پايان نامه ارزيابي مشکلات پريودنتال مولردوم ماگزيلاري پس از برداشتن پيونداستخوان از ناحيه توبروزيته

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي مشکلات پريودنتال مولردوم ماگزيلاري پس از برداشتن پيونداستخوان از ناحيه توبروزيته یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي مشکلات پريودنتال مولردوم ماگزيلاري پس از برداشتن پيونداستخوان از ناحيه توبروزيته بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات و مروری بر متون و مقالات
(۱-۱)مقدمه: 4
(٢-۱)کلیات: 6
(۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت: 6
(٢-٢-۱) نحوه پراکندگي بيماري: 7
(۳-٢-۱)انواع پریودنتیت: 9
(۴-٢-۱)عوامل خطرساز بيماري: 10
(۵-٢-۱)تشخیص پریودنتیت: 12
(۶-٢-۱)عوامل مرتبط بانقص پریودنتال در دیستال مولردوم: 13
(۷-٢-۱)اصول طراحی فلپ: 14
(۸-٢-۱)مروری بر آناتومی ماگزیلا: 16
(۹-٢-۱)سطح خلفی یا سطح زیرگیجگاهی ماگزیلا: 17
(۱۰-٢-۱)مواد پیوند استخوانی: 19
(۱۱-٢-۱)تهيه استخوان از منابع داخل دهاني: 25
(۳-۱)مروری برمطالعات انجام شده: 28
(۴-۱)بیان مسئله و ضرورت انجام تحقيق: 37
(۵-۱)اهداف و فرضيات: 41
فصل دوم: مواد وروش ها
(۱-٢)جمعيت مورد مطالعه: 44
(٢-٢)روش نمونه گیری: 44
(۳-٢)حجم نمونه: 44
(۴-٢)روش اجرای طرح: 44
(۵-٢)معیارهای ورود و خروج مطالعه: 45
(۶-٢)شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات: 45
(۷-٢)شاخص پلاک ایندکس Silness & Leo (PI): 46
(۸-٢)شاخص ضریب لثه ای (GI): 47
(۹-٢) شاخص عمق پاکت (PD): 47
(۱۰-٢)شاخص ازدست دادن چسبندگی لثه (AL): 48
(۱۱-٢)شاخص خونریزی هنگام پروب کردن (BOP): 48
(۱٢-٢)عملیات جراحی: 49
(۱۳-٢)اندازه گیری های پس از جراحی: 53
(۱۴-٢)جدول متغيرها: 54
(۱۵-٢)روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماري: 55

فصل سوم: یافته ها و نتایج
(۱-۳)عمق پاکت: 56
(٢-۳)شاخص پلاک: 59
(۳-۳)ازدست دادن چسبندگی لثه: 61
(۴-۳)شاخص لثه: 63
(۵-۳)شاخص خونریزی: 65
فصل چهارم: بحث
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
(۱-۵)نتیجه گیری: 78
(٢-۵)نقاط قوت ومحدودیت های مطالعه: 78
(۳-۵)پیشنهادات: 80
فصل ششم: منابع
Reference 75
چکیده انگلیسی 80
ضمائم I-II

منابع

Reference:

Silva FM, Cortez AL, Moreira RW, Mazzonetto R. Complications of intraoral donor site for bone grafting prior to implant placement. Implant Dent. 2006 Dec;15(4):420-6.

Novak MJ, Novak KF. Chronic periodontitis. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 494-9.

3.Socransky SS, Haffajee AD, Goodson JM, Lindhe J. New concepts of destructive periodontal disease. J Clin Periodontol, 1984; 11(1): 21-32.

4.Beck JD, Arbes SJ. Epidemiology of gingival and periodontal diseases. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 125-7.

5.Papapanou PN. Risk assessments in the diagnosis and treatment of periodontal diseases. J Dent Educ, 1998; 62(10): 822-39.

6.Sanz M, Newman MG, Quirynen M. Advanced diagnostic techniques. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 579.

7.Tetradis S, Carranza FA, Fazio RC, Takei HH. Radiographic aids in the diagnosis of periodontal disease. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 561.

8.Carranza FA, Takei HH. Clinical diagnosis. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 541-54.

