پايان نامه ارزيابي نوسانات قيمت سهام با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي نوسانات قيمت سهام با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي نوسانات قيمت سهام با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده    1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1. مقدمه    3
1-2. تشريح و بيان موضوع تحقيق    4
1-3. ضرورت انجام تحقيق    7
1-4. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:    10
1-5. اهداف تحقيق    10
1-6.  سؤالات تحقیق:    11
1-7.  فرضيه‏هاي تحقیق:    11
1-8. روش شناسی تحقیق:    11
1-9. جامعه و نمونه آماري    12
1-10. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات تحقيق    13
1-11. محدویت های تحقیق    15
1-12. ساختار تحقيق    15
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1. مقدمه    17
2-2. مروري بر ادبيات تحقيق    18
2-2-1. تحقیقات داخلی    18
2-2-2. تحقیقات خارجی    24
2-3. سری های زمانی    30
2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی    31
2-3-2. ویژگی های سری های زمانی    31
2-3-3. مدل سازی سری های زمانی    31
2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز    32
2-3-5. روش باکس- جینز    33
2-3-6. تبدیلات    33
2-3-7. پیش بینی    35
2-3-8. انواع واريانس    36
2-3-9. ويژگي هاي سري هاي زماني مالي    37
2-4. واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته(گارچ )    39
2-4-1. فرآيند GARCH(p,q)    39
2-4-2. فرآيند GARCH(1,1)    41
2-4-3. آزمون مدل گارچ    42
2-4-4. تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ    44
2-5. شبيه سازي مونت كارلو    46
2-5-1. تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو    47
2-5-2. اعدادتصادفي    48
2-5-3. توليد كننده هاي اعداد تصادفي    50
2-5-4. روش هاي توليد اعداد تصادفي    52
2-5-5. فرآيند شبيه سازي مونت كارلو    52
2-5-6. روش هاي شبيه سازي مونت كارلو    53
2-5-7. كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو    54
2-5-8. مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو    56
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه    59
3-2. روش گردآوري و تحليل داده ها    59
3-3. قلمرو تحقيق    59
3-4. جامعه و نمونه آماري    59
3-5. فرضيات تحقيق    60
3-6. شيوه انجام تحقيق    60
3-7. چگونگي بررسي سري هاي زماني    61
3-7-1. ويژگيهاي توزيع داده ها    61
3-7-2. معيار ريشه واحد    62
3-7-3. آزمون بررسي اثرات ARCH    64
3-7-4. معيار خودهمبستگي    65
3-8 . مدل GARCH(1,1)    69
3-8-1. مدل سازي    69
3-8-2. خطاهاي غيرنرمال    69
3-8-3 . تخمين ميانگين و واريانس شرطي با استفاده از مدل GARCH(1,1)    71
. 9-3شبيه سازي    72
3-9-1 . حركت هندسي براوني    72
3-9-2. فرآيند اجرايي شبيه سازي مونت كارلو    73
3-10. روش هاي ارزيابي نتايج تحقيق    74
3-10-1. معيارهاي ارزيابي دقت نتايج پيش بيني    74
3-10-2. آزمون دايبولد-ماريانو    75
فصل چهارم : نتایج
4-1. مقدمه    77
4-2. روش شناسي و كليات سري داده ها    77
4-3. تجزيه و تحليل اطلاعات سري هاي زماني مورد مطالعه    77
4-3-1. بررسي آزمون ريشه واحد    79
4-3-2. بررسي آماره هاي توصيفي    80
4-3-3 . بررسي آزمون اثرات آرچ    82
4-3-4.  بررسي آزمون خودهمبستگي    83
4-4. نتايج تجربي    84
4-4-1 . برآورد پارامترهاي مدل گارچ    84
4-4-2 . اجرای شبیه سازی مونت کارلو    86
4-4-3 . پیش بینی    88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1. نتيجه گيري    91
5-2. پيشنهادات    92
فهرست منابع
منابع فارسی    95
منابع غیرفارسی    97
پیوست
پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو    101
چکیده انگلیسی    105

منابع فارسی

کتب

راعی، ر؛ تلنگی، ا. 1383. مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته . تهران :انتشارات سمت، 600 صفحه

