پايان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن 7
1-4 چهارچوب نظری پژوهش 8
1-5 اهداف تحقیق 9
1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق 9
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 10
1-8 ابزار گردآوری اطلاعات 10
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-10 قلمرو تحقیق 11
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور 14
2-3 بانک کشاورزی 16
2-4 تعاریف ارزیابی عملکرد 17
2-5 فرآیند ارزیابی، مراحل ارزیابی عملکرد 19
2-6 رویکرد های اندازه گیری عملکرد 24
2-7 روش های ارزیابی عملکرد 25
2-8 اهمیت ارزشیابی عملکرد 26
2-9 ابعاد ارزیابی عملکرد 26
2-10 مفهوم کارایی و انواع آن 28
2-10-1 انواع کارایی 29
2-10-2 انواع کارایی از نظر فارل 30
2-11 تحلیل نسبت در اندازه گیری کارایی 32
2-11-1روش های تحلیل نسبت 33
2-12 روش های ارزیابی کارایی 36
2-12-1 روش های پارامتری 36
2-12-2 روش های ناپارامتری 36
2-13 مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها 39
2-14 رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها 42
2-15 مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها 43
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 54
3-2 روش تحقیق 54
3-3 جامعه تحقیق 55
3-4 نمونه تحقیق 55
3-5 روش گردآوری اطلاعات 55
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 56
3-7 تحلیل پوششی داده ها(DEA) 56
3-7-1ماهیت الگوی مورد استفاده 56
3-7-2 بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده 57
3-8 انواع الگوهای (DEA) 58
3-8-1 الگوی ( CCR یا (C2 R 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مفاهیم ورودی و خروجی 62
4-2 شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق 62
4-3 بررسی نتایج با مدل CCR 67
4-4 بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) 68
4-5 بررسی کارایی مقیاس 69
4-6 مجموعه مرجع 72
4-7 مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os) 78
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 86
5-2 پاسخ به پرسش های پژوهش 86
5-3 جمع بندی و نتیجه گیری 90
5-4 پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش 90
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 92
منابع 94

منابع:

ابدالی، علی. شبنم دوستی و علیرضا نیکبخت. (1388). طراحی مدل ارزیابی کارایی و درجه بندی شعب بانک های تجاری با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها. مجله بانک و اقتصاد، شماره 98.

آذر، عادل و رجب زاده، علی(1381). تصمیم گیری کاربردی (رویکرد A.D.M ). تهران: نشر نگاه دانش.

اسمعیلی کارکرودی، علی اکبر. (1387). ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رشت.

اچ- لفت ویچ، ریچارد. (1376). سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی، (ترجمه میرنظام سجادی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ هشتم.

افشار کاظمی، محمد علی. محمدرضا ستایش. سعید محرابیان و کرمعلی انوری. (1389). ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران. فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره 75، صص 48-43.

الوانی، سید مهدی. (1380). تصمیم گیری و تعیین خط ومشی دولتی. تهران:  انتشارات سمت.

آماده، حمید. علی امامی میبدی. علی آزادی نژاد. (1388). رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها. مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 29.

امامی میبدی، علی. (1379)، اصول اندازه گیری کارایی و بهروری(علمی و کاربردی). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

امامی میبدی، علی. (1384). اصول اندازه گیری کارایی و بهروری(علمی و کاربردی). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

امیری، هادی؛ مجتبی رئیس صفری. (1386). بررسی کارایی بانک های تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن. رساله کارشناسی ارشد، اقتصاد دانشگاه تهران.

پورکاظمی، محمد حسین. (1385). تعیین میزان کارایی بانک های تجاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رتبه بندی این بانک ها با استفاده از شاخص های مختلف. طرح تحقیقی.

حلایی جواد، محمد. (1378). اندازه گیری کارایی شرکت گاز با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

جیمز ای. فیتز سیمونز و موناجی. فیتتز سیمونر 1382، مدیریت خدمات، استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات. ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، ج 2.

