما مشکل اصلی این است که غالباً یافته­های تحقیقاتی در مراکز تحقیقاتی باقی می­مانند و به کشاورزان که نیازمند استفاده از این یافته­ها در مزارع خود می­باشند، نمی­رسد. بررسی آمار­های رسمی موجود نشانمی­دهد که از سال 1368 تا 1383 (16 سال)، به­طور متوسط 7/9 درصد توصیه­ها و یافته­های حاصل از اجرای طرح­های تحقیقاتی پایان یافته از طریق اجرای پروژه­های تحقیقی –  ترویجی در اختیار بهره­برداران قرار گرفته است. در همین سال­ها به ازای هر 28368 نفر  بهره­بردار فقط یک فقره طرح تحقیقی –  ترویجی اجرا شده است و همچنین به ازای هر 102836 هکتار زمین زراعی و باغی نیز یک فقره از طرح مذکور اجرا شده است. به عبارت دیگر از 4 میلیون نفر بهره­بردار بخش کشاورزی، 9/0 درصد آنان (کمتر از یک درصد) تحت پوشش فعالیت­های انتقال یافته­های تحقیقاتی قرار گرفته­اند (نوروزی و همکاران، 1385).

از طرف دیگر، در ایران اگر چه ارزشیابی برنامه­ها و فعالیت­های ترویجی به صورت ابتدائی از بدو تأسیس تشکیلات رسمی ترویج انجام ­شده است و بعضاً هم نتایج آن در تصمیم­گیری­ها مورد استفاده قرار گرفته است، لیکن مطالعات مدون و نظام­یافته از ارزشیابی برنامه­های ترویجی بسیار اندک است. به عنوان مثال در مطالعه­ای که در سال 1351 و به منظور بررسی عملکرد سازمان ترویج کشاورزی از سال 1344 تا 1355 انجام شده است، فقط به ذکر آمار و ارقام فعالیت­های سازمان مربوطه بدون هیچ­گونه تحلیلی اکتفا شده است. در مطالعه­ی دیگری، ارزشیابی فعالیت­های ترویجی در سال 1364 از طریق دفتر نظارت و ارزشیابی وزارت کشاورزی، با توجه بیشتری به مبانی ترویج کشاورزی اما با تنگنا­های فنی بسیاری انجام شده است. قابل ذکر است که در هیچ­یک از این موارد، روش ارزشیابی عجین با برنامه­ها و فعالیت­های ترویجی مطرح و اعمال نگردیده است (محسنی، ملک محمدی، چیذری، ابیلی و قاضی طباطبایی، 1383).

همچنین نمونه­هایی از مطالعات ارزشیابی در کشور وجود دارد که به­صورت گزارش­های عملکرد و ارزیابی وضع موجود منتشر شده و جزء مطالعات شبه­ارزشیابی به­حساب می­آیند؛ مانند مطالعه­ای که حجازی در سال 1373 با عنوان درآمدی بر ارزشیابی فعالیت­های آموزشی و ترویجی انجام داده است. بعضی از مطالعات ارزشیابی نیز به منظور تعیین اثرات برنامه­های ترویجی و تعیین هزینه فایده­ی آن­ها انجام شده­اند؛ از جمله مطالعه­ای که با عنوان بررسی تأثیر آموزش­های ترویجی در استفاده­ی صحیح از مراتع توسط داد­آفرید در سال 1378 انجام گرفت و یا ارزشیابی دوره­های آموزشی –  ترویجی پرورش گوسفند که در سال 1378 توسط زوار و فرجاد­نیا انجام پذیرفت. بسیاری از مطالعات ارزشیابی نیز وجود دارند که صرفاً به نیازسنجی پرداخته­اند؛ مانند تحقیقی با عنوان بررسی کیفیت دوره­های آموزشی امور دام از دیدگاه فراگیران، آموزشگران و مسئولان که در سال 1378 توسط دشتی انجام شد. بعضی از مطالعات نیز تنها به علل عدم موفقیت برنامه­ها اشاره کرده­اند؛ مانند مطالعه­ای که دورابی­نژاد تحت عنوان بررسی علل عدم موفقیت ترویج طرح مبارزه با انگل­های دامی در استان گیلان در سال 1378 انجام داد. به عبارت دیگر، قریب به اتفاق مطالعات ارزشیابی انجام شده، مدل خاصی برای ارزشیابی معرفی نکرده­اند، هرچند که بسیاری از آن­ها مراحل ارزشیابی را به طور معمول طی کرده­اند (محسنی و همکاران، 1383).

