پايان نامه ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني با رويکرد تاپسيس فازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني با رويکرد تاپسيس فازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني با رويکرد تاپسيس فازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت ضرورت تحقیق 4
1-4 نوآوری تحقیق: 5
1-5 اهداف اصلي پژوهش 6
1-5-1 اهداف فرعي پژوهش 6
1-6 سوال هاي پژوهش 6
1-6-1 سوال هاي اصلي پژوهش 6
1-6-2 سوال هاي فرعي پژوهش 6
1-7 فرضيات تحقيق 7
1-7-1 فرضيات اصلي تحقيق 7
1-7-2 فرضيات فرعي تحقيق 8
1-8 قلمرو تحقيق 8
1-9 محدودیت های تحقیق 9
1-10 تعاریف واژگان و اصطلاحات 10
1-10-1 تعاریف نظری 10
1-10-2 تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 فرهنگ 14
2-2-1 فرهنگ و تعاريف آن 14
2-2-2 مولفه هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز 15
2-2-3 كاركردهاي فرهنگ 16
2-3 هوش 17
2-4 هوش فرهنگي 18
2-4-1 تعاريف، مفاهيم و ضرورت هوش فرهنگي 18
2-4-2 مولفه هاي هوش فرهنگي 22
2-4-3 استفاده ازهوش فرهنگي 24
2-4-4 آموزش هوش فرهنگي 25
2-4-5 توسعه هوش فرهنگي 27
2-4-6 انواع شخصيت ها در هوش فرهنگي 28
2-4-7 رابطه هوش فرهنگي با انواع هوش 28
2-4-8 رشد هوش فرهنگي مديران 29
2-4-9 ارزيابي هوش فرهنگي 29
2-4-10 نهادينه كردن هوش فرهنگي در سازمان 30
2-5 تصميم گيري چيست 31
2-6 مدل تصميم گيري چند معياره 33
2-6-1 مدل تحليل تصميم 33
2-6-1-1 سيستم هاي چند معياره 33
2-6-1-1-1 اجزاي سيستم هاي چندمعياره 33
2-6-1-1-2 تكنيك هاي چند معياره 34
2-7 منطق فازي 36
2-8 تاپسيس 38
2-9 تاپسيس فازي 41
2-10 پيشينه تحقيق 43
2-10-1 پيشينه داخلي 43
2-10-2 پيشينه خارجي 45

فصل سوم: مواد و روش کار
3-1 مقدمه 53
3-2 نوع روش تحقیق 54
3-3 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 54
3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها 54
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
3-6 پایایی 55
3-7 روایی پرسشنامه 56
3-8 سوالات پرسشنامه 57

فصل چهارم: نتایج
4-1 مقدمه…………….. 61
4-2 تحليل عاملي تاييدي هوش فرهنگي 61
4-3 آزمون نرمال بودن توزيع داده ها 66
4-4 يافته هاي استنباطي 67
4-4-1 فرضيه اول پژوهش 67
4-4-2 فرضيه دوم پژوهش 68
4-4-3 فرضيه سوم پژوهش 68
4-4-4 فرضيه چهارم پژوهش 69
4-4-5 فرضيه پنجم پژوهش 69
4-5 فرضيه فرعي پژوهش 70
4-5-1 فرضيه فرعي اول پژوهش 70
4-5-2 فرضيه فرعي دوم پژوهش 71
4-5-3 فرضيه فرعي سوم پژوهش 72
4-6 رتبه بندي به روش تاپسيس فازي 72
4-6-1 فرآيند تاپسيس فازي 73
4-6-2 انجام عمليات محاسباتي دوي اعداد فازي 73
4-6-3 حل الگوريتم تاپسيس فازي 74

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
5-1 خلاصه تحقیق 95
5-2 یافته های پژوهش 96
5-3 محدودیت های تحقیق 98
5-3-1 محدودیت های در اختیار محقق 98
5-3-2 محدودیت های خارج از اختیار محقق 98
5-4 پیشنهادات 99
5-4-1 پیشنهادات کاربردی 99
5-4-2 پیشنهادات پژوهشي 101

منابع فارسي

احمدي، ح و ماهر، ف. (1385). شناخت بازي هاي ذهن تهران: نشر پرديس.

آلفرد بنیه “جستجوی علمی برای درك ماهيت پيچيده آدمی” 1385 توسط انتشارات دایره

پاشا شریفی ” نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت” آذر 1377

پياژه، ژ. (1357). روانشناسي هوش(ترجمه جبيب اله رباني). تهران: انتشارات صفي عليشاه.

