پايان نامه ارزيابي قابليت اطمينان شبکه توزيع متصل به توليدات پراکنده بادي با بررسي اثر آب و هوا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي قابليت اطمينان شبکه توزيع  متصل به توليدات پراکنده بادي با بررسي اثر آب و هوا  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 65 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي قابليت اطمينان شبکه توزيع  متصل به توليدات پراکنده بادي با بررسي اثر آب و هوا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فصلاول:تولیدپراکنده و قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
1-1 ویژگی های اصلی منابع پراکنده11
1-1-1 مشخصات منابع پراکنده11
2-1-1 مزایای بکارگیری منابع پراکنده11
3-1-1 مشکلات بکارگیری منابع پراکنده12
2-1 تعریف قابلیت اطمینان12
3-1 مطالعات و اهداف13
4-1 روش های ارزیابی14
5-1 مدل سازی اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان15
6-1 در نظر گرفتن امکان عدم دسترسی به واحد های تولید پراکنده17
7-1  مقایسه قابلیت اطمینان بین دو محیط سنتی و تجدید ساختار شده18
فصل دوم:مفاهیم و ساختار توربین بادی
1-2 کلیات و مفاهیم انرژی باد22
1-1-2 منشا انرژی باد22
2-1-2 پیش بینی پذیری22
3-1-2 استفاده از زمین23
4-1-2 توزیع سرعت باد23
6-1-2 محدودیت های ادواری و نفوذ24
7-1-2 آثار زیست محیطی24
8-1-2  جاگذاری توربین25
9-1-2 اندازه گیری سرعت باد25
10-1-2 تغییرات سرعت باد25
11-1-2 انواع باد ها26
2-2 انواع توربین بادی از لحاظ ظرفیت27
3-2 برق بادی در مقیاس های کوچک27
4-2 نیروگاه بادی 28
5-2 انواع توربین بادی29
6-2 اجزای توربین بادی 31
7-2 نواحی کاری توربین بادی33
8-2 اصول عملکرد توربین بادی 34
9-2 بهره برداری از برق بادی 38
10-2 استاندارد ها و تاییدیه های مربوط به توربین های بادی39
1-10-2 تاییدیه فنی 40
2-10-2 تاییدیه نوع 41
3-10-2 استاندارد های توربین های بادی 41
فصل سوم: تاثیر شرایط آب و هوایی بر قابلیت اطمینان
1-3 اثر آب و هوا بر قابلیت اطمینان 45
2-3 مدل ترکیب کننده 46
3-3 محاسبه احتمال تولید انرژی الکتریکی توربین بادی 47
4-3 تغییرات سرعت باد و توان خروجی در فصول مختلف 49
5-3 روش شبیه سازی 50
فصل چهارم: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مورد مطالعه
1-4 نیروگاه بینالود53
2-4 سیستم مورد مطالعه53
3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان55
1-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان بدون در نظر گرفتن تولید پراکنده و اثر آب و هوا56
2-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن تولید پراکنده و عدم اثر آب وهوا56
3-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن تولید پراکنده و اثر آب وهوا57
4-3-4 مقایسه حالت های ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان57
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 نتیجه گیری 61
2-5 پیشنهادات 62
منابع و ماخذ63

منابـع وماخـذ:

[1]  Yang Hongxing , Zhou Wei , Lou Chengzhi , Optimal design and techno-economic analysis of a ybrid solar–wind power generation system, journal homepage:

[2]  Hongxing Yang , Lin Lu, Wei Zhou , A novel optimization sizing model for hybrid solar-wind ower generation system, Solar Energy, ٨١ (٢٠٠٧) ٧٦–٨٤

[3] T, Ackerman;”Wind Power in Power Systems”, John Wiley Press, Royal INDEX AMOUNT Institute of Technology, Stockholm,Sweden,2005.

[4] A. Mossessian,” A Reference guide for Design and Installation of Electrical Apparatus in Buildings”, Nahsre Tose Iran, First edition, 2003.

[5]  Weixing Li, Peng Wang, Zhimin Li, and Yingchun Liu “Reliability Evaluation of Complex

Radial Distribution Systems Considering Restoration Sequence and Network Constraints”, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 19, No. 2, 2004, pp. 753-758.

[6] A. A. Chowdhury, Sudhir Kumar Agarwal,and Don O. Koval, “Reliability Modeling of

Distributed Generation in Conventional Distribution Systems Planning and Analysis”, IEEE Transaction on Industry Applications, Vol. 39, No. 5, 2003, pp. 1493-1498

[7] In-Su Bae et al., “Optimal Operating Strategy for Distributed Generation Considering Hourly

Reliability Worth”, IEEE Transaction on Power Systems, 2004

[8]  Weixing Li, Peng Wang, Zhimin Li, and Yingchun Liu “Reliability Evaluation of Complex

Radial Distribution Systems Considering Restoration Sequence and Network Constraints”, IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 19, No. 2, 2004, pp. 753-758.

