پايان نامه ارزيابي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي از نظر شکل پذيري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي از نظر شکل پذيري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 171 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي از نظر شکل پذيري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فصل اول : اهداف و روند تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله و اهداف تحقیق: 7

1-3-فصول تشکیل دهنده‌ی پایان‌نامه 8

فصل دوم : بررسی سیستم سازه‌ای قاب خمشی

2-1-مقدمه. ..11

2-2-رفتار قاب‌های خمشی در برابر بار جانبی- 12

2-2-1-تغییر شکل ناشی از خمش طره‌ای- 13

2-2-2-تغییر شکل ناشی از خمش تیرها و ستون‌ها 13

2-3-رابطه‌ی بار- تغییر مکان در قاب‌های خمشی- 14

2-4-رفتار چرخه‌ای قاب‌ها 14

2-5-شکل‌پذیری قاب‌های خمشی- 15

2-6-مفاصل پلاستیک در قاب‌های خمشی- 16

2-7-ظرفیت دوران پلاستیک– 17

2-8-تعیین موقعیت مفاصل پلاستیک– 18

2-9-مشخص کردن لنگر پلاستیک محتمل در مفصل پلاستیک– 19

2-10-کنترل ضابطه‌ی تیر ضعیف – ستون قوی- 19

2-11-چشمه‌ی اتصال- 21

2-12-اتصالات در قاب‌های خمشی: 24

2-12-1-اتصالات غیر مسلح: 25

2-12-2-اتصالات مسلح شده: 29

2-13-عوامل موثر بر عملکرد لرزه‌ای اتصالات: 31

2-13-1-نامعینی (Redundancy) در قاب‌های خمشی و اثر آن بر اتصالات: 32

2-13-2-اثرات نسبت دهانه به عمق بر رفتار اتصالات : 32

2-13-3-اثر ضخامت بال اتصال بر عملکرد اتصال: 34

2-13-4-اثرات تسلیم چشمه اتصال در عملکرد اتصال: 35

2-13-5-اثرات خاصیت فولاد در عملکرد اتصال: 35

2-13-6-اثرات نوع جوش و پروسه جوش کاری بر رفتار اتصال: 35

فصل سوم : تحلیل دینامیکی افزایشی

3-1-مقدمه. 38

3-2-تعاریف بنیادی در تحلیل دینامیکی افزایشی تک رکورده[10] 43

3-3-تحلیل دینامیکی افزایشی چند رکورده 46

3-4-انتخاب IM و روش صحیح مقیاس کردن[10] 49

3-5-الگوریتم کلی روش IDA- 51

3-6-مقایسه روش IDA با روش تحلیل بار فزاینده 53

3-7-برآورد ظرفیت سازه‌ای و شرایط حدی بر اساس تحلیل IDA تک رکورده 55

فصل چهارم : ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای

4-1-مقدمه 59

4-2-مهندسی زلزله بر مبنای عملکرد (PBEE) 59

4-3-روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد 62

4-3-1-تخمین مستقیم  و – 64

4-3-2-تخمین  و – 65

4-3-3-کفایت IM : تخمین  و – 67

4-4-چارچوب پیشنهادی PEER برای ارزیابی عملکرد 68

4-5-تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر (IM) 70

4-5-1-ویژگی‌های یک شاخص شدت مطلوب]13[. 71

4-5-2-کلیات و مفاهیم پایه 72

4-5-3-عدم قطعیت (Uncertainty) 73

4-5-4-روش برخورد احتمالاتی با عدم قطعیت‌ها: 77

4-5-5-مدل کردن عدم قطعیت‌های تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای- 78

