پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1- ‌تعريف مساله 2
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5- فرضیات پژوهش 7
1-6- محدودیت های پژوهش 8
1-7- پیش فرض‌های پژوهش 8
1-8- قلمرو پژوهش 9
1-9- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات 9
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11
2-1- مقدمه 12
2-2- مدیر کیست؟ مدیریت چیست؟ 13
2-3- وظایف مدیریتی 13
2-3-1- برنامه‌ریزی 15
2-3-2- سازماندهی 15
2-3-3- تأمین نیروی انسانی 16
2-3-4- هدایت 17
2-3-5- کنترل 17
2-4- مهارت‌های مدیریتی 18
2-4-1- مهارت‌های ادراکی 18
2-4-2- مهارت‌های میان فردی یا انسانی 19
2-4-3- مهارت فنی 21
2-5- نقش‌های مدیریتی 22
2-5-1- نقشهای انسانی یا میان فردی 22
2-5-2- نقشهای اطلاعاتی 23
2-5-3- نقش‌های تصمیمی 23
2-6- ویژگی‌های مدیران موفق 24
2-7- ارزیابی عملکرد مدیران 26
2-8- ارزیابی عملکرد 29
2-9- تعریف ارزیابی عملکرد 30
2-10-تعریف ارزیابی عملکرد 30
2-11- منابع ارزیابی عملکرد 30
2-12- فرآیند ارزیابی عملکرد 34
2-13- رویکرد سنتی و جدید ارزیابی عملکرد 35
2-14- بازخورد 360 درجه 36
2-15- سطوح بازخورد 360 درجه 38
2-16- روش‌های ارزیابی در بازخورد 360 درجه 39
2-17- اهداف بازخورد 360 درجه 40
2-18- اهمیت درخواست بازخورد 42
2-19- مراحل فرآیند بازخورد 360 درجه 42
2-20- خصوصیات ارزشیابی کننده 44
2-21- مشکلات بکارگیری ارزیابی 360 درجه 44
2-23- پیشینه تحقیق 45
2-23-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 45
2-22-2- تحقیقات انجام شده خارج کشور 49
فصل سوم روش‌شناسی تحقیق 56
3-1- مقدمه 57
3-2- روش پژوهش 57
3-3- جامعه آماری 57
3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری 57
3-5- فرآیند اجرای پژوهش 58
3-6- متغیرهای پژوهش 58
3-7- ابزار اندازه‌گیری 60
3-7-1- روایی آزمون 60
3-7-2- پایایی آزمون 60
3-8- روش جمع‌آوری اطلاعات 61
3-9- روش‌های آماری 61
فصل چهارم نتایج و یافته‌های تحقیق 62
4-1- مقدمه 63
4-2- یافتههای توصیفی 63
4-2-1- وضعیت سن دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 63
4-2-2- مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 63
4-2-3- وضعیت سن اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 64
4-2-4- وضعیت تحصیلات اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 64
4-2-5- سابقه تدریس اساتید دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 65
4-2-6- سن مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 65
4-2-7- وضعیت تحصیلات مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 66
4-2-8- سابقه مدیریت مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 66
4-2-9- سابقه کار مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 67
4-2-10- سن مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 67
4-2-11- وضعیت تحصیلات مدیران عالی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی 68
4-2-12- سابقه مدیریت مدیران عالی دانشگاههای استان خراسان رضوی 68
4-2-13- سابقه کار مدیران عالی دانشگاههای استان خراسان رضوی 69
4-3- بررسی وضعیت طبیعی بودن دادهها 69
4-4- یافتههای استنباطی 70
4-4-1- آزمون فرض اول 70
4-4-2- آزمون فرض دوم 74
4-4-3- آزمون فرض سوم 77
4-4-4- آزمون فرض چهارم 80
4-4-5- آزمون فرض پنجم 83
فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری 85
5-1- مقدمه 86
5-2- خلاصه تحقیق 86
5-3- بحث و نتیجه گیری 87
5-4- پیشنهادات برخاسته از تحقیق 90
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 91
منابع 92

منابع

 

آنتونی رابرت. (1388). “نظام های کنترل مدیریت”. ترجمه محمدتقی ضیایی بیگدلی . نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.