[9]  “IEEE Trial-Use Guide For Electric Power Distribution Reliability Indices”, IEEE std 1366, 1998.

[10]  R. E. Brown, “Electric Power Distribution Reliability”, Marcel Dekker, Inc, New York, Basel,2002

[11] Bagen and R. Billinton, “Impacts of energy storage on power system reliability performance,” in Proc. IEEE Can. Conf. Electr. Comput. Eng., 2005, pp. 494–497.

[12] M. Karrari, W. Rosehart, O. P. Malik, “Nonlinear modeling and simulation of a wind generation unit for transient and stability analysis”, Technical Report University of Calgary, March 2003.

[13] Slootweg, J.G., Polinder, H. and Kling, W.L. “Initialization of Wind Turbine Models in Power

System Dynamics Simulations. ”, IEEE Porto Power Tech Conference, 2001

[14]  A. Rajendra Prasad, E. Natarajan,Optimization of integrated photovoltaic–wind power generation systems with battery storage, Energy, ٣١ (٢٠٠٦) ١٩٤٣–١٩٥٤

[15] J. G. Slootweg, H. Polinder and W. L. Kling, “Representing wind turbine electrical generating

systems in fundamental frequency simulations”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 18,

No. 4, pp. 516-524, December 2003.

[16] H .Kazemi Keregar,” Wind turbine grounding system”, 20th PSC2005 Conference.Nov. 2005.

[17] L. Mihet-Popa, F. Blaabjerg and I. Boldea, “Wind turbine generating modeling and simulation where rotational speed is the controlled variable”, IEEE Transaction on Industry Application, Vol. 40, No. 1, pp. 3-10, January/February 2004.

[18] D. J. Trudnowski, A. Gentile, J. M. Khan and E. M. Petritz, “Fixed-speed wind-generator and

wind-park modeling for transient stability studies”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19,

No. 4, pp. 1911-1917, November 2004.

[19] C. Vilar, J. Usaola and H. Amaris, “A frequency domain approach to wind turbines for flicker

analysis”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 18, No. 2, pp. 335-341, June 2003.

[20] M. Hu, J. Kehler, and D. McCrank, “Integration of wind power into Alberta’s electric system and market operation,” presented at the IEEE PES General Meeting, Pittsburgh, PA, Jul. 2008.

[21] Word Wind Energy Report 10 th” Wind Word Energy Confrance and renewable energy exhibition”  CAIRO،Egypt،31Oct،2NOV.2011

دستور العمل های بهره برداری شماره های 1 الی 8 ، تاریخ صدور 1/9/1350 تاریخ تجدید نظر 1/1/1367.شرکت توانیر [22]

[23] R. E. Brown and L. A. A. Freeman, “Analyzing the reliability impact of distributed generation,”

in Power Eng. Soc. Summer Meeting, vol.2, 2001, pp. 1013–1018.

[24] J.R. Ubeda, M.A.R. Rodriguez Garcia; “Reliability and Production Assessment of Wind Energy Production Connected to the Electric Network Supply”, IEE Proc.Gener.Transm.Distrib., Vol.146, No.2, March1999.

[25] Fatih Onur Hocaoglu, Omer Nezih Gerek, Mehmet Kurban , The effect of model generated solar radiation data usage in hybrid (wind–PV) sizing studies, journal homepage:

[26]  A. Rajendra Prasad, E. Natarajan,Optimization of integrated photovoltaic–wind power generation systems with battery storage, Energy, ٣١ (٢٠٠٦) ١٩٤٣–١٩٥٤

[27]  Hongxing Yang ,Wei Zhou ,Lin Lu ,Zhaohong Fang, Optimal sizing method for stand-alone hybrid solar–wind system with LPSP technology by using genetic algorithm,Solar Energy,

٨٢ (٢٠٠٨) ٣٥٤–٣٦٧

[28]  P. Wang and R. Billinton, “Reliability wst/worth assessment of dishlbution system ncorporaling timevarying weather conditions and restoration remwces:, IEEE Tram. Power Deliwvy, Vol. 17, No. 1, pp. 260-265,2003,

[29]  M. R. Bhuiyan and R N. Allan “Inclusion ofwather effecls in wmposite system reliability  valuation using sequential simulation”. IEE Proc. Gener. Tromm. Disnib.., Vol. 141,No. 6, pp. 575-584, November 1994.

