پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات    2
١-٢- بیان مسأله    3
١- ٣-  ضرورت و اهميت تحقيق    8
١- ٤- اهداف تحقيق    11
1-4-1- هدف کلی    11
1-4-2- اهداف جزیی    11
١- ٥-  سؤالات تحقيق    12
١-  ٦- تعاریف مفهومی    13
1-6-1- ارزیابی    13
1-6-2- آموزش    13
1-6-3- اثر‌بخشی    13
1-6-4- اثر‌بخشی درونی آموزش    13
1-6-5- اثر‌بخشی بیرونی آموزش    14
١-  ٧- تعريف عملياتي متغيرها    14
1-7-1- ارزیابی اثربخشی درونی    14
1-7-2- ارزیابی اثربخشی بیرونی    14
1-7-3- دوره‌های آموزشی    14
فصل دوم: مباني نظري و پیشینه
الف- مبانی نظری    16
٢-١- مقدمه    16
2-2 – آموزش    18
2-3 – تفاوت آموزش و پرورش عمومی و آموزش کارکنان در سازمان    19
2-4- آموزش در سازمان‌ها    20
2-5-  انواع آموزش در سازمان‌ها    21
2-5-1- آموزش قبل از خدمت    21
2-5-2- آموزش بدو خدمت    22
2-5-3- آموزش ضمن خدمت    22
2-5-4- آموزش بعد از خدمت    23
2-6- آموزش ضمن خدمت    23
2-6-1- اهداف آموزش ضمن خدمت كاركنان    24
2-7- مزایای آموزش كاركنان    25
2-8- جایگاه، فلسفه و ضرورت اثربخشی آموزشی در سازمان‌ها    26
2-9- شاخص‌های اثربخشی آموزش    27
2-10- ضرورت تعيين اثر‌بخشي برنامه‌هاي آموزشي    28
2-11- اثربخشی    29
2-11-1- تعریف اثر بخشي    29
2-11-3- مفهوم اثربخشی آموزشی    31
2-11-4- ارزیابی اثربخشی درونی    33
2-11-5- ارزیابی اثربخشی بیرونی    35
2-11-6- تعيين‌ بازده‌ آموزش    36
2-11-7- ارتقاء كيفيت‌ آموزش    37
2-11-8- ارزيابي اثر‌بخشي دوره‌هاي آموزشي    39
2-11-10- عوامل مؤثر براثربخشي برنامه‌هاي آموزشي    41
2-11-11- مؤلفه‌هاي اثربخشي    42
2-11-12- دیدگاه‌های اثر بخشی    43
2-11-13- رویکردهای موجود به اثربخشی    44
2-11-13-1- رویکرد مبتنی بر تامین هدف    44
2-11-13-2- رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم    45
2-11-13-3- رویکرد مبتنی بر فرایند دروني    45
2-11-13-4- رویکرد عوامل استراتژیک    46
2-11-13-5- رویکرد ارزشهای رقابتی    47
2-11-14- مدلهای اثربخشی آموزش    47
2-11-14-1- مدل فرایندی ارزیابی برنامه های آموزشی    47
2-11-14-2- مدل هدف مدار تايلر    48
2-11-14-3- روش اديورنه    48
2-11-14-4- روش دفيليپس    48
2-11-14-5- روش C.I.P.O    49
2-11-14-6- مدل آزمايش اجتماعي    50
2-11-14-7- روش T.V.S    50
2-11-14-8- روش كرك پاتريك    50
2-11-14-8-1- سطح یک ـ واکنش    51
2-11-14-8-2- سطح دوـ یادگیری    51
2-11-14-8-3- سطح سه ـ رفتار    52
2-11-14-8-4- سطح چهارـ نتایج    53
2-11-14-9- مدل ارزشيابي مبتني بر مدافعه    55
2-11-14-10- مدل ورودی ـ فرآیند ـ خروجی    55
2-11-14- 11- مدل تلفیقی ارزیابی و اثربخشی آموزشی    55
2-11-14- 12- مدل انگیزشی اثربخشی آموزشی نئو    56
2-11-14- 13- مدل انتقالی اثربخشی بالدوین و فورد    57
