پايان نامه ارزيابي و اولويت بندي مقتضيات وجودي سازمان جهت استقرار مديريت دانش در سازمان صنايع دريايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

يان نامه ارزيابي و اولويت بندي مقتضيات وجودي سازمان جهت استقرار مديريت دانش در سازمان صنايع دريايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 172 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي و اولويت بندي مقتضيات وجودي سازمان جهت استقرار مديريت دانش در سازمان صنايع دريايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بيان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4- اهداف تحقيق 6
1-5- سوالات تحقیق7
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق8
1-7- قلمرو تحقیق9
1-8- محدودیت های تحقیق9
1-9- اصطلاحات10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه14
2-2- تاریخچه مدیریت دانش15
2-3- مفاهیم  مدیریت دانش18
2-4- انواع دانش22
2-5- ویژگی های دانش25
2-6- منابع دانش27
2-7- تفاوت مدیریت داده،مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش27
2-8- تعریف مدیریت دانش28
2-9- کاربرد مدیریت دانش30
2-10- اصول مدیریت دانش31
2-11- روش های دانش آفرینی در سازمان33
2-12- مزایای مدیریت دانش34
2-13- چرخه دانش35
2-14- مقتضیات،زیر ساخت ها و عوامل موفقیت مدیریت دانش38
2-15- معیارها و زیر معیارهای بررسی شده در تحقیقات پیشین38
2-15-1- تحقیقات داخلی39
2-15-2- تحقیقات خارجی40
2-16- معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی این تحقیق41
2-17- تحقیقات پیشین در زمینه اولویت بندی معیار ها و زیر معیارها51
2-18- انتخاب روش اولویت بندی زیر معیارها52
2-18-1-تصمیم گیری چند معیاره52
2-18-2- فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)  58
2-18-3- روش ویکور 58
2-18-4- دلایل بهکارگیری روش ویکور در این تحقیق59
2-19- جمع بندی و نتیجه گیری 61
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1-مقدمه64
3-2- جامعه آماري64
3-3- حجم نمونه65
3-4- مراحل و روش محاسبات تحقیق 65
3-4-1-  روش بررسی وضع موجود مقتضیات مدیریت دانش 67
3-4-2- اولویت بندی  زیرمعیار ها71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه82
4-2- تجزیه و تحلیل داده های مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان 83
4-2-1- محاسبه روایی و پایایی83
4-2-2- بررسی نرمال بودن متغیرها94
4-2-3- انتخاب آزمون آماری95
4-2-4- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه اول97
4-2-5- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه دوم101
4-2-6- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه سوم104
4-2-7- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه چهارم109
4-2-8- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه پنجم112
4-2-9- نتایج تجزیه و تحلیل داده های مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان116
4-3- تجزیه و تحلیل داده های مرحله اولویت بندی زیر معیار ها 117
4-3-1- تعیین ماتریس وزن شاخص ها117
4-3-2- بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها122
4-3-3- اولویت بندی زیر معیارها با استفاده از روش ویکور125
4-4- نتایج143
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه145
5-2- نتایج حاصل از فرضیات145
5-3- نتایج حاصل از اولویت بندی148
5-4- تحلیل نتایج و روش پیشنهادی برای بهبود هر کدام از معیارها  151
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی153
منابع و مآخذ154

منابع و مآخذ

 آذر، عادل و فرهاد وفایی. 1389. رتبه بندی فنون تصمیم گیری چند شاخصه MADMبا استفاده از برخی روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه بندی به روشDEA. دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت. دوره17، شماره41.

ابطحی، سیدحسین و عادل صلواتی. 1385. مدیریت دانش در سازمان. تهران:انتشارات پیوند نو.

اخوان، پیمان و دیگران. 1389. توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش. سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 2.

اخوان عاملی، رامین. 1375. نقش اطلاعات در شناخت عوامل داخلی،خارجی و محیطی سیستم. تدبیر. شماره66.

اصغرپور، محمدجواد. 1390. تصمیم گیری چندمعیاره. تهران:موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

افرازه، عباس.1383. مدیریت دانش(مفاهیم،مدل ها،اندازه گیری و پیاده سازی). تهران: انتشارات مؤلفت.