[30]  P. Wangand R Billinton, “Time-sequcnlial simulation technique f o r d distribution system reliability cosUwonh evaluation including mind generalion as allemalive supply”, IEEproc. Gener Tronsm. D;swib., Vol 148,N O. 4, pp. 355.360, july2001

[31] Haghifam, M.-R.; Omidvar, M; “Wind Farm Modeling in Reliability Assessment of Power System” , Probabilistic Methods Applied to Power Systems, 2006. PMAPS 2006. International Conference on June 2006

حسن رستگار،ابوالفضل پشرایش نقاب،محمود فندرسکی “ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های منجیل و نیشابور”22کنفرانس [32]

PSC2007بین المللی برق.

[33] Y. Ou and L. Goel, “Using Monte Carlo simulation for ovcrall diseibulion system wonh assessment” , IEEproc. Gener. Tronrm. Disf?ib.,Vol. 146,No. 5,pp. 535-540, 1999.

چکیـده

به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیـادی را تحـت تاثیر خـود قرار دهـد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسـی و تحلـیل قابـلیت اطمیـنان شـبکه توزیـع از اهمیـت خاصـی برخـوردار است.

این کار بر آن است که با روش شبیه سازی ترتیبی مونت کارلو و با استفاده از نرم افزار MATLAB قابلیت اطمینان شبکه توزیع واقع در منطقه جنوبی شهرستان مشهد به نام شهر بینالود را با حضور نیروگاه بادی بینالود و با در نظر گرفتن شرایط جوی، مورد ارزیابی قرار دهد و این پیش فرض ها را مد نظر قرار می دهد که قابلیت اعتماد شبکه توزیع در حضور نیروگاه بادی افزایش می یابد و همچنین در نظر گرفتن شرایط جوی منجر به کاهش شاخص های قابلیت اطمینان می گردد.

کلمات کلیدی:قابلیت اطمینان- نیروگاه بادی بینالود- شرایط جوی- شبیه سازی مونت کارلو

پیشگفتار

اواخر قرن18 میلادی با دستیابی انسان به منابع زغال سنگ و بهره برداری از معادن ، که مقدمه ای برای آغاز انقلاب صنعتی بود، فن آوری های جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند وانسان توانست با استفاده از انرژی های فسیلی، شرایط لازم را برای توسعه صنعت وبهره برداری بهتر از انرژی بدست آورده و به موفقیت های چشمگیری دست یابد. از چند دهه گذشته بخش عمده ای از توان مورد نیاز جهان از منابع فسیلی مانند نفت وگاز و انرژی هسته ای تامین می گردد و پس از تحریم نفتی درسال 1973 میلادی، به طور وسیعی به منابع انرژی تجدید پذیر به عنوان منابع تامین کننده نیاز انرژی جوامع ، پرداخته شد]1[.

بعلاوه مشکلات استفاده از انرژی های فسیلی آسیب رساندن آنها به محیط زیست ومحدود بودن و پایان پذیر بودن منابع فسیلی می باشد. منابع انرژی تجدید پذیر از قبیل انرژی های خورشیدی وبادی، پاک، تجدید پذیر در دسترس و دوستدار محیط زیست هستند. تولیدات پراکنده یک انتخاب عالی برای تأمین تغذیه قدرت سیستم مجزای کوچک و هم چـنین روستاها و مناطق دور دسـتی کـه طبـق قاعده شبکه نمی تواند از لحاظ تـکنیکی و اقتصادی برق آن ناحیه را تأمین کند می باشد. اما مقدار انرژی در دسترس از این منابع به عوامل زیر بستگی دارد :

موقعیت جغرافیایی

نوع زمین

ارتفاع

شرایط آب و هوایی

بنابراین تأمین انرژی الکتریکی توسط این نوع منابع با نوسان همراه خواهد بود .

اما باد به عنوان یکی از قدیمی ترین منابع انرژی از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. سابقه استفاده از باد به عنوان منبع انرژی به حدود هزار سال قبل در ایران می رسد. اولین توربین بادی با محور افقی در سال های645  بعد از میلاد در ایران استفاده می شده و یک نمونه کامل دستگاه مبدل انرژی باد به شمار می­رفته است و تا قرن 12 میلادی یعنی تا زمان ظهور آسیاب­های بادی در هلند و فرانسه و انگلستان بدون تغییر به کار خود ادامه داده است ]2[.