2-11-14- 14- مدل اثربخشی آموزشی ماتیو و مارتین    57
2-11-14- 15- مدل انتقال هولتون    58
2-12- نقش منابع انسانی در صنعت گردشگری    59
2-13- آموزش منابع انسانی در صنعت گردشگری    60
2-14- پیشینه تحقیق    61
2-14-1- تحقیقات خارجی    62
2-14-2- تحقیقات داخلی    63
2-15-  جمع‌بندی    68
2-15-1- جمع‌بندی فصل    68
فصل سوم: روش شناسی
1-3- مقدمه    71
3-2- روش تحقیق    71
3-3- جامعه آماری    72
3 -4-روش نمونه گیری    72
3-5- ابزارپژوهش    73
3-5-1- مقیاس اثربخشی درونی    73
3-5-2- مقیاس اثربخشی بیرونی    74
3-6- روايي و پايايي    74
3-7- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات    75
3 – 8 – روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات    76
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه    78
4-2- يافته‌هاي استنباطي    78
4-2-1 سؤال اول    78
4-2-2 سؤال دوم    79
4-2-3 سؤال سوم    80
4-2-4 سؤال چهارم    81
4-2-5 سؤال پنجم    82
4-2-6 سؤال ششم    83
4-2-7 سؤال هفتم    83
4-3- خلاصه¬ی یافته¬ها    84
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه    86
5-1 سؤال اول: اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی ارائه شده
در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه کارکنان
آموزش دیده به چه میزان است؟    86
5-2 سؤال دوم: اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی  بخش خصوصی ارائه شده
در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه
مدیران به چه میزان است؟    87
5-3 سؤال سوم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی
بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی
و گردشگری از دیدگاه کارکنان آموزش دیده بر حسب مدرک تحصیلی
آنان وجود دارد؟    89
5-4 سؤال چهارم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی
بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
از دیدگاه کارکنان آموزش دیده وجود دارد؟    90
5-5 – سؤال پنجم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزش
ی بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی آنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟    91
5-6 سؤال ششم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی
کارکنان زن و مرد بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کارکنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟    92
5-7 سؤال هفتم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی
بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی
و گردشگری آموزش دیده وجود دارد؟    93
5-8-  نتیجه‌گیری    94
٥-9- محدوديت‌هاي پژوهشي    95
٥-10- محدوديت اجرايي    96
٥-11- پيشنهادات پژوهشي    96
5-12- پیشنهادات کاربردی    97
فهرست منابع
منابع فارسی    98
منابع انگلیسی    102

