پايان نامه ارزيابي و مقايسه ي برآورد ميزان رسوب سطح جاده جنگلي توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي و مقايسه ي برآورد ميزان رسوب سطح جاده جنگلي توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 72 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي و مقايسه ي برآورد ميزان رسوب سطح جاده جنگلي توسط دو مدل WARSEM وSEDMODL بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 1-1-مقدمه
1-1-1-‌ مسئله
1-1-2-  فرضیات
1-1-3- اهداف
1-2-تعاریف و مفاهیم
1-2-1- جاده جنگلی
1-2-2- یک قطعه جاده
1-2-3- فرسایش پذیری خاک
1-2-4- هدر رفت خاک
1-2-5- نقش بافت، ساختمان و مواد آلی در هدر رفت خاک
1-2-6- نقش سازند زمین شناسی در هدر رفت خاک
1-2-7- نقش درجه شیب در هدر رفت خاک
1-2-8- نقش جهت شیب در هدر رفت خاک
1-2-9- رواناب
1-2-10- الگوی جریان رواناب روی ساختمان جاده جنگلی
1-2-11- مدل برآورد رسوب SEDMODL
1-2-12- مدل برآورد رسوب WARSEM
1-2-13- سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- سابقه تحقیق در داخل کشور
2-2- سابقه تحقیق در خارج از کشور
2-2-3- جمع بندی نظرات ارائه شده
فصل سوم: مواد وروش‌ها
3-1- مواد
3-1-1- مشخصات کلی منطقه مورد مطالعه
3-1-2- شیب و ارتفاع از سطح دریا
3-1-3- خصوصیات اقلیمی
3-1-4- خصوصیات زمین شناسی
3-1-5- مشخصات خاکشناسی
3-1-6- راه‌های دسترسی
3-2- روش پژوهش
3-2-1- جمع آوری اطلاعات و برداشت مقدماتی
3-2-2- برآورد رسوب جاده با SEDMODL
3-2-3- برآورد رسوب جاده با WARSEM
3-2-4- اندازه‌گیری میدانی رسوب
3-2-5- محاسبات آماری
فصل چهارم: نتایج
4-1-موقعیت جاده وسگمنت‌ها
4-2- مقایسه و ارزیابی دو مدل WARSEM و SEDMODL
4-2-1- محاسبه فرسایش
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- بحث
5-2- نتیجه‌گیری
5-3- پیشنهادات

منابع

احمدی ح.1377. ژئومورفولوژی کاربردی، فرسایش آبی. جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.

بی‌نام،1383. کتابچه طرح جنگلداری دارابکلا، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، سازمان جنگل‌ها و مراتع 380ص.

بی‌نام. 1386.دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح‌های حمل و نقل جاده‌ای. وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل، 58ص.

بهزادفر م.1384. اندازه‌گیری میزان رسوب تولیدی از جاده‌های جنگلی. فصلنامه جنگل و مرتع، شماره 64. صفحه 83.

پارساخو آ.1391. بررسی مقدار رواناب وهدررفت خاک بخش‌های مختلف ساختمان جاده جنگلی با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: سری‌های لت تار و لولت در حوزه آبخیز تجن). پایان نامه دکترای تخصصی، دانشکده منابع طبیعی ساری،154ص.

حسینی،س،ع ، امیدوار,ا. نقوی ،ح.پارساخو،آ. برآورد مقدار رسوب حاصل از جاده­هاي جنگلي به کمک SEDMODL. مجله علوم و فناوری چوب و جنگل. جلد نوزدهم، شماره اول.

رفاهی ح. 1385فرسایش آبی و کنترل آن. انتشارات دانشگاه تهران. 2298: 671 ص.

راهبری سی سختس. عبدیا. 1389.بررسي تاثير عوامل موثر در توليد رسوب جاده‌هاي جنگلي با استفاده از GIS. اولين كنفرانس ملي ژئوماتيك نوين در خدمت جامعه 14 اسفند 1389، تهران- گروه كارتوگرافي دانشگاه تهران. موسسه آموزشي تحقيقات يوِرنال، موسسه افق دره مهرگان

لطفعلیان م، پارساخو آ. 1391. برنامه ریزی شبکه جاده‌های جنگلی. انتشارات آییژ. 163ص.

مهدوی م. 1378. هیدرولوژی کاربردی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 401ص.

هوشیار‌خواه ب.1385. بکارگیری فن‌آوری سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در طراحی جاده‌های جنگلی و مقایسه آن با روش رایج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی ساری، 51ص.