ال دفت، ریچارد. 1377. تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمهعلي پارسائيان و سيد محمد اعرابي. تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.

امیرخانی، امیرحسین. 1384. مدیریت دانش،فرآیندها و تواناسازها. دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، مجموعه مقالات، انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

انتظاری، علی. 1385. مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دانشکده صدا و سیما و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد. موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.

اورمزدی، نوشین. 1386. تبیین و سنجش عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش:مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران-منطقه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

برگرن، برایان. 1385. اصول و مبانی مدیریت دانش. ترجمه دکتر محمد قهرمانی. تهران:انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.

جعفری، مصطفی و سید کیانوش کلانتر. 1382. مدیریت دانش در سازمان. تدبیر، شماره142، صص24-29.

جعفری مقدم، سعید.1382. مستندسازی تجربیات مدیران(رویکردی بر مدیریت دانش). تهران:موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.

جهاندیده کاظم پور، مهرداد. 1381. مدیریت دانش. تدبیر،شماره128، صص101-100.

جهانیان، خشایار و عارف بالی لاشک. 1389. نظام جامع مدیریت دانش. تهران:انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

حافظ‌نیا، محمدرضا. 1384. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران:انتشارات سمت.

حق نظر، فرشته. 1388. تبیین و سنجش عوامل زمینه ای برای پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران. فراسوی مدیریت، شماره10، صص104-77.

خیراندیش، مهدی و علی رضا افشارنژاد. 1383. استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی. تدبیر، سال پانزدهم، شماره145، صص20-26.

دانایی فرد، حسن، مهدی الوانی و عادل آذر. 1390. روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: انتشارات صفار.

ذوالرياستين، عبدالمجيد. 1380. روش تحقيق در مديريت. تهران: نشر پشوتن.

رادینگ،آلن. مدیریت دانش.ترجمه حسین رحمان سرشت. تهران:نشر ساپکو.

ردمن، توماس. 1381. داده چیست یا داده ها چه هستند؟. ترجمه محمدحسین لطیفی. تهران:انتشارات سمت.

رشیدی کمیجان،علیرضا. 1384. مروری بر ادبیات بحث تصمیم گیری گروهی فازی. مدیریت،سال دوم، شماره2، صص81-63.

سرلک، محمدعلی و حسن فراتی. 1387. سیستم های اطاعات مدیریت پیشرفته. تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور.

احمدی، سید علی اکبر و علی صالحی. 1390. مدیریت دانش. تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور.

شفیع زاده، محمد. 1386. مدیرت دانشی؛ نظریه ها،فناوری ها و رویکردها. رشد فناوری، سال چهارم، شماره13، صفحه38 الی 44.

صرافی زاده، اصغر و علی علی پناهی. 1380. سیستم های اطلاعات مدیریت. تهران:انتشارات میر.

عادل، آذر و حجت فرجی. 1389. علم مدیریت فازی. تهران:موسسه کتاب مهربان نشر.

عباسی، مریم. 1388. ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه تهران جهت پیاده سازی مدیریت دانش. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران.

عبدالکریمی، مهوش. 1382. مدیریت دانش، فناوری و خلاقیت و نقش آن در افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندها. پیام مدیریت موفق، دی ماه، صص34-39.

عدلی، فریبا. 1387. مدیریت دانش، حرکت به فراسوی دانش. تهران:انتشارات فراشناختی اندیشه.

قدسی پور، سید حسن. 1385. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. تهران: انتشارات دانشگاه امیر کبیر.

قلیچ لی، بهروز. 1388. مدیریت دانش:فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها. تهران:انتشارات سمت.

کارنیرو، آلبرتو. 1383. نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش. ترجمه علی رضا گنجی. فصلنامه اطلاع رسانی، دوره19، شماره 3و4.

کاویانی، حسین و عیسی نیازی. 1388. بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و سیستم ارزیابی عملکرد. تهران:اولین کنفرانس مدیریت اجرایی.

کرمی پور، محمد رضا و رسول داوودی. 1385. مدیریت دانش و جو آزاد اندیشی،شیراز:فارس.

مارتنسون، ماریا. 1379. بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی. ترجمه منصور مجد. ماهنامه تدبیر، شماره110.