توماس، د و اینکسون، ک. (1387). هوش فرهنگی مهارت هاي انسانی براي کسب و کار جهانی”، ناصر میرسپاسی، انتشارات میثاق همکاران، تهران.

راموز، ن. ( 1385 ).” هوش فرهنگی اکسیر موفقیت مدیران در کلاس جهانی”، مجله . ، علمی – پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره126- 107.

رامین مهر، و چارستاد( 1392). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری(نرم افزار لیزرل). تهران: انتشارات فردا.

قاسمی مدنی، ش (1390).  بررسی رابطه هوش فرهنگی و سبک هاي تصمیم گیري در بین مدیران مدارس راهنمایی استان قزوين پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

قلی پور وهمکاران ” ارائه راهكارهايی براي ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتی درامور بين المللی”1388

قليپور، آ. (1386). مديريت رفتار سازمان (رفتار فردي). تهران: انتشارات سمت.

نائيجي، م و عباسعلي زاده، م. (1386). “هوش فرهنگي سازگاري با ناهمگون ها”، ماهنامه تدبير، شماره111، 23-20.

 منابع لاتين

Alon,  I. & Higgins, J. M. (2005). “Global leadership success through.

Alon, I. & Higgins, J.M.(2005). “Global Leadership Success through Emotional and Cultural Intelligences”. Business Horizons (2005) 48, 501-512.

Ang, S. & Inkpen, A. C. (2008). Cultural intelligence and offshore outsourcing success: A framework of firm-level intercultural capability”. Decision Sciences, 39 (3), pp. 337-358.

Ang, S. & Dyne,  L. V. (2008).  Conceptualization of cultural  intelligence . In Soon  Ang and Linn Van Dyne (Eds.). Handbook of cultural intelligence:theory, measurement and application (pp. 3-15). New York: M.E. Sharpe,Inc.

Ang, S., &  Van Dyne, L., & Koh, C . (2006). Personality correlates of

Bandura,  A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Current Direction in psychological Science, 9 (3):between cultural intelligence and group effectiveness (case study).

 Benton, G., &  Lynch, T. (2009).”Globalization cultural Intelligence and Maritime Education”, California State University.

 1مقدمه:

عملکرد در هر سازمان  تابع عملکرد مدیران آن سازمان، منابع و امکانات و نیز متأثر از محیط ، فرهنگ و سازمان­های تابعه دیگر است، اما عملکرد هر فرد تابع توانایی­ها و مهارت­های رفتاری و ذهنی، نگرش، شخصیت، میزان یادگیری، انگیزه، قدرت رهبری  و علاقه شغلی او است، از طرفی بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران و مدیریت یکی از نهاده های اقتصادی(پول، زمین، نیروی انسانی، و مدیران) می باشد که در صورت انتخاب نامناسب، آنها می توانند هزینه­های زیادی را به صورت مشهود و نامشهود در کوتاه مدت یا بلند مدت به جامعه تحمیل کنند. یکی از مولفه­های مهم در انتخاب مدیران، توجه به هوش فرهنگی مدیران[1] می باشد. هوش فرهنگی یکی از ابزارهای کارآ درجهت انجام اثربخش وظایف در محیط های دارای تنوع و ناهمگونی فرهنگی است، درواقع هوش فرهنگی، توانایی ومهارت ویژه ای است که به افراد این امکان را می دهد تا در محیط های چندفرهنگی بتوانند به طوراثربخش به انجام وظیفه بپردازند. هوش فرهنگی دارای چهار بعد هوش فراشناختی[2]، هوش شناختی[3]، هوش انگیزشی[4] و هوش رفتاری[5] است که مديران وکارکنان با داشتن بهره مناسبی ازآن، می توانند در فرهنگ ها و موقعیت های مختلف به خوبی ايفای نقش نمايند. این تحقیق با هدف ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای انجام شده است.