منابع

ال. دفت، ریچارد (1380). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: پارسائیان، علی و اعرابی، سید‌ محمد، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سوم.

ابطحي، حسين (1383). آموزش و بهسازي سرمايه‌هاي انساني. ويرايش سوم. تهران: انتشارات پويند.

ابطحي، حسين وپيدايي، مير شجيل (1382). شيوه‌هاي نوين ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي در سازمان‌ها. مجله مديريت و توسعه، شماره 18، صص 168-167.

ابطحی، سید حسین و کاظمی، احمد (1379). آموزش و بهسازی منابع انسانی. تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

اريسان، نسرین (1380). بررسي پتانسيل­هاي گردشگري منطقه باغ بهادران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان، گروه قطب جغرافيا.

بازرگان‌، عباس‌ (1374). ارزيابي‌ دروني‌ دانشگاهي‌ و كاربرد آن‌ در بهبود مستمر كيفيت‌ آموزش‌ عالي. فصلنامه‌ پژوهش‌ و برنامه‌ريزي‌ در آموزش‌ عالي‌، سال‌ سوم‌ (3 و 4)، شماره 11 و 12، صص 49 ـ 70.

بازرگان، عباس (1382). ارزيابي آموزش و كاربرد آن در سوادآموزي تابعي. تهران: مركز نشر دانشگاهي.

ترک‌زاده، جعفر (1377). الگویی برای اثربخشی مدرسه. ترجمه و تألیف: فصلنامه مدیریت در آموزش پرورش، دوره پنجم، شماره 20.

توسلی، بهاره؛ پزشکی راد، غلامرضا و چیذری، محمد (1386). اثربخشی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بانک کشاورزی در افزایش دانش فنی کارشناسان بانک. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 3، شماره 2، صص 104- 97.

جباري، لطفعلي (1381). سنجش اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي. مجله تدبير، شماره 127، ص72-74.

جعفری، مریم (1380). مقایسه تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت و آموزش‌های دانشگاهی بر عملکرد مدیران دوره ابتدایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

خراساني، اباصلت؛ حسن زاده و باراني كرد، سودابه (1386). راهبردها و استراتژي‌هاي نياز سنجي آموزشي. تهران: مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.

دفت، ریچارد ال (1387). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه: علی پارسیان و محمد، اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ یازدهم.

زارعی، خدیجه (1384). اثربخشی آموزشی. ماهنامه تدبیر، سال 16، شماره 166، ص60.

سام خانيان، محمد ربيع (1384). برنامه‌ريزي آموزش منابع انساني (مباني و فرآيندها). تهران: مهربرنا.

سلطاني، ايرج (1380). اثربخشي آموزشي درسازمان‌هاي دولتي و صنعتي. مجله تدبير، شماره 119.

سلطاني، ايرج (1385). تعامل نيازسنجي و اثربخشي آموزش در سازمان‌هاي يادگيرنده. اصفهان: انتشارات ارکان دانش.

سید جوادین، سیدرضا (1387). مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

Aguinis, H. & Kraiger, K. (2009). Benefits of Training and Development for Individuals and Teams, Organizations, and Society. Annual Review of Psychology, No. 60, PP: 451-474.

Buckley, R., & Caple, J. (2007). The Theory and Practice of Training. 5th edition, London: Kogan-Page.

Faggian, A & Mc. Cann, P. (2009). Human Capital, Graduate Migration and Innovation in British Regions. Cambridge Journal of Economics, Vol. 33, No. 2, PP: 317- 333.

Faggian, A. & McCann, P. (2009). Human Capital, Graduate Migration and Innovation in British Regions. Cambridge Journal of Economics, Vol. 33, No. 2, P: 317

Ghosh, P. Joshi, P. J. Satyawadi, R. Mukherjee, U. & Ranjan, R. (2011). Evaluating Effectiveness of a Training Programme with Trainee Reaction. , Vol. 43, No. 4, PP: 247. Abstract available at:

Hanson, D. K. (2003). An Index to Measure Trainers Attitudes about Conducting Training Evaluations, Dessertation for the degree of doctor. Idaho state university.

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیراز آنان بود. روش تحقيق آن از نوع توصيفي ـ پيمايشي بود. جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه کارکنان و مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیراز بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای مرحله ای بوده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر دو بعد اثربخشی بیرونی و درونی بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع‌آوری گرديد. اطلاعات با استفاده از روشهای آمار استنباطي (تی تست تک نمونه‌ای، تی تست مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه) و با کمک نرم افزار spss تحليل شد. نتایج نشان داد که: 1) کارکنان اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب (Q3) ارزيابي نموده‌اند. 2) مدیران اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب (Q3) ارزيابي نموده‌اند. 3) بین میانگین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان با مدارک تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. 4) بین میانگین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. 5) بین میانگین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود ندارد. 6) بین اثربخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

واژگان کليدي: ارزیابی، آموزش، اثربخشی درونی، اثربخشی بیرونی

فصل اول:مقدمه

1-1- کلیات

در محیط متغیر امروزی، موفقیت هر سازمانی مستلزم در اختیار داشتن منابع انسانی ماهر و کارآمد است. رقابت، ساختارهای سازمانی، بازارهای امروزی و بازار نیروی کار به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی را به عنوان یک راهبرد ضروری برای مدیران و سازمان، مطرح ساخته است (رینبیرد[1]، 2006).

