پايان نامه ارزيابي مقايسه اي ضريب پايداري جنبه هاي مختلف اقلام تعهدي باضريب پايداري جريان نقدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي مقايسه اي ضريب پايداري جنبه هاي مختلف اقلام تعهدي باضريب پايداري جريان نقدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي مقايسه اي ضريب پايداري جنبه هاي مختلف اقلام تعهدي باضريب پايداري جريان نقدي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه 3
1-2) بیان مسئله 5
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 8
1-5) فرضیات پژوهش 8
1-6) قلمرو پژوهش 9
1-6-۱)قلمروموضوعی پژوهش 9
1-6-۲) قلمروزمانی پژوهش 10
1-6-۳)قلمرومکانی پژوهش 10
1-7) تعریف واژگان پژوهش 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1)مقدمه 13
۲-۲) مبانی نظری 14
2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری 14
2-2-1-1)حسابداری تعهدی 14
2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی 15
2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری 16
2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی 17
2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی 20
2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران 21
2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی 23
2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام 23
2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن 24
2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی 26
2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی 26
2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش بازار سرمایه 29
2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی 30
2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری 30
2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی 32
2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی 34
2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی 35
2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی 38
2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی 39
2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد 40
2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی 42
2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود 43
2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 44
2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی 45
2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود 45
2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران 47
2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها 48
2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 50
2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود 50
2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی 52
2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران 54
2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران 54
2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان 59
2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده 59
2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار 60
2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی 71
2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد 72
2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی 73
2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهاي اساسي پژوهش مبتني برمباني نظري 75
2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش 76
2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 76
2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور 83
2-2-9)خلاصه نتایج پژوهش 86
2-2-10)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها86

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1)مقدمه 91
3-2)روش پژوهش 91
3-3)جامعه آماری پژوهش 92
3-4)حجم نمونه آماری 92
3-5)فرضیه های پژوهش 93
3-6)روش گرد آوری اطلاعات 94
3-7)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 94
3-7-1)متغیرهای وابسته پژوهش 95
3-7-2)متغیرهای مستقل پژوهش 96
3-8)مدل فرضیات 97
3-8-1)مدل فرضیه اول 97
3-8-2)مدل فرضیه های دوم تا چهارم 99
3-9)تابع آماره (ملاک آزمون کننده) 100
3-9-1)تحلیل توصیفی داده ها 100
3-9-2)مزایای استفاده از داده های تابلویی 100
3-9-3)آزمون F لیمر(آماره فیشر) 102
3-9-4)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن) 103
3-9-5)آزمون دوربین- واتسون (DW) 104
3-9-6)ضریب همبستگی پیرسون 106
3-9-7)مدل های رگرسیون 107
3-9-8)فرض های اساسی رگرسیون 108
3-9-9)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون 109
3-9-10)آزمون معنی دار بودن ضرایب 109
فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها
4-1)مقدمه 111
4-2)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش 111
4-3)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش 113
4-4)بررسی همبستگی میان متغییرهای پژوهش 114
4-5)آماراستنباطی 116
4-5-1)آزمون فرضیه اول پژوهش 116
4-5-2)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش 119
4-5-2-1)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش 121
4-5-2-2)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش 122
4-5-2-3)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش 122
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1)مقدمه 125
5-2)نتایج حاصل ازفرضیات 125
5-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول 125
5-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم 127
5-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم 128
5-2-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم 129
5-3)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش 130
5-3-1)پیشنهادهای کاربردی 130
5-3-2)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 132
5-4)محدودیت های پژوهش 132
منابع وماخذ 134

منابع و ماخذ

 منابع و ماخذ فارسی

آزاد.محمد ( ۱۳۷۸) ؛ ” محتواي اطلاعاتي پيش بيني سود شركت ها ” ،‌پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده حسابداري و كديريت دانشگاه علامه طباطبايي.

ایزدی نیا، ناصر و سید یاسر نظرزاده(۱۳۸۸). بررسی ارتباط کيفيت سود و بازده سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,ساير,مجله توسعه و سرمايه دانشگاه شهيد با هنر کرمان و انجمن حسابداري ايران

اسماعيلي،ش(۱۳۸۵)”رابطه بازده و كيفيت سود” پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي

تهراني، رضا و رضا حصار زاده (۱۳۸۸) تأ ثيرجريانهاي نقدي آزاد و محدوديت در تأمين مالي بر بيش سرمايه گذاري و كم سرمايه گذاري.تحقيقات حسابداري ، شماره ۳،

تهرانی ،رضا ، «مدیریت مالی»، انتشارات نگاه دانش، تهران ، ۱۳۸۴)

ثقفي، علي؛ كردستاني، غلامرضا(۱۳۸۳) بررسي و تبيين رابطه بين كيفيت سود و واكنش بازار به تغييرات سود نقدي ، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي ، شمار ه ۳۷ ،

خواجوي، شكر الله و ناظمي، امين(۱۳۸۴) بررسي ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام با تاكيد بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران.بررسي هاي حسابداري و حسابرسي. شماره ۴۰ .ص ۶۰-۳۷

حاجی ابراهیمی،رحیم، ۱۳۸۷، “بررسی تاثیرهموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه كارشناسي‌ارشد،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.