 1-2بیان مساله:

دراقتصاد جهاني روبه رشد امروزي، روشهاي امكان پذير براي مديريت اثربخش افراد بسيارزياد مي باشد كه استفاده از هر كدام ازاين روشها بستگي به فرهنگ افراد مورد مطالعه دارد. درواقع درك رفتارافراد نيازبه تشخيص دقيق محيط فرهنگي كار دارد (سيد- جوادين ،1383 ). هوش فرهنگي دامنة جديدي از هوش است كه ارتباط بسيارزيادي با محيط هاي كاري متنوع دارد. هوش فرهنگي به افراداجازه مي دهد تا تشخيص دهند ديگران چگونه فكرمي كنند وچگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ مي دهند؛ درنتيجه موانع ارتباطي بين فرهنگي را كاهش و به افراد قدرت مديريت تنوع فرهنگي مي­دهد (تئو[6]،2005). در فرهنگهاي مختلف وحتي درخرده فرهنگها دردرون يك فرهنگ ملي طيف وسيعي ازاحساسات وعواطف وجوددارد. به نحوي كه تفاوت در زبان، قوميت، سياسته او بسياري خصوصيات ديگرمي تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهوركند و درصورت نبودن درك صحيح، توسعه روابط كاري مناسب را با مشكل مواجه سازد (ترينديس[7]،2006). بنابراين اثرات تفاوت هاي فرهنگي ومديريت اين گونه تنوعات از مقوله هاي پيچيده مي باشد(هريس وموران[8]،2004).

به طوركلي، تربيت بدني، صنعتي است كه چه براي ورزشكاران وفعالان دراين حوزه وچه سرمايه گذاران دراين صنعت از جذاب ترين حيطه ها محسوب مي شود؛ از اين رو، حساسيت به افزايش سطح كيفيت آن بيشتراست. اين مسئله استفاده ازاصول علمي در دانشکده های تربیت بدنی را اجتناب ناپذيركرده است. يكي ازحوزه هاي كه نيازمند مطالعة علمي است، مدیران فعال در این دانشکده ها هستند، به دلیل اینکه آنها ناگزیر به برقراري ارتباط با دانشجویان و افراد مختلف هستند. تعامل با افرادي از فرهنگهاي متفاوت، مشكلاتي ايجاد مي كند كه درنهايت باعث مي شود به جاي اينكه افراد سفير فرهنگ شهرها و استان های خود باشند، چالشهاي فرهنگي ايجاد كنند و بدين طريق علاوه بر كمتر شدن احتمال موفقيت در رشتة تخصصي به رسالت فرهنگي خود نيز دست نيابند.

همچنين باتوجه به اين كه درزمينة هوش فرهنگي درتربيت بدني تحقیقات کمتر انجام شده، ضروري است باتوجه به اهميت هوش فرهنگي وهمچنين تاثیراتی که بر عملکرد سازمان داشته باشد، دراين زمينه تحقيق صورت گيرد؛ ازاين روهدف ازپژوهش حاضر ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای است.

1-3 ضرورت انجام تحقیق:

در ميان مهارتهاي مورد نياز قرن 21 ، توانايي تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف و توانايي اداره ارتباطات بين فرهنگي حائز اهميت است. محيط کار جهاني، نياز به افرادي دارد که به فرهنگهاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. براي اين منظور، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. در محيط‌هاي كاري متنوّع قرن حاضر، لازم است اضطراب‌هاي ناشي از شوك فرهنگي و اختلالات و پيامدهاي ناشي از تعارض‌هاي فرهنگي به نحو مطلوب اداره شود. براي اين منظور، به سازگاري و تعديل مؤثر فرهنگ‌ها نياز است. «هوش فرهنگي» سازگاري سريع با موقعيت‌هاي جديد و تسهیل در اجرای امور با توجه به شرايط محيطي است (فیاضی و جان‌نثاراحمدی ،‌1385). مديران و سرپرستاني كه تأثير فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ های مختلف را در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ناديده مي‌گيرند در تلاش براي بهبود كيفيت، با شكست مواجه خواهند شد، مگر اينكه بهبود و توسعه را با توسعة فرهنگ همگام سازند (ارلی و آنگ[9]،2003).

بنابراين باتوجه به اكتسابي بودن بخش قابل توجهي ازمهارتها و قابليت هاي هوش فرهنگي، دانشگاه ها مي تواند دربرنامه هاي آموزش و توسعه مديران جايگاه ويژه اي براي تقويت اين نوع ازهوش درنظر بگيرد و با بهره گيري ازآموزش هاي رسمي وغيررسمي درجهت ارزیابی بهبود مهارت هاي شناختي و رفتاري مديرانشان گام بردارد.

1-4 نوآوری تحقیق:

با توجه به اینکه، تربيت بدني صنعتي است كه براي ورزشكاران، فعالان و  سرمايه گذاران آن از جذاب ترين موضوعات محسوب مي شود.