پایان نامه ها

ابراهيمي، ع. 1385. مدل هاي گارچ و آرچ و كاربرد آنها در تحليل هاي اقتصادي . پايان نامه     كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان دانشكده علوم

سعيدي، ح. 1391. پيش بيني نوسانات بازدهي با استفاده از مدل هاي تركيبي گارچ-شبكه عصبي مصنوعي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

صمدي گمچي، ب. 1386. مدلسازي تلاطم در شاخص قيمت بورس تهران با استفاده از مدل هاي گارچ و معرفي الگوي مناسب براي تعيين ارزش در معرض خطر . پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف،

معارفيان، م. 1389. سنجش كارائي شبيه سازي شبه مونت كارلو در تخمين ارزش در معرض خطر براي بورس اوراق بهادار تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

نظيفي نائيني، م. (1390). مدلهاي گارچ در پيش بيني نوسانات بازار سهام. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد دانشگاه رازي.

پژوهش ها

ابونوري، ا؛ موتمني، م.  1385 . بررسي همزمان اثر اهرمي و بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران،  تحقيقات اقتصادي، شماره 76 ، ص 101 تا 117

پیروتی، ج؛ جعفری، ق؛ ایزدی نیا،ن. (1390). تحلیل چند فراکتالی نوسانات روندزدایی شده  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره14، ص115-134

تهراني ،ر؛محمدي،ش؛ پورابراهيمي، م. 1389 .  مدل سازي و پيش بيني نوسانات بازده در بورس   اوراق بهادار تهران، تحقيقات مالي دوره 12 شماره 30 ص 23 تا 34

رجبی پورمیبدی، ع؛ فرید، د؛ میرفخرالدینی، ح. 1389. کاربست VAR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو دربورس اوراق بهادار تهران. دانش و توسعه، شماره 31، ص 96-119

سلامی،ا. 1382. مروری بر شبیه سازی مونت کارلو، پژوهشنامه اقتصادی،شماره 8، ص117-138

شاهمرادي، ا؛ زنگنه؛ م. 1386. محاسبه ارزش در معرض خطر براي شاخص هاي عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتريك. تحقيقات اقتصادي، شماره 79، ص121-149

شاهویری، م؛ امیری، م؛ نصرالهی، ز. 1389. مقایسه مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش درمعرض ریسک پورتفولیوی ارز. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3، ص 141-117

صمدی، م؛ مهدوی، غ. 1391. بررسی مقایسه ای ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل نشده و تعدیل شده. پژوهشنامه بیمه، شماره1، ص 49-73

كشاورز حداد، غ؛ صمدي، ب. 1388. برآورد و پيش بيني تلاطم بازدهي در بازار سهام تهران و مقايسه دقت روش ها در تخمين ارزش در معرض خطر: كاربردي از مدل هاي خانواده FIGARCH . تحقيقات اقتصادي، شماره 86

محمدي، ش؛ راعي، ر؛ تهراني، ر؛ فيض آباد، آ. (1388). مدل سازي نوسان در بورس اوراق بهادار تهران. تحقيقات مالي، دوره 11 شماره 27، ص 97-110

نصیری، س؛ محمدي، ت. 1389. مقایسه مدل های ریسک متریک و گارچ در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مالي،شماره 6، ص 95-118

Aydemir, A. B., Volatility Modelling in Finance, In Knight, J., and Satchell, S., 2002, Forecasting Volatility in the Financial Markets, Butterworth-Heinemann Finance, Second Edition, 1-45.