ماهیار، علی رضا و سعید امامی. 1385. مدیریت دانش راهکار نوین گسترش اطلاعات. دوماهنامه گزارش کامپیوتر، سال بیست و هشتم، شماره168، صص14-9.

متاکسیوتیس، کاستاس، کاستاس ارگازاکیس و جان پساراس. 1385. کشف دنیای مدیریت دانش:توافق ها و اتفاق نظرها در میان پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه. ترجمه پریسا خاتمیان فر. مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره 5، شماره1.

متقی، محمدحسین. 1385. مدیریت دانش خاستگاه ایجاد و نگهداری سرمایه های هوشمند.

محقر، علی، مهدی شامی زنجانی و مژگان نوری. 1391. زود آیند. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی:یک مطالعه موردی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.

محمدی، حمیدرضا. 1387. بررسی و شناسایی موانع اجرای مدیریت دانش در صنایع کوچک و متوسط قطعه ساز خودروشهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.

مختاری، حیدر و موسی یمین فیروز. 1383. از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش. فصلنامه کتاب، شماره59، صص13-23.

منوریان، عباس. 1385. مدیریت دانش و دانایی. کار و جامعه، شماره73و74.

مومنی، منصور. تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران:انتشارات کتاب نو.

مینگ یو، چنگ. 1384. نقش و تأثیر رهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمان های کنونی. ترجمه محمدعلی نعمتی. مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،دوره 5، شماره 1.

منابع لاتین:

airlines service quality. Journal of Air Transport Management.PP57-61.

Alavi, M, Leidner, DE. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems. Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly. 25 (1): PP107-136.

Al-Shemmeri. T, Al-Kloub. Bashar, Pearman.A, (1997) Model Choice in Multicriteria Decision Aid. European Journal Of Operational Research.97:PP550-560.

Ansari, Manouchehr. Norouznezhad Darzi Naghibi,Amir.(2013). Identifying and Ranking Knowledge Management Factors Using Fuzzy TOPSIS: A Case in Security and Exchange Organization. Journal of Basic and Applied Scientific Research.3(3):PP426-433.

Atapour H. (2008). Assessing of effective factors on knowledge management on university libraries (a case study on Tehran university central libraries). Tehran: Tarbiat Modarres University: Knowledge management & Information sciences Conference.

Chadwick BA, Bahr HM, Albrecht SL. (1984).Social science research methods. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

Cho.K.T. (2003). Multi criteria Decision Method:An Attempt To Evaluate and unify. Matematical and Computer Modeling. 37:PP1099-1119.

Chong, S.C. and Choi, Y.S. (2005). Critical Factors In The Successful Implementation Of Knowledge Management. Journal of Knowledge Management Practice, 6(8). available from:

Cronbach, L.J. (1951). ICoefficient alpha and the internal structure of tests Psychometrika. 22(3): pp247- 313.

Davenport, T.D. (1998). Successful knowledge management projects. Sloan management Review. 39(2):pp66-81.

Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998).Working know ledge:How Organizations manage what the Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.

Davenport, T.H. and Probst, G.J.B. (2002). knowldege management case book. Weinheim, Wiley.

DeMontis, A, DeToro. P, Frank, B.D, Omann, asI,Stagl.S. (2000). Criteria For quality assessment of MCDM Biennial Conference of the European Society for Ecological Economics,Vienna.

Donoghue LP, Harris JG & Weitzman BA. Knowledge management strategies that create value.

Gartner Group. (1999). Knowledge Management Scenario. Conference presentation, Stamford, CN, presentation Label SYM8KnowMan 1098 Harris.

Hamid S, Nayan JM, Bakar ZA & Norman AA. (2007). Knowledge management adoption and implementation readiness: a case study of national library of Malaysia. Malaysia: Proceeding of the international conference on libraries.

Hasanali F. (2002). Critical success factor of knowledge management. Available at: http://www.scribd.com/doc/96648076/HASSANALI-Critical-Success-Factors-of-Kno wledge

M. (2010). Ranking of insurance companies in using factor analysis and decision-making procedures. Allame tabatabaie university, Management Faculty.

Holsapple CW & Joshi KD. (2000). An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations. Strategic Information Systems. 9(2-3):PP235-61.

