پايان نامه ارزيابي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصول پایان نامه    2
فصل اول کلیات تحقیق    2
1- 1 مقدمه    2
2-1 تشریح و بیان مساله    3
3-1 ضرورت انجام تحقیق    4
4-1 اهداف تحقیق    5
5-1 پرسش های تحقیق    6
6-1فرضيه‏هاي تحقیق    6
7-1روش شناسی تحقیق    7
8-1تعاریف عملیاتی واژه ها    7
فصل دوم: ادبیات تحقیق    9
1-2 مقدمه    9
2-2-مبانی نظری    9
1-2-2- گزارش مالی    10
2-2-2 مفاهیم نظري گزارشگري مالی    11
3-2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی    12
4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالي    13
3-2پیشینه موضوع و متغیرها    14
1-3- 2 مبانی نظری ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي    14
2-3-2 به موقع بودن صورت های مالی    20
3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام    22
4-3-2نسبت  نقدینگی    23
5-3-2 مدیریت بدهی    25
6-3-2  مدیریت دارایی    25
7-3-2 نسبت سودآوری    26
8-3-2 اهرم مالی    28
9-3-2 اندازه شرکت    29
4- 2 تحقیقات نظری    30
5-2 پژوهش های پیشین    32
1-5-2 تحقیقات خارجی    32
2-5-2 تحقیقات داخلی    43
3-5-2 خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی    47
6-2 مدل مفهومی تحقیق    53
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    54
1-3مقدمه    54
2-3روش کلی تحقیق    55
3-3تعریف جامعه آماری    56
4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب    56
5-3روش گردآوری داده ها و کاربرد آن    57
6-3 ابزار تحقیق و کاربردآن    57
7-3روش های و ابزار تحلیل داده ها    58
8-3مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها    61
فصل چهارم: یافته های تحقیق    63
1-4مقدمه    63
2-4 توصیف نمونه آماری    63
3-4 توصیف یافته ها    65
1-3- 4آمار توصیفی    68
2-3-4آزمون نرمال بودن داده ها    69
4-4 شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی    70
5-4 ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی    72
6-4 رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی    74
7-4 تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی    76
8-4 جمع بندی    76
فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات    79
1- 5 مقدمه    79
2-5خلاصه یافته ها    79
4-5نتیجه گیری    82
5- 5 محدودیت های تحقیق    83
6-5پیشنهاد های تحقیق    84
منابع و مآخذ    85
منابع فارسی    85
منابع لاتین    88
منابع اینترنتی    90
چکیده لاتین

منابع و مآخذ

منابع فارسی

اعتمادي، حسين و اكرم يارمحمدي، 1382 .،” بررسي عوامل مؤثر بر گزارشگري ميان دوره اي به موقع در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله علوم اجتماعي ,وانسانی دانشگاه شيراز ، دوره نوزدهم، شماره دوم،پیاپی 38،87-99..

اسماعیل پور،مجید؛راهنمایی سرمایه گذاری در بورس تجزیه وتحلیل صورت های مالی”،چاپ اول،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،اردیبهشت 1377.

اسدی ،غلامحسین ، باغومیان ، رافیک، کامرانی ،جواد،” بررسي رابطه بين ويژگي هاي شركت و به موقع بودن گزارشگري مالي ميان دوره اي “، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم ، شماره 33، بهار 1391،ص 146-119.

بزرگ اصل ، موسی ، حسابداری میانه صورت های مالی جلد اول،سازمان حسابرسی ،تهران،چاپ هفتم ،1388.

برزیده،فرخ،معیری،مرتضی،(1385).”عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی “.فصلنامه مطالعات حسابداری ،شماره 16.

بخشیانی ،عباس و راعی ،رضا.ارزشگذاری سهام وتحلیل بازار ،چاپ نخست ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی -1387

بنی مهد، بهمن و محسنی شریف، محسن، 1389. «بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن، مجله حسابداری مدیریت، شماره 7، صص 63-51.

ثاقب تهرانی،مهدی،تدین،شبنم،مدیرت فن آوری اطلاعات ،تهران،مهربان نشر ،1384،چاپ اول ،ص 29

خاکی ،غلامرضا،(1388).روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی،انتشارات فوژان،چاپ اول.