4-5-6-چارچوب تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای IM : 81

4-5-7-رویکرد FEMA350- 85

فصل پنجم : مدل سازی رفتار قاب‌های خمشی تحت بارهای لرزه ای

5-1-مقدمه 98

5-2-مدل سازی بدون در نظر گرفتن زوال سختی و مقاومت- 99

5-2-1-مدل‌های خطی مرکز به مرکز (بدون در نظر گرفتن چشمه اتصال) 99

5-2-2-مدل‌های خطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال- 99

5-2-3-مدل غیرخطی مرکز به مرکز 100

5-2-4-مدل غیر خطی با در نظر گرفتن چشمه اتصال- 101

5-3-مدل‌هایی که زوال سختی و مقاومت در بار سیکلی را لحاظ می‌کنند- 103

5-3-1-مدل ایبارا- کراوینکلر (Ibarra – Krawinkler ) : 105

5-3-2-مدل اصلاح شده ایبارا-کراوینکلر (Modified Ibarra – Krawinkler Model) 110

فصل ششم : مشخصات سازه های مورد استفاده و نحوه مدل سازی

6-1-مشخصات سازه های مورد استفاده 118

6-2-معرفی نرم افزار و نحوه مدل سازی- 124

6-3-انتخاب شتاب نگاشت‌ها: 127

6-4-آنالیز دینامیکی غیرخطی افزایشی- 128

6-5-پردازش آماری بر روی اطلاعات منحنی‌های چند رکورده IDA- 130

فصل هفتم : بررسی و مقایسه نتایج

7-1-مقایسه نمودارهای بدست آمده از تحلیل دینامیکی فزاینده و تحلیل استاتیکی غیر خطی- 132

7-2-سازه 3 طبقه 132

7-2-1-بررسی منحنی‌های ظرفیت سازه 132

7-3-سازه 9 طبقه 134

7-4-سازه 20 طبقه 136

7-5-نتیجه گیری: 137

7-6-منحنی‌های آسیب پذیری (Fragility Curves) 139

7-7-تعيين سطوح اطمينان سازه ها به وسيله رويكرد  FEMA350- 145

فصل هشتم : نتايج

8-1-مقدمه 148

8-2-نتيجه گيري- 149

8-3-پيشنهاداتی برای تحقیقات آینده 150

مراجع 162

منابع

 Jeffrey, R., Soulages, S.E and Rubbo, P.E. (1998). Future Hospital Design, Focusing on Performance, Modern Steel Construction; 126-145.

ثنایی، الف.، نیکنام، الف.، باجی، ح. و هاشمی، ج .(1381). رفتار و ضوابط طراحی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی بر مبنای آیین‌نامه UBC، هرمزگان: انتشارات دانشگاه هرمزگان؛ صص 96-54.

مقدم، ح. (1381). مهندسی زلزله- مبانی و کاربرد، تهران: فراهنگ.

مقررات ملی ساختمان .(1384). طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (طراحی به روش تنش مجاز و خمیری) مبحث دهم، تهران: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.

SAC Joint Venture, Federal Emergency Management Agency (FEMA) .(2000). Recommended seismic design criteria for new steel moment frame buildings. No. FEMA-350. Washington, DC. USA.

Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2000). State of the Art Report on Connection Performance, No. FEMA-355C, Washington D.C., USA.

Federal Emergency Management Agency (FEMA) .(1997). NEHRP Guideline for Seismic Rehabilitation of Building and other Structure, Report FEMAm. 302, Washington D.C., USA.

Bozorgnia, Y. and Bertero, V .(2004). Earthquake Engineering, CRC Press.

Vamvatsikos, D. and Cornell, C.A .(2002b). Tracing and post-processing of IDA curves: Theory and software implementation, Report No. RMS-44, RMS Program, Stanford University, Stanford, CA

Vamvatsikos, D. and Cornell, C.A .(2002). Incremental Dynamic Analysis, EarthquakeEngineering and Structural Dynamics, pages 491-514.

Cornell, C.A. and Krawinkler, H .(2003). Progress and challenges in seismic performance assessment, PEER Center News; 3(2).

Cornell, C.A .(2004). Hazard analysis ground motions, and probabilistic assessment for PBSD, Proceedings Inter. Workshop on Performance Based Design , Bled, Slovenia.

Baker, J.W. and Cornell, C.A .(2005). Vector-valued ground motion intensity measure consisting of spectral acceleration and epsilon”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics; 34(10):1193–1217.