پورسلطانی زرندی، حسین؛ و همکاران. (1388). “اعتباریابی و پایایی یابی مقیاس بازخورد 360 درجه برای رهبری در مدیریت ورزشی”. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی.

تولایی، روح‌‌الله . (1386). “اصول و مبانی برنامه‌ریزی”. ماهنامه توسعه انسانی، سال سوم شماره. 7.

ثقه‌ای، احسان .(1388). “ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی”. نشریه اقتصاد، کار و جامعه، شماره 112، ص 57-50.

جان دالتون .(1387). “پژوهش راهبردی منابع انسانی”. ترجمه ناصر میرسپاسی ، داریوش غلامزاده . انتشارات مهر تهران.

جکسون، راجر؛ پالمر، ریچارد. (1380). “راهنمای مدیریت ورزشی”. ترجمه گائینی و همکاران. انتشارات کمیته ملی المپیک.

جمعی از اساتید مدیریت. (1378). “ارزشیابی عملکرد افراد”. نشریه مرکز آموزش عالی دولتی مجموعه شانزدهم، تهران، چاپ اول.

جونز جان، ویلیام اي وبرلي. (1379). “بازخور 360 درجه راهبردها، رهيافت ها و شيوه‌هايي براي مديران”. اصغرپور، سيد اسماعيل، طالقاني غلامرضا، انتشارات ساپکو، تهران، چاپ اول.

چلادورای، پاکیناتان. (1387). “مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم”. ترجمه: مهدی طالب پور و صمد لعل بذری. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

حقيقي، محمدعلي. (1376). “بهره وري نيروي انساني، ارزشيابي عملكرد کاركنان”. تهران، نشر ترمه.

حسینی، میرزا حسن ؛ رحمانی، زین العابدین ؛ حبیبی، فتانه .(1388). “شناسایی و الویت بندی شاخص‌های تناسب شغل و شاغل در جذب نیروی انسانی متخصص”. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،شماره 3 ، ص 34-25.

حمیدی، مهرزاد. (1390). “ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائه مقياس اندازه گيري”. نشریه پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 2.

خبيري، محمد. (1373). “روانشناسي ورزشي راهنماي مربيان”. انتشارات كميته ملي المپيك.

دباغیان، ابولقاسم. (1375). “مدیریت ورزشی”. انتشارات وزارت آموزش و پرورش.

دسلر،گری. (1378). “منابع مدیریت انسانی”. ترجمه پارسائیان، علی، ناشردفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران چاپ اول.

دهقان قهفرخی، امین. (1389). “ارزیابی عملکرد مربیان تیم­های ملی والیبال با استفاده از روش بازخورد 360 درجه”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ئانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

دهقان قهفرخی، امین. (1387). “رابطه رفتار مربیان با گروه­گرایی اعضای تیم ملی قایقرانی بانوان”. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت ورزشی، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.

رضائیان، علی. (1390). “مبانی سازمان و مدیریت” . انتشارات سمت ، چاپ پانزدهم.

رحیمی، غفور. (1385). “فرآیند ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان”. مجله تدبیر، شماره 173.

روزنامه کار و جامعه. (1382). “مدیریت عملکرد”. شماره 50، مهر و آبان، ص 38.

ژانت بی پارکس. (1382). “مدیریت ورزشی معاصر”. ترجمه دکتر محمدحسین رضوی ؛ محسن بلوریان . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

سجادی، نصراله. (1388). “مدیریت سازمان‌های ورزشی”. انتشارات سمت.

سعادت، اسفندیار. (1387). “مدیریت منابع انسانی”. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). تهران..

سید جوادین، سید رضا. (1384). “نظریه‌های مدیریت و سازمان”. انتشارات نگاه دانش.