Chatfield, Chris, 1995, The Analysis of Time Series: An Introduction, Fifth Edition, 1-4, 10-12, 27-28, 31,

Enders, W., 2004, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 50

Greene, William H., 2003, Econometric Analysis, Pearson Education, Inc., Fifth Edition,

Gujarati, Damodar N., 2004, Basic Econometrics, The McGraw-Hill Companies, Fourth Edition,

Tsay, Ruey S., 2005, Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons, Inc., Second Edition,Researchs

Abad,  P.  &  Benito,  S.  (2009)  A  Detailed  Comparison  of  Value  at  Risk  in

International  Stock  Exchanges;  Fundación  De  Las  Cajas  De  Ahorros,Documento De Trabajo (452/2009), 1-45

چكيده

در اين پژوهش به بررسي توان پيش بيني شبيه سازي مونت كارلو براي نوسان در افق يكماهه پرداخته شده است. هدف پژوهش در قالب دو فرضيه بيان شده است. فرضیه اول به اين شكل مطرح شده كه تفاوت معناداري در پيش بيني نوسانات قیمت سهام توسط شبيه سازي مونت كارلو با پيش بيني مدل گارچ وجود دارد و فرضیه دوم بيان ميكند كه با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهاي پژوهش شامل سري شاخص كل قيمت سهام در فاصله سالهاي 1376 تا 1391 مي باشد. براي مدل گارچ از سه تابع توزيع نرمال ، t-استيودنت و GED استفاده شده است و براي ارزيابي نتايج از سه تابع زيان آماري RMSE ، MAE و MAPE كمك گرفته ايم. همچنين براي بررسي معناداري تفاوت پيش بيني هاي مدل گارچ و شبيه سازي مونت كارلو ، آزمون دايبولد-ماريانو را انجام ميدهيم. نتايج حاكي از آن است كه مدل گارچ پيش بيني هاي دقيق تري را نسبت به شبيه سازي مونت كارلو ارائه ميدهد، اما پيش بيني هاي اين دو روش با توجه به آزمون دايبولد-ماريانو تفاوت معناداري ندارند و بطور كلي مي توان گفت شبيه سازي مونت كارلو نتايج قابل قبولي را براي پيش بيني نوسان بدست ميدهد.

كلمات كليدي: پيش بيني نوسان، مدل گارچ، شبيه سازي مونت كارلو، حركت هندسي براوني

 فصل اول: كليات تحقیق

 1-1. مقدمه

نوسان پذيري يا تغيير پذيري[1] از آن دسته متغيرهاي مهمي است كه در دهه هاي اخير براي مدل سازي آن تلاش هاي بسياري صورت پذيرفته است. پيش بيني اين متغير در مديريت ريسك، ارزش گذاري سبد سرمايه، قيمت گذاري مشتقات و … داراي كاربردهاي فراواني است. با دست يافتن به الگوهاي نوسان بازده سهام و با استفاده از پيش بيني پذيري قيمت سهام مي توان تخصيص سرمايه را به شكل هموارتر و كاراتر صورت داد. اما از ديدگاه معامله گران بازار مشتقات، درك نوسان پذيري، پيش بيني دقيق آن و حفاظت از دارايي هاي پرتفوي در مقابل هزينه هايي كه اين متغير به ارزش كل تحميل مي كند، از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. دانستن اين واقعيت كه معاملات و ابزارهاي مشتقه در فضاي بازار سرمايه ايران روندي تكاملي به خود گرفته است، بر ضرورت اجراي تحقيقات كاربردي بيشتر در اين حوزه مي افزايد.

نتيجه تلاش محققان در خصوص اين متغير را مي توان در پيدايش و ارتقاء مدل هاي ناهمساني واريانس شرطي خودرگرسيو[2] مشاهده نمود. مدل هاي سري زماني مالي كه مبتني بر نظريه هاي مالي و اقتصادي مي باشند، به تدريج به چارچوب هايي پذيرفته شده براي پيش بيني متغيرها و سري هاي زماني مالي تبديل شده اند. اما هنوز اين نظريه ها به اندازه كافي ارتقاء پيدا نكرده اند كه با اتكاء صرف به برآوردهاي حاصل از آن بتوان بر عوامل گوناگون خارجي كه بر صحت پيش بيني ها موثر است، فائق آمد. بسياري از تحقيقات مالي در سال هاي اخير بر اين مساله متمركز بوده است كه مدل هاي سنتي خطي و غيرخطي را براي دست يافتن به برآوردها و پيش بيني دقيق تر، به نحوي ارتقاء دهند. (سعیدی،1391، ص2)