چکیده

از قاب خمشی همواره به عنوان یکی از سیستم‌های باربر جانبی شکل پذیر با قابلیت تحمل تغییر شکل‌های غیر خطی بزرگ بدون هر گونه کاهش قابل توجه در مقاومت و یا پایداری آن یاد شده است و از آنجا که در آیین نامه های جدید عملکرد لرزه‌ای سیستم‌ها مبنای طراحی قرار می‌گیرد، ارزیابی عملکرد لرزه‌ای این سیستم نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. در اين راستا قاب‌های خمشي ويژه فولادی، سه، نه و بیست طبقه که توسط SAC معرفی شده‌اند انتخاب و سپس با استفاده از شتاب نگاشت‌های مناسب حوزه نزدیک، تحليل دینامیکی غير خطي افزایشی روي سازه هاي مورد مطالعه انجام شده است و منحنی‌های IDA بر حسب بيشينه نسبت تغییر مکان نسبي ميان طبقه اي (MIDR) و پارامتر شاخص شدت شتاب طيفي با ميرايي پنج درصد در مود اول ( ) به دست آمده است. پس از آن منحنی‌های IDA به دست آمده خلاصه سازي و پردازش شده و ظرفيت يا حالات حدي سازه ها در سطوح عملكرد متداول از اين نمودار ها به دست آمده است. در ادامه منحنی‌های آسیب پذیری، مربوط به فرو پاشی کلی سازه هاي مورد مطالعه، با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های ذاتي و دانش در پاسخ سازه از روش‌های مختلف به دست آمده است و پتانسیل فروپاشي سازه ها از دو طريق احتمال وقوع فروپاشي كلي در سطوح خطر گسسته زلزله و برآورد احتمال فرا گذشت ساليانه ميانگين (MAF) فرو پاشي تعيين شده است؛ و در نهايت سطوح اطمينان سازه ها در اهداف عملكردي مورد نظر به وسيله رويكرد FEMA350  به دست آمده است.

کلید واژه ها: شکل‌پذیری، فروپاشي، دریفت، تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی، منحنی‌های آسیب پذیری، شاخص شدت

فصل 1 -اهداف و روند تحقیق

1-1- مقدمه

سالیان متمادی هدف آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لرزه ای، معرفی سیستم‌های سازه ای با قابلیت مقاومت در برابر زلزله بدون ویرانی و یا آسیب‌های سازه‌ای عمده بود. برای رسیدن به این هدف یکی از اصول اساسی دست یافتن به مصالح و سیستم سازه ای شکل‌پذیر می‌باشد. منظور از شکل پذیر بودن سازه، قابلیت تحمل تغییر شکل‌های غیرخطی بزرگ، بدون هرگونه کاهش در مقاومت و یا ناپایداری و ویرانی می‌باشد؛ لذا انتظار می‌رود سیستم‌های سازه‌ای با شکل‌پذیری بالا قابلیت مقاومت در برابر تقاضایی بسیار بزرگ‌تر از حد الاستیک خود را داشته باشند.

از اوایل سال 1960، به لحاظ تصوری که از رفتار مناسب و شکل پذیر سیستم قاب خمشی در برابر بارهای جانبی می‌شد، با اقبال عمومی خیره کننده ای روبرو گردید و در اغلب سازه های فولادی بکار برده می‌شد و بسیاری از مهندسان بر این باور بودند که آسیب سازه‌ای عمده ای در هنگام زلزله متوجه قاب‌های خمشی فولادی نخواهد بود و در صورت بروز آسیب، این موضوع به خرابی در سطح اعضاء و اتصالات محدود خواهد ماند.

ضعف عمده قاب‌های خمشی فولادی در زلزله های سال 1994 نورثریچ[1] و 1995 کوبه[2] این تصور را به چالش کشید. بعد از زلزله مشاهده شد که تعدادی از ساختمان‌های قاب خمشی فولادی متحمل شکست ترد در اتصالات به ویژه در ناحیه جوش شده بال پایین تیر به ستون شده‌اند. دامنه خرابی‌ها بسیار فراگیر بود تا آنجا که ساختمان‌های 1 تا 26 طبقه، ساختمان‌های با عمر ساخت کوتاه و حتی در حال ساخت را شامل می‌شد. نکته قابل توجه این بود که اکثر ساختمان‌های آسیب دیده بر طبق ضوابط آیین نامه‌های معتبر قبل از این زلزله ها طراحی شده بودند و علاوه بر آن در مناطقی با سطح خطر زلزله متوسط قرار داشتند.

پیدایش این قبیل خرابی‌های وسیع و شکست‌های ترد غیر منتظره در اتصالات، منجر به تحقیقات و بررسی‌های بسیاری به منظور بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی گردید که از نتایج آن‌ها می‌توان به معرفی اتصالات جدیدتر و مقاوم‌تر در برابر بارهای لرزه‌ای اشاره کرد.