زاهدی،جعفر.، ۱۳۸۸، “بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و ثبات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه كارشناسي‌ارشد،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.

رضازاده.جوادوهمکاران(۱۳۹۰). نقش تحريفات موقت حسابداري دركاهش پايداري اقلام تعهدي مجله دانش حسابداري. سال دوم. شماره ۴

رحماني علي,فلاح نژاد فرهاد(۱۳۸۹). تاثير کيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه سهام عادي. پژوهش هاي حسابداري مالي پاييز ۱۳۸۹; ۲(۳ (۵)):۲۹-۱۷.

رود نشين، حميد(۱۳۸۹) بررسي و تبيين رابطه بين اجزاي نقدي و تعهدي سود حسابداري و ارزش شركت، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام خميني(ره)

دستگیر. محسن و مجید رستگار(۱۳۹۰). بررسي رابطه بين كيفيت سود(پايداري سود)، اندازه اقلام تعهدي و بازده سهام با كيفيت اقلام تعهدي. مجله پژوهشهاي حسابداري مالي.سال سوم، شماره اول، شماره پياپي ۷

سپاسي، سحر. (۱۳۹۰). بررسي رابطه ارزشهاي فرهنگي با هموار سازي سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

سادات برقعی،زبیر.، ۱۳۸۵، “بررسی رابطه خطای برآورد اقلام تعهدی با کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود”، پايان نامه كارشناسي‌ارشد،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.

شباهنگ ،رضا، تئوري حسابداري نشريه شماره 157 ،مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي ،1382 ،جلد اول

ظريف فرد، احمد ١٣٧٨، “شناسايي و تحليل عوامل مرتبط ب ا ارزيابي كيفيت سود بنگاه هاي اقتصادي ايران”، رساله دكتري، دانشگاه تهران.

ظريف فرد، احمد و امين ناظمي  ١٣٨٣ ، “بررسي نقش سود حسابداري و جريان هاي نقدي در سنجش عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، ٣٧ ، ص ١٠٠

عارف منش،زهرا.، ۱۳۹۰، “بررسی هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران “، پايان نامه كارشناسي‌ارشد،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.

علی احمدی،سعید، ۱۳۸۹، “نقش اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در ارزش گذاری”، پايان نامه كارشناسي‌ارشد،دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان.

قرباني سعيد، علي اكبر جوان و مهدي ناظمي اردكاني(۱۳۹۰). تاثير مديريت واقعي سود بر بازده آتي دارايي ها. فصلنامه مطالعات حسابداري. شماره ۲۸

مشايخ، شهناز، سمانه شاهرخي(۱۳۸۶) بررسي دقت پيش بيني سود توسط مديران و عوامل موثر برآن ، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره ۴۲

مهراني، ساسان و علي اكبر نونهال نهر(۱۳۸۷) ارزيابي واكنش كمتر از حد مورد انتظار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. بررسي هاي حسابداري و حسابرسی. شماره ۵۴

نوروش، ایرج و غلامرضا کرمی(۱۳۸۴). حسابداری میانه ۱. تهران، انتشارات کتاب نو

نيكبخت، محمدرضا و مهدي مرادي(۱۳۸۴). ارزيابي واكنش بيش از اندازه سهامداران عادي در بورس اوراق بهادار تهران. بررسيهاي حسابداري و حسابرس. شماره ۴۰

هاشمی،علی، ۱۳۸۹، “بررس تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی-ارئه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی “، پايان نامه كارشناسي‌ارشد،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.

منابع و ماخذ انگلیسی

Aloke Ghosh & Zhaoyang Gu & Prem C. Jain. (2009)” Sustained earning and revenue growth, earning quality, and earning response. Coefficient”SSRN Website.

B.A,Collins .D.W,.Lys.T.Z(2011).Discretionary accounting choices and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows. Journal of Accounting and Economics. doi:10.1016

Barua , A(2011) , ” Using the FASB’ s qualitative characteristics in earning quality measure “, ProQuest Information and Learning Company ,UMI Number : 320814

Ball, R., A. Robin, (2003). “Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 36, pp 235-270.