 – Akay, A.E., Erdas, O., Reis, M., Yuksel, A. 2007. Estimating  sediment yield from a forest road network by using a sediment prediction model and GIS techniques. Building and   Environment, Volume 43, Issue 5, May, Pages 687-695

-Dube, Kathy. Megahan,Walt.McCalmon,Marc.2004. Washington Road Surface Erosion Model, Washington state Department Natural Resource.www.dnr.wa.gov/publication/fp datawarsem manual .pdf

-‌‌‌Çalışkan،E. 2012. Evaluation of Sediment Erosion Prediction Models to Forest Road

in Mountain Area. Journal of Applied Environmental‌ and Biological Sciences, 2(11)567-580

– Duff, Marissa Joy. Conrad D. Heatwole, Chair. Aurelio C, Marco.2010. Evaluation of road erosion prediction models applied to unpaved roads in a small tropical watershed in Eastern Brazil, Master of Science in Biological Systems Engineering, scholar.lib.vt.edu/theses/avai lable/etd/duff-uj

چکیده

براي دسترسي و مديريت هر چه بهتر جنگل‌ها وجود جاده‌هاي جنگلي ضروري بوده ولي از طرفي جاده‌هاي جنگلي باعث تغيير الگوي طبیعی توزيع رواناب می شود. افزايش سرعت رواناب روی سطح جاده و تولید و  انتقال رسوب به آبراهه‌هاي پايين دست باعث آلودگي منابع و زيستگاه‌هاي آبي و خاکی مي‌شود.امروزه مدل­هاي مختلفي براي پيش­بيني ميزان رسوب­دهي وجود دارد که مي­توانند به کارشناسان جهت پيش­بيني ميزان توليد رسوب در جاده­هاي جنگلي کمک کنند. این تحقیق با هدف ارزیابی و مقایسه ی میزان رسوب برآورد شده روی سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEMو SEDMODL در سری یک  جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا به اجرا درآمد. کل جاده­هاي منطقه به واحدهای همگن تقسیم گردید و سپس برای هر واحد، طول جاده، عرض جاده، ميزان فرسايش زمين­شناسي، عامل‌های مربوط به سطح جاده، ترافيک، شيب، بارندگي و تحويل رسوب از طریق جداول مربوطه استخراج گردید و برخی از این عامل‌ها از طریق اندازه­گیری و مشاهدات میدانی بدست آمد و در مدل قرار داده شد. برای برداشت میزان رسوب واقعی سطح جاده، در انتهای هر واحد با قرار دادن ظرف مناسب پس از هر بارندگی اقدام به برداشت نمونه شد. نتایج نشان داد که ميزان رسوب­دهی در  جاده­هاي منطقه با توجه به خروجی مدل­هایWARSEMو SEDMODEL به ترتیب 14/13 و 29/18 تن در سالمي­باشد. به طور کلی، بین مقدار رسوب برآورد شده توسط WARSEM و SEDMODL تفاوت معنی­داری وجود نداشت اما این مقادیر برآوردی در سطح احتمال 5 درصد بیشتر از مقدار اندازه­گیری شده بودند. شیب طولی جاده بر مقدار رسوب برآورد شده توسط مدل­های تجربی در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی­دار داشت. به کارگیری این مدل­ها و ارزیابی قابلیت آنها در برآورد رسوب جاده جنگلی می تواند درتعمیر و نگهداری جاده های جنگلي به نحوي كه ميزان رسوب توليدي به حداقل برسد، به مديران و طراحان اين جاده‌ها كمك كند.

واژه­ های کلیدی: مدل‌های برآورد رسوب، جاده جنگلی، رسوب، دارابکلا

مقدمه

در سطح جهانی پس از دهه‌های 60 و 70 میلادی علاوه بر ارزیابی‌ها و مطالعات فنی و اقتصادی برای پروژه‌های عمرانی از جمله راه‌سازی، ارزیابی زیست محیطی آغاز گردید. اما در کشور ما جز در سال‌های اخیر توجه چندانی به شناخت و ارزیابی‌ پیامد‌های اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی نشده است. با توجه به اینکه انجام ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های راه‌سازی باعث شناخت و پیش‌بینی هرچه دقیق‌تر پیامد‌ها و اثرات اجرای این پروژها بر جوانب مختلف اجتماعی- اقتصادی وبه خصوص محیط‌های طبیعی، گیاهی، جانوری، آب، خاک و هوا گزینه‌‌های مناسب‌تر برای کاهش این اثرات نامطلوب را ارائه می‌نماید و برنامه‌های مدیریت و پایش زیست‌محیطی را مد نظر قرار می‌دهد (بی نام،1386).