آنچه در اين ميان بسيار مورد تاكيد بوده و اين تحقيق مي تواند در راستاي آن قرار گيرد، اين نكته است كه تا كنون هيچ روش قطعي براي پيش بيني تلاطم بازده سبد سهام به عنوان روشي با قابليت اطمينان بالا مطرح نبوده است و اگر در بازاري روشي كارائي بالاتر از خود نشان دهد، در بازاري ديگر لزوما از كارائي بالائي برخودار نبوده است. ماهيت متفاوت بازارهاي مالي، تاثيرپذيري از ساختار اقتصادي كشورها با توجه به تفاوت زياد كشورها از نظر اقتصادي، توسعه يافتگي متفاوت بازارهاي مالي، برهمكنش بازارهاي مالي روي همديگر و … باعث شده است كه براي مديريت ريسك و پيش بيني تلاطم بازارهاي مالي و سبدهاي سهام مطالعات گسترده اي در كشورهاي مختلف صورت گيرد كه معمولا به نتايج يكساني هم منجر نشده است و محققان متفاوت روش هاي مختلفي را به عنوان روش مناسب ارائه دهند.

با گسترش و توسعه بازار سرمايه كشور كه در راس انها بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است، امروزه بخش قابل توجهي از دارايي هاي سرمايه گذاران در قالب سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس موجود مي باشد.

روش شبيه سازي مونت كارلو [3] راه حل هايي تقريبي با استفاده از نمونه گيري آماري و فرآيندهاي تصادفي براي دامنه گسترده اي از مسائل موجود از رياضيات و ديگر شاخه هاي علوم بوجود آورده است. اين روش نوعي روش شبيه سازي آماري بوده كه توانسته شبيه سازي مربوطه را با استفاده از دنباله هايي از اعداد تصادفي محقق نمايد. روش شبيه سازي مونت كارلو در واقع مجموعه اي از روش هايي متفاوت بوده كه اساسا فرآيند يكساني را طي مي نمايند. اين فرآيند، شبيه سازي هاي متعددي را با استفاده از اعداد تصادفي در جهت دستيابي به جوابي تقريبي براي مسئله موردنظر ممكن مي سازد. ويژگي و مشخصه اصلي روش شبيه سازي مونت كارلو اين بوده است كه مي تواند با استفاده از توليد كننده هاي اعداد تصادفي و توليد اينگونه اعداد در حجم بسيار زياد جواب هايي منطقي و درست در خصوص پديده هاي فيزيكي ارائه نمايد. ( معارفيان، 1389، ص 17)

در اين پژوهش كارايي شبيه سازي مونت كارلو در پيش بيني نوسان مورد ارزيابي قرار ميگيرد و كيفيت اين پيش بيني از طريق مقايسه با پيش بيني مدل گارچ[4] آزمون مي شود.

1-2. تشريح و بيان موضوع تحقيق

پيش بيني نوسان يكي از مسايل بسيار مهم در بازارهاي مالي است كه توجه بسياري از پژوهشگران دانشگاهي و كارشناسان اين حوزه را در چند دهه ي گذشته به خود جلب كرده است. اهميت اين موضوع از آن جا ناشي ميشود كه نوسان در بازار مالي يكي از متغيرهاي مهم در زمينه ي تصميمات سرمايه گذاري، قيمت گذاري اوراق بهادار و مشتقه ها، مديريت ريسك، تدوين مقررات و سياستگذاري پولي است. (تهرانی،1389، ص24) بطور مثال سرمایه گذاران سطوح معینی از ریسک پذیری یا درجه تحمل ریسک را دارا می باشند و از این بابت ارائه مدل مناسبی برای پیش بینی نوسانات در طی دوره سرمایه گذاری می تواند نقطه آغازین خوبی برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری باشد. علاوه براین در حال حاضر مدیریت ریسک مالی از نقش های محوری اکثر نهادهای مالی محسوب می شود ولذا شناخت و پیش بینی نوسان بازارهای مالی از ضرورت های عملیاتی چنین موسساتی خواهد بود.همچنین بسیاری از مدل های قیمت گذاری داریی، از تخمین نوسانات به عنوان یک سنجش ریسک ساده استفاده می کنند و توجه به محاسبه بهتر نوسان باعث می شود که قدرت تخمین در سایر مدل های مالی همانند مدل قیمت گذاری بلک-شولز که در آنها از نوسان استفاده می گردد بیشتر شده و از این رو کارایی تخمین در مدل های مذکور افزایش یابد. به علاوه نوسان پذیری بازارهای مالی تاثیر مهمی در اقتصاد کشورها از طریق ایجاد یا کاهش اطمینان و اعتماد عمومی ایفا می نماید. بدین دلیل سیاستگذاران توجه خاصی را به پدیده نوسان نشان می دهند. با توجه به مطالب فوق شناسایی دینامیک نوسان در تمامی بازارهای مالی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده وارائه مدل های مناسب برای پیش بینی نوسانات از ابزارهای اصلی دست اندرکاران اقتصادی و مالی کشورها، بورس ها و شرکت ها در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری تلقی می شود. (نصیری، 1389، ص 96-97)