نیروگاه­های بادی از محسنات زیادی نسبت به نیروگاه­های معمول، برخوردار می باشند، که از آن جمله رایگان، تمام نشدنی و تجدیدپذیر بودن انرژی باد، عدم آلایندگی محیط زیست، ارزان تر بودن آن نسبت به نیروگاه­های اتمی و دیزلی و خالی از خطر بودن آن را می توان ذکر کرد]3[.

در این پایان نامه با روش شبیه سازی ترتیبی مونت کارلو و با استفاده از نرم افزار MATLAB قابلیت اطمینان شبکه توزیع شهر بینالود در پنج فصل بشرح زیر ارائه می گردد:

فصل اول تولید پراکنده و قابلیت اطمینان سیستم قدرت را بررسی می کند و بدین منظور ابتدا ویژگی های تولید پراکنده و سپس تعریف قابلیت اطمینان و در ادامه روش های ارزیابی آن بیان می گردد.

فصل دوم ساختار توربین­های بادی را توضیح می دهد و در ابتدا به بیان کلیات و مفاهیم انرژی باد می پردازد و سپس اجزای توربین­های بادی، استانداردها و تاییدیه های مربوط به توربین­ها را به بحث می گذارد.

فصل سوم، تاثیر شرایط آب و هوایی بر قابلیت اطمینان را بررسی می کند و بدین منظور در ابتدا به نحوه عملکرد توربین بادی می پردازد و در ادامه تاثیرات آب و هوا بر نرخ خرابی و زمان تعمیرقطعات را بررسی می کند وبه صورت جدول تغییرات سرعت باد را در فصول مختلف سال نمایش می دهد.

در فصل چهارم سیستم مورد مطالعه ارزیابی می گردد و شاخص­های قابلیت اطمینان در سه حالت:1-عدم حضور DG[1] وعدم تاثیر شرایط جوی 2- با وجود DG و عدم تاثیر آب وهوا 3- با وجود DG و با تاثیر شرایط جوی مطالعه و ارزیابی می گیرند.

فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می شود.

تولید پراکنده وقابلیت اطمینان در سیستم قدرت

تولید پراکنده معمولاً به واحدهای تولیدی گفته می شود که از فرمان دیسپاچینگ خارج اند ودر قبال تولید انرژی پول دریافت می کنند.معمولا ظرفیت های پایین دارند ولی ضرورتا این طور نیست. تکنولوژی های مختلفی از جمله سلول های خورشیدی، توربین های بادی، پیل های سوختی، توربین های گازی کوچک و … در واحدهای تولید پراکنده مورد استفاده قرارمی گیرد،تجدید پذیر بودن جز ذات آن نیست.
به عنوان مثال کارخانجاتی که منبع تولید انرژی دیزل دارند ولی چون کنتور یکطرفه دارند و برای انتقال برق به شبکه پول دریافت نمی کنند تولید پراکنده نیستند. با توجه به ایجاد رقابت و تجدید ساختار در سیستم های قدرت انتظار می رود واحدهای تولیدی کوچک (تولید پراکنده) نقش فزاینده ای در آینده ی این سیستم ها داشته باشند [5].

عوامل محرک فراوانی باعث افزایش تمایل به بکارگیری سیستم های تولید پراکنده شده است . به طور کلی این عوامل را می توان در پنج گروه به شرح زیر تقسیم بندی نمود [6].

پیشرفت های صنعتی چشم گیر در ساخت و بکارگیری تکنولوژی های مرتبط

محدودیت های موجود در احداث خطوط انتقال نیرو

ورود بحث بازار برق و مسائل مرتبط با آن در سیستم قدرت

افزایش تقاضای مشترکین برای سرویس با قابلیت اطمینان بالا

حساسیت بالا در خصوص آلودگی های محیط زیست

  1-1 ویژگی های اصلی منابع پراکنده

تولیدات پراکنده دارای ویژگی هایی می باشند که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند [7].

 111  مشخصات منابع پراکنده

1-ظرفیت کم

2- پراکندگی از نظرجغرافیایی

3 – تجدید پذیربودن منبع اصلی

4- غیر متمرکز بودن بهره برداری ازآنها

2-1-1مزایای بکارگیری منابع پراکنده  

1-کمک به ژنراتورهای اصلی در بار پیک

2-کاهش نیاز وجود ژنراتورهای رزرو

3-افزایش ظرفیت شبکه در مدت کمتر با هزینه کمتر

6-افزا یش قابلیت اطمینان

7-کاهش قطعی برق برای مصرف کنندگان حساس

8-بهبود کیفیت برق برای مصرف کنندگان حساسنامه

9-استفاده مفید تر از سوخت

10-کاهش هزینه سرویس انتقال

11-مطرح شدن مفهوم میکروگرید

[1] :Distribution Generation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122