لذا به­منظور کمرنگ کردن مشکلات موجود در ارزشیابی برنامه­های ترویجی و استفاده از یک مدل مناسب برای این کار، در تحقیق حاضر به منظور ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه از مدل سیپ استفاده شده است که به عقیده­ی صاحبنظران ترویجی می­تواند بیش­ترین کاربرد را در ترویج داشته باشد. به طور مثال ملک محمدی (1377) در جلد دوم کتاب ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، از مدل سیپ به­عنوان مدلی یاد می­کند که می­توان برنامه­های ترویجی را با آن ارزشیابی نمود. نیستانی (1383)، در معرفی محاسن مدل سیپ بیان می­کند که این الگو به مدیران و مسئولان برنامه­ها کمک  می­کند تا با دریافت بازخوردی نظام­دار از جریان امور،    نیاز­های مهم را در اولویت قرار داده و منابع موجود را در خدمت بهترین نوع فعالیت قرار دهند؛ همچنین این مدل از طریق تدارک اطلاعات به وسیله­ی ارزشیابی زمینه، درون­داد، فرآیند و برون­داد، زنجیره­ای از     داده­های قبلی را برای درک و تفسیر بازده فراهم می­سازد. پروژه­های ارزیابی در واقع آخرین حلقه از فرآیند برنامه­ریزی را تشکیل می­دهند. هنگام ارزیابی یک طرح، ابعاد مختلفی از جمله برنامه­ی اولیه (اهداف کمی و کیفی)، چگونگی اجرا و میزان تحقق برنامه­ها باید مورد نظر قرار گیرد. ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» با این هدف انجام می­شود که مشخص شود تا چه حد تغییرات مطلوب به­دست آمده است (تغییر در نگرش کشاورزان و وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن­ها) و تا چه حد طرح مورد نظر نسبت به منابع مصرف شده مفید و سودمند بوده است.

1-3) اهداف

   هدف کلی این پژوهش ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه با استفاده از الگوی «سیپ» است. دستیابی به هدف کلی مذکور مستلزم حصول به اهداف اختصاصی زیر است:

بررسی ویژگی­های فردی و حرفه­ای کشاورزان مجری طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»

بررسی ویژگی­های طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ­ها» در استان کرمانشاه

ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» از نظر زمینه، درون­داد، فرآیند و برون­داد

ارزیابی نگرش کشاورزان نسبت به طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»

تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف و راهکار­های بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» از دیدگاه کشاورزان

 1-4) اهمیت و ضرورت پژوهش

  هدف کلی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»، افزایش کمی و کیفی و تولید پایدار محصولات کشاورزی از طریق تسریع در انتقال یافته­ها و نکات فنی، ارتقاء بهره­وری منابع تولید و حفظ و حمایت از منابع طبیعی به منظور تولید محصولات سالم و پاک می­باشد. محتوای فعالیت­های مورد نظر در طرح «تسریع انتقال یافته­ها»، شامل نتایج تحقیقات کاربردی و یا تجربه­های فنی و یا دانش بومی سازگار و آزمون­شده  می­باشد. در طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها»، مجموعه­ای از یافته­ها و توصیه­های فنی در زمینه­ی یک موضوع یا محصول مورد نظر بر اساس اولویت­های نیاز واحد­های بهره­برداران هر منطقه دسته­بندی و در واحد بهره­برداری هدف مورد عمل قرار می­گیرد. بدیهی است که اثربخشی چند عامل یا توصیه­ی فنی و یافته­ی تحقیقاتی در افزایش کمی و بهبود کیفی محصول و افزایش بهره­وری و راندمان، بیشتر از یک عامل می­باشد و این یکی از مهم­ترین شاخص­های این طرح نسبت به روش­های پیشین و معمول انتقال یافته­ها   می­باشد (نوروزی و همکاران، 1385).

  در بیان اهمیت ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» می­توان گفت که در واقع آخرین حلقه از فرآیند برنامه­ریزی را ارزشیابی تشکیل می­دهد. ارزشیابی نقش بسیار مهم و مؤثری را در تصحیح حرکت­ها و فعالیت­ها دارد. نقاط ضعف و قوت برنامه­ها و طرح­های انجام شده و یا در دست اجرا را نشان می­دهد. لذا مناسب­ترین روش­ها و راه­حل­ها را در جهت پیشبرد اهداف تعیین می­کند. همچنین وجود ارزشیابی، بازنگری مناسبی جهت اصلاح و تداوم برنامه محسوب می­شود. به­عبارتی دیگر، ارزیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» با این هدف انجام می­شود که مشخص شود تا چه حد تغییرات مطلوب به­دست آمده است (تغییر در نگرش کشاورزان و وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن­ها) و تا چه حد طرح مورد نظر نسبت به منابع مصرف شده مفید و سودمند بوده است.