شفیعی، محسن؛ گودرزی، محمود. (1386). “طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم­های ملی شنا، شیریجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته”. نشریه حرکت، شماره 32، ص 36-19.

شهباز مرادى، سعيد. (1381). “بسترسازى علمى به منظور استقرار تناسب شغل و شاغل براى نيروى انسانى جذب شده درسطح كارشناسى شركت ايران خودرو در سال 1385 با استفاده از روش بازخور 360 درجه‌اى”. پايان نامه كارشناسى ارشد مدیريت بازرگانی دانشگاه تهران.

صالحي صدقياني، جمشيد؛ قرائي­پور، رضا. (1384). “ارزيابي شايستگي هاي مديران به روش بازخور 360 درجه”. فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 9، ص 93-73.

ضابط، محمدرضا؛ حبیبی، آرش. (1390). “بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران” . فصلنامه علمی-‌ پژوهشی پارس مدیر.

عشقی، محمد عماد. (1390). “ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ به روش بازخورد 360درجه”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد.

 

فردی‌آذر، علیرضا. (1380). “بررسی تطبیقی مدل AHP با مدل Topsis در اندازه‌گیری مهارت‌های فنی ، انسانی ، ادراکی مدیران”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

فیضی، طاهره. (1383). “مبانی سازمان و مدیریت”. انتشارات دانشگاه پیام نور.

قلی‌پور، رضا، پیدایی، میرمهرداد، آزموده، محمد رضا. (1387). “ارایه بازخور از عوامل شایستگی‌هاي شغلی متصدیان رده هاي مدیریت” تهران.

کامینگز، توماس ج و وارلی، کریستوفر.(1374). “توسعه سازمان و تحول”. ترجمه: عباس محمد زاده، جلد دوم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

کوزه‌چیان، هاشم .(1379). “ارزشیابی عملکرد مدیران دانشکده‌های کشور”. مجله حرکت ،شماره 1.

ماکس ول، جان سی. (1386). “رهبری 360 درجه‌ای”، ترجمه رضایی‌زاده، محمود، ناشر ساتکاب، تهران، چاپ اول

مدیریت ‌خدمات‌ مدیران ‌شرکت ‌ایران ‌خودرو. (1385). “ارزیابی 360 درجه از تئوری تا عمل”. موسسه فراز اندیش سبز.

منظمی، امیر حسین. (1388). “تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور” پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

میرچی، ماندانا. (1388). “درباره ارزشیابی 360 درج”. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2036 به تاریخ 20/12/88، ص 28.

نیکواقبال، علی‌اکبر. (1378). “برگزیده نظریه‌های سازمان و مدیریت”. انتشارات سمت

نمازي زاده، مهدي. (1376). “تجزيه و تحليل يك مدل بهنجار از شيوه مربيگري ورزش”.

هرسي، پال؛ بلانچارد، كنت. (1375). “مديريت رفتار سازماني”. ترجمه علي علاقه­بند، تهران، اميركبير.

همتی نژاد، مهرعلی. (1387). “نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش”. انتشارات دانشگاه شمال.

وحدت، بهزاد. (1386). “تدوین شاخص­های ارزیابی مربیان دو و میدانی کشور”. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

یحیوی، سیاوش. (1390). “بررسی مهارت‌های مورد نیاز مدیران بر اساس مهارت‌های سه‌گانه رابرت کینز”.

Adams, K. A. (1997). Measurement of Student Athlete Perception of Their Intercollegiate Head Coaches on Conceptual, Human, and Technical Managerial Skills. A dissertation of Temple University.

Barron, M. (2009). “First Aid and Injury Prevention Knowledge of Youth Basketball, Football, and Soccer Coaches”. International Journal of Coaching Science, Vol. 3 No. 1, January 2009. PP: 55-67.

Bernardin, H. J., Dahmus, S. A., & Redmon, G. (1993). Attitudes of first‐line supervisors toward subordinate appraisals. Human Resource Management, 32(2‐3), 315-324.