خدادادی، ولی؛ فرازمند، حسن و طباطبایی، سیده فاطمه، 1392. «تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود»، پژوهش های تجربی حسابداری، سال سوم، صص 92-75.

خلیلی شورینی ،سیاوش ، (1388).روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتاب، چاپ دوم

خواجوی، شکراله و ابراهیم ابراهیمی. (1387). حسابداری میانه 1، چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه

دستگیر ، محسن . مدیریت مالی ، چاپ اول . انتشارات نوپردازان ،زمستان 1381

دلاور،علی(1387)،روش های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی ،انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول

ریاحی بلکویی ،احمد،. 1381،”تئوری های حسابداری “.ترجمه علی پارسایان،دفترپژوهش های فرهنگی،چاپ اول.

سرهنگي، همت ،1380.”بررسي عوامل مؤثر بربه موقع بودن گزارشگري مالي ساليانه شركت ها دربازارهاي سرمايه بورس اوراق بهادار تهران”) طي سالهای 1378-1374) ، پايان نامه دوره كارشناسي ارشدحسابداري، دانشگاه تربيت مدرس تهران.

سلیمانی امیری،غلامرضا،رحیمی تمرین،عاطفه،(1392). “رابطه ی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،پژوهش حسابداری و تجربی،سال سوم شماره 11،صص 21-35.

سید جعفر ،سجادی ، 1385.بورس،انتشارات دانشگاه علم وصنعت،چاپ اول

 منابع لاتین

 American Accounting Association (1957) Accounting and Reporting Standards for Financial   Statements andPreceding Statements and Spplements, Sarasota: AAA.

Abdulla، M. A. (1996) ، “Timeliness of Bahraini Annual Report”. Advances in International Accounting. 9، 73-88.

Adzrin, R. and Ahmad, R. (2003)Audit Delay and Timeliness of Corporate Reporting Malaysian Evidenceuniversity of Technology, Malaysian.

Al-Ajmi, J. (2008). Audit and Reporting Delays: Evidence from an Emerging Market. Advances in Accounting, 217-226.

Amihud, Yako & Mendelson, Haim (1986). Asset Pricing and the Bid-Ask Spread. Journal of Financial Economics L7. PP 223-249.

Ansah, S. O. (2000),”Timliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: empirical evidence from the Zimbabwe stock Exchange. Accounting and Business Research, 3. (3): 241-254.

  چکیده

گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد .

هدف تحقیق حاضر  ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری  می باشد.

به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1381تا 1391  که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر  مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.

کلیدهای واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدینگی، مدیریت دارایی ،مدیریت بدهی،اندازه شرکت ، سودآوری،تحلیل عاملی

 فصل اول کلیات تحقیق

 1- 1 مقدمه

به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر ، اطلاعات مالی باید بیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته شود.

ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند بنابراین ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.

اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء شود .با توجه به اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا بوجود می آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با توجه به این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته است.

در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می شود.

2-1 تشریح و بیان مساله

مبناي تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار سرمايه، اطلاعاتي است كه در دوره هاي زماني مشخص شده از سوي شركت ها در بازار سرمايه منتشر مي گرد اما اين اطلاعات تنها زماني مثمر ثمر هستند كه در زمان مناسب گزارش شوند. به بياني ديگر،تصميم هاي مالي و اقتصادي استفاده كنندگان گزارش هاي مالي به نحو قابل ملاحظهاي تحت تأثير ارزش زماني اطلاعات قرار دارد. ارزش اطلاعات با افزايش تأخير در انتشار گزارش هاي مالي كاهش مي يابد. سرمايه گذاران در پايان دوره مالي به شدت نيازمند اطلاعات هستند تا بتوانند در خصوص سرمايه گذاري خود پيش بيني و تصميم گيري نمايند. سودمندي، اثربخشي و اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده كنندگان، به سرعت گزارشگري مالي بستگي دارد (جوشي 2005) .به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود.