اما معرفی اتصالات جدید، تنها رویکرد در پیش گرفته برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی نبود چرا که آسیب‌های سازه‌ای مشاهده شده بعد از زلزله های نورثریچ و کوبه، ضعف روش‌های طراحی و ارزیابی قاب‌های خمشی فولادی را هم آشکار نمود و بر ضرورت ارائه روش‌های جدید در طراحی و ارزیابی ساختمان‌ها با توجه به عملکرد مورد انتظار تاکید نمود. در این راستا فلسفه و مبنای آیین نامه ها مورد بازنگری و دگرگونی کلی قرار گرفت و منجر به پیدایش نسل جدیدی از دستورالعمل‌های طراحی بر اساس عملکرد گردید که در آن‌ها از روش طراحی بر اساس عملکرد[3] استفاده شده است، که هدف اصلی آن‌ها – و اغلب تنها هدفشان- این است که مانع فروریزش کلی سازه شوند، اصلاحات قابل توجهی داشته‌اند، اما کاستی‌هایی نیز دارند: این دستورالعمل‌ها بر مبنای سطوح خطر و عملکردی مجزا می‌باشند و وضعیت کمّی عملکرد را برای خطر لرزه‌ای پیوسته مشخص نمی‌کنند. علاوه بر آن تایید کفایت عملکرد در سطح اجزا صورت می‌گیرد نه در سطح کل سیستم و در نتیجه یک تراز عملکردی خاص در صورتی که معیار پذیرش تنها در یک جزء واحد رد شود، ارضا نخواهد شد و در نهایت اینکه ارزیابی عملکرد در این دستورالعمل‌ها، تعیینی است (به استثنای تعیین طیف خطر یکنواخت) و امکان بررسی صریح عوامل عدم قطعیت (ذاتی و دانش) که باید در ارزیابی عملکرد بر مبنای قابلیت اطمینان بررسی شوند، وجود ندارد.

برای رفع کاستی‌های فوق‌الذکر، در روش‌های طراحی بر اساس عملکرد، تحقیقات با هدف توسعه مهندسی زلزله بر اساس عملکرد (PBEE)[4] در حال انجام است تا روشی جامع جهت جایگزینی نسل اول روش‌های مهندسی زلزله که در بالا به آن‌ها اشاره شد، پیشنهاد شود. چشم انداز این روش توسط مؤسسه [5]PEER در قالب چارچوب زیر ترسیم شده است[8]:

*(کلیه پارامتر های معادله فوق در فصل 4 بخش 4 به طور کامل شرح داده خواهد شد)

اهداف نهایی در این چهار چوب تخمین احتمالاتی خسارت، هزینه ها و مدت زمان توقف کاربری می‌باشند. معادله بالا یک ساختار کلی برای هماهنگ سازی و ترکیب تحقیقات متنوع تحلیل خطر لرزه ای، مهندسی زلزله و تحلیل ریسک است و بدین وسیله، مسئله ابتدا به چهار جزء پایه ای تحلیل خطر، پیش بینی تقاضا، مدل سازی حالت‌های آسیب و گسیختگی و تخمین خسارت از طریق معرفی سه متغیر میانی، [6]IM  ،[7]EDP  و [8]DM  تفکیک می‌شود و سپس این اجزا مجدداً از طریق انتگرال گیری روی تمام سطوح متغیرهای میانی به هم مرتبط می‌شوند.

هدف این پایان نامه و یا تحقیقات مشابه یعنی ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر IM، جزیی از چشم انداز جامع و کلی پیشنهادی برای ارزیابی اهداف عملکردی توسط PEER است که می‌تواند در چارچوب زیر تعریف شود:

*(کلیه پارامتر های معادله فوق در فصل 4 بخش 4 به طور کامل شرح داده خواهد شد)

آگاهی از میزان تقاضای لرزه‌ای در یک سیستم سازه ای یکی از اجزای مهم ارزیابی عملکرد لرزه‌ای است که به شدت تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها در حرکات زمین و پاسخ سازه است و تنها راه در نظر گرفتن این عدم قطعیت‌ها مدل کردن دقیق آن‌ها با توجه به تئوری‌های آمار و احتمالات است. در تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر IM، برای سادگی در برخورد با مسئله عدم قطعیت‌ها، با استفاده از یک پارامتر واسطه IM، هر یک از عدم قطعیت‌های موجود در حرکت زمین و پاسخ سازه به صورت جداگانه مدل می‌شود و یا به عبارت دیگر، با توجه به کفایت پارامتر واسطه فرض می‌شود که این عدم قطعیت‌ها از هم مستقل باشند. بدین ترتیب مسئله به دو ریز مسئله مجزای تحلیل خطر لرزه‌ای و تعیین توزیع تقاضای لرزه‌ای به وسیله تحلیل غیر خطی سازه تبدیل می‌شود و سپس نتایج نهایی با هم ترکیب می‌شود .