خاکی ، غلامرضا. (1390)، روش تحقیق در مدیریت. تهران: انتشارات بازتاب.

داگلاس، ایوان، ج. (1372). اقتصاد مدیریت. ترجمه جواد پور مقیم. تهران: نشر نی.

زارع، احمد. (1377). بررسی و ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی توسط بانک های ملی و کشاورزی. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

حقیقت، جعفر و ناصر نصیری. (1382). بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیل پوششی داده ها( مطالعه موردی بانک کشاورزی). پژوهش های اقتصادی مدرس. شماره 9 و 10.

سکاران، اوما. (1388). روش های تحقیق در مدیریت. تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

سکاران، اوما. (1386). روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه صائبی. شیرازی، محمود، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

سعادت، مرضیه. (1377). اندازه گیری کارایی نسبی خطوط هوایی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

سیدجوادین، مرتضی. (1385). محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. شماره 20.

طاهری، غلامرضا. (1382). بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی. مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

طلوعی اشلقی، عباس و ماه منیر بیاناتی. (1390). ارائه مدل مناسب تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شعب بانک هاي خصوصی. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه.

علیرضایی، محمد رضا. (1382). طراحی نظام پشتیبانی تصمیم بری ارزیابی عملکرد شعب یک بانک تجاری. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول.

عفتی داریانی، علی. (1386). بهره وری و عوامل موثر بر آن در بانک کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران.

فرشادمهر، بهارک. کوروش پرویزیان و فرهاد حسین زاده لطفی. (1390). ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریت های شعب بانک ملت و هریک از مولفه های زیر مجموعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داد ها. رساله ارشد دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه.

فلاح، محمد. (1386). ارزیابی کارایی شعب شرکت های بیمه با روش تحلیل پوششی داده ها. تازه های جهان بیمه، شماره 115و 116.

فیتز سیمونز، جیمز ای و موناجی. (1382). مدیریت خدمات (استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات). ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش های بازرگانی.

قاسمی، ع. (1379). مقدمه ای بر روش های اندازه گیری کارایی و بهره وری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، گزارش پژوهشی شماره 12.

قاسمی، عبدالرسول. (1388). تلفیقی از مدل ابرکارایی با قضاوت های مدیریتی در ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن. فصل نامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 41، صص 51-29.

قنواتی، المیرا. (1389). مقایسه تطبیقی کارایی بانک های تجاری ایران با استفاده از دو روش DEA و SFA. فصلنامه پژوهشی_ علمی اقتصاد و تجارت نوین، شماره هشتم.

محمدزاده، مصطفی. (1375). کاربست تحليل پوششي داده ها در اندازه گيري و تحليل کارايي نسبي شهرستانهاي استان خراسان رضوي. اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي دوره 23 شماره دوم صفحات 87-95.

میرزایی اهرجانی، حسن. (1377). طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر وجدان کاری و انظباط اجتماعی. مجموعه مقالات سمینار وجدان کاری و انظباط اجتماعی. قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ص 5-1.

مهرگان، محمد رضا. (1383). مدل هاي كمي در ارزيابي عملكرد سازمان ها. تهران: دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

مهرگان، محمدرضا. (1383). ارزيابي عملكرد سازمان ها :رويكرد كمي با استفاده از تحليل پوششي داده ها. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه.

مهرگان، محمدرضا. (1391). تحلیل پوششی داده ها: مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها. تهران: نشر کتاب دانشگاهی.

موتمنی، علیرضا؛ محمد جواد زاده، مهدی تیزفهم. (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک ها، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، صص 141-159.

 

Allen , Y . Liu , M-h , Molneux , P .Seth , R .(2008) , Efficiency and risk in Japanese banking , journal of banking and finance ,24 , pp 1605 – 1628

Anderson, p. Peterson, N., (1993):”A Procedure for Ranking Efficient Units in DEA”, Management Science/Vol. 39 .No. 10.