نتایج این تحقیق مشخص خواهد کرد که میزان موفقیت طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه تا چه اندازه می­باشد. به­عبارتی دیگر، پس از ارزشیابی طرح مورد نظر از نظر زمینه، درون­داد، فرآیند و برون­داد مشخص خواهد شد که طرح مورد نظر تا چه حد در نزدیک­تر کردن ارتباط محققان و مروجان با یکدیگر و با کشاورزان و انتقال مؤثر و مطلوب مشکلات مزرعه به محققان و گرفتن بازخورد مناسب برای کشاورزان، مفید و مناسب بوده است و تا چه میزان می­توان از روش­ها و   شیوه­های بکار برده ­شده در این طرح برای اجرای طرح­های مشابه در آینده استفاده نمود. نتایج حاصل از این تحقیق به مسئولان اجرایی این طرح در اداره­ی ترویج کمک می­کند تا با شناسایی نواقص و کاستی­ها و نقاط ضعف طرح و آشنایی با نگرش کشاورزان نسبت به طرح، درصدد رفع این کمبود­ها برآمده و برای اجرای طرح در سال­های آینده و یا طرح­های مشابه، شرایطی را فراهم آورند که باعث نزدیک­تر شدن ارتباط بین تحقیق، ترویج و کشاورز گردد. بخش تحقیقات هم با استفاده از نتایج این تحقیق می­تواند به این نتیجه برسد که آیا تحقیقات آن­ها با شرایط مزرعه­ی بهره­بردار مناسبت دارد یا خیر. در واقع انعکاس نظرات کشاورزان و دیدگاه آن­ها نسبت به طرح ترویجی اجرا شده به بخش تحقیقات، ضمن تقویت فرهنگ مشارکت و تقویت توان مسأله­یابی و شناسایی راه­حل­ها و حل مسأله در کشاورزان، باعث می­شود که محققان یافته­های تحقیقاتی کاربردی­تر و اجرایی­تری را که بیش­تر مورد نیاز کشاورزان و واحد­های      بهره­برداریشان باشد، از طریق ترویج به مزارع کشاورزان تزریق کنند. همچنین نتایج این طرح به دانشگاهیان کمک می­کند تا با شناسایی نقاط ضعف ترویج در اجرای این طرح و ارتباط با کشاورزان، این کاستی­ها را شناسایی و در دانشجویان این رشته برای ورود به بازار کار و ارتباط مؤثر­تر با کشاورزان و محققان، تقویت کنند. امید است بر مبنای نتایج به­دست آمده، برنامه­ریزی­هایی برای ادامه­ی روند اجرایی این طرح در آینده انجام گرفته و سیاست­هایی اتخاذ گردد که به موفقیت هر چه بیشتر این طرح در آینده و در سایر استان­ها نیز بیانجامد.

 1-5) محدوده­­­ی پژوهش

  این تحقیق به جهات زیر محدود می­شود:

الف) موضوعی: این تحقیق از نظر موضوعی در حوزه مطالعات ارزیابی انجام شده و به ارزیابی میزان موفقیت طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» از دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه پرداخته است.

ب) جغرافیایی: محدوده­ی جفرافیایی تحقیق 24 سایت در سطح استان کرمانشاه می­باشد که طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته­ها» در آن­ها به­اجرا درآمده است. منظور از سایت، مکان­هایی می­باشد که انواع طرح­های آنفارم (تحقیقی –  تطبیقی)، تحقیقی –  ترویجی، مزارع نمایشی و الگویی با مشارکت کشاورزان ذیربط در آن­ها به اجرا در می­آید. این سایت­ها با توجه به نوع طرح­ها و پروژه­ها، شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه و همچنین زمین کشاورزانی که تمایل به مشارکت داشتند، انتخاب شدند. سایت­ها بر اساس شرایط منطقه و دسترسی به آب، به دو نوع آبی و دیم تقسیم شده­اند. این سایت­ها در 59 روستا پراکنده می­باشند.

ج) زمانی: این تحقیق در اردیبهشت 1388 شروع و در اسفند 1388 به پایان رسید.