9.Oxford GE,Quintero G,Stuller CB,Gher ME.Treatment of 3ᵗͪ molar-induced periodontal defects with guided tissue regeneration.J Clin Periodontal 1997;24:464-9

10.Penarocha Diago M ,Galan Gil S.Vestibular bone window for the extraction of impacted lower third molars :four case reports.Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008 ; 13::E508-10

 

11.Dodson TTB .Is there a role for reconstructive techniques to prevent periodontal defects after third molar surgery ? .Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2007 ; 19:99-104

12.Dodson TB . Management of mandibular third molar extraction sits to prevent periodontal defects . J Oral Maxilllofac Surg 2004 ; 62:1213-24.

13.Leung WK ,Corbet EF ,Kan KW ,Lo EC ,Liu JK .A regimen of systematic periodontal care after removal of impacted mandibular third molars manages periodontal pockets assosiated with the mandibular second molars.J Clin Periodontal 2005 ; 63:766-70

14.Sammartino G,Tia M,Marenzi G,di Lauro AE,D̛ Agostino E,Claudio PP.Use of autologous platelet-rich plasma (PRP) in periodontal defect treatment after extraction of impacted mandibular third molars.J Oral Maxillofac Surg.2005;63:766-770.

15.Pons-Vicente O ,Valmaseda-Castellon E , Berini-Aytes L , GayEscoda C .Effect on pocket depth and attachment level of manual versus ultrasonic scaling of lower second molars following lower third molar extraction : a randomized controlled trial . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009 ; 107:e11-9

16.Suarez-Cunqueiro MM, Gutwald R, Reichman J, Otero-Cepeda XL, Schmelzeisen R. Marginal flap versus paramarginal flap in impacted third molar surgery: a prospective study. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2003;95(4):403-8.

17.Jakse N, Bankaoglu V, Wimmer G, Eskici A, Pertl C. Primary wound healing after lower third molar surgery: evaluation of 2 different flap designs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Jan;93(1):7-12.

18.Williams PL,Warwick R,Dyson M,Bannister LH:Grays Anatomy.37th ed.United Kingdom:Churchill Livingstone CO.1989.P.267-359.

19.Han TJ, Park KB, Surgical aspest of dental implants .in:Newman MG, Takei H, Carranza FA. Clinical periodontology.

 9th ed. Philadelphia London, Newyork, st. louis, Sydney, toronto: W.B. Saunders CO; 2002. P: 905-921.

 

Coceancig PL. Alveolar bone grafts distal to the lower second molar. J Maxillofac Oral Surg. 2009 Mar;8(1):22-6.

21.Klockkevold PR, Jovanovic SA. Advaned Implant  surgery and bone grafting techniques. In Newmexn MG, Take HH, Carranza FA..Carranza’s clinical periodontology. 9th ed. Philadelphia, W.B. Saunders Co, 2002; P: 905.

22.Sweet JB, Butler DP. Predisposing and operative factors: effect on the incidence of localized osteitis in mandibular third-molar surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1978 Aug;46(2):206-15.

23.Kugelberg CF. Periodontal healing two and four years after impacted lower third molar surgery. A comparative retrospective study. Int J Oral Maxillofac Surg. 1990 Dec;19(6):341-5.

24.Kugelberg CF, Ahlstrom U, Ericson S, Hugoson A, Kvint S. Periodontal healing after impacted lower third molar surgery in adolescents and adults. A prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg. 1991 Feb;20(1):18-24.

25.Absi EG, Shepherd JP. A comparison of morbidity following the removal of lower third molars by the lingual split and surgical bur methods. Int J Oral Maxillofac Surg. 1993 Jun;22(3):149-53.

26.Craig M. Misch, DDS, MDS. Use of the mandibular ramus as a donor site for onlay bone grafting .J Oral Implantol. 2000;26(1):42-9.

27.Peng KY, Tseng YC, Shen EC, Chiu SC, Fu E, Huang YW. Mandibular second molar periodontal status after third molar extraction.J Periodontol. 2001 Dec;72(12):1647-51.

28.Kan KW,Liu JK,Lo EC,Corbet EF,Leung WK. Residual periodontal defects distal to the mandibular second molar 6-36 months after impacted third molar extraction. J Clin Periodontol. 2002 Nov;29(11):1004-11.

29.Chang HH, Lee JJ, Kok SH, Yang PJ. Periodontal healing after mandibular third molar surgery–A comparison of distolingual alveolectomy and tooth division techniques. Int J Oral Maxillofac Surg. 2004 Jan;33(1):32-7.