Bradley, S. (2001). Performance appraisal of sports coaches: a New Zealand analysis. New Zealand Journal of Industrial Relations, 26(2), 235-242.

Foster, C. A. and Law, M. R. F. (2006). How Many Perspectives Provide A Compass? Differentiating 360-Degree and Multi-Source Feedback. International Journal Of Selection And Assessment, 14, 288-291.

Haselwood, D., Joyner, A., Burke, K. L., Geyerman, C., Czech, D., Munkasy, B., & Zwald, A. (2005). Female Athletes’ Perceptions of Headh Coaches’ Communication Competence. Journal of Sport Behavior, 28(3), 216.

Hazucha, J. F., Hezlett, S. A., & Schneider, R. J. (1993). The impact of 360‐degree feedback on management skills development. Human Resource Management, 32(2‐3), 325-351.

Herbst, T. H., & Conradie, P. D. (2011). Leadership effectiveness in Higher Education: Managerial self-perceptions versus perceptions of others. SA Journal of Industrial Psychology, 37(1), 01-14.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با استفاده از بازخورد 360 درجه بود. در این پژوهش دانشجویان رشته تربیت بدنی به عنوان زیردستان، روسای دانشکده‌های تربیت بدنی به عنوان بالادستان، اساتید دروس تخصصی تربیت بدنی به عنوان همتایان و مدیران گروه تربیت بدنی (خود ارزیابی) جامعه پژوهش حاضر را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر جهت انتخاب مدیران و مدیران ارشد از نوع کل شمار بود و روش نمونه‌گیری جهت انتخاب دانشجویان و اساتید به صورت تصادفی بود (96 (N=. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پرسشنامه 40 ویژگی مدیر در قالب چهار عامل اصلی مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی به صورت جمله خبری و در مقایس پنج ارزشی لیکرت تدوین شده بود. در پژوهش حاضر پایایی کلی این پرسشنامه 97/0 بدست آمد. روش آماری این پژوهش شامل آمار توصیفی و استنباطی بود که از آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی و نمودارها استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری بین نتایج ارزیابی گروه­های مورد بررسی در خصوص مهارت‌های مدیریتی و فنی و ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی در سطح معناداری 001/0 وجود دارد. در نهایت با شناسایی نقاط کور رفتار مدیران و همچنین نقاط قوت و ضعف آنان پیشنهادهایی برای بهینه­سازی رفتار آن‌ها ارائه شد.

واژه­های کلیدی:مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی، ویژگی‌های شخصیتی، بازخورد 360 درجه

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- ‌تعريف مساله

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه‌های بسیار زیادی به اشکال مختلف با آن سروکار دارند؛ برخی از مردم ورزشکار حرفه‌ای هستند و گروهی ورزشکار آماتور؛ گروهی طرفدار و علاقه‌مند به ورزش و دیدن برنامه‌ها و نمایشات ورزشی بوده و عده‌ای نیز از راه ورزش امور خویش را می‌گذرانند. با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از الویت‌های استراتژیک برنامه‌ریزان در کشورهای دنیا تبدیل شده است (جکسون و پالمر، 1380).

مدیران ورزشی، به عنوان بازوهای اجرایی تشکیلات ورزش کشورها با اهداف تعمیم و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی، متولی رشته‌های ورزشی مربوط به خود هستند و وظیفه سیاست‌گذاری، خط‌مش گذاری و تعیین استراتژی را در رشته‌های ورزشی مربوط به خود بر عهده دارند. یکی از اهداف مدیران در سازمان‌های ورزشی، مانند هر سازمان دیگری، رسیدن به حداکثر کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری است که بخشی از آن از طریق کسب افتخارات بین‌المللی محقق خواهد شد.