از اين رو، حساسيت به افزايش سطح كيفيت آن بيشتر است. اين مسئله استفاده از اصول علمي در حوزه هاي مختلف ورزشي را اجتناب ناپذير كرده است. يكي از مهمترین حوزه های تربیت بدنی كه قویا نيازمند مطالعة علمي است، موضوع هوش فرهنگی مدیران آن می باشد. بررسی ادبیات تحقیق نشان می دهد که دانشمندان درحوزه هوش فرهنگی از تحلیل آماری جهت تعيين رابطه بین متغیرهای تعریف شده خود، استفاده کرده اند. نوآوری این تحقیق از این رو حائز اهمیت است که ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکردچند معیاره تاپ سیس مورد بررسی قرار می گیردوهمچنين با توجه به اينكه در زمينة ارزیابی  و رتبه بندی هوش فرهنگي مدیران تربيت بدني دانشگاه فنی وحرفه ای   کشور  تا کنون تحقيقي انجام نشده،  به نظر می رسد پرداختن به این موضوع جنبه نوآوری داشته باشد.

1-5 اهدف اصلي:

ارزیابی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

ارزیابی هوش فراشناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

ارزیابی هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

ارزیابی هوش انگیزشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

ارزیابی هوش رفتاری مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

 1-5-1 اهداف فرعی:

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای بر اساس میزان تحصیلات آنها

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای بر اساس سن آنها

1-6 سوال هاي پژوهش:

1-6-1 سوال­های اصلی:

هوش فرا شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای در چه سطحی قرار دارد؟

هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای در چه سطحی قرار دارد؟

هوش انگیزشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای در چه سطحی قرار دارد؟

هوش رفتاری مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای در چه سطحی قرار دارد؟

هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای در چه سطحی قرار دارد؟

رتبه بندی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با توجه به مولفه های هوش فرهنگی آنها چگونه است؟

1-6-2  سوالهای فرعی:

آیا بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

آیا بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ تحصیلات آنها تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

آیا بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ سن آنها تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

1-7 فرضيات تحقيق:

1-7-1 فرضیات اصلی:

بین هوش فرا شناختی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.

بین هوش شناختی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.

بین هوش انگیزشی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.

بین هوش رفتاری در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.

بین هوش فرهنگی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.

1-7-2 فرضیات فرعی:

بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای اختلاف معناداری وجود دارد.

بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ تحصیلات اختلاف معناداری وجود دارد.

بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ سن اختلاف معناداری وجود دارد.

1-8 قلمرو تحقیق:

الف- قلمرو موضوعی: این مطالعه به دنبال ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی، مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای) می­باشد.

ب- قلمرو زماني: تحقیق حاضر از 1 شهریور ماه سال 1393 شروع شده و تا 15 بهمن ماه 1393 ادامه یافته است.

ج- قلمرو مكاني: اين پژوهش در دانشگاههای فنی وحرفه ای کشور انجام شده است.

1-9 محدودیت های تحقیق

هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری دارای محدودیتهایی است. بیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمنیه ها ی مختلف را دارند، کمک می کند تا به دیدی باز و آگاهی از موانع، کمبودها و محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینه های مشابه بپردازند. این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیتهایی است که در ذیل به آنها اشاره می­گردد :

1-9-1 محدودیت های در اختیار محقق

امکان کاهش قدرت تعمیم نتایج: جامعه آماری این پژوهش را میزان تربیت بدنی دانشکده­های فنی و حرفه ای تشکیل می دهند، لذا نتایج بدست آمده نیز در محدوده همین جامعه قابل بحث و تعمیم هستند. بنابراین تعمیم نتایج و یافته های این پژوهش، بایستی با احتیاط صورت گیرد.

1-9-2 محدودیت های  خارج از اختیار محقق

دشورای جلب رضایت پرسنل جهت تکمیل پرسشنامه ها. به آنها اطمینان داده شد که هدف این مطالعه صرفا علمی بوده و اطلاعات آنها محرمانه تلقی خواهد شد.

محدوديت ابزار سنجش: از آن جا كه تكميل پرسش نامه ها تا اندازه زيادي تحت تأثير علايق فردي قرار مي گيرد، استفاده از پرسشنامه هاي خودسنجی به عنوان ابزار پژوهش و عدم استفاده از مصاحبه، تعمیم نتایج این پژوهش را با محدودیت هایی مواجه می سازد.

داده هاي اين پژوهش به صورت مقطعي به دست آمده اند و محدودیت های تحقیقات مقطعی در آن وجود دارد.

با وجود اینکه 100 پرسشنامه بین مدیران تربیت بدنی دانشگاهها توزیع شد اما تنها 71 پرسشنامه عودت داده شد.