 30.Schwartz-Arad D, Levin L, Sigal L. Surgical success of intraoral autogenous block onlay bone grafting for alveolar ridge augmentation. Implant Dent. 2005 Jun;14(2):131-8.

31.Richardson DT, Dodson TB. Risk of periodontal defects after third molar surgery: An exercise in evidence-based clinical decision-making. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 Aug;100(2):133-7.

32.Krausz A,Machtei E,peled M.Effects of lower third molar extraction on attachment level and alveolar bone height og adjacent second molar ,Int Oral Maxillofac Surg 2005;34(7):756-60.

Novak MJ. Classification of diseases and conditions affecting the periodontium. In: Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2006. P: 100-6.

34.Coceancig PL. Alveolar bone grafts distal to the lower second molar. J Maxillofac Oral Surg. 2009 Mar;8(1):22-6.

35.Pietrokovski J :The bony residual ridge in man,J Prosthet Dent.1975; 34:456-462

36.Carlsson G, Persson G: Morphologic changes of the mandible after extraction and wearing of dentures :alongitudinal clinical and x-ray cephalometric study covering 5 years ,Odontol Rery.1967;18:27-54.

37.Misch CM ,Misch CE ,Resnik RR,et al.Reconstruction of maxillary alveolar defects with mandibular symphysis grafts for dental implants:A preliminary procedural report.Int J Oral Maxillofac Implants.1992; 7:360-366.

38.Tolstunov L. Maxillary tuberosity block bone graft: innovative technique

and case report. J Oral Maxillofac Surg. 2009 Aug;67(8):1723-9.

39.Misch CE ,Dietsh F:Bone grafting materials in implant dentistry ,Implant Dent .1993;2:158-161.

40.Loe H. The Gingival Index, the plaque index and the retention index systems. J Periodontol.1967; 38: 610.

41.Sisk AL, Hammer WB, Shelton DW, Joy ED, Jr. Complications following removal of impacted third molars: the role of the experience of the surgeon. J Oral Maxillofac Surg. 1986 Nov;44(11):855-9

 42.Adeyemo WL :Do pathologies associated with impacted lower third molars justify prophilactic removal ? A critical review of the literature . Oral Surg Oral Med Oral pathol .2006; 102:448

43.Misch CM .Enhance maxillary implant sites through symphysis bone graft.Dental Implantol Update. 1991; 2:101-104.

44.Carolyn D,George H , Blakey H.Second molar periodontal inflammatory disease after third molar removal in young advits,J Oral Maxillofac Surg 2010;68:3000-3006.

45.Blakey GH ,parker DW.Hell DJ,etal;the impact of removal of third molars on periodontal pathology.J Oral Maxillofac Surg 2000;67-245.

46.Ash M,Coctich E, Magwarad J:A study of periodontal hazards 3rd molars.J.periodontal 1692;33:209.

47.Grondahl HG ,Lekholm U.Influence of mandibular third molars on related supporting tissues.Int J Oral Surg 1973;2:137.

Marmary Y, Brayer L, Tzukert A, Feller L. Alveolar bone repair following extraction of impacted mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1986 Apr;61(4):324-6.(Abstrect)

چکیده

مقدمه:یکی از بهترین روش ها برای بازسازی نواقص استخوانی در ناحیه دهان ودندان بیماران٬استفاده از پیوند اتوژن است که هنوز به عنوان استاندارد طلایی جهت آگمنتاسیون نواحی دچار کمبود استخوان٬در نظر گرفته می شود.مناطق داخل دهانی متعددی برای برداشت این گرفت استخوانی وجود دارد که توبروزیته ماگزیلا به دلیل دسترسی راحت تر و عوارض جراحی کمتر٬محل مناسبی جهت برداشت مقادیر محدود استخوان می باشد.

هدف از انجام این مطالعه٬ارزیابی مشکلات پریودنتال مولر دوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیوند استخوان از ناحیه توبروزیته می باشد.

مواد وروش ها:۱۵ بیمار مراجعه کننده به بخش جراحی و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی مشهد٬با محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال٬پس از بررسی شرایط ورود و خروج٬وارد مطالعه شدند.

برای هر بیمار شاخص های عمق پاکت٬از دست دادن چسبندگی لثه٬شاخص پلاک٬شاخص لثه و خونریزی بعد از پروب کردن٬در سه ناحیه شامل میددیستال٬دیستو باکال و دیستولینگوال از هر دندان٬در دو زمان قبل و ۶ ماه بعد از جراحی٬اندازه گیری و ثبت شدند.