اثربخشی یک سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که بدون شک مهمترین آن‌ها نیروی انسانی است. در دانشگاه‌ها یکی از منابع انسانی که نقش برجسته‌ای در موفقیت دانشگاه دارد مدیران ورزشی، بویژه مدیران ورزشی ملی هستند که کوچکترین تصمیم آن‌ها می‌تواند عملکرد کل دانشگاه را در زمینه تربیت بدنی و ورزش‌های همگانی و قهرمانی تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه کارکنان جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته، همچنین کشف توانایی‌های خود، به اطلاع از انتظارات دانشگاه در مورد خود و میزان عملکرد خود نیاز دارند، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرآیندی بسیار ارزشمند است. مدیران کلاسیک ارزیابی را به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌دادند، اما امروزه هدف از ارزیابی، راهنمایی و ارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربحشی و کارایی است (دهقان قهفرخی، 1387).

مدیر اگر دریابد که دیگران درباره رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و الگوهای ارتباطی او چگونه می‌اندیشند و چگونه وی را ارزیابی می‌کنند (ارزیابی دیگران) می‌تواند نظرات بازخوردی آنان را با نتایج ارزشیابی شخصی خود (خود ارزیابی) سنجیده و برنامه خود بهینه‌سازی مناسبی برای بهبود عملکرد خویش تدارک ببیند. ارزیابی 360 درجه، به عنوان یکی از ابزارهای جدید ارزیابی عملکرد، با گردآوری اطلاعات از ذینفعان متفاوتی که با مدیر در ارتباط هستند، می‌تواند به مدیر در این زمینه کمک کند.

بازخورد 360 درجه یک روش مناسبی در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرآیند، سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد (سرپرستان، زیردستان و همکاران) در مورد جنبه‌های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می‌کند. بعضی از سازمان‌ها بازخورد را برای یک بخش از سازمان و به طور سیستماتیک انجام می‌دهند. بازخورد به افراد کمک می‌کند تا ادراک خود را در مورد محیط کاریشان، با ادراک ارزیابی‌کنندگان مهم مقایسه کنند. این ارزیابی‌کنندگان می‌تواند شامل همکاران، زیردستان، مدیران و حتی مشتریان، عرضه‌کنندگان و اعضای اتحادیه باشند. سیستم‌های بازخورد 360 درجه به دلیل رواج ساختارهای تیمی و سازمانی مسطح‌تر و همچنین در واکنش به مشکلاتی که با سیستم‌های مدیریت عملکرد سنتی وجود داشته، توسعه یافته است. تعاریف مختلفی از این فرآیند ارائه شده است. به طور کلی بازخورد 360 درجه یا بازخورد چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده‌های جمع‌آوری شده از سرپرستان، همکاران، زیردستان، مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد (مک‌کارتی، 2001).

سيستم بازخورد 360 درجه شامل مراحل مختلف است:

تعيين هدف بازخورد 360 درجه:

هدف بازخورد 360 درجه اين است كه اطلاعات بدست آمده از فرآيند براي توسعه مسير شغلي و ارزيابي عملكرد استفاده شود. اين هدف بايستي در ابتداي فرآيند مشخص شود و با همه ذينفعان درگير در فرآيند مرتبط باشد.

انتخاب ابزار جمع‌آوري داده:

ابزارهاي ارزيابي شامل پرسشنامه‌هايي است كه توسط ارزيابي‌كنندگان مختلف پر مي‌شود، با وجود اين بعضي از سازمان‌ها از مصاحبه نيز استفاده مي‌كنندکه البته تعداد اين سازمان‌ها كم است.

تصميم‌گيري در زمينه موارد:

در اين زمينه توصيه مي‌شود كه بجاي ويژگي‌هاي عمومي بر رفتار واقعي فرد توجه شود. بسياري از صاحبنظران پيشنهاد كرده‌اند كه آيتم‌هاي ارزيابي بايد بر محتواي خاصي مبتني باشند. به طوريكه بتواند خطاي ارزيابي را كاهش دهد. رفتارهايي كه ارزيابي مي‌شوند بايد از چشم‌انداز و ارزش‌هاي سازمان ناشي شود.