Ay likanenn , M. & G. Save (2001), “An Application of DEA for Comparative Analysis and Ranking of Regions in Sebria with Regards to Social Economic Development”,European Journal of Operational Research, Vol. 132. PP. 343-356.

Azadinezhad, A. (2008) “Technical Efficiency Measurement of Industrial Sector and Studying Effective Factors on it in Iranian Provinces, from 1996 to 2004,” MA Dissertation in Allameh Tabataba’i University, Faculty of Economics (in Persian).

Azar, A., gholamrezaei, D. (2006) “Ranking Iranian Provinces with the

Approach of Data Envelopment Analysis (with the Use of Indicators of                Human Development)”, Iranian Journal of Economic Research, No 27 (in Persian).

Banker, R. D. and Thrall, R. M. (1992). Estimation of Returns to Scale Using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 62, 74-78.

Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W.W., (1984): “Some Models for Estimation Technical and Scale in Data Envelopment Analysis”,Management Science, 30.

Ball, R. and Wilkinson, R.H., “ Measuring the Performance of Higher Education Institutions “; Proceeding of the Thirteenth International Forum of the European Association for Institutional Research ; 2000, pp. 383 – 385.

Berger, A.N., G.A. hanweck, and D.B. Humphrey ( December 1987), ” competitive viability in banking: scale, scope, and product mix economies“, journal of monetary economics, N. 20, PP: 501-520.

Bowlin, W.F. (1999), “An Analysis of the Financial Performance of Defense Business Segments Using Data Envelopment Analysis”, Journal of Accoumting and Public Policy, 18, PP. 287-310.

Chang, K.P. and Kao, P.H., “ The Relative Efficiency of Public Versus Private Municipal Bus Firms : An Application of DEA  “ ; The Journal of Productivity Analysis, No. 3, 2002, pp. 67-84

چکیده

سيستم ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف سازماني يكي از اركان اصلي فرآيند  برنامه ريزي به منظور بهبود فعاليت ها مي باشد. طراحي و مديريت نظام سنجش و ارزيابي يكي از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزي استراتژيك شركت ها مي باشد. از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که  به عنوان ابزاري در ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم گیري استفاده می گردد و در آن از  نهاده ها (هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، تعداد پرسنل و میانگین سابقه کار پرسنل) و ستاده هاي (میزان تسهیلات، میزان سپرده ها و ارائه خدمات )سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، بهره جسته ایم. بدین منظور 94 شعبه بانک کشاورزی استان مازندران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. کارایی فنی شعبه های منتخب بانک کشاورزی استان مازندران برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل بانک ها رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال 1391 را شامل می شود. نتایج نشان داد که شعب نشتارود، امیر کلا بابل و گلوگاه، آمل، ساری-ارزی، نکاء، جویبار، کلاردشت، نوشهر، بلوار خزر ساری، منابع طبیعی، دارای کارایی 1 هستند. سپس برای شعبه های ناکارا، شعبه هایی به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. میانگین کارایی فنی بانک های کشاورزی استان مازندران 0.738، میانگین کارایی مدیریتی 0.826 و میانگین کارایی ناشی از مقیاس 0.888 برآورد شده است.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، نهاده، ستانده

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

تلاش های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش ها از ابتدایی ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن آوری های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره وری نشان می دهد.

در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سوی و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های نوین از سوی دیگر، باعث شده است تا راهکارهای استفاده بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد.

بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. از این رو، دستیابی به مدیریت کارآمد نهاده های تولید در راستای تامین نیازهای رو به تزاید و بهره مندی از نگرش سیستمی و نیز در اختیار داشتن ابزارها و امکانات مناسب برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در میان صنایع مختلف، صنعت بانک داری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی است و بدون شک یکی از مهمترین آنها، نهاده سرمایه است که تامین آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه بانکی کارآمد است.

افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوریکه آنها همواره به ارزیابی عملکرد بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزیای عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود. این شیوه ارزیابی عملکرد که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است.