نتایج:طبق نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین عمق پاکت در دیستال مولر دوم ماگزیلا٬در دو زمان قبل و ۶ ماه بعد از عمل٬مشاهده می گردد که این شاخص به میزان ۴/۱۵٪ کاهش یافته است که این میزان کاهش٬معنی دار بوده است.( ۰۰۲/۰P=)

سه شاخص پلاک ٬از دست دادن چسبندگی لثه و شاخص لثه به صورت رتبه ای ارزیابی شدند که هر سه با گذشت زمان به طور معنی داری کاهش یافته اند.(شاخص پلاک۰۰٢/۰=P)(از دست دادن چسبندگی لثه۰۲۵/۰=P) (شاخص لثه۰۷۷/۰=P)

میزان خونریزی مشاهده شده در ۶ ماه پس از جراحی ۴/٢۱٪کاهش داشته است اما این میزان کاهش معنی دار نبوده است.(۲۵۰/۰ P=)

نتیجه گیری:برداشتن گرفت استخوانی از ناحیه توبروزیته٬منجر به ایجاد مشکلات پریودنتال برای مولر دوم ماگزیلاری مجاور این ناحیه٬نخواهد شد و استخوان ساپورت کننده در دیستال آن٬چنانچه در طی جراحی دچار صدمه شده باشد٬دوباره بازسازی شده به طوری که عمق پاکت و عرض بیولوژیک نرمالی خواهیم داشت.

واژگان کلیدی:توبروزیته ی ماگزیلا-مولر دوم فک بالا-پریودنتیت-پیوند استخوان

فصل اول:

کلیات و مروری بر متون و مقالات

 (۱-۱)مقدمه:

عواملی مانندپریودنتیت مزمن٬تروما٬مالفورماسیون و نئوپلازی ها می توانند منجر به آتروفی٬ بدشکلی و حتی کاهش عملکرد ریج آلوئولار شوند که بدین ترتیب در زیبایی٬جویدن و یا قرار دادن ایمپلنت جهت تجدید فانکشن جویدن٬اختلال ایجاد می کنند)۱(بنابراین ترمیم این نواحی با افزایش ریج به کمک استفاده از گرفت های استخوانی٬روشی معمول در جراحی های فک و صورت در نظر گرفته می شود.

در این میان با وجود برخی پیشنهادات اخیر درمورد تکنولوژی تعویض استخوان٬گرفت استخوانی اتوژن به دلیل خاصیت استئواینداکتیو٬استئوکنداکتیو و قابل قبول بودن برای سیستم ایمنی٬همچنان بیشترین پذیرش را در جراحی های نوسازی فک و صورت دارند.(۳۰)این نوع پیوند های استخوانی را می توان از مناطق داخل دهانی و نیز خارج دهانی تهیه نمود.(٢۶٬۳۰٬۱)

در بین منابع داخل دهانی٬سمفیز و راموس مندیبل جهت تهیه ی بلوک استخوانی و توبروزیته ی ماگزیلا برای تهیه ی پارتیکل ها به کار می روند.با وجود اهمیت این گرفت های استخوانی در بازسازی ریج٬نمی توان مشکلات و عوارض حاصل از برداشت آن را برای بافت های مجاور نواحی دهنده٬نادیده گرفت.

یکی از عوارض احتمالی قابل مطرح برای این نوع جراحی ها٬بروز مشکلات پریودنتال برای دندان های مجاور ناحیه ی جراحی است.از دست رفتن چسبندگی لثه و بافت های پریودنشیوم و به دنبال آن ایجاد پاکت در دیستال این دندان ها و بروز پریودنتیت٬نتیجه ی قابل پیش بینی به عنوان عارضه برای این نوع جراحی ها٬درنظر گرفته می شود.

مطالعات و اطلاعات مربوط به جراحی های ناحیه ی توبروزیته ی ماگزیلا بسیار محدود است.بیشتر مطالعات به بررسی مشکلات پریودنتال به وجودآمده در جراحی های مولر سوم پرداخته اند.(۳٢و۳۱ و ٢۹-٢۷ و ٢۴-٢٢)

بنابراین هدف از انجام این مطالعه٬ارزیابی تأثیر برداشت پیوند استخوانی از ناحیه ی توبروزیته ی ماگزیلا بر پلاک ایندکس٬ایندکس خونریزی٬ایندکس لثه ای٬عمق پاکت و میزان از دست دادن چسبندگی لثه٬قبل و ۶ ماه بعد از انجام جراحی می باشد.