جنگل‌هاي پهن برگ مناطق معتدله داراي اهميت فراوانی از جهت بهبود كيفيت آب و توليد چوب هستند. براي دسترسي و مديريت هر چه بهتر اين جنگل‌ها وجود جاده‌هاي جنگلي ضروري بوده ولي از طرفي جاده‌هاي جنگلي با عملكرد اكولوژيكي و هيدرولوژيكي اين جنگل‌ها در تضاد می‌باشد. جاده‌هاي جنگلي باعث به هم خوردن مسير و سرعت آب‌هاي سطحي و زير سطحي شده و سبب تغيير الگوي توزيع آب می شوند. افزايش سرعت رواناب در سطح جاده‌ها و كاهش پوشش گياهي باعث توليد رسوب و انتقال آن به آبراهه‌هاي پايين دست شده و در نتيجه باعث آلودگي منابع و زيستگاه‌هاي آبي مي‌شود (راهبری سی سخت و عبدی، 1389). هدر رفت خاک پدیده‌ای است که در صورت بروز در هر منطقه‌، حاصلخیزی خاک، دوام و پایداری ابنیه فنی و سازه‌های مختلف، پایداری دیواره‌های خاکی، کیفیت منابع آب سطحی، توازن بوم شناختی و منظره طبیعت را به مخاطره می‌اندازد (پارساخو 1391).

طراحی سطح جاده های جنگلی از اهمیت ویژهای برخوردار است به طوری که درجاده های تثبیت نشده سطح جاده پتانسیل تولید رسوب بالایی دارد، عبور و مرور وسایل نقلیه باعث خرد شدن مواد سطحی جاده می‌شود و آن‌ها را به ذرات ریز قابل حمل تبدیل می‌نماید. همچنین رد چرخ‌های وسایل نقلیه افزایش میزان فرسایش و حمل رسوبات را به دنبال دارد تمرکز آب در این مکان‌ها باعث افزایش انرژی رواناب و قدرت جریان رواناب شده و قدرت حمل ذرات درشت را افزایش می‌دهد، تناوب عملیات حفاظتی و نگهداری جاده نیز می‌تواند در افزایش و یا کاهش میزان تولید رسوب از سطح جاده‌ها موثر باشد عملیات مسطح سازی جاده می‌تواند مکان‌های تجمع هرز آب (شیارها و رد چرخ‌ها) را از بین ببرد و فرسایش را کاهش دهد. اما از طرف دیگر باعث خرد شدن مواد سخت سطح جاده شده و آن‌ها را به ذرات ریز قابل حمل تبدیل می‌کند(بهزادفر،1383).  سطح جاده می‌تواند به شکلی طراحی شود که شیب داخلی یا شیب خارجی داشته باشد و یا به شکل گرده ماهی باشد جاده‌هایی که دارای شیب داخلی هستند رواناب را به سمت جوی کناری هدایت می‌کنند در حالی شیب بیرونی رواناب را به سمت دیواره خاکریزی هدایت می‌کند و شکل گرده ماهی تلفیقی از دو عمل بالا را انجام می‌دهد تا رواناب کمتری در سطح جاده جریان داشته باشد (ارهان کاسکن، 2012).

جاده‌های جنگلی تاثیر زیادی  روی آب و منابع آبی وتولید رسوب دارند به همین جهت می‌توان با شناسایی  بخش‌هایی از جاده که توان تولید رسوب بالایی را دارند این اثرات را به مقدار زیادی کاهش داد. تا کنون مدیران جنگل نتوانستند رسوب جاده جنگلی را اندازه‌گیری کنند ولی امروزه به کمک متغیرهایی نظیر خصوصیات مواد سطحی جاده، شدت ترافیک، شیب، روش ساخت جاده و بارندگی می‌توان تولید رسوب را مدل سازی  واز آن در جهت احیا و نگهداری جاده‌های جنگلی استفاده نمود (بهزادفر،1383).

مساله

فرسایش آبی یک فرآیندی طبیعی است که طی آن ذرات خاک در اثر برخورد قطرات باران از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک رواناب به مکانی دیگر حمل می‌شوند(هدر رفت خاک).کاهش توان تولید مزارع، جنگل‌ها و مراتع فقط بخشی از مسئله تاسف بار فرسایش را بازگو می کند. ذرات خاک شسته شده و یا باد رفته از مناطق فرسایشی بعداً در جای دیگر مانند اراضی پست مجاور رودخانه‌ها و نهر‌ها و یا در مخازن ته نشین می‌شوند. مواد خاکی جابجا شده سبب آلودگی آب و هوا شده و هزینه سنگین اقتصادی و اجتماعی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. خوشبختانه دهه‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در فهم سازوکار فرسایش و ابداع روش‌هایی که می توانند به طور موثر و توجیه پذیر از جنبه اقتصادی هدر رفت خاک را در اکثر موارد مهار کنند،  صورت گرفته است.در گذشته طراحی شبکه جاده بستگی زیادی به مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است، در سال­های اخیر نحوه نگهداری ساختمان جاده‌های جنگلی، وضعیت رسوبدهی جاده‌ها، حجم ترافیک، آلودگی صوتی و تنوع زیستی گیاهان و جانوران حاشیه جاده مورد بحث و بررسی محققین قرار گرفته است(آکای و همکاران، 2007)[1] وجود جاده‌ها و اهمیت آن‌ها در جنگل ضروری و غیر قابل اجتناب است استقرار جاده در جنگل خسارت‌هایی را به اکوسیستم جنگل وارد می‌کند که غیر قابل محاسبه است رسوب تولیدی ناشی از احداث جاده موجب از دست رفتن خاک و مانع از استقرار گونه‌های گیاهی جنگلی می شود(خلیل پور و حسینی ، 2008)[2].