تصميم‌گيري در مورد دريافت‌كنندگان بازخورد:

در ادبيات مديريتي، اين عقيده مطرح است كه افراد بايستي براي مشاركت در برنامه بازخورد داوطلب باشند. مشاركت اجباري مي‌تواند تهديدكننده باشد و اثربخشي سيستم را به خطر بيندازد.

پرورش ارزيابي‌كنندگان و ارزيابي‌شوندگان:

ارتباط با همه ذینفعان درگير در فرآيند بازخورد 360 درجه در مرحله طراحي و اجراي بازخورد نياز است و مهارت‌آموزي بخشي از اين فرآيند است. پرورش ارزيابي‌شوندگان در زمينه پذيرش بازخورد منفي ضروري است. ارزيابي‌كنندگان بايد در زمينه خطاهاي مختلف ارزيابي كه ممكن است رخ بدهد (خطاي هاله‌اي، سهل‌گيري) آگاهي پيدا كنند.

دريافت‌كنندگان بازخورد، ارزيابي‌كنندگان را انتخاب مي‌كنند:

ارزيابي‌كنندگان شامل رئيس، خود فرد، زيردستان و مشتريان داخلي و خارجي هستند.

توزيع پرسشنامه

تحليل اطلاعات بازخورد:

اين مرحله توسط مشاوران بيروني صورت مي‌گيرد. در اين مرحله اطلاعات بازخورد جمع‌آوري شده و گزارش‌هاي لازم تهيه مي‌شود.

بازخورد دادن:

زماني كه گزارش‌ها تهيه شد و گزارش نهايي تكميل گرديد بازخورد به دريافت‌كنندگان بازخورد ارائه مي‌شود.

پيگيري اجراي فرآيند:

دريافت‌كنندگان بازخورد بايد قادر به ايجاد زمينه‌هاي توسعه باشند و از داده‌هاي بازخورد در زمينه توسعه و مهارت‌آموزي استفاده كنند. ضروري است كه دريافت‌كنندگان بازخورد، در زمينه رفع ضعف‌هايشان برنامه عملي داشته باشند.

تكرار فرآيند:

در سازمان‌هايي كه بازخورد 360 درجه به طور اثربخش جريان دارد، ممكن است فرآيند بعد از دريافت گزارش‌هاي اوليه بازخورد تكرار شود (مک‌کارتی، 2001).

با توجه به نقش مهم مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها و همچنین ناکارآمدی سیستم ارزیابی موجود در زمینه ارزیابی عملکرد مدیران، پژوهشگر بدنبال ارزیابی آن‌ها با استفاده از روش بازخورد 360 درجه به عنوان یکی از نظام‌های نوین ارزیابی می‌باشد تا بتواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها بازخوردهای لازم را در جهت توسعه و پرورش آن‌ها فراهم کند.

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

در نگاه نوین به منابع انسانی، انسان به عنوان کلیدی‌ترین عنصر و منبع سازمان شناخته می‌شود که برخی از آن با نام دارایی منحصر به فرد سازمان یاد می‌کنند. در گذشته، امکانات، تجهیزات، موجودی‌ها و منابع مادی و طبیعی سرمایه یک سازمان محسوب می‌شد. امروزه منظور از سرمایه سازمان، دسترسی سازمان به دانش و توان بکارگیری انسان‌های توانا، ماهر، مستعد و با انگیزه است که تمام توان خود را در جهت نوآوری و تحقق اهداف سازمان صرف کنند. در آینده‌ای که از هم اکنون آغاز شده است، مزیت رقابتی نصیب سازمان‌هایی خواهد شد که بتوانند در بازار کسب و کار بهتر از دیگران مجموعه‌ای متشکل از شایسته‌ترین و درخشان‌ترین استعدادهای انسانی را کشف و جذب نموده و توسعه دهند. هیچ نوع توسعه‌ای بدون توجه به ارزیابی صحیح امکان پذیر نیست چرا که توسعه یعنی حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب؛ ارزیابی یعنی شناسایی وضعیت موجود؛ تا وضعیت موجود را شناسایی نکنیم امکان حرکت به سوی وضعیت مطلوب را نخواهیم داشت. برای ارزشیابی نیروی انسانی، روش‌های متعددی وجود دارد. در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و یادآوری عملکرد بود در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است. ارزیابی 360 درجه‎ای یکی از نظام‌های نوین ارزیابی است، که با گردآوری اطلاعات از ذینفعان متفاوت این امر را میسر می‌سازد (محمودزاده، 1388).