(٢-۱)کلیات:

(۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت:

پریودنتیت به صورت بیماری التهابی بافت های حمایت کننده دندان می باشد که توسط میکروارگانیسم های خاص یا گروهی از میکروارگانیسم های خاص ایجاد می گردد و با تخریب وسیع لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئولار به همراه تشکیل پاکت، تحلیل لثه و یا هر دو٬مشخص می شود.

نمای کلینیکی که باعث شناسایی پریودنتیت از ژنژیویت می شود حضور Attachment loss کلینیکی قابل تشخیص در پریودنتیت می باشد. این حالت معمولاً به همراه تشکیل پاکت و تغییرات در دانسیته و ارتفاع استخوان آلوئولار مجاور می باشد. در بعضی موارد ، ممکن است به همراه از دست رفتن چسبندگی (Attachment loss)، تحلیل لثه نیز روی دهد.

بنابراین اگر اندازه گیری عمق پاکت بدون اندازه گیری میزان چسبندگی کلینیکی (Clinical Attachment level) انجام شود ٬بیماری پیشرونده بصورت مخفی باقی مانده و تشخیص داده نمی شود.

علائم کلینیکی التهاب نظیر تغییر در رنگ، فرم، قوام و خونریزی حین پروب کردن ممکن است همیشه شاخص مثبتی برای Attachment loss پیشرونده نباشند ولی به هر حال هنوز هم وجود خونریزی حین پروب کردن در جلسات متوالی کنترل بیمار، شاخص قابل اطمینانی برای حضور التهاب و احتمالی برای ایجاد Attachment loss (AL) در ناحیه خونریزی کننده می باشد.

AL       همراه با پریودنتیت به صورت مداوم یا به صورت طغیان های دوره ای (Periodic) پیشرفت می کند (۳۳).

(٢-٢-۱)نحوه پراکندگي بيماري:

پريودنتيت مزمن٬يک بيماري مختص به موضع(site-specific) به شمار مي آيد. علائم کلينيکي پريودنيت مزمن – يعني آماس، تشکيل پاکت، از بين رفتن اتصالات و تحليل استخوان – به اثرات مستقيم تجمع پلاک زير لثه اي در یک موضع خاص٬ نسبت داده مي شود. در نتيجه اين اثر موضعي، ايجاد پاکت، تحليل استخوان و از بين رفتن اتصالات ممکن است در يک سطح دندان اتفاق بيفتد در حالي که ساير سطوح سالم و دست نخورده باقي بمانند. به عنوان مثال، يک سطح پروگزيمال با تجمع مزمن پلاک مي تواند دچار از بين رفتن اتصالات شود در حالي که سطح فاسيال عاري از پلاک همان دندان ممکن است سالم باشد.

به علت مختص به موضع بودن پریودنتیت، وقتي تعداد کمي از نواحي دچار از دست دادن اتصالات و تحليل استخوان باشند،پریودنتیت به صورت موضعي(Localized)و زماني که بيشتر نواحي دهان مبتلا باشند، تحت عنوان منتشر(Generalized) توصيف مي شود.

پريودنتيت مزمن مي تواند عمودي و يا افقي باشد. زماني که از دست دادن اتصالات و تحليل استخوان در يک سطح دندان بيشتر از سطح مجاور باشد، تحليل عمودي، و زماني که ميزان از دست دادن اتصالات و تحليل استخوان در اکثر سطوح دندان يکسان باشد تحليل افقي خواهد بود. تحليل عمودي استخوان معمولاً با ضايعات استخواني زاویه دار و پاکت هاي داخل استخوان(Intrabony) مرتبط است. تحليل استخوان افقي هم معمولاً با پاکت فوق استخوان(Suprabony) همراه است.( ٢)

(۳-٢-۱)انواع پریودنتیت:

پريونتيت خفيف : اگر بيشتر از ۱تا ۲ميليمتر از دست دادن اتصالات اتفاق نيفتاده باشد، تخريب از نوع خفيف مي باشد.

پريودنتيت متوسط : اگر ۳تا ۴ميليمتر از دست دادن اتصالات روي داده باشد، تخريب پريودنتال متوسط در نظر گرفته مي شود.