از جمله مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی، آموزش است (رای[2]، 2006). با توجه به این مطالب، بیشتر سازمان‌ها، پیش از پیش توجه خود را به دوره‌های آموزشی به منظور بهسازی منابع انسانی خویش معطوف داشته‌اند. نقش آموزش و بازآموزی در سازمان به حدی حائز اهمیت است؛ که آموزش یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‌های مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌های اثربخش را تشکیل می‌دهند. از آن جایی که سازمان‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را در زمینه‌ی آموزش انجام می‌دهند، انتظار دارند منافع و دستاوردهای ملموسی به دست آورند. از این رو اهمیت و ضرورت طراحی و اجرای آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان‌ها (آموزش کارکنان) به صورت یک امر طبیعی در آمده است، به طوری که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. آموزش كاركنان، فرایندی است كه انطباق و سازگاری كاركنان را با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرون فراهم می‌آورد. بنابراین سازمان به منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی، بایستی آموزش نیروی انسانی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و در زمینه تربیت مغزهای متفكر و مبتكر سرمایه‌گذاری كند. از این رو برنامه‌ریزی‌های بزرگ و فراگیر را باید بر پایه اندیشه‌های نو، آفریننده، پویا، پر توان و نگرش‌های سازنده، دیدگاه‌های تازه و تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمان‌ها بنا نهاد (جعفری، 1380). با وجود این، آن چه در طراحی و اجرای آموزش اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند، ارزیابی این نوع آموزش‌هاست؛ تا بتوان از نتایج به دست آمده، آموزش‌های تکمیلی و جهت‌داری را در اثربخشی سازمانی طراحی کرد. از این رو فعالیت‌های آموزشی باید به عنوان بخشی جدا نا‌شدنی از هر برنامه‌ی سازمانی، در جهت سازگاری موفقیت آمیز آن سازمان با تحولات آینده باشد. توسعه‌ی انسانی از طریق آموزش به عنوان فرایندی برای بهبود و اعتلای قابلیت و توانایی‌ها، افزایش دانش و آگاهی، و تغییر گرایش و نگرش انسان‌ها، اساسی‌ترین نقش را در بهسازی و توسعه‌ی سرمایه‌های انسانی در سازمان ایفا می‌کند (سید جوادین، 1387).

می‌توان اذعان داشت که از جمله سازمان‌هایی که می‌تواند  نقش مؤثری در توسعه اقتصادي کشورهاي مختلف جهان داشته باشد، سازمان گردشگری است که با رشد صنعت گردشگری مکان‌های دیدنی برای مسافران به سرعت در حال افزایش است. لذا ضرورت آموزش به صورت یك امر طبیعی و حیاتی برای صنعت جهانگردی درآمده است. بنابراین، ارزیابی اثربخشی سیستم آموزش در این صنعت از ابعاد مختلف می‌تواند به عنوان گامی مؤثر در جهت تضمین و توسعه اثربخشی آن به حساب آید.