F(2011).The Relationship between Accruals Quality, Earnings Persistence and Accruals Anomaly in the Canadian Context. International Journal of Economics and Finance. Vol. 4, No. 6

چکیده

اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد و فرضيه هاي پژوهش از طريق مدل هاي رگرسيوني چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که داده های آن برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است.

کلمات کلیدی: پايداري اقلام تعهدی، پایداری جریان های نقدی، واکنش سرمایه گذاران، جریان وجوه نقد

 فصل اول

كليات پژوهش

 ۱-۱)  مقدمه

سرمايه گذاران با توجه به سود گزارش شده تلاش دارند سودهاي آتي و جريان هاي نقدي آتي را برآورد كنند. از اين رو سود خالص بايد توان كمك به سرمايه گذاران را در اين راستا داشته باشد. علت نياز به توجه به كيفيت اقلام تعهدي به عنوان يكي از ويژگي هاي كيفي سود در اين است كه اجزاي تشكيل دهنده اقلام تعهدي داراي بار اطلاعاتي هستند. افزايش سود كه همراه با اقلام تعهدي بالا باشد، بيانگر كيفيت پايين سود است و منجر به بازده آتي پايين خواهد شد. بنابراين كيفيت اقلام تعهدي سود بر بازده سهام شركت ها تاثير دارد. با توجه به اينكه سرمايه گذاران به دنبال كسب بازده هستند آنها بايد در برآورد بازده مورد انتظار خود به كيفيت اقلام تعهدي تعديل كنند. از ديدگاه شركت سرمايه پذير نيز كيفيت اقلام تعهدي با هزينه سرمايه سهام عادي مرتبط است. شركت هايي كه به دنبال كاهش هزينه سرمايه خود هستند، بايد سعي كنند كيفيت اقلام تعهدي خود را در سطح مطلوبي نگه دارند. مديران چنين شركت هايي بايد از دستكاري سود و كم نمايي و بيش نمايي اقلام تعهدي اجتناب كنند (کسیی[1]،2011).

در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد. یکی از این اطلاعات ارزشمند برآوردهای حسابداری است. برآوردهای حسابداری و پیش‌بینی‌ها ارتباط اطلاعات مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از اطلاعات درونی را بهبود می‌بخشد، از این‌رو به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران مفید هستند. اما باید در نظر داشت که  برآوردهای حسابداری که در اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن می‌تواند تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران[2]،2011). بنابراین، اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی روند آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی است که برخی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن است موجب تحریف استفاده کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن است واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

اين فصل باعنوان كليات پژوهش، نگاهي كلي به پژوهش مي نمايد و خواننده را با آنچه قرار است تجزيه و تحليل گردد آشنا مي سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

۱-۲)بيان مسئله

از دیدگاه استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سود حسابداری، یکی از مهمترین ارقام گزارش شده توسط شرکتها می باشد. شواهد نظری و تجربی پیشین این رقم را متشکل از دو بخش نقدی و تعهدی می دانند. در این رابطه، جریانات نقدی ناشی از رویدادهای واقعی می باشند و به صورت قابل اطمینانی توسط تایید حسابرس، معتبر می شوند.در مقابل، برخی از اجزای اقلام تعهدی، مستلزم قضاوت شخصی مدیران هستند و اعتبار آنها بطور بالقوه به این قضاوتها بستگی دارد (مانند حسابهای دریافتنی، استهلاک و بدهی های احتمالی). این امر ممکن است باعث انحراف در برآوردهای حسابداری شود و بطور بالقوه قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده را تحت تاثیر قرار دهد(پیوت[3]، 2008).

بنابراين علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدي سود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و تعديل سود خالص و یا تجزیه آن جهت انعكاس كيفيت اقلام تعهدي اهميت پيدا مي كند.اقلام تعهدي بيانگر تفاوت بين سود حسابداري و وجوه نقد مربوط به آن است كه شامل تغييرات در موجودي كالا، حساب هاي دريافتني و حساب هاي پرداختني است.پژوهشات پيشين نشان ميدهند كه جزء تعهدي سود(اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري) به اندازه جريان نقد عملياتي برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی اهميت دارد(ناتارجان[4]، 1996). از این رو، وجود اطلاعات قابل اتکاء و معتبر، بطور بالقوه در تحلیل ارقام گزارش شده حسابداری اهمیت دارد. هیات حسابداری مالی قابلیت اعتماد را بعنوان کیفیت اساسی گزارشگری مالی مدنظر قرار می دهد و عنوان می کند که قابلیت اعتماد اطلاعات، به این معنی است که استفاده کنندگان قانع شده باشند اطلاعات گزارش شده در خصوص رویدادهای عملیاتی و وضیعت شرکت منطبق با حقایق موجود است و بطور قابل اطمینانی عاری از انحراف و اشتباه است. از این نظر، انحرافات ناشی از قضاوتهای شخصی در برآورد اقلام تعهدی، بطور بالقوه بر قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده تاثیر می گذارد. این امر نشان می دهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی آن بیشتر تحت تاثیر رویدادهای ناپایدار قرار می گیرد، بحدی که ضریب پاسخ جزء تعهدی سود بطور قابل ملاحظه ای از ضریب پاسخ جزء نقدی آن کمتر است(چاریتون و همکاران[5]،2001). ریچاردسون و همکاران(2005) نشان دادند که افزایش انحراف در اندازه گیری اقلام تعهدی موجب انحراف در ضریب پایداری اقلام تعهدی در مقایسه با ضریب پایداری جریان نقدی می شود. همچنین، اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد(بوبکری[6]، 2012). بر این اساس، مساله اصلی پژوهش حاضر توجه به پایداری اقلام تعهدی و اجزای آن در راستای تحلیل میزان قابلیت اعتماد این اقلام و مقایسه آن با پایداری جریانات نقدی شرکتهای نمونه آماری است. همچنین، برآورد فعالان بازار سرمایه در خصوص میزان پایداری اقلام تعهدی و رفتار آنها در تعدیلات آتی انتظاراتشان موردنظر قرار می گیرد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش بصورت زیر بیان می شود.

پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی چه تفاوتی دارد و سرمایه گذاران چه واکنشی به آن دارند؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

با گسترش تجارت و صنعت و ايجاد فاصله بين مالكان و مديران بنگاهها، وجود تضاد در منافع مديران و مالكان بوضوح قابل درك است و اين تضاد ناشي از متفاوت بودن اهداف آنان است. بطوريكه هر يك ازطرفين سعي دارند منافع خود را حداكثر نمايند. (كاپوپولوس و لازارتو،[7] 2007)

ازآنجاييكه سنجش میزان کارآیی و موفقت واحدهای انتفاعی تا حد زیادی  بر مبناي رقم سود تعيين مي شود، لذا مدیران سعي مي كنند رشد سود را حفظ كنند. خبر عدم موفقيت شركتي در رسيدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث كاهش قيمت سهام مي شود. شركت هايي كه به انتظارات سود خود دست مي يابند از طرف سرمايه گذاران مورد استقبال قرار مي گيرند. توجه بيش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده كنندگان از اين نكته غافل باشند كه رقم نهايي سود، حاصل يك فرايند طولاني حسابداري است كه در هر مرحله از آن امكان اعمال نظر توسط مديران وجود دارد. از طرف ديگر استانداردهاي حسابداري نيز در برخي موارد راه گريزي را در زمان بندي و اندازه گيري درآمدها و هزينه ها فراهم كرده است. توجه بيش از حد سرمايه گذاران به سود خالص به مديريت اين انگيزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پايدار سود، در بكارگيري استانداردهاي حسابداري به صورت سلطه جويانه[8] اي عمل كند (چان و همكاران[9]، 2001) .گول و تاكور[10](2003) به اين نتيجه رسيدند كه اكثريت سرمايه گذاران، در سررسيدهاي آتي نياز به نقدينگي دارندو مجبور هستند سهام خود را به فروش برسانند. آنها دريافتند زماني كه تغييرپذيري جريانات نقدي و به تبع آن ناپايداري سودهاي گزارش شده بالاست؛ زيان موردانتظار براي سهامداراني كه براي دسترسي به نقدينگي سهام خود را مي فروشند، بيشتر خواهد بود. پژوهش حاضر، بطور مشخص بر اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی این اقلام جهت برآورد سودهای آتی و فواید اطلاعاتی آنها برای فعالان بازار سرمایه متمرکز شده است.

  ۱-۴ ) اهداف پژوهش

هدف کلی

مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی

اهداف فرعی

تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی

۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی

۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی

۴)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی

۱-۵) فرضيات پژوهش   

با توجه به بیان مساله و سوال اساسی پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است.

  فرضیه اول

بین ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری وضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم

بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم

بین ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه چهارم

بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی و ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت معنادار وجود دارد.

۱-۶) قلمرو پژوهش

۱-۶-۱) قلمرو موضوعی پژوهش

موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۶-۲) قلمرو زماني پژوهش

محدوده زماني پژوهش شامل ۷ سال متوالي از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ مي باشد.

۱-۶-۳) قلمرو مكاني پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شرکتهایی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

[1] Xie, H

[2]

[3] Piot, C

[4] Piot, C

[5] Charitou, A., Clubb, C., & Andreou, A

[6] Boubakri.F

[7] Kapopoulos, P. and S. Lazaretou

[8] -Aggressive

[9] -Chan et al.

[10] Goel and Thakor

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه تاثير فرصت هاي رشد برحسا سيت بازده سهام به اقلام تعهدي اختياري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين جريان وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و غير جاري با ارزش بازار شرکتها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122