بنابراین توجه به این مسایل سبب ایجاد سوالهایی از این قبیل می شود که چطور می توانیم بطور موثری نوسانات را پیش بینی کنیم و آیا ممکن است که مشخصا یک تکنینک ترجیح داده شده را انتخاب کنیم؟

این موضوع که بعضی از مشکلات مالی می توانند به کمک ابزارهای علمی نشان داده شوند، موضوع جدیدی نیست. در سال۱۹۰۰میلادی لوئیز باچیلیر[5] در رابطه با نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار پاریس مطالعاتی را انجام داد، وی یک مفهوم فراتر از ریاضیات را وارد محاسبات خود نمود و آن ، یک مفهوم فیزیکی به نام « حرکت تصادفی » بود که پیش تر از وی توسط ایساک نیوتن معرفی شده بود. مدل بازار سهام باچیلیر بسیار ساده بود و بسیاری از جریانات و نوسانات قیمت را در بر نمی گرفت به عنوان مثال شامل احتمالات شکست نمی شد. وی فرض کرده بود که بسیاری از تغییرات به دنبال توزیع چگالی گاووسی است و شکست ها در مدل وی در نظر گرفته نشده بود زیرا احتمال رخ دادن حوادث بزرگ و مهم در یک جهان گاووسی بسیار کوچک است.

در ابتدای قرن بیست و یکم فرضیه بازار کارآ[6] کمرنگ شد خیلی از متخصصان آماری و اقتصادانان مالی تا حدی به قابل پیش بینی بودن قیمت سهام اعتقاد پیدا کردند. گروهی از اقتصادانان بر اجزای رفتاری و روانی تعیین کننده قیمت سهام تاکید نموده اند و اعتقاد به قابل پیش بینی بودن قیمت سهام بر مبنای الگوی قیمت گذشته سهام داشته اند، بعضی از اقتصادانان ادعا کرده اند که الگوهای قابل پیش بینی به سرمایه گذار توانایی تحصیل بازده اضافی را میدهد.

بسیاری از دانشمندان تلاش کرده اند که مدل های مالی بهتری را ایجاد نمایند. ایجاد یک مدل مناسب نوسانات قیمت در راستای کنترل بهتر ریسک مالی توسط بازیگران مالی عامل حیاتی در بازارهای بین المللی است. در واقع بازارها می توانند به عنوان « مبادلات ریسک » در نظر گرفته شوند که در آن هریک از بازیگران مالی سعی در کاهش ریسک خود دارند. یک مدل نوسانات قیمت سعی در پیش بینی این موضوع دارد که در آینده چه اتفاقی با چه احتمالاتی رخ خواهند داد. پس این نظریه که یک حالت مشخص حتماً رخ خواهد داد کاملاً بی معناست. این موضوعی است که منجر به توسعه قوانین آماری می شود .تا به امروز مدلی جامع که تمام جوانب بازارهای مالی و سرمایه را در نظر بگیرد، ارائه نشده است ولی مدل های گوناگونی توسط فیزیکدانان آماری ارائه شده است که همگی سعی در پیش بینی آینده بازارهای مالی و سرمایه دارند، درواقع سعی در پیش بینی تغییرات محصولات در آن بازارها را دارند.