١-٢- بیان مسأله

از آنجا كه نيروي انساني كارآمد، با ارزش‌ترين منبع هر سازماني به حساب مي‌آيد قسمت اعظم سرمايه‌گذاري‌ها، معطوف به نيروي انساني گرديده است. مهم‌ترين ابزاري كه در اين منظور مورد استفاده قرار مي‌گيرد آموزش است كه با هدف ارتقاء كيفي سطح مهارت، دانش و نگرش موجب توانمندي افراد در ايفاي وظايف خود و كاميابي سازمان، مورد استفاده قرار مي‌گيرد (خراساني و حسن زاده باراني كرد، 1386). سرمایه انسانی از دو طریق قابل توسعه است جذب از بیرون و بهسازی از درون که راه دوم از طریق آموزش و بهسازی انجام می‌شود و برای سازمانها منطقی‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. اصولاً آموزش راهی است که مقصد آن پدید آوردن دگرگونی و تحول است و آموزشی که به هیچ گونه تحولی نیانجامد از معنی حقیقی خود دور است (نقیب‌زاده، 1376) امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي‌هاي اصلي سازمان‌ها براي سازگاري مثبت با شرايط تغيير قلمداد مي‌شود.

حيات سازمان‌ها تا حدود زيادي به دانش و مهارت‌هاي ‌مختلف كاركنان بستگي دارد هر چه اين زمينه‌ها به موقع و بهتر باشد قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي‌شود (سام‌خانيان، 1384). تحقق آموزش و بهسازی منابع انسانی مستلزم یک سیستم است. سیستم آموزش اگر بتواند اثربخش بوده و هدف‌ها و مطلوبیت‌های خود را محقق نماید، به موفقیت سازمان کمک شایانی کرده است؛ چون در واقع سرمایه انسانی سازمان را توسعه داده است. لذا اثربخشی سیستم به یک مقوله مهم و قابل توجه تبدیل می‌شود. اما سؤال این است که این اثر‌بخشی چگونه محقق می‌شود؟ متشکل از چه ابعادی است و چگونه سنجیده می‌شود؟

تعاریف مختلفی از اثر‌بخشی ارائه شده و با رویکردهای متفاوتی به آن نگریسته شده است‌. اثربخشی را می‌توان درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده در نظر گرفت. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده، نتایج مورد نظر را حاصل کرده است. در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاش‌های انجام شده است (ابطحی و کاظمی، 1379) به علاوه، ارزیابی اثربخشی آموزش تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در اثر آموزش‌هاي اجراشده، تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی، تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده است، تعیین میزان توانایی‎هاي ایجاد شده در اثر آموزش‌ها براي دستیابی به هدف‌ها می‌باشد.

با توجه به مباحث بالا باید گفت که اثربخشی آموزش ازطریق بررسی کارایی درونی و برونی نظام آموزش سازمانی تعیین می‌گردد. یعنی اگر بتوان کارایی درونی و برونی سیستم آموزش سازمان‌ها را اصلاح کرد، تقریبا اثربخشی آموزش تضمین می‌شود (سلطاني، 1380).

در هر حال تحقق اثربخشی مستلزم اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک است. در این راستا لازم است به تشخیص فرایند ارزیابی آموزشی پرداخته شود. فرایند اندازه‌گیری نتایج آموزشی از طریق ملاک‌ها و استانداردهای از قبل تعیین شده را ارزیابی آموزشی می‌نامند که از طریق آن مشخص خواهد شد که آیا سرمایه گذاری در امر آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان و یا موجب افزایش کارایی سازمان گردیده است (پاکدل، 1383). نوی[3] (2002)، ارزیابی آموزشی را فرایند جمع آوری نتایج مورد نیاز در جهت تعیین تأثیر آموزش می‌داند. به اعتقاد وی ارزیابی اطلاعات مورد نیاز، به منظور تعیین میزان اثربخشی برنامه‌ی آموزشی در ابعادی همچون: از چه کسی، پیرامون چه چیزی، در چه زمانی و چگونگی را گردآوری می‌کند. تاننبام و وود[4] (1992) بیان می‌کنند که سازمان‌ها باید به منظور بهبود کیفیت خدمات و افزایش میزان سود، از سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان دریغ نکرده و به طور مؤثر فعالیت‌های آموزشی خود را ارزیابی نمایند. ارزیابی نه تنها باید فرایند آموزش را در بر‌گیرد بلکه باید بازخوردی برای شرکت‌کنندگان در خصوص محتوا و قابلیت کاربرد برنامه‌ها باشد (لینگهام، ریچلی و رزانیا[5]، 2006).