برای محاسبه توزیع تقاضا و ظرفیت لرزه ای، یکی از جدیدترین روش‌ها، روش تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی (IDA)[9] می‌باشد که توانایی پوشش تقاضای لرزه‌ای سازه ای از حالت الاستیک تا ناپایداری کلی را دارا است. در این روش از مفهوم دیرینه مقیاس کردن رکورد ها اما به صورت هدفمند استفاده شده و مدل سازه را تحت یک یا چند رکورد در سطوح متفاوت شدت حرکات زمین قرار می‌دهند.

از آنجا که یکی از اهداف ارزیابی بر اساس عملکرد، درک صحیح از رفتار غیرخطی سازه در سطوح عملکرد نزدیک به فروپاشی سازه می‌باشد، در این راستا ایجاد مدل‌های هیسترزیس که بتواند تمام پدیده های تأثیر گذار روی تعیین تقاضای لرزه‌ای تا فروپاشی سازه را در برگیرد، یکی از چالش‌های ارزیابی بر اساس عملکرد به حساب می‌آید و مدل‌هایی که زوال سختی و مقاومت در بار سیکلی را لحاظ می‌کنند در مدل سازی رفتار غیرخطی سازه از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار می‌باشند که از جدیدترین این مدل‌ها می‌توان به مدل اصلاح شده‌ی ایبارا- کراوینکلر (2008) ‌[20]  اشاره کرد.

نتایج تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر IM می‌تواند به دو صورت بیان شود که یکی از آن‌ها منحنی‌های آسیب پذیری احتمال وقوع ظرفیت یا حالت حدی بوده و دیگری برآورد احتمال میانگین فراگذشت سالیانه حالت حدی می‌باشد که در میان انواع مختلف حالت حدی، فروپاشی کلی سازه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد و در تحقیقات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج، روش جامعی تحت عنوان رویکرد FEMA350 [5] در زمینه تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای برای محاسبه سطوح اطمینان از عملکرد سازه های قاب خمشی فولادی ارائه شده که چارچوب مناسبی جهت برخورد با سه دسته عدم قطعیت کلیدی، یعنی عدم قطعیات موجود در حرکت زمین، پاسخ سازه و ظرفیت سازه را فراهم می‌کند و اثرات این عدم قطعیات را بر دو پارامتر بنیادی تقاضا و ظرفیت بیان می‌کند.

1-2-   بیان مسئله و اهداف تحقیق:

همان‌طور که اشاره شد هدف ما ارزیابی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی ویژه با استفاده از تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر IM، با تمرکز بر مدل کردن عدم قطعیت‌های پاسخ سازه می‌باشد و مدل کردن عدم قطعیت‌های موجود در حرکت زمین و تحلیل خطر لرزه‌ای جزء اهداف این پایان نامه نمی‌باشند.

در این راستا قاب‌های خمشی ویژه فولادی سه، نه و بیست طبقه مطابق نشریه FEMA 355C [6] در نظر گرفته شده، سپس رفتار غیر خطی اعضای فولادی با استفاده از مدل جدید اصلاح شده‌ی ایبارا- کراوینکلر (2008) ‌[20] در نرم افزار Opensees مدل سازی شده است و با انتخاب شتاب نگاشت‌های مناسب حوزه نزدیک، تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی روی سازه های مورد مطالعه انجام شده است و منحنی‌های  IDAبر حسب دو پارامتر تقاضای بیشینه نسبت تغییر مکان بام (MRDR) و بیشینه نسبت تغییر مکان نسبی میان طبقه ای (MIDR) و پارامتر شاخص شدت شتاب طیفی با میرایی پنج درصد در مود اول  به دست آمده است . سپس منحنی‌های IDA به دست آمده خلاصه سازی شده و مقادیر سه صدک آماری 16، 50 و 84 درصد با پردازش آماری بر روی محور تقاضا برای هر کدام از سازه ها به دست آمده است که امکان قضاوت بهتر نسبت به کلیات تحلیل و همچنین مقایسه‌ی بین دو EDP استفاده شده را میسر می‌کند و در نهایت ظرفیت یا حالات حدی سازه ها در سطوح عملکرد متداول از این نمودارها به دست آمده است.