در پاسخ به اهميت موضوع نوسان پذيري، مدل هاي اقتصادسنجي فراواني در اين خصوص توسط محققين اقتصاد مالي ارائه شده است كه اين مهم از نياز مبرم به مدل سازي شرايط عدم اطمينان و لزوم مديريت ريسك نهفته در دارايي هاي مالي ناشي مي شود. بازدهي هاي دارايي هاي مالي معمولا داراي سه ويژگي مهم است: نوسان خوشه اي[7]، رابطه نامتقارن[8] و غيرخطي بودن[9]. ( سعيدي، 1391، ص4)

انگل[10] (1982) برای اولین بار مدلی را ارائه نمود که بر اساس آن توانست ناهمسانی واریانس شرطی را مدل سازی نماید. بولرسلو[11] (1986) با بسط مدل انگل، مدل ناهمسانی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (گارچ ) را معرفی نمود. پس از آن مدل های گوناگونی بر پایه مدل اولیه انگل ( مدل آرچ[12] ) توسط محققین مختلف ارایه گردیدند كه اين مدل ها هم اكنون مهمترين مدل ها براي تجزيه و تحليل داده هاي سري زماني مالي با تواتر بالا شناخته ميشود .

نقطه قوت مدلهاي فوق در اين است كه پايه هاي تئوريك مالي و اقتصادي قوي دارند. اما به هرحال شرايط متغير بازار، همواره اجزاء اخلال فراواني ايجاد مينمايد و لذا براي ارتقاي مدل بايد مدام بر تعداد متغيرهاي توضيح دهنده افزود. از سوي ديگر مدلهاي سري زماني مقيد به فروض محدود كننده اي در رابطه با نوع توزيع سري زماني ميباشند. بنابراين در بسياري از موارد تكيه بر خروجي هاي خام اين مدلها، منطقي به نظر نمي رسد و منجر به نتيجه گيري هايي به دور از واقع ميشود. ( سعيدي، 1391، ص5)

بسياري از تحقيقات مالي در سالهاي اخير بر اين مسأله متمركز بوده است كه مدلهاي سنتي خطي و غيرخطي را براي دست يافتن به برآوردها و پيش بيني هاي دقيقتر، به نحوي ارتقا دهند. روش مونت كارلو يكي از روش هاي شبيه سازي در حالت عدم قطعيت مي باشد كه در آن تعدادي از متغيرهاي مربوط به آينده به صورت پارامترهاي داراي توزيع تصادفي در نظر گرفته مي شوند.روش مونت كارلو با در نظر گرفتن پويايي سيستم به پيش بيني تغييرات آينده آن پرداخته و اين تغييرات را شبيه سازي مي كند. در اين روش، پيش بيني آينده هر متغير تصادفي از طريق در نظر گرفتن يك تابع توزيع احتمالي ارزيابي مي شود وفرض نرمال بودن توزیع بازدهی، براي ابزارهاي مالی که تابع بازدهی غیرخطی دارند، الزامی نیست.

در این پژوهش قصد داریم تکنیک شبیه سازی مونت کارلو را در مسئله نوسانات قیمت سهام را بکار برده و سوال اصلی این است که آیا در قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران نوسان وجود دارد و آیا این نوسان را می توان با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تبیین ، ارزیابی و پیش بینی نمود؟

1-3. ضرورت انجام تحقيق

نوسان پذيري از ديد كليه اشخاص كه در تعامل با بازار مي باشند، امري حائز اهميت به شمار مي رود. در باور عموم، نوسان پذيري هم معني و معادل ريسك تفسير مي شود و افزايش آن علامتي براي احتمال بروز افت و در پي آن بحران در بازار تلقي مي گردد. از ديدگاه آنها نوسان پذيري بالا نشانگر عدم ارزش گذاري منصفانه و عدم عملكرد بازار است. در ابتدا و ميانه ي بحران مالي در سال 2008 ، شاخص نوسان ضمني [13]s&p 500 ، كه در واقع ملاك و معياري براي پيش بيني نوسان پذيري 30 روز آينده محسوب مي شود، از ابتداي سال 2008 شروع به افت و خيزهاي شديد نموده و در انتهاي اين سال دچار افزايش شديد گردید. در واقع نگراني معامله گران از آينده، موجب تصميمات متغير و مشوش آن ها در قيمت گذاري مي شود و در بسياري از موارد آنچه موجب بروز نگراني ها شده به وقوع مي پيوندد.