ارزیابی آموزشی بخشی از چرخه‌ی آموزش کارکنان است که نقش کلیدی در کنترل کیفیت چرخه‌ی آموزش دارد؛ این نقش را، ارزیابی با فراهم کردن بازخوردهایی در خصوص اثربخشی روش‌های به کار رفته در آموزش، میزان تحقق اهداف تعیین شده و این که آیا نیازهای شناسایی شده سطوح فردی و سازمانی محقق گردیده‌اند، ایفا می‌کند (هنسون[6]، 2003).

قابل ذکر است که ارزیابی آموزشی به خودی خود حاصل نمی‌شود؛ نیازهای آموزشی شناسایی شده در مرحله‌ی اول از فرایند آموزشی، منجر به تعیین اهداف آموزشی می‌گردد؛ اهداف به عنوان مبنا و پایه‌ی طراحی برنامه و اجرای آن قرار می‌گیرند و علاوه بر آن، نیازهای آموزشی و اهداف، معیارهایی جهت ارزیابی فراهم می‌آورند؛ ارزیابی مهم‌ترین شیوه جهت ارزیابی اثربخشی برنامه‌ی آموزشی است (وایز[7]، 2004).

با توجه به مباحث ذکر شده، می‌توان اذعان داشت که، دوره‌های آموزشی تنها زمانی می‌تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اعتماد و معتبری در مورد تأثیر آموزش بر بهبود عملکرد شرکت کنندگان عرضه کند این امر به جنبه مهمی از آموزش و ارزشیابی آموزش اشاره دارد که معمولاً از آن به عنوان  اثر بخشی آموزش[8] (درونی و بیرونی) یا ارزیابی اثربخشی آموزش[9] یاد می‌شود ( قهرمانی، 1380).

صنعت گردشگری از جمله صنایعی است که علی رغم قدمت دیرینه آن به شکل سنتی در کشورمان، اما به مفهوم مدرن و علمی دارای سابقه محدودی می‌باشد. در سالهای اخیر صنعت گردشگری به عنوان یکی از ضروریات اقتصاد جوامع مطرح شده است. در زمینه نیروی انسانی کارآمد صنعت گردشگری به دنبال دستیابی به کارکنان آموزش دیده و متخصصی است که بتواند با اتکا به تجربه و تخصص آنها برنامه‌های مفید و سودمند خود را به گردشگران ارایه نماید. در این میان کارکنان صنعت گردشگری در طول هر سال از آموزش‌های ضمن خدمت مختلفی برخوردار می‌شوند. اغلب این دوره‌ها در زمینه نحوه ارائه خدمات و نیز آشنایی با انواع دوره‌ها می‌باشد.

ارزیابی درونی و بیرونی این دوره‌ها از جمله اهداف اصلی صنعت گردشگری به شمار می‌رود چراکه هر ساله میلیونها ریال صرف آموزش‌های ضمن خدمت گردیده و زمان و انرژی زیادی از کارکنان و این صنعت برای اجرایی نمودن این آموزش‌ها می‌گردد. لذا لازم است تا با ارزیابی درونی و بیرونی به میزان اثربخشی این آموزش‌ها پی برد. منظور از اثربخشی دوره تحقق اهداف دوره است و منظور از اهداف، هدف‌های تخصصی و عمومی است. سنجش تحقق اهداف دوره‌ها از طریق سنجش پیامدهای دوره برای کارکنان انجام می‌گیرد. 4 دسته از پیامدهای دوره در این ارزیابی اندازه‌گیری می‌شود که عبارتند از: پیامدهای شخصی؛ پیامدهای علمی؛ پیامدهای حرفه‌ای و پیامدهای اجتماعی. از آنجا که بخشی از پیامدهای شخصی صرفاً از طریق مراجعه به کارکنان قابل اندازه گیری است، و در این ارزیابی بنابر آن است که اثربخشی دوره‌ها را از نظر گروه‌های کارکنان و سرپرستان اندازه‌گیری و مورد مقایسه قرار داده شود، لذا پیامدهای شخصی دوره‌ها را از طریق اندازه‌گیری پیامدهای سه گانه علمی، حرفه‌ای و اجتماعی کارکنان با مراجعه به گروه‌های ذینفع کارکنان و سرپرستان مورد سنجش قرار می‌گیرد. منظور از پیامدهای شخصی دوره‌های میزان کاربرد آن برای کارکنان، حمیت و عرق علمی و کاربردی آنها و واکنش کارکنان نسبت به دوره پس از اجرای آن است.