1-10  تعاریف واژگان و اصطلاحات تحقیق:

1-10-1 تعاریف نظری:

 فرهنگ : در تازه‌ترين‌ تعريف، «فرهنگ» ‌را «معرفت ‌و شناخت» معرفي‌ كرده‌اند كه ‌داراي ويژگي‌هاي «بشري»، «اكتسابي» و «مشترك» (بين يك يا چند گروه كوچك و بزرگ انساني مثل سازمان) و نيز «تحوّل‌پذيري» و «قابليت انتقال» از نسلي‌ و جامعه‌اي به ‌نسل و جامعة ديگر مي‌باشد و با توجه به حوزه‌هاي گوناگون آن، داراي جلوه‌ها و مؤلّفه‌هاي متفاوت و متنوّعي است (اسدی، 1389).

هوش : تعاريف ارائه‌شده از هوش عبارت است از: ظرفيت توانايي و يادگيري؛ دانش‌پذيري و ظرفيت كسب آن؛ سازگاري فرد با محيط؛ توانايي تفكر بر حسب طرح‌هاي انتزاعي؛ توانايي درك اشخاص و ايجاد رابطه با آنها (هوش اجتماعي)، توانايي درك اشيا و كاركردن با آنها (هوش عملي) و توانايي درك نشانه‌هاي كلامي ـ رياضي و كار با آنها (هوش) توانايي هدفمند عمل كردن، منطقي انديشيدن، و مؤثر با محيط تعامل برقرار كردن (احمدي و ماهر، 1385).

هوش فرهنگي: «هوش فرهنگي» را به «قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعاملات فرهنگي و ارائة پاسخ‌هاي رفتاري صحيح به اين الگوها» تعريف كرده‌اند (ايرلي و انگ[10]، 2003).

هوش فرهنگی شناختی: بُعد شناختی که جزء منطقی، عقلانی و عینی هوش فرهنگی است، به درک خود از رفتارهای مبتنی بر فرهنگ دیگران پرداخته و پاسخ  را در جواب این پرسشها می یابد: “این افراد به چه شبیهند و چرا اینگونه اند؟” (ارلی و انگ، 2003). این بُعد هوش فرهنگی بر آموختن فرهنگ و یادگیری باورها، آداب و رسوم و تابوهای فرهنگ بیگانه تاکید دارد (ارلی و موساکوفسکی[11]، 2004).

هوش فرهنگی انگیزشی: بُعد انگیزشی(یا عاطفی) هوش فرهنگی بر اهمیت نگرش یا انگیزش فرد نسبت به تعاملات بین فرهنگی تاکید دارد (ارلی و انگ، 2003). مثلا کنجکاوی (میل به شناخت فرهنگ بیگانه)، برای کشف و رفتار در موقعیتهای بین فرهنگی ضروری است (ارلی و انگ،2003،توماس[12] ،2006 ).

هوش فرهنگی رفتاری: بُعد رفتاری هوش فرهنگی، یعنی رفتارهاي کلامی و غیرکلامی مؤثر در تعاملهاي فرهنگی هوش فرهنگی رفتاري، بعد عملی هوش فرهنگی است که به توانایی مدیر براي عملکرد مؤثر در موقعیتهاي بین فرهنگی بر می­­گردد. عامل رفتاري هوش فرهنگی، یعنی رفتارسازگار با فرهنگهاي متفاوت (لیورمور[13]، 2011).

هوش فرهنگی فراشناختی یا راهبرد: عبارت است از مشاهده دقیق، اما کند و تدریجی آن چه که در مغز ما و سایرین جریان دارد (ون داین[14]، آنگ و لیورمور، 2009).  راهبرد هوش فرهنگی/ فراشناختی یعنی چگونه می توان تجارب متنوع را حس و درك کرد؟ و چگونه می توان بر پایه تفاوتهاي فرهنگی برنامه ریزي مؤثر داشت (لیورمور،  2011).

[1] Cultural Intelligence

[2] Metacognitive Intelligence

[3] Cognitive Intelligence

[4] Motivational intelligence

[5] Behavioral Intelligence

[6]Teo

[7]Triandis

[8]Harris, & Moran

[9]Earley & Ang

[10] Earley P & Ang

[11] Mosakowski

[12] Thomas

[13] Livermore

[14] Van Dyne

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه اي
 • پايان نامه شناسايي و ارزيابي مهارتهاي اشتغال زاي زنان شاغل در صنعت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122