مدیریت اقتصادی جاده‌­های جنگلی نه تنها شامل مدیریت هزینه­‌های کل جاده بلکه شامل مدیریت هزینه‌های خسارت­ زیست محیطی ایجاد شده طی مراحل ساخت جاده و استفاده از آن نیز می­شود. همچنین کارایی وسایل سنگین جاده­‌‌سازی بایستی مورد مطالعه قرار گیرد تا از بهترین آن‌­ها برای ساخت جاده استفاده گردد(پارساخو و همکاران، 2009). در يک جاده با ميزان فاکتور ترافيک بالا معمولاً کيفيت مواد روسازي به کار رفته خوب است و در نتیجه توليد رسوب کاهش مي­يابد(آکای و همکاران، 2007). مدل­هاي مختلفي براي پيش­بيني ميزان رسوب ­دهي وجود دارد که مي­توانند به کارشناسان جهت پيش­‌بيني ميزان توليد رسوب در جاده­‌هاي جنگلي کمک کنند. هم چنین به منظور تجزيه و تحليل طرح سيستم زهكشي عرضي و كاستن از حجم تحویل رسوب حاصل از جاده‌هاي جنگلي به رودخانه، نرم ­افزارها و مدل­‌هاي مختلفي طراحي شده است(آکای وسیسان، 2005)[3]. مدل­هاي مختلفي مانند[4]WEPP،SEDMODL ، STJ-EROS،WARSEM، [5]FROSAM، CULSEDو … براي پيش­بيني ميزان رسوب­دهي وجود دارد که مي­توانند به کارشناسان جهت پيش­بيني ميزان توليد رسوب در جاده ­هاي جنگلي کمک کنند. در اين مطالعه ازمدل­های پیش بینی تولید رسوب WARSEM  [6] و SEDMODL براي تخمين ميزان متوسط ساليانه توليد رسوب در جاده­هاي جنگلي استفاده شد. مدل­های مذکور، یک برنامة مدل­سازی مبتنی بر [7]GIS هستند که توسط شرکت­های خصوصی در ایالات متحده آمریکا و با همکاری انجمن ملی بهسازی هوا و رودخانه توسعه پیدا کردند(داف وهمکاران2010 ). این مدل­ها قسمت­هایی از یک جاده با پتانسیل رسوبدهی بالا در یک حوزة آبخیز را معین و مشخص می­کنند. وضعیت دوری و نزدیکی جاده­ها به شبکة رودخانه، توسط داده­های مکانی سنجیده می­شود. به منظور افزایش اعتبار مدل، اغلب مجموعه­ای از مشخصات مهم جاده مانند نوع کاربری، وضعیت روسازی، پهنای جاده، زمان ساخت، ارتفاع شیروانی خاکبرداری و شیب جاده به مدل اضافه می­شود. مدل فرسایش سطح جاده واشنگتن توسط گروه منابع طبیعی واشنگتن طراحی شده است(داف وهمکاران2010 ). این برنامه قادر است فرآیند رسوبگذاری و زهکشی را از یک حوزة آبخیز پهناور گرفته تا یک قسمت کوچک از جاده مدل­سازی کند. به کمک این مدل می­توان یک برنامه دراز مدت برای مدیریت پایدار جاده تدوین نمود. در تحقیق حاضر، هر دو مدل یاد شده جهت برآورد نرخ رسوب تولیدی توسط سطح جاده جنگلی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از آنها با یکدیگر مقایسه گردید. دانستن اين مطلب مي تواند درتعمیر و نگهداری جاده های جنگلي به نحوي كه ميزان رسوب توليدي به حداقل برسد، به مديران و طراحان اين جاده‌ها كمك كند.

1-1-2-فرضیات

کارآمدی SEDMODL بیشتر از مدل WARSEM  در برآورد مقدار رسوب است .

میزان رسوب برآورد شده برای سطح جاده توسط دو مدلWARSEM و SEDMODEL بیشتر از مقدار واقعی است.

Akay-1

Khalilpor and Hosseini-2

Akay and Sessions-3

Water Erosion Prediction Project -4

Forest Road Sediment Assessment Methodology-5

Washington Road Surface Erosion Model -6

Geographical information system-7

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122