اما از ديدگاه معامله گران بازار مشتقات درك نوسان پذيري، پيش بيني دقيق آن و حفاظت از دارايي هاي پرتفوي در مقابل هزينه هايي كه اين متغير به ارزش كل تحميل مي كند از اهميت دوچنداني برخوردار مي باشد. در تئوري هاي مدرن قيمت گذاري آپشن و در راس آن مدل بلك و شولز[14] ، نقش محوري در تعيين ارزش منصفانه آپشن يا ساير مشتقات با ويژگي هاي آپشن، مربوط به برآورد نوسان پذيري است. اگرچه نوسان پذيري دارايي، يكي از پنچ پارامتر دخيل در اين قيمت گذاري است ولي قيمت سهام، قيمت توافقي، زمان تا سررسيد و نرخ بهره به سادگي از اطلاعات بازار استخراج مي شود و تنها نوسان پذيري است كه نيازمند برآورد و پيش بيني مي باشد. پرواضح است كه قيمت آپشن وابستگي كامل به نوساني دارد كه دارايي پايه در آينده تجربه خواهد نمود و براي قيمت گذاري آن بايد ميزان نوسان دارايي تا تاريخ انقضاء برآورد گردد. لذا يكي از كاربردهاي پراهميت پيش بيني نوسان پذيري، در معاملات مشتقه نمايان مي شود.

از جمله ضرورت هاي ديگر اجراي چنين پژوهشي، كاربرد گسترده آن در مديريت ريسك مي باشد. محاسبه ريسك در پرتفوي هاي سرمايه گذاري امروزي كه شامل انواع ابزارهاي مالي از جمله سهام، اوراق بدهي و انواع ابزارهاي مشتقه است، تنها از طريق شاخص ارزش در معرض[15] ريسك ميسر است. برآورد ارزش در معرض ريسك و شبيه سازي آن عموما نيازمند پيش بيني نوسان پذيري است. بطور كلي افزايش نوسان پذيري مي تواند آثار عميقي بر اقتصاد داشته باشد. امروزه اين اثرگذاري به شكلي بسيار مشهودتر از قبل، وجود دارد. در دهه گذشته رخدادهايي همانند حملات يازده سپتامبر يا بروز بحران مالي آمريكا و … ، و در پي آن بروز تلاطم در بازارهاي مالي، اثرات مخرب از كنترل خارج شدن اين متغير را بر اقتصاد جهان به اثبات رسانده است. بنابراين ارتباط مستقيمي ميان عدم اطمينان در بازارهاي مالي و ميزان اعتماد عمومي وجود دارد و به همين دليل سياست گذاران تكيه قابل توجهي به برآوردهاي بازار از نوسان پذيري به عنوان فشارسنجي براي سنجش آسيب پذيري اقتصاد دارند. در كشور ايالات متحده همانند بسياري از كشورها، بانك مركزي اين كشور، نوسان پذيري سهام، اوراق قرضه، ارز و كالا را براي تنظيم سياست هاي پولي بطور جدي مورد توجه قرار مي دهد.( پون و گرنجر[16]، 2003، ص478-539)

[1] .Volatility

[2] . Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models

[3] . Monte Carlo Simulation

[4] . Generalized Auto Regressive Conditional  Heteroskedasticity ( GARCH)

[5] . Bachelier, (1900)

[6] . Efficient Market Hypothesis (EMH)

[7] . Volatility Clustering

[8] . Asymmetric Relation

[9] . Nonlinearity Property

[10] . Engle

[11] . Bollerslev T, 1986

[12] . Auto Regressive Conditional  Heteroskedasticity (ARCH)

[13] . Implied Volatility of S&P 500 Index Option ( VIX)

[14] . Black and Scholes, 1973

[15] . Value at Risk

[16] . Poon and Granger

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
 • پايان نامه تأثير هيات مديره بر ارزش گذاري سهام در عرضه هاي عمومي اوليه
 • پايان نامه بررسي رابطه کيفيت سود و تغييرپذيري بازده سهام
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122