سرعت گزارشگري، به معناي ميزان تأخير زماني در ارائه گزارش هاي مالي شركت ها بايد مورد توجه ويژه تهيه كنندگان گزارش هاي مالي باشد.سودمندی صورت های مالی در صورتی که آن ها در یک دوره ی منطقی بعد از تاریخ گزارش آماده نباشد از بین می رود.یک شرکت باید در موقعیتی باشد که صورت های مالی خود را به موقع افشا کند.  به موقع بودن گزارش هاي مالي،يكي از مهمترين اركان كيفيت ارائه اطلاعات مالي شركت هاست، چرا كه بهنگام بودن اطلاعات است كه مي تواند به استفاده بهتر و مفيدتر استفاده كنندگان اطلاعاتي منجر بشود كه محصول نهايي سيستم حسابداري مخابره مي كند

منظور از این تحقیق تعیین عواملی که سبب کوتاه تر شدن و به موقع تر کردن مدت زمان تهیه صورت ها ی مالی می باشد. لذا دراین پژوهش به رابطه ی بین به موقع بودن گزارش های مالی شرکت و متغیرهای مرتبط با نسبت های حسابداری  در بورس تهران پرداخته می شود. پس سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چه عواملی بر به موقع بودن  گزارش مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و ترتیب و میزان اهمیت هر عامل چگونه است ؟

3-1 ضرورت انجام تحقیق

انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود و به ارزشيابي و قيمت گذاري اوراق بهادار جذب سرمايه و حفظ اعتماد سرمايه گذاران در بازارهاي سرمايه كمك مي كند در مقابل، دسترسي نداشتن به اطلاعات دقيق و به موقع باعث ناكارايي بازار افزايش ابهام در تصميم گيري و كاهش مربوط بودن گزارش هاي مالي و محتواي اطلاعاتي آنها مي شود تأخير در انتشار اطلاعات مالي مي تواند منجر به مشکلات قيمت گذاري اوراق بهادار و بي عدالتي در ميان سرمايه گذاراني شود كه امکان دسترسي برابر به اطلاعات مهم را ندارند. قانون گذاران قبل از آن كه بتوانند قانون مؤثري براي كاهش فاصله زماني گزارشگري وضع نمايند، بايد دلايل اصلي اين مسئله را دريابند. لذا بر آن شدیم تا عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی را در این تحقیق تعیین نماییم.

در این تحقیق تلاش شده است ،که با شناسایی عوامل موثر وتعیین درجه اهمیت آنها در به موقع بودن گزارش مالی به تهیه کنندگان صورت های مالی کمک کند که با در نظر گرفتن این عوامل بتوانند گزارشات مالی خود را به موقع به استفاد کنندگان ارائه کنند.

هیچ تحقیق داخلی تا کنون به بررسی شناسایی عوامل موثر به موقع بودن گزارش های مالی شرکتها و رتبه بندی این عوامل را بر اساس شیوه ی تحلیل عاملی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نپرداخته است.

لازم به ذکر است که کلیه ی پژوهشهای انجام پذیرفته در باره ی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی،با استفاده از رگرسیون و همبستگی آزمون شده اند،و در این پایان نامه برای اولین بار به شناسایی و دسته بندی و در نهایت اولویت بندی جامع عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی از طریق مدل رتبه بندی فریدمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می گیرد.

این تحقیق به نوبه خود از نظر قلمرو مکانی و زمانی بدیع به حساب می آید و علی الخصوص از آنجا که تا کنون تحقيق جامعي که به شناسائي، دسته‌بندي، ارزيابي درجه اهميت و رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد يافت نگرديد، تحقيق حاضر مي‌تواند جديد باشد. در ضمن به‌کارگيري تکنيک‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره براي رتبه‌بندي اين عوامل به نوآوري اين تحقيق کمک مي‌نمايد.

4-1 اهداف تحقیق

هدف اصلی

شناسائي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعي

شناسایي عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

ارزيابي درجه اهميت عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف كاربردي 

کاربران مستقیم شامل سازمان بورس اوراق بهادار ، سرمایه گذاران و سهامداران می باشند و کاربران غیرمستقیم شامل محققین و دانشجویان علاقمند به اجرای تحقیقات مشابه و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی می باشند.

5-1 پرسش های تحقیق

محقق در این تحقیق سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که رتبه بندی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران چه نتایجی در بر دارد؟

همچنین محقق قصد دارد به این سوالات فرعی زیر پاسخ دهد:

عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدام است؟

درجه اهميت هر کدام از عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به چه ميزان است؟

ترتیب اهمیت عوامل موثر بر سرعت گزارش مالی در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدام است؟

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122