اما روش های نوین در برآورده کردن کارایی، ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها[1] (DEA) معطوف می دارد. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند، در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی بر خلاف روش های سنتی، هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می‎کند(مهرگان، 1383). که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.

در این فصل پس از ارائه مقدمه، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین به بیان مساله تحقیق پرداخته می‎شود. همچنین اهداف تحقیق شامل اهداف اهداف اصلی و اهداف فرعی، سوالات(فرضیات) اصلی و فرعی، قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی و در نهایت واژه های کلیدی تحقیق و محدودیت های تحقیق ارائه شده است.

1-2 بیان مساله

با علم به اینکه در عصر اطلاعات و رقابت بین سازمان ها قرار داریم و هر سازمانی براي پیشی گرفتن از رقباي خود و حفظ و کسب مزیت رقابتی درصدد ایجاد روشی جدید براي تحول سازمان خود می باشد و همچنین نقش پر اهمیتی که کارایی در پیشرفت جوامع دارد؛ بررسی همه ابعاد آن به ویژه بصورت تحلیل ریاضی به عنوان معیاري براي سنجش عملکرد امري اجتناب ناپذیر می باشد.

از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانک ها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانک ها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران هاي مالی می گردد  علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها باشد.

به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاري در ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم گیري استفاده می گردد که در این تکنیک از یک سري نهاده ها و ستانده هاي سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود. اندازه گیري کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان همواره مورد توجه قرار داشته است که در پژوهش حاضر با توجه به تاکید پژوهشگران بر تحلیل پوششی داده ها به انتخاب نهاده ها و ستانده ها توجه ویژه اي خواهد شد.

استقلال بیشتر سازمان های دولتی که ناشی از فرآیند / سیاست های عدم تمرکز دولت می باشد، در بسیاری از کشورها در حال بسط و گسترش می باشد. این تغییرات استفاده از تکنیک های نوین مدیریت را به منظور افزایش عملکرد سازمان های دولتی و همچنین فراهم دیدن ابزارهایی برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در بخش دولتی را ایجاب نموده است.

با وجود این، برای ارزیابی عملکرد فعالیت های بخش دولتی، نامناسب و غیر استفاده بودن شاخص های اثربخشی و کارایی، عاملی بسیار محدود کننده می باشد. دلیل این امر نیز ناشی از کاربرد مفهوم سود و سودآوری در سازمان های دولتی می باشد که به آسانی نمی توان برای تجزیه و تحلیل موضوعات بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرد(هدایت طباطبائی، 1378،  15).

همان گونه که بوسفون و همکار[2] (1991) بیان داشتند، سودآوری نمی تواند تنها معیار عملکرد برای سودآوری سازمان های دولتی باشد. آن ها معتقدند که عوامل خارج از کنترل سازمان های دولتی، بر فعالیت‎های آن ها تاثیر گذار می باشد. بنابراین، زمانی که بحث از ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی و یا خصوصی می شود، بایستی به اهداف چندگانه توجه داشت و خروجی ها / ستاده های این سازمان ها را نمی توان همیشه برحسب واحد های کمی بیان نمود و برای ارزیابی عملکرد آن ها بایستی ترکیبی از شاخص های عملکرد را تحلیل نمود.

همانگونه كه مي دانيم، سيستم ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف سازماني يكي از اركان اصلي فرآيند          برنامه ريزي به منظور بهبود فعاليت ها مي باشد. طراحي و مديريت نظام سنجش و ارزيابي يكي از           دغدغه هاي اصلي برنامه ريزي استراتژيك شركت ها مي باشد. براي سازمان ها ضروري است كه به طور مدام و پيوسته عملكرد بخش هاي مختلف شركت را مورد پايش و كنترل قرار دهند تا دريابند كه كدام فعاليت به طور صحيح انجام مي شود؟ كدام فعاليت نياز مند بهبود است؟ و كداميك کلا² به طور نادرست انجام مي گيرد؟