Huber, G. (1991). Organizational learning: the contributing process and the literature. Organization sciens. 2(1):pp 88-114.

James J.H. Liou, Chieh-Yuan Tsai, Rong-Ho Lin, Gwo-Hshiung Tzeng. (2011). A modified VIKOR multiple-criteria decision method for improving domestic. Journal of Air Transport Management. vol. 17(2): pp 57-61.

Jashapara, A. (2004). Knowledge Management: An Integrated Approach. Harlow,Essex: Prentice Hall. PP324.

Lawshe CH. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology. 28: pp 563-575.

Lee, S.M. and hong.s. (2002). An enterprise-wide knowledge management & Date system.102 (1): pp.66-81.

Lin, W.B. (2008). The exploration factors of affecting knowledge sharing – The case of Taiwan’s high-tech industry. Expert Systems with Applications. 35(1): pp 661-676.

Lindner, L & Wald, A. (2010). Success factors of knowledge management in temporary organizations, International Journal of Project Management. 29(7): PP 877

چکیده

ارزیابی مقتضیات جهت استقرار مدیریت دانش، اولین گام در استقرار مدیریت دانش است که کلیه سازمان ها ملزم به انجام آن در این مسیر هستند، زیرا اگر مقتضیات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مناسب و لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد حاصلی به جزء اتلاف منابع انسانی، وقت و منابع مالی نخواهد داشت. در این تحقیق به بررسی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی– گروه شناورهای اثرسطحی پرداخته شده است.

این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی می باشد. در مرحله اول با توجه به مطالعات پیشین انجام شده، مقتضیات مدیریت دانش شناسایی و بومی سازی شدند. در مرحله دوم، وضعیت مقتضیات وجودی سازمان در قالب پنج معیار، 21زیر معیار و 48 گزاره  از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از پرسش نامه این مرحله، از طریق نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. د ر مرحله سوم، زیر معیارها بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در مراحل مختلف چرخه دانش، با استفاده از روش ویکور که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اولویت بندی گردیدند.

در بررسی وضعیت مقتضیات وجودی مدیریت دانش، سازمان در سه معیار ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش و ظرفیت فناوری، وضعیت مناسبی داشت و در دو معیار  ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان و ظرفیت مدیریت تغییر در وضعیت مناسبی قرار نداشت. در اولویت بندی زیرمعیارها، حمایت و تعهد مدیریت، مشارکت کارکنان و آموزش به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند.

نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سازمان های صنعتی و نظامی، خصوصاٌ سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثر سطحی جهت پیاده سازی مدیریت دانش، قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، ارزیابی مقتضیات، اولویت بندی، گروه شناورهای اثرسطحی.

 فصل اول:

کلیات تحقیق

 مقدمه

در عصر امروز،‌ دانش موجود درسازمان ها ازمهمترین دارایی های آنها محسوب می شود و  توانسته است خود را به عنوان یکی از اثربخش ترین وچالش برانگیزترین موضوعات مدیریتی معرفی نماید.

مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است و به تلاش هایی اشاره دارد که به صورت سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد(ال دفت، 1377).

مقتضیات مدیریت دانش می تواند به عنوان عواملی تعریف شود که اگر به طور مناسبی لحاظ گردند منجر به اطمینان یافتن سازمان به دستیابی به یک مزیت رقابتی و موفقیت اجرای یک رویکرد گردند(محمدی، 1387) (روکارت، 1979).

داونپورت و پرابست[1] با انجام مطالعه موردی و بررسی شرکت های بزرگی مانند آمازون دات کام، لیستی از عوامل کلیدی موفقیت را برای پیاده سازی مدیریت دانش ارائه کرده اند که عبارتند از: رهبری، اندازه گیری عملکرد، خط مشی سازمانی، کسب و اشتراک دانش، ساختار سیستم های اطلاعاتی، الگوبرداری و آموزش(داونپورت و پرابست، 2002).