پريودنتيت شديد : در صورت وجود از دست دادن اتصالات به ميزان ۵ميليمتر و بيشتر، تخريب پريودنتال شديد به حساب مي آيد. (۲)

ضايعات با سرعت پيشرفت بيشتر اغلب در نواحي اينترپروگزيمال قرار دارند و معمولاً با نواحي که تجمع پلاک بيشتر و کنترل پلاک آنها مشکل تر است مرتبط هستند.

شيوع و شدت پريودنتيت مزمن با بالا رفتن سن، افزايش پيدا مي کند و عموماً دو جنس را يکسان درگير مي کند. پريودنتيت يک بيماري مرتبط با سن است ولي وابسته به سن نمي باشد. به عبارت ديگر سن فرد عامل افزايش شيوع بيماري نيست و در واقع طول مدتي که بافت هاي پريودنتال با تجمع مزمن پلاک مقابله مي کنند شيوع بيماري را افزايش مي دهد. (۳)

از آن جايي که تجمع پلاک اولين عامل شروع تخريب پريودنتال است، هر عاملي که تجمع پلاک را تسهيل کند و يا از برداشت پلاک طي روش هاي بهداشت دهان ممانعت به عمل آورد، مي تواند براي بيمار مضر باشد.

عوامل نگهدارنده پلاک در شکل گيري و پيشرفت پريودنتيت مزمن مهم هستند چون ميکروارگانيسم هاي پلاک را در مجاورت بافت هاي پريودنتال نگه داشته و محيط مناسبي را براي رشد و بلوغ باکتري هاي پلاک فراهم مي نمايند.

جرم به عنوان مهمترين عامل نگهدارنده پلاک شناخته شده است چون توانايي نگهداري و پرورش باکتري هاي پلاک را در سطح ناصاف خود دارد. به همين دليل حذف جرم جهت برقراري سلامت پريودنشيوم ضروري است.

مارژين ها و يا اورهنگ هاي زير لثه اي رستوريشن ها، پوسيدگي هايي که به زير لثه گسترش پيدا کرده اند، فورکاهاي عريان شده به علت تحليل استخوان و از بين رفتن اتصالات، دندان هاي دچار کراودينگ و با موقعيت نامناسب و تقعرها و شيارهاي ريشه از جمله فاکتورهايي هستند که در گير پلاک و ممانعت از حذف آن دخيل هستند. (۲)

(۴-٢-۱)عوامل خطر ساز بيماري:

پریودنتیت یک بیماری عفونی است که مرتبط به گروهی از باکتری های عمدتاً گرم منفی می باشد. پاتوژنز بیماری پریودنتال و نقش عوامل میکروبی به تفصیل در کارگاه جهانی پریودنتیکز در سال ۱۹۹۶مرور شد. بعد از بررسی متون علمی، اعضا مجمع بالاتفاق نتیجه گرفتند که براساس مدارک علمی موجود ۳میکروارگانیزم زیر را می توان به عنوان عوامل اتیولوژیک در نظر گرفت:

A.actinomycetemcomitans ، Porphyromonas gingivilis و Tannerella Forsythia بود.

از میان این باکتری ها، gingivalis.Pو T.forsythia غالباً در پریودنتیت مزمن و A.a معمولاً در پریودنتیت مهاجم یافت می شوند. مدارک نشان می دهد که میکروارگانیزم های دیگر نیز ممکن است در ایجاد پریودنتیت درگیر شوند. (۴)اگرچه این پاتوژن ها در ایجاد پریونتیت لازمند، ولی وجود آنها بدین منظور کافی نیست.

مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که وجود میکروارگانیزم ها در پلاک زیر لثه ای تنها قسمت کوچکی از موارد پریودنتیت را توجیه می کند. برای توضیح این یافته ها، محققین پریودنتال اخیراً شروع به صحبت درباره ی یک الگوی جدید در مورد اتیولوژی پریودنتیت بالغین کرده اند. این الگو نشان می دهد که میکروارگانیزم ها علت پریونتیت هستند ولی بروز کلینیکی بیماری (وسعت و شدت آن) بستگی دارد به این که چگونه میزبان به گسترش و بیماری زایی بار میکروبی پاسخ می دهد.