در اقتصاد مبتنی در بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزاي اقتصادي کشور است .بانک ها می توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی براي بخش هاي اقتصادي، شرایط مناسبی را براي سرمایه گذاري فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک ها حتی با تأمین اعتبار براي متخصصان می توانند باعث ایجاد فرصت هاي شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند .افزون بر این، بانک ها با نگهداري پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند .بانک ها همچنین به عنوان عامل اجراي سیاست هاي پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادي دارند. تهدیدات و فشارهاي ناشی از جهانی شدن و رشد روز افزون موسسات مالی و اعتباري غیر بانکی در سال هاي اخیر بانک ها را بر آن داشته براي بقاء و رقابت در بازار باایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیت هاي پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک ها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. در این راستا راه حل منطقی و بسیار کارساز می تواند وضعیت بانک ها را از نظر عملکرد کلی مشخص نماید، انجام فرایند هاي مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار، تا به این طریق آنها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند تا آنجا که محققین اطلاع حاصل نموده اند ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندي شعب به صورت روش هاي سنتی با استفاده از نسبت هاي مالی و شاخص هاي مالی رایج صورت می پذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است لذا استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص هاي مالی متکی هستند می توانند باعث مشکلاتی براي سازمان شود که برخی از این مشکلات را می توان به شرح زیرنام برد(اسمعیلی کاکرودی، 1387):

از آنجا که شاخص های مالی بر استراتژی های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند، ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشد.

معیارهای سنتی، نظیر میزان رشد منابع شعب و مطلوبیت ها ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچ گونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.

شاخص های مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند.

با توجه به مطالب گفته شده بر آن شدیم که در این تحقیق به ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از روش نوین تحلیل پوششی داده ها بپردازیم تا از این منظر بتوانیم منابع کارآمدی و ناکارآمدی شعب را تشخیص داده و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آنها ارائه دهیم.

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می‎شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر ی یافته است. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری و به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهمترین فعالیت های مدیران بانک‎ها تبدیل شده است(موتمنی و همکاران، 1389، 142).

با علم بر این که در عصر اطلاعات و رقابت بین سازمان ها قرار داریم و هر سازمانی برای پیشی گرفتن از رقبای خود و حفظ و کسب مزیت رقابتی درصدد ایجاد روشی جدید برای تحول سازمان خود می باشد و همچنین نقش پراهمیتی که کارایی در پیشرفت جوامع دارد، بررسی همه ابعاد آن به ویژه به صورت تحلیل ریاضی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد امری اجتناب ناپذیر می باشد.

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل- یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت- در سازمان ها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. رشد فزاینده تکنولوژی، موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه و متنوع، بیش از پیش لزوم برنامه ریزی اصولی و سیاستگزاری همه جانبه را جهت ادامه حیات برای سازمان ها آشکار کرده است. ضمانت اجرایی این سیاست ها، هرچند که هوشمندانه تدوین شوند، کنترل دقیق و مداوم واحدها و ارزیابی و بهبود مستمر روش هاست. سیستم های ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازکاری عملکرد واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند. البته وقوع این امر در گرو آن است که نظام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مد نظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384، 7).

1-4 چهارچوب نظری پژوهش

هر پژوهش به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری، الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده­اند نظریه پردازی می­کند (خاکی، 1390: 163). چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می­کند، نظریه­هایی که مبانی این روابط هستند را می­پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، با درنظر گرفتن چهار ورودی (هزینه پرسنلی، هزینه اداری، تعداد پرسنل و سابقه کار پرسنل) و سه خروجی (میزان تسهیلات اعطایی، میزان سپرده ها، خدمات) کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران را مورد بررسی قرار داده است.

[1] Data Envelopment Analysis

[2] Boussofiane and Dyson

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد مديريت پرسنلي
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم با روش کارت امتيازي متوازن BSC
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد پالايشگاه هاي کشور با مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و شبکه هاي عصبي مصنوعي
 • پايان نامه اندازه گيري کارايي براي پيش بيني عملکرد با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها و بر اساس متغير هاي کمکي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122