در ادامه منحنی‌های آسیب پذیری، مربوط به فرو پاشی کلی سازه های مورد مطالعه، با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های ذاتی و دانش در پاسخ سازه از روش‌های مختلف به دست آمده و سپس با استفاده از منحنی‌های تحلیل خطر لرزه‌ای موجود برای سازه های مورد مطالعه، پتانسیل فروپاشی سازه ها از دو طریق منحنی‌های آسیب پذیری فرو پاشی کلی و برآورد احتمال میانگین فراگذشت سالیانه فرو پاشی تعیین شده است.

1-3-   فصول تشکیل دهنده‌ی پایان‌نامه

همان‌گونه که گفته شد هدف از این تحقیق، تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای در قاب‌های خمشی فولادی می‌باشد که سعی شده در هشت فصل به این مهم دست یابیم.

در فصل دوم ابتدا به بررسی رفتار کلی سیستم مورد مطالعه در این پایان نامه یعنی سیستم قاب خمشی می‌پردازیم و پس از نگاهی مختصر بر تعاریف و مفاهیم کلی، به فلسفه روابط آیین نامه ای در این سیستم‌ها اشاره می‌شود و از آنجا که مهم‌ترین موضوع در بحث قاب‌های خمشی، اتصالات آن‌ها می‌باشد در ادامه پس از معرفی اتصالات از پیش تأیید شده در قاب‌های خمشی به عوامل مؤثر بر عملکرد اتصالات و به تبع آن در قاب‌های خمشی پرداخته می‌شود تا با شناخت کامل و کافی به انتخاب و طراحی مناسب از سازه های هدف دست یافت.

فصل سوم به کلیات و مفاهیم پایه‌ی تحلیل دینامیکی افزایشی، که توزیع تقاضا و ظرفیت در سطوح مشخص IM را به دست می‌دهد، و همچنین مزایا و ضرورت استفاده از آن می‌پردازد و در ادامه به نحوه خلاصه سازی ،استخراج نتایج و برآورد ظرفیت سازه ای و شرایط حدی از منحنی‌های IDA به دست آمده، اشاره می‌شود .

در فصل چهارم پس از ترسیم چشم انداز کلی مهندسی زلزله بر اساس عملکرد، روندی که در گزارش FEMA350 ارائه شده است، توصیف می‌گردد. در فصل پنجم به نحوه مدل سازی رفتار غیر خطی قاب‌های خمشی پرداخته شده و پس از مروری مختصر بر روند مرسوم مدل سازی بدون در نظر گرفتن زوال سختی و مقاومت سیکلی در تحقیقات گذشته‌ی تعیین تقاضای لرزه ای، مدل جامع ایبارا- کراوینکلر که زوال سختی و مقاومت را به خوبی لحاظ می‌کند، شرح داده شده است. پرداختن به این مدل که در این پایان نامه در مدل سازی رفتار غیر خطی قاب‌های خمشی مورد استفاده قرار گرفته پایان بخش این فصل می باشد.

فصل ششم به انجام تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی افزایشی بر پایه مفاهیم و موضوعات بحث شده در فصل سوم اختصاص یافته و پس از معرفی نرم افزار و شتاب نگاشت‌های مورد استفاده، منحنی‌های IDA بدست آمده برای پارامترهای شاخص شدت و تقاضای انتخاب شده مورد پردازش و بررسی قرار گرفته و در نهایت ظرفیت یا حالات حدی از این نمودارها برداشت شده است.

در فصل هفتم نتایج بدست آمده از تحلیل های مختلف ارائه و با یکدیگر مقایسه شده است.

در فصل هشتم که فصل انتهایی می‌باشد به بیان نتایج پژوهش و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده می‌پردازیم.

 

[1] northridge

[2] kobe

[3] Performance Besed Design

[4] Performance Based Earthquake Engineering

[5] Pacific Earthquake Engineering Research

[6] Intensity Measure

[7] Engineering Demand Parameter

[8] Demand Measure

[9] Incremental Dynamic Analysis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي بر روي خاک هاي انعطاف پذير
 • پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي طراحي شده بر مبناي مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران با استفاده از منحني‌هاي شکنندگي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122