در پاسخ به پاتوژن های پریودنتال و اندوتوکسین های آنها، سلول های ایمنی در پریودنشیوم مخصوصاً مونوسیت ها، واسطه های پیش التهابی از قبیل پروستاگلاندین E، اینترلوکین 1 و TNF ترشح می کنند. پاسخ التهابی بدن، کوششی در جهت حفظ خود در مقابل عوامل بیماری زا است ولی در همان زمان، التهاب می تواند منجر به تخریب بافت همبندی و استخوان شود. بدین وسیله بدن می کوشد تا خود را از شر دندان عفونی خلاص کند. (۴)

تحقیقات اپیدمیولوژیک زیادی بر روی شناسایی عوامل محیطی میزبان که در شروع و پیشرفت بیماری پریودنتال دخیلند، صورت گرفته است. از میان همه ی عوامل محیطی شناخته شده که مرتبط با پریونتیت می باشند، کشیدن سیگار ممکن است مهمترین آنها باشد.

عامل آغاز گر اصلي بيماري پريودنتيت مزمن، تجمع پلاک بر سطح دندان و لثه در محل تلاقي دندان ولثه است. از بين رفتن اتصالات و تحليل استخوان با افزايش نسبت ارگانيسم هاي گرم منفي در پلاک زير لثه اي و افزايش ارگانيسم هايي که به طور اختصاصي پاتوژن شناخته شده اند ارتباط دارد.Prophyrononas gingivalis، Tannerella forsythia و Treponema denticola که تحت عنوان “Red complex” هم شناخته مي شوند غالباً با ازبين رفتن اتصالات و تحليل استخوان پيشرونده در پريودنتيت مزمن در ارتباط مي باشند. شناسايي ويژگي هاي اين ميکروارگانيسم ها و ساير ميکروارگانيسم هاي پاتوژن و ارتباطشان با از دست داد اتصالات و تحليل استخوان به ارائه فرضيه پلاک اختصاصي در ايجاد پريودنتيت مزمن منتهي شد.

بر اساس اين فرضيه اگر چه ميکروارگانيسم هاي گرم منفي پلاک زير لثه اي در پريودنتيت افزايش پيدا کرده اند ولي نسبت هاي افزايش يافته اعضاي Red complex و احتمالاً ميکروارگانيسم هاي ديگري سبب تسريع تحليل استخوان و از بين رفتن اتصالات مي باشند. مکانيسم دقيق اين وقايع هنوز مشخص نشده است، ولي ممکن است اين باکتري ها بر سلول هاي پاسخ آماسي و سلول ها و بافت هاي ميزبان يک اثر موضعي داشته که منجر به فرآيند بيماري مختص به موضع گردد.(۵)

(۵-٢-۱)تشخیص پریودنتیت:

بیماری های پریودنتال توسط علائم و نشانه های التهاب لثه و یا تخریب بافت های پریودنتال مشخص می گردد. مشخصه پریودنتیت از دست رفتن اتصالات بافت همبندی است که از CEJ یا درست در ناحیه اپیکالی تر از آن آغاز شده و در امتداد سطح ریشه، به سمت اپیکال گسترش می یابد. تشخیص کلینیکی مرسوم بر اساس اندازه گیری از دست رفتن چسبندگی بافت همبند به سطوح ریشه (تحلیل کلینیکی چسبندگی) و تحلیل استخوان آلوئولار (تحلیل رادیوگرافیک استخوان) صورت می گیرد. (۶)

تشخيص کلينيکي پريودنيت مزمن از طريق بررسي تغييرات آماسي مزمن در لثه مارژينال، وجود پاکت هاي پريودنتال و از بين رفتن اتصالات ميسر مي باشد و در راديوگرافي بر اساس وجود تحليل استخوان تشخيص داده مي شود.

رادیوگرافی به عنوان یک وسیله کمکی ارزشمند در تشخیص بیماری های پریودنتال، تعیین پروگنوز بیماری و ارزیابی نتیجه درمان مطرح است. با این وجود رادیوگرافی فقط یک جزء کمکی برای معاینات کلینیکی است و جایگزین آن نمی باشد. (۷)

از لحاظ بالینی پریودنتیت بر اساس وجود پاکت پریودنتال، پروب کردن پاکت، عمق پاکت، خونریزی هنگام پروب کردن (Bleeding on Probing)، حد چسبندگی (Level of attachment) و تحلیل استخوان آلوئول تشخیص داده می شود. (۸)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122