انصاری و نوروز نژاد[2](2013) در راستای اولویت بندی شاخص های مدیریت دانش، در تحقیقی که در سازمان اوراق بهادار انجام دادند، با استفاده از روشTOPSISتاپسیس، 26زیر معیار را بر اساس شش معیار اصلی خلق دانش،اکتساب دانش، یادگیری سازمانی،به اشتراک گذاشتن دانش، بهره برداری از دانش و ذخیره سازی دانش  مورد بررسی قرار دادند. این معیارهای اصلی دربرگیرنده شاخص ها و  اهداف سازمان هستند که در راستای آن ها، مدیریت دانش پیاده سازی می شود. در این تحقیق زیر معیارهایی مانند کار تیمی، تداوم یادگیری و استفاده از افرادی که برای دانش سازمانی ارزش قائل هستند، بالاترین اولویت را به دست آوردند و  راه حل های قدیمی بازیابی اطلاعات،اجرای ایده های جدید و آشنایی کارکنان با اینترنت، کمترین اولویت را به دست آوردند(انصاری و نوروزنژاد، 2013، 433-426).

محقر و همکاران(1391) در تحقیق خود در شرکت مکو یازده عامل را به عنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش شناسایی و سپس به رتبه بندی این عوامل بر اساس روش گسترش عملکرد کیفیت فازی پرداخته اند. مدیریت منابع انسانی،حمایت و رهبری مدیریت و زیرساخت سازمانی بالاترین اولویت ها را به دست آورده اند(محقر و همکاران، 1391).

سعیدی[3] و همکاران(2012)عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش را در قالب 33 زیر معیار، بر اساس چهار شاخص اصلی  جنبه استراتژیک، جنبه سازمانی، جنبه زیرساخت ها، جنبه اجتماعی و فرهنگی و جنبه سرمایه اجتماعی در شرکت بهنوش، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی رتبه بندی کرده است. در این تحقیق چشم انداز استراتژیک، تعهد مدیریت و دسترسی به دانش بالاترین رتبه ها را به دست آوردند. هدف اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت بهنوش، بهبود اوضاع شرکت، در  پنج شاخص فوق بااستفاده از 33زیرمعیار  است(سعیدی و همکاران، 2012، 1341-1335).

در پژوهش حاضر در ابتدا بر اساس مطالعات پیشین، زیر معیارهایی برای سنجش مقتضیات و وضعیت زیرساخت های موجود برای پیاده سازی مدیریت دانش تعریف می گردد و این زیر معیارها در قالب پنج معیار ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان، ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش، ظرفیت مدیریت تغییر و ظرفیت فناوری قرار می گیرند و بر اساس آن ها به بررسی وضعیت مقتضیات مدیریت دانش پرداخته خواهد شد. در ادامه زیر معیارهای سنجیده شده ، بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در چرخه دانش اولویت بندی می شوند.

بيان مسأله

در سال هاي اخير مديريت دانش به يك موضوع مهم و حياتي تبديل شده است. بحران دانش از آن جا شروع شد که بشر به عنوان موجود اجتماعی، نیازمند شد تا دانش را بین اجزای سازنده آن مدیریت نماید.

جوامع علمي، تجاري، صنعتی و … همه بر اين باورند كه سازمان ها با قدرت دانش مي توانند برتري هاي بلند مدت خود را در عرصه هاي رقابتي حفظ كنند. مفهوم اساسی استقرار مدیریت دانش در سازمان ها بر ایجاد و راه اندازی تدریجی چرخه دانش با توجه به ویژگی ها و نیازمندی های خاص هر سازمان استوار است. در این راستا ضروری ترین و اساسی ترین گام، ایجاد یک تصویر روشن و دست یافتنی از مجموعه اقدامات لازم و ضروری در زمینه مدیریت دانش و تعیین جایگاه و میزان کاربرد هر کدام از عوامل موثر و حمایتی در مراحل مختلف چرخه مدیریت دانش می باشد(جهانیان و بالی لاشک، 21،1389).

بدیهی است اولین گام در جهت استقرار مدیریت دانش نیاز به شناسایی و  ایجاد مقتضیات و زیرساخت های اولیه آن است. به عبارتی دیگر الگوی ارزیابی مقتضیات، دربردارنده مجموعه ای از روش ها، معیارها و شاخص های ارزیابی مقتضیات مدیریت دانش است که به عنوان پیش نیازهای ضروری استقرار مدیریت دانش در حوزه های مختلف ایجاد می شوند(جهانیان و بالی لاشک، 30،1389).  از آن جایی که گروه شناور های جذب اثر سطحی قصد استقرار مدیریت دانش را دارد طبیعتا لازم است پس از تعیین نقشه راه جامع استقرار، شناسایی مقتضیات و پیش نیازهای موجود سازمان، مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