امروزه مسائلي مانند پديدار شدن ساختارهاي مسطح، ساختارهاي گزارش‌دهي غيرمتمركز، تغيير در شكل و ماهيت سيستم‌هاي مديريت عملكرد و افزايش مشغله كاركنان، وجود مديراني را كه بتوانند از عملكرد و منابع در دسترس خود، بازخورد بهتري بگيرند ضروري ساخته است. بعلاوه در بازار رقابتي امروز، سازمان‌ها بايد به جذب و نگهداري بهترين افراد بپردازند و به منظور حداكثر كردن توانمندي‌هاي كاركنان، روشي را براي ارزيابي و بهبود عملكرد برگزينند كه:

اولاً:  كارا و اثربخش و به ‌گونه‌اي كم‌ هزینه و بهنگام، عملكرد افراد را ارزيابي نموده و بهبود بخشد.

ثانياً: هزينه‌هاي آموزش را بهينه‌سازي نمايد.

ثالثاً: رهبراني را پرورش دهد كه در كاركنان، انگيزه و عشق به كار ايجاد كنند و موجب كاهش ترك خدمت و افزايش بهره‌وري كلي سازمان شوند.

تمامي عوامل ذكر شده سبب شده‌اند تا سازمان‌ها به دنبال يك روش ارزيابي مبتني بر منابع چندگانه باشند تا از آن طريق به توسعه فرد و سازمان دست يابند. روش ارزيابي 360 درجه نيز به عنوان يكي از بهترين روش‌هايي كه پاسخگوي نيازهاي سازمان‌هاي امروزي است مطرح شده و بسياري از شركت‌ها و سازمان‌هاي برتر دنيا از اين روش به منظور ارزيابي مديران خود استفاده مي‌كنند (مرکز آموزش ایران خودرو، 1385).

در ورزش دانشگاه‌ها، مدیران ورزشی به عنوان بالاترین مرجع و سازمان حاکم بر یک یا چند رشته ورزشی، وظیفه توسعه و ترویج آن‌ها را بر عهده دارند. یکی از اهداف عمده این مدیران آموزش درست رشته‌های ورزشی به دانشجویان و کسب افتخارات در ورزش و مسابقات دانشجویی است که از طریق سرمایه‌گذاری روی ورزش دانشگاهی و تیم‌های ورزشی دانشجویی می‌توانند به آن‌ها نائل شوند. یکی از ارکان تربیت بدنی دانشگاه‌ها که نقش حساس و مهمی در موفقیت آن‌ها دارد، مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها هستند. بدون شک این مدیران با توجه به اهمیت و حساسیت کار، باید دارای ویژگی‌ها و شایستگی‌های منحصر به فردی باشند. بنابراین ضروری است تا مدیران ورزشی ضمن نظارت دقیق بر عملکرد دانشجویان، موجبات توسعه آنان را فراهم  آورند. همانطور که اشاره شد، هیچ توسعه‌ای بدون توجه به ارزیابی صحیح امکان پذیر نیست، زیرا تا وضعیت موجود را شناسایی نکنیم، امکان حرکات به سوی وضعیت مطلوب را نخواهیم داشت. بنابراین ضروری است تا عملکرد مدیران با یک روش ارزیابی مناسب سنجیده شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان، بازخوردهای لازم در جهت توسعه و بهینه سازی عملکرد مربیان فراهم شود.