 1-6) محدودیت­های پژوهش

محدودیت عدم همکاری مطلوب مسئولان: با توجه به این­که در عنوان این تحقیق کلمه­ی ارزیابی عنوان شده است، این امر مشکلاتی را در رابطه با عدم همکاری مسئولان برای دستیابی به اطلاعات واقعی و سنجش پیشرفت پروژه از لحاظ میزان دستیابی به اهداف به دنبال داشت. زیرا هرجا که پروژه در دستیابی به اهداف موفق عمل نکرده بود، یکی از گزینه­های این عدم موفقیت کوتاهی مسئولان در انجام وظایف محوله به آن­ها بوده است.

محدودیت عدم دستیابی به پاسخ­های صحیح: این امکان وجود داشت که کشاورزان مجری طرح که جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می­دادند برای به­دست آوردن حمایت بیشتر از طرف مسئولان، محدودیت­ها و کاستی­های اجرای پروژه را بزرگ جلوه دهند که این امر در مواردی ما را از دستیابی به پاسخ­های صحیح باز داشت.

محدودیت پراکندگی جامعه­ی آماری: جامعه­ی آماری این تحقیق را 72 نفر از کشاورزان مجری طرح تشکیل ­داد که در 59 روستا در سطح استان پراکنده بودند و این پراکندگی دستیابی به جامعه­ی آماری به منظور به­دست آوردن اطلاعات و تکمیل پرسشنامه­ها را با مشکلاتی رو­به­رو کرد و زمان زیادی برای این امر صرف شد.  

 1-7) تعاریف و مفاهیم

اشاعه­ی فناوری: اشاعه­ی فناوری عبارت است از یک فرآیند نظام­دار آگاه­سازی زارعین از نظام یا عناصر فناوری جدید و سپس ایجاد علاقه در زارع نسبت به فناوری جدید، تا آن­ها بتوانند آن را در ارتباط با نظام زراعی و تحت شرایط محیطی خود ارزیابی کنند (حسینی و چیذری، 1376).

ارزشیابی: ارزشیابی سنجشی ذهنی، متکی بر معیار­های کمی و یا کیفی قابل حصول برای برنامه­ریز و یا برنامه­ریزان می­باشد تا بر اساس آن بتوانند به کار­ها ارزش عینی و کمی داده و در خصوص اجرا و نحوه­ی اجرای عملیات قضاوت نمایند (باباجانی، 1383).

ارزشیابی زمینه: بررسی محیطی است که برنامه­ی ایجاد تغییرات در آن اجرا می­شود و به منظور تصمیم­گیری­های مربوط به برنامه­ریزی، از جمله تعیین هدف­ها، مورد استفاده قرار می­گیرد              (­قلی­نیا، 1376).

ارزشیابی درون­داد: ارزشیابی عوامل تشکیل­دهنده­ی یک برنامه و ایجاد تغییرات به منظور تصمیم­گیری­های مربوط به طراحی برنامه است (­قلی­نیا، 1376).

ارزشیابی فرآیند: جهت تصمیم­گیری­های اجرایی می­باشد و زمینه مناسبی برای سنجش نارسایی­ها و نواقص احتمالی برنامه­ها خواهد بود (­قلی­نیا، 1376).

ارزشیابی برون­داد: این نوع ارزشیابی به منظور قضاوت درباره­ی مطلوبیت بازده­ی فعالیت­ها انجام می­شود. به­عبارت دیگر، ارزشیابی برون داد جهت مرتبط کردن برون­داد و پیامد­ها (برنامه) با عوامل مربوط به زمینه، درون­داد و فرآیند است تا از این طریق بتوان به ارزش و مطلوبیت آن­ها پی برد. ارزشیابی برون­داد به منظور ادامه­ی فعالیت­ها، قطع آن­ها، تعدیل یا تغییر برخی از جنبه­های مورد نظر انجام می­شود. علاوه بر آن، به­وسیله­ی ارزشیابی برون­داد می­توان آثار اجرای فعالیت­ها را اعم از منتظره و غیر منتظره فراهم آورد (بازرگان، 1380).

نظام دانش و اطلاعات کشاورزی: مجموعه­ای از سازمان­ها و یا اشخاص، پیوند­ها و وتعاملات بین آن­ها که با فرآیند­هایی مانند پیش­بینی، تولید، انتقال، ارسال، ذخیره، بازیابی، ادغام، نشر و بهره­برداری از دانش و اطلاعات مرتبط می­شوند و آن­ها را مدیریت می­کنند. این مجموعه را    می­توان به­طور بالقوه و به­صورت مشترک برای حمایت از تصمیم­سازی، حل مسئله و نوآوری در کشاورزی و یا هر قلمرو دیگری به کار گرفت (فلسفی و حسینی، 1384).

[1] Seaman A. Knapp

[2] Package

[3] On-Farm

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر برپذيرش نهاده هاي زيستي توسط گندمکاران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122