ارزیابی اثربخشی درونی آموزش، به منظور روشن شدن نتایج درونی کار برنامه آموزشی صورت می‌گیرد و در آن، تأثیرات برنامه آموزشی در شرکت کنندگان و به طور کلی در به وجود آمدن تغییر لازم در قسمتی و یا در کل سازمان و در نتیجه تغییراتی که در رفتار شرکت کنندگان ایجاد گردیده، مورد بررسی قرار می‌گیرد (برزگر، 1386). به عبارتی دیگر ميزان مؤثر بودن برنامه موجود در توان پاسخگويي به مطلوبيت‌ها و انتظارات کار آموزان می‌باشد (زندی، 1381).

حمیت و واکنش کارکنان نسبت به دوره‌ها از جنس عاطفی و نوعی احساس شخصی است که در اثر شرکت در دوره و تعاملات با اساتید و کارکنان مراکز آموزشی و محتواهای درسی در آنان به وجود آمده است. این احساس می‌تواند مثبت و نشانگر علاقه و یا منفی و نشانگر زدگی و ناکامی آنان از تحقق اهدافشان از حضور در دوره‌ها باشد. منظور از پیامدهای علمی، توانایی‌ها و مهارت‌های علمی کارکنان برای انجام وظایفی که از او انتظار می‌رود، می‌باشد. پیامدهای حرفه‌ای، نحوه انجام وظایف شغلی کارکنان است. منظور از پیامدهای اجتماعی، توانایی‌ها و مهارت‌های برقراری ارتباط کارکنان است. مهارت‌هایی از قبیل: کار گروهی، سرپرستی، انعطاف پذیری و تطبیق با شرایط محیطی. علاوه بر این در تبیین مسأله محور بودن این پژوهش می‌توان مطرح نمود که در سال‌های اخیر علی رغم رشد کمی که در تعداد شعب و نیروی انسانی شاغل در صنعت گردشگری صورت گرفته است اما مشخص نیست که کیفیت ارایه خدمات توسط این سیستم تا چه اندازه متناسب با نیاز گردشگران بوده و لازم است که آموزش‌های ارایه شده به کارکنان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در این پژوهش محقق قصد دارد تا به ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بپردازد.

١- ٣-  ضرورت و اهميت تحقيق

امروزه كشورهاي جهان، سعي در ايجاد ارتباط بين آموزش و برنامه‌هاي توسعه ملي و ارتقاي دانش و فناوري دارند؛ ازاين رو، سياست‌هاي توسعه ملي به طور اصولي به آموزش متصل است. در واقع، مي‌توان گفت كه يكي از پ‌ارزشترين منابعي كه جامعه براي پيشرفت و توسعه دراختياردارد، آموزش است. اغلب كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه، حل مسائل و رفع نيازمندي‌هاي اهداف ملي را در آموزش تحقق بخشيده‌اند و امروزه اكثر كشورهاي جهان سوم بر اين باورند كه پايه اصلي توسعه ملي، گسترش كمي و كيفي سريع فرصت‌هاي آموزشي است. هرچه آموزش بيشتر و با كيفيت بهتر ارائه شود، توسعه ملي سريعتر صورت خواهد پذيرفت (ابطحی، 1382).