در تحیحق حاضر ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه می‌تواند مزیت‌های زیر را داشته باشد:

شناسایی مدیران در شایستگی‌های مدیریتی و امکان برنامه‌ریزی آموزشی و جهت‌دهی به برنامه‌های آموزشی دانشجویان

ارائه بازخورد به مدیران در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان و افزایش خودشناسی

ترغیب مدیران به طراحی برنامه‌های توسعه فردی مبتنی بر نتایج نظام بازخورد 360 درجه

شناسایی مدیران برتر و ایجاد فضای رقابتی سالم در جهت افزایش شایستگی‌های مدیریتی در دانشگاه‌ها

فراهم شدن اطلاعات جامع در جهت کمک به مدیران ارشد در جهت تصمیم‌های پرسنلی درخصوص مدیران تربیت بدنی دانشگاه (از جمله ارتقا، جابه جایی، پاداش و غیره).

1-4- اهداف پژوهش

هدف کلی:

هدف کلی این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با استفاده از روش بازخورد 360 درجه می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

1- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های مدیریتی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران

2- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های فنی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران

3- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های اجتماعی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران

4- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران

5- توصیف و مقایسه نتایج ارزیابی مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران در خصوص عملکرد کلی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها

1-5- فرضیات پژوهش

1- بین نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های مدیریتی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران تفاوت وجود دارد.

2- بین نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص مهارت‌های فنی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران تفاوت وجود دارد.

3- بین نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های اجتماعی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران تفاوت وجود دارد.

4- بین نتایج ارزیابی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها در خصوص ویژگی‌های شخصیتی از دیدگاه مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران تفاوت وجود دارد.

5- بین نتایج ارزیابی مدیران ارشد، دانشجویان، اساتید و خود مدیران در خصوص عملکرد کلی مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها تفاوت وجود دارد.

1-6- محدودیت های پژوهش

محدودیت هایی که در اختیار محقق بودند:

تحقیق در نیمسال دوم 92-91 انجام شد.

محدودیت هایی که در اختیار محقق نبودند:

1- برخی از دانشجویان و اساتید در تکمیل پرسشنامه همکاری نکردند.

2- علیرغم اطمینان دادن به آزمودنی‌ها در خصوص محرمانه بودن نتایج، با توجه به حساسیت موضوع ارزیابی، ممکن است آزمودنی‌ها در برخی موارد نظر واقعی خود را اعلام نکرده باشند.

3- کمبود شناخت همکاران و دانشجویان نسبت به مدیر گروه خود می‌تواند عاملی مخل در اظهار نظر آزمودنی‌ها باشد.

4- کمبود روحیه همکاری برای امور پژوهشی و همچنین دخالت دادن ذهنیت‌ها و ناخشنودی‌ها و یا برخوردهای فکری شخصی می‌تواند عامل مخل دیگری در اظهار نظر آزمودنی‌ها باشد.

5- پیشینه پژوهش در خصوص تدوین معیارهای ارزیابی مدیران به اندازه کافی وجود داشت، اما پژوهش‌هایی که مدیران را مورد ارزیابی قرار دهد، کمتر وجود داشت.

1-7- پیش فرض‌های پژوهش

1- آزمودنی‌ها با آگاهی، دقت و صداقت به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.

2- آزمودنی‌ها مفهوم هر سوال را به درستی درک کرده‌اند.

3- امکانات، روش‌ها و سایر شرایط محیطی، در پاسخگویی آزمودنی‌ها تاثیری  نداشته است.

1-8- قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی: دانشگاه‌های استان خراسان رضوی که رشته تربیت بدنی دارند.

قلمرو زمانی:92-1391

قلمرو موضوعی: ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی در دانشگاه‌های مذکور

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها
 • پايان نامه بررسي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد مديريت پرسنلي
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم با روش کارت امتيازي متوازن BSC
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد پالايشگاه هاي کشور با مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و شبکه هاي عصبي مصنوعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122