مديريت دانش از عوامل حياتي و کلیدی موفقیت سازمان هاست. دانشمندان در تحقيقات خود يافته اند كه مديريت دانش برخلاف مديريت هاي ديگر زودگذر نيست بلكه اثرات ماندگاري دارد. شرايط و فضاي رقابتي سازمان ها بيش از پيش پيچيده و به سرعت در حال تغيير است، به گونه اي كه سرعت تغيير در بيشتر سازمان ها به مراتب بيشتر از توان پاسخگويي و تطبيق آن هاست. تغييرات مستمر دانش نيز وضعيت عدم تعادل جديدي را براي سازمان ها به وجود آورده است. در اين ميان تنها سازمان هايي مي توانند به حيات خود ادامه دهند كه بتوانند مزيت رقابتي خود را حفظ نمايند. به نظر انديشمندان اين عرصه حفظ مزيت رقابتي و بقاء سازمان به كمك مديريت دانش امكان پذير است، به نحوي كه بتوان به طور مستمر به خلق دانش هاي نو در سازمان پرداخت(عباسی، 3،1388).

اجرای اثر بخش  مدیریت دانش مستلزم توجه به زیرساخت ها یا عوامل کلیدی است که نقش کاتالیزور دارند و موجب تسهیل و توانمندی آن می گردند. بنابراین سازمان ها هنگام طراحی و اجرای مدیریت دانش، بایستی از زیرساخت های مورد نیاز آن اطمینان حاصل کنند (راستوگی، 2000، 45).ارزیابی مقتضیات استقرار مدیریت دانش اولین گام در استقرار مدیریت دانش است که کلیه سازمان ها ملزم به انجام آن در این مسیر هستند، زیرا اگر مقتضیات و پیش نیازهای لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد حاصلی به جزء اتلاف منابع انسانی، وقت و منابع مالی نخواهد داشت، پس سازمان ها قبل از هر اقدامی، باید از وجود مقتضیات و پیش نیازهای سازمان خود  در ارتباط با استقرار، اطمینان حاصل نمایند تا در صورت مطلوب نبودن آن ها، نسبت به بهبود آن ها اقدام و پس از حصول اطمینان از مطلوب شدن آن ها ، به استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش بپردازند.

سازمان می بایست جهت برنامه ریزی صحیح، از میزان اهمیت و کاربرد هر کدام از این مقتضیات و پیش نیازها در مراحل چرخه دانش آگاه باشد.

1-4- اهداف تحقيق 

 هدف اصلی

بررسی وضعیت موجود سازمان جهت استقرار مدیریت دانش

اهداف فرعی

شناسایی پیش نیازهای ضروری سازمان جهت استقرار مدیریت دانش

اولویت بندی مقتضیات مورد نیاز در مسیر استقرار مدیریت دانش

شناسایی نقاط قوت وضعف کلیدی برای استقرار مدیریت دانش

1-5- سوالات تحقیق

 سوال اول

ظرفیت مقتضیات  افراد و فرهنگ سازمان، در صنایع مربوطه، برای استقرار مدیریت دانش چگونه است؟

سوال دوم

ظرفیت مقتضیات چارچوب سازمانی، در صنایع مربوطه، برای استقرار مدیریت دانش چگونه است؟

سوال سوم

ظرفیت مقتضیات مدیریت تغییر، در صنایع مربوطه، برای استقرار مدیریت دانش چگونه است؟

سوال چهارم

ظرفیت مقتضیات مدیریت دانش، در صنایع مربوطه، برای استقرار مدیریت دانش چگونه است؟

سوال پنجم

ظرفیت مقتضیات فناوری، در صنایع مربوطه، برای استقرار مدیریت دانش چگونه است؟

سوال ششم

اولویت معیارها و زیر معیارهای بررسی شده مقتضیات سازمان بر اساس میزان اهمیت و کارآیی آن ها در مراحل چرخه دانش چگونه است؟

1-Davenport and Probst

2- Ansari and Norouznezhad

3- Saeedi

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • پايان نامه مديريت دانش مشتريان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنيک هاي داده‌کاوي
 • پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122