آموزش و بهسازي منابع انساني، نوعي سرمايه‌گذاري مفيد و يک عامل کليدي در توسعه محسوب مي‌شود که اگر به درستي و شايستگي برنامه‌ريزي و اجرا شود، مي‌تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد (عيدي، 1388). با اين حال با وجود چنين تصور مثبت و مؤثري نسبت به برنامه‌هاي آموزش و بهسازي منابع انساني، وجود پرسش‌هايي نظير اينکه:

ـ چرا آثار و شواهد آموزش، به خوبي مشهود نيست؟

ـ چرا برنامه‌هاي آموزشي به توسعه و کارآمدي افراد به گونه مؤثر کمک نمي‌کنند؟

ـ چرا کار‌آموزان و مديران آنها نسبت به تغييراتي که انتظار مي‌رود از راه فرايند آموزش حاصل شود، با ترديد مي­نگرند؟

ـ چرا کارآموزان در فرايند آموزش احساس کم آموزي و يا زياد آموزي مي‌کنند؟ و…

نشان از نوعي ترديد و دو دلي در ميان تصميم‌گيران سازمان­ها در مورد اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي دارد که به نظر مي‌رسد يکي از عوامل اصلي ناکارآمدي اين آموزش‌ها، عدم اتخاذ رويکرد سيستماتيک آموزشي و بي‌توجهي و يا کم توجهي نسبت به هريک از گام­هاي چرخه تصميم‌گيري آموزش است (نوه ابراهيم و عيدي، 1387).

در اين رابطه واضح است که سنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي از اهميت و حساسيت بالايي برخوردار است که اگر به ‌درستي انجام شود، مبناي عيني‌تري براي برنامه‌ريزي فراهم خواهد آورد (عيدي، علي پور و عبدالهي، 1388).

البته نكته مهم و اساسي در مورد اثربخشي آموزشي آن است كه قبل از آنكه در صدد بررسي نحوه اندازه‌گيري اهداف آموزشي باشيم، مي‌بايست در پي انجام صحيح فرآيند آموزش و اطمينان از تحقق آن در هر مرحله از اين فرآيند باشيم. با مطالعه تاريخچه كيفيت در مي‌يابيم كه در گذشته‌‌اي نه چندان دور، توليد كنندگان براي اطمينان از كيفيت به بازرسي محصول نهايي توجه داشتند و در واقع بازرسي زماني انجام مي‌شد كه محصول توليد شده بود و فرصتي براي رفع خطاهاي احتمالي وجود نداشت در حالي كه، با طرح موضوع تضمين كيفيت، بحث ايجاد كيفيت و اطمينان از وجود آن طي مراحل مختلف توليد مطرح گرديد. در مورد اثربخشي آموزشي نيز دقيقاً وضع به همين منوال است. بدين معنا كه اندازه‌گيري اثربخشي به صورت مطلق و در پايان يك دوره آموزشي رويكرد كاملي نيست. اثربخشي و كيفيت آموزش، مي‌بايست در طول فرآيند آموزش ايجاد و تضمين گردد و در پايان اين فرآيند براي اطمينان از صحت اقدامات و تحقق اهداف، مورد بررسي و اندازه‌گيري قرار گيرد (طاهري، 1385).

[1] Rainbird

[2] Rea

[3] Noy

[4] Tannenbaum & Woods

[5] Lingham, Rechley, & Rezania

[6] Hanson

[7] Vays

[8] Effectiveness of Training

[9] Assessment of Training Effetivenes

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • پايان نامه تأثير استعاره در آموزش خلاقانه
 • پايان نامه نقش گردشگري حلال در جذب گردشگران مسلمان
 • پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان
 • پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122