پايان نامه ارزيابي ميزان همخواني برنامه درسي قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربي سال سوم راهنمايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي ميزان همخواني برنامه درسي قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربي سال سوم راهنمايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 299 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي ميزان همخواني برنامه درسي قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربي سال سوم راهنمايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فهرست مطالب أ
فهرست پیوست ک
فهرست جدول ها ل
فهرست نمودار ن
فصل اول: طرح پژوهش
1-1 – مقدمه 2
1-2 – بیان مساله 8
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 16
1-4 – اهداف پژوهش 19
1-4- 1-اهداف كلي پژوهش 19
1-4- 2- اهداف ويژه پژوهش 19
1-5- فرضيه هاي پژوهش 21
1-5-1- فرضيه هاي كلي پژوهش 21
1-5-2- فرضيه هاي ويژه پژوهش 21
1-6- تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش 23
1-7 -تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 26
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 30
2-2- مبانی نظری 32
2-3- فلسفه‌اموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد شده 35
2-4 –منابع برنامه‌اموزش علوم در کشور ایران 37
2-5- اهداف كلي در برنامه قصد شده 38
2-5-1- دانسته هاي ضروري در برنامه قصد شده 38
2-5-2- مهارتهاي ضروري 39
2-5-2-1- مشاهده 39
2-5-2-2-جمع آوري اطلاعات 40
2-5-2-3-برقراري ارتباط 41
2-5-2-4-اندازه گيري 42
2-5-2-5-كاربرد ابزار 43
2-5-2-6-پيش بيني و فرضيه سازي 44
2-5-2-7- مفهوم تفسير يافته ها و نتيجه گيري 45
2-5-2-8- طراحي تحقيق 46
2-5-2-9 مهارت های ذهنی برنامه قصد شده 47
2-5-3- هدف هاي دانشي برنامه قصد شده 47
2-5-4- نگرش هاي ضروري 48
2-5-4-1- هدف هاي نگرشي در برنامه قصد شده 49
2-6- اهداف كلي و اهداف جزيي به تفكيك دروس 50
2-6-1- چك ليست جمع بندی اهداف كلي و اهداف جزيي برنامه قصد شده 62
2-7 – ارزشيابي از ديدگاه برنامه قصد شده 63
2-8 – فعاليتهاي ياددهي -يادگيري از ديدگاه برنامه قصد شده 67
2-9- معلم از ديدگاه برنامه قصد شده 70
2-10-مباني نظري مرتبط با برنامه درسی اجرا شده 72
2-11- از تمرکز تا عدم تمرکز در اجراي برنامه درسي 80
2-12-هدف های‌اموزشی در برنامه درسي اجرايي 83
2-12-1-ریشه های تعیین هدف های‌اموزشی 83
2-12-2- شناخت و تدوین هدف های‌اموزشی 83
2-12-3- طبقه بندی و تحلیل هدف های‌اموزشی در حیطه های یادگیری 86
2-12-3-1-سطوح یادگیری در حیطه شناختی 87
2-12-3-2-سطوح یادگیری در حیطه عاطفی 87
2-12-3-3-سطوح یادگیری در حیطه روان حرکتی 88
2-13- محتوای‌اموزشی در برنامه درسي اجرايي 90
2 -14- روشهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی اجرایی 91
2-15- ارزشیابی در برنامه درسي اجراشده 93
2-15-1-ارزشیابی برنامه درسی تابع چه عواملی است؟ 99
2-15-2- جنبه های اساسی در ارزشیابی برنامه درسي اجراشده 100
2-15-3- مشارکت افراد در ارزشیابی از برنامه درسی 101
2-15-4-انواع الگوهای ارزشیابی 102
2-16- پ‍ژوهش هاي مرتبط با متغيرها و عناصر برنامه درسی 103
2-16-1- پ‍ژوهش هاي مرتبط فعاليتهاي ياددهي يادگيري 105
2-17- آزمون تیمز ملاك بين المللي در ارزيابي برنامه درسي 126
2-18-پژوهش هاي مرتبط با اهداف برنامه قصد شده علوم تجربي 136
2-19-پژوهش هاي مرتبط با روشهاي ياددهي- يادگيري برنامه‌درسي 142
2-20- پژوهش هاي مرتبط با ارزشیابی اجراي برنامه‌درسی 152
2-21- جمع بندی 155
فصل سوم – روش اجرا پژوهش
3- 1- مقدمه 157
3-2- روش اجرای پژوهش 157
3-3- جامعه‌اماری 158
3-3-1-جامعه‌اماری برنامه قصد شده 159
3-3-2-جامعه‌اماری برنامه اجرا شده 159

3-3- 3-جامعه‌اماری برنامه‌آموخته شده 160
3-4-نمونه وروش نمونه گيري 161
3-5-ابزار گرد آوري اطلاعات 163
3-5-1 برنامه قصد شده 163
3-5-2 برنامه اجرا شده 163
3-5-3 برنامه‌آموخته شده 164
3-6-روایی و پایایی ابزار های مقیاس 165
3-6-1-روایی مقیاس دانش‌اموز 165
3-6-2-پایایی مقیاس دانش‌اموز 166
3-6-1-روایی مقیاس دبیر و مدیر 166
3-6-2-پایایی مقیاس دبیر و مدیر 166
3-7- روش گردآوری داده ها 167
3-8- روش‌اماری و تحلیل داده ها 168
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 170
4-2- تجزيه و تحليل داد ه ها بر اساس فرضيه هاي پژوهش 171
4-2-1- تجزيه و تحليل داد ه ها بر اساس فرضيه هاي كلي پژوهش 171
4-2-2- تجزيه و تحليل داد ه ها بر اساس فرضيه هاي ويژه پژوهش 178

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 202
5-2- خلاصه پژوهش 203
5-3- بحث و نتیجه گیری فرضيه هاي پژوهش 205
5-4-پیشنهادها 223
5-4-1- پیشنهادهایی کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش 223
5-4-2-پیشنهادهایی پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش 226
5-5- محدودیت های پژوهش 227
5-5-1- محدودیت های در اختیار 227
5-5-2- محدودیت های خارج از اختیار 228
5-6-فهرست منابع 229
5-6-1 – منابع فارسی 229
5-6-2- منابع خارجی 239

 فهرست منابع

 منابع فارسی

آقازاده،احمد(1379)،آموزش وپرورش تطبيقي.سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت.

احمدي، غلامعلی(1380). بررسي ميزان همخواني و هماهنگي بين سه برنامه قصد شده‌، اجراشده و کسب شده در برنامه جديد آموزش علوم دوره ابتدايي. پژوهشکده تعليم و تربيت.

احمدي، غلامعلي (1383). ارزشيابي از برنامه درسي تربيت معلم دوره هاي كارداني مراكز تربيت معلم ايران. موسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي.

احمدي، غلامعلی(1385). بررسي ميزان همخواني و هماهنگي بين سه برنامه قصد شده‌، اجراشده و کسب شده در برنامه جديد آموزش علوم دوره ابتدايي.فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 2.تابستان.

امانی، غلامعلی ومحمود زاده، غلامعلي و ارشدي، نعمت اله  و حسيني، احمدو كرام الديني، محمد واسبقي،عليرضا (1386) علوم سوم راهنمایی .دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي. تهران.

امانی، غلامعلی  ومحمود زاده، غلامعلي و ارشدي، نعمت اله  و حسيني، احمدو كرام الديني، محمد واسبقي،عليرضا (1386)راهنمای معلم علوم سوم راهنمایی.دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي.

اخلاقي، فاضل (1384). ميزان هماهنگي و همخواني برنامه درسي قصد شده ،اجرا شده و آموخته شده در درس علوم اجتماعي دردبيرستانهاي شهر تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات.تهران.

ابراهيمي، محمد رضا (1379). بررسي و تحليل محتواي کتاب علوم تجربي سوم دبستان. پايان نامه کارشناسي ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

امام جمعه، سيد محمد رضا (1377). تحليل محتواي کتابهاي علوم تجربي پايه سوم و چهارم ابتدايي در سال تحصيلي 77 – 76. پايان نامه کارشناسي ارشد. چاپ نشده. دانشگاه تربيت مدرس.

اوجاني، افسانه (1378). تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پنجم ابتدايي با توجه به اصول علمي برنامه‌ريزي درسي و بررسي ميزان انطباق آن با توانايي ذهني کودکان 11 – 10 ساله. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.

بدريان، عابد (1385). مطالعه ی تطبيقي استانداردهاي آموزش علوم تجربي دوره آموزش عمومي در ايران و كشورهاي مؤفق. سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي.

بروس جویس، مارشال وبورلی، شارورز(1992). الگو های تدریس.ترجمه صمد بهرنگی. انتشارات تهران.س امه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه دکتر غلامرضا خوی نژاد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی مشهد،1372

بيلر، رابرت (1378). کاربردروان شناسي در آموزش.ترجمه پروين کديور.انتشارات مرکزنشر دانشگاهي.

بختیار نصرآبادی، حسنعلی(1384) و نوروزی، رضاعلی. بررسی میزان تحقق اهداف شناحتی درس علوم تجربی چهارم ابتدایی. معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان.

پاک سرشت،محمد جعفر(1384). مکاتب فلسفی و آرا تربیتی. انتشارات سمت.

پرويزيان، محمد علي (1384). بررسي آموزش كاوشگري در درس علوم تجربي پايه‌هاي سوم تا پنجم مدارس ابتدايي استان مركزي. موسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي.

پور بافراني، باقر(1376).ارزشيابي شيوه ارائه محتواي كتب علوم تجربي دوره راهنمايي 76-75 با استفاده از روش ويليام رومی. پايان نامه کارشناسي ارشد.  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.

جمشيد نژاد، مهرداد (1379).  بررسي نظرات معلمان در خصوص شيوه نوين ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي مدارس دولتي تهران در سال تحصيلي 79– 78. پايان نامه کارشناسي ارشد. چاپ نشده دانشکده مديريت و برنامه‌ريزي وزارت آموزش و پرورش.

حامدي خواه، فضلعلي(1377).  بررسي ميزان استفاده معلمان از روشهاي تدريس فعال و مقايسه نتايج عملکرد آموزشي آنان در تدريس علوم تجربي دوره ابتدايي. پايان نامه کارشناسي ارشد. چاپ نشده دانشکده مديريت و برنامه‌ريزي وزارت آموزش و پرورش.

حج فروش، احمد (1380). بررسي پيشنهادهاي معلمان مجرب و کارشناسان سازمان و پژوهشگران درباره محتواي آموزشي کتابهاي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي. مؤسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي.

حسيني، فرهاد (1381). بررسي موانع و مشکلات دبيران علم مقطع راهنمايي شهر تهران در استفاده از آزمايشگاههاي علوم در فرآيند تدريس. پايان نامه دانشگاه آزاد. چاپ نشده. واحد تهران مركز.

خنيفر، حسين (1382) درآمدي براستاندارد واستاندارد سازي درآموزش و پرورش. نشرآثارمعاصر، تهران.

 

سعیدی، فاضل(1382). میزان استفاده از فناوری و علوم جدید در آموزش علوم تجربی در مدارس شهرری. پايان نامه کارشناسي ارشد.چاپ نشده. دانشگاه آزاد تهران مرکز.

سلسبيلي، نادر (1382). نوآوري و تحول در نقش و رويه حرفه‌اي معلم، دلالت‌هاي تحول در برنامه درسي و رويكرد به تربيت معلم. مجموعه  مقالات مطالعه در مسائل و مباحث اساسي حوزه برنامه‌ريزي درسي و روشهاي تدريس، گروه پژوهشي برنامه‌هاي درسي و روش‌هاي تدريس، پژوهشكده تعليم و تربيت.

سليمان پور، محمد صالح (1382).تحليل محتواي كتاب علوم تجربي راهنمايي تحصيلي بر اساس نظريه درسي ديسيپليني (موضوع محور) پايان نامه کارشناسي ارشد.چاپ نشده. دانشگاه تربیت معلم تهران.

سیلور، جان.گالن وهمکاران(1902). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه خوی نژاد،غلامرضا(1372).آستان قدس رضوی مشهد.

سیف،علی اکبر(1378). اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی. نشردوران.تهران.

سرمد، زهره؛ بازرگان عباس و حجازي الهه (1381)، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري.آگاه، تهران.

شاه محمدي، نيره (1381). تحليل محتواي کتابهاي علوم تجربي پايه چهارم و پنجم ابتدايي (با استفاده از روش ويليام رومي و نظرسنجي معلمان. پايان نامه کارشناسي ارشد.چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.

 

صفرزاده، سيما (1378). مقايسه روشهاي متداول تدريس علوم در دوره ابتدايي با روش مبتني بر آراي پياژه. پژوهشکده تعليم و تربيت.

صفری،یحیی(1388). ارزیابی برنامه درسی علوم دوره راهنمایی ازمنظرفرا شناخت .پایان نامه دکتری .چاپ نشده.  دانشگاه شیراز.

فتحی واجارگاه، کورش(1384).اصول برنامه ریزی درسی. چاپ سوم.  ایران زمین. تهران.

غندالي،محمد رضا(1374). ارزشيابي كيفي به عنوان يكي ديگر از شيوه‌هاي ارزشيابي مورد استفاده در دوره آموزش عمومي. سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي.

فرشاد، مجيد (1383). مـروري بـر مطالعات  انجـام شـده در برنامـه‌درسي علـوم تجـربي دوره ابتـدايـي. موسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي.  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزسي.

فرشاد، مجيد (1381). تحليل محتواي کتابهاي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي از ديدگاه فرهنگ کار و آموزش فن‌آوري. موسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي.  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.

قادري، مصطفي (1379).  بررسي تطبيقي کتابهاي درسي و راهنماي معلم علوم تجربی ايران و آمريکا براساس طبقه بندي حيطه شناختي بلوم، بعد اعمال فکري در ساختار هوشي گيلفورد و طبقه بندي هدفهاي آموزشي مريل. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت معلم تهران.

قاسمی،فرشید(1387).ارزیابی اهداف و محتوای علوم تجربی دوره ی ابتدایی از دیدگاه الگوی آموزش پلسیک فصلنامه برنامه ریزی درسی .شماره 10 پاییز87.

قضاوی،منصوره ولیاقتدار،محمدجوادو عابدی،احمد(1387).تحلیل محتوای علوم تجربی دوره ی ابتدایی از لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 98. تابستان 1388. 

قورچیان ، نادر قلی و فروغ تن ساز(1374). سیمای روند تحولات برنامه های درسی.  انتشارات موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی عالی تهران.

قورچیان، نادر قلی و حمید ملکی، اسداله خدیوی(1383). طراحی و مهندسی برنامه درسی درهزاره سوم. فراشناختی اندیشه تهران.

کال، مردیت و بورگ، والتروگال، جویس(1383). روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ترجمه ی احمدرضا نصرودیگران. سمت ودانشگاه شهید بهشتی.

کالین،جی.مارش. (1384). مفاهیم اساسی در برنامه ریزی درسی. ترجمه ی محسن خادمی و رحمت اله مرزوقی ج1.نشر مشکوه. شیراز.

کریمی،عبدالعظیم(1384).بررسی اجمالی نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی تیمزوپرلز.پژوهشكده تعليم و تربيت.

کریمی، عبدالعظیم(1387). گزارش نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی تیمز2007وپرلز2006.پژوهشكده تعليم و تربيت.

کرامتي، مهين (1379). بررسي تأثير شيوه‌هاي نوين آموزشي و ارزشيابي علوم تجربي  در ميزان يادگيري دانش‌آموزان در آن درس. اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان.

کشتی آرا، نرگس ( 1388). برنامه درسی تجربه شده از دیدگاه پدیدار شناختی. پایان نامه دکتری.چاپ نشده. دانشگاه آزاد واحد خوارسگان.

کلاین، فرانسیس (1369). استفاده ازیک مدل تحقیقاتی به عنوان فرآیند برنامه ی درسی. (ترجمه ی محمود مهرمحمدی).فصلنامه ی تعلیم وتربیت.شماره 22و23 تابستان وپاییز.

 

کيوانفر، محمد رضا (1380). بررسي ميزان تأثير استفاده از روشهاي فعال تدريس در ميزان موفقيت دانش‌آموزان در درس علوم تجربي. سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

گانیه.آر.ام. و بریگز، لسلی، جی. (1916). ترجمه خدیجه علی آبادی.اصول طراحی آموزشی. نشر دانا. تهران.

گوتک، جرالد ال (1384) مکاتب فلسفی و آرا تربیتی.ترجمه محمد جعفر پاک سرشت. سمت.

مایر،فردیک(1374).تاریخ اندیشه های تربیتی. ترجمه ی علی اصغر فیاض. سمت.

محبي، عظيم (1379).  ارزشيابي از روش تدريس فرآيند محور درس علوم دوره ابتدايي در شهر تهران سال تحصيلي80 – 79.  پايان نامه کارشناسي ارشد.چاپ نشده.  دانشکده مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، وزارت آموزش و پرورش.

ملکی،حسن(1384). برنامه ریزی درسی(راهنمایی عمل). پیام اندیشه.مشهد.

میلر،جی.پی.نظریه های برنامه درسی. ترجمه ی محمود مهر محمدی(1379). سمت.

میلر،رابرت (1927). کاربردروانشناسی در آموزش. ترجمه پروین کدیور(1381) . مرکز نشر دانشگاهی.

ميرزا رضايي، زهرا (1378).  شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سال سوم ابتدايي شرکت کننده در سومين مطالعه بين‌المللي رياضيات و علوم (تيمز) در درس علوم . پايان نامه کارشناسي ارشد، چاپ نشده.  دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران.

مهر محمدی، محمود(1383).و همکاران. نظرگاهها رویکردها و چشم اندازها. چاپ دوم. مشهد. استان قدس رضوی

مومنی راد، مجید(1387). بررسی میزان و علت استفاده دانش آموزان دوره راهنمایی از اینترنت و منابع کمک درسی. پايان نامه کارشناسي ارشد. چاپ نشده. دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات.تهران.

نصرآبادی و نوروزی (1385). بررسی میزان تحقق اهداف شناحتی درس علوم تجربی چهارم ابتدایی بادو روش تدریس سنتی و کاوشگری. سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

وليزاده، حسن (1386).  فراتحليلي بر مطالعات انجام شده در حوزه برنامه درسي علوم تجربي دوره ابتداي. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد هشترود.

هارلن، وين(1382). نگرشي نو بر آموزش علوم تجربي در دوره ابتدايي. ترجمه شاهده سعيدي.تهران.

هرگنهان، بی.آر. والسون،میتو اچ(1934). مقدمه ایی بر نظریه های یادگیری. ترجمه علی اکبرسیف (1386). دوران.

يارمحمديان، احمد(1384) .بررسی آزمونهای پیشرفت تحصیلی طبق چارچوب مفهومي تيمز، پژوهشكده تعليم و تربيت.

 منابع  خارجی

john E. (1967).The Master teachers and the Art of Teaching(New York:Pitman.. pp5-18…Colman

Eisner,E.(1994):The educational imagination. 3rd edition.MacMillan publishing Co.(7):30-38,68-171.

Hodson, D. (1990) A critical look at practical work in school science. School Science Review, (70): 33–40

Hodson, D. (1993) Re-thinking old ways: towards a more critical approach to practical work in school science. Studies in Science Education, (22): 85–142.

Johnstone, A. H.  & Al-Shuaili, A. (2001), Learning in the laboratory; some thoughts from the literature, University Chemistry Education., (5):pp 42-32.

Millar, R. (2004) The Role of Practical Work in the Teaching and Learning of Science, The University of York, National Academy of Science, Washington DC.

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی میزان هم خوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88- 1387بوده است..پژوهش حاضر از نوع تحقیق پیماشی می باشد که به بررسی عناصر هشت گانه شامل: اهداف،  معلم،  دانش‌اموز،  محتوا،  روش تدریس،  زمان،  فضا و تجهیزات و ارزشیابی می پردازد. به منظور اجرای پژوهش که مبتنی برنگرش سنجی مدیران، دبیران و دانش‌اموزان در مورد برنامه های درسی سه گانه بود. یک مقیاس محقق ساخته با سه فرم برحسب گروهها طراحی و استفاده گردید. روایی و پایایی هر سه فرم مقیاس با روش روایی صوری،  آلفای کرونباخ و باز آزمایی مورد تایید قرار گرفت. به منظور گردآوری داده ها با روش  نمونه گیری خوشه ایی،  طبقه ايي و تصادفی نمونه ایی به حجم 744 نفر شامل 11مدیر، 23دبیر، 710 دانش‌اموز ازجامعه4460 نفری صورت گرفت. دادهای گردآوری شده از پاسخگویان با روش‌اماری t تک نمونه ایی با مرجع 5 درجه ایی،  مورد تجزیه وتحلیل‌اماری قرارگرفت. برنامه‌آموخته شده،  منتج از دو برنامه دیگر،  به وسیله آزمون تشریحی20 سوالی،  با توجه به حیطه های برنامه قصدشده،  اندازه گیری گردید. میانگین 89/2وتی محاسبه شده برابر76/4 گردید بدین ترتیب عدم انطباق بين برنامه درسي قصد شده و‌آموخته شده مشخص شد. میزان انطباق بين برنامه درسي اجرا شده و‌آموخته شده با ضریب همبستگی پیرسون،  96/0 محاسبه شد.که این مقدارنشانگرهم جهت بودن و همبستگی دو برنامه می باشد. نتیجه نهایی آن که: برنامه اجرا شده و‌آموخته شده سال سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز هم جهت می باشند،  این دو برنامه انطباق لازم را با برنامه قصد شده علوم تجربی ندارد.

کلید واژه ها:  برنامه درسی قصد شده- برنامه درسی اجرا شده- برنامه درسی‌آموخته شده – ارزشیابی برنامه درسی

 

فصل اول

 طرح پژوهش

 1-1-مقدمه

جهان پیچیده امروز، آموزش و پرورشی را طلب میکند که بتواند متناسب و منعطف با این پیچیدگیها، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. برای پاسخگویی به این مهم نیازمند ابزاری هستیم که بتواند به راحتی در میان این پیچیدگیها حرکت کرده و مسیررا تسهیل نماید،آموزش بهترین ابزار برا ی این کار است، از آنجائیکه آموزش از طریق برنامه درسی معنا و مفهوم می یابد، با بررسی و بازنگری مداوم، تلاش می شود برنامه درسی با غنای کامل وعلمی خود بتواند به تمام نیازهای کنونی ودگرگونی های پر شتاب آینده پاسخ دهد(زمانی مقدم، 1388).

قدمت برنامه های درسی به صورت رسمی وغیررسمی با قدمت انسان برابروپایه های نوین آن به سال 1918وفرانکلین بوبیت می رسد. تلاش مستمرصاحبنظران موجب ارائه بیانیه های تقربیا منسجم برنامه درسی شد.تلاش بدون وقفه آنان درجهت افزایش شناخت ورسیدن به بلوغ فکری بااستفاده ازنگرش وسيع وخلق تئوریهای مختلف با زبان تکنیکی وحرفه ای جدیدوخاصی که طراحی هاوبرنامه ریزی هارا به نظم نوین کشانید. زمانی مقدم (1388) این حرکت را موجب خروج دیوار حوزه برنامه درسی از مرز دیوارهای کلاس و مدرسه و اتصال آن به دیوارهای فرهنگ جامعه می داند و اذعان میدارد: تئوریسین های برنامه درسی با تلاشهای تحقیقاتی خود، تحلیل نموده اند که مدارس جزایر فرهنگی نیستند و برنامه درسی تنها کتب درسی نیست، بلکه عناصر دیگری همچون نظام تربیت معلم، ارزشیابی، روش ها و دستورالعمل ها را نیز در برمیگیرد. نوجوان و جوان از آنچه در کلاس میشنود یا می بیند دست به تعبیر و تفسیر زده و ابتدا یک مقاومت ذهنی نموده و دست به تعبیر و تفسیر مجدد پدیده ها زده وسرانجام با خود انتخابی فرهنگ خاص خود را خلق می نماید.

تافلر(به نقل از قورچیان،1383) در کتاب سیمای پیچیده روند تحولات برنامه های درسی (1990) و کتاب طراحی و مهندسی برنامه درسی درهزاره سوم حرکت سه موج را معین وزمینه های موج چهارم را تبیین نموده است و موج دوم را به عنوان  اثرگذار درآموزش و پرورش نام می برد. این موج درس وقت شناسی، درس اطاعت و درس کار تکراری (تکالیف شب) را وارد دنیای مدارس نمود. درهمین عصر بود که تصور میشد آموزش و پرورش به وسیله معلم در مدرسه تولید و به مصرف دانش آموز می رسد. بدین طریق یک نوع تعلیم تربیت بانکی و قلکی وارد دنیای مدارس شد. معلم پر کننده بانک و شاگرد پرشونده، وبانک و قلک تصور می گردید. موج سوم حاکمیت فرهنگ کامپیوتر، الکترونیک، صنایع فضایی ودهکده های دریایی و کنترل ازرا دور و بازشدن درهای تولید انبوه به بازارجهانی ازمختصات آن است. درآستانه موج چهارم، مسئله جابه جایی قدرت مطرح گردیده و دانش به عنوان ابزار قدرت و تکنولوژی به عنوان فرزند دانش تلقی وره گشا گردیده است.

برنامه درسی شامل فرصت های یادگیری و کلیه تجاربی است که با نظارت و مسؤولیت نظام آموزشی و به منظور ایجاد تغییر مطلوب در دانش ها و مهارت ها و  نگرش های فراگیران طراحی و اجرا می شود و عملکرد و بازده آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد(احمدی،1385).

با توجه به شرح تغییرات دنیای امروز مهر محمدی(1383) معتقد است:  طراحی های متنوع برنامه درسی وبرنامه ریزی آن ها موجب همه سو نگری درتنظیم، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی می گردد. این برنامه های خاص را می توان  به صورت زیر نیز طبقه بندی کرد:

برنامه درسی آرمانی

برنامه درسی رسمی

برنامه درسی مستتر

برنامه درسی عقیم یا پوچ

برنامه درسی در عمل

برنامه درسی ملموس و عینی، تجربه شده

برنامه درسی آموخته شده

برنامه درسی انتخاب شده یا تدریس شده، برنامه درسی آزمون شده

با تلفیق وترکیب دیدگاههای متفاوت می توان قلمرو برنامه های درسی را وسعت بخشید به شکلی که منطبق با نیازهای جامعه تمام جنبه های فوق را دربر گیرد.  “فرآیندبرنامه ریزی درسی که منجربه تولیدیک برنامه درسی می شود،شامل سه مرحله اساسی، الگوپردازی برنامه درسی،اجرای برنامه درسی وارزشیابی برنامه درسی است. در فرآیندطراحی وتولید واجرای  برنامه  درسی معمولاً ازسه نوع برنامه درسی قصدشده[1]، اجرا شده[2]وکسب  شده3

[3]سخن  به میان می آید. برنامه درسی قصد شده به آرمان ها، هدف ها،  محتوا، روش های یاددهی- یادگیری و مسائل پیش بینی شده در برنامه درسی توجه دارد که در یک نظام آموزشی از جانب برنامه ریزان درسی پیشنهاد و تجویز می شود”(احمدی،1385 ص29).

آقازاده(1379)بیان می دارد: امروزه دست‌يابي به يك نظام آموزشي برتر، كارآمد و پيشرفته، يكي از مهمترين هدف‌هاي عمومي دنبال شده در جهان است و هر كشوري با توجه به ميزان اهميت آموزش و پرورش در سطح جامعه و درنزد مسئولان و سياست‌گذاران، جهت تحقق اين امر برنامه‌ريزي و سرمايه گذاري مي‌كند. تقريباً دركليه جوامع، مسائل وهدف‌هاي آموزشي به همديگر شباهت دارند،ولي روش‌ها وبرنامه‌ريزي‌هاي مورد استفاده در امرآموزش علوم وحل مشكلات مرتبط، با سنت هاو فرهنگ هريك از جوامع ارتباط مستقیم مي یابد.

اعتقاد استرانگ اتل به نقل از بدريان (1385) بر این است که: درچند دهه اخير، نگرش جهانيان درمورد فرآيندهاي ياددهي- يادگيري به طوركامل تغيير كرده‌است. درسالهاي نه چندان دور، بسياري اعتقاد داشتند كه ذهن دانش‌آموزان همانند ظرفهای خالي است كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات است. اما پديده‌هاي بزرگي همچون انفجار اطلاعات وگسترش روزافزون فناوري و نفوذ آن در تمامي ابعاد زندگي انساني، پيشرفت‌هاي اخيرصورت گرفته درعلوم تربيتي و روشها و برنامه های درسی وآموزشی علوم تجربي، با تغييراين نگرش نشان داده‌است كه با توجه به ضرورت زمان، بايد تمامي  دانش‌آموزان براي زندگي در جامعه ی پيچيده و پيشرفته امروزي كه ارتباط  تنگاتنگي با مسائل علمي و فناوري دارد، آماده شوند. اخيراً، هيچ يک از موضوع‌هاي درسي در سطح جهاني، به اندازه دروس علوم تجربي دچار تغيير و تحول نشده است. گرچه محتواي درسي علوم تجربي به خودي خود به دليل پيشرفت فزاينده علم و دانش بشري، روز به روز جديدتر و غني‌تر مي‌شود، ولي اين تغيير تنها از جنبه محتوايي، آموزش علوم را در برنمي‌گيرد. ويژگيهای عصرکنونی ايجاب مي‌كندتابرنامه‌های آموزشی علوم تجربي  به نحوی ساماندهی گردد که با بهره‌گيري از آنها، همة تواناييهای شناختی و شخصيتی دانش‌آموزان رشد کرده و فراگيران با برخورداري ازمزاياي علوم و فناوري، توانمنديهای لازم برای رويارويي باتحولات جديد را کسب نمايند.

هارلن به نقل ازبدريان(1385) در برنامه‌های درسی جديد علوم تجربي و روشهای آموزش آن، تأکید اساسی بر روشهایی است که نقش اصلی در فرآیند یادگیری به عهده دانش‌آموز است. بنابراین، سایرعوامل مانند محتوای آموزشی، تجهیزات وابزارهای آموزشی واقدامات معلم همگی درارتباط با دانش‌آموز معنی و مفهوم پیدا می‌کنند. معلم در این روشها نقش جهت دهنده و سازمان دهنده را دارد و می‌کوشد تا فعالیتهای دانش‌آموزان را متناسب با هدفهای درس در مسیرصحیح پیش ببرد.

علوم تجربی یکی از دانشها و معرفتهای بشری است که یافته های آن از راه مشاهده تجربی به دست  می آید و ملاک یا معیار آن، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است. هدف از آموزش علوم تجربی، آموزش پدیده هایی است که درزندگی روزانه مشاهده می شود. در همه نظامهای آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه ای برخورداربوده و تلاش می شود تا همه دانش آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی لازم، آگاهیهای لازم برای رشد به سوی یک شهروند مطلوب را کسب کنند. آنان با کسب آگاهی و مهارت لازم در زمینه های مختلف علوم، قادر خواهند بود تا در زندگی خود تصمیمات آگاهانه و منطقی بگیرند.

امروزه آموزش علوم تجربی بالاخص؛ فیزیک، شیمی،  زیست شناسی و زمین شناسی در مدارس، به یکی از موضوعهای دشوار و مورد توجه تبدیل شده است. در مجموع، شاکله هر برنامه درسی به وسیله عناصر آن ساخته و پرداخته می شود، و در صورتی که آرمانها، مهندسی، سیستم، سطح بندی و سایرعناصردر یک تعامل مناسب طراحی و تنظیم نگردد؛ نمی توان درانتظار در یافت پاسخ مناسبی بود.

در مورد تعداد عناصر تشكيل دهنده برنامه درسي، که در این پژوهش مورد بررسی و ملاک تشخیص برنامه درسی است، ميان برنامه ريزان درسي اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی از صاحب نظران  برنامه درسی را موضوع محور می نگرند، و برحجم و محتوا نسبت به فرآیند یادگیری تاکید بیشتری دارند. در حالی که در  برنامه درسی دانش آموز محور بر ویژگی یادگیرنده تاکید می شود و فرآیند یاددهی و یادگیری اهمیت بسزایی می یابد. در برنامه درسی جامعه محورهم  برفرآیند یادگیری، روش حل مسئله مورد تاکید است.

بعضی این عناصر را به چهارعنصراساسي (هدف، محتوا، روش و ارزش يابي )محدود مي كنند و برخي ديگرمانند فراسيس كلاين آن را تا 9 عنصر توسعه مي دهند. مواد آموزشي، فعاليتهاي يادگيري، راهبردهاي ياددهي- يادگيري، ارزشيابي، گروه بندي، زمان و فضا. درفرايند برنامه ريزي درسي اين عناصر به صورت يك سيستم و در ارتباط متقابل با هم درنظر گرفته مي شوند. در اين تحقيق از عناصر كلاين دربررسی سه نوع برنامه درسي استفاده شده است.

1-2- بيان مساله

سیلوروالکساندر[4] درتعریف برنامه درسی قصد شده آن را نقشه ایی می دانند که فرصتهای مناسب یادگیری، برای رسیدن به هدفهای کلی ویا هدفهای جزیی معین که برای گروه خاصی از دانش آموزان تدوین گردیده است وقصد این است که درپایان یک دوره آموزشی معین به آن نایل گردند، فراهم میگردد.

آیزنر[5] برنامه درسی رسمی را سلسله وقایع آموزشی، که به قصد تحقق نتایج آموزشی طراحی شده، بیان می کند اما با شرکت دانش آموزان ایرانی در آزمون بین المللی تیمز مشخص شد که اهداف مورد نظر محقق نگردیده است و با اهداف تدوین شده فاصله زیادی وجود دارد(کریمی،1384).

منظور از برنامه درسی اجرا شده، مجموعه اقدامات و فعالیتهای یاددهی- یادگیری است که بر اساس برنامه درسی قصدشده و آنچه معلمان از آن برداشت کرده اند در محیط واقعی کلاس های درس به اجرا در می آید. مجریان برنامه درسی، که به طورخاص معلم می باشد باید آن راعملیاتی کند.

ملکی (1384) بیان می دارد: معلم باید تلاش نماید عوامل داخل مدرسه را با هدفهای برنامه درسی هماهنگ نماید و انطباق لازم را فراهم نماید و قابلت  اجرایی به برنامه قصد شده بدهد. در این صورت برنامه تدوین شده به اجرا در می آید و اهداف برنامه قصد شده، محقق می گردد.

بزعم احمدی(1380) منظور از برنامه درسی آموخته شده یا کسب شده، یادگیری ها و به عبارت بهتر تغییر رفتارهایی است که از طریق به اجرا درآمدن برنامه درسی درمجموعه ی دانش ها، مهارت ها ونگرش های دانش آموزان به وجود می آید در این مرحله از دانش آموزان انتظار می رود که بتوانند به بخش قابل توجهی از اهداف برنامه قصد شده دست یابند. وجود فاصله و ناهماهنگی بسیار میان این سه برنامه مذکور ضعف اساسی در هر برنامه درسی به شمار می آید. آنچه مسلم است نوع رویکرد گروه برنامه ریزی درسی نسبت به فرآیند طراحی، تولیدو اجرای برنامه درسی وبه ویژه توجه به ارزشیابی تکوینی[6]و مجموعی[7] در مراحل گوناگون طراحی، تدوین و  اجرا می تواند نفش اساسی در ایجاد تعادل، هماهنگی و همخوانی برنامه های درسی داشته باشد. لازم است، دیدگاههای طراحان و مجریان به هم نزدیک باشد، تا امکان انطباق این سه نوع برنامه تا حد ممکن افزایش یابد و هدفهای مورد نظر تحقق یابد. درصورت کم شدن و از بین رفتن همپوشانی این سه برنامه مقادیر زیادی انرژی، وقت ومنابع مالی و انسانی بدون نیل به نتایج مطلوب از دست می رود. هر چه برنامه درسی مربوط به موضوعی اساسی وتاثیرگذار بر عوامل دیگر باشد میزان زیانهای غیر قابل جبران افزایش می یابد. بر این اساس شناسایی نقاط قوت و ضعف یک برنامه درسی ضروری است که با روشی نظام مند و همزمان در مرحله اجرا، سه برنامه قصد شده، اجرا شده و آموخته شده ارزشیابی شوند. مسلماٌ نتایج این گونه ارزشیابی جامع وهمه سونگر، اطلاعات مناسب را برای برنامه ریزان درسی، مدیران و معلمان فراهم می آورد تا نتوانند برای اصلاح و بهبود برنامه در زمینه های گوناگون تصمیم گیری کنند.

اعتقاد کیامنش وخيريه(1382) بر این است که اهمیت روزافزون برنامه درسی و آموزش علوم تجربی و تاثیر آن بر رشد علم و فناوری انکار ناپذیر است. همه کشورها پیوسته در تلاشند، تا درنظام های آموزشی خود تجدید نظرنمایند و در برنامه درسی علوم تجربی آخرین یافته های پژوهشی و علمی را اعمال کنند. این درحالی است نتایج پژوهشها نشان داده است، برنامه درسی و آموزش علوم تجربی ایران با علم و فناوری روز تطابق لازم را ندارد.

در کشور ایران نيز تلاش هایی به عمل آمده است تا این کتب مورد بازبینی و به روزگردند. صمدی (1382) نیز در پژوهش خود به ضعف دانش آموزان در یادگیری کتب درسی و نارسایی کتب اشاره می کند: دانش آموزان عدم هماهنگی مطالب کتاب را با اطلاعات جدید که در جستجو های خود یافته اند، آنها موارد ابهام خودرا موردسوال قرار میدهند.درحالی که بيش از %16 ازبرنامه هفتگي مدارس دوره راهنمايي در هرسه پايه دوره راهنمایی به درس علوم تجربي اختصاص می یابد اما هرچه دانش آموزان به پايه هاي بالاتري مي روند دراين درس ضعف بيشتري ازخود نشان ميدهندو دردوره هاي بالاتر به علت عدم درك آن به سمت رشته هايي كه فاقداين گونه دروس باشدويا به ترك تحصيل گرايش مي یابند.

یکی از ابعاد قابل توجه این است که كمترين ميانگين درسها دراکثر آزمونهاي مقايسه ايي متعلق به درس علوم تجربي است (آزمون پيشرفت تحصيلي استان فارس، 1388).

با وجود اختصاص این زمان به درس علوم تجربی در مدارس راهنمایی، تعداد اندکی از معلمان به روشهای ایجاد فرآیند یاددهی – یادگیری علوم تجربی به نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشی قصد شده تسلط دارند. موانع و مشکلات زیادی وجود دارد که اکثرتلاش ها برای ارتقای کیفی آموزش علوم تجربی در مدارس و حتی دانشگاهها را بی اثر می سازد. درمدارس، آموزش علوم تجربی بالاخص فیزیک، شیمی، و زیست شناسی که همگی علوم آزمایش محور محسوب می شوند، بیشتر به تشریح و بیان حقایق و اصول اولیه شناخته شده علمی پرداخته می شود که پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده می شوند. برای آموزش اثر بخش علوم تجربی حتماً باید از فعالیتهای عملی و آزمایشگاهی استفاده شود تا ساخت شناختی دانش آموزان تقویت شده و همچنین مهارتهای عملی لازم را فرا بگیرند. درحالیکه شاه محمدی(1384) اظهار میدارد: دانش آموزان بدون درگیری در فرآیند یادگیری بیشتر مطالب را از معلم خود دریافت می کنند.پاسخگوي بسياري از سؤالات آزمونهاي رايج نيستند، وقتي ظاهر سوال حتی بدون تغییر محتوی تغيير مي يابد، و يا وقتي سطح آن تغيير مي کند، تعداد زیادی از دانش آموزان قوی نیز قادر به پاسخگويي نيستند، بعضي از معلمان اهداف و روشهاي آموزش مطالبي را كه لازم است با آزمايش تدريس شود متوجه نيستند، حتي در يك آزمايش تمام اهداف و مراحل كه وسايل آنرا نيز دارند تعقيب نمي كنند اكثر معلمان سؤالات پژوهشي کتاب را غير قابل عملياتي شدن مي دانند. خانواده وقت و هزينه زيادي را صرف از بين بردن اين خلاء ها مي كند كه به ظاهر بيشتر افراد از اين كار هم به نتايج مطلوبي نمي رسند.

با این حال پژوهش صمدی(1382) نشان داده است، تعدادکمی ازمعلمان ازروشهاي فعال، مشارکت  و درگيري دانش آموزان در كلاس درس خود استفاده می کنندواغلب دانش آموزان، حتی دانش آموزان قوي با حل چندین مورد مثال و مساله، براي هر موضوع درسي جديد، به سختي  به يادگيري در حد تسلط می رسند. آنها بيشتر مطالب پايه را كه در درس علوم تجربي سالهاي قبل و يا دروس وابسته بايد ياد مي گرفتند، ياد نگرفته و يا به فراموشي سپرده اند البته دراین روندقابلیت اعمال مجازاتی در حق معلمان وجود ندارد؛ زیرا آنها آموزشی در این باره به طور کامل نداشته اند  تا بتواند آن را کاربردی کنند.

این مشکلات در اجرای برنامه آموزش علوم، سالهاست خود نمایی می کند. محتواي تدوين شده و قصد شده قابليت اجراي كامل نمي يا بدو درعمل، بخش اساسی ازمحتوا و اهداف در فرصتهای یادگیری واقع نمی شود، از گردونه اجرا خارج شده و به برنامه درسي پوچ مبدل ميگردد. حدود ده سال پيش تغییر کتب درسي علوم تجربي با طرحی جدید با تاکید بر رویکرد فرآیند محور و مهارت های فرآیندی صورت گرفت. امید بسیار می رفت که چرخش فرآیند برنامه ریزی درسی از روشهای مبتنی بر موضوع – محوری به روشهای فرآیند محوری بتواند تغییرات مفیدی در سطح یادگیری دانش آموزان به وجود آورد، و زمینه های لازم برای تغییر سایر برنامه های درسی با تاکید بر رویکرد فرآیند-محوری ایجاد گردد، اما هنوز بعد از یک دهه مشکلات به قوت خود باقي است.

دیویی معتقد است: دانش آموزان در  سنين راهنمايي دارای توانایی نسبی گرایی و عدم تمرکز می شوند و در قضاوتهای خود انگیزه ها و اوضاع و احوال را در نظر میگیرند .آنها در این سن وارد مرحله تفکر انتزاعی می شوند وبه دنبال موضوعات جدید و سازمان  یافته هستند روحیه پژوهشگری در آنها افزایش می یابد و به دنبال حقایق و علوم روز هستند (دیویی به نقل از کدیور،1381).

نتایج پژوهش مومنی راد(1387) حاکی از آن است: افرادی که به اینترنت دسترسی دارند بیش از یک چهارم اوقات خود را به جستجوی مطالب جدید در آن می گذرانند و آخرین یافته ها را از آن به دست می آورند این در حالی است  که بیش از نیمی از این افراد را نوجوانان زیر15سال تشكيل می دهند. اين روحيه جستجوگري و شروع تفكر انتزاعي وظايف برنامه ريزان درسي را درتدوين مطالبي كه پاسخگوي مطالبات دانش آموزان باشدوهمچنین  وظيفه  معلمان را درروشهاي آموزشي سنگين تر مي كند.

کریمی(1384) اظهارمی دارد: درآزمونهاي بين المللي مانند سومين مطالعه بين‌المللي رياضيات و علوم[8] (تيمز)كه يكي ازملاك هاي توسعه آموزشي كشورها و ازجمله معيارهاي بين المللي براي قضاوت دربرنامه درسي تدوين شده، اجرا شده وآموخته شده مي باشد،دانش آموزان ایرانی به راحتي مطالب مهم واساسي رابه فراموشي مي سپارندوقادربه پاسخگويي به سؤالات،مخصوصا فراتر ازسطح دانش نيستند………..         ….      .نتایج كيامنش وخیریه(1382) نیز برآن صحه میگذارد و نشان می دهد این مشکل مستمردردرس علوم تجربی وجود داشته است: تيمز2003 که درايران وتعداد زيادي از كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه انجام گرفت، نتايج بسيار ضعيف دانش‌آموزان ايران را درتمام آزمون‌هاي علوم دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي نشان داد. اين مطالعه مشخص کرد كه كيفيت آموزش علوم درکشورماپایین‌تر از استانداردهای جهانی است. مطالعه ميداني تيمز سال2003 نشان داد كه دانش‌آموزان ايراني در مجموع 286 پرسش آزمون عملكردي، متناسب بابرنامه‌هاي رسمي كشورمان، ازنظربه خاطرسپردن وفهميدن، درسطح نسبتاً بالایی قرار دارند، اما درمهارت‌هايي چون ساختن نظریه‌ها،جتجزيه و تحليل داده‌ها، حل مسئله و بكارگيري ابزار و روش‌هاي علمي و يا تحقيق درباره طبيعت و محيط زیست، در سطح بسيار پاييني قرار دارند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ويژگي هاي آموزش صلح در برنامه ي درسي دوره ي ابتدايي از ديدگاه کارشناسان و معلمان
 • پايان نامه بررسي رابطه تعاملي جامعه و مدرسه در برنامه درسي دوره متوسطه از ديدگاه صاحب نظران